Українською | English

BACKMAIN

Contents № 10, 2016

В. В. Шпачукдоктор наук з державного управління, доцент

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

V. V. ShpachukDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF GOVERNMENT ECONOMIC MANAGEMENT

У статті розглянуто основні напрями удосконалення механізмів державного управління економікою зважаючи на вимоги та виклики сьогодення. Виявлено необхідність запровадження державного стратегічного управління для забезпечення безперервної організації процесу управління економікою, досягнення визначених цілей та вирішення завдань держави. Встановлено, що стратегічне управління повинно мати антикризовий характер, , зважаючи на зростання різноманітних кризових явищ в світі. Зазначено, що антикризова стратегія повинна враховувати зміни, які відбуваються в економічній теорії та теорії державного управління, практиці державного управління, світові тренди в економічній динаміці та вітчизняні особливості.

The article deals with the main directions of improvement of the mechanisms of state economic management taking into account the requirements and challenges of the present. The necessity of introduction of the state strategic management for ensuring the continuous organization of the economic management process, achievement of the determined goals and solving the tasks of the state was revealed. It has been established that strategic management should have an anti-crisis character, taking into account the growth of various crisis phenomena in the world. It is noted that the anti-crisis strategy should take into account the changes that take place in the economic theory and theory of public administration, the practice of public administration, world trends in economic dynamics and national characteristics.

В. В. Коврегінперший проректор Національного університету цивільного захисту України, к. тен. н., доц., м. Харків

ОБҐРУНТУВАННЯ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ВНЗ І ПОКАЗНИКІВ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

V. V. KovreginThe first vice-rector, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv, PhD, Associate professor

JUSTIFICATION OF TYPOLOGY OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND INDICATORS OF ITS FINANCIAL SECURITY

Науково доведено співвідношення і діалектична єдність категорій якість освіти й економічна безпека вищих навчальних закладів. Серед цих закладів виділено 5 груп, основними серед яких є загальнодержавні і регіональні ВНЗ. Систематизовано показники економічної безпеки ВНЗ. Визначено складові циклу управління сферою освіти в Україні, а також такі елементи якості освіти, як якість освітнього процесу, якість підготовки студентів, якість освітньої послуги і якість (стан) економіки освіти як в цілому країни, регіону, так і окремо взятого навчального закладу. Обґрунтовано, що проблеми якості освіти вимагають регулярного моніторингу, оскільки обумовлені вимогами сучасного ринку і зростанням конкуренції між ВНЗ в боротьбі за студента.

The relation and dialectical unity of such categories as quality of education and economic security of higher education institutions are scientifically proven in the paper. Among such institutions the following five groups are distinguished first of all: state (i.e., all-Ukrainian) and regional. It was systematised the indicators of financial security of higher education institutions. The main components of the management cycle of education sector in Ukraine and such elements of quality of education as quality of the educational process, quality of students training, quality of educational services and quality (state) of education economics in whole country, region, or a single educational institution are determined. Current study proves that the education quality issues need regular state and public monitoring, as they are caused by the requirements of today’s market and by increasing competition for students between higher education institutions.

С. М. Аксюковкандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

S. M AksyukovPhD, assistant professor of administrative law, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

OPTIMIZATION OF THE TAX SYSTEM UKRAINE ON THE PATH TO ECONOMIC DEVELOPMENT

У науковій праці представлено авторське бачення шляхів оптимізації податкового законодавства України, що базуються на досвіді провідних країн світу. Здійснено порівняння особливостей функціонування податкових систем у міжнародному просторі. Висвітлено недоліки вітчизняного податкового законодавства. Розглянуто можливі шляхи їх усунення.
 
In scientific work presents the author's vision of optimizing the tax legislation of Ukraine, based on the experience of foreign countries. Comparison of the functioning tax systems in the international space. Deals with the shortcomings of the domestic tax laws. The possible ways to address them.

О. І. Біликк. е. н., доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, НУ «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. В. НовіковаАсистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

O. BilykPhD in Economics docent at National University ‘Lviv Politechnik’, the Department of administrative and financial management, LvivA. NovikovaAssistant at National University ‘Lviv Politechnik’, the Department of administrative and financial management, Lviv

JUSTIFICATION WAYS TO OVERCOME CORRUPTION IN THE HEALTH SECTOR

В статті розкрито суть і особливості корупції у сфері охорони здоров’я. Досліджено витоки корупції у цій галузі, описано першопричини існування в Україні . Авторами  розглянуто чинники, які впливають на розвиток корупційних схем у медичній галузі, подано статистичні дані мотивів і варіантів надання хабарів пацієнтами медичному персоналу. Розглянуто можливість введення обов’язкового виду медичного страхування громадян, а також зміни схем фінансування системи охорони здоров’я. У статті виділено і охарактеризовано рівні корупції у галузі охорони здоров’я, відповідно до яких обгрунтовано причини їхнього виникнення. Авторами запропоновано шляхи подолання тінізації і корупції у сфері охорони здоров’я, починаючи від відносин «лікар- пацієнт», закінчуючи детермінації корупції в сфері охорони здоров’я в корумпованій системі країни загалом.
 
