Українською | English

BACKMAIN

Contents № 10, 2015

Ю. Г. Королюкд. н. держ. упр., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи та інноваційного розвитку Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Чернівці

ОСОБЛИВОСТІ СЦЕНАРНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ

Yu. KoroliukDoctor of Philosophy (Public Administration), associate professor, Deputy Director for scientific and pedagogical work and innovation development of Chernivtsi trade and economics institute of KNTEU, Chernivtsi

PECULIARITIES OF SCENARIO FORECASTING OF BORDER REGIONS SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

У роботі розкрито особливості сценарного прогнозування розвитку прикордонних регіональних соціально-економічних систем в рамках аспектів об’єкту, його оточуючого середовища, використаних підходів до моделювання об’єкту, підсистеми управління об’єктом. Обґрунтовано необхідність врахування зазначених особливостей для дієвого розв’язання задач сценарного прогнозування. Встановлено достатність методологічного, методичного та статистичного забезпечення сценарного прогнозування розвитку прикордонних регіонів. Визначено зміст, методи побудови та формалізації сценарної моделі прикордонних регіональних соціально-економічних систем. Підтверджено перспективність використання сценарних підходів управління соціально-економічним розвитком вітчизняних регіонів, виявлення можливостей керованого внутрішнього перерозподілу регіональних ресурсів та врахування проявів оптимумів Парето.
 
The article reveals the peculiarities of scenario forecasting of border regional social and economic systems’ development within the aspects of object, its environment, applied approaches to the object modeling, subsystem of object management. The necessity of taking into consideration of mentioned above peculiarities for effective solution of scenario forecasting problems is proven. The sufficiency of methodological, methodical and statistic supply of scenario forecasting of border regions social and economic development is ascertained. The content and methods of construction and formalization of border regional social and economic systems’ scenario model are defined. In this article the author proves the prospects of scenario approaches application management of native regions social and economic development, reveals the possibilities of controlled inner re-distribution of regional resources and taking into account the revealing of Pareto optimum.

В. М. Герзаничк. е. н., доцент, викладач кафедри економічної теорії, Ужгородський національний університет, м. УжгородІ. І. Черленякд. н. з держ. упр., професор, завідувач кафедри міжнародного бізнесу, логістики та менеджменту Ужгородський національний університет, м. УжгородВ. М. Бондаренкок. е. н., старший науковий співробітник, доцент кафедри міжнародного бізнесу, логістики та менеджменту Ужгородський національний університет, м. Ужгород

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. M. HerzanychPh.D., associate professor, Lecturer of the economic theory Uzhgorod National University, UzhgorodI. I. CherlenyakDoctor of Public Administration, Professor, Head of International Business, Logistics and Management Uzhhorod National University, UzhgorodV. M. BondarenkoPh.D., senior researcher, Associate Professor of International Business, Logistics and Management Uzhgorod National University, Uzhgorod

WAYS OF IMPROVING THE LEGAL REGULATION OF FOREIGN INVESTMENTS IN UKRAINE

У статті дано характеристику нормативно-правовому полю функціонування іноземного інвестування в Україні із виділенням двох основних блоків нормативно-правових актів: спеціального інвестиційного та допоміжного. Проаналізовано ефективність інвестиційного законодавства, визначено його недоліки та обмеження, що створюють перепони для діяльності іноземних інвесторів в Україні. Виділено сектори інвестиційного законодавства, що потребують регулювання, і найактуальніше питання – формування Інвестиційного кодексу України. Запропонована його структура та ключові моменти, яким варто приділити увагу. Також акцентовано увагу на основних пунктах вдосконалення нормативно-правового регулювання: розробка внутрішньогалузевих вимог у стратегічних галузях економіки, можливість використання міжнародного арбітражу у випадку виникнення суперечок та заборону на експропріацію без компенсації, здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення контролю за недопущенням подвійного оподаткування, контролю за обміном валют, допуском до банківських кредитів тощо.
 
