Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 336.711.65.009

 

Б. В. Серотюк,

здобувач Національної академії управління

 

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ  МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

 

B. V. Serotiuk,

applicant National Academy of Management

 

THE BANKS FINANCIAL STABILITY DIAGNOSTIC IN THE CONDITIONS OF ANTICRISIS MANAGEMENT

 

У рамках статті було сформовано основні принципи формування показників-індикаторів кризових явищ в ході управління ризиками банків. Проведено класифікацію методів прогнозування кризових явищ при проведенні діагностики фінансової стабільності банків. Виокремлено напрями вибору показників-індикаторів кризових явищ в діяльності банків. Представлено розрахунок зведеного інтегрального показника фінансової стійкості банку.

 

The article is devoted to the basic principles of indicators formation in the condition of risk management in bank. The classification of crisis phenomena forecasting methods was established in the conditions of tools for diagnosing banks financial stability. The development process of the strategic background and  the choice directions of crisis phenomena indicators in the banks activity were described out. The consolidated integral index calculation of the bank financial stability was defined, which is measured during the specified period.

 

Ключові слова: державне регулювання, система антикризового менеджменту, стимулювання, інтегральний спосіб оцінювання, фінансова стійкість банку, структурні показники.

 

Keywords: government regulation, crisis management system, incentives, integral method of valuation, financial stability of the bank, structural indicators.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. У ході поточної діяльності сучасного комерційного банку на вітчизняному ринку виникають кризові моменти, які потребують швидкого вирішення. В сучасних умовах господарювання потребують суттєвої модифікації існуючі методики діагностики фінансової стабільності банківських установ в умовах антикризового управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєвий внесок у дослідження засад антикризового управління та діагностики критичних станів комерційних банків внесли такі науковці як:  І.Сало, О.Болдирєв, Т.Васильєва, А.Брєжнєва, В.Іванов, В.Костогриз, Г.Хоггарт, М.Зубок, Л.Бляхман та інші. Проте ряд існуючих на сьогодні науково-методичних підходів до діагностики фінансової стабільності комерційних банків в умовах антикризового управління потребують модифікації з врахуванням особливостей сучасного економічного розвитку.

Метою статті є огляд підходів щодо вдосконалення системи антикризового менеджменту комерційного банку за рахунок підбору груп показників-індикаторів кризових явищ.

Виклад основного матеріалу. Для діагностики фінансової стабільності банків в умовах невизначеності та ризику важливим елементом є ідентифікація ефективності механізму антикризового управління. Для цього визначається сукупність індикаторів діагностики кризових ситуацій, які показують ступінь адаптації банків до зовнішнього середовища. Основні принципи формування відповідних показників-індикаторів для банків представлено на рис.1.

 

Рисунок 1. Основні принципи формування показників-індикаторів діагностики кризових

ситуацій банків [4, с. 297]

 

Потрібно відмітити достатню кількість розроблених вченими підходів та моделей для прогнозування ризиків банку. На даний час існує наступна класифікація методів прогнозування кризових явищ у поточній діяльності банків (рис.2).

 

Рисунок 2. Класифікація методів прогнозування кризових явищ у поточній діяльності банків [1, с. 39]

 

Беручи до уваги існуючі підходи для визначення показників-індикаторів ризиків банку, представимо наступні напрямки до їх вибору у таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Напрями вибору показників-індикаторів кризових явищ в діяльності банків

Показник

Характеристика

Показник капітальної стійкості

коефіцієнт надійності має бути ≥ 5%;

коефіцієнт участі капіталу у формуванні активів має

бути ≥ 10 %;

коефіцієнт співвідношення статутного і балансового капіталу – 15-50 %;

коефіцієнт концентрації власного  капіталу має бути 10-15%;

коефіцієнт співвідношення капіталу до депозитів – 15-20 %; коефіцієнт левериджу має бути ≥ 15

Показники ділової активності

коефіцієнт активності залучення ресурсів має бути 80-85%; рівень депозитів у зобов’язаннях має бути 10-30%; коефіцієнт кредитної активності має бути 65-75%

Показники ліквідності, платоспроможності банку

коефіцієнт загальної ліквідності має бути >100% (оптимальне значення);

коефіцієнт співвідношення високоліквідних і робочих активів має бути 20-25% (оптимальне значення);

коефіцієнт співвідношення високоліквідних і загальних активів має бути 15-20% оптимальне значення;

коефіцієнт платоспроможності має бути ≥ 10%

Показники ефективності управління банком

загальний рівень рентабельності;

коефіцієнт процентного доходу має бути 9-10 % (оптимальне значення);

доходність активів;

витратність активів;

прибутковість активів має бути ≥ 1,0 %;

прибутковість капіталу має бути ≥ 5 %;

коефіцієнт дієздатності.