In the article the nature and peculiarities of corruption in the health sector are explored. The origins of corruption in this area are investigated, the root causes of its existence in Ukraine are described. The authors examined the factors that influence the development of corrupt practices in the medical field, statistics motives and options of bribery by patients to medical personnel are presented. The possibility of introducing obligatory types of health insurance and financing schemes of changes in the health system are considered. The article highlights and describes levels of corruption in the health sector, under which the reasons for their occurrence are justified. The authors suggested ways to overcome shadowing and corruption in health care, starting with relationships "Medical worker- patient" and finishing with corruption determination in the health care system in corrupt country in general.

Ю. Ю. Ряховськакандидат економічних наук,Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

КОНЦЕПЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ, ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Y. Y. RyakhovskayaPh.D. in Economics SciencesKlasychnyj pryvatnyj universytet, Zaporizhzhia, Ukraine

CONCEPT OF THE ELECTRONIC GOVERNMENT AS A COMPLEX ELEMENT OF THE STATE INNOVATIONAL POLICY

В статті розглянуто форми організації взаємодії органів виконавчої влади з громадянами і бізнесом, які з'явилися або можуть отримати розвиток в умовах реалізації концепції електронного уряду, виявлення механізмів їх впливу на якість державного управління, а також необхідність розробки критеріїв для їх оцінки. Досліджено внесок електронного уряду в реалізацію принципів публічного управління. Запропоновано визначити фінансові джерела розвитку інноваційної політики, які є основою формування венчурних фондів

The article deals with the form b of the organization of interaction of executive authorities with citizens and business, which appeared or may be developed in the conditions of the implementation of the concept of e-government, the identification of mechanisms for their impact on the quality of public administration, as well as the need to develop criteria for their evaluation. The contribution of the e-government to the implementation of the principles of public administration has been explored. It is proposed to determine the financial sources of development of innovation policy, which are the basis of the formation of venture funds.

Є. В. Міщукк. е. н, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

КЕРІВНИК І ЙОГО РОЛЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

E. Mishcukcandidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog

THE MANAGER AND HIS ROLE IN ORGANIZING THE ACTIVITIES OF OFFICIALS OF PUBLIC ADMINISTRATION ENTITIES

У статті дістало подальшого розвитку визначення публічної адміністрації. Указано на доцільність розмежування понять «посадові» і «службові» особи та уточнено їх дефініції. Запропоновано керівником публічної адміністрації (або її структурного підрозділу) вважати професіонала, який виконує функції управління, реалізацію яких втілює в ухваленні конкретного управлінського рішення та несе відповідальність за результати діяльності підпорядкованого йому колективу, міра якої залежить від рівня публічної організації чи її структурного підрозділу. Роль керівників публічних адміністрацій розкрито через функції, що вони виконують. Організацію діяльності посадових осіб розглянуто на прикладі Муніципального центру надання адміністративних послуг м. Кривий Ріг.

The article has been further development of the definition of public administration. Indicated on the feasibility of distinction between "official" and "service" of the face and refined their definition. Proposed by the head of the public administration (or its structural unit) consider the professional who performs management functions, the implementation of which is embodied in the adoption of specific management decisions and is responsible for the performance of his subordinate staff, the degree of which depends on the level of a public organization or its structural unit. The role of the heads of public administrations revealed through the functions they perform. Organization of activities of the officials discussed the example of the municipal center of administrative services of the city of Krivoy Rog.

А. Л. Помаза-Пономаренкок. держ. упр., провідний науковий співробітник, Національний університет цивільного захисту України

АДМІНІСТРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД ЯК ФУНКЦІОНАЛИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

A. L. Pomaza-PonomarenkoPhD in public administration, senior scientific employee, National university of civil protection of Ukraine

ADMINISTRATION AND REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AS FUNCTIONALS SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Досліджена сфера зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) з позиції особливостей її розвитку. Систематизовано складники державного регулювання цієї сфери, до яких входять мито, податки, кредити, дотації, пільги тощо. Доведено, що розвиток ЗЕД є передумовою безпеки держави, зокрема соціальної й економічної. Вона відображає стабільний розвиток держави та ЗЕД в умовах ризиків і загроз. Запропоновано, удосконалити правове забезпечення державної політики у сфері ЗЕД та соціально-економічної безпеки шляхом його систематизації та доповнення функціоналами. Вони мають забезпечити зміну пріоритетів управлінських функцій – від всеосяжного контролю до виваженої координації та стимулювання. Визначена необхідність щодо впровадження дистанційного контролю у сфері ЗЕД. Установлено, що державна політика України у сфері ЗЕД повинна бути спрямована на покращення системи методів її здійснення.