The article contains description of the legal field operation of foreign investment in Ukraine with the release of two major blocs regulations: special investment and auxiliary. Analyzed the efficiency of investment legislation, identified its shortcomings and limitations that create obstacles for foreign investors in Ukraine. Singled the sectors of investment legislation that require regulation, and most urgent issue - the formation of the Investment Code of Ukraine. Proposed its structure and key points which should be paid attention to. Also, attention is focused on the main points of improvement of legal regulation: the development of intra requirements in strategic sectors of the economy, the use of international arbitration in case of disputes and the prohibition of expropriation without compensation, the implementation of measures to improve control over the prevention of double taxation, the exchange control office, the access to bank loans and so on.

Д. П. Єфремовк. е. н., докторант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МІГРАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ПРЕВЕНТИВНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

D. P. IefremovPhD, doctoral, Kiev National Economic University Named After Vadym Hetman, Kiev

INTELLECTUAL CAPITAL MIGRATION AND PREVENTIVE POLICY OF THE STATE

Система вищої освіти вносить вирішальний вклад у формування інтелектуального капіталу нації, який, у свою чергу, суттєво впливає на перспективи інноваційного розвитку країни. Проте, підготовка кваліфікованих кадрів є надзвичайно дорогою та тривалою, а її інтеграція до національної економіки для багатьох країн світу є складним завданням. У глобалізованому світі зняття меж на міграцію робочої сили веде до моментального «відтоку мізків» за кордон, оскільки вони є найбільш мобільною її складовою. Талановитих осіб до еміграції здебільшого стимулюють індивідуальні кар’єрні перспективи, висока якість життя за кордоном або сучасна система освіти. Україна на сьогодні не має жодної із зазначених переваг і повинна шукати інші шляхи утримання інтелектуального капіталу. Корисним для нас може стати досвід Китаю, який за допомогою ефективної превентивної політики демонструє успіхи в боротьбі з «відтоком мізків». Вивченню її змісту та структури присвячена дана стаття.
 
The system of higher education makes a decisive contribution to the formation of the nation's intellectual capital, which in turn influences the perspectives of it's innovational development. However, the training of qualified personnel is extremely expensive and lengthy, and its integration into the national economy for many countries is difficult. In a globalized world, removing the limits on the migration of labor leads to immediate "brain drain" abroad because well-educated people are highly mobile. Talented people are stimulated to emigrate primarily by the individual career prospects, high quality of life abroad or a modern education system. Ukraine currently does not have any of these benefits and should seek for other ways of keeping intellectual capital. Paragon model for us could become the experience of China, which using preventive policy demonstrates good progress in the fight against "brain drain". This article is devoted to the study of its content and structure.

А. М. Пугачк. т. н., доцент кафедри сільськогосподарських машин Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ ПО ЗАПРОВАДЖЕННЮ ЗАХОДІВ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОСЛУГАМИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

A. M. PugachCandidate of Technical Sciences, reader, reader Dept. of agricultural machinery, Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics

DIRECTIONS OF ACTIVITY OF STATE AUTHORITIES OF UKRAINE ON THE INTRODUCTION OF MEASURES OF MANAGEMENT INFORMATION SERVICES IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Розглянуто основні завдання розвитку інформаційного суспільства в Україні. Надано визначення поняттю інформаційна потреба аграрних товаровиробників. Визначено механізм формування інформаційних потреб аграрних товаровиробників. Надано оцінку видам моніторингу з використанням сучасних інформаційних технологій в аграрному виробництві. Розглянуто принципи проведення моніторингу з використанням сучасних інформаційних технологій в аграрному виробництві. Визначено цілі надання інформаційних послуг в аграрній сфері та основні чинники формування потреб аграрних товаровиробників в інформаційних послугах.
 
The main tasks of the Information Society in Ukraine. The definition of the concept of information need of agricultural producers. The mechanism of formation of the information needs of agricultural producers. The estimation of species monitoring using modern information technologies in agricultural production. The principles of monitoring the use of modern information technologies in agricultural production. The aims of information services in the agricultural sector and the main factors shaping the needs of agricultural producers in the information services.

