Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 657

 

Є. В. Гарнага,

 аспірант, ДВНЗ Київськийнаціональнийекономінчийуніверситетімені Вадима Гетьмана

 

Розробка комплексної програми дій ДЛЯборотьби з шахрайством НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Complex program of fraud prevention

  

Стаття присвячена проблемі протидії шахрайству, побудови надійної системи контролю та управління ризиками. Автор описує елементи комплексної програми боротьби з шахрайством.

 

The article is devoted to the problem offraud prevention and a creation of effective control and risk-measured system. Author suggests a complex program of fraudprevention.

 

Ключовіслова: Шахрайство, Ризик, СистемаКонтролю, Аудит, Розслідування.

 

 

 

 

Для создания надежной стратегии предотвращения мошенничества необходимо,

чтобы она имела поддержку на самом высоком уровне в организации и была вписана в саму корпоративную культуру.

Угрозы мошенничества носят динамический характер, мошенники постоянно придумывают новые

способы использования слабейших звеньев организации в корыстных целях.

 

Филип Робинсон. Начальник отдела

 финансовых преступлений, агентства по финансовым услугам.

 

Кризові явища в світовій економіці змусили підприємства приділяти значну увагу достовірності, об’єктивності та релевантності фінансової інформації. Рівень довіри до показників фінансової звітності визначається ступенем ефективності системи внутрішнього контролю, яка направлена на попередження помилок та викривлень облікової інформації. Підприємства внаслідок шахрайства втрачаютьвеличезні кошти, репутацію та конкурентне становище на ринку, а інколи і весь бізнес. Неефективна система контролю - це головна передумовавиникнення ризиків шахрайства.

В Україніпроблемі шахрайства на підприємстві приділена незначна увага, оскільки більшість вчених намагаються розглядати шахрайство у призмі правового регулювання даного поняття, часто забуваючи про його економічну сутність. Натомість проблема шахрайствана даний часзнаходиться в центрі уваги міжнародних аудиторських компаній «великої четвірки», які кожного року проводять дослідження шахрайства, опитуючи більш ніж 2000 співробітників різних компаній з 22 країн світу.

Дослідженню економічного та психологічногоаспектів діяльності шахраїв присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких: О.А. Петрик, І.Ю. Чумакова, Дж.Робертсон, С.Альбрехт, Дж.Венц, Т.Уільямс, Дж. Уеллс та інші.

Метою даної статті є визначення основних напрямків розробки комплексної програми дій, спрямованої на протидію шахрайству всередині підприємства.

Відповідно до визначення, запропонованого Асоціацією сертифікованих спеціалістів із розслідування шахрайства (ACFE), «шахрайство» - це використання службового становища для цілей особистого збагачення шляхом неналежного використання або крадіжки власності чи ресурсів організації [1, c. 5].

Комплексна програма боротьби з шахрайствоммає включати в себе оцінку ризиків, створення системи управління ризиками шахрайства та розробку механізму елімінування наслідків шахрайства та попередження їх у майбутньому.

Метою розробкипідприємствами ефективної програми боротьби з шахрайствомє вирішення наступних завдань:

- Забезпечення розуміння менеджменту підприємтва, як діють різні системи контролю і які вимоги до них висуваються;

- Опис взаємодії засобів контролю, розмежування прав доступу працівників до різних рівнів інформації, розробка посадових інструкцій;

- Проведення роботи з оцінки ризиків, розробка кодексу корпоративної етики та створення механізмів зворотнього зв’язку на корпоративному рівні між персоналом та менеджментом.

Дієва програма протидії шахрайству повинна відповідати бізнес-цілям підприємства та очікуванням ринку і має складатися з наступних етапів:

- Оцінка. Співставлення існуючої системи контролю з вимогами законодавства та світовою практикою, враховуючи зарубіжний досвід проведення розслідуваньфактів шахрайства всередині компанії.

- Визначення ризиків. Визначення зацікавлених сторін, меж необхідного аналізу, стану існуючої системи управління ризиками шахрайства та шляхів її удосконалення.

- Розробка програми.Розробка комплексноїпрограмитасистеми контролю направленої на попередження, виявлення та реагування на факти шахрайства.

- Запровадження.Запровадженнякомплексноїпрограми та ефективної системи контролю в компанії,призначення відповідальних працівників з числа вищого керівництва компанії за функціонування засобів контролю.

Комплексноїпрограми має включати наступні напрямки боротьби з шахрайством:

- Попередження – зниження ризиків виникнення шахрайства, шляхом створення кодексу корпоративної етики, проведення семінарів на тему протидії шахрайству та розподілу повноважень між співробітниками.

- Виявлення – своєчасне розкриття фактів шахрайства та інших неправомірних дій, шляхом оцінки на постійній основі ризику шахрайства, використання анонімних опитувань, контрольних перевірок, проведення зовнішніх аудиторських перевірок, планування та бюджетування діяльності компанії та відслідковування відхилень від планових показників.

