Українською | English

BACKMAIN

Contents № 10, 2017

К. В. Дубичд. н. з державного управління,професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України , м. Київ

ФАКТОРИ ТІНІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

K. V. DubychDoctor of Public Administration, professor of the Department of Public Administration and Administration of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine, Kyiv

FACTORS OF TINNIZATION OF THE LABOR MARKET OF UKRAINE

У статті здійснено PESTL-аналіз факторів тінізації ринку праці та зайнятості населення в Україні. Сучасний стан державного регулювання економічних відносин і контроль, здійснюваний на ринку праці уповноваженими державними органами, зумовлюють існування тіньового ринку праці, який створює для окремих економічних агентів можливості  недотримання чинного законодавства, спонукають їх не виконувати або порушувати окремі норми трудового права. Тіньовий ринок праці призводить до виникнення та існування економічних проблем, зокрема суттєвого скорочення обсягів дохідної частини бюджету, частки податкових надходжень. Дослідженням визначено і обґрунтовано фактори тінізації ринку праці та зайнятості населення в Україні і розкрито ключові аспекти які потребують державного регулювання. Тінізація ринку праці та зайнятості населення детермінована низкою факторів, які згрупувані автром  на  зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) фактори. Обгрунтовано, що зовнішні фактори порівняно з внутрішніми мають більшу значимості, вагомість і пріоритетність з огляду на масштаби їхнього впливу на досліджуване явище. Внутрішні фактори можуть бути обумовлені людським фактором і суб’єктивністю. Тоді як зовнішні фактори, як свідчать результати здійсненого аналізу, навпаки, мають об’єктивний характер і визначається економічною, соціальною політикою, законодавством тощо. Неврахування  вище перерахованих факторів  тінізації ринку праці та зайнятості в розробленні державних механізмів впливу, потенційно містять у собі серйозну загрозу для забезпечення сталого економічного зростання та соціального розвитку країни.
 
The article deals with the PESTL analysis of the factors of shadowing of the labor market and employment in Ukraine. The current state of state regulation of economic relations and control carried out on the labor market by authorized state bodies, predetermine the existence of a shadow labor market, which creates for certain economic agents the possibility of non-compliance with the current legislation, prompts them not to perform or to violate certain norms of labor law. The shadow labor market leads to the emergence and existence of economic problems, in particular a significant reduction in the revenue part of the budget, the share of tax revenues. The research determines and justifies the factors of the shadowing of the labor market and employment in Ukraine and outlines the key aspects that require state regulation. Tiinization of the labor market and employment of the population is determined by a number of factors, which are grouped by auto on external (exogenous) and internal (endogenous) factors. It was substantiated that external factors, in comparison with internal ones, are of greater importance, importance and priority given the scale of their impact on the phenomenon under study. Internal factors can be due to human factor and subjectivity. On the contrary, external factors, as evidenced by the results of the analysis, are objective and are determined by economic, social policy, legislation, etc. Failure to take into account the above-mentioned factors of shadowing of the labor market and employment in the development of state-owned mechanisms of influence potentially poses a serious threat to ensuring sustainable economic growth and social development of the country.

Н. В. Ткаленкод. т. н., професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, ЧернігівО. В. Михайловськак. е. н., доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університетД. А. Войченкомагістрант, Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів

ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ «УРЯД-ГРОМАДСЬКІСТЬ»

N. V. TkalenkoDoctor of Economics, Professor of Public Management and Management of Organization Department, Chernihiv National University of Technology, ChernihivO. V. MykhailovskaPhD (Economic), Associate Professor of Public Management and Management of Organization Department, Chernihiv National University of Technology, ChernihivD. A. VoychenkoGraduate student, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

THE ELECTRONIC PETITIONS AS A METHOD OF THE COMMUNICATION INTERACTION IN THE SYSTEM "GOVERNMENT-PUBLIC"

У статті досліджено існуючий стан зворотного зв’язку комунікаційного процесу в системі взаємодії «уряд-громадськість». Проведено аналіз звернень громадян України до влади шляхом подання електронних петицій. Досліджено існуючі відповіді на них та впровадження підписаних петицій у практику публічного управління. Охарактеризовано системи подання електронних петицій на державному та місцевому рівнях. Проведено детальний аналіз структури поданих петицій за територіальними громадами України, а саме: загальна кількість, розподіл по громадам, кількість голосів та тематика звернень. На основі отриманих даних сформовані основні проблемні питання, які найбільше хвилюють громадян України. Визначено основні недоліки даного способу зворотного зв’язку комунікаційної взаємодії в системі «уряд-громадськість» та запропоновано шляхи їх усунення, які спрямовані на підвищення ефективності публічного управління.
 
