Українською | English

BACKMAIN

Contents № 1, 2018

М. І. Іщенкод. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЧИСЕЛЬНІСТЮ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН У МІСТІ)

M. Ishchenkodoctor of economics, professor of the department of accounting, taxation, public administration and administration, State University "Krivoy Rog National University"

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF THE ACTIVITIES OF PUBLIC ADMINISTRATIONS (FOR EXAMPLE, THE ISSUE OF CONTROLLING THE NUMBER OF HOMELESS ANIMALS IN THE CITY)

У статті визначено, що при вирішенні конкретного питання відбувається взаємодія різних публічних адміністрацій. Розглянуто приклад розв’язання проблеми безпритульних тварин у місті та контролю за їх чисельністю. Показано, що при вирішенні окресленої проблеми взаємодіють три управління, які відносяться до виконавчого комітету міської ради, а також виконкоми районних у місті рад, комунальні підприємства, громадські організації. Визначено, що від спільної та злагодженої співпраці отримано позитивний синергетичний ефект.

The article states that when dealing with a particular issue, there is interaction between different public administrations. An example of the solution of the problem of homeless animals in the city and control over their numbers is considered. It is shown that in the solution of the above problem, three managements that are related to the executive committee of the city council, as well as executive committees of district councils in the city, communal enterprises, and public organizations interact. It has been determined that a positive synergistic effect has been gained from joint and co-ordinated cooperation.

В. С. Колтундоктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР У ПРОЦЕСАХ КОНСОЛІДАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

V. S. Koltundoctor of science in public administration, docent, professor of the Department of Regional Government, Local Government and City Administration National Academy of Public Administration by the President of Ukraine

PUBLIC SPACE IN THE PROCESSES OF CONSOLIDATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Статтю присвячено обгрунтуванню підходів до концептуалізації публічного простору у процесах консолідації територіальних громад, а саме: запропоновано визначення публічного простору як складової простору населеного пункту, яка є відкритою та доступною для членів, мешканців та гостей ТГ на постійній та безоплатній основі, що включає території загального користування, виділені відповідно до містобудівної документації та планів зонування, а також наземні, підземні, надземні частини будівель і споруд, спеціально призначені для використання необмеженим колом осіб з метою проведення комунікацій, професійної діяльності, дозвілля, рекреації, проведення масових заходів, організації пішохідних потоків тощо. Головною функцією публічного простору ТГ встановлено формування та використання комунікативного потенціалу. На основі аналізу нормативно-правової бази обґрунтовано доцільність закріплення поняття «публічний простір» та основні принципи його створення та формування у Статутах територіальних громад, що описано на прикладі м.Києва.

The article is devoted to the substantiation of approaches to the conceptualization of public space in the process of consolidation of territorial communities, namely: the definition of public space as a component of the residential area is proposed, which is open and accessible to members, residents and guests of the territorial communities on a permanent and royalty-free basis, including public areas , allocated in accordance with urban planning documentation and zoning plans, as well as ground, underground, aboveground parts of buildings and structures specially designed for use an unlimited range of persons for the purpose of communication, professional activity, leisure, recreation, mass events, organization of pedestrian streams, etc. The main function of the public space of territorial communities was the formation and use of communicative potential. Based on the analysis of the regulatory framework, the expediency of consolidating the concept of "public space" and the main principles of its creation and formation in the Statutes of territorial communities, as described by the example of Kyiv, is substantiated.

С. Г. Бугайцовдоктор наук з державного управління, професор, головний науковий співробітник, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, ORCID: 0000-0002-9513-2510М. В. Андрієнкодоктор наук з державного управління, доцент, начальник центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, ORCID:0000-0002-3239-8936

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ISO 9001:2008 В УКРАЇНІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЙОГО У ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

S. G. BugaytsovDoctor of Sciences in Public Administration, Professor, Chief Researcher, Ukrainian Research Institute of Civil Protection, ORCID: 0000-0002-9513-2510N. V. AndriyenkoDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Head of the Center for Civil Protection, Ukrainian Research Institute of Civil Protection, ORCID:0000-0002-3239-8936

INTERNATIONAL STANDARD ISO 9001: 2008 IN UKRAINE AND IMPLEMENTATION OF ITS ACTIVITY IN UKRAINE'S CIVIL SERVICE OF EXCITING SITUATIONS