The area of foreign economic activity from a position of peculiarities of its development was studied. The components of state regulation of this area were systematized, including duties, taxes, grants, benefits, etc. It was proved that development of foreign economic activity is a prerequisite for state security, in particular the social and economic one. It reflects state stable development under the conditions of threats and risks. It was proposed to improve legal groundwork for the state policy in the field of foreign economic activity and social-economic security by its systematization and replenishment of functionals. They have to ensure the priorities change of management functions – from comprehensive control to a balanced coordination and promotion. The necessity of introduction of remote control in the field of foreign economic activity was determined. It was established that the state policy of Ukraine in the field of foreign economic activity has to focus on the improvement of its methods.

C. М. Кустовааспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, заслужений юрист України

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

S. N. Kustovagraduate student of philosophy, theory and history of public administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Honored Lawyer of Ukraine

PUBLIC FUNDING OF POLITICAL PARTIES AS A PREREQUISITE FOR THE DEMOCRATIZATION OF SOCIETY

У статті розглянуто проблеми розвитку політичних партій, їх фінансової спроможності. Проаналізовано можливості прямого бюджетного фінансування партій державою та його доцільність. Розглянуто зарубіжний досвід фінансування політичних партій та фінансового контролю за партіями. Акцентується увага на джерелах фінансування політичних партій. Сформульовано визначення дефініцій «фінансування політичної партії» і «державне фінансування політичної партії». Розкрито принципи фінансування політичних партій, рекомендовані Парламентською Асамблеєю Ради Європи та Європейською комісією за демократію через право (Венеційською комісією).
 
The article deals with the problem of development of the political parties, their financial possibilities. Revealed the possibilities of direct government financing of the parties and control for the financing of the parties. Attention is focused on the sources of funding of political parties. Proposed a definition of the “financing of political party” and “public financing of political party”. Disclosed threats of public financing for political parties, that based on the principles recommended by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and the European Commission for Democracy through low (Venice Commission).
 
В статье рассмотрено проблемы развития политических партий, их финансовой состоятельности. Проанализированы возможности прямого бюджетного финансирования партий государством и его целесообразность. Проанализирован иностранный опыт финансирования политических партий и финансового контроля за партиями. Акцентируется внимание на источниках финансирования политических партий. Сформулировано определение дефиниций «финансирование политической партии» и «государственное финансирование политической партии». Раскрыты принципы финансирования политических партий, рекомендованные Парламентской Ассамблеей Совета Европы и Европейской комиссией за демократию через право (Венецианской комиссией).

В. В. Черкаскак. держ. упр.

ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

V. CherkaskaPhD Public Administration

PRINCIPLES AND DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF THE AGRARIAN SECTOR DEVELOPMENT IN UKRAINE

Визначено, що аграрний сектор є економічною системою, яка має організаційну, галузеву і територіальну структуру, здійснює пріоритетні напрямки розвитку відповідно до державної економічної політики. Відповідно до цього для аграрного сектору виділені основні напрямки державного регулювання за окремими галузевими ознаками регулювання ринку всіх видів сільськогосподарської продукції; за ознакою взаємодії з навколишнім середовищем: регулювання виробництва, соціальної сфери, відносин з постачальниками, найманими працівниками та тощо; за територіальною ознакою: регулювання виробництва в окремих регіонах, зокрема в регіонах з несприятливими природно-кліматичними та економічними умовами та тощо;  за організаційною ознакою: регулювання положення дрібних сімейних ферм; регулювання положення на ринку великих корпорацій, регулювання діяльності акціонерних товариств, виробничих кооперацій та тощо; за характером фінансових потоків: регулювання цін, доходів, податків, кредиту, інвестицій; за ринковими ознаками: регулювання внутрішнього попиту та пропозиції, експорту та імпорту.
Запропоновано виділити таке явище, як «провали ринку» і визначає об'єктивну необхідність державного регулювання, орієнтованого на коригування ринкового механізму у відповідності з економічними і соціальними пріоритетами. Державне регулювання покликане попереджати і ліквідувати спотворення механізму ринкового саморегулювання і протиріччя, які його супроводжують.
 
