Українською | English

BACKMAIN

Contents № 1, 2009

Ю. В. Богоявленськак. е. н., доцент, кафедри управління персоналом і економіки праці, Житомирський державний технологічний університет

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ МОЛОДІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Досліджено стан економіко-правового забезпечення зайнятості молоді в Україні. Проаналізовано причини та встановлено наслідки низького рівня дієвості існуючих адміністративно-правових механізмів на практиці. Визначено пріоритети та запропоновано конкретні заходи щодо підвищення та досягнення задовільного рівня зайнятості цієї категорії економічно активного населення.

The condition of economic-legal maintenance of youth’s employment in Ukraine is investigated. The reasons are analysed and consequences of effectiveness low level of existing administratively-legal mechanisms in practice are established. Priorities are defined and concrete steps on increase and achievement of satisfactory level of this category of economically active population are offered.

В. М. Бесчастнийк.ю.н., проф., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ

СТВОРЕННЯ НОВОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

Здійснено комплексний аналіз чинної нормативно-правової бази, вітчизняних та зарубіжних наукових джерел.

The complex analysis of operating normatively-legal base, domestic and foreign scientific sources is carried out.

П. І. Гаманкандидат наук з державного управління, заслужений працівник охорони здоров’я України

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

У статті досліджуються шляхи удосконалення механізмів державного регулювання інноваційного розвитку рекреаційної сфери Карпатського регіону України.

О. Г. Гіндесздобувач, Академія муніципального управління, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО НАПРЯМУ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Здійснено прогнозну оцінку розвитку сільської поселенської мережі як просторової бази становлення нової організаційної структури сільського господарства. Обґрунтовано необхідність посилення соціальної спрямованості господарювання сільськогосподарських підприємств різних організаційних форм.

Prognosis estimation of development of rural settler network is carried out as spatial base of becoming of a new organizational structure of agriculture. It is led to necessity of strengthening of social orientation of menage agricultural enterprises of different organizational forms.

Є. Л. Гриньаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м.Київ

МЕХАНІЗМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ

Обґрунтовано необхідність і розроблено напрями вдосконалення системи інформаційно-консультаційного забезпечення виробників продовольства в умовах ринку.

Тo explore necessity and develop directions of perfection of the system of the informatively-consultative providing of producers of food in the conditions of market.

Г. І. Грубак.держ.упр., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м.Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Доведено необхідність переходу до інтенсивного технічного та інноваційного типу розвитку. Розглянуто чинники, які впливають на реалізацію стратегії управління інноваційною діяльністю. Розглянуто обмеженість екстенсивних чинників економічного зростання.

A transition necessity is led to to the intensive technical and innovative type of development. Factors which influence on realization of strategy of management by innovative activity are considered. Narrow-mindedness of extensive factors of the economy growing is considered

А. О. Дєгтярзавідувач кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ, д.держ. упр., професор, м. ХарківР. Г. Собольдоцент кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ, к. держ. упр., доцент, м. Харків

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ПРОЦЕС СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

В статті проаналізовані та визначені основні напрями регулювання процесів страхування зовнішньоторговельних операцій. Запропоновані заходи вдосконалення державної політики в галузі страхування зовнішньої торгівлі

Я. М. Казюкздобувач кафедри економічної теорії та фінансів Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ МІЖБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

У статті висвітлено проблеми формування ефективного механізму міжбюджетного регулювання. Досліджено міжбюджетні відносини, які склалися після прийняття Бюджетного кодексу України. Розглянуто механізм бюджетного вирівнювання як інструмент активної регіональної політики економічного зростання та запропоновано шляхи його вдосконалення.

The problems of forming of effective mechanism of the interbudgetary adjusting are reflected in the article. Investigational interbudgetary relations which was folded after acceptance of the Budgetary code of Ukraine. The mechanism of the budgetary smoothing as instrument of active regional policy of the economy growing is considered and the ways of his perfection are offered.

О. С. Ковригаздобувач, Академія муніципального управління, м. Київ

ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Розкрито особливості та тенденції інституалізації суб’єктів регіональної соціальної політики в Україні. Проаналізовано фактори впливу на територіальну асиметрію розвитку громадських організацій найбільшу вагу яких має фактор інноваційного розвитку. Інститут

Features and tendencies of institutetion of subjects of regional social policy are exposed in Ukraine. The factors of influence on territorial asymmetry of development of public organizations are analysed most weight of which has factor of innovative development.

Р. Й. Левицькийаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Визначено пріоритети в інвестиційному процесі, які б забезпечили найбільш високий рівень його ефективності. Навести науковий і обґрунтований і рекомендований для практичного використання комплексний механізм залучення іноземних інвестицій, який спрямований на створення сприятливого інвестиційного клімату й підвищення інвестиційної активності.

Priorities are certain in an investment process, which provided the most high level of his efficiency. To bring scientific over and the complex mechanism of bringing in of foreign investments, which is directed on creation of favourable investment climate and increase of investment activity, is recommended for the practical use.

ТОВ "ДКС Центр"