С. Г. Бугайцовдоктор наук по государственному управлению, профессор, главный научный сотрудник, Украинский научно-исследовательский институт гражданской защиты, ORCID: 0000-0002-9513-2510Н. В. Андриенкодоктор наук по государственному управлению, доцент, начальник центра мероприятий гражданской защиты, Украинский научно-исследовательский институт гражданской защиты, ORCID:0000-0002-3239-8936

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 9001: 2008 В УКРАИНЕ И ВНЕДРЕНИЕ ЕГО В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

У статті досліджено механізм підвищення якості роботи органів державної влади. Запропоновано концептуальний підхід до впровадження міжнародного стандарту управління якістю ISO 9001:2008 в діяльність органів ДСНС України. Узагальнено заходи та завдання керівництва ДСНС для успішного впровадження стандарту ISO 9001:2008.

The article investigates the mechanism of improving the quality of work of public authorities. The conceptual approach to the implementation of the international standard of quality management ISO 9001: 2008 in the activities of the bodies of the SNS of Ukraine is proposed. The activities and tasks of the DSNC management for the successful implementation of the ISO 9001: 2008 standard are summarized.

В статье исследован механизм повышения качества работы органов государственной власти. Предложен концептуальный подход к внедрению международного стандарта управления качеством ISO 9001: 2008 в деятельность органов ДСНС Украины. Обзор мероприятия и задачи руководства ДСНС для успешного внедрения стандарта ISO 9001: 2008.

М. I. Дяченкок. с.-г. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. УманьА. В. Мовчанюкк. е. н., старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УМАНСЬКОГО РАЙОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

M. I. DiachenkoPh.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Administration, Uman National University of Horticulture, UmanA. V. MovchanyukPh.D. in Economics, Senior Lecturer of the Department of Public Administration and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES OF THE UMAN DISTRICT IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

У статті розглянуто стратегію розвитку сільських територій Уманщини на період до 2020 року. Окреслено основні проблеми розвитку сільських територій та можливі шляхи їх подолання. На основі стратегії розвитку сільських територій Уманського району передбачено збалансоване економічне зростання, покращення соціально-економічних умов життя та формування відтворювальних екосистем.
Визначено основні функції сільських територій, що сприяють ефективному соціально-економічному розвитку села.

The article considers the strategy of development of rural territories from Uman district for the period up to 2020. The basic problems of development of rural territories and possible ways of their overcoming are determined. Based on the strategy of development of rural territories of the Uman district, balanced economic growth, improvement of socio-economic conditions of life and the formation of reproductive ecosystems are provided.
The basic functions of rural territories, which promote the effective socio-economic development of the village, are determined.

Л. Ю. Мельниккандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

OРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ АГРАРНОЇ СФЕРИ

L. MelnykPhD in Economics, associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Uman national University of horticulture, Uman

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF FORMATION OF KNOWLEDGE ECONOMY OF THE AGRARIAN SPHERE

В статті здійснено структурно-системний аналіз національної економіки. Удосконалено організаційно-економічний механізм формування економіки знань аграрної сфери, який на відміну від загальноприйнятих включає конкретні механізми та інструменти досягнення стратегічних орієнтирів формування економіки знань за такими видами забезпечення даного процесу: програмно-цільове, фінансово-економічне, інформаційно-прогнозне, організаційно-інституційне, що дозволить на практиці скласти стратегічні плани для досягнення результатів.

In article deals with the structurally-system analysis of the national economy. Improved organizational and economic mechanism of formation of knowledge economy in the agricultural sector, which unlike conventional includes specific mechanisms and tools for achieving the strategic targets of formation of knowledge economy in the following types of support for this process: program-oriented, financial-economic, information and predictive, organizational-institutional, that will allow us to make strategic plans to achieve results.

М. В. Коноваловак. н. з держ. упр., викладач кафедри соціальної політики, НПУ імені М. П. Драгоманова

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: СВІТОВІ ТРЕНДИ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

M. V. KonovalovaPhD in Public Administration, lecturer at Social Policy Department National Pedagogical Dragomanov University

SOCIAL SECURITY SYSTEM MANAGEMENT: WORLD TRENDS AND UKRAINIAN REALITIES

Суспільна потреба в пом’якшенні соціальних наслідків економічної кризи та політичних реформ вимагає існування стійкої системи соціального захисту та формування ефективних механізмів її регулювання. Стаття присвячена формуванню основних аспектів управління системою соціального захисту з огляду на світовий досвід та вимоги українського суспільства. В статті визначені основні управлінські рівні та виявлений взаємозв’язок соціальної відповідальності на кожному з рівнів із принципами соціальної політики. Проаналізовано та узагальнено ключові особливості та аспекти управління в системі соціального захисту. Подана характеристика та управлінські складові процесів формування розгалуженої організаційної системи та функціонування інформаційно-аналітичного забезпечення. Зроблено висновок, що подальші дослідження механізмів управління соціальною сферою мають включати технології формування пільг та інноваційні підходи до соціального забезпечення загалом.

