Українською | English

BACKMAIN

Contents № 2, 2015

К. А. Бабенкодоктор юридичних наук, професор кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук УкраїниС. Ж. Лазаренкодоктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України

КОРУПЦІЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

K. A. BabenkoDoctor of Laws, Professor of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of UkraineS. J. LazarenkoDoctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Head of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

CORRUPTION IN THE SYSTEM OF HIGH EDUCATION: ESSENCE, REASONS AND CONSEQUENCES

В статті досліджено сутність корупції, її причини та наслідки. Розроблено пропозиції щодо профілактики корупції, обґрунтовано необхідність формування стратегії і тактики антикорупційної діяльності в системі вищої освіти.
 
In the article the essence, reasons and consequences of corruption have been investigated. The proposals for preventing corruption and basics for formation strategy and tactics of anticorruption activity in the system of high education have been worked out.

В. С. Колтункандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГНОЗНОЇ ТА ПЛАНУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ СКЛАДНОЇ ДИНАМІЧНОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ

V. S. KoltunPh.D. Public Administration, docent, Associate Professor of the Department of Regional Government, Local Self-Government and City Administration National Academy of Public Administration by the President of Ukraine

IMPLEMENTATION OF FORECASTING AND PLANNING FUNCTIONS OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE COMPLEX DYNAMIC CYCLING

Основна мета органів місцевого самоврядування, яка полягає у забезпеченні соціально-економічного і культурного розвитку територій, має досягатись у сучасних умовах найбільш результативно, з максимальною економією ресурсів. Одними з інструментів, які уможливлюють ефективне і результативне управління розвитком територій, є прогнозна і планувальна функції органів місцевого самоврядування. Тому вбачається актуальним здійснене обґрунтування підходів до вдосконалення процесу реалізації прогнозної і планувальної функцій ОМС з метою забезпечення відповідності новим реаліям. В результаті проведеного дослідження обґрунтовано необхідність врахування загальних тенденцій розвитку зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування органів місцевого самоврядування через формалізовану характеристику – визначену фазу відповідного циклу, з метою здійснення більш чітких прогнозів. Розроблено алгоритм для реалізації вказаного підходу та розширену матрицю СВОТ-аналізу. Застосування подібної розширеної матриці СВОТ-аналізу, яка побудована з урахуванням ендогенної та екзогенної циклічності через формалізовані характеристики фаз комплементарних циклів внутрішнього та зовнішнього середовища, створить об’єктивовані підстави для вдосконалення прогнозної та планувальної функцій управління, що здійснюють ОМС.
 
The main purpose of local self-government (LSG), which is to ensure socio-economic and cultural development of territories is achieved in the present conditions most effectively with maximum economy of resources. One of the tools that enable the effective and efficient management of the development areas are projected and planning functions of local government. Therefore seen important study carried approaches to improve the implementation forecasting and planning functions LSG to comply with the new reality. The study proved the need to consider the general trends of the external and internal environment of functioning of local self-government through a formalized description - defined the relevant phase of the cycle, in order to implement a clear example. The algorithm for the implementation of the said approach and extended matrix SWOT analysis. The use of such extended matrix SWOT analysis, which is built on the basis of endogenous and exogenous cycling through the formal characteristics of the phases of complementary cycles of the internal and external environment, create reasons to improve forecasting and planning management functions that perform LSG.

Ю. О. Ольвінськакандидат економічних наук, доцент кафедри статистики, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У КРАЇНАХ СВІТУ

J. O. OlvinskayaPhD (Econ.), Associate Professor of the department of Statistics, Odessa National Economics University, Odessa

FEATURES OF STATE REGULATION OF SMALL BUSINESS AROUND THE WORLD

У статті проаналізовано досвід функціонування та розвитку суб’єктів малого підприємництва у країнах світу. Виявлено позитивні та негативні риси даного процесу. Запропоновано використання практики регулювання суб’єктів підприємництва в країнах з розвинутою ринковою економікою з погляду перспективних напрямків подальшого розвитку й підтримки підприємництва в Україні. А досвід країн, що розвиваються, при формуванні  системи державної підтримки малого бізнесу, що формується в Україні у сучасних умовах господарювання.
 
The article analyzes the experience of functioning and development of small businesses in the world. Advantages and negative aspects of this process. The use of management practices entities in countries with developed market economies in terms of prospects for future development and support of business in Ukraine. And the experience of developing countries, the formation of state support to small business, formed in Ukraine in the current economic conditions.

