Українською | English

BACKMAIN

Contents № 11, 2013

І. В. Матюрінкандидат наук з державного управління, начальник підрозділу Управління СБУ в Донецькій області, м. Донецьк

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

I. V. MatyurinPhD in Public Administration, Head of Division of Security Service Department of Ukraine in Donetsk region, city Donetsk

FEATURES OF REFORMS IN THE HEALTH CARE SYSTEM FOR MILITARY PERSONNEL OF UKRAINE

Досліджено зміст та особливості реформ у системі охорони здоров’я військовослужбовців. Визначено напрями реформування системи відомчої медицини в Україні. Розроблено пропозиції щодо підвищення якості методичного обслуговування військовослужбовців.

The paper explores the content and features of the reforms in the health care system for military personnel. The ways of reforming the system of departmental medicine in Ukraine are identified. The proposals to improve the quality of medical service for military personnel have been worked out.

О. В. Заїкак. держ. упр., доцент, завідувач кафедри адміністративного менеджменту і бізнес-адміністрування, Інститут управління Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

O. V. ZaykaPhD in Public Administration, Associate Professor, Head of Department of administrative management and business-administration, Institute of Management, Classic Private University

PROBLEMS AND PROSPECTS OF REFORMING HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF UKRAINE

У статті виявлено, що основними перешкодами у процесі реорганізації механізму управління ЖКГ у вигляді створенням об’єднань співвласників багатоквартирних будинків є скритий опір місцевих органів влади передачі у власність ОСББ будинку як цілісного майнового комплексу, спроби податкової інспекції стягувати ПДВ з доходів ОСББ, неготовність мешканців до створення ОСББ та відсутність механізмів участі громадян у формуванні певного рівня якості надання комунальних послуг. Заходами подолання вищезазначених проблем повинні бути: перегляд і доповнення підзаконних нормативно-правових актів, які регламентують механізм суспільного контролю за результатами функціонування галузевих підприємств, а також проведення органами державної влади та місцевого самоврядування активної роз’яснювальної роботи серед населення щодо здійснення реформ галузі ЖКГ.
Узагальнено, що постачання житлово-комунальних послуг підприємствами-операторами здійснюється без укладання відповідних договорів в порушення вимог законодавства. Певним чином це зумовлено відсутністю загальноприйнятих стандартів утримання об’єктів житлового фонду. Вирішення цієї проблеми потребує прийняття відповідного закону, який би чітко окреслив допустимі норми утримання будинків, подвір’їв, прибудинкових територій, надання комунальних послуг населенню та основні вимоги до результатів функціонування компаній-операторів комунальної сфери.
Визначено, що фінансування галузі з держбюджету не відповідає потребам: з 5 млрд грн виділених у 2012 році на розвиток ЖКГ для Мінрегіону передбачено всього близько 2 млрд грн, що на 300 млн грн менше ніж минулого року.

The article revealed that the main obstacles in the process of restructuring mechanism of housing in the form of the creation of condominiums is hidden resistance of local authorities transfer the ownership condominium building as an integral property complex that attempts to charge VAT tax income condominium residents unwillingness to creation of condominiums and lack of mechanisms for participation of citizens in a certain level of quality of public services Measures to overcome these problems must be: revision and additions subordinate legal acts regulating mechanism of social control as a result of operation of industrial enterprises and of state and local governments actively promote public awareness regarding the Reform of Housing.
Summarizes the supply of utilities companies-operators is carried out without signing relevant agreements in violation of the law. To some extent this is due to the lack of generally accepted standards for the maintenance of the housing stock. Solving this problem requires the adoption of a law that would clearly defined permissible limits maintenance of buildings, courtyards, adjacent areas of public services and basic requirements for the functioning of the results of operating companies public utilities.
Determined that health care financing from the state budget does not meet the needs: from 5 billion allocated in 2012 to develop housing for the Ministry of Regional Development provides only about 2 billion USD, 300 million less than last year.