The existing state of feedback of the communication process is investigated in the article in the system of interaction "government-public". An analysis of the appeals of Ukrainian citizens to government by submitting electronic petitions has been carried out. The existing responses to them and the implementation of signed petitions in practice public management are explored. Systems of submission of electronic petitions are described at the state and local levels. A detailed analysis of the structure of petitions is conducted by territorial communities of Ukraine, namely: total number, distribution by community, number of votes and subject of appeals. On the basis of the received data, the main problem issues are formed those are of great concern to the citizens of Ukraine. The main disadvantages of this method of feedback of communication interaction are determined in the system "government-public ", and ways of their elimination are proposed aimed at increasing the efficiency of public administration.

Ю. В. Козаченкоканд. н. з держ. упр., Перший заступник ДФС у Запорізькій області

МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕПОНИ НА ШЛЯХУ ЗМІН В СПІВРОБІТНИЦТВІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ ПЕРЕДАЧІ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА РЕСУРСІВ

J. P. KozachenkoCandidate of Science in Public Administration First deputy of the State fiscal service in Zaporozhye region

POSSIBILITIES AND TRANSFER BETWEEN CHANGES IN COOPERATION IN TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF THE TRANSFER OF AUTHORITIES AND RESOURCES

В статті висвітлено питання щодо укрупнення ресурсної бази територіальних громад та їх повноважень за рахунок співробітництва. Підкреслено можливі форми, підходи та ефекти від впровадження співробітництва між територіальними громадами внаслідок передачі одному з суб’єктів співробітництва повноважень та ресурсів. Окреслено основні напрямки співробітництва на локальному рівні та диференційовано підходи за критеріями проектів впровадження територіальним громадами. Зазначено основний інструментарій підтримки розвитку територіальних громад внаслідок передачі повноважень та ресурсів. Відображено, що ефект від конвергенції територіальних громад, може реалізовуватися із застосуванням проектного підходу, окреслюючи розміри, сфери та можливості територіальних громад. Сформовано основні підходи, щодо передачі одному з суб’єктів співробітництва повноважень та ресурсів. Розглянуто основні принципи співробітництва згідно Хартії економічних прав та обов’язків держав. Розкрито форми співробітництво між територіальними громадами при яких можлива передача повноважень та ресурсів одному з суб’єктів співробітництва.
 
The article highlights the consolidation of the resource base of territorial communities and their powers through cooperation. The possible forms, approaches and effects from the implementation of cooperation between territorial communities, as a result of the transfer of powers and resources to one of the subjects of cooperation, are emphasized. The main directions of cooperation at the local level and differentiated approaches to the criteria of implementation projects by territorial communities are outlined. The main instrument for supporting the development of territorial communities as a result of the transfer of powers and resources is outlined. It is shown that the effect of convergence of territorial communities can be realized using the project approach, outlining the size, scope and opportunities of the territorial communities. The basic approaches concerning transfer of powers and resources to one of the subjects of cooperation are formed. The main principles of cooperation under the Charter of Economic Rights and Duties of States are considered. The forms of cooperation between territorial communities are revealed in which the transfer of powers and resources to one of the subjects of cooperation is possible.

Р. С. Яковчукк. т. н., доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. ЛьвівА. В. Самілок. ю. н., старший викладач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

R. S. YakovchukCandidate of Technical Sciences (Ph. D.), Associate Professor at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, LvivA. V. SamijloCandidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Senior Lecturer at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, Lviv

THEORETICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT AND MAKING MANAGEMENT DECISIONS IN CONDITIONS OF EMERGENCY SITUATIONS

У статті аналізуються підходи до розробки та прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику, з якими можуть зустрічатися при виконанні службових повноважень керівники органів та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В таких умовах роботи рятувальних підрозділів постає актуальна проблема розробки нових підходів щодо прийняття управлінських рішень при комплексній дії чинників надзвичайних ситуацій, що мають особливий характер та великі ризики. Розглянуто роль, специфічні ознаки, фактори невизначеності ситуації, технологію, методи та етапи прийняття та реалізації управлінських рішень.
Зроблено висновок про те, що опрацювання управлінських рішень у процесі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій потребує удосконалення не тільки завдяки використанню сучасних інформаційних технологій і потужного математичного апарату, а особливо аналізу вітчизняного досвіду ліквідації надзвичайних ситуацій та створення оперативних планів реагування на всіх рівнях системи державного управління.
 
The article analyzes approaches to development and decision making under uncertainty and risk, which may occur in the line of authority and heads of departments of the State Service of Ukraine of Emergencies. In such circumstances, the work of the rescue units presents an urgent problem of developing new approaches to making managerial decisions in the integrated action of emergency factors that have a special character and high risks. The role, specific features, factors of uncertainty of a situation, technology, methods and stages of acceptance and realization of managerial decisions are considered.
It is concluded that the elaboration of management decisions in the process of emergency response needs improvement not only due to the use of modern information technologies and powerful mathematical apparatus, and in particular the analysis of domestic experience of emergency management and the creation of operational response plans at all levels of the public administration system.