Certainly, that an agrarian sector is the economic system, that has an organizational, branch and territorial structure, carries out priority directions of development in accordance with a public economic policy. In accordance with it for agrarian to the sector basic directions of government control are distinguished on the separate branch signs of adjusting of market of all types of agricultural produce; on the sign of co-operating with an environment: adjusting of production, social sphere, relationships with suppliers, hired workers and and others like that; on a territorial sign: adjusting of production in separate regions, in particular in regions with unfavorable natural and climatic and economic terms and and others like that; on an organizational sign: adjusting of position of shallow domestic farms; adjusting of position at the market of large corporations, adjusting of activity of joint-stock companies, productive co-operations and and others like that; by the nature of financial streams : adjusting of prices, profits, taxes, credit, investments; on market signs: adjusting of internal demand and supply, export and import.
It is suggested to distinguish such phenomenon, as "market failures" and determines the objective necessity of government control, market mechanism oriented to adjustment for accordance with economic and social priorities. Government control is called to warn and liquidate distortion of mechanism of market self-regulation and contradictions that accompany him.

О. Р. Антоновак. н. держ. упр., докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

О. R. AntonovaCandidate of Sciences in Public Administration (PhD), doctoral student of Parliamentarism and Political Management Department National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT PROCESSES IN UKRAINE

У статті зазначено, що стан сучасної демографічної ситуації в Україні є кризовим, адже тривалий час Українська держава фактично не застосовувала дієвих засобів впливу на демографічну ситуацію. Тому у статті запропоновані різні комплексні правові заходи: державного та державного регулювання демографічних процесів. Особливість запропонованих заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в Україні полягає в використанні синергетичного підходу в регулюванні сімейних відносин. Такий підхід заснований на принципах соціального партнерства сім'ї, держави і громадськості.

The article states that Ukraine's demographic situation is a crisis, because the Ukrainian government is not actually applied effective means of influencing the demographic situation. Analysis of constitutional and legal principles of regulation of demographic processes shows that the Basic Law does not reveal the nature of population policy and family relations in the context of human reproduction. The law specifies only the marriage, the protection of childhood, motherhood, fatherhood and social protection of families. Legal regulation of individual demographic processes supported by laws and regulations in social, family, employment and other areas. However, despite their abundance, demographic regulation of relations and care of family relations and development needs legislative improvement. Existing rules are characterized by fragmentation. That's why they do not work in practice and are declarative and far from real life character.
With a number of outstanding issues, should the demographic situation in the country to solve through the implementation of various complex legal measures governing family relations. These legal actions are divided into measures of state and public regulation of demographic processes.
Legal measures of state regulation of demographic processes provide for preventive control measures, stimulating, satisfying and legislative measures to harmonize legislation to overcome legal problems.
Measures of public regulation of demographic processes involving legislative measures to protect human rights and control power.
The peculiarity of the proposed measures to improve the demographic situation in Ukraine is to use a synergistic approach in regulating family relations. This approach is based on the principles of social partnership of the family, the state and the public. The use of synergies in such a system can achieve the effect of generalization which is that the interaction of two or more factors, their action far exceeds the effect of each component as a simple sum.

Т. О. Костюкк. політ. наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології, ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГАЛУЗЕВОГО ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ

Tetiana KostiukPhD in political science, senior lecturer of the Chair of Philosophy and political science, JSC “Higher education institution “Interregional Academy for personnel management”

INTERNATIONAL ACADEMIC MOBILITY: CURRENT AND PERSPECTIVE ISSUES IN THE FIELD AND PUBLIC ADMINISTRATION

Стратегія інтернаціоналізації вищої освіти ВНЗ є наразі пріоритетною парадигмою розвитку міжнародної діяльності, яка включає в себе академічну мобільність, спільні освітні програми подвійного диплому, проектний менеджмент, реалізацію міжнародних проектів, експорт/ імпорт освітніх послуг ВНЗ України, визнання іноземних кваліфікацій в Україні і українських за кордоном, підписання та реалізація договорів про співробітництво в сфері вищої освіти і науки. Кожен з цих аспектів важливий та системоформуючий, проте, на нашу думку, саме ініціативи з академічної мобільності є інструментом просування вперед, обміну та розвитку міжнародних навичок, знань та взаєморозуміння, сприяння академічному співробітництву та інституційним зв'язкам серед коледжів та університетів з різних країн.
 
The strategy of internationalisation of higher education at higher education institutions is currently a priority paradigm for the development of international activities, which include academic mobility, joint educational programs of double diploma, project management, implementation of international projects, export/ import of educational services of higher educational institutions of Ukraine, recognition of foreign qualifications in Ukraine and Ukrainian ones abroad, signing and implementation of agreements on cooperation in the field of higher education and science. Each of these aspects is important and system-forming, but, in our opinion, just academic mobility initiatives provide the toolkit for advancing, exchanging and developing international skills, knowledge and understanding, promoting academic co-operation and institutional links among colleges and universities from different countries.