С. Г. Захаровак. держ. упр., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЕКОДИЗАЙН В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЮ СФЕРОЮ УКРАЇНИ

S. G. ZakharovaPhD in Public Administration, assistant professor of tourism and hotel and restaurant business, Classic private university, the city of Zaporizhzhya

ECODESIGN IN THE CONTEXT OF STATE REGULATION OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS IN UKRAINE

З метою раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження природного середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням довкілля, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. В наш час стало цілком зрозумілим, що стан навколишнього природного середовища пов’язаний з характером розвитку суспільства. Сучасні проблеми екології несуть на собі очевидні ознаки катастрофічності. Збентежений людський розум шукає вихід з того критичного стану, що утворився. Раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України, тому у 2010 році Державою був прийнятий Закон „Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики України до 2020 року” [4, с.15]. Сьогодні, щоб готельна індустрія України змогла скласти конкуренцію на світовому ринку, власникам готельних підприємств слід намагатися створити такий напрямок, як екологічні готелі.
 
For the purpose of rational use of natural resources, environmental safety of human life Ukraine on its territory carries an ecological policy aimed at the preservation of the environment, protection of life and health from the negative effects caused by pollution, achieving a harmonious interaction between society and nature protection, sustainable use and restoration of natural resources. Nowadays it became abundantly clear that the condition of the environment is related with the character of society. Modern problems of ecology bear obvious signs of catastrophic. Confused human mind looks for a way out of the critical condition formed. Rational use of natural resources, environmental safety of human life - an essential condition for sustainable economic and social development of Ukraine, as in 2010, the State adopted the Law „On Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine till 2020” [4, с.15]. Today, owners of hotel companies should try to create such a direction as ecological hotels, so the hotel industry of Ukraine was able to compete in the global market.

А. В. Ліпінськак. п. н., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності КНУКіМ, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

A. V. LipinskaCandidate of Pedagogic science, assistant professor of the Records Management and Information Activity  Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT PUBLIC ADMINISTRATION

У статті обґрунтовано та розроблено пропозиції з формування інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління на основі використання сучасних засобів комп’ютерної та комунікаційної техніки.
 
It is led to and suggestions are developed after forming of the informatively and analytical providing of management by development of the use of modern facilities of engineering computing and of communication.

О. Г. Остапенкок. ю. н ., доцент, доцент кафедри економічної теорії і права ХНАДУ, м. ХарківТ. М. Барановськамагістр державного управління, здобувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ при Президентові України, перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Харківській області, м. Харків

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ЯК ПЕРВИННИЙ СУБ’ЄКТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

O. G. OstapenkoCandidate of Law, associate Professor of the Department of Economic Theory and Law, Kharkiv National Automobile and Highway University, the city of KharkivT. M. BaranovskaMaster of Public Administration, Competitor for scientific degree of Regional Administration and Local self-government Department of KRI NAPA, First deputy chief of Main territorial department of justice in Kharkiv region, the city of Kharkiv

TERRITORIAL COMMUNITIES AS THE PRIMARY SUBJECT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AND IMPLEMENTATION OF MUNICIPAL POLICIES

У статті визначається статус територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування та реалізації муніципальної політики. Обґрунтовано, що територіальна громада самоврядування є соціальним центром є тим самоврядним соціальним осередком, формування та оптимальне функціонування якого повинно стати передумовою побудови громадянського суспільства та правової держави в Україні. Вона є «природною» корпоративною одиницею, автономність якої виходить з суверенітету народу. Сьогодні відбувається процес подальшого конституційного врегулювання статусу територіальних громад, що сприятиме розвитку місцевої демократії та належного становлення дієздатних і самодостатніх територіальних громад.
 
The article defines the status of the territorial community as the primary subject of local self-government and implementation of municipal policies. Proved that territorial self-governing community is the social center of formation and optimal operation of which should be a prerequisite for building a civil society and rule of law in Ukraine. It is «natural» corporate unit, which comes with the autonomy of the sovereignty of the people. Today the process of further constitutional settlement of the status of local communities to facilitate the development of local democracy and proper establishment of viable and self-sustaining communities.