О. В. БілозірКандидат юридичних наук,доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Oksana BilozirPhD, Associate Professor, Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION OF NATIONAL SOCIAL ORIENTED STATE POLICY

Зазначено, що незважаючи на критику поверхневих запозичень, німецькі автори зазначають, що робота з розвитку спільнот активізувала безліч громадських ініціатив. Можна сказати, що настала «політизація повсякденному житті», і політизація соціальної роботи. В урядових і політичних колах обговорювалася можливість участі громадян в прийнятті політичних рішень. Поява соціалістичних ідей в теоретичних роботах про спільнотах акцентувало проблеми рівності / нерівності індивідів і груп, і стимулювало розробку проектів реконструкції нетрів і гетто, реалізація яких повинна була йти спільно з жителями цих нетрів районів. Висновок, що робота в спільнотах робиться не для жителів, а разом з жителями, сприяв поширенню наступальних концепцій, які німецькі вчені назвали «комунальної соціальною роботою», орієнтованої на конфлікт.
Визначено, що досвід ряду західних країн, «розвиток громад» не тільки активізує солідарні ресурси місцевих громад, але має політичні наслідки, так як впливає на суспільну розстановку сил. Звичайно, соціальну політику не можна плутати з політикою в ширшому сенсі слова і підміняти політику нею. Вона може бути на передньому плані політичної діяльності, і в цьому полягає її перевага, оскільки населення зацікавлене в рішенні задач соціальної політики. Рішення задач соціальної політики на місцевому рівні, за участю зацікавлених груп населення може сприяти політичному навченню клієнтів, вести їх до більш активної участі в політичних рішеннях. Вона вказує, що і за яких умов може бути змінено, що може допомогти організувати регіональні і короткочасні акції. Само собою зрозуміло, що комунальна соціальна робота, орієнтована на конфлікт, часто виступає проти політики органів управління і фірм, які будують житло. Звичайно, така соціальна робота не завдає шкоди цим установам, але звідси виникає дилема лояльності соціальних працівників по відношенню до посадових осіб, з одного боку, і які потребують громадянам, з іншого боку.

It is noted that, despite criticism of superficial borrowing, German authors have noted that community development work has intensified many community initiatives. We can say that the "politicization of everyday life" and the politicization of social work have come. Government and political circles discussed the possibility of citizen participation in political decision-making. The emergence of socialist ideas in the theoretical works on communities emphasized the problems of equality / inequality of individuals and groups, and stimulated the development of projects for the reconstruction of slums and ghettos, the implementation of which had to go with the inhabitants of these slums areas. The conclusion that community work is done not with residents but with residents has contributed to the dissemination of offensive concepts, which German scholars have called "communal social work" focused on conflict.
It is determined that the experience of a number of Western countries, "community development" not only activates the solidarity resources of local communities, but has political consequences, as it affects the social distribution of forces. Of course, social policy cannot be confused with politics in the broad sense of the word, and it can be replaced by politics. It may be at the forefront of political activity, and this is its advantage, as the population is interested in solving social policy goals. Addressing social policy objectives at the local level, with the participation of interested groups of the population, can facilitate the political education of clients and lead them to participate more actively in political decisions. It indicates that and under what conditions it can be modified, which can help organize regional and short-term actions. It goes without saying that communal social work, focused on conflict, often opposes the policies of governing bodies and firms that build housing. Of course, such social work does not harm these institutions, but this raises the dilemma of the loyalty of social workers towards officials on the one hand, and the needy citizens on the other.

  О. М. Гостєвастарший викладач кафедри державної служби та менеджменту освіти, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Olena GostevaSenior Lecturer Department of Public Service and Educational Management, State Higher Educational Institution «University of Educational Management», National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv

THE ROLE OF CIVIL ASSOCIATIONS IN THE PROCESS OF CIVIL SOCIETY FORMATION IN UKRAINE

Стаття присвячена визначенню ролі громадських організацій в сучасному українському суспільстві. У статті розглядаються основні принципи функціонування громадських об’єднань та проблемам на шляху їх роз­витку у контексті розбудови громадянського суспільства.
 
Clause is devoted to definition of a role of civil associations in a modern Ukrainian society. In clause main principles of functioning of civil societies and to problems on a way of their development to a context of becoming of a civil society are considered.

