Українською | English

BACKMAIN

Contents № 1, 2015

К. А. Бабенкодоктор юридичних наук, професор кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»С. Ж. Лазаренкодоктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»

ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

K. A. BabenkoDoctor of Laws, Professor of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of UkraineS. J. LazarenkoDoctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Head of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

PRINCIPLES OF PUBLIC COMMUNICATIVE POLICY FOR PREVENTION AND COMBATING CORRUPTION

В статті визначені засади державної комунікативної політики щодо запобігання та протидії корупції. Розглянуто сутність комунікації та етапи становлення сучасної комунікативної концепції. Визначено нормативно-правову базу державної комунікативної політики в Україні на міжнародному, національному та місцевому рівнях.
 
In the article the principles of public communicative policy to prevention and combating  corruption have been determined. The definition of communication and stages of modern communicative concepts have been revised. Regulatory framework of public communicative policy in Ukraine at the international, national and local levels also has been determined.

Є. Г. Карташовкандидат філософських наук

ФОРМУВАННЯ НОВИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

E. G. CartashovPhD

FORMATION OF NEW METHODOLOGICAL APPROACHES TO IMPLEMENT NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY IN THE REGIONS

В статті обґрунтовано модель комплексного механізму реалізації регіональної екологічної політики, де домінуюча роль відведена організаційному механізму взаємодії органів публічної влади між собою і з бізнесом та неурядовими організаціями, забезпечення врахування громадської думки, тому що саме від ефективності його функціонування залежить рівень розвитку регіональної екологічної демократії. Доведено, що проблема забезпечення еколого-безпечного розвитку регіонів та країни в цілому пов’язана із незавершеністю процесів формування територіальної організації влади і реформування міжбюджетних відносин. Фундаментом такого розвитку має стати екологічна активність, домінантою якої є участь громадян у вирішенні питань, пов’язаних з екологією.
 
The article rightly model complex mechanism for implementing regional environmental policy, where the dominant role is assigned to an organizational mechanism for interaction between the public authorities themselves and with businesses and NGOs to ensure the public opinion, because it is on its efficiency depends on the level of regional ecological democracy. It is proved that the problem of ecologically safe development of regions and country related to the incompleteness of the formation of territorial organization of power and reform of intergovernmental relations. The foundation of such a development should be the ecological activity, which is the dominant participation of citizens in matters relating to the environment.
It is proved that the implementation of national environmental measures or solve environmental problems at the regional level - is environmental programs whose implementation is possible only through a set of interrelated mechanisms, coordinated among themselves on the terms and resourced. In the context of mandatory administrative and economic mechanisms for implementing programs dominant role is played by organizational mechanism involving the public in their training that promotes both attract additional resources and the formation of cross-sectoral interests and coordination between various sectoral and territorial levels of management, including through the Coordinating Council. The effectiveness of environmental programs and coordination between them depends on the model of the mechanism of implementation, which is the basis of information and analytical support coordination.

О. Ф. Сальніковак. т. н., с. н. с., начальник науково-дослідної лабораторії Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

O. F. Salnikovacandidate of engineering sciences, senior researcher, chief of research laboratory of the Central research institute of armament and military technique of Armed Forces of Ukraine, Кyiv

MODERN TRENDS OF PROGRESS OF MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

У статті автор досліджує сучасні тенденції розвитку оборонно-промислового комплексу України, що є актуальним та нагальним питанням сьогодення. Актуальність його полягає ще і в тому, що рівень технічної оснащеності істотним чином впливає на окремі важливі напрями військової реформи, що наразі проходить у Збройних Силах України. Зокрема, спостерігається залежність перспективної структури і кількісних показників Збройних Сил, передусім, від якісних показників озброєння і військової техніки. Крім того, впровадження нового озброєння є чинником активного пошуку нових форм і способів їх застосування. Неврахування важливості цього аспекту, а також об'єктивні економічні чинники не дали можливості на початкових етапах військового будівництва приділити належну увагу розвитку національного оборонно-промислового комплексу, щодо забезпечення потреб Збройних Сил України в озброєнні та військовій техніці, що згодом виявило недоліки у силовій структурі при відбитті агресії з боку сусідньої держави.
 
