Українською | English

BACKMAIN

Contents № 12, 2012

Л. Д. Оліфіренкок. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР: АЛГОРИТМ ВИБОРУ

Стаття присвячена формуванню інституціональної політики держави у розвитку корпоративних структур, що потребує визначення типу політики та алгоритму реалізації інституціональних заходів держави.
 
The article is devoted to the formation of institutional policy in the development of corporate structures, which requires determining the type of policy and institutional measures algorithm state.

Н. П. Гостєваасистент кафедри менеджменту та туристичної індустрії, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь

АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

В статті проаналізовано та розкрито структура адміністративного механізму державного регулювання туристичною галуззю та основні принципи його дії. Розглянуто використання адміністративного механізму державного регулювання туристичної галуззі України.
 
The administrative structure of state regulation of tourism industry and the basic principles of its action analyzed and disclosed in this article. The use of administrative mechanism of government control in tourist industry of Ukraine is considered.

Г. В. Гулаковааспірант, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ

У статті розглянуто теоретичні основи використання соціальної реклами в процесі управлінських рішень. Сформульовано визначення соціальної реклами як форми масової комунікації, змістовною основою якої є інформація про соціальні проблеми суспільства, адресована великій масі людей, з метою стимулювання їх цивільної, соціально схваленої активності в контексті традиційних для даного суспільства етичних цінностей, чим забезпечується його здатність до саморегуляції, обумовлений вимогами соціуму, що трансформується.
 
The article theoretical bases of use of social advertising in the course of administrative decisions are considered. The definition of social advertising as a form of the mass communication is formulated, substantial basis of which is information on social problems of the society, addressed to big mass of people, for the purpose of stimulation of their civil, socially approved activity in a context of moral values being traditional for this society, and by this its ability to the self-control, caused by requirements of transforming society is provided.

О. С. Коваленкоаспірант, ДонДУУ

РОЛЬ ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ У ФОРМУВАННІ  ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ

У статті досліджено особливості розвитку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) як нового учасника громадського суспільства України, розглянуто актуальні питання наукових досліджень з питань взаємовідносин ОСББ з іншими суб`єктами ринку житла та владними інститутами, проведено аналіз сучасного стану формування достовірних критеріїв щодо ефективного та безпечного функціонування ОСББ.
 
В статье исследованы особенности развития объединения сособственников многоквартирного дома (ОСМД) как нового участника гражданского общества Украины, рассмотрены актуальные вопросы научных исследований по вопросам взаимоотношений ОСМД с другими субъектами рынка жилья и властными институтами, проведен анализ современного состояния формирования достоверных критериев относительно эффективного и безопасного функционирования ОСМД.

А. В. Антоновк. е. н., докторант Академії муніципального управління (м. Київ)

РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

У статті досліджено тенденції розвитку рекреаційної сфери в системі реалізації державної політики сталого соціально-економічного розвитку сільських територій; сформульовано пропозиції, що сприяють розвитку туристичного бізнесу; запропонована модель переходу регіону до сталого розвитку.
 
In article tendencies of development of the recreational sphere in system of realization of a state policy of sustainable social and economic development of rural territories are investigated; the offers promoting development of travel business are formulated; the model of transition of the region to a sustainable development is offered.

А. В. Халецькийкандидат наук з державного управління

ЗВ’ЯЗКИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ: ІНФОРМАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ

Розглянуто взаємовідносини органів державної влади з громадськістю в умовах виникнення кризових явищ, механізми організації щодо вивчення громадської думки з метою отримання об’єктивної та достовірної інформації.
 
Рассмотрены взаимоотношения органов государственной власти с общественностью в условиях возникновения кризисных явлений, механизмы организации по изучению общественного мнения с целью получения объективной и достоверной информации.
 
It has been examined the relationship of the government with the public in the conditions of the crisis, as well as the mechanisms of the organization  for the study of public opinion in order to obtain objective and reliable information.