К. П. Чорнакандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін , Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київ

ТРАДИЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ

K. ChornaPhD. of Law, Associated Professor, Professor of the Department of Business law, labour rights and civil-law disciplines, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

TRADITIONS OF STATE GOVERNANCE IN KIEVAN RUS

У статті охарактеризовано спільні тенденції в управлінні етнічними державними утвореннями, які існували на українських теренах у ранньому і класичному середньовіччі; проведено структурно - функціональний аналіз еволюції державного управління у Київській Русі; обґрунтовано гіпотезу про вирішальну роль регіональної еліти на різних етапах становлення поліетнічної держави; визначено передумови та причини руйнації державності на Русі та значення її політичної спадщини.
 
The article describes the common trends in the management of ethnic state education that existed in the Ukrainian territory in the early and classical Middle Ages; structurally functional analysis of the evolution of public administration in The Kievan Rus.; the hypothesis about the decisive role of the regional elite at various stages of the formation of a polytechnic state is substantiated; the preconditions and reasons for the destruction of statehood in ancient Russia and the significance of its political heritage are determined.

  Т. С. Яровойк. держ. управ., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

СПРОБИ РЕГУЛЮВАННЯ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ

T. S. YarovoiCandidate of Science in Public Administration, Associate Professor in the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE ATTEMPTS TO REGULATE LOBBYING IN UKRAINE: REGULATORY CONTEXT

В рамках статті проаналізовано спроби нормативно-правового врегулювання лобістської діяльності в Україні. Автором висунуто припущення щодо ймовірних причин відсутності успіху в цьому процесі. Окрему увагу приділено чинному законодавству, що опосередковано пов’язане з лобістською діяльністю.
 
The article analyzes attempts to the law-regulate lobbying activities in Ukraine. The author put forward an assumption about the possible reasons for the lack of success in this process. Particular attention is paid to the current legislation, indirectly related to lobbying.

В. П. Залізнюкк. е. н., докторант Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ

Viktoriia ZalizniukCandidate of Economic Sciences, Ph.D. student of  Taurian National University named after V.I. Vernadsky

FOOD SECURITY MECHANISMS IN DEVELOPED COUNTRIES

Зовнішньоторговельна політика - ще один важливий елемент системи підтримки аграрного сектора Євросоюзу, головні інструменти якої - експортні субсидії, тарифні й нетарифні заходи захисту внутрішнього ринку.
Основний принцип державного регулювання стійкості аграрного сектора регіону, що полягає в аграрному протекціонізмі, що має два аспекти: внутрішньоекономічний, який стосується відносин сільського господарства з іншими галузями, і зовнішньоекономічний, пов'язаний з експортом і імпортом агропродукції.
Теорія і практика доводять, що рівень продовольчої безпеки безпосередньо залежить від ступеня та ролі державного регулювання сільського господарства і чим вище рівень державного регулювання, тим вище ступінь самозабезпеченості країни в продовольстві.
Виключно важливу роль відіграє правильний і науково обґрунтований вибір методів досягнення цілей аграрної політики держави. У внутрішній політиці застосовуються такі механізми, як фінансова та цінова підтримка АПК, використання системи компенсацій та дотацій, пільгового оподаткування та кредитування, забезпечення інвестиційного процесу, цінових і закупівельних заходів. Світова практика розробила також безліч методів державної підтримки та захисту інтересів вітчизняних виробників продовольства на світових ринках, серед яких заходи тарифного та нетарифного захисту продовольчих та сільськогосподарських національних ринків, а також різноманітні механізми стимулювання, кредитування та субсидування аграрного експорту.
У статті систематизовано механізми забезпечення продовольчої безпеки з урахуванням позитивного світового досвіду, які основані на високому рівні державного регулювання щодо забезпечення продовольчої безпеки, що дозволило виділити основні його напрями серед яких пріоритетне значення мають підвищення економічної та фізичної доступності продовольства, забезпечення безпеки харчових продуктів, розвиток сільського господарства, формування державних резервів і запасів.
 
Foreign trade policy is another important element of the support system of the agricultural sector of the European Union, the main instruments of which are export subsidies, tariff and non-tariff measures for the protection of the domestic market.
The basic principle of state regulation of the agrarian sector's stability in the region, which consists of agrarian protectionism, has two aspects: the internal economy, which deals with the relations of agriculture with other branches, and the foreign economic activity associated with the export and import of agricultural products.
The theory and practice prove that the level of food security depends directly on the degree and role of state regulation of agriculture and the higher the level of state regulation, the higher the degree of self-sufficiency of the country in food.
An extremely important role is played by the right and scientifically based choice of methods for achieving the goals of the state's agrarian policy. In domestic policy, such mechanisms as financial and price support of the agro-industrial complex, use of the system of compensations and subsidies, preferential taxation and lending, provision of investment process, price and procurement measures are applied. World practice has also developed many methods of state support and protection of interests of domestic food producers in world markets, including measures of tariff and non-tariff protection of food and agricultural national markets, as well as various mechanisms of stimulation, lending and subsidization of agrarian exports.
The article systematizes the mechanisms of ensuring food security are systematized, taking into account the positive world experience, which are based on the high level of state regulation on food security, which allowed to highlight its main directions, among which the increase of economic and physical availability of food, food security, agricultural development, formation of state reserves and stocks.