In the article an author investigates modern progress of military-industrial complex of Ukraine that is the pressing and urgent question of present time trends. Actuality of it consists yet and in that the level of technical equipped influences substantial character on separate directions of military reform that now passes in Armed Forces of Ukraine are important. In particular, there is dependence of perspective structure and quantitative indexes of Armed Forces, foremost, from the quality indexes of armament and military technique. In addition, introduction of new armament is the factor of active search of new forms and methods of their application. Unaccount of importance of this aspect, and also objective economic factors did not give an opportunity on the initial stages of military building to spare the proper attention of development of national military-industrial complex, in relation to providing of necessities of Armed Forces of Ukraine in an armament and military technique, that afterwards found out defects in a power structure at removing of aggression from the side of the nearby state.

Н. А. Сіцінськиймагістр права, Європейський університет, м. Фленсбург, Німеччина

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ДОГОВІРНО–ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНІ

Nazariy Sitsinskiymaster of Law, European University, Flensburg, Germany

THE CONCEPTUAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL STRATEGY FOR THE LEGAL REGISTRATION OF THE STATE BORDER OF UKRAINE

У статті розглянуто актуальні питання щодо створення Національної стратегії договірно-правового оформлення державного кордону України. Наголошено про загрози та ризики, пов’язані з питаннями незавершеності договірно-правового оформлення державного кордону України. Розкрито механізми реалізації Національної стратегія договірно-правового оформлення державного кордону України. Визначено основні напрями реалізації Національної стратегії договірно-правового оформлення державного кордону України. Аргументовано, що успіх у досягненні цілей, визначених Національною стратегією, залежить передусім від чіткого розуміння співвідношення ресурсів і здатності їх мобілізувати. Національна стратегія передбачає як короткострокові, так і довгострокові перспективи реалізації, вона має суто практичний, а не декларативний характер.
 
The article deals with topical issues on creation of the National strategy for the legal registration of the state border of Ukraine. The threats and risks related to the incompleteness of the legal registration of the state border of Ukraine. Disclosed mechanisms for the implementation of the National strategy for the legal registration of the state border of Ukraine. Defined the main directions of implementation of the National strategy legal registration of the state border of Ukraine. Argued that the success in achieving the objectives defined in the National strategy primarily depends on a clear understanding of the relationship between resources and their ability to mobilize. The national strategy includes both short-term and long-term prospects of implementation, it is purely practical and not declarative.

М. Л. Бєлкінкандидат юридичних наук, доцент кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», КиївЛ. М. Бєлкінкандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор ТОВ «Газета», Донецька область

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ НЕНАЛЕЖНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

M. L BelkinPh.D., Associate Professor of Business Administration and Project Management, University "University of Economics and Law «KROK», KyivL. M. BelkinPh.D., Senior Scientist, Director of «Gazeta Ltd», Donetsk region

PROBLEMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A RESULT OF POOR GOVERNANCE

У статті з’ясовуються причини невдач у широкому впровадженні державно-приватного партнерства в Україні. Показано, що ці невдачі є результатом неналежного державного управління у цій сфері. Розглянуті конкретні приклади.
 
In this paper to investigate the cause of failures in the broad introduction of public-private partnership in Ukraine. It is shown that these failures are the result of poor governance in this area. The concrete examples.

В. С. Колтункандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ЯК КОНТЕКСТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

V. S. Koltuncandidate of science in public administration, docent, Associate Professor of the Department of Regional Government, Local Government and City Administration National Academy of Public Administration by the President of Ukraine

PATTERNS IN ECONOMIC DEVELOPMENT AREAS AS CONTEXT FUNCTIONING OF LOCAL GOVERNMENT

У статті охарактеризовано закономірності економічного розвитку територій, які полягають у кореляції декількох економічних циклів (Жугляра, Кітчина, С.Кузнеца) з К-хвилями (циклами М. Д. Кондратьєва) на фоні циклів Сонячної активності (СА); виявлено специфіку циклів СА в якості гомеостату надсистем територіального розвитку; обґрунтовано кореляцію між економічними циклами і циклами СА; доведено наявність чіткої оберненої залежності між коливаннями валового регіонального продукту (ВРП) і СА; сформульовано пропозиції для органів місцевого самоврядування щодо запровадження мультифакторного підходу в організації їх діяльності в умовах складної циклічності економічного середовища.
На основі принципу комплементарності вбачається доцільним синхронізувати внутрішні (ендогенні) цикли управлінської діяльності органів місцевого самоврядування із закономірностями екзогенного середовища. В результаті буде досягатись відповідність динаміки керуючої підсистеми (органів місцевого самоврядування) до відповідних вимірів керованої (територія юрисдикції). Застосування даного підходу дозволяє не тільки розглядати наявні процеси, що відбуваються у органах місцевого самоврядування з точки зору управління циклами, але і більш ефективно здійснювати планування майбутніх функцій органів місцевого самоврядування із забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку територій.
 