В. В. ТолковановГолова Національного агентства України з питань державної служби, кандидат юридичних наук, доктор публічного права

СТАНДАРТИ ТА ПРИНЦИПИ ДОБРОГО ВРЯДУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ І РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ  ЯК ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА ЦІННІСТЬ

У статті висвітлюються актуальні питання розробки та впровадження стандартів та принципів доброго врядування на місцевому і регіональному рівнях. На засадах аналізу формування та подальшого розвитку згаданих стандартів та принципів доброго врядування доводиться їх універсальність та загальноєвропейська цінність.
 
This article highlights main issues related to the elaboration and implementation of the standards and the principles of good governance on local and regional levels. On the basis of the analysis of the formation and further development of the mentioned standards and principles of good governance, their universal and all-European values are confirmed.
 
В статье освещаются актуальные вопросы разработки и внедрения стандартов и принципов хорошего управления на местном и региональном уровне. На основах анализа формирования и дальнейшего внедрения упомянутых стандартов и принципов хорошего управления доказывается их универсальность и общеевропейская ценность.

О. П. Ковалевськак. е. н., доц.

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА

У статті визначено проблеми доступності житла в Україні, сформульовано та розкрито основні принципи формування моделі ринку доступного житла.

In the article the problem of affordable housing in Ukraine is formulated and solved the basic principles of market model of affordable housing.

В статье определены проблемы доступности жилья в Украине, сформулированы и раскрыты основные принципы формирования модели рынка доступного жилья.

А. В. Пундаасистент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Хмельницького університету управління та права

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ

В статті розкриті причини та передумови торгівлі людьми в Україні. Проаналізовано зовнішні причини торгівлі людьми, до яких відносять: недієву систему протидії торгівлі людьми у світі; попит на торгівлю людьми; наявність можливостей для торгівців людьми; пропозиція, наявність потенційних жертв. Розкрито зміст внутрішніх передумов торгівлі людьми, до яких можна віднести: економічні передумови; соціальні передумови; психологічні передумови; інформаційні передумови; правові передумови. Проведено аналіз основних різновидів торгівлі людьми.

The article revealed the causes and background of human trafficking in Ukraine. Analysis of external causes of trafficking, which include: inefficient system of combating human trafficking in the world, the demand for human trafficking, the existence of opportunities for traffickers; supply, availability of potential victims. The content of domestic preconditions of human trafficking, which include: economic conditions, social conditions, psychological conditions, information prerequisites, the legal prerequisites. The analysis of the main types of trafficking.

В. Д. Долотк. держ. упр, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

У статті розглянуто положення нормативно-правових актів щодо пріоритетних напрямів державної діяльності з реформування системи охорони здоров’я в Україні. Висловлено точку зору автора щодо найбільш вагомих факторів, які впливають на ефективне функціонування цієї системи.

The article deals with the provisions of legal acts on the priorities of government activities to reform the healthcare system in Ukraine. The author’s point of view on the most important factors that influence the efficient activity of the system is expressed.

В. В. Федчишинак. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії організації науково-дослідних робіт та координації діяльності підвідомчих підрозділів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто питання ієрархічності та багатовекторності судово-експертної діяльності. Наголошено, що здійснення експертного забезпечення правосуддя є одним із основних завдань Мін’юсту України. Розкрито механізми здійснення судово-експертної діяльності, організації науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності та організаційно-управлінські засади діяльності державних спеціалізованих установ. Сформульовано визначення терміна “державне управління у сфері експертного забезпечення правосуддя”.
 
In the article the questions of hierarchy and complexity of the judicial-expert activity. Noted that the implementation of the expert ensure justice is one of the main tasks of the Ministry of justice of Ukraine. The mechanisms of implementation of the judicial-expert activity, organization of scientific-methodical providing of forensic activities and organizational bases of activity of the state specialized institutions. A definition of the term “public administration in the sphere of expert ensuring justice”.

В. В. Дубицькийздобувач Інституту законодавства Верховної Ради України

МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Стаття присвячена проблематиці модернізації української державної служби. Розкриваючи сутність такого кардинального її осучаснення, автор пропонує розробити Концепцію модернізації державної служби та затвердити Програму її реалізації.

The article is devoted problems of modernization of ukrainian public service. An author exposes essence of such its cardinal modernization and suggests to develop Conception of modernization of public service and assert Program of its realization.

ТОВ "ДКС Центр"