Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 338

 

В. В. Даценко,

к. е. н., доцент кафедри фінансів,

Університету митної справи та фінансів

 

МИТНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

 

V. V. Dacenko,

k. e. n ., Associate Professor of Finance University of customs and finance

 

CUSTOMS SAFETY AS A COMPOSITION OF ECONOMIC SAFETY OF THE STATE

 

У статті розкрито поняття митної безпеки як складової економічної безпеки держави. Визначено мету митної безпеки як досягнення рівня ефективності та надійності митної системи завдяки продуктивному функціонуванню митних органів. Окреслено індикатори, що впливають на фіскальну ефективність митної безпеки держави. Проаналізовано заходи, направлені на забезпечення митної безпеки у сфері митної політики.

 

The article describes the concept of customs security as a component of economic security of the state. The purpose of customs security as the achievement of the level of efficiency and reliability of the customs system due to the efficient functioning of customs authorities is determined. The indicators that influence the fiscal efficiency of state security are outlined. The measures aimed at ensuring customs security in the field of customs policy are analyzed.

 

Ключові слова: митна політика, митна безпека, митні інтереси, економічна безпека.

 

Key words: customs policy, customs security, customs interests, economic security.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.  Трансформаційні процеси, що відбуваються у світовому економічному та політичному просторі, мають значний вплив на процес становлення та розвитку державних систем. Такі перетворення в першу чергу пов’язані зі зростанням обсягів міжнародних товарних потоків, впровадженням сучасних інформаційних технологій, переорієнтацією ринків продукції та послуг, створенням нових світових фінансово-економічних та бізнес центрів, перерозподілом влади між провідними державами світу, інтернаціоналізаційними процесами в країнах з перехідними та відкритими типами економік тощо. В результаті значної уваги потребує процес переорієнтації національної економіки на зовнішньоекономічний сегмент та впровадження сучасних методів та важелів державного регулювання, що актуалізує питання необхідності забезпечення економічної безпеки держави та її складових. Необхідно відзначити, що економічна безпека є досить складним механізмом, який складається зі значної кількості взаємопов’язаних частин. Її можна розглядати як мікро-, мезо- так і на макрорівні [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.  Дослідженню проблем митної безпеки України присвячені праці вчених-правників С. В. Ківалова, Б. А. Кормича, В. Я. Настюка, П. В. Пашка, С. М. Перепьолкіна, К. К. Сандровського, економістів – Я. А. Жаліло, В. І. Мунтіяна, П. Т. Саблука та інших провідних науковців.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Основними цілями статті є визначення митної складової в системі економічної безпеки держави.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку виявляється у відкритті нових привабливих можливостей та перспектив для розвитку України як незалежного суб’єкта міжнародних економічних відносин. Глобалізація має такі позитивні наслідки для країни, як можливості економічного зростання, приплив інвестицій, зростання зайнятості та рівня життя населення, підвищення конкурентоспроможності національних суб’єктів господарювання. Водночас посилюється і негативний вплив зовнішніх чинників на митну безпеку України, зокрема збільшення кількості суб’єктів, що вчиняють порушення митних правил, зростання обсягів контрабандних товарів, зменшення суми митних платежів, що стягуються митними органами, тощо. Зовнішньоекономічна, в тому числі митна безпека, прямо пов’язана з митним оподаткуванням. Через диференціацію ставок митного тарифу система митного оподаткування, з одного боку, слугує запобіжником контрабанди товарів, нераціональної структури імпорту й експорту, від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі, а з іншого сприяє вільному руху товарів, робочої сили та капіталу, що створює сприятливі умови для розвитку національної економіки завдяки її інтеграції у світовий поділ праці. Можна стверджувати, що митна безпека прямо або опосередковано впливає майже на кожну складову економічної безпеки держави [2, 3]. Цей висновок підтверджує той факт, що порівняння статистики зовнішньої торгівлі України та статистичних даних її провідних торговельних партнерів, зокрема країн ЄС та СНД, засвідчує наявність вагомих розходжень, які щороку сягають від 10 до 30 %. Маються на увазі товари, які враховані в статистиці зовнішньої торгівлі ЄС як експорт до України, повинні бути відображені в статистиці зовнішньої торгівлі України як імпорт із відповідної країни-партнера. Ці розбіжності пояснюють не стільки методологічними відмінностями у веденні статистики (наприклад, під час визначення ціни експортного товару не враховуються витрати на транспортування та страхування, які враховують вже при оформленні цих товарів як імпорту в Україну), скільки значним поширенням тіньових схем при здійсненні експортно- імпортних операцій, які полягають у недекларуванні товарів, маніпуляцій із митною вартістю та країною походження товару, що веде до зменшення податкового зобов’язання або звільнення від оподаткування. У зв’язку із цим важливим є розвиток культури обміну інформацією з митними органами країн – торговельних партнерів, а також із внутрішніми органами, які також виконують регулювальні та фіскальні функції. Через це формування і проведення відповідної економічної