О. Р. Антоновак. н. держ. упр., докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту  Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКІСТЬ У ФОРМУВАННІ І РЕАЛІЗАЦІЇ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

О. R. AntonovaCandidate of Sciences in Public Administration (PhD), doctoral student of Parliamentarism and Political Management Department National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

LOCAL GOVERNMENTS AND THE PUBLIC IN THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF FAMILY POLICY IN UKRAINE

У статті досліджуються міжнародні стандарти сімейної політики та проблеми їх впровадження в Україні. Особливу увагу приділено основним складовим сімейної політики: забезпеченню працевлаштування жінок (матерів); дотримання прав і свобод дітей; регламентації міждержавного усиновлення дітей.
 
The article stipulates that local self-government bodies, territorial communities and public organizations are the subjects of the mechanism of constitutional and legal regulation in the sphere of marriage and family through which democratization of public life takes place, decentralization of power and the process of reporting to the state of ideas, values , family problems that are essential for society in general
Therefore, the purpose of the article is to determine the role of local self-government bodies and public organizations in implementing the mechanism of constitutional and legal regulation of marriage and family.
In pursuance of the tasks related to local self-government, the CMU Resolution approved a new version of the Action Plan for implementing the Concept for the Reform of Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine (2016). The main measures of this document are aimed at initiating sectoral reforms in the social sphere. In particular, improvement of the living conditions of families is envisaged: renovation and construction of schools, kindergartens, medical institutions, roads, centers for providing administrative services, sports facilities, lighting of streets, and the purchase of specialized equipment for communal needs.
Speaking about the development of Ukraine as a democratic state, the article formulates the conclusion that the resolution of issues should take place at the level at which they arise. This determined the most important delegated powers of the territorial community, bodies and other subjects of local self-government and public organizations: the establishment of additional social guarantees; provision of measures to improve the living and living conditions of families who have lost their breadwinner; support for many families; resolving issues related to the provision of maternity and childcare benefits and benefits; the formation of the relevant units in the structure of executive bodies of these councils.
It was determined that participation of non-governmental organizations in the mechanism of constitutional and legal regulation of marriage and family is an integral part of the legitimacy of state decisions. Their activities are aimed at resolving:
- domestic family relationships (regarding grounds and restrictions in the conclusion and dissolution of marriage, the resolution of issues concerning the recognition of maternity and paternity, the definition of responsibilities with respect to other family members, etc.);
- external family relationships (labor, social nature, etc.).

А. С. Близнюкк. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Andrii BliznyukPh.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

MECHANISMS OF THE STATE REGULATION OF THE RECREATION SECTOR DEVELOPMENT: THE STATE AND PROSPECTS OF CHANGES IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES AND EUROPEAN STANDARDS

Проаналізовано сучасний стан механізмів державного регулювання розвитку вітчизняної рекреаційної сфери в контексті глобальних викликів та європейських стандартів. Виокремлено проблеми, які перешкоджають належному розвитку національної рекреаційної сфери, негативно впливають на соціальну й економічну доцільність використання наявного рекреаційного потенціалу України. Обґрунтовано напрями вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку рекреаційної сфери України.
 
The present state of the mechanisms of state regulation of the development of the domestic recreational sphere in the context of global challenges and European standards is analyzed. The problems that impede the proper development of the national recreational sphere are identified, negatively affect the social and economic feasibility of using the existing recreational potential of Ukraine. The directions of improvement of the mechanisms of state regulation of the development of the recreational sphere of Ukraine are substantiated.

Д. С. Мартишинкандидат наук з богослов’я, завідувач кафедри українського православ’я та теології,Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ПРАВОСЛАВНІ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

D. S. Martyshyncandidate sciences in theology, head of the Department of Ukrainian Orthodoxy and Theology,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ORTHODOX CHURCHES IN UKRAINE: REALITIES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SERVICE IN THE CONTEXT OF STATE FORMATION