Л. М. Акімовак. е. н., доцент, Національний університет водного господарства та природокористування

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЗАГРОЗ В ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

L. M. Akimova

UTILIZED CHARACTERISTICS OF MAIN THREATS IN ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

У статті визначено джерела, передумови та закономірності виникнення й прояву загроз. Проаналізовано систему проблем класифікації загроз в економічній безпеці держави. Охарактеризовано внутрішні складові можливого загострення ситуації в Україні. Розглянуто основні етапи процесу систематизації загроз економічній безпеці держави. Узагальнено існуючі в науковій літературі підходи до класифікації загроз економічній безпеці. Виділено основні класифікаційні ознаки та розроблено багатокритеріальну класифікацію загроз економічній безпеці держави на основі ієрархічного аналізу. Виділено основні та потенційні загрози на всіх рівнях національної безпеки України.
 
The article defines sources, preconditions and patterns of emergence and manifestation of threats. The system of problems classification of threats in the economic security of the state is analyzed. The internal components of possible aggravation of the situation in Ukraine are characterized. The main stages of the process of systematization of threats to the economic security of the state are considered. The existing approaches to the classification of threats to economic security are summarized in the scientific literature. The main classification marks are allocated and a multicriteria classification of threats to the economic security of the state is developed on the basis of hierarchical analysis. The main and potential threats at all levels of national security of Ukraine are highlighted.

В. В. Черняхівськааспірант  кафедри державного управління філософського факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка м. Київ

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ

V. Chernyahivska

THE HISTORICAL EXPERIENCE OF BECOMING UKRAINIAN MODEL OF GENDER PARITY

Стаття присвячена дослідженню динаміки процесу історичного становлення соціальної і правової рівності між чоловіками та жінками в політичній, державній та самоврядній сфері від минувшини до сьогодення. Розглянуто правове становище жінки в Руській державі, Великому князівстві Литовському, Українській гетьманській державі, українських губерніях Російської імперії та радянській Україні. Наведено періодизацію еволюції української моделі гендерного паритету. Проаналізовано комплекс вжитих заходів, що сприяли настанню позитивних наслідків на шляху досягнення гендерної рівності як у суспільному житті загалом, так і в державному управлінні зокрема. Виявлено чинники які перешкоджали втіленню паритетної демократії між чоловіками та жінками. Вказано на роль християнської ідеології в формуванні суспільної свідомості щодо ролі жінки.
 
The article investigates the dynamics of the process of historical development social and legal equality between men and women in the political, national and local sphere from the past to the present. Considered the legal status of women in the Russian state, the Grand Duchy of Lithuania, Ukrainian Hetman state, ukrainian provinces of the Russian Empire and the Soviet Ukraine. An evolution of periodization models Ukrainian gender parity. The artide analizes complex undertaken activities that contributed to the onset of positive effects on achieving gender equality in public life as a whole and in public administration in particular. The author found factors that impede parity democracy between women and men. Specified the role of Christian ideology in shaping public awareness about the role of women.

О. М. Негричаспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Olga Mikhailovna Negrichpost-graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

THE MAIN PROVISIONS OF THE INFORMATION SUPPORT OF THE PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES’ SYSTEM

Розглянуто вимоги, виконання яких забезпечує належний рівень якості надання адміністративних послуг. Надано характеристику процесу впровадження стандартів надання адміністративних послуг. Визначено засади реалізації контролю повноти та ефективності застосування стандартів адміністративних послуг. Досліджено сутність поняття «адміністративний регламент надання державних послуг». Розглянуто основні питання адміністративної відповідальності суб’єктів, що надають державні послуги.
 
The requirements that ensure the proper level of quality of administrative services are considered. The process of introducing standards for the provision of administrative services has been characterized. The principles for monitoring the completeness and effectiveness of the application of administrative services standards are defined. Research is the essence of the concept of "administrative regulation of provision of public services." The main issues of administrative responsibility of subjects providing public services are considered.

І. В. Миколаєцьаспірантка Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Irina Viktorovna MikolayetsGraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

STATE REGULATION OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES, AS A COMPOSITION OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION

