Українською | English

BACKMAIN

Contents № 1, 2017

В. Д. Полтавецьк.н.д.у., виконавчий директор Асоціації малих міст України

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

V. D. PoltavetsPh.D in Public Administration, Executive Director Association of Small Towns of Ukraine

GULATION IN THE PROVISION OF RECREATIONAL SERVICES OF LOCAL SELF-GOVERNMENTS AUTHORITIES

В статті досліджено місце регулювання в системі управління територіями, реалізації такої основної функції як надання рекреаційних послуг органами місцевого самоврядування. Узгодженість дій органів місцевого самоврядування для задово­лення спільних потреб територіальних громад через встановлення між ними гармонійних зв’язків досягається на основі раціональності, чіткої взаємодії виконавців, оператив­ності й надійності має здійснюватись на засадах міжмуніципального співробітництва.
Потреба природ­ного динамічного розвитку органів місцевого самоврядування вимагає сьогодні впровадження регулюючих систем на засадах міжмуніципального співробітництва, що викликано появою нових спільних потреб, нових за­вдань управління, переходом системи в новий стан під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. Важливим є застосування підходів та принципів теорії організації до побудови структури системи співробітництва та її елементів.
 
In the article researched place of adjustment in control system of the territories, the implementation of such basic functions as providing recreational services by local self-government authorities. Coherence of local governments for satisfaction common needs of local communities through the establishment harmonious relations between them is achieved on the basis of rationality, a clear interaction between performers, efficiency and reliability should be carried on the basis of intermunicipal cooperation.
The need for natural dynamic development of local self-government today requires the introduction of regulatory systems on the basis of intermunicipal cooperation, which is caused by the emergence of new common needs, new tasks management system, transition to a new state under the influence of internal and external factors. It is important to use approaches and principles of organization theory to build a structure of the system intermunicipal cooperation and its elements.

Т. Є. Добрянськазаступник начальника відділу контролю у сфері охорони здоров’я Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Центр післядипломної освітиО. В. Осауленкоголовний державний аудитор відділу контролю у соціальній галузі та культури Східного офісу Держаудитслужби, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Центр післядипломної освіти

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАХОДІВ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ «ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ І СУДИНО-МОЗКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»

Tetiana Evgenivna Dobrianskaсhief Advocate vіddіlu control at the Health Protection sferі receptionists Derzhavnoї fіnansovoї іnspektsії in Dnіpropetrovskіy oblastі, Dnipropetrovsk national University Oles Honchar Centre of postgraduate educationOlga Valerіїvna Osaulenkohead auditor Reigning vіddіlu control at the Branch sotsіalnіy that kulturі Shіdnogo ofіsu Derzhauditsluzhbi, Dnipropetrovsk national University Oles Honchar Centre of postgraduate education

WAYS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF USE OF BUDGETARY FUNDS ALLOCATED FOR THE IMPLEMENTATION OF THE BUDGET PROGRAM "PREVENTION AND TREATMENT OF CARDIOVASCULAR AND CEREBROVASCULAR DISEASES IN THE DNIPROPETROVSK REGION"

У статті автором досліджується сутність ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію заходів виконання бюджетної програми «Запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на прикладі Дніпропетровської області.
 
In this article the author examines the essence of effective use of budget funds allocated for the implementation of the implementation of the budget program "Prevention and treatment of cardiovascular and cerebrovascular diseases on the example of Dnipropetrovsk region.

С. П. Кучинк. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки Національного університету цивільного захисту України, м. Харків

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ ФУНКЦІЇ ІНСТИТУТУ КУРАТОРСТВА ЯК ПРІОРИТЕТ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ОСВІТИ

S. P. KuchynPhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

IMPROVING THE IMPLEMENTATION OF THE EDUCATIONAL FUNCTION OF THE SUPERVISION INSTITUTE AS A PRIORITY OF THE MECHANISMS IMPLEMENTATION OF STATE REGULATION IN THE SPHERE OF EDUCATION

У статті досліджено сутність та змістовні складові функціонування інституту кураторства в системі вищої освіти. Акцент дослідження зроблено на аналізі специфіки реалізації виховної функції інституту кураторства. Висвітлено функції куратора та виявлено актуальні напрями удосконалення механізмів державного регулювання в сфері освіти. Визначено сучасні тенденції розвитку інституту кураторства в Україні. Наголошено на необхідності удосконалення механізмів державного регулювання та залучення органів державної влади та місцевого самоврядування до розробки та впровадження загальнонаціональних програм розвитку духовно-морального та патріотичного виховання студентів вищих навчальних закладів. Зроблено висновок, що організація інституту кураторства залишається здебільшого другорядним завданням для системи вищої освіти, проводиться недостатньо заходів в напрямі морально-духовного виховання студентів, а контроль за виконанням кураторами своїх функції потребують ґрунтовного реформування, вдосконалення та підтримки з боку органів державної влади та місцевого самоврядування.
 
The article explores the nature and aspects of functioning of the supervision institute in higher education system. The study's emphasis placed on the analysis of the specifics of implementation the educational function of an Institute of curators. We’ve covered a function of the curator and identified actual ways of improvement the mechanisms of state regulation in the sphere of education. We’ve determined the modern tendencies of Institute’s development of curators in Ukraine. We’ve noted the necessity of improvement the mechanisms of state regulation and the involvement of public authorities and local governments to creation and implementation the national wide development programs of spiritually-moral and patriotic upbringing of students of higher educational institutions. It is concluded that the organization of the supervision institute remains mostly a secondary task for the higher education system, there aren’t sufficient provided steps in the direction of moral and spiritual upbringing of students and the monitoring of performance by supervisors of their functions requires the fundamental reforms, improvement and support of public authorities and local self-governments.