політики в системі забезпечення митної безпеки та впровадження механізмів блокування та усунення факторів, що підривають усталеність митної системи, є актуальною проблемою державної політики [4]. Будь-яка складова економічної безпеки держави характеризується такою категорією, як загрози безпеці. Джерелами загроз митній безпеці можуть бути [5]: спонтанність природних процесів і явищ, стихійні лиха, які унеможливлюють належний перебіг процесів зовнішньоекономічних відносин; випадковість (наприклад, як чинник суб’єктивного неналежного здійснення митних процедур); зіткнення суперечливих інтересів (від воєн до конкуренції між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності); імовірнісний характер науково-технічного прогресу з його впливом на сучасні технічні засоби митного контролю; неможливість однозначного пізнання об’єкта, неповнота й недостовірність інформації про нього (явище, актуальне для митних органів, які не мають права на провадження оперативно- розшукової діяльності, а інформацію про суб’єкта ЗЕД отримують від самого суб’єкта); незбалансованість основних компонентів господарського та управлінського механізмів митної служби, що підтверджується частими реорганізаціями системи. Головною метою митної безпеки є забезпечення захисту економічних інтересів країни, захищеність життєво важливих потреб, інтересів і цінностей людини, населення, держави та регіонів від внутрішніх та зовнішніх загроз, джерелом яких є зовнішньоекономічні зв’язки. Через постійні зміни у податковому та митному законодавстві, нестабільність фінансової ситуації в державі, тіньову економіку митна безпека, як складова економічної безпеки країни, залишається під загрозою. Якщо ж митна безпека держави не буде забезпечена належним чином, то це може негативно вплинути на стан соціально-економічного розвитку країни Головними завданнями, з якими найчастіше зустрічається країна в процесі розроблення системи попередження загроз митній безпеці є [6]: - запобігання зростанню обсягів контрафактних товарів; - боротьба з контрабандою, митними правопорушеннями, відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом; - здійснення контролю за переміщенням валютних та культурних цінностей під час перетину ними митного кордону держави; - застосування тарифних та нетарифних санкцій; - контроль за правильністю визначення бази оподаткування та повнотою сплати митних та інших обов’язкових платежів; - взаємодія з іншими правоохоронними та контролюючими органами з метою упередження порушень чинного законодавства, що може призвести до значної шкоди національним інтересам; - боротьба з корупцією, яка тягне за собою зменшення обсягів так званого «тіньового» сектору та обсягів «чорного» та «сірого» імпорту; Тому варто відзначити, що митна безпека в процесі захисту національних інтересів держави та суспільства згідно чинного законодавства України, а також ратифікованих договорів та угод про міжнародне співробітництво повинна забезпечити: - переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів; - здійснення митного регулювання, пов’язаного з установленням розмірів податків і зборів та повнотою їх справляння; - застосування митних процедур, заходів митно-тарифного й нетарифного регулювання; - проведення робіт, направлених на боротьбу з контрабандою та порушеннями митних правил; - виконання інших покладених на митні органи завдань шляхом ефективної реалізації митної справи [7]. Отже, як бачимо, перед митними органами, як перед важливим інститутом у формуванні та функціонування митної безпеки, існують досить складні задачі, які потребують швидкого реагування. Проте, на жаль, на сьогоднішній день в умовах складної політичної та економічної ситуації в країні пріоритетним та першочерговим завданням для митних органів залишається наповнення державного бюджету країни і на впровадження сучасних механізмів управління митними процесами не вистачає ресурсів. Водночас інститут «митних органів» на сьогодні перебуває у стані реорганізації в процесі якого важливого значення набуває побудова сучасної дієвої системи у сфері захисту національних економічних та митних інтересів. В процесі цих дій необхідно реально оцінити ситуацію та визначитися з пріоритетними напрямами роботи. Ми бачимо, що захист національних інтересів є пріоритетним завданням будь-якої держави. В умовах інтернаціоналізації та глобалізації, а також нестабільної політичної ситуації економічна безпека держави виходить на перший план. При цьому митній безпеці повинна приділятися особлива увага. Тому виокремлення основних пріоритетних напрямів реорганізації митної системи та вирішення питань, які носять не тільки нормативно-правовий, але практичний характер, надасть змогу державі вивести на новий рівень митні органи та підвищить ефективність їх роботи, а також активно співпрацювати з іноземними країнами в напрямку попередження митних правопорушень [8].

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. З вищезазначеного можна зробити декілька узагальнень:

1. У майбутньому митна безпека й надалі залишатиметься невід’ємною складовою економічної безпеки держави. У цьому контексті ключовими завданнями є імплементація міжнародно-визначених інструментів регулювання міжнародної торгівлі на основі дотримання Рамкових стандартів забезпечення безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі, розроблених Всесвітньою митною організацією з метою визначення та попередження внутрішніх і зовнішніх загроз. Інакше кажучи, митна безпека України повинна базуватись на накопиченому досвіді функціонування митних систем світу і бути цілісною динамічною системою.

