Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК  330.1:301

 

А. В. Кірік,

аспірант кафедри транспортних технологій і логістики

Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ

В. А. Будник,

к. е. н. доц. кафедри транспортних технологій і логістики

Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ

 

УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

A. Kirik,

Postgraduate Student of State University Infrastructure and Technologies, Kyiv

V. Bydnuk,

PhD,  associate professor of State University Infrastructure and Technologies, Kyiv

 

CONTRACTING INTERESTS OF STAKEHOLDERS OF TRANSPORT ENTERPRISES

 

Економічні відносини кожного суспільства проявляються насамперед як інтереси. В реальній дійсності потреби набувають конкретну форму інтересів, тож економічні інтереси - є формою прояву економічних потреб; відображають певний рівень і динаміку задоволення економічних потреб; спонукають економічних суб'єктів до діяльності щодо задоволенню потреб.

 

The economic relations of each society are manifested primarily as interests. In reality, needs acquire a specific form of interests, so economic interests: is a form of manifestation of economic needs; reflect a certain level and dynamics of satisfaction of economic needs; encourage economic agents to respond to needs.

 

Ключові слова: інтереси, економічний інтерес, класифікація, об’єкти економічного інтерес, суб’єкт економічного інтересу.

 

Keywords: interests, economic interest, classification, objects of economic interest, subject of economic interest.

 

 

Постановка проблеми. «Економічний інтерес» є поняттям дослідження багатьох науковців, як вітчизняних та і зарубіжних, оскільки воно виступає найбільш поширеною категорією в суспільстві, яка стосується діяльності людини, підприємства, галузі та країни  в цілому. Ми можемо стверджувати, що дане поняття є малодослідженим, що і підтверджує свою актуальність.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вирішенню проблеми встановлення сутності поняття «економічний інтерес» - присвячені численні роботи як зарубіжних вчених, а саме: Е. Бем-Беверк, П. Вальрас, Ф. Візер Ф. Енгельс, К. Маркс, С. Міль, Д.Рікардо, А. Смітт, так і вітчизняні вчені: В. Базилєвич, Н. Гражевська, Ю. Зайцева, В. Попова, Л. Каніщенко, С. Мочерний, В. Савчук, І. Сала, І. Саух, А. Уразова.

Мета статті є уточнення категорії «економічний інтерес» на основі детального вивчення та аналізу представлених в науковій літературі понять, а також визначення основних економічних інтересів стейкхолдерів транспортних підприємств.

Викладення основного матеріалу. Необхідність перегляду та уточнення поняття «економічний інтерес» обумовлено сучасними особливостями розвитку як вітчизняної, так і європейської та світової економіки, активізацією процесів глобалізації та інтеграції, а також входженням економіки в наступний цикл, який характеризується кризовими явищами того чи іншого рівня [6]. Економічні відносини кожного суспільства проявляються насамперед як інтереси" - ці слова належать Ф. Енгельсу [7]. Загалом поняття «інтерес», яке походить від латинського слова interesseмає значення важливо, проявляє увагу до речей, визначає свою цінність.

Економічний інтерес - це реальний, зумовлений відносинами власності та принципом економічної вигоди мотивів і стимулів соціальних дій щодо задоволення динамічних систем індивідуальних потреб. Для більш детального розуміння, що являє собою економічний інтерес варто проаналізувати його більш детально [1].

Економічні інтереси мають такі особливості:

а) вони є об'єктивними, оскільки об'єктивні  самі економічні відносини;

б) вони є матеріальними.

Як було зазначено Г.Н. Клименко, економічні інтереси близькі до економічних потреб, і в той же час не тотожні потребам, їхньому задоволенню [1]. По-перше, економічні інтереси знаходять своє вираження у поставлених цілях та діях, спрямованих на задоволення потреб. Потреби і засоби задоволення їх відбивають причину та форму прояву економічних інтересів. По-друге, економічний інтерес завжди виражає відповідний рівень і динаміку задоволення потреб. Економічні інтереси - це спонукальні мотиви господарської діяльності людей, зумовлені їх місцем у системі відносин власності і суспільного поділу праці, притаманними їм потребами, було зазначено В.А. Медведєвим [6].