The public need to mitigate the social consequences of the economic crisis and political reforms requires the existence of a sustainable social protection system and the establishment of effective management. The article is devoted to the formation of the main aspects of social protection system management in light of world experience and requirements of Ukrainian society. The article defines the main managerial levels and reveals the relationship of social responsibility at each level with the principles of social policy. The key features and aspects of management in the social protection system are analyzed and summarized. There is presented characteristic and managerial components of the processes of forming the branched organizational system and the information and analytical support functioning. It is concluded that further research into the mechanisms of social management should include technologies for the formation of privileges and innovative approaches to social security in general.

О. П. Дяченкок. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

О. P. DiachenkoPh. D. in Economics, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University

BASIC DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF STATE MECHANISMS OF FUNCTIONING OF LOCAL ANTICORRUPTION ORGANS ARE IN UKRAINE

Доcвiд крaїн iз низьким рiвнeм тiньової eкономiки покaзує, що дiяльнicть cпeцiaлiзовaних cлужб по боротьбi з корупцiєю тa тiньовою eкономiкою нa мicцeвому рiвнi є eфeктивною, отжe зacнувaння тaкої оргaнiзaцiї зa зрaзком бритaнcького Бюро по боротьбi з шaхрaйcтвом, якe б cтaло оргaном контролю зa тiньовими потокaми нa мicцeвому рiвнi, було б eфeктивним i для Укрaїни. Тому, зaпропоновaно нa мicцeвому рiвнi при мicцeвих рaдaх дeпутaтiв cтворити вiдокрeмлeний cтруктурний пiдроздiл з контролю зa тiньовим ceктором eкономiки.

Experience of countries shows with the low level of shadow economy, that activity of the specialized services on a fight against a corruption and shadow economy at local level is effective, consequently foundation of such organization according to sample of Britannic Bureau on a fight against a swindle which would become a control organ after shadow streams at local level, would be effective for Ukraine. Therefore, it is suggested at local level at local advices of deputies to create the separated structural subdivision from control after.

Є. А. Вилгінк. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Evgen VilginPh.D., Associate Professor of the Department of Public Administration Interregional Academy of Personnel Management

STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF CLUSTERIZATION OF THE REGIONAL INVESTMENT AND BUILDING COMPLEX

Е. А. Вилгинк. гос. упр., доцент кафедры публичного администрирования, Межрегиональная академия управления персоналом

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКСА

Зазначено, що в рамках кластерного аналізу центральна увага приділяється комплексу взаємозв'язків між учасниками процесу створення доданої вартості при виробництві товарів і послуг та інноваційної діяльності. При кластерному аналізі досліджуються не тільки горизонтальні мережі, в яких здійснюється співробітництво фірм, що діють на ринку того самого продукту або приналежних до однієї промислової групи: кластери, як правило, є мережами, які охоплюють кілька галузей і включають різноманітні фірми, які спеціалізуються навколо конкретної ланки в процесі створення доданої вартості.
Визначено, що регіональний кластер - це просторова агломерація подібних і економічно пов'язаних видів діяльності, що формує основу місцевої політики за рахунок поширення знань і навичок, що сприяє і стимулює різні форми навчання та адаптації. Такі кластери, зазвичай складаються з малих і середніх підприємств, основу їх успіху становить накопичений соціальний капітал і географічна близькість.
Розглянуто регіональний інвестиційно-будівельний кластер, як дискретну природу, що являє собою просторово локалізовану сукупність організацій ІБК кредитних, науково-дослідних і освітніх установ, а також підприємств ринкової інфраструктури, які перебувають у відносно стійкому взаємодії в процесі створення об'єктів виробничого та невиробничого призначення
Запропоновано створити кластер серед інвестиційно-будівельних компаній, які повинні увійти в повинні бути, по-перше, крупні будівельно-монтажні організації, які мають досвід, репутацію та отримують стабільний великий прибуток, наприклад, в Полтавській області до таких можна Економічні науки 280 Вісник Хмельницького національного університету 2012, № 1 віднести ВАТ „Полтаватрансбуд”, ЗАТ „Цівільбуд”, Полтаварайагробуд, ТОВ „Полтавабуд” ,Спец РБУ “Полтава-водоканал”, ВАТ „Полтавський ДБК” та інші інвестиційно-будівельні організації, які представляють собою корпорації і вже включають постачальників, банки, підрядників та інші організації.