2. Реформування митних органів потрібно проводити з урахуванням основних світових тенденцій у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання. У такому разі важливим завданням постає не тільки територіальне розташування підрозділів, а й наявність достатньої кількості підготовлених працівників для виконання митних процедур. За останні декілька років проведено значну роботу щодо реорганізації та реструктуризації інститут “митних органів”. Це насамперед пов’язано зі скороченням кількості митниць (до однієї у кожній області), а також значним скороченням штатної чисельності працівників (із 18 тис. осіб у 2010 р. до 9 917 тис. осіб станом на 01.12.2017 р.). Крім того, внаслідок такого процесу митні органи не виконують важливі функції.

3. Пріоритетним завданням митних органів є захист національних інтересів. Доцільно враховувати досвід провідних країн світу, а саме: – чітко акцентувати пріоритети у національних інтересах під час регулювання зовнішньої торгівлі; затвердити принципи взаємності в наданні зовнішньоторговельних переваг і дотриманні партнерами вимог справедливої конкуренції; – передбачити можливість захисту національної економічної безпеки шляхом адміністративного регулювання експорту; – забезпечити детальне юридичне відпрацювання всіх інструментів регулювання ЗЕД, в т. ч чітке формування процедурних аспектів. Визначення пріоритетів у діяльності надасть змогу митним органам з мінімальними затратами забезпечити ефективну взаємодію із правоохоронними органами країни та максимізувати ефективність наповнення державного бюджету країни. Таким чином, перед митними органами існують доволі складні завдання у сфері гарантування митної безпеки і захисту національних економічних інтересів, які потребують швидкого реагування.

 

Список використаних джерел.

1. Руда Т.В. Сутність та структуризація економічної безпеки - [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://dndims.com/upload/files/custom_ security_ 1-2_2012.pdf, вільний - Заголовок з екрану.

2. Nesadurai H. Conceptualising Economic Security in an Era of Globalisation: What Does the East Asian Experience Reveal? // CSGR Working Paper. 2005. No. 157/05 February 2005. URL: http://wrap.warwick.ac. uk/1963/l/WRAP_Nesadurai wpl 5705.pdf .

3. Дехтяр Н.А., Дейнека О.В. Фінансово-економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення / у кн.: Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство : колективна монографія: у 2 т. / за заг. ред. КС. Шапошникова та ін. - Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015.

4. Кантор Н. Історико-правовий аспект дослідження поняття «економічна безпека» // Актуальні питання гуманітарних наук. 2016. Вил. 15.

5. Яремко I.X. Економічна безпека як складова національної безпеки держави Щ Інтегроване стратегічне управління: проблеми адміністрування, економічної безпеки та проектної діяльності: тези доповідей першої міжвузівської науково-практичної конференції, 24—26 квітня 2013 року, Львів і ЕІаціональний університет «Львівська політехніка». - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. С. 74—75

6. Фень К.С. Ретроспективний огляд поняття «економічна безпека» // Молодий вчений. 2016. № 2 (29). С. 98-102. ІЖБ: http://molodyvcheny.in.Ua/files/joumaE2016/2/24.pdf.

7. Разумей М. Зовнішньоторговельна безпека держави: управлінський аспект / Максим Разумей // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – 2010. – № 2 (5). – С. 18−26 38 8. Мазур А. В. Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного контролю / А. В. Мазур // Lex Portus. - 2016. - № 2. - С. 87-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ LP_2016_2_10.

 

References.

1. Ruda T.V. The essence and structuring of economic security - [Electronic resource] / Access mode: http://dndims.com/upload/files/custom_ security_ 1-2_2012.pdf, free - Title from the screen.

2. Nesadurai H. Conceptualising Economic Security in an Era of Globalisation: What Does the East Asian Experience Reveal? // CSGR Working Paper. 2005. No. 157/05 February 2005. URL: http://wrap.warwick.ac. uk/1963/l/WRAP_Nesadurai wpl 5705.pdf .

3. Dehtyar N.A., Deineka O.V. Financial and economic security of the enterprise: the essence and mechanism of support / in the book .: Strategies of economic development: state, region, enterprise: collective monograph: 2 tons / per cons. Ed. COP Shaposhnikova and others - Kherson: Publishing House "Helvetica", 2015.

4. Cantor N. Historical and legal aspect of the study of the concept of "economic security" / / Current issues of humanitarian sciences. 2016 15.

5. Yaremko I.X. Economic Security as a Component of the National Security of the State. Integrated Strategic Management: Problems of Administration, Economic Security and Project Activity: Abstracts of the First Interuniversity Scientific and Practical Conference, April 24-26, 2013, Lviv and the Lviv Polytechnic National University. - Lviv: Lviv Polytechnic Publishing, 2013. pp. 74-75

6. Fen C. S. Retrospective review of the concept of "economic security" / / Young scientist. 2016. No. 2 (29). Pp. 98-102. IZHB: http://molodyvcheny.in.Ua/files/joumaE2016/2/24.pdf.

7. Razumy M. Foreign Trade Security of the State: Management Aspect / Maxim Razumay // State Administration and Local Self-Government: Sb. sciences Ave - 2010. - No. 2 (5). - P. 18-26 38 8. Mazur AV The Economic Security of the State: A Look through the Prism of Customs Control / AV Mazur // Lex Portus. - 2016. - No. 2. - P. 87-100. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ LP_2016_2_10.

 

Стаття надійшла до редакції 18.12.2017 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"