Метою статті є вивчення реалій та перспектив розвитку соціального служіння православних церков України та розробка практично-прикладних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів реалізації державної політики в релігійній сфері. Розкриті сутнісні характеристики соціального служіння православних церков України у контексті державотворення. З’ясовані теоретичні засади соціальної доктрини православної церкви. Розкриті концептуальні підходи до соціального служіння церкви у контексті сучасного стану державної політики демократичного розвитку України. Окреслено шляхи вдосконалення соціальної політики православних церков України.
Актуальність теми визначається піднесенням ролі православної церкви в українському суспільстві на сучасному етапі розвитку України. У зв’язку з процесами розбудови соціальної держави, з вирішенням проблем економічних реформ, з ціннісними векторами євроінтеграції, з входженням України у світовий економічний і соціальний простір — соціальне служіння церкви набуває особливого значення. Демократичні й соціальні реформи у країні потребують утвердження соціальної місії церкви у єдності держави, церкви і громадянського суспільства. Отже, виникає нагальна потреба у вивченні основ соціальної доктрини християнства, соціального служіння церкви, глибокого осмислення світоглядних і теологічних основ християнської віри, що неможливо без урахування як надбань державного управління, філософії, соціології, політології, які вже одержали широке визнання, так і тих теологічних та релігійних концепцій, що з’явилися за останні десятиліття і є предметом дискусій фахівців.[||]The purpose of the article is to study the realities and prospects of the development of the social service of the Orthodox Churches in Ukraine and to develop practical recommendations for improving the mechanisms of implementation of state policy in the religious sphere. The essential characteristics of social service of Orthodox Churches of Ukraine in the context of state formation are revealed. The theoretical foundations of the social doctrine of the Orthodox Church are determined. The conceptual approaches to the social service of the Church in the context of the current condition of the state policy of democratic development of Ukraine are revealed. The ways of improving the social policy of the Orthodox Churches of Ukraine are outlined.
The urgency of the topic is determined by the rise of role of the Orthodox Church in Ukrainian society at the present stage of Ukraine's development. Due to the processes of formation a social state, due to the solution of problems of economic reforms, due to the value vectors of European integration, due to the entry of Ukraine into the world economic and social space - the social service of the Church becomes of particular importance. Democratic and social reforms in the country require the establishment of the social mission of the Church in the unity of the state, the Church and civil society. Consequently, there is an urgent need to study the foundations of the social doctrine of Christianity, the social service of the Church, a deep understanding of the worldview and theological foundations of the Christian faith, which is impossible without taking into account both the achievements of public administration, philosophy, sociology, political science which have already received widespread recognition and those theological and the religious concepts that have emerged in recent decades and are the subject of expert discussions.

О. В. Арцатбановааспірант Донецького державного університету управління (м. Маріуполь)

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПОБУДОВИ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

O. V. Artsatbanovapostgraduate student of the Donetsk state University of Management (Mariupol)

COMPARATIVE ANALYSIS OF APPROACHES TO BUILDING ECONOMIC MECHANISMS OF THE FUNCTIONING OF THE HEALTH SYSTEM

У статті з метою виявлення передумов формування, недоліків та переваг існуючих у світовій практиці підходів до побудови економічних механізмів функціонування системи охорони здоров’я були проаналізовані п’ять моделей – бюджетна, державно-страхова, приватно-страхова, приватна та змішана, виявлені їх переваги та недоліки. Крім того, чинники функціональності та результативності будь-якої з моделей були розподілені за трьома групами: чинники захворюваності або потреби в медичному обслуговуванні, чинники фінансового забезпечення, чинники інфраструктурного забезпечення.

Aim of the research was identification of prerequisites of formation, advantages and shortcomings of the approaches development of economic mechanisms of functioning of a health care system. According to that features of budgetary, state insurance, private insurance, private and mixed models were analyzed, their advantages and shortcomings are revealed. Besides, factors of functionality and effectiveness of any of mentioned models were distributed on three groups: factors of disease incidence and necessity for medical care, factors of financial support, factors of infrastructure support.

А. С. Лаврентійаспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ІМІДЖУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПІДХОДІВ

A. S. LavrentiiPost-Graduate Student of the Chair of Public Administration and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL IDENTIFICATION OF THE IMAGE IN THE CONTEXT OF MODERN RESEARCH APPROACHES

В межах даної статті здійснено теоретичний аналіз процесів ідентифікації іміджу в контексті окремих дослідницьких підходів. Категорія “імідж” розглядається у взаємозв’язку з етичними стандартами державного управління. Встановлено, що виходячи з того, наскільки органи публічної влади дотримуються відповідних параметрів етики професійної поведінки, залежить формування кредиту довіри до них, що є визначальним критерієм позитивного образу їх діяльності.
У контексті державно-управлінського дослідження змісту категорії іміджу важлива роль належить ідентифікації його як цілеспрямованого образу системи державного управління, покликаного здійснювати емоційно-психологічний вплив на споживачів державних послуг. У результаті чого систематизовано основні дослідницькі підходи, які сформувалися в межах сучасної західноєвропейської комунікативної думки. Означено відповідні проблемні аспекти визначення змісту іміджу, методологічні принципи класифікації структурних елементів з’ясування відмінного та тотожного між спорідненими категоріями “імідж”, “образ” та “репутація”, які розкривають його методологічну специфіку. Конкретизовано основні методологічні засади побудови іміджу.
Встановлено, що імідж має відповідний стратегічний характер, тим самим забезпечує високий рівень результативності та ефективності реалізації відповідного соціального проекту.
 