This article describes patterns in economic development areas that are in multiple correlation economic cycles (K.Juglar's, J.Kitchin's, S. Kuznets) with K-waves (cycles of M.D.Kondratyev) against the background of the solar activity cycle; The specific cycles of solar activity as homeostat metasystem territorial development was shown; reasonable correlation between economic cycles and cycles of solar activity (SA); shown a clear inverse relationship between fluctuations in gross regional product (GRP) and SA; Suggestions for local governments to implement a multifactorial approach in organizing their activities in a complex cyclical economic environment. Based on the principle of complementarity seen advisable to synchronize internal (endogenous) cycle management of local government with the laws of exogenous environment. The result will be achieved compliance dynamics control subsystem (local governments) to the corresponding measurements managed (area of jurisdiction). Applying this approach can not only consider existing processes in local government in terms of management cycles, but also more effectively plan future functions of local governments to ensure integrated socio-economic environment.

Е. В. Дробкокандидат наук з державного управління, Національний університет водного господарства та природокористування

ПОБУДОВА ПАРТНЕРСЬКОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ – ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

E. V. DrobkoPhD in Public Administration, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

THE BUILDING OF THE PARTNERSHIP MODEL OF THE RELATIONS BETWEEN THE STATE AND THE CHURCH IN THE UKRAINE — PRACTICAL ASPECTS

Досліджено процес становлення, побудови партнерської моделі державно-конфесійних відносин в Україні у зв’язку з можливістю відкриття у вищих навчальних закладах України навчання за спеціальністю «Богослов’я», а також державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами.
 
In the article was investigated the process of formation, building partnership model of the relations between the state and the church in the Ukraine due to the possibility of the opening  of the Theology in the Ukrainian universities, and public recognition of the theological education, scientific degrees and titles, issued by the religious institutions or universities.
 
Исследован процесс становления, построения партнерской модели государственно-конфессиональных отношений в Украине в связи с возможностью открытия в высших учебных заведениях Украины обучения по специальности «Богословие», а также государственного признания документов о высшем духовном образовании, ученых степенях и ученых звания, выданных высшими духовными учебными заведениями.

Н. В. Москалецьаспірант кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КЛАСИФІКАЦІЯ РІЗНОВИДІВ ВЗАЄМОДІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

N. V. MoskaletsPost-graduate student department of social development administration, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

CLASSIFICATION OF TYPES OF INTERACTION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE WITH STATE BODIES IN ENSURING HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS

У статті на основі узагальнення конститу­ційних подань органів державної влади до Конституційного Суду України, що стосувалися питань забезпечення прав і свобод людини,  запропоновано класифікацію різновидів взаємодії Конституційного Суду України з органами державної влади у забезпеченні прав і свобод людини. Висвітлено деякі Рішення Конституційного Суду України, які розглянуті за зверненнями суб’єктів права на конституційне подання щодо забезпечення прав і свобод людини.
 
Based on generalization of constitutional petitions of bodies of state power submitted to the Constitutional Court of Ukraine that concerned ensuring human rights and freedoms, the article suggests a classification of types of interaction of the Constitutional Court of Ukraine with bodies of state power in ensuring human rights and freedoms. Some Decisions of the Constitutional Court of Ukraine, which were considered upon petitions of subjects of the right to constitutional petition regarding ensuring human rights and freedoms, are highlighted.

К. С. Кандагурак. держ. упр., ст. викладач кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВЛАДИ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

K. S. Kandaguraсandidate governance, senior teacher of department management Kyiv national university of trade and economics

THE MECHANISM OF GOVERNMENT ADMINISTRATION IN POWER RELATIONS WITH CIVIL SOCIETY

У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття «механізми державного управління», систематизовано види механізмів державного управління. Сформульовано тлумачення механізму державного управління у сфері взаємовідносин влади з інститутами громадянського суспільства.
 
The article reviews theoretical approaches to the definition of "governance mechanisms" systematized types governance mechanisms. Formulated interpretation of mechanism of public administration in relations between the Government and civil society institutions.

