Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 332

 

І. М. Салуквадзе,

доцент кафедри загальнонаукових дисциплін

Луганського державного інституту житлово-комунального господарства і будівництва

 

 

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  ПІДПРИЄМСТВА – ПОСЕРЕДНИКА У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 

FUNCTIONING ECONOMIC AND LEGAL TO BASIC EXPEDIENCE

ENTERPRISES – MEDIATOR IN THE HOUSING ECONOMY

 

У статті надано економіко-правове обґрунтування функціонування підприємства МКП «Центрожилком» у сфері надання інформаційно-аналітичних послуг, пов’язаних із житлово-комунальним обслуговуванням міста Луганську.

Ключові слова: житлово-комунальна сфера, посередник, економіка і право.

 

In the article are given economic and legal grounds of «Центрожилком» (government communal) enterprise functioning in the field of informative-analytical services granting, which are related to public utility services of Luhansk.

Keywords: public utility field, mediator, economy and law.

 

 

ВСТУП. Необхідність реформування житлово-комунального господарства усвідомлена давно, тому протягом останніх десяти років спостерігаються спроби вирішити проблеми в житлово-комунальному господарстві. Питання функціонування підприємств цієї галузі, відсутність інвестицій, витратний механізм формування тарифів на комунальні послуги та безліч інших проблем зумовлюють необхідність проведення комплексних, структурних дій, які б забезпечили надійне і високоякісне житлово-комунальне обслуговування.

Проблеми реформування житлово-комунального господарства досліджували відомі вітчизняні економісти Б.І. Адамов, В.Г.Ковалевський, Т.М. Качала, В.П.Ніколаєв, Г.І.Онищук, Г.М.Семчук, В.І.Тітяєв, О.М.Тищенко, В.І.Торкатюк, Н.Ф.Чечетова, М.Г. Чумаченко, Л.М.Шутенко, Т.П.Юр’єва та ін. Незважаючи на високий загальнонауковий рівень досліджень реформування житлово-комунального господарства не всі питання знайшли своє відображення, а саме економіко-правове забезпечення доцільності функціонування підприємств-посередників у цій сфері. Вказані обставини стали основою для вибору теми даного дослідження, визначили його мету і завдання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ. Вирішення проблеми пошуку та ліквідації підприємств-посередників у сфері ЖКГ вимагає проведення якісного аналізу, економіко-правового обґрунтування функціонування зайвого учасника у ланцюжку комунальних послуг, з метою зниження витрат та тарифів. У цьому зв’язку ціллю статті є економіко-правове обґрунтування доцільності функціонування  підприємства – посередника МКП «Центрожилком» у житлово-комунальному господарстві міста Луганську.

РЕЗУЛЬТАТИ. МКП «Центрожилком» - це інформаційно-аналітичний та  обчислювальний  центр, який надає повний комплекс інформаційно-аналітичних послуг, пов’язаних із житлово-комунальним обслуговуванням міста Луганська та діє у відповідності до чинного законодавства.

У відповідності до Закону України "Про Національну програму інформатизації" [1] та "Про основні   засади   розвитку  інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" [2] головною метою в сфері інформатизації є створення необхідних умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною,  достовірною та  повною  інформацією  шляхом  широкого використання інформаційних технологій,  забезпечення інформаційної безпеки держави, застосування та  розвиток сучасних інформаційних технологій у відповідних сферах суспільного життя України, формування системи національних інформаційних ресурсів; створення загальнодержавних  систем  інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів  місцевого самоврядування; забезпечення доступу громадян та їх об'єднань  до  інформації органів  державної  влади  та органів місцевого самоврядування, а також  підтримку вітчизняного  виробництва  програмних  і  технічних засобів інформатизації.

Інформатизація, як відомо, сприяє досягненню більш чіткої керованості економікою за рахунок налагодження системи вертикальних і горизонтальних зв'язків в управлінні народногосподарським комплексом. Державна політика інформатизації формується як складова частина соціально-економічної політики держави в цілому і спрямована на раціональне використання науково-технічного і промислового потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів для створення сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних і перспективних завдань розвитку України як незалежної демократичної держави з ринковою економікою.