Н. В. Васильєвакандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ДОСВІД ЕСТОНІЇ У НАДАННІ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ

N. V. VasylievaPhD in Economics, Master of Finance, Associate professor Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty The National Academy of Public Administration of the President of Ukraine

ESTONIA'S EXPERIENCE IN THE PROVISION OF PUBLIC ELECTRONIC SERVICES

У статті досліджено надання електронних послуг населенню Естонської Республіки, яка зарекомендувала себе як успішний реформатор, досвід якої використовується в якості моделі в інших державах з перехідною економікою і може бути корисним для України.

In the article the provision of electronic services to the public of the Republic of Estonia. The country is a reformer. Her experience is used as a model in other countries in transition. So the experience useful for Ukraine.

Т. М. Дерунк. держ. упр., доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ

T. M. Derunassistant professor of regional management, local government and city management National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

TOOLS FORMULATION AND IMPLEMENTATION POLICY OF SMALL CITIES IN UKRAINE

У статті розглянуто інструменти державної політики та визначено можливості їх використання для вирішення соціально-економічних проблем малих міст; виокремлено проблеми існуючої практики формування і реалізації державної політики.

The article deals with instruments of public policy and determined their possible use to solve social and economic problems of small towns, singled out the problem of the current practice of the formation and implementation of public policy.

В статье рассмотрены инструменты государственной политики и определено возможности их использования для решения социально-экономических проблем малых городов; выделено проблемы существующей практики формирования и реализации государственной политики.

В. І. Андріяшкандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри державної служби, Інститут державного управління Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНЯХ

V. I. AndriyashPhD in Political Science, Associate Professor, postdoctoral student at the Department of civil service at the Institute of Public Administration at the Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

FEATURES OF UKRAINE ON NATIONAL STATE AND GLOBALLY

В статті проаналізовано особливості національного розвитку України, стан національних відносин, які вимагають ретельного дослідження в цілях напрацювання досвіду врегулювання національних та етнічних проблем в умовах трансформації національної держави та глобалізації.

This paper analyzes the features of the national development of Ukraine, the state of interethnic relations that require careful study in order to experience settlement developments of national and ethnic problems in the transformation of the nation state and globalization.

О. А. Зубчиккандидат філософських наук, доцент кафедри державного управління, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВІРТУАЛЬНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ЧАС І ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ

О. ZubchykPh.D., assistant professor of public administration, Kyiv National Taras Shevchenko University

VIRTUAL POLITICAL TIME, AND PUBLIC POLICY OF NATIONAL REMEMBRANCE

Розглянуто як віртуальний політичний час деструктивно впливає на національну пам'ять. Показано, що державна політика національної памяті має протистояти фактору політичного часу, щоб оберігати національну свідомість.

Considered as a virtual political time a destructive effect on the national memory. Shown that the public policy of national memory must resist political factor in time to preserve national identity.

О. П. Євсюковкандидат психологічних наук, доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інституту державного управління у сфері цивільного захисту

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

О. P. Evsukovcandidate of psychological sciences, associate professor of government, service, management and learning, under international projects department, Institute of the state administration in sphere of civil protection

WAYS OF UPGRADING EDUCATION

Досліджено практичний досвід проведення занять, який переконує що пізнавальна активність у слухачів виникає тоді, коли вони не можуть у повній мірі досягти поставленої мети за допомогою наявних знань та відомих їм способів дій. Тому навчання слухачів умінню самостійно опановувати новими знаннями та навичками є важливим напрямом діяльності вищої освіти. Одним із способів досягнення мети у цьому напряму є проведення занять з використанням методу проблемного навчання. Проблемному навчанню притаманні такі функції: набуття навичок творчого засвоєння та застосування знань і уміння вирішувати навчальні проблеми, формування і накопичення творчої діяльності, формування мотивів навчання, соціальних та пізнавальних потреб. На даний час метод проблемного навчання при проведенні занять використовується викладачами досить рідко.