С. В. Ведерніковак. е. н., доктор філософії у галузі економіки, професор Міжрегіональної кадрової Академії, зав. кафедри економіки та підприємництва Міжрегіональна кадрова Академія м. Одеса, Україна

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА БАНКАМИ ТА ДЕРЖАВОЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

S. VedernіkovaCandidate of Economic Sciences Dr. fіlosofії at the Branch Economy, Prof. Interregional Academy of Personnel, Head. the Department of Economics and Business Interregional Academy of Personnel, Odessa, Ukraine

FINANCIAL SUPPORT BUSINESSES, BANKS AND GOVERNMENT AT THE PRESENT STAGE

В статі розглянуто основні наслідки руйнівної кризи останніх років, з якими стикаються підприємства, а запропоновані шляхи взаємодії підприємств та держави із «кризовими» підприємствами. Докладно розглянуто основними позитивні моменти ефективної комплексної співпраці банківської установи із "кризовим" підприємством. Заслуговує на увагу наведений ряд специфічних умов такої взаємодії та розроблена моделі такої співпраці, в якої запропоновані основні елементами. Також визначені шляхи державної підтримки підприємництва в Україні, яка складається з трьох основних напрямків. Розглядається кожний напрямок, а також чинники, які впливають на розвиток підприємництва зі сторони фінансово-бюджетних заходів, організаційних, а також правових заходів.
 
In the article the main consequences of the devastating crisis of recent years faced by enterprises, and the ways of interaction between enterprises and the state of "crisis" enterprises. Considered in detail the main positive aspects of an effective comprehensive cooperation with the banking institution "crisis" now. Noteworthy are some specific conditions such interaction and developed a model of such cooperation, which offered basic elements. Also, the ways of state support business in Ukraine, which consists of three pillars. We consider every direction, and the factors that influence the development of entrepreneurship on the part of fiscal measures, organizational and legal measures.

І. В. Чаплайаспірант кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

I. V. Chaplayaspirant of the Dept. marketing and advertising of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PUBLIC SERVICES: BASIC APPROACHES TO UNDERSTANDING AND CLASSIFICATION

Проаналізовано засадничі аспекти теоретичного формування та практичного, нормативно-правового впровадження визначення понять та класифікації державних послуг, що надаються органами влади.
Зазначене має сприяти подальшим розробці та адаптації в сучасну практику державного управління формами і методами надання державних послуг основних шляхів формування методики оцінювання їх якості та ефективності.
 
The basic aspects of theoretical formation and practical, regulatory implementation of the definitions of term and classifications of public services, provided by the government are analyzed.
The above mentioned, should contribute to the further development and adaptation in the modern practice of public administration of the forms and methods of providing public services new ways of formation evaluation methods of their quality and efficiency.

О. В. Євсюковакандидат наук з державного управління, доцент кафедри історії, теорії держави і права та конституційного права Академії муніципального управління

РЕФОРМУВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНІ УКРАЇНИ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

O. V. Yevsiukovacandidate of science with public administration, associate professor of history, theory of state and law and constitutional law the Academy of municipal administration

THE REFORM OF THE REPRESENTATIVE BODIES OF LOCAL AUTHORITIES IN THE ADMINISTRATIVE DISTRICT OF UKRAINE: POLISH EXPERIENCE AND SUGGESTIONS FOR ITS USE

У статті проаналізовано організаційно-правові засади діяльності представницьких органів місцевої влади у Республіці Польща та Україні, визначено загальні і специфічні риси діяльності представницьких органів місцевої влади на рівні повіту і в адміністративному районі. Проведено комплексний аналіз організаційно-правових засад діяльності та реалізації повноважень представницьких органів місцевої влади у Воломінському повіті Мазовєтського воєводства Республіки Польща. Запропоновано звернути увагу на перевагах адаптації польського досвіду реформування представницьких органів влади, зокрема, у питаннях законодавчого визначення статусу районної територіальної громади, її внутрішньої організації, принципів розподілу повноважень, порядку формування представницьких органів місцевої влади; забезпечення права районних рад на створення власних виконавчих органів та зменшення втручання у їх діяльність органів державної виконавчої влади; розробки та впровадження рекомендацій щодо прийняття статутів територіальних громад, зміцнення матеріально-фінансової бази функціонування районних рад, тощо.
 
The article analyzes the organizational-legal bases of activity of representative bodies of local authorities in Poland and Ukraine, identified common and specific features of activity of representative bodies of local government at the county level and in the administrative district. A comprehensive analysis of the legal framework for the operation and implementation of powers of representative bodies of local government in Wolomin County Mazovia Voivodeship of Poland. Invited to pay attention to the merits of adaptation of the Polish experience of reforming of representative bodies, in particular, in matters relating to the determination of the status of the district of the territorial community, its internal organization, the principles of separation of powers and order of formation of representative bodies of local authorities; the right of district councils to establish their own executive bodies and the reduction of interference in their activities of bodies of state executive power; the development and implementation of the recommendation regarding the adoption of charters of territorial communities, strengthening the material and financial basis of the functioning of the district councils, etc.