Ціль реалізації державної політики інформатизації — підвищення рівня інформаційного забезпечення кожного громадянина, суспільства, органів державної влади; використання потенційних можливостей інформатизації для всебічного розвитку всіх сфер суспільного життя; задоволення потреб щодо інформаційного забезпечення громадських організацій, суб'єктів господарської діяльності всіх форм власності; реалізація і розвиток структурної перебудови; модернізація і технологічне оновлення виробництва; розвиток інформаційної інфраструктури; інформаційне забезпечення національної безпеки і суверенітету держави. Орієнтуючись на довгострокову стратегічну ціль державної інформаційної політики, правова основа єдиного інформаційного простору покликана регулювати відносини виробників і споживачів інформації, забезпечувати координацію дій органів державної влади в єдиному інформаційному просторі і гарантувати дотримання конституційних прав й свобод громадян та організацій.

Законодавче забезпечення формування та розвитку єдиного інформаційного простору повинно регулювати весь комплекс суспільних відносин, що пов'язані з інформацією, її виробництвом, поширенням і використанням.

У зв'язку з формуванням інформаційних ресурсів єдиного інформаційного простору України дуже актуальною проблемою є інтеграція інформаційних ресурсів, що утворюються різними відомствами. Тому, функціонування міського комунального підприємства «Центрожилком» повністю відповідає реалізації стратегічної політиці держави у розбудові інформаційного простору, сприяє ефективній інформаційній взаємодії у суспільстві, координації інформаційних потоків, прийнятих рішень і, як слідство, більш чіткої керованості інформаційних процесів та зваженої державної політики в сфері інформатизації.

Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" передбачено створення Єдиної національної системи інформатизації (ЄНСІ), яка передбачає інтеграцію інформаційно-аналітичних систем до єдиної інформаційної мережі, консолідацію інформаційного середовища, що об‘єднує вимоги з боку вищих органів державної влади та місцевого самоврядування з інтересами розвитку відкритого інформаційного суспільства і процесів загальноєвропейської інтеграції, потребами кожного громадянина України. Тому, розширення доступності і ефективності використання національних і світових інформаційних ресурсів у всіх сферах діяльності суспільства, підвищення конкурентоздатності національної економіки в цілому і інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) зокрема, використання найсучасніших інформаційно-телекомунікаційних технологій, побудованих на фундаменті досконалих математичних моделей та методів надвисокої складності з використанням розподілених суперкомп‘ютерних мереж з високим рівнем продуктивності та інформаційної ємності, надійності та безпеки є актуальним та невідкладним питанням розвитку регіонів України та задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян.

Тому створення єдиної міської абонентської служби на базі міського комунального підприємства «Центрожилком» повністю відповідає вимогам єдиної національної системи інформатизації. Як показує досвід, інформатизація сприяє забезпеченню національних інтересів, поліпшенню керованості економікою, розвитку наукомістких виробництв і високих технологій, зростанню продуктивності праці, вдосконаленню соціально-економічних відносин, збагаченню духовного життя та подальшій демократизації суспільства.

МКП "Центрожилком" надає послуги у сфері інформаційно-аналітичних послуг за наступним переліком.

- Формування Єдиної інформації для надання субсидій з наданням можливості здобуття цієї інформації в електронному режимі (по мережі Інтернет) районними управліннями праці і соціального захисту населення м. Луганська (формат передачі даних і контрольних характеристик встановлюється при узгодженні з постачальниками житлово-комунальних послуг).

- Забезпечення технологічного процесу надання можливості оплати за житлово-комунальні послуги на рахунки постачальників послуг з єдиної квитанції і по єдиному особовому рахунку, а також за допомогою Інтернет через сайт www.cgk.lg.ua.

- Формування і надання реєстрів платежів замовникові.

- Взаємодія з банківськими установами (ПО, супровід, «довідка заборгованостей» по кожному особовому рахунку, пошук оплат, звірка оплат по особових рахунках).