The article investigates practical experience of conducting the studies, which convinces that listeners cognitive activity appears in condition of usability to attain the aim through the Knowledge they own as well as modes of certain actions. That is why the important tendency in higher education focuses on teaching the listeners to gain new Knowledge and skills on their own. One of the ways to achieve the aim is organizing the studies using the method of problem learning. Problem learning carries out the following functions: developing the creative acquirement skills, abilities of problem sdving, creativity building and accumulating, forming motives for learning and social and cognitive needs. Currently the method of problem learning is used by the teachers very rarely.

Г. В. Бобрижнааспірант, Академія митної служби України

ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ

G. V. Bobryzhnapostgraduate student, Ukrainian Academy of Customs

APPROACHES TO IMPROVING TARIFF REGULATION IN THE CONTEXT OF STATE CUSTOMS POLICY

В статті обґрунтовано підхід до вдосконалення митного тарифу з урахуванням темпів розвитку митної інфраструктури, підвищення транспарентності тарифної системи з метою скорочення зловживань щодо декларування імпортованих товарів, поліпшення якості митного адміністрування в контексті реалізації державної митної політики.

In the article the approach to the improvement of customs tariff based on the rate of customs infrastructure, improving transparency in tariff system to reduce fraud to declare imported goods, improving the quality of customs administration in the context of state customs policy.

Л. В. Рудюк-Хопкінсаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОЕСР- ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

L. V. Rudyuk-Hopkinspostgraduate, The National academy of public administration, the President of Ukraine

OECD-APPROACHES TO GOVERNMENT REGULATION AND FORECASTING OF NATIONAL ECONOMIES

Розглянуто важливість місії ОЄСР у сучасному світі, її місце та роль у галузі економічного аналізу, прогнозу та у сфері державного управління. Зазначено основні підходи ОЕСР в галузі державного регулювання національних економік. Акцентовано увагу на досвіді ОЕСР в області вирішення проблем, пов’язаних з державним управління в економіці. Охарактеризовано аналіз регуляторного впливу, який прийнятий країнами ОЕСР як сучасний інструмент контролю за ефективністю та доцільністю державних актів регулювання економіки, соціальної та інших сфер життя громадян та суспільства в цілому. Визначено роль регуляторних реформ для виходу з кризи та економічного зростання країн. Висвітлено місце України в проектах та програмах ОЕСР, розглянуто форми співробітництва нашої держави та ОЕСР, окреслено помітне збільшення зустрічей між Україною та ОЕСР, що дає змогу говорити про поглиблення співпраці між ними.

In the article is considered the importance of the OECD’s mission in the modern world, its place and role in the field of economic analysis, forecasting and public administration. It is outlined the OECD approaches in government regulation of national economies. Attention is focused on the experience of OECD in solving problems related to state management of the economy. Characterized regulatory impact analysis, which is adopted by OECD countries as a modern tool for monitoring the effectiveness and appropriateness of state acts regulating economic, social and other spheres of life of individuals and society as a whole. It is determined the role of regulatory reforms to overcome the crisis and economic growth. It is clarified Ukraine's place in the projects and programs of the OECD considered a form of cooperation between our country and the OECD, outlined a marked increase in meetings between Ukraine and the OECD, which makes it possible to talk about extending the cooperation between them.

Е. Я. ВайсманЗдобувач Національного університету водного господарства та природокористування

СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ

E. Y. WeismanCompetitor National University of Water Management and Nature

THE ESSENCE AND PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT POTENTIAL OF THE REGION

Узагальнено теоретичні розробки вітчизняних науковців щодо сутності механізмів державного управління розвитком інвестиційного потенціалу регіонів. Представлено трактування поняття „механізми державного управління розвитком інвестиційного потенціалу”. Удосконалено класифікацію принципів державного управління розвитком інвестиційного потенціалу регіонів, які враховують таку їх сукупність: формування цілісного інвестопровідного механізму; випереджальний розвиток інфраструктури інвестиційного процесу; створення системи інвестиційного моніторингу; формування фінансово-інформаційної бази єдиного бюджету розвитку у складі регіонального бюджету як передумови якісно нового інвестиційного інституту; формування бюджету регіонального розвитку; створення умов для формування особливої економічної зони.

