Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 613.158

 

В. М. Соченко,

к.е.н., директор Кримського агропромислового коледжу НУБіП України

 

ОЦІНКА РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДА БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ КРИМУ

 

Анотація. Розглянуті|розгледіти| основні підходи, оцінки рівня організації праці фахівця|спеціаліста| бухгалтерської служби, а також виявлені фактори його підвищення  

 

The summary. The article is dedicated to the problem of ground, introduction and adaptation of functions of accountant in the period of transitional economy.

 

Ключеві|джерельні| слова: Організація праці, специфіка діяльності, сільськогосподарські підприємства, кваліфікаційно-освітній рівень, оцінка рівня, методика, фахівець|спеціаліст|, обліковий апарат, бухгалтерська служба.

 

 

I. Вступ|вступ|

Дуже важливо|поважно| те, в яких умовах і як трудяться|працюють| фахівці|спеціалісти|. Культура праці фахівця|спеціаліста| має на увазі плановість, систему і послідовність в їх роботі, уміння відокремити|відділити| основне від другорядного, рівень трудової напруженості, встановлення ділових і тактичних взаємостосунків із|із| співробітниками і за межами свого трудового колективу.

Організація праці – це система заходів, способів і підходів, що забезпечують раціональне використання праці, що включає певну розстановку|розставляння| працівників в процесі виробництва, розділення|поділ| і кооперацію, методи нормування і стимулювання праці, організацію робочих місць, а також їх обслуговування і забезпечення необхідних умов праці працівників. Дане визначення має загальний|спільний| характер|вдачу| і розкриває зміст|вміст,утримання| організації будь-якого виду праці.

Для оцінки використовується спеціальний узагальню вальний показник, який включає сукупність коефіцієнтів, що характеризують кваліфікаційні, ресурсні, технічні, дисциплінарні, соціальні та інші умови.

II. Постановка завдання|задачі|

Метою|ціллю| дослідження є|з'являється,являється| оцінка рівня організації праці фахівців|спеціалістів| бухгалтерської служби на прикладі|зразку| сільськогосподарських підприємств Криму

III. Результати

Організація праці фахівців|спеціалістів| облікового апарату включає сукупність дій, направлених|спрямованих| на впорядковування і вдосконалення їх діяльності в процесі виконання ними своїх службових функцій.

Рівень організації праці бухгалтера залежить від ступеня|міри| і якості технічного, інформаційного, кадрового забезпечення і визначається трудомісткістю виконуваної роботи, технічною оснащеністю робочого місця (засоби зв'язку, наявність і якісний рівень оргтехніки) і, головне, мотивованістю фахівців|спеціалістів|.

Згідно існуючим підходам, оцінка рівня організації праці фахівців|спеціалістів| бухгалтерської служби сільськогосподарського підприємства передбачає детальний аналіз праці.

У основу оцінки рівня організації праці фахівців|спеціалістів| бухгалтерської служби сільськогосподарського підприємства може бути використана методика оцінки рівня організації праці фахівців|спеціалістів| з урахуванням|з врахуванням| нових умов господарювання.

Рівень організації праці фахівців|спеціалістів| бухгалтерської служби підприємства повинен визначатися показниками (коефіцієнтами), які охоплюють комплекс основних проблем, пов'язаних із специфікою їх діяльності і відображають|відбивають| тенденції системи сучасних економічних механізмів господарювання.

 1. Коефіцієнт кваліфікації працівників бухгалтерської служби:

,                  [ 1 ],                                         

де  - сукупна величина кваліфікаційно| освітнього рівня;

Про – загальна|спільна| чисельність працівників бухгалтерської служби підприємства;

                                               

де Кобi – коефіцієнт i-го освітнього рівня (від 0,25 до 1,5):

Коб=1,5 – наявність вченого|ученого| ступеня|міри|, звання;

Коб=1,2 – періодичне підвищення кваліфікації;

Коб = 1 – наявність вищої освіти|утворення|;

Коб = 0,75 – незавершена|незакінчена| вища освіта|утворення|;

Коб = 0,5 – середньо-спеціальна освіта|утворення|;

Коб = 0,25 – освіта|утворення| в об'ємі|обсязі| середньої школи.