- Здобуття, акумуляція, обробка і перерахування платежів, що поступили на транзитний рахунок Виконавця від населення за надані послуги «Замовникові» в порядку, передбаченому цим договором.

- Розщеплювання і перерахування платежів від споживачів, які поступили на транзитний рахунок Виконавця, згідно декларації, наданої Виконавцеві Замовником.

- Ведення єдиної бази даних платників і її актуалізація.

- Щомісячне проведення звірки по базі даних і внесення змін у складі абонентів - за пропозицією Замовника.

- Нарахування по тарифах і показаннях лічильників з врахуванням пільг, перерахунків.

- Обробка показань приладів обліку (лічильників).

- Підготовка звітів по нарахуваннях і зборах платежів як в паперовому, так і в електронному вигляді (ПО, звірки з базою даних, відомості сальдових залишків, пошук платежів по банках).

- Надання видаленого доступу до «власної» інформації в системі — лише «власні» нарахування, платежі і звіти, без доступу до звітів інших організацій (склад звітів, структура звітів і формати їх надання узгоджуються).

- Надання інформаційних послуг споживачам в питаннях здійснених ними платежів на користь «Замовника».

- Інформаційне, консультаційно-довідкове обслуговування по забезпеченню інформаційного сповіщення населення м. Луганська – споживачів Замовника про нарахування, оплату і заборгованість за надані послуги з єдиного розрахункового документа на абонвідділах.

- Друк і персональна адресна доставка єдиних розрахункових документів абонентам ( різні форми адресної роботи з неплатниками).

- Ведення довідника оплат для абонента по банках.

- Надання споживачам Замовника різних довідок, що стосуються послуг, що надаються «Замовником» і здійснених за них платежів (довідка для оформлення субсидії, довідка про заборгованість за комунальні послуги, виписки з особового рахунку по видах комунальних послуг, довідка по перерахунках і ін.).

- Надання доступу споживачів до персональних даних про стан їх єдиного особового рахунку по житлово-комунальних послугах на сайті www.cgk.lg.ua. з оплатою черз сайт по єдиній квитанції.

- Оперативне розміщення на порталі www.cgk.lg.ua. інформації Замовника про послуги, що надаються, специфіці підприємства і тому подібне (текст, і відео інформація).

- ПО - Ведення паспортного обліку.

- Введення і обробка змін на підставі даних, наданих паспортними столами і бухгалтерами ДУ, у складі абонентів, реквізитів абонентів (кількість тих, що проживають, площа, пільги, тип житла і так далі).

- Програма паспортного столу (ведення електронного обліку відомостей про мешканців).

- Вихідні документи: довідка про склад сім'ї (укр. і рос.), форма №3 (для приватизації квартири), довідка про склад сім'ї для здобуття субсидії (укр. і рос.), довідка про смерть, список громадян України, що досягли 18, — річного віку, список хлопців, що підлягають приписці до призовної дільниці;

- Ведення технічного електронного паспорта будівлі, облік заявок мешканців, реєстрація актів аварій, реєстрація показників приладів обліку і підтримка інформації про самі прилади (номери, перевірки і так далі) - електронна диспетчерська служба, формування звітів по перерахованих видах.

- Моніторинг розрахунків в режимі реального часу (on-line) (доступ лише до тієї інформації, яка має відношення до даного конкретного постачальника).

- Формування і адресна доставка інформаційних і рекламних повідомлень: по районах, по кварталах, по будинках, по вікових групах, по групах пільговиків і так далі.

- Заповнення електронних файлів і формування звітних документів формою «2-пільга» для надання в УПСЗН.

- Заповнення файлів-запитів по субсидіях для УПСЗН; звірка і розноска субсидій по особовим рахункам.

- Формування відомості накопичених засобів на поточний ремонт.

- Формування і надання інформації по особовим рахункам абонентів, яким нараховується субсидія, але оплата не проводилася.

- Програма для внесення і передачі даних, необхідних для проведення перерахунків по ненаданих послугах і неправильних групах розрахунків.

- Формування і друк оборотних і оборотно-сальдових відомостей в розрізі кожного особового рахунка.

- Формування і ведення документів по централізованій бухгалтерії.