Зазначено, що у процесі отримання медичної послуги споживач розраховує на результат - здоров'я, а не на саме лікування як процес, хоча результат саме медичної послуги неможливо оцінити до її отримання в зв'язку з особливостями кожної окремої людини і різною реакцією його організму в процесі її надання. Визначено, що медична послуга як дія лише спрямована на досягнення корисного ефекту, оцінюється в процесі надання як корисна, але не обов'язково принесе користь і допомогу, тому було б зручним використовувати слова "корисна мета". У зв'язку з цим послуга могла б бути визначена як "вчинення певних дій (здійснення певної діяльності), спрямованих на досягнення конкретної корисної мети". Також зазначено, що стосовно медичної послуги дана корисна мета (ефект) завжди стосується особистості споживача послуги (втілюється в ньому). Таким чином, категорія послуги, введена чинним законодавством, може бути застосована і до медичної послуги, лише з урахуванням її специфіки. Розглянувши поняття послуги, необхідно дати визначення медичної послуги, як її підвиду і об'єкта, впливу державного регулюванню надання медичних послуг, підприємницьких взаємовідносин на ринку медичних послуг, для подальшої правової регламентації з урахуванням всіх її особливостей.
Запропоновано сучасну Українську систему соціального захисту населення базується, перш за все, на принципах гуманізму і соціальної справедливості, яка ви користуватиметься на досвіді інших країн, а також і адаптації її під соціально-економічні, політичні, географічні та культурні умови України.
 
It is noted that in the process of obtaining medical services the consumer rely on the result - health, and not on the treatment itself as a process, although the result of the medical service itself can not be estimated before receiving it in connection with the peculiarities of each individual and the different reaction of his organism in the process of providing it. It has been determined that the medical service as an action is only aimed at achieving a beneficial effect, is evaluated in the process of providing as useful, but not necessarily useful and helpful, therefore it would be convenient to use the word "useful purpose". In this regard, the service could be defined as "committing certain actions (carrying out certain activities) aimed at achieving a specific useful purpose". It is also noted that in the case of medical services, this useful purpose (effect) always refers to the personality of the consumer of the service (embodied in it). Thus, the category of services introduced by the current legislation can be applied to medical services, only taking into account its specifics. Considering the concept of a service, it is necessary to define the medical service as its subspecies and object, the influence of state regulation of the provision of medical services, business relations in the market of medical services, for further legal regulation, taking into account all its features.
The proposed Ukrainian system of social protection of the population is based, first of all, on the principles of humanism and social justice, which you will use on the experience of other countries, as well as its adaptation to the socio-economic, political, geographical and cultural conditions of Ukraine.

Г. В. Кириченкоаспірант Міжрегіональної Академії управління персоналом

ДО ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

G. Kyrychenkopost-graduate student of Interregional Academy of Personnel Management

THE PROBLEM OF THEORETICAL JUSTIFICATION CONCEPTUAL-CATEGORICAL APPARATUS IN THE SPHERE OF FORMING THE IMAGE OF STATE AUTHORITIES

У статті обґрунтовано значущість теоретико-методологічних та практичних розробок у сфері формування іміджу органів державної влади в Україні.
Визначено, що формування іміджу державних органів – це процедура, спрямована на створення у громадян образу органу державної влади з певною оцінкою цього образу у вигляді усвідомленої чи неусвідомленої думки про цей образ задля досягнення психологічного привернення уваги аудиторії іміджу до даного органу.
Основними функціональними одиницями системи іміджу органу державної влади можна вважати такі: мета створення іміджу, процес планування та розробки іміджевої стратегії, переробка та розповсюдження інформації, моніторинг та контроль.
Актуальність іміджу органів державної влади зумовлена тим, що їх діяльність є публічною та здійснює важливий вплив на розвиток суспільства і держави.
Визначено, що понятійно-категоріальний апарат дослідження феномену «імідж органів державної влади» потребує подальшого більш глибокого аналізу і пояснення, оскільки імідж органів державної влади – це системне, комплексне явище, що має складну організаційну структуру.
 
The article substantiates the significance of theoretical-methodological and practical developments in the sphere of forming the image of public authorities in Ukraine.
It is determined that the formation of the image of state bodies is a procedure aimed at creating an image of a public authority by a certain estimation of this image in the form of conscious or unconscious thought about this image in order to achieve the psychological attraction of the audience's image to this body.
The main functional units of the image system of the state authority can be considered as: the purpose of creating an image, the process of planning and developing an image strategy, processing and disseminating information, monitoring and control.
The actuality of the image of public authorities is due to the fact that their activity is public and has an important influence on the development of society and the state.
It is determined that the conceptual-categorical apparatus of the study of the phenomenon "image of public authorities" needs further deeper analysis and explanation, since the image of public authorities is a systemic, complex phenomenon with a complex organizational structure.