Т. П. Паламарчукаспірантка, Національна академія державного управління при Президентові України, місто Київ

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ УПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ

T. P. Palamarchukgraduate student, National аcademy рublic аdministration under the President of Ukraine, Kyiv

THE DEVELOPMENT OF MECHANISMS FOR THE INTRODUCTION OF EUROPEAN STANDARDS OF AGRICULTURE: THEORY, PRACTICE, PROSPECTS

У даній статті викладено основні положення напрямів удосконалення законодавства України, яке виступає організаційно-правовою основою реформування механізму державного управління процесу європейської інтеграції аграрного сектору. Показано пріоритетні напрями впровадження європейських стандартів у аграрний сектор України: стандартизація і сертифікація продукції, синхронізація митно-тарифного законодавства та стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності аграрних підприємств податковими пільгами. Запропоновано напрями розвитку механізму державного регулювання активізації імпортного потенціалу аграрних підприємств України.
 
This article sets out the main provisions directions of improvement of legislation of Ukraine, which acts as the legal basis for reforming the polity of the European integration of the agricultural sector. Showing the priority areas of implementation of European standards in the agricultural sector of Ukraine: standardization and certification of products, synchronization of customs and tariff legislation and to stimulate investment and innovation agricultural enterprise tax privileges. Directions of state regulation of import potential intensification of agricultural enterprises in Ukraine.

А. В. Огількоаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В СУДАХ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

A. OhilkoPhD student of the National Academy of  Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

E-GOVERNMENT IN THE COURTS AS A MEANS OF FORMING AND EFFICIENCY OF THE JUDICIARY IN UKRAINE

У статті досліджено поняття та природу електронного урядування. Розглянуто нормативну базу та сучасний стан системи електронного урядування в судах України. Сформовано рекомендації щодо початкового етапу запровадження електронного урядування в судовій владі України та розроблено напрями удосконалення електронного судочинства та системи електронного документообігу у судах України. Розглянуто практичні переваги електронного урядування для різних категорій держави, зокрема для громадян, для бізнесу та для органів державної влади. З’ясовано основні перспективи запровадження електронного урядування у нашій державі та наслідки його запровадження, а також означено головні завдання, необхідні для досягнення цих та інших цілей, а також для успішного втілення ідеї електронного урядування. Також розглянуто особливості пілотного проекту «Електронний суд» в Україні, його основні характеристики та дієвість.
 
In this paper author, consider concept and nature of e-government. Examines the regulatory framework and present e-government in the courts of Ukraine. Courtesy of the findings of the initial phase of implementing e-government in Ukraine judiciary and was developed direction of improving e-government judiciary and e-government document management system in the courts of Ukraine. The practical advantages of e-governance for different categories of the state, in particular, for people, for businesses and for public authorities was consider in article. It is found out the main prospects for the introduction of e-government in our country and the consequences of its implementation, also was determined main task to achieve these and other goals, and ideas for successful implementation of e-government. Also, examined peculiarities of the pilot project "e-court" in Ukraine, its main characteristics and effectiveness.

Н. П. Стучинськааспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

N. Stuchinskagraduate student of department of globalistik, eurointegrations and management national safety, National academy of state administration, is at President of Ukraine

CIVIL SOCIETY AS A SUBJECT OF PROVIDING OF ECONOMIC SECURITY

У статті проаналізовано сучасні підходи щодо визначення сутності громадянського суспільства, визначено його функції та основні складові. Вказано на нові тенденції розвитку громадянського суспільства, зокрема збільшення кількості соціальних мереж та інших Інтернет-спільнот. Розкрито структуру громадянського суспільства з врахуванням інформаційних можливостей його учасників. Систематизовано функції громадянського суспільства. Виокремлено структури громадянського суспільства, що мають підвищене соціальне значення. Вказано на безпековий аспект функціонування громадянського суспільства. Досліджено взаємозв’язки громадянського суспільства, уряду та бізнесу. Проаналізовано тенденції розвитку громадянського суспільства та трансформацію форм його впливу на економічну безпеку як складову національної безпеки.
 
In the article modern approaches are analysed in relation to determination of essence of civil society, his functions and basic constituents are certain. It is indicated on new progress of civil society trends, in particular increase of amount of social networks and other Internet-associations. The structure of civil society is exposed taking into account informative possibilities of his participants. The functions of civil society are systematized. The structures of civil society, which have an enhance-able social value, are selected. It is indicated on the aspect of safety of functioning of civil society. Investigational intercommunications of civil society, government and business. Progress of civil society trends and transformation of forms of his influence are analyzed on economic security as constituent of national safety.