It is noted that within the framework of cluster analysis, the central attention is paid to the complex of interrelations between the participants in the process of creation of added value in the production of goods and services and innovation activities. In cluster analysis, not only horizontal networks are investigated, in which the cooperation of firms operating on the market of the same product or belonging to one industrial group is investigated: clusters are usually networks that cover several industries and include various firms that specialize around a specific links in the process of creating added value.
It is determined that the regional cluster is a spatial agglomeration of similar and economically related activities that forms the basis of local politics through the spread of knowledge and skills that promotes and stimulates different forms of learning and adaptation. Such clusters usually consist of small and medium-sized enterprises, the basis of their success is accumulated social capital and geographical proximity.
The regional investment and construction cluster as a discrete nature is considered, which is a spatially localized set of organizations of ICCs of credit, research and educational institutions, as well as enterprises of market infrastructure, which are in a relatively stable interaction in the process of creating objects of production and non-production purposes
It is proposed to create a cluster among investment and construction companies that must enter in should be, firstly, large construction and installation organizations that have experience, reputation and receive a stable high profit, for example, in the Poltava region, you can do so. Economic sciences 280 Bulletin of Khmelnitsky National University of 2012, number 1 include OJSC Poltavatransbud, CivilBud CJSC, Poltavarajagrobud, Poltavabud LLC, Spets RBU Poltava-Vodokanal, OJSC Poltava DBK and other investment and construction organizations, I KIs are corporations and already include suppliers, banks, contractors and other organizations.

Отмечено, что в рамках кластерного анализа центральное внимание уделяется комплексу взаимосвязей между участниками процесса создания добавленной стоимости при производстве товаров и услуг и инновационной деятельности. При кластерном анализе исследуются не только горизонтальные сети, в которых осуществляется сотрудничество фирм, действующих на рынке того же продукта или принадлежащих к одной промышленной группы: кластеры, как правило, являются сетями, которые охватывают несколько отраслей и включают различные фирмы, специализирующиеся вокруг конкретной звена в процессе создания добавленной стоимости.
Определено, что региональный кластер - это пространственная агломерация подобных и экономически связанных видов деятельности, формирует основу местной политики за счет распространения знаний и навыков, способствует и стимулирует различные формы обучения и адаптации. Такие кластеры, обычно состоят из малых и средних предприятий, в основе их успеха составляет накопленный социальный капитал и географическая близость.
Рассмотрены региональный инвестиционно-строительный кластер, как дискретную природу, что представляет собой пространственно локализованную совокупность организаций ИСК кредитных, научно-исследовательских и образовательных учреждений, а также предприятий рыночной инфраструктуры, находящихся в относительно устойчивом взаимодействия в процессе создания объектов производственного и непроизводственного назначения
Предложено создать кластер среди инвестиционно-строительных компаний, которые должны войти в должны быть, во-первых, крупные строительно-монтажные организации, имеющие опыт, репутацию и получают стабильный большой доход, например, в Полтавской области к таким можно Экономические науки 280 Вестник Хмельницкого национального университета 2012, № 1 отнести ОАО "Полтаватрансбуд", ЗАО "Цивильбуд", Полтаварайагробуд, ООО "Полтавабуд", Спец РСУ "Полтава-водоканал", ОАО "Полтавский ДСК" и другие инвестиционно-строительные организации, я ки представляют собой корпорации и уже включают поставщиков, банки, подрядчиков и другие организации.