- Установка і обслуговування локальних мереж в домоуправліннях.

- Супровід всього Програмного комплексу.

- Адмінобслуговування.

- Обслуговування Інтернет.

- Розробка програмного забезпечення під замовлення.

- Відривна квитанція в «Єдиній квитанції» для оплати в банках.

Наданий перелік послуг не надається у комплексному підході ні одним із учасників сфери ЖКГ. Крім того, присутність МКП «Центрожилкому» на ринку ЖКП, відповідно до теорії централізації Дж. М. Кейнса, сприяє процесу концентрації функцій контролю у конкретній системі (ЖКГ), що супроводжується скороченням витрат на утримання аналогічних підрозділів та отримання синергетичного ефекту [3]. Теорія централізації одна з провідних теорій регіональної економіки, опрацьована незалежно одним від одного В. Крісталером і А. Кльошем у 30-х роках 20-го століття. Центр  – об’єкт, який відносно решти простору виконує певну функцію (адміністративну, фінансову, інформаційну тощо) [4]. Відповідно до цієї теорії центр – є прибутково утворюючим підприємством, тобто протегує збільшенню прибутку у всій системі. Це ж саме і стосується МКП «Центрожилкому», яке сприяє створенню прибутку підприємствам ЖКГ міста.    

За результатами порівняльного аналізу витрати на утримання власної абонентної служби, наприклад ЛМКП "Теплокомуненерго, суттєво більші ніж при співпраці із МКП "Центрожилком". Економічна доцільність МКП "Центрожилком" визначається зменшенням витрат на обслуговування абонентської бази споживачів послуг ЛМКП "Теплокомуненерго" на підставі розрахунків, які наведені у таблиці 1. Отже, орієнтовні витрати на утримання абонентської служби ЛМКП "Теплокомуненерго" складають 547868,3 грн. За умови співпраці із МКП "Центрожилком" витрати на утримання абонентської служби мають складати за таким же переліком 209943,7 грн.

 

Таблиця 1 - Порівняльний аналіз витрат на утримання абонентної служби ЛМКП "Теплокоммуненерго" і при співпраці з МКП "Центрожилком"

 (без урахування технічної служби - контролерів)

Види послуг

Орієнтовні витрати  на утримання абонентної служби
ЛМКП "Теплокоммун
енерго"

Витрати на абонентну службу

при співпраці з МКП"Центрожилком"

Відхилення

(+/-), грн.

 Од

Кількість осіб

Ціна, оклад, грн.

Сума / вартість послуг, грн.

Од 

Кількість осіб

Ціна, оклад, грн.

Сума / вартість послуг, грн.

1.

Послуги банкам від обсягу прийнятих платежів від населення (3%)

 

 

 

308901

 

 

 

154451

-154451

 

інкасо

 

 

 

8000

 

 

 

 

-8000

2.

Відділ по прийому платежів

 

 

 

27350

 

 

 

5442

-21908

 

Поточні витрати:

 

 

 

19000

 

 

 

3800

-15200

 

бухгалтер по прийому платежів (від банків)

 

1

3800

3800

 

1

3800

3800

-

 

бухгалтер-касир

 

1

3800

3800

 

 

 

 

-3800

 

бухгалтер по обробці реєстрів

 

2

3800

7600

 

 

 

 

-7600

 

програміст

 

1

3800

3800

 

 

 

 

-3800

 

Матеріальні витрати:

 

 

 

5300

 

 

 

1200

-4100

 

матеріали, папір, канцтовари

 

 

 

800

 

 

 

200

-600

 

комунальні послуги, телефон

 

 

 

4500

 

 

 

1000

-3500

 

Капітальні витрати:

 

 

 

3050

 

 

 

442

-2608

 

амортизація комп'ютерів та принтерів

8

 

 

650

 2

 

 

142

-508

 

утримання і технічне обслуговування оргтехніки

8

 

300

2400

 2

 

 

300

-2100

3.

Головний абонентний відділ, всього:

 

 

 

203617

 

 

 

50051

-153566

 

Начальник відділу

 

1

5000

5000

 

 

 

 

-5000

3.1.

