Українською | English

BACKMAIN

Contents № 1, 2010

В. Т. Александровк.т.н., доцент

ДЕРЖАВНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Стаття присвячена проблемам розвитку та підвищення якості неперервної освіти в Україні. Розглянуто основні напрями розвитку неперервної освіти, розкрито державні стратегічні проблеми забезпечення якості неперервної освіти та надані пропозиції щодо їх вирішення.
 
The article is devoted to the problems of development and upgrading of continuous education in Ukraine. Basic directions of development of continuous education are considered, the state strategic problems of providing of quality of continuous education and given suggestions are exposed in relation to their decision.

Ю. Г. Королюкдоцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант, кафедра державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРИКЛАДНИЙ СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ)

В рамках методів системного аналізу та із застосуванням технологій Data Mining при обробці статистичної інформації Державного комітету статистики України виявлено ряд особливостей механізмів функціонування РСЕС Чернівецької та Івано-Франківської областей. Встановлено необхідність застосування методів диференціальної регіональної політики навіть у випадку схожих за сукупністю ознак регіонів.
 
With the help of system analysis methods and Data Mining while processing the statistic data of the Ukrainian State Committee of Statistics there is found out a number of RSES functioning mechanisms peculiarities in Chernivtsi and Ivano-Frankivsk regions. The necessity of differential regional policy methods application is stated even in the case of the regions similar in the set of characteristics.

А. В. Хмельковаспірант, кафедра економічної політики, ХарРІ НАДУ  при Президентові України

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Запропоновано, з метою розвитку цілісності системи державного фінансового контролю, угрупування суб’єктів державного фінансового контролю за класифікацією в залежності від компетенції стосовно об’єктів контролю. Досліджено принципи функціонування механізму державного фінансового контролю зазначених в міжнародних актах. Показана необхідність розвитку незалежності Контрольно-ревізійного управління та розмежування з Рахунковою палатою здійснення контролю за виконанням видаткової та доходної частинах державного бюджету. Обґрунтована необхідність удосконалення діючого нормативно-правового механізму, що регулює державний фінансовий контроль в України, шляхом прийняття системотворного нормативного акту.
 
It is put forward, with the purpose of the state financial control system integrity, to group the subjects of state financial control according to classification depending upon the competence concerning the objects of control. The principles of functioning of the state financial control mechanism stated in the international acts are investigated. The necessity of development of the Control and Revision Board’s independence and separation from the Accounts Chamber in realization of control over implementation of expenditure and revenue sides of the state budget, is shown. The need for improvement of the acting regulatory mechanism which settles the state financial control in Ukraine by way of passing of a systemically important normative act is grounded.

К. М. Романенкокандидат юридичних наук, доцент, кафедра методології освіти та управління, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО МАРКЕТИНГУ ТА ЇЇ СУБ’ЄКТНА СКЛАДОВА

Досліджено використання маркетингових технологій в державному управлінні як становлення системи державного маркетингу в Україні. Обгрунтовано, що її основу створює суб’єктна складова державного маркетингу.

The marketing technologies using in public administrationin as a becoming of public marketing system in Ukraine is investigated. It is proved that subject component of public marketing create its bases.

Ю. П. Харченкоздобувач, Чернігівський державний технологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ

В статті розглянуто основні аспекти впровадження в Україні сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відмічено пріоритетність усиновлення, опіки (піклування), виховання в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу дітей, вказаної категорії, в порівнянні з влаштуванням до інтернатних закладів.

Є. О. Романенкок.держ.упр., голова Подільської в м. Києві райдержадміністрації

 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

У статті розглядаються актуальні питання вироблення державної політики у сфері забезпечення прав і свобод людини. Зосереджено увагу на принципах правової держави і державно-політичних аспектах прав і свобод людини.
 
In article studied of actual aspect of public policy making in human rights. Make a short characteristic of legal state and policy aspect of human rights.

О. І. Васильєвад.держ.упр., доц., професор кафедри Національної академії державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ ЖИТДЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

У статті досліджено розвиток конкурентних відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг. Запропоновано основні напрями удосконалення процесів надання житлово-комунальних послуг за участю малого бізнесу, адже створення умов для залучення малого бізнесу до сфери надання житлово-комунальних послуг є одним із серйозних напрямків демонополізації сфери житлово-комунального господарства.
 
The article examines the development of competitive relations in the provision of utility services. The basic directions of improving the processes of housing and communal services with small businesses, as creating conditions to attract small businesses to the areas of housing and communal services is one of the major areas of influence upon the housing and communal services.

ТОВ "ДКС Центр"