Л. А. Мельникк. держ. упр, заступник начальника відділу конкурсного відбору здобувачів вищої освіти, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В УКРАЇНІ: ФОРМИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

L. A. Melnukthe candidate of sciences in public administration, Deputy Head of the Department of Competitive Selection of Higher Education Institutes, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

INTERREGIONAL COOPERATION IN UKRAINE: FORMS AND PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

У статті проведено теоретичне дослідження сутності та характерних ознак міжрегіонального співробітництва. Запропоновано класифікацію форм міжрегіонального співробітництва, яка удосконалює сучасні основи управління взаємовідносинами, що дає можливість для більш цілісної й ефективнішої діяльності учасників інтеграції. Крім того, наведені форми міжрегіональних процесів обумовлюються різним характером економічних, соціальних, політичних та інших відносин та потребують належного регулювання для подальшого розвитку міжрегіонального співробітництва, що можна реалізувати через заходи забезпечення міжрегіонального співробітництва.
Встановлено, що міжрегіональне співробітництво є інструментом розв’язання регіональних проблем і складовою механізму економічного зростання як на національному, так і регіональному рівнях. Крім того, міжрегіональне співробітництво є важливою складовою стратегічного партнерства України та європейських країн, ефективним засобом європейської інтеграції України. Запропоновано напрями розвитку міжрегіонального співробітництва в Україні.

The article deals with theoretical study of the essence and characteristics of interregional cooperation. The classification of forms of interregional cooperation is proposed, which improves the modern principles of management of relationships, which provides an opportunity for a more integral and efficient activity of participants in integration. In addition, the above forms of interregional processes are conditioned by the different nature of economic, social, political and other relations and require proper regulation for the further development of interregional cooperation, which can be realized through measures to ensure interregional cooperation.
It has been established that interregional cooperation is an instrument for solving regional problems and a component of the mechanism of economic growth both at the national and regional levels. In addition, interregional cooperation is an important component of the strategic partnership between Ukraine and European countries, an effective means of European integration of Ukraine. Areas of development of interregional cooperation in Ukraine are proposed.

Н. В. Філіповак. е. н., доцент кафедри ПУМО, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівД. О. ВойченкоДиректор ТОВ «ЧАС-XXІ»

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

N. V. Filipovac. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological universityD. O. Voychenko«Chas XXI» Ltd. director

FORMATION OF CIVIL SOCIETY IN UKRAINE

В статті запропонована ідея створення на державному рівні нового державного інституту — Національної агенції формування громадського суспільства. Ця структура розробить Державну програму формування громадянського суспільства. Метою програми є, з допомогою консолідації державних структур і суспільства, у найближчі 5-10 років створити громадянське суспільство в Україні.

The idea of creation of a new government institute on the state level, the National Agency for the Formation of Civil Society, was offered in the article. This Agency will develop a Government program for the formation of civil society. The main goal of the program is to create the civil society in Ukraine in the next 5-10 years through the consolidation of state structures and society.

І. Я. Зимаканд. мед. наук, Рівненська обласна клінічна лікарня, Головний лікар

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ОСНОВІ ОПИТУВАННЯ ЕКСПЕРТІВ

I. ZymaPhD of Medical Sciences, Rivne Regional Clinical Hospital, Head doctor

DETERMINATION OF DIRECTIONS FOR THE REFORMATION OF THE HEALTH DEVELOPMENT MANAGEMENT BASED ON EXPERTS EXAMINATION

У статті досліджено основні положення управління сучасною системою охорони здоров’я, зокрема такі питання як принципи солідарного медичного забезпечення, які було покладено в основу реформи системи охорони здоров’я в Україні, найбільш важливі права для підтримання здоров’я застрахованих осіб. Розглянуто також обов’язки застрахованих осіб, що є найбільш дієвими заходом для поліпшення системи охорони здоров’я, повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів. В статті приділено увагу формам встановлення тарифів на надання медичних послуг та пріоритетним напрямам реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.

The article examines the main provisions of the modern healthcare system management, in particular such issues as the principles of solidarity of medical care, which were the basis of the reform of the health care system in Ukraine, the most important rights for maintaining the health of insured persons. The duties of insured persons are also considered, which is the most effective measure for improving the health care system, the authority of the central executive authority, which implements the state policy in the field of financing the provision of medical services and medicines. The article focuses on the forms of setting tariffs for the provision of medical services and priority areas for the implementation of state health policy.

Н. А. Квашааспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Natalia Kvashapostgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

MODERN METHODS OF EVALUATING SCIENTIFIC POTENTIAL

В статті розглянуто основні методи оцінки наукового потенціалу. Визначено роль наукового потенціалу на шляху до економічного зростання країни. Досліджено ефективність методів його оцінювання в сучасних наукових установах, зокрема: вищих навчальних закладах; науко-дослідних інститутах; недержавних наукових закладах; інформаційно-аналітичних структурах. Представлено власну класифікацію методів оцінювання наукових співробітників вищих навчальних закладів.