А. С. Близнюкк. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ

Andrii BliznyukPh.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

THE ISSUE OF FORMATION AND FUNCTIONING OF RECRUITMENT CLUSTERS IN UKRAINE

Висвітлено питання формування та функціонування рекреаційної кластерної моделі, як форми територіальної організації рекреаційних підприємства, котра стимулює економічне зростання регіону. Обґрунтовано науково-практичні засади впровадження кластерної системи.
Доведено, що рекреаційний кластер є важливою формою співпраці місцевих органів державної влади, громадських, наукових, освітніх та бізнес-структур, що дає змогу підвищити ефективність функціонування механізму державного управління рекреаційною галуззю на регіональному рівні. Однак, на сьогоднішній день існує ряд проблем щодо формування кластерів у рекреаційному комплексі регіонів України, які можна об'єднати у дві групи: теоретичні проблеми та прикладні проблеми. До теоретичних проблем слід віднести всі питання, пов'язані з формуванням теоретичних основ створення кластерів у рекреаційному комплексі регіону. Серед практичних проблем функціонування і формування кластерів зазначено недостатню налагодженість механізмів узгодження інтересів учасників кластера та реалізацію їх через комплексні регіональні програми.
Зазначено, що в Україні є всі необхідні чинники, котрі створюють потенціал для розвитку високоефективного, конкурентоздатного рекреаційного комплексу міжнародного рівня, на основі якого формується сприятливий імідж регіону на міжнародній арені, що забезпечує зростаючі потреби населення в послугах, пов'язаних з відпочинком, лікуванням і туризмом. Проте ці фактори є необхідними, але недостатніми передумовами для формування кластерної стратегії рекреаційного комплексу країни. Головним чинником визначено чітко продуману та ретельно вивірену стратегію формування рекреаційного кластера, яка має передбачати: пошук спільних рис господарювання, ознак управління і функціонування, що створює передумови налагодження співпраці між такими сферами, як бізнес, влада, наука для отримання конкурентних переваг і синергетичного ефекту; розроблення концепції і програми розвитку рекреаційного регіону і вироблення механізмів ресурсного та інституційного забезпечення її реалізації.
Запропоновано методичні рекомендації стосовно запровадження інституційно-організаційних та економічних механізмів активізації рекреаційної кластеризації.

The issue of formation and functioning of the recreational cluster model as a form of territorial organization of a recreational enterprise, which stimulates economic growth of the region, is covered. The scientific and practical principles of the introduction of the cluster system are substantiated.
It is proved that the recreation cluster is an important form of cooperation between local authorities, public, scientific, educational and business structures, which enables to improve the efficiency of the mechanism of public administration of the recreational sector at the regional level. However, today there are a number of problems regarding the formation of clusters in the recreational complex of Ukrainian regions, which can be grouped into two groups: theoretical problems and applied problems. All the issues related to the formation of theoretical foundations for the creation of clusters in the recreational complex of the region should be included in theoretical problems. Among practical problems of functioning and formation of clusters, insufficient adjustment of mechanisms of coordination of interests of cluster members and their implementation through integrated regional programs is indicated.
It is noted that Ukraine has all the necessary factors that create the potential for the development of a highly effective, competitive recreational complex of an international level, on the basis of which a favorable image of the region in the international arena is formed, which provides the growing needs of the population in services related to rest, treatment and tourism However, these factors are necessary, but insufficient prerequisites for the formation of a cluster strategy of the country's recreational complex. A key factor is the well-thought out and carefully selected strategy for the formation of a recreational cluster, which should include: searching for common features, management and functioning, which creates the preconditions for establishing cooperation between spheres such as business, government, science to gain competitive advantage and synergy effect; development of the concept and program of development of recreational region and development of mechanisms of resource and institutional support for its implementation.
The methodical recommendations for introduction of institutional and organizational and economic mechanisms of activation of recreational clusterization are suggested.

Д. С. Мартишинкандидат наук з богослов’я, завідувач кафедри українського православ’я та теології,Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

РОЛЬ І МІСЦЕ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

D. S. Martyshyncandidate sciences in theology, head of the Department of Ukrainian Orthodoxy and Theology,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE ROLE AND PLACE OF CHRISTIAN VALUES IN THE SYSTEM OF SOCIO-POLITICAL DEVELOPMENT OF MODERN STATE

Стаття розкриває теоретично-методологічні підходи до розвитку конструктивного діалогу державного управління, релігійної етики і соціальної доктрини православної церкви. Висвітлено роль і місце християнських цінностей в системі суспільно-політичного розвитку сучасної держави. Визначено, що науковці, формуючи ціннісну систему державного управління утворюють сучасні тенденції до зміцнення соціального й духовного стану сучасної держави. Проаналізовано вплив релігії на розвиток науки, культури, історії та цивілізацій. Визначено основні напрями діалогу держави та релігійних організацій.
На основі наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів були розглянуті основні наукові підходи щодо аналізу ролі і місця релігії у системі державного управління. Наведено базове теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання в галузі науки державного управління, що полягає в обґрунтуванні ролі і місця релігії в державотворчих процесах, християнських духовних цінностей в зміцненні демократичних трансформацій сучасної держави.
Також систематизовано понятійно-термінологічний апарат та уточнено сутність понять «етика», «релігія», «релігійна етика» та інших визначень, що дає можливість більш обґрунтовано та змістовно розкривати й застосовувати зазначені терміни під час подальших наукових досліджень, а також сприятиме усуненню прогалин вітчизняного державного управління у християнській теологічній сфері.