Відділ по нарахуванню за надану послугу з урахуванням пільг і субсидій

 

 

 

89900

 

 

 

28816

-61084

 

Поточні витрати:

 

 

 

61300

 

 

 

19000

-42300

 

Начальник відділу

 

1

4300

4300

 

 

 

 

-4300

 

бухгалтер по нарахуванню за надану послугу

 

4

3800

15200

 

1

3800

3800

-11400

 

бухгалтер по нарахуванню пільг і субсидій

 

4

3800

15200

 

1

3800

3800

-11400

 

бухгалтер по введенню даних і перерахункам

 

4

3800

15200

 

1

3800

3800

-11400

 

програміст

 

2

3800

7600

 

1

3800

3800

-3800

 

системний адміністратор

 

1

3800

3800

 

1

3800

3800

-

 

Матеріальні витрати:

 

 

 

14800

 

 

 

6408

-8392

 

матеріали, папір, канцтовари

 

 

 

2000

 

 

 

800

-1200

 

комунальні послуги, телефон

 

 

 

12800

 

 

 

2200

-10600

 

Капітальні витрати:

 

 

 

13800

 

 

 

3408

-10392

 

амортизація комп'ютерів та принтерів

26 

 

 

3000

9

 

 

708

-2292

 

програмне забезпечення і супровід

 

 

 

3000

 

 

 

 

-3000

 

зміст і технічне обслуговування оргтехніки

26

 

300

7800

9

 

300

2700

-5100

3.2

Служба по роботі з абонентами

 

 

 

38817

 

 

 

4755

-34062

 

Поточні витрати:

 

 

 

30400

 

 

 

3800

-26600

 

бухгалтер по роботі з нарахуванням

 

5

3800

19000

 

1

3800

3800

-15200

 

бухгалтер по прийому платежів

 

2

3800

7600

 

 

 

 

-7600

 

програміст

 

1

3800

3800

 

 

 

 

-3800

 

Матеріальні витрати:

 

 

 

4300

 

 

 

545

-3755

 

матеріали, папір, канцтовари

 

 

 

300

 

 

 

45

-255

 

комунальні послуги, телефон

 

 

 

4000

 

 

 

500

-3500

 

Капітальні витрати:

 

 

 

4117

 

 

 

410

-3707

 

амортизація комп'ютерів та принтерів

11

 

 

817

1

 

 

110

-707

 

утримання і технічне обслуговування оргтехніки

11

 

300

3300

1

 

300

300

-3000

3.3

Абонентні відділи по районах

 

 

 

69900

 

 

 

16480

-53420

 

Поточні витрати:

 

 

 

64600

 

 

 

15200

 

 

бухгалтер по роботі з населенням

 

17

3800

64600

 

4

3800

15200

-49400

 

Матеріальні витрати:

 

 

 

5300

 

 

 

480

-4820

 

матеріали, папір, канцтовари

 

 

 

800

 

 

 

180

-620

 

комунальні послуги, телефон

 

 

 

4500

 

 

 

300

-4200

 

Капітальні витрати:

 

 

 

 

 

 

 

800

800

 

амортизація комп'ютерів та  принтерів

 

 

 

 

 2

 

 

500

500

 

утримання  і технічне обслуговування оргтехніки

 

 

 

 

 2

 

 

300

300

 

ВСЬОГО:

 

 47

 

547868

 

 11

 

209944

-337925

 

Удільна вага цих витрат складатиме 38,3% від орієнтовних та загальне зниження видатків на абонентську службу складатиме 61,7%. У зв’язку з цим можливо зниження кількісного складу працівників абонентської служби ЛМКП "Теплокомуненерго" на 23,4%. Максимально можливий економічний ефект від співпраці із МКП "Центрожилком" щодо надання інформаційно-аналітичних послуг складатиме 337925 грн. щомісяця, а за рік ≈ 4055100 грн. Мінімально можливий економічний ефект від співпраці із МКП "Центрожилком" щодо надання інформаційно-аналітичних послуг складатиме 47-11=36 осіб х 3800 = 136800 грн. щомісяця, або 1641600 грн. за рік. 