Складено автором на основі [2, с. 18]

 

Для забезпечення фінансової стійкості банку в умовах ризику та невизначеності необхідно визначати показники-індикатори кризових явищ та їх оптимальне групування для подальшого знаходження інтегрального показника, який показує загальний рівень ризику банку. Саме використання інтегрального показника дає можливість ідентифікувати рівень фінансової стабільності банківської установи, рівень безпеки функціонування такої установи в цілому. Також інтегральний показник дозволяє враховувати різноманітні чинники, які не зіставляються під час інших форм оцінювання. Щоб надати повну та вичерпну оцінку діяльності банку потрібно використовувати вище визначені групи показників-індикаторів. Це надасть можливість моделювати перспективи та планувати перспективний розвиток банківської установи [3, с. 26].

Розглянемо методику розрахунку інтегрального показника. На першому етапі формується інформаційна база для оцінки фінансової стійкості банків в умовах ризику та невизначеності. Наступний етап характеризується упорядкуванням критеріїв та показників-індикаторів для розрахування інтегрального показника фінансової стійкості банку. Далі обґрунтовуються граничні значення меж фінансової стійкості банку за інтегральним показником. Наступній етап – оцінювання фінансової стійкості банку – ділиться на два способи: критеріальне та інтегральне. Критеріальний спосіб оцінювання характеризує структурно-динамічні показники ризиків банку. Інтегральний спосіб оцінювання розраховує проміжні та зведені інтегральні показники фінансової стійкості банку. Незалежно від способу оцінки фінансової стійкості банку результатом є надання рекомендацій щодо управління його ризиками [5, с. 32].

Інтегральний показник фінансової стійкості банку обчислюється за формулою:

 

                                (1)

 

де Iassb – зведений інтегральний показник фінансової стійкості банку за період t;

Ii,t – інтегральний показник i-ї групи індикаторів за період t;

gi,t – ваговий коефіцієнт і-ї групи індикаторів за період t.

Інтегральний показник фінансової стійкості банку у розрізі підгруп базових індикаторів обчислюється за формулою:

 

                                    (2)

 

де Nj – нормалізоване значення j-го індикатора фінансової стійкості банку і-ї групи показників;

Kt,g – ваговий коефіцієнт, що визначає внесок j-го індикатора в інтегральний показник і-ї групи.

Для забезпечення об’єктивності отриманої оцінки, рекомендується провести нормалізацію значень j-х індикаторів, що пов’язано з різноспрямованістю критичних значень та розраховується за формулою:

 

                       (3)

 

де xnormj– нормований j-ий показник;

xmaxj– максимальне значення j-го показника за обраний інтервал часу;

xminj – мінімальне значення j-го показника за обраний інтервал часу;

xj– значення j-го показника на обрану дату [2, с. 17].

Достатній рівень фінансової стійкості банку за розрахованим інтегральним показником показує певну віддаленість від небезпеки фінансової установи. При цьому потрібно лише контролювати дії фінансової установи щодо виконання антикризових програм. Високий рівень фінансової стійкості банку за розрахованим інтегральним показником показує значну віддаленість від небезпеки фінансової установи. При цьому потрібно лише моніторити та діагностувати дії фінансової установи щодо виконання антикризових програм. Отже, для встановлення реального рівня ризиків банку та вибору подальшого напрямку його розвитку необхідно порівняти визначений інтегральний показник з розрахованими граничними рівнями фінансової стійкості банку. Потрібно також відмітити нерівномірну вагомість різних коефіцієнтів при розрахунку інтегральних показників. Також вибір коефіцієнтів для розрахунків залежить від конкретної банківської установи та поточних потреб, які необхідно вирішити [1, с. 53].