Л. О. Комісаровакандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики психолого-педагогічних дисциплін, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ НАВЧАННЯ – ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

L. О. KomissarovaPh.D., assistant professor of theory and practice of psycho-pedagogical disciplines Mykolayiv State Agrarian University, Mykolayiv

MANAGEMENT OF INNOVATIVE LEARNING TECHNOLOGIES - THIS REQUIREMENT

У статті розглянуті питання державного управління запровадження інноваційних технологій навчання в організації навчально – виробничого процесу в сучасних умовах. Доведено, що вдале використання інноваційних технологій в навчанні дозволить відпрацювати оптимальний підхід до організації навчально – виробничого процесу в сучасних умовах
 
In article questions public administration introduction of innovative learning technologies in the organization educational - production process in modern conditions. Proved that successful use of innovative technologies in Learning will allow work out optimal approach to the organization educational - production process in modern conditions.

Anna Viktorivna Verbytskacandidate of the Department of Marketing, РR-Technologies and Logistics of Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

FORMATION OF PUBLIC POLICIES OF HIGHER EDUCATION IN EUROPEAN UNION COUNTRIES

А. В. Вербицьказдобувач кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Formationof public policies of higher education in European Union countries has been investigated. The concept, the types and the advantages of the usage of benchmarking in the development of higher education public policies have been considered.

Досліджено формування державної політики вищої освіти країн Європейського Союзу. Розглянуто поняття, види та переваги застосування бенчмаркінгу при розробці державної політики вищої освіти.

М. В. Кондрашовак. держ. упр., доцент Академії муніципального управління

СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Marina V. KondrashovaPhD in Public Administration., Associate professor of the Academy of Municipal Management

STRATEGIC APPROACH TO THE BUILDING OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE

Запропоновано до реалізації стратегію розвитку механізмів реалізації державно-приватного партнерства в Україні. Встановлено, що така стратегія дозволяє більш глибоко зрозуміти природу змін, сутність нових проблем і оцінити потенціал можливостей і, що не менш важливо, обґрунтувати пропозиції про формування інституційних структур, які повинні забезпечити розвиток системи державно-приватного партнерства. Зазначено, що вдосконалення вітчизняної системи державного управління розвитком державно-приватного партнерства має стати безперервним процесом, який покликаний внести докорінні зміни в економіку Україні, стимулювати розвиток підприємництва та підвищити рівень публічного характеру управління.
 
A strategy for implementation of mechanisms for implementing public-private partnership in Ukraine. It is established that such a strategy can more deeply understand the nature of change, the essence of new problems and assess potential opportunities and, not least, to justify the proposal for the formation of institutional structures must provide system development public-private partnership. It is noted that the improvement of the national system of state management of the development of public-private partnership should be a continuous process, which aims to make radical changes in Ukraine's economy, stimulate entrepreneurship and improve the management of public nature.

А. В. Кожинак. держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Alla KozhynaPhD in Public Administration, Associate Professor of the department of Public Administration and Local Self-Government of the Academy of Municipal Administration, Kyiv

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PUBLIC PARTICIPATION MECHANISMS AT THE LOCAL LEVEL

Стаття містить результати досліджень перспектив розвитку механізмів громадської участі на місцевому рівні. Визначено, що однією з актуальних проблем залишається підвищення рівня активності громадян для вирішення конкретних проблем за місцем проживання задля забезпечення розвитку місцевих громад та залучення додаткових фінансових ресурсів. Українське законодавство визначає чимало різноманітних форм та процедур здійснення місцевої демократії, однак, відсутні або неефективні механізми їх реалізації в територіальних громадах. Доведено, що розвиток механізмів громадської участі на місцевому рівні мають подолати неефективність системи управління на місцях, зробити територіальні громади дієздатними суб’єктами реалізації політики економічного розвитку, добробуту, захисту прав і свобод людини.

The article contains the research results about prospects of development of the public participation mechanisms at the local level. Determined that one of the actual problems is raising the level of citizens activity to solve specific problems the place of residence to ensure the development of local communities and to attract additional financial resources. Ukrainian legislation defines a lot of various forms and procedures of local democracy, however, are either absent or ineffective mechanisms for their implementation in territorial communities. Proved that the development of public participation mechanisms at the local level must overcome the inefficiency of local governance and to make territorial communities capable actors who implementing the policy of economic development, prosperity, protection of rights and freedoms.

ТОВ "ДКС Центр"