О. О. Новіковаспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування Національної академії державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В УКРАЇНІ

О. О. Novikovgraduate student of Political Analysis and Forecasting Department, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

ANTI-CORRUPTION PUBLIC EXPERTISE FEATURES OF REGULATORY LEGAL ACTS IN UKRAINE

У статті проаналізовано особливості проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів в Україні, запропоновано авторські рекомендації щодо підвищення ефективності механізму сприяння здійсненню громадських антикорупційних експертиз нормативно-правових актів.
 
The paper concerns the analysis of anti-corruption public expertise features of legal acts in Ukraine. The author’s recommendations are offered for improving the effectiveness of anti-corruption public expertise implementation of legal acts.

Л. В. Поп’юкздобувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМИ ПРОЦЕСАМИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

L. V. PopiukPhD student of the Department of Regional Administration, local self-government and of city management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kуiv

PERSONNEL MANAGEMENT PROCESSES IN THE CONTEXT OF THE REFORM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AND TERRITORIAL ORGANIZATION OF POWER IN UKRAINE

Стаття присвячена дослідженню управління кадровими процесами в контексті реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, сутності та значущості управління цими процесами як чинника розвитку місцевого самоврядування, підвищення ефективності та результативності діяльності його виконавчих органів. Висвітлено основні проблеми управління кадровими процесами в системі органів місцевого самоврядування України, конкретизуються тенденції розвитку служб управління кадрами виконавчих органів місцевого самоврядування.
 
The article of researches personnel management processes in the context of the reform of local self-government and territorial organization of power in Ukraine, the nature and importance of management of these processes as a factor of local government, improving the efficiency and effectiveness of its executive. The basic problem of personnel management processes in the system of local self-government in Ukraine, specifies trends personnel in local self-government authorities.

Г. В. Ортінадокторант Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

ВПЛИВ ТЕНДЕНЦІЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

G. V. Ortinadoctoral student Academy of Financial Management  Ministry of Finance of Ukraine

INFLUENCE OF GLOBALIZATION TRENDS IN TERMS OF SUPPORT ANTI-CRISIS STRATEGY IN THE PROCESS OF THE REALIZATION OF THE STATE ECONOMICAL POLICY

Здійснено аналіз впливу тенденцій глобалізації на умови забезпечення антикризової стратегії в процесі реалізації державної економічної політики. Встановлено, що розвиток глобальних тенденцій актуалізує проблему антикризового регулювання у контексті забезпечення економічної безпеки країни з боку зовнішніх впливів. Доведено необхідність формування нового підходу до антикризового регулювання в умовах глобалізації.
 
The analysis of the impact of globalization trends in the condition of the anti-crisis strategy. It was established that the development of global trends actualizes the problem of crisis management in the context of economic security from external influences as reproductive process can no longer be effectively implemented in the national framework. It only seems consistent with the growing globalization of the relationship on a planetary scale. Existing differences in economic potential and national interests, the desire for better isolating them from the global interests of large counterweight act of integration trends.
Proved that all conflicts of interest implemented by individual countries in the global economic space increasingly evident necessity of forming a new approach to crisis management in the context of globalization, able to ensure the stability conditions for the functioning and development of the national economies of the world and uniting their efforts the fight against global financial crisis and other global challenges. Development and implementation of this approach requires adjustments of international relations on the concept of balance of power on the concept of balance of national interests, moving from confrontational ideology of economic security type for models based on partnerships and international economic cooperation.

Ю. Ю. Ряховськакандидат економічних наук,Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ В КРАЇНІ

Y. Y. RyakhovskayaPh.D. in Economics SciencesKlasychnyj pryvatnyj universytet, Zaporizhzhia, Ukraine

ADVANTAGES AND LACK OF IMPLEMENTATION OF THE ELECTRONIC GOVERNMENT IN THE COUNTRY

В статті розглянуто суть концепції електронного уряду, яка полягає саме в переході до нових форм взаємодії в системі державного управління, зміні принципів роботи всередині урядових структур, перехід до гнучких організаціям, орієнтованим на знання. Визначено ключові принципи закладені в рамках концепції електронного уряду. Запропоновано три основні напрями розвитку електронного уряду.