The article reveals theoretical and methodological approaches to the development of a constructive dialogue of public administration, religious ethics and social doctrine of the Orthodox Church. The role and place of Christian values in the system of socio-political development of the modern state are highlighted. It is determined that the scientists when forming a valuable system of public administration so they create modern tendencies to strengthen the social and spiritual condition of modern state. The influence of religion on the development of science, culture, history and civilizations is analyzed. The main directions of dialogue between the state and religious organizations are determined.
The main scientific approaches concerning the analysis of the role and place of religion in the system of public administration were considered on the basis of scientific works of domestic and foreign authors. The basic theoretical generalization is presented and new solution of actual scientific issue in the field of science of public administration is proposed which consists in substantiating the role and place of religion in state formation processes, Christian spiritual values in strengthening democratic transformations of modern state.

О. В. Білозіркандидат юридичних наук,доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Oksana BilozirPhD, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF NATIONAL SOCIAL-ORIENTED STATE POLICY IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Зазначено, що принциповим питанням є наявність різних суб'єктів управління: в одному випадку це держава або його чиновники; в іншому -народ, населення, громадські організації, всі, що називають неформальними структурами громадянського суспільства (громадою). Підйом інтересу в проблематиці громадянського суспільства пов'язаний як з кризою соціальної держави на Заході, так і критикою, а потім розпадом східноєвропейського соціалізму. Тривала криза соціальної держави викликав хвилю неолібералізму і актуалізував уявлення про ринок як джерело самоорганізації і соціального порядку. Паралельно росло значення неринкових, а й недержавних шляхів поліпшення суспільного життя, що, фактично і відродило інтерес до громадянського суспільства і властивим йому механізмам солідарності. Питання про роль громадянського суспільства і його солідарностних ресурсів пов'язаний з розширенням уявлення про суб'єктів і ресурсах соціальної політики. У західній соціологічній літературі висловлюється впевненість, що використання людських ресурсів громадянського суспільства дозволить сформувати механізм переходу від знеособленої, бюрократизованої і витратної політики до більш адресною і справедливою.
Запропоновано концепція розгляду держави, ринку та громадянського суспільства як трьох взаємопов'язаних секторів суспільства і ресурсів соціальної політики, проаналізуємо теоретичні концепції громадянського суспільства («третього сектора») і його соціальних функцій. Вони пов'язують людини і держава, влада і громадянина, тому особливо актуальні в рамках сучасної соціальної держави, де очікування громадян щодо турботи держави великі, а ступінь участі в справах держави і суспільства часто обмежується голосуванням на виборах. У сучасних трактуваннях громадянського суспільства відзначається, що воно включає в себе різні об'єднання людей (недержавні організації, товариства, групи взаємодопомоги, групи простих людей (grass root groups), соціальні рухи (особливо так звані нові руху - жінок, молоді, «зелені» та тощо), мережі (network) цих об'єднань. В цей же поняття включається і громадську думку.
[||]It is stated that the fundamental issue is the presence of different entities: in one case it is the state or its officials; in the other, the people, the population, public organizations, all called informal structures of civil society (community). The rise in interest in the problems of civil society is linked to both the crisis of the welfare state in the West and criticism, followed by the collapse of Eastern European socialism. The prolonged crisis of the welfare state triggered a wave of neoliberalism and actualized the notion of the market as a source of self-organization and social order. In parallel, the importance of non-market, but also non-state, ways of improving public life increased, which in fact revived interest in civil society and its inherent mechanisms of solidarity. The question of the role of civil society and its solidarity resources is linked to the broadening of the understanding of the subjects and resources of social policy. Western sociological literature expresses the conviction that the use of human resources of civil society will allow to form a mechanism of transition from impersonal, bureaucratic and spending policies to a more targeted and equitable one.
The concept of considering the state, the market and civil society as three interconnected sectors of society and social policy resources is proposed, we analyze the theoretical concepts of civil society (the "third sector") and its social functions. They bind the individual and the state, the authorities and the citizen, so they are especially relevant in the context of the modern welfare state, where the expectations of citizens about the state's concern are high and the degree of participation in the affairs of the state and society is often limited by voting in elections. In modern interpretations of civil society, it is noted that it involves various associations of people (NGOs, societies, mutual aid groups, grass root groups), social movements (especially the so-called new movements - women, young people, "green" ", Etc.), the networks of these associations, and public opinion is included in the same concept.

ТОВ "ДКС Центр"