Висновки. У статті було виокремлено головні правила формування показників-індикаторів кризових явищ у поточній діяльності банків. Було систематизовано методи прогнозування кризових явищ в ризику та невизначеності. Було згруповано інструменти діагностики фінансової стабільності банків. Використано математичний апарат для обчислення інтегрального показника фінансової стійкості банку під час кризових явищ. Було виокремлено можливі напрямки вибору показників-індикаторів кризових явищ у функціонуванні комерційних банків. Також було рекомендовано здійснювати нормалізацію значень окремих індикаторів.

 

Література.

1. Артеменко Д.А. Механизм обеспечения финансовой безопасности банковской деятельности : автореф. дис. на соискание науч. степ. канд. экон. наук : спец. 08.00.01 – «Финансы, денежное обращение, кредит» / Д.А. Артемнко.– Ростов–на Дону, 1999. – 19 с.

2. Бляхман Л.С. Основы функционального и антикризисного ме- неджмента: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающ. по экон. спец. / Бляхман Л.С. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 380 с.

3. Болдирєв О.О. Оцінка використовуваних методів діагностики в системі механізмів управління попередження кризових ситуацій в банках / О.О. Болдирєв // Ефективна економіка. – 2011. – № 11.

4. Брежнева А.И. Антикризисное управление банком / А.И. Брежнева // Банки: мировой опыт. – 2010. – № 5. – С. 1019.

5. Васильєва Т. Діагностика банківських криз на основі розрахунку прогнозного індикатора кризи / Т. Васильєва, С. Леонов, О. Афанасьєва // Вісник національного банку України. – 2013. – № 11. – С. 22–28.

6. Иванов В.В. Разработка планов антикризисного управления банком / В.В. Иванов // Банковское дело. – 2010. – № 6. – С. 31–33.

7. Зубок М І. Безпека банківської діяльності : навч. посіб. / М.І. Зубок. – К. : КНЕУ, 2002. – 190 с.

8. Костогриз В. Аспекти антикризового управління банківською діяльністю в Україні / В.Костогриз // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 7. – С. 156–158.

9. Тарасевич Н.В. Проблеми капіталізації банків в Україні / Н.В.Тарасевич // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. – 2013. – №1 (48). – С.295–299.

10. Хоггарт Г. Разрешение банковских кризисов: основные инструменты и издержки / Г. Хоггарт, Дж. Рейдхилл, П. Синклер // Банки: мировой опыт. – 2011. – № 34. – С. 106–115.

 

References.

1. Artemenko, D.A. (1999), "The mechanism of ensuring the financial security of banking activities", Ph.D. Thesis, 08.00.01 – «Finansy, denezhnoe obrashhenie, kredit», Rostov–na Donu, Russia, p. 19.

2. Bljahman, L.S. (1999), Osnovy funkcional'nogo i antikrizisnogo menedzhmenta [Fundamentals of Functional and Anti-Crisis Management], Izd-vo Mihajlova V.A., SPb., Russia, p. 380.

3. Boldyriev, O.O. (2011), "Estimation of the used diagnostic methods in the system of mechanisms of crisis prevention management in banks", Efektyvna ekonomika, vol. 11, [Online], available at:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=870

4. Brezhneva, A.I. (2010), "Anticrisis Bank Management", Banki: mirovoj opyt, vol. 5, pp. 10–19.

5. Vasylieva, T. Leonov, S. Leonov, O. Afanasieva and Afanasieva, O. (2013), "Diagnostics of bank crises on the basis of calculation of forecast crisis indicator", Visnyk natsionalnoho banku Ukrainy, vol. 11, pp. 22–28.

6. Ivanov, V.V. (2010), "Development of plans for crisis management by the bank", Bankovskoe delo, vol. 6, pp. 31–33.

7. Zubok, M I. (2002), Bezpeka bankivskoi diialnosti [Banking Security], KNEU, Kyiv, Ukraine, p. 190.

8. Kostohryz, V. (2010), "Aspects of Crisis Management of Banking in Ukraine", Ekonomichnyi analiz, vol. 7, pp. 156–158.

9. Tarasevych, N.V. (2013), "Problems of Banking Capitalization in Ukraine", Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen. Zbirnyk naukovykh prats, vol. 1 (48), pp. 295–299

10. Hoggart, G. Rejdhill, Dzh. and Sinkler, P. (2011), "Resolving Bank Crises: Key Tools and Costs", Banki: mirovoj opyt, vol. 34, pp. 106–115.

 

 Стаття надійшла до редакціії 20.04.2016 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"