Аналогічно, за умов співпраці підприємства ТОВ "Луганськвода" із МКП "Центрожилком", витрати на утримання абонентської служби можливо знизити на майже на 81%. При централізованому підході до формування єдиної централізованої абонентської служби у місті Луганську можливо зростання економічного ефекту до 38,1%, що складатиме приблизно 885793 грн. щомісяця або 10629516 грн. за рік. Це ж саме стосується усіх підприємств внутрішньо-будинковому обслуговування тобто житлових підприємств, а їх п’ять на ринку ЖКГ, тобто 337925 грн. х 5 = 1689625 грн. щомісяця.

Щодо економічної доцільності функціонування МКП "Центрожилком" для міста Луганську, то проведений аналіз сплати податків до місцевого та державного бюджетів (табл.2) свідчить, що підприємство суттєво позитивно впливає на формування доходів міста Луганську тобто є бюджетопідтримуючим. За період з 2002 до 2008 року сплатило до місцевого бюджету податку на доходи фізичних осіб у сумі 315,7 тис. грн., єдиного податку  у сумі 506,7 тис. грн., у тому числі відрахування до Пенсійного фонду у сумі 212,8 тис. грн. Всього за цей період сплачено до місцевого бюджету 822,4 тис.грн. податків та зборів.

 

Таблиця 2. Динаміка та прогноз сплати податків МКП "Центрожилком" тис.грн.

Роки

ПДФО

Єдиний податок

ПДВ

ЄСВ

Єдиний податок

у т.ч. пенсійний

2002

6,2

10,9

4,6

 

 

2003

29,3

67,4

28,3

 

 

2004

28,2

49,8

20,9

 

 

2005

26,2

43,2

18,1

 

 

2006

43,7

83,7

35,1

 

 

2007

53,4

100,8

42,3

 

 

2008

128,7

150,9

63,4

 

 

Всього

315,7

506,7

212,8

 

 

2011

140,8

 

 

315,7

314,9

2012 (план)

150,0

120,0

 

 

368,4

Всього

290,8

120,0

 

315,7

683,3

 

У зв’язку із прийняттям нового Податкового кодексу України підприємство не зайве перейшло на загальну систему оподаткування. У 2011 році податок на доході фізичних осіб має скласти 140,8 тис. грн., податок на додану вартість – 315,7 тис. грн., єдиний внесок – 314,9 тис. грн. За 9 місяців 2011 року акумульовано податків та зборів на суму 771,4 тис. грн. За зазначеним планом робіт на 2012 рік прогнозується сплата податку з доходів фізичних осіб у сумі 150,0 тис. грн. до місцевого бюджету, сплата єдиного податку у сумі 120,0 тис. грн., та сплата єдиного внеску у сумі 368,4 тис. грн. Всі податки та збори підприємство МКП "Центрожилком", які сплачує до місцевого бюджету та місцевих соціальних фондів сприяє реалізації соціально-економічної політики на місцевому рівні.

Діяльність МКП "Центрожилком" є не тільки соціально значущою, але й вигідною для міської ради з точки зору сплати податків та наповнення місцевого бюджету, отримання оперативної інформації щодо стану на ринку житлово-комунальних послуг у місті, яка формується за допомогою власного програмного забезпечення.   

Крім того визначено, що існує соціальний ефект від доцільності функціонування МКП "Центрожилком". Результати опитування свідчать, що недосконалість діючої системи житлового господарства міста полягає у неякісному наданню житлово-комунальних послуг та недостатності інформованості населення щодо регулювання взаємовідносин споживачів і виробників/виконавців житлово-комунальних послуг. У громадян сформоване стійке переконання у тому, що якість послуг у більшості випадків не відповідає їх вартості у тому сенсі, що громадяни не знає за що сплачує і тому важчає, що платить за них дорожче, аніж вони реально коштують. 