Чi – чисельність працівників i-й групи по рівню освіти|утворення|.

2. Коефіцієнт автоматизації робочих місць бухгалтерів дозволяє оцінити ступінь|міру| оснащеності службових приміщень|помешкань| засобами оргтехніки:

 

                                                    ΣΡiΚρi

                                           Ке =  ----------                                                             [ 2 ] 

                                                     ΣVjHj

 

Сi- вартість i-го виду засобу оргтехніки, грн|.;

Vj- чисельність працівників бухгалтерської служби, чіл.;

Hj- норматив оснащеності засобами оргтехніки для j-ой групи фахівців|спеціалістів|, грн|;

Ксi – коефіцієнт, що характеризує ступінь|міру| відповідності i-го виду оргтехніки сучасному рівню і вимогам:

Ксi =1 – повна|цілковита| відповідність сучасному рівню технічного розвитку (наприклад, комп'ютери IV покоління і вище і т.д.);

Ксi =0,5 – частково відповідає;

Ксi =0,25 – моральне застарівання|старіння| оргтехніки;

Ксi =0,1 – оргтехніка практично непридатна до використання (велика трудомісткість, енергоємність, низька ефективність і т.д.).

3. Коефіцієнт інформованості фахівців|спеціалістів|:

 

                                                         Иi

                                              Ке = Σ -----                                                                         [ 3 ]                                                         

                                                         Нпi

 

де Иi – наявність i-го джерела інформації;

Нпi – нормативна потреба в i-м виді законодавчої, методичної, комерційної інформації.

4. Коефіцієнт мотивованості фахівців|спеціалістів|:

 

                                                       ΣΜξi

                                              Км =  ------                                                                    [ 4 ]                                                                 

                                                       ΣΔξi

 

де Моi – сумарна бальна| оцінка мотиваторів| i-го фахівця|спеціаліста|;

Доi – сумарна бальна оцінка демотиваторів| фахівця|спеціаліста|.

Для розрахунку даного коефіцієнта необхідно визначити рушійні мотиви і набір демотиваторов| фахівця|спеціаліста|. Для цього доцільно застосування|вживання| апробованої методики, суть|сутність,єство| якої полягає у виборі “набору” мотиваторов| і демотиваторов| трудової діяльності для конкретного фахівця|спеціаліста| з урахуванням|з врахуванням| їх пріоритетності і значущості (за десятибальною шкалою).

Для функціональної оцінки трудової діяльності фахівців|спеціалістів| бухгалтерської служби сільськогосподарського підприємства також доцільно застосування|вживання| наступних|слідуючих| методів: хронографії робочого часу економіста, що полягає у фіксації і одночасному спостереженні всіх витрат|затрат| часу (по операціях і елементах функціональної діяльності);| спостережень, що полягають у фіксації елементів витрат|затрат| часу, встановлюваних шляхом періодичного обходу робочих місць.

При цьому реєструються не абсолютні величини, а число моментів.

Час чергового спостереження визначається по таблиці випадкових чисел. Загальне|спільне| число необхідних вимірів визначається по формулах, виведених на підставі законів математичної статистики (точність спостережень диктує число вимірів). Потім підраховується|підсумовується| число зафіксованих моментів по кожному виду витрат|затрат| робочого часу, і визначається питома вага кожного виду діяльності в загальному|спільному| балансі робочого часу.

Для аналізу витрат|затрат| часу всі види витрат|затрат| необхідно згрупувати в окремі, відносно самостійні групи. При цьому визначаються витрати|затрати| часу по кожній і-ой групі витрат|затрат| (ni): (13), де пij – витрати|затрати| часу в j-й день спостережень (j=1, k) по i-й групі (вигляду|виду|) витрат|затрат| (робіт), мин. Потім визначається питома вага кожного виду витрат|затрат| (Мi) в сумарних витратах|затратах| часу фахівця|спеціаліста| за весь період спостережень:  (14), де N загальний|спільний| час спостережень, мин.

Групи витрат|затрат| робочого часу бухгалтери визначаються залежно від вибраного критерію. Як критерій можуть виступати|вирушати| наступні|слідуючі| чинники|фактори|: характер|вдача| і особливості виконуваних робіт, форма роботи, методи виконання професійних функцій.