Т. О. Столяровак. п. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій НУДПС

ОСОБЛИВОСТІ КОМП'ЮТЕРНОГО МОНІТОРИНГУ МАКРОПОКАЗНИКІВ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

T. O. StolyarovaPh.D, Department of Information Systems and Technology NUGNSU

FEATURES COMPUTER MONITORING MACRO MODERN SOCIAL AND ECONOMIC PROCESSES IN THE INFORMATION SOCIETY

У статті проведено аналіз особливостей комп'ютерного моніторингу макропоказників сучасних соціально-економічних процесів в умовах інформаційного суспільства. Розглянуто особливості комп’ютерного моніторингу та прогнозування соціально-економічних показників в невизначених умовах. Обґрунтовано та стверджено необхідність розроблення системи комп'ютерного моніторингу макропоказників соціально-економічних процесів. Розглянуто модель загальної економічної рівноваги. Запропоновано автоматизовану систему обрахунку макроекономічних показників моделі загальної економічної рівноваги. Проаналізовано порівняння прогнозованих минулорічних макроекономічних показників з фактичними та запланованими. Виокремлено основні невідповідності між прогнозованими показниками та реальними в моделі загальної економічної рівноваги. Виділено основні причини формування невизначеності економічної ситуації в країні. Розкрито основні напрями при формуванні державного стратегічного планування державою та місцевим самоврядуванням.
 
The article analyzes the features of modern computer monitoring macroeconomic indicators of socio-economic processes in the information society. The features of computer monitoring and forecasting of socio-economic indicators in uncertain conditions. Grounded and is stated necessity of development of computer monitor macroeconomic indicators of socio-economic processes. The model of general economic equilibrium. Proposed an automated system to calculate macroeconomic indicators of general economic equilibrium models. Analyzes comparing last year's projected macroeconomic indicators of actual and planned. Author determined basic discrepancy between the predicted and actual parameters in the model of general economic equilibrium. The main reasons for the formation of uncertainty of the economic situation in the country. The basic directions when the state strategic planning state and local government.

Ю. В. Щедрінаспірант кафедри політичної аналітики та прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ТИПОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ: ПІДХОДИ, КРИТЕРІЇ ТА ОСНОВНІ КЛАСИФІКАЦІЇ

Y. V. SchedrynPostgraduate Student, Department of Political Analysis and Prediction, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

TYPOLOGY OF ECONOMIC CRISIS: APPROACHES, CRITERIA AND CLASSIFICATION

В статті поглиблено вивчається проблема класифікації економічних криз в сучасній науці. На основі дослідження широкого кола історіографічних матеріалів – як вітчизняних, так і зарубіжних – автор послідовно аналізує окремі підходи до цього питання. Увага акцентується на різних критеріях, згідно з якими науковці розподіляють економічні кризи по групах. Серед них найбільш важливими, на думку автора, є розподіл криз за причинами, походженням, тривалістю, характером та проблематикою. Пропонується також звернути уваги на наробки окремих авторів, які зробили свій внесок у створення систем класифікації кризових явищ – в тому числі Є.Жарковської, К. Балдіна, М. Кожевнікова, Е. Рацикаса та А. Васіліускайте. Окрема увага приділяється фінансовим кризам, в контексті чого розглядаються такі явища, як ефект «бульбашки» та фінансова паніка.
 
The article deeply examines the problem of classification of economic crises in modern science. On the basis of a wide range of historiographical study materials - both domestic and foreign – the author consistently analyzes different approaches to this issue. Special attention is paid to various criteria by which scientists define groups of economic crises. In accordanse wirh authors’ opinion among the most important approaches is the distribution of crises by cause, origin, duration, nature and problems. In this article it is also proposed to pay special attention to personal specific achievements of some scientists who have contributed to the creation of such classification - including Y. Zharkovskoiy, К. Baldin, M. Kozhevnikov, E. Racickas and A. Vasiliauskaite. Special attention is paid to the phenomenon of financial crises, which is considered in the context of such questions as the "bubbles" effect and financial panic.

Г. Л. Рябцевдоктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ ДО ВИРІШЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНІ

G. L. RiabtsevDoctor of Science in public administration, associate professor, professor of public policy and social development, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE POSSIBILITY OF ATTRACTING A SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS TO SOLVE SOCIAL PROBLEMS IN UKRAINE