Г. І. Мар’яненкок. н. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЙБУТНЬОГО РИНКУ ПРАЦІ ТА РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ І РОБОТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

G. MaryanenkoPhD governance, Associate Professor of public management and administration, Ukrainian State Employment Service Training Institute (USESTI), Kyiv

MECHANISMS OF REGULATION OF THE LABOR MARKET AND THE FUTURE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SERVICES IN A GLOBALIZED DIGITAL TECHNOLOGY AND ROBOTICS MANUFACTURING

У статті автором досліджується сутність ефективності державного контролю за майбутнім ринком праці і освітніх послуг, державною службою зайнятості та міністерством народної освіти на прикладі світового досвіду розвитку інноваційних технологій.
 
In the article the author examines the nature of the efficiency of state control over the future of the labor market and educational services, public employment service and the Ministry of Education on the example of global experience developing innovative technologies.

О. П. Борискандидат технічних наук, заступник начальника Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

O. P. Boriscandidate of technical sciences, Deputy Chief of the Ukrainian Research Institute of Civil Protection

HISTORY OF DEVELOPMENT OF STATE FIRE PROTECTION AND ITS ROLE IN FORMATION OF THE SYSTEM OF CIVIL PROTECTION OF UKRAINE

У статті проведено історичний аналіз становлення Державної пожежної охорони та її ролі у формуванні системи цивільного захисту України. Зазначено, що пожежна небезпека найдревніша загроза із якою стикається людство. Установлено, що на теренах України пожежна охорона має тисячолітню історію становлення і розвитку. Наголошено, що історія розвитку пожежної справи безпосередньо пов’язана із необхідністю запровадження заходів державного регулювання відповідному до існуючого, у кожний історичний період, рівня суспільної небезпеки, пов’язаного із загрозою пожеж, а також громадсько-політичного та соціально-економічного розвитку суспільства. Доведено, що переламним етапом в системі розвитку державної пожежної охорони стала аварія на ЧАЕС, ліквідація наслідків якої чітко встановила вагомість служби в системі державної безпеки. Запропоновано нові історичні періоди формування і розвитку пожежної охорони.

In the article a historical analysis of the formation of the State Fire Service and its role in the formation of the civil protection system of Ukraine was conducted. It is noted that fire danger is the oldest threat faced by mankind. It has been established that in Ukraine, fire protection has a thousand-year history of formation and development. It is stressed that the history of the development of the fire is directly related to the necessity of introducing measures of state regulation corresponding to the existing, in each historical period, the level of public danger associated with the threat of fires, as well as socio-political and socio-economic development of society. It was proved that the Chernobyl accident was a turning point in the system of development of state fire protection, the liquidation of which consequences clearly established the importance of the service in the system of state security. New historical periods of formation and development of fire protection are offered.

Р. Ю. Гришкоаспірант Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

ПЕРМАНЕНТНІ СКЛАДОВІ УТВОРЕННЯ СИСТЕМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

R. Y. HryshkoPostgraduate student of the Classic Private University, Zaporizhzhia

COMPONENTS OF LONG-TERM COOPERATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE

Досліджено нормативно-правовий регуляторний механізм діяльності териоріальних громад та їх взаємодії між собою. Виявлено підходи, елементи та механізми залучення територіальних громад до співпраці. Акцентовано, що нормативно–правова база впливає на діяльність співпраці територіальних громад. Визначено ієрархічність детермінант міжтериторіального співробітництва громад на сучасному етапі становлення реформи децентралізації. Розглянуто причини та форми об’єднання територіальних громад та нормативно-правова підтримка цих кооперацій. Надано принципи збалансованого розвитку та оптимізації фінансових ресурсів співробітництва територіальних громад. Обумовлено шляхи розвитку в сфері перманентних складових утворення системи співробітництва територіальних громад в Україні. Підкреслено диспропорції формування співробітництва територіальних громад, що призводить до конфліктних ситуацій, визначення рівня компетенцій та відповідальності. Зазначено спільний шлях розвитку всіх територіальних громад України, як єдиного базису реформи. Розроблено модель реалізації співробітництва між територіальними громадами. Доведено значущість рівня компетентності в планувані спільної діяльності територіальних громад.
 
Legal regulatory mechanism of territory communities and their interaction with each other have been studied. Approaches, elements and mechanisms of territorial communities cooperation have been discovered. The attention to the regulatory framework affecting the activities of cooperation of local communities has been paid. The hierarchy determinants of interterritorial community cooperation at the present stage of decentralization reforms has been defined. The reasons and forms of association of local communities and regulatory support of these cooperations have been considred. The principles of sustainable development and optimization of financial resources of local communities cooperation have been presented. The ways of development in the field of permanent education system components cooperation of local communities in Ukraine have been explained. Disparities of cooperation of local communities, which lead to conflict situations, determining the level of competence and responsibility have been highlighted. A common way of development of local communities in Ukraine as the only basis of reform has been indicated. The model of implementation of cooperation between local communities has been developed and presented. The importance of competence in planning joint activities of local communities has been proved.

ТОВ "ДКС Центр"