The article discusses the essence of the concept of e-government, which is precisely in the transition to new forms of interaction in the system of public administration, the changing principles of work within government structures, the transition to flexible organizations, knowledge-based. The key principles laid down within the concept of e-government are defined. Three main directions of e-government development are proposed.

І. В. Мазійздобувач Хмельницького університету управління та права

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СОЦІАЛЬНІЙ ТА БЕЗПЕКОВІЙ СФЕРІ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ

I. MaziyCandidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

HISTORICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF VOLUNTEER ACTIVITY IN THE SOCIAL AND SECURITY SPHERE IN THE WORLD AND UKRAINE

У статті зазначено, що чинниками, які обумовлюють активізацію волонтерської діяльності є загострення соціальних проблем, зокрема брак досконалої системи надання соціальних послуг вразливим верствам населення та неефективна система забезпечення національної безпеки України. Наголошено, що запорукою на шляху створення та побудови громадянського суспільства є розвиток волонтерської діяльності в усіх сферах суспільного життя, у тому числі в безпековій сфері. Розкрито зміст історичних аспектів становлення волонтерської діяльності у соціальній та безпековій сфері в світі та Україні. Зазначено, що в Україні волонтерська діяльність розвивається в багатогранних аспектах суспільного життя, а також має вагомий внесок у сфері посилення обороноздатності держави, яка полягає у здатності до захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту безпосередньо волонтерами та волонтерськими організаціями.
 
The article states that the factors that cause volunteering to intensify are the aggravation of social problems, in particular the lack of a perfect system for providing social services to vulnerable groups of the population and an ineffective system of ensuring Ukraine's national security (unreformed security and defense sector). It is stressed that the development of volunteering activities in all spheres of public life, including in the security sphere, is a key to building and building a civil society. The content of historical aspects of the formation of volunteer activity in the social and security sphere in the world and Ukraine is revealed. It is noted that volunteer activity in Ukraine is developing in many aspects of public life, and also has a significant contribution in the field of strengthening the state's defense capability, which is the ability to protect volunteers and volunteer organizations directly in the event of armed aggression or armed conflict.

Ю. С. Вичалківськаздобувач Хмельницького університету управління та права

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Yuliia Vychalkivskaаpplicant of Khmelnytskyi university of management and law

IMPROVEMENT OF PARLIAMENTARY CONTROL MECHANISMS OVER SECTOR OF SECURITY AND DEFENSE OF UKRAINE

У статті зазначено, що ключова роль у системі демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони має належати Верховній Раді України, що забезпечує законодавче врегулювання діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони, особливо з огляду на реформи у сфері державного управління, у тому числі оптимізації системи органів виконавчої влади, реформування державної служби та органів сектору безпеки і оборони. Наголошено, що стратегічні підходи до процесу створення ефективного сектору безпеки і оборони України закладено в Стратегії національної безпеки України від 26 травня 2015 року № 287/2015, яка спрямована на якісне вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над органами сектору безпеки і оборони, зокрема: посилення парламентського контролю у цій сфері. Обґрунтовано, що головною метою парламентського контролю є не тільки перевірка законності, ефективності й доцільності діяльності органів державної влади й місцевого самоврядування, підприємств, установ й організацій, посадових і фізичних осіб, а й виявлення відхилень від конституційних засад, державних програм, причин незаконної або недоцільної діяльності й засобів, спрямованих на вдосконалення та розвиток об’єкта контролю. Доведено, що парламентський контроль сприяє виявленню й подоланню в державі суперечностей і неузгодженостей між органами законодавчої і виконавчої влади, захисту особи від зловживання владними повноваженнями, забезпеченню верховенства права.
 