Рівень взаємної довіри між владою, бізнесом і громадянським суспільством в Україні стрімко падає. Це проявляється в соціальній відчуженості замість солідарної відповідальності за соціально-економічний стан країни. Проте на тлі падіння довіри до політичних партій та їхніх лідерів, як до сил, здатних забезпечити зростання національної економіки, зростає довіра до представників вітчизняного бізнесу та іноземних компаній, що провадять свою діяльність в Україні. Тому для відновлення ресурсу довіри органи державної влади можуть використати можливості соціально відповідального бізнесу. Попри неготовність всіх представників бізнесу робити свій внесок у розвиток суспільства, багато великих компаній беруть на себе добровільні зобов’язання, що виходять за рамки встановлених «правил гри» і передбачають прийняття додаткових заходів для підвищення якості життя працівників та їхніх сімей, місцевого співтовариства й суспільства в цілому. Ці зобов’язання сформульовані в стандартах і правилах етики, статутах соціальної відповідальності й кодексах поведінки. Однак, попри велику кількість таких стандартів, одне лише бажання бізнесу сприяти вирішенню соціальних проблем не гарантує бажаного результату за відсутності незалежного контролю й примусу до дотримання компаніями всього комплексу встановлених норм і правил. З огляду на це, добровільні заходи щодо забезпечення соціально відповідальної поведінки бізнесу не виключають державного регулювання й контролю з боку представників громадянського суспільства.
 
The level of mutual trust between the authorities, business and civil society in Ukraine is falling rapidly. This manifests itself in social exclusion, instead of joint and several liabilities for the socio-economic situation of the country. But amid falling confidence in political parties and political leaders as to the forces that are able to ensure the growth of the national economy, increasing business confidence of both the Ukrainian business and foreign companies operating in Ukraine. Therefore, to restore credibility of the policy, the public authorities can take advantage of a socially responsible business. Despite the unwillingness of business representatives to make their contribution to society, many large companies are taking on voluntary commitments that go beyond the established "rules of the game". They provide for additional measures aimed at improving the quality of life of workers and their families, local communities and society as a whole. These obligations are set forth in the standards and rules of ethics, social responsibility charters and codes of conduct. However, despite the large number of such standards, the mere desire of businesses to promote solution of social problems does not guarantee the desired results if there will be no independent monitoring and enforcement to ensure that the company complies with all the established rules and regulations. Given this, the voluntary measures taken socially responsible business, do not preclude state regulation and control by the civil society representatives.

М. В. Кондрашовак. держ. упр., доцент Академії муніципального управління

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНО - ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Marina V. KondrashovaPhD in Public Administration., Associate professor of the Academy of Municipal Management

DEVELOPMENT OF A MECHANISM TO ATTRACT INVESTMENTS TO THE REGIONAL ECONOMY BASED ON PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP

Визначено, що механізм державно-приватного партнерства є сучасним і затребуваним інструментом залучення інвестицій, за допомогою якого можна забезпечити подолання кризових явищ й вирішити багато нагальних соціально-економічні проблеми регіонів. Встановлено, що механізми державно-приватного партнерства стануть основою для рівноправних відносин приватних та державних учасників довгострокових інвестиційних проектів (ЖКГ, мости, дороги, порти тощо), дозволять ефективно розподілити ризики, відповідальність, а також використовувати поєднання переваг підприємницької ініціативи та державного контролю.
 
Determined that the mechanism of public-private partnership is a modern and popular investment attraction tool by which we can provide to overcome the crisis and solve many urgent social and economic problems of the regions. Established that the mechanisms of public-private partnership will be the basis for an equal relationship private and public participants long-term investment projects (housing, bridges, roads, ports, etc.) will effectively allocate risks, responsibilities and benefits of using a combination of entrepreneurship and state control.

Г. В. Ортінадокторант Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І НАСЛІДКИ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ЯК ОБ'ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ

G. V. Ortinadoctoral student Academy of Financial Management  Ministry of Finance of Ukraine

CAUSES AND CONSEQUENCES OF ECONOMIC CRISIS IN THE MARKET ECONOMY AS THE OBJECT OF GOVERNMENT INFLUENCE

Досліджено зміст національних особливостей прояву кризових ситуацій в умовах глобалізації з позиції державного впливу. Доведено, що економічна криза в Україні обумовлена сукупністю об'єктивних і суб'єктивних, ендогенних і екзогенних факторів. Причини кризи пов'язані з порушенням відтворювального процесу, основних макроекономічних пропорцій.
 
Research economic content, national peculiarities of manifestation of crisis in globalization thesis helped to conclude that the cyclical fluctuations of the world economy today is a combination of many interrelated causes: overproduction of fictitious capital, loss of regulatory influence of the state on the rapidly growing markets of futures and options, as well as other derivatives; Use the last decade very low interest rates; population growth in developing countries, changing the demographic structure of the population and a new global qualitative characteristics of human resources; natural disasters and man-made disasters; deterioration in the quality and reduce the amount of natural resources used by the public.
Causes of the crisis related to violation of the reproduction process, the main macroeconomic proportions that not only exacerbated the basic contradiction between the imperfect social system transient economic relations and level of development of productive forces, but also deepened the conflict of interest, businesses, and non-compliance processes and production consumer products.

ТОВ "ДКС Центр"