- Реагування – прийняття заходів, щодо виправлення ситуації, яка склалася та усунення наслідків шахрайства, шляхом проведення внутрішніх розслідувань, залучення зовнішніх експертів з метою проведення незалежного фінансового аналізу неправомірних дій та оцінки матеріальної шкоди завданої підприємству, консультування стосовносанкцій та штрафів до винних осіб.

За напрямками боротьби з шахрайством можна виокремити наступні елементи комплексної, які наведені в Табл. 1:

 

Табл. 1. Приклад основних елементів комплексної програми протидії шахрайству

Попередження

Виявлення

Реагування

Нагляд з боку ради директорів/аудиторського комітету

Функції виконавчого керівництва всіх рівнів

Функції внутрішнього аудиту

Оцінка ризику шахрайства

 

«Гарячі лінії» і механізм зворотнього зв’язку

Порядок проведення внутрішніх розслідувань

Кодекс корпоративної етики та  внутрішньо фірмові  стандарти, посадові інструкції тощо

 

Аудит та поточний контроль

Дисциплінарна відповідальність та система підзвітності

Уважність при наборі персоналу та виборі контрагентів

Аналіз даних використовуваних в процесі розслідувань

Порядок розкриття інформації

Система внутрішніх комунікацій та навчань

 

Порядок проведення заходів по виправленню порушень

 

Попередження. Деталізуючи деякі елементи, запропонованої комплексної програми боротьби з шахрайством необхідно зазначити, що рада директорів має виконувати наглядову функцію та відгравати значну роль в функціонуванні системи контролю спрямованої на  зниження ризику шахрайства. Рада директорів разом з виконавчим керівництвом повинна нести відповідальність за створення відповідної «атмосфери» всередині підприємства та забезпечувати підтримку етичних принципів і відповідних стандартів ділової практики.

Для практичної реалізації своїх обов’язків рада директорів може делегувати функції по нагляду за ризиками шахрайства спеціальному комітету, наприклад,Аудиторському комітету, який, виконуватиме наступні задачі:

-   Оцінка та обговорення питань, виявлених в процесі аналізу ризику шахрайства;

-   Обговорення з внутрішніми та зовнішніми аудиторами результатів оцінки якостісистеми контролю компанії, яка направленана боротьбу з шахрайством.

Для забезпечення ефективності систем контролю важливо, щоб відповідальність за управління ризикам покладалась на осіб, які мають значні повноваження чи відіграють значну роль у політиці компанії. Наприклад, генеральний директор,керуючи компанією у певному стилі, може створити необхідну атмосферу в колективі та відігравати ключову роль в розповсюдженні культури етичних та професійних стандартів всередині підприємства. Генеральний директор має подавати приклад поведінки для своїх співробітників, приділяючи необхідну увагу боротьбі з шахрайством, а також змушуючи відповідати тих осіб у керівництві підприємства, в чиїх підрозділах трапляються факти шахрайства.

 Для найбільш ефективної боротьби з шахрайством на підприємстві варто призначити людину, яка буде нести відповідальність за протидію ризикамшахрайства. В її обов’язки має входити координація дій внутрішніх аудиторів у розслідуванні фактів шахрайства, а також вирішення наступних питань:

- Координація дій по оцінці та управлінню ризиками, пов’язаними з шахрайством на підприємстві;

- Визначення основних аспектів політики та стандартів корпоративної культури;

- Контроль структури та функціонування системи контролю, направленої на боротьбу з шахрайством;

- Звітування перед Радою директорів та/або Аудиторським комітетом по результатам проведеної роботи по управлінню ризиками шахрайства.

Функції служби внутрішнього аудиту відіграютьважливу роль у боротьбі з шахрайством. Служба внутрішнього аудитупокликана допомагати керівництву підприємства в роботі по попередженню, виявленню та реагуванню на ризики шахрайства. Внутрішні аудитори маютьвідповідати за виконання наступних функцій:

- Оцінювання складу та ефективності реалізації засобів контролю, направлених на боротьбу з шахрайством;

- Проведення оцінки ризиків шахрайства та розробка стратегій зниження цих ризиків;

- Надання звітів Раді директорів/Аудиторському комітету про проведення оцінки системи внутрішнього контролю,розслідування фактів шахрайства та інших заходів.

Оцінка ризиків шахрайства допомагає вищому керівництву підприємства зрозуміти унікальний склад ризиків, виявити недоліки та слабкі місця в системі, яка повинна покривати такі ризики, та затвердитикомплексну програму боротьби з шахрайством, в якій визначити необхідні засоби контролю для зниження даних ризиків.

Керівництвомає слідкувати, щоб оцінка ризиків проводилась в цілому по підприємству, включаючи всі значні підрозділи, процеси та відношення з клієнтами.