Summarizes the theoretical development of domestic scientists about the nature of the machinery of government development investment potential of regions. Submitted interpretation of concept "governance mechanisms development of investment potential." Improved classification principles of public administration development of investment potential of the regions, taking into account a set of them: a holistic investoprovodyaschey mechanism; advanced development of infrastructure investment process, the creation of a system for monitoring the investment, the formation of financial information base unified development budget as part of the regional budget as a prerequisite for a qualitatively new investment institution; budgeting of municipal development, creating conditions for the formation of a special economic zone.

О. Г. КуликЗдобувач Академії муніципального управління

РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

O. G. KulicCompetitor Academy of Municipal Management

REALIZATION OF APPROACHES TO FORMING OF MECHANISMS OF GOVERNMENT CONTROL OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN TOURISM IN UKRAINE

Визначено основні напрями діяльності аграрного туризму. Розглянуто особливості розвитку аграрного туризму в Україні. Запропоновано напрями розвитку ефективного аграрного туризму в конкретному регіоні. Обґрунтовано алгоритм розробки програми інтеграційного розвитку підприємницької діяльності в сфері аграрного туризму.

Basic directions of activity of agrarian tourism are certain. The features of development of agrarian tourism are considered in Ukraine. Directions of development of effective agrarian tourism are offered in a concrete region. The algorithm of development of the program of integration development of entrepreneurial activity is reasonable in the field of agrarian tourism.

О. В. Деркачстарший офіцер управління міжнародного співробітництва Адміністрації Державної прикордонної служби України

АНАЛІЗ МІЖДЕРЖАВНОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Olha Derkachsenior officer of International Cooperation Department, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine

ANALYSIS OF INTERSTATE LEGAL FRAMEWORK ON ISSUES OF CONTRACTUAL-LEGAL REGISTRATION OF UKRAINIAN-RUSSIAN STATE BORDER

У статті проведено аналіз законодавчих актів України з питань державного кордону України, а також міждержавної нормативно-правової бази України з Російською Федерацією щодо договірно-правового оформлення спільної ділянки державного кордону. Доведено, що порушення територіальної недоторканності, цілісності є порушенням міжнародного права. Визначено, що за сучасних умов державності врегулювання питань договірно-правового оформлення державного кордону є одним із пріоритетних завдань національної безпеки держави. Обґрунтовано, що встановлення чітко оформленого в договірно-правовому відношенні державного кордону з Російською Федерацією усуне не лише територіальні претензії та можливі конфлікти, а й сприяє становленню України як суверенної держави на міжнародній арені.

In this article, there was held an analysis of legislative acts of Ukraine on issues of the state border of Ukraine and of interstate legal framework between Ukraine and Russian Federation on contractual-legal registration of the Ukrainian-Russian state border. Determined, that under today circumstances of statehood the regulation of contractual-legal registration of the state border is one of the priority tasks of the national security of Ukraine. Proved, that determination of strictly registered within contractual-legal frame state border with Russian Federation will take away not only territorial claims and possible conflicts, but also assist to establish Ukraine as a sovereign state on international arena.

І. В. Вичалківськийздобувач Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ РОЗВІДУВАЛЬНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

I. VuchalkivskiyApplicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE IMPLEMENTATION OF PARLIAMENTARY CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF THE INTELLIGENCE AND SPECIAL SERVICES

В статті проаналізовано міжнародний досвід здійснення парламентського контролю за діяльністю розвідувальних і спеціальних служб США, Канади, Великобританії, ФРН, Румунії, Польщі. Наголошено, що корисним з точки зору адаптації до українських реалій є досвід законодавчого регулювання питань парламентського контролю за розвідувальними службами Румунії і Польщі.

  The article analyzes the international experience of parliamentary oversight over the activities of the intelligence and special services of the USA, Canada, Germany, Romania, Poland. It is noted that useful from the point of view of adaptation to Ukrainian realities have experience of legislative regulation of issues of parliamentary control of intelligence services Romania and Poland.