В цілому|загалом| своєчасна і об'єктивна функціональна оцінка праці бухгалтера сприяє підвищенню якості і ефективності виконуваної роботи їм роботи на підприємстві.

Управління обліковою службою в сільськогосподарських підприємствах передбачає, в першу чергу|передусім,насамперед|, критичний аналіз існуючого рівня організації праці бухгалтерів в цілях його вдосконалення. Для його оцінки застосовується спеціальний узагальнювальний показник, що включає сукупність окремих коефіцієнтів, що характеризують організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, психологічні та інші умови праці. Найбільш важливим|поважним| є|з'являється,являється| коефіцієнт використання робочого часу.

 

Таблиця 1.

Рівень організації праці в обліковій службі в сільськогосподарських підприємствах Криму, 2010р.

Найменування коефіцієнтів

ДП

«Агрофірма «Заповітне» Сімферопольського

району

СПК|

«Смарагдовий»

Джанкойського району

 Використання робочого часу

0,83

0,71

 Підготовка кадрів

0,78

0,59

 Регламентація праці

0,84

0,63

 Завантаження|загрузка| облікових працівників

0,82

0Г71

Плановості і якості робіт

0,88

0,72

 Організації робочих місць

0,77

0,58

Санітарно-гігієнічних умов

0,67

0,61

Психологічного клімату

0,85

0,76

Застосування|вживання| засобів оргтехніки

0,74

0,31

Стабільність кадрів

0,91

0,67

Стани трудової дисципліни

0,89

0,73

Виконання обов'язків

0,81

0,72

Рівень організації облікової роботи

0,82

0,77

 

Із-за недостатньої інтенсивності робочого часу бухгалтерів цей коефіцієнт склав відповідно 0,83 і 0,71. Не менш важливий|поважний| ступінь|міра| регламентації праці працівників обліку|урахування|. Цей коефіцієнт характеризується наявністю і дотриманням посадових інструкцій. Коефіцієнти склали відповідно 0,84 і 0,63. Високий рівень планування|планерування| і якості облікових робіт в ДП «Агрофірма «Заповітне» (0,88), а також стабільності кадрів і стани трудової дисципліни (відповідно 0,91 і 0,67), що значно перевищує показники СПК| «Смарагдовий».

В цілому|загалом| значення коефіцієнтів коливається|вагається|. Тому ухвалення|прийняття,приймання| для їх підвищення і вирівнювання залишається одним з істотних|суттєвих| завдань|задач|. Загальний|спільний| рівень якості облікового процесу в ДП «Агрофірма «Заповітне» склав лише 0,88, що, проте|однак|, значно перевищує цей показник в СПК| «Смарагдовий» (0,77).

Висновки|виведення|

1.Трудомісткість облікової роботи за останні роки значно зросла за рахунок|лічбу|: вивчення постійно поновлюваних нормативно-інструктивних матеріалів, зміни методики і практики оподаткування, збільшення об'ємів|обсягів| перерахунків (податку з доходів громадян, допомоги|посібника|, комунальних платежів).

2.Рівень організації праці облікових працівників падає. У відмічених умовах мотивація на працю сільського трудівника, включаючи керівника і фахівців|спеціалістів|, втрачена. У більшості навіть старанно виконувана робота не забезпечує мінімального прожиткового мінімуму.

 

Література

1. Бутінець Ф.Ф. Облік в умовах| ринку|: погляд| вченого|. // Вісник ЖІТІ. -2002. -№22. –С.3-12.

2. Бухгалтерський облік у|в,біля| сільськогосподарських підприємствах / П.Т. Саблук, В.Б. Моссаковський, Л.К. Сук та ін.; За ред|. П.Т. Саблука, В.Б. Моссаковського. –К.: Урожай, 1998. -416с.

3. Зіновьев Ф.В., Неміровіч С.Н. Економічна робота на підприємствах. – Сімферополь: Таврія, 2002.  – 144с.

4. Коба К.Е. Управління обліковою службою||. Автореферат. –Симферополь, 1997. -18с.

5. Неміровіч С.Н. Ефективність економічної роботи в підприємстві. –Симферополь: Таврія, 2002. -56с.

 

Стаття надійшла до редакції 14.12.2011 р.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"