The article deals with the basic methods of evaluation of scientific potential. The role of scientific potential on the way to economic growth of the country is determined. The efficiency of methods of its estimation in modern scientific establishments, in particular: higher educational establishments; research institutes; non-state scientific institutions; information-analytical structures. The author presents his own classification of methods for evaluating scientific staff of higher educational institutions.

В статье рассмотрены основные методы оценки научного потенциала. Определена роль научного потенциала страны на пути к ее экономическому развитию. Проведено исследование эффективности методов оценки научного потенциала в: высших учебных заведениях; научно-исследовательских институтах; негосударственных научных учреждениях; информационно-аналитических структурах. Представлено собственную классификацию методов оценки научных сотрудников высших учебных заведений.

М. Г. Шклярукаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СТРУКТУРА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СИСТЕМІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

M. ShkliarukPh.D student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE STRUCTURE OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SYSTEM OF DEMOCRATIC PUBLIC ADMINISTRATION

Встановлено, що ефективність комунікативної взаємодії є ключовою умовою існування та розвитку демократичної держави, що значною мірою залежить від запровадження та застосування в публічному управлінні механізмів стратегічної комунікації. Доведено, що феномен системи демократичного державного управління є залежним від ефективності реалізації функцій стратегічних комунікацій.
Відтак система стратегічних комунікацій виступає релевантним фактором ефективності державної влади, її функціонування та гарантії суспільної підтримки інституцій у кризові моменти суспільно-політичного розвитку й може бути структурованою на онтологічні, ціннісні, нормативно-правові, ресурсні, процесуальні та функціональні складові. У статті запропоновано блок-схему механізму формування системи стратегічних комунікацій в Україні, яка має бути реалізована щонайменше у двох дотичних площинах – площині суспільно-владних відносин, створення громадянам умов не тільки для отримання публічно-управлінських послуг, але й умов для участі в управлінні публічними справами, а також в інформаційно-комунікаційній площині та мас-медійному просторі.

The article establishes that the effectiveness of communicative interaction is a key condition for the existence and development of a democratic state, which depends on the introduction and application the mechanisms of strategic communication in the public administration. It was proved that the phenomenon of the system of democratic state administration is dependent on the effectiveness of the implementation of the functions of strategic communications.
Therefore, the system of strategic communications acts as an important factor in the effectiveness of state power, its functioning and guarantees of public support of institutions in times of crisis in socio-political development. The block diagram of the mechanism of formation of the system of strategic communications in Ukraine is proposed, which should be implemented at least in two tangential planes - the plane of social-power relations, creation of conditions for citizens not only for receiving public management services, but also for conditions for participation in the management of public affairs, as well as in the information-communication plane and mass media sphere.

І. М. Дорошасистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. І. Дорошк. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА УСТАНОВАХ

I. M. Doroshassistant of Department of Administrative and Financial Management, National University «Lviv Polytechnic», LvivO. I. DoroshPh.D. in Economics, Associate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activities, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

LEGAL PRINCIPLES OF REGULATION OF STRESS SITUATIONS IN STATE ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS

У статті представлені основні аспекти законодавчого регулювання системи кадрового забезпечення публічних установ. Розглянуто законодавчі обмеження щодо чисельності працівників служби управління персоналом будь-якого державного органу, її функцій та обов’язків. Виділено проблему правильного визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, а також встановлення відповідності конкретної особи, що претендує на посаду, цим вимогам. Особлива увага зосереджена на проблемі оцінювання рівня стресостійкості управлінського персоналу публічних установ на етапі працевлаштування. За результатами дослідження запропоновано сформувати систему постійного моніторингу за рівнем стресостійкості персоналу публічної організації, а також забезпечення умов для самовдосконалення.

The article presents the main aspects of the legislative regulation of the staffing system of public institutions. Observed legislative restrictions on the number of employees of the personnel management service of any state authority, its functions and obligations. The problem of the correct definition of special requirements for persons who are applying for the employment of public service was distinguished, and the establishment of accordance of the concrete person applying for a position, to these requirements is highlighted. Special attention focuses on the problem of assessing the level of management personnel stress of public institutions at the stage of job placement. According to the results of the research, it is suggested to form a constant monitoring system of the level of stress resistance of personnel of the state organization, providing conditions for self-improvement.

ТОВ "ДКС Центр"