А. М. Пугачк. т. н., доцент кафедри сільськогосподарських машин Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

A. M. PugachCandidate of Technical Sciences, reader, reader Dept. of agricultural machinery, Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics

CURRENT STATE OF SCIENTIFICSTATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURALRESOURCE POTENTIALOF UKRAINE

Наведено характеристику науковому забезпеченню державного регулювання розвитку аграрного ресурсного потенціалу. Визначено зміст завдань державного регулювання розвитку аграрного ресурсного потенціалу. Розглянуто розвиток аграрного ресурсного потенціалу на регіональному рівні. Надано характеристику вимогам системного підходу стосовно державного регулювання розвитку аграрного ресурсного потенціалу мають наступну. Визначено науково-дослідні установи, які сьогодні діють при структурних підрозділах Міністерства аграрної політики та продовольства України. Розглянуто сучасний стан наукового забезпечення державного регулювання розвитку аграрного ресурсного потенціалу України.
 
The characteristic of scientific support of state regulation of the agricultural resource potential. The content of the tasks of state regulation of the agricultural resource potential. We consider the development of agricultural resource potential at the regional level. Described a systematic approach with respect to the requirements of state regulation of the agricultural resource potential are the following. The scientific research institutions, which are now operating in the structural units of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. The current state of scientific support of state regulation of the agricultural resource potential of Ukraine.

Л. В. Майороваздобувач Академії муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

L. V. Mayorovaapplicant Academy of Municipal Management

FEATURES DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF LABOR POTENTIAL IN THE CONTEXT OF SOCIAL POLICIES

В статті визначено основні причини виникнення проблем, пов’язаних з підтриманням, відновленням та розвитком трудового потенціалу в контексті формування державної соціальної політики. Проведено аналіз зайнятості населення України. Визначено основні особливості розвитку та реалізації трудового потенціалу в Україні.

The article stated that the formation of socially oriented economy is based primarily on human development, which is the main productive force of society. Accordingly, the present priority of all developed countries is to create high-quality employment potential that meets the needs of the economy and ensure sustainable social and economic development of the country and its regions.
Human development, issues of social cohesion and social inclusion, how to enhance the quality of life and devoted their research such foreign and domestic scholars. Purpose of this article is to evaluate the effectiveness of regional policy instruments of labor saving potential
The main causes of the problems associated with the maintenance, restoration and development of labor potential including: demographic crisis, in particular the high level of premature mortality and critically low birth rate; lack of quality manpower needs of the modern labor market; lowered the price of labor, which formed low incomes; disparities in wage rates, which resulted in excessive income differentiation of the working population and reduced the incentives for effective work, and so on.
In connection from marked the basic ways of maintainance and development of labour potential of country it was certain followings: an improvement of demographic descriptions of labour potential, decline of level of death rate and increase of life-span population, decline of risk of accidents, is on a production; increase educationally qualification to potential, conditioning for continuous education, receipt of knowledges and in-plant training during labour activity, upgrading training of personnels more high, improve the quality of human resources in higher and vocational education institutions; reduce the impact of labor migration abroad working population on the development of labor potential, facilitate the return in Ukraine long-term migrant workers; improving the system of payment and rate setting, etc.
A common feature of the formation of the labor market in Ukraine today is that it is in a growing labor supply and reducing the demand for it with some increase in demand for highly skilled labor. In 2009-2012, the domestic labor market has been characterized by the following trends: the decline of economic activity as a result of immigration processes and the reduction of natural population growth; restructuring of enterprises, reducing the public sector, the growth of services; expansion of informal employment; insufficient investment activity and obsolescence of fixed assets; Long-term unemployment growth; high level of employment in the private farms, a large proportion of manual labor.
There is an objective need for harmonization of existing array of legal documents in the field of employment. Scope of employment needs change approaches to regulation, and before making conceptual changes to the legislation on the labor market, it is necessary to clearly define the strategic goals and objectives, the country faces in modern social and demographic conditions and according to the priorities of economic development in the context of increasing as productive forces.

ТОВ "ДКС Центр"