The article states that the key role in the system of democratic civilian control over the security and defense sector should belong to the Verkhovna Rada of Ukraine, which ensures the legislative regulation of the activities of all components of the security and defense sector, especially given the reforms in the field of public administration, including optimization bodies of executive power, reform of the civil service and the security and defense sector. It was emphasized that strategic approaches to the process of creating an effective security and defense sector of Ukraine are enshrined in the National Security Strategy of Ukraine of May 26, 2015, No. 287/2015, which aims at qualitatively improving the system of democratic civilian control over the security and defense sector, in particular: strengthening parliamentary control in this area. It is substantiated that the main objective of parliamentary control is not only verification of the lawfulness, efficiency and expediency of the activity of state authorities and local self-government, enterprises, institutions and organizations, officials and individuals, but also revealing deviations from constitutional principles, state programs, reasons of illegal or inappropriate activities and tools aimed at improving and developing the object of control. It is proved that parliamentary control helps to identify and overcome contradictions and inconsistencies between the legislative and executive bodies in the state, protect the person from abuse of authority, and ensure the rule of law.

С. Є. Гребеньаспірант, ПрАТ «Міжрегіональна  академія управління персоналом»

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НАУКОВИХ УСТАНОВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Svetlana GrebenPostgraduate, JSC "Interregional Academy of Personnel Management"

THE ROLE OF STATE FINANCIAL CONTROL OF SCIENTIFIC INSTITUTIONS IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

Досліджено основні суб’єкти, що здійснюють державний фінансовий контроль наукових установ в системі державного управління. Систематизовано основні форми державного фінансового контролю, в тому числі й наукових установ, в системі державного управління. Встановлено основні порушення за результатами фінансового контролю наукових установ в системі державного управління. Запропоновано шляхи виявлення та запобігання порушенням наукових установ, що дозволило встановити роль державного фінансового контролю в системі державного управління.
 
The main subjects, carrying out the state financial control of scientific institutions in the system of public administration are investigated. The main forms of public financial control, including scientific institutions, in the system of public administration are systematized. The main violations of the financial control of scientific institutions in the system of public administration were established. The ways of detection and prevention of violations of scientific institutions were proposed, which allowed to establish the role of public financial control in the system of public administration.

І. В. Ярмолинськаздобувач Хмельницького університету управління та права

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЗАКЛАДІВ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

І. V. YarmolynskaCandidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

INSTALLATION OF INSTITUTIONS FOR CARE AND EDUCATION OF CHILDREN: HISTORICAL ASPECT

У статті досліджуються передумови виникнення закладів інституційного догляду та виховання дітей та особливості державного управління ними на різних етапах існування української держави. На остаточному етапі аналізу процесу виникнення закладів інституційного догляду стає, зрозумілим, що цей процес зумовлений конкретними історичними та політичними обставинами. Кожен тип закладів втрачає свою актуальність у наступному історичному періоді існування української держави. Зазначено, що отримана в спадок радянська адміністративна система перешкоджає ефективному управлінню системою таких закладів, а велика кількість інтернатних установ є затратною, і не дає можливості спрямовувати кошти безпосередньо для догляду та виховання дітей-сиріт. Також проблемним є питання формування особистості в умовах ізольованості інтернатної системи. Отже існуюча на сьогоднішній день система інтернатних закладів також є застарілою та потребує реформування відповідно до сучасного стану розвитку соціальних цінностей. В умовах реформування застарілої адміністративної системи також потребують удосконалення механізми державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей.
 
The article examines the preconditions for the establishment of institutions for institutional care and education of children and the peculiarities of their governance at different stages of the existence of the Ukrainian state. At the final stage of the analysis of the process of institution-building institutions becoming, it is clear that this process is due to specific historical and political circumstances. Each type of institution loses its relevance in the next historical period of existence of the Ukrainian state. It is noted that inherited Soviet administrative system impedes the effective management of the system of such institutions, and a large number of residential institutions is costly and does not allow direct funds for the care and upbringing of orphans. Also problematic is the question of the formation of a person in conditions of isolation of the boarding school. Thus, the existing system of residential institutions is also obsolete and needs to be reformed in line with the current state of development of social values. In the conditions of reforming the outdated administrative system, the mechanisms of public administration in the field of institutional care and upbringing of children also need to be improved.

ТОВ "ДКС Центр"