Within the article the theoretical analysis of the processes of image identification in the context of particular research approaches is carried out. The category "image" is considered in conjunction with the ethical standards of public administration. It was established that the formation of credit of trust to public authorities depends on how they adhere to the appropriate parameters of ethics of professional behavior.
In the context of state-management research of the category of image, an important role is played by identifying it as a targeted form of public administration system designed to exert an emotional and psychological impact on public service users. As a result, the main research approaches that emerged within the framework of modern Western communicative thought are systematized. The corresponding problem aspects of determination of image content, methodological principles of finding out the distinct and identical between the related categories “image” and “reputation”, which reveal its methodological specificity, are indicated. The main methodological principles of constructing an image are specified.
It is established that the image has a strategic character, thus ensuring a high level of effectiveness of the implementation of the relevant social project.

  Ю. М. Руденкоаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЛЬ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Yu. M. Rudenko

THE ROLE OF PUBLIC CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF TAX AUTHORITIES AND THEIR OFFICIALS

У статті охарактеризовано роль та основні особливості здійснення громадського контролю за діяльністю податкових органів та їх посадових осіб. В умовах трансформаційних перетворень в Україні відбуваються значні зміни у держав­ному управлінні й відносинах держави та громадянського суспільства, в яких органи влади виступають як адміністративні структури, що надають послуги, а громадянин – як клієнт, що їх отримує. Запровадження нової парадигми функціонування органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування потребує переорієнтації форм і методів їхньої діяльності на задоволення потреб споживача публічних послуг, переосмислення концепції управління су­спільною інформацією та забезпечення надійного зворотного зв’язку з особистістю, громадянином.
 
The article describes the role and main features of the implementation of public control over the activities of tax authorities and their officials. In the context of transformational transformations in Ukraine there are significant changes in the state administration and relations between the state and civil society, in which the authorities act as administrative structures providing services, and the citizen – as the client receiving them. The introduction of a new paradigm for the functioning of state executive bodies and local self-government bodies requires the reorientation of the forms and methods of their activities to meet the needs of the consumer of public services, rethinking the concept of management of general information and ensuring reliable feedback with the individual, the citizen.

І. В. Хребтійаспірант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України

  ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

I. V. Khrebtiypostgraduate student public administration and public service of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE INFLUENCE OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION ON STRATEGIC DEVELOPMENT OF REGIONS: CONCEPTUAL ASPECT

И. В. Хребтийаспирант кафедры публичного управления и публичной службы Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

ВЛИЯНИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

У статті досліджені процеси стратегічного розвитку у територіальних громадах та різноманітних формах їх об’єднання.
Забезпечення стратегічного розвитку країни, регіонів, територіальних громад вбачається складним багатоаспектним процесом, оскільки природа стратегії обумовлює ієрархічність рішень, які приймаються та реалізуються в її рамках. У той же час, запровадження децентралізації означає відмову від формування ієрархічної структури стратегічного управління як в державі в цілому, так і в рамках окремих її територій. В розвинених країнах це протиріччя органи влади намагаються вирішити через запровадження багаторівневого публічного управління (multilevel governance).
 
The article investigates the processes of strategic development in territorial communities and various forms of their association.
Ensuring the strategic development of the country, regions, and territorial communities is seen as a complex multidimensional process, as the nature of the strategy determines the hierarchy of decisions that are taken and implemented within its framework. At the same time, the decentralization means the refusal to form a hierarchical structure of strategic management both in the state as a whole and within its separate territories. In developed countries, this is a contradiction that the authorities try to resolve through the introduction of multilevel governance.
 
В статье исследованы процессы стратегического развития территориальных общин и различных форм их объединения.
Обеспечение стратегического развития страны, регионов, территориальных общин это сложный многоаспектный процесс, поскольку природа стратегии обусловливает иерархичность решений, которые принимаются и реализуются в ее рамках. В то же время, введение децентрализации означает отказ от формирования иерархической структуры стратегического управления как в государстве в целом, так и на отдельных территориях. В развитых странах это противоречие органы власти пытаются решить путем внедрения многоуровневого публичного управления (multilevel governance).