Кодекс корпоративної етики – це один з найважливіших інструментів доведення до працівників інформації, щодо основних стандартів, які регулюють їх поведінку на роботі. Якщо в кодексі правильно прописати всі аспекти та довести їх до співробітників, це буде слугувати не тільки підтвердженням політики підприємства, а також визначить культуру компанії, буде демонструвати схильність керівництва дотримуватися етичних принципів.

Виявлення. Важливими інструментами для виявлення фактів шахрайства та визначення якості засобів контролю компанії - аудит та поточний контроль. Служба внутрішнього аудитумає розробити комплексний план перевірок та поточного контролю, який би враховувавотримані результати в процесі оцінки ризиків, пов’язаних з шахрайством.

План перевірок та поточного контролю має охоплювати напрямки діяльності, які чітко зорієнтовані  на характер та ступінь ризиків. Всі ризики необхідно ранжувати відповідно до рівня ймовірності, чим вищий рівень ймовірності, тим вищий  має бути пріоритет контролю ризику.

Більшість ризиків шахрайства як фактичних так і потенційних можуть  міститися в фінансових та операційних даних компанії. Вони можуть бути виявлені за допомогою спеціальних інструментів та методів. Для проведення превентивного аналізу даних слід використовувати аналітичні та перехресні тести. В результаті таких тестів можуть бути виявлені неявні зв’язки, які допоможуть розкрити схеми шахрайства та протиправних дій, які раніше могли бути не поміченими керівництвом компанії.

Реагування.Механізм реагування на виявлені факти шахрайства має відповідати за провадженняпревентивних заходів та елімінування шкоди, завданої внаслідокпротиправних дій.

При виявлені фактів шахрайства менеджментпідприємства має ініціювати проведення внутрішнього розслідування дляз’ясування обставин та отриманнядоказів здійснення протиправних дій, з метою вибору правильної лінії поведінки.

У ході проведення внутрішнього розслідування керівництво зможе з’ясувати наявні проблеми контролю та не допустити розголосу фактів шахрайства за межі підприємства, щоу разі втручання в справу державних слідчих органів могло б неминуче статися.

Налагоджена та надійна система дисциплінарної відповідальності працівників -  це ефективний засіб контролю, який можна використати для протидії шахрайству[3, с.10].Дисципліна має бути направлена на додержання працівниками всіх принципів та правил компанії. За порушення дисципліни слід застосовувати санкції та штрафи, що має попередити ухилення в майбутньому працівників від виконання норм корпоративної культури та продемонструє, що керівництво компанії ставить управляння ризиками, як пріоритетну задачу. Також важливим дисциплінуючим аспектом є притягнення до відповідальності менеджерів за порушення своїх підлеглих. Менеджери мають нести відповідальність, у випадках коли вони знали або повинні були знати про факти шахрайства.

Комплексна програма протидії шахрайству направлена на управління ризиками та побудову надійної системи контролю. Ефективна система внутрішнього контролю здатна мінімізувати ризики шахрайства з метою надання впевненості керівництву підприємства та зовнішнім користувачам звітності в її об’єктивності та достовірності.

Запропонований комплексний підхід до боротьби з шахрайством дозволяє вирішувати проблему шахрайства за різними напрямками: попередження, виявлення, реагування. Розробка комплексної програми відіграє важливу роль, оскільки допомагає керівництву компанії побачити весь механізм контролю в цілому та звернути увагу на підвищення ефективності функціонування конкретних засобів контролю. Всі засоби контролю тісно пов’язані між собою їх системне та комплексне застосування може дати свій синергетичний ефект для протидії шахрайству. Жоден окремо взятий засіб контролю не буде мати значного впливу на вирішення проблеми боротьби з шахрайством.

Запровадження на практиці комплексної програмиборотьби з шахрайствомдопоможекерівництву створити ефективну систему управління ризиками, надійно оцінювати стан системиконтролю, отримувати об’єктивну інформацію про фінансовий стан компанії.

В подальшому дослідження програми боротьби зшахрайством планується проводити за окремими напрямки: попередження, виявлення та реагуваннядля більш детального вивчення існуючих засобів контролю та пошуку нових превентивних інструментів, а також провести глибокий аналіз побудов систем управління ризиками.

 

 

Список використаної літератури:

1. Борьба с корпоративныммошенничеством // DeloitteToucheTohmatsuLimited. – П. 2007. – С. 28

2. Дячекн Л.І. Внутрішній аудит: Стандарти професійної етики. / Науковий вісник, 2004, вип. 14.1. – С. 132 -135.

3. Европейськоеисследование по вопросам управления рисками мошенничества, 2009 год. Резкльтаты для Украины. //  Ernst&Young. – И. – С. 18.

4. TheglobaleconomicCrimeSurvey 2009 // PricewaterhouseCoopers. – И. – С. 23.

5. Робертсон Дж. Аудит: Пер. с англ. – М.: KPMG, 1993. – 496  с.

Стаття надійшла до редакції 19.08.2011 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"