За результатами соціологічного дослідження усі мешканці міста Луганська (96,7%) відзначають, що за умов функціонування МКП "Центрожилком" знижуються витрати на інформаційне забезпечення споживачів житло-комунальних послуг. Усі респонденти відзначили, що дуже зручно отримувати загальний звіт нарахувань та заборгованості щодо ЖКП, незважаючи на деякі помилки. Крім того зменшуються транспортні витрати на отримання інформації, телефонні, часові, емоційні та інші. 74% респондентів підтримують створення єдиної міської абонентської служби, 26% - сумніваються, та визначаться коли вона буде працювати. Результати досліджень свідчать, що надання комплексу послуг МКП "Центрожилком" має синергетичний ефект, який відбиває інтереси суспільства.

На основі узагальнення світового та вітчизняного досвіду встановлено, що протягом останніх років активно розвиваються нові форми організації господарювання у житлово-комунальній сфері на основі розширення традиційних та розбудови нових форм взаємодії державного та приватного секторів [5]. Діяльність МКП "Центрожилком" повінню відповідає принципам розвитку публічно-приватного партнерства у житлово-комунальній сфері, яке регулюється законом України «Про загальні засади розвитку державно-приватного партнерства в Україні». У цілому пропонується наступна структура організації ЖКГ у місті Луганську, рис.1., яка сформовано у відповідності до рішення Луганської міської ради № 70 від 28.02.2002 р. і №279 від 23.11.2001 року.

 Удосконалена організаційна структура ЖКГ міста Луганська за умов акумулюючої  функції МКП "Центрожилком" дозволить збалансувати інтереси учасників ринку ЖКП, тобто оптимізувати затрати, за рахунок відсутності їх дублювання. Крім того, така система функціонування ЖКГ міста дозволить навести порядок у інформаційному забезпечення населенні, яке сьогодні особливо потребує надання якісної інформації щодо вартості та оплати житлово-комунальних послуг, отримання субсидій  і т.ін. Така організаційна структура ЖКГ також сприяє підвищення ефективності функцій контролю з боку міської влади за споживанням та оплатою єнерго, водо і тепло ресурсів за допомогою використання сучасних ІТ – технологій. МКП "Центрожилком" використовує самостійно розроблений комплекс програмного забезпечення для ефективного обслуговування населення, маючи відповідний кадровий потенціал, який також доцільно використовувати і для надання послуг щодо БТІ, ЗАГСА і т.і. через едине вікно, що дозволить підвищити якість обслуговування населення та оптимізувати усі ресурси ЖКГ.

Запропонований науково-практичний підхід, може стати передмовою проведення подальшого реформування житлово-комунального господарства міста Луганська за умов визначення МКП "Центрожилком" як консолідуючого підприємства.   

Висновки. Таким чином, централізоване надання інформаційних послуг є економічно аргументованим та ефективним з точки зору зниження витрат, оперативності отримання та обробки інформації, як з метою її споживання так і з метою обґрунтування управлінських рішень місцевих органів влади. Тому існування МКП "Центрожилком" визначено законодавчо доказовим та економічно доцільним для подальшого функціонування у сфері житлово-комунального обслуговування міста Луганську. Господарча діяльність МКП "Центрожилком" має соціально-економічний сенс.  

   

  

 

Рис. 1. Удосконалена організаційна структура ЖКГ міста Луганська

 

 

Список літератури

 

1. Закону України "Про Національну програму інформатизації" // Урядовий кур'єр вiд 17.10.2001 - № 189

2. Закону України "Про основні   засади   розвитку  інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" // Офіційний вісник України вiд 12.02.2007 - 2007 р., № 8, стор. 9, стаття 273, код акту 38622/2007

3. История экономических учений. Ядгаров Я.С.Учебник для вузов. 3-е издание. — М.: ИНФРА-М, 2000. - 320 с.

4. Сайт Інституту регіональних та євроінтеграційних досліджень "ЄвроРегіо Україна"режим доступу http://www.eru.org.ua/index.php?page=1254

5. Сучасні форми господарювання у житлово-комунальній сфері міста: монографія / М.Д. Андрійчук, І.В.  Заблодська, І.М. Салуквадзе. – Луганск: Изд-во «Ноулиж», 2011. – 193 с.

Стаття надійшла до редакції 12.12.2011 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"