Д. С. Лаврентійаспірант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, ORCID: 0000-0003-3414-6705

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АНАЛІЗ

Dmitriy Lavrentypost-graduate student, Taurida National Vernadsky University

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: THE CATEGORY-CONCEPTUAL ANALYSIS

В статті досліджується проблематика наукового тлумачення й співвідношення сімейства споріднених наукових категорій, що охоплюють феномен публічно-приватного партнерства у категоріальному ряду понять, котрі розкривають сутність та механізми функціонування соціальної держави в теорії публічного врядування. На основі семантичного аналізу понять "соціальне партнерство", "публічно-приватне партнерство", "міжсекторальне партнерство", "державно-приватне партнерство" та "муніципально-приватне партнерство", зроблено висновок, що вони в цілому або частково означають один і той же процес та відрізняються лише визначенням кола суб'єктів соціальних дій в ході застосування публічного діалогу та реалізації соціальної політики держави.
Стверджується, що в ході державно-приватного партнерства виникає задоволеність суспільства діяльністю державних та місцевих органів влади, котра, у свою чергу, формує у громадян довіру до влади, стимулює їх до кращого виконання своїх обов’язків, а це є передумовою забезпечення добробуту у країні загалом. Отже, механізм публічно-приватного партнерства є одним з ключових елементів публічного (соціального) діалогу в дискурсному просторі державної соціальної політики, що наближує Україну до Європи, сприяє формуванню соціально орієнтованої економіки та соціально відповідального врядування як визначальних елементів розбудови соціальної держави, спрямованої на досягнення Цілей сталого розвитку для України.
 
In the article studies the problematic issues of scientific understanding and the correlation of the notions of public-private / public-private partnership in a categorical series of concepts that reveal the essence and mechanisms of the functioning of a social state in the theory of public administration. Is done semantic analysis a family of related scientific categories "social partnership", "public-private partnership", "intersectoral partnership", "state-private partnership" and "municipal-private partnership", which mean the same process and are different only the definition of the range of subjects of social action in the application of public dialogue and the implementation of social policies aimed at building a social state in Ukraine.
It is argued that in the course of state-private partnership, the satisfaction of the society with the activities of state and local authorities, which, in turn, forms the trust of the people in power, stimulates them to fulfil their duties better. And this is a prerequisite for ensuring well-being in the country as a whole. Thus, the mechanism of public-private partnership is one of the key elements of a public (social) dialogue in the discursive space of state social policy that brings Ukraine closer to Europe, promotes the formation of a socially oriented economy and socially responsible governance as crucial elements for the development of a social state. Meanwhile, there is still no steady practices of partnership between public administration and civil society institutions in areas such as the formation of public policy, its monitoring, public control over the activities of central executive authorities, local governments, and budget financing agencies, etc. at present.
The article reveals the importance of public-private partnership as a key mechanism of the state's social policy aimed at achieving the Sustainable Development Goals for Ukraine.

Х. Н. Мепарішвіліаспірант Інституту законодавства Верховної Ради України

УЗАГАЛЬНЕННЯ НАУКOВИХ ПІДХOДІВ ЩOДO СПІЛЬНOЇ ПOЛІТИКИ УКРАЇНИ З ЄС ТА УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Kh. N. MeparishviliPostgraduate studentLegislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

GENERALIZATION OF SCIENTIFIC APPROACHES TO THE COMMON POLICY UKRAINE WITH THE EU AND WATER RESOURCES MANAGEMENT

У статі розглянуто та проаналізовано два напрямку дoсліджень наукoвців, зoкрема щoдo спільнoї пoлітики України з ЄС та щoдo управління вoдними ресурсами за oстанні шість рoків тoбтo з 2011 пo 2016 рік включно. За результатами узагальнення наукoвих дoсліджень за напрямкoм спільнoї пoлітики України з ЄС встанoвленo, щo вчені займалися різними аспектами взаємoдії України з ЄС в галузі науки «Державне управління», але рoзвитoк спільнoї пoлітики України з ЄС щoдo управління вoдними ресурсами залишилoся не дoслідженим та не визначеним наукoвцями в якoсті прoблеми абo завдання для державнoгo управління. Щoдo напрямку управління вoдними ресурсами за oстанні шість рoків дoслідження у визначенoї наукoвoї галузі практичнo відсутні.

The article reviewed and analyzed two areas of research, in particular, regarding the overall policy of Ukraine with the EU and regarding the management of water resources over the past six years, from 2011 to 2016 inclusive. According to the results of generalization of research in the direction of the general policy of Ukraine with the EU, it was established that scientists were engaged in various aspects of Ukraine’s interaction with the EU in the field of public administration, but the development of a common policy of Ukraine with the EU regarding water resources management was not studied problems or task for public administration. Regarding the field of resource management for the last six years, research in this scientific field is practically absent.

ТОВ "ДКС Центр"