С.В. Мочерний визначив економічний інтерес, як усвідомлення економічних потреб окремих людей, соціальних верств, груп та класів, що є формою відносин економічної власності, і, у свою чергу, знаходять свій вияв у поставлених цілях, конкретних завданнях та діях щодо їх досягнення [3] . К. Т.Кривенко, B.C. Савчук, дали визначення економічному інтересу, як реальний, зумовлений економічними відносинами та принципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій людей щодо задоволення потреб [4]. Один з найбільш відомих вітчизняних науковців, В. Базілєвич визначив «економічний інтерес», як усвідомлене прагнення економічних суб'єктів задовольняти певні потреби, що є об'єктивним спонукальним мотивом їхньої господарської діяльності [5]. Гальчинський A.C інтерпретував досліджуване нами визначення, як  вигоду, якої досягають у процесі реалізації економічних відносин. Проведене узагальнення та систематизація трактувань  сутності поняття «економічний інтерес» дозволила виділити такі основні елементи до її визначення, що зображені на рис. 1.

 

Рис. 1. Систематизація основних елементів понятті «економічний інтерес»

*узагальнено автором

 

Варто зазначити, що суб’єктами економічних інтересів є окремі індивіди, домогосподарства, колективи (групи) людей, суспільство в цілому. Суб'єкти економічних відносин є виразниками специфічних економічних інтересів у ринковій економіці, а саме [2, 7]:

- економічні інтереси домашніх господарств спрямовані на максимізацію загальної корисності з урахуванням існуючих ціною доходів;

- економічні інтереси підприємців спрямовані на максимізацію прибутку, зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності продукції;

- економічні інтереси держави спрямовані на реалізацію потреб суспільства в цілому.

Об'єктами економічних інтересів - економічні блага (товари, послуги, інформація).

Систематизація основних елементів понять «економічний інтерес» спонукає нас до аналізу основних видів класифікацій даного поняття для розуміння, як правильно узгоджувати інтереси стейкхолдерів враховуючи їх економічний інтерес.

Економічні інтереси суспільства можуть бути класифіковані за різними критеріями, а саме (табл.. 1.):

 

 

Таблиця 1.

Загальна класифікація видів економічних інтересів

Сфера впливу

- економічні

- політичні;

- духовні

- соціальні та інші

Час прояву

- поточні;

- перспективні;

Ступень важливості

- головні

- другорядні

Можливість реалізації

- реальні;

- потенційні;

- нереальні;

- утопічні.

Наслідки реалізації

- позитивні;

- негативні;

Територія реалізації

- муніципальні;

- регіональні;

- національні;

- державні;

- глобальні.

а суб'єктами:

- особисті;

- колективні, групові;

- суспільні.

 

За об'єктами:

 

- майнові;

- фінансові;

- інтелектуальні тощо.

*Узагальнено автором

 

Аналізуючи представлену класифікацію економічних інтересів ( табл.. 1),  можемо зазначити, що для територіальної  реалізації економічних інтересів важливим є не тільки регіональні та національні інтереси, а й розвиток їх в глобальному плані зокрема, зважаючи на посилення взаємозалежності економік країн світу та процесів глобалізації. Поняття «економічний інтерес» також класифікується за політичними, економічними, соціальним та духовними аспектами,засвідчуючи той факт, що досліджуване нами поняття має надзвичайно широкий спектр впливу не тільки в економічному плані, але й в духовному та соціальному також.

 Визначення основних класифікаційних ознак до економічних інтересів дає можливість визначити основні підходи до взаємодії інтересів зокрема зі стейкхолдерами.

Відомо, що до стейкхолдерів транспортних підприємств відносяться такі дві категорії:

- Первинні: власники, клієнти, співробітники, бізнес-партнери.

- Вторинні: владні структури, інвестори, підприємства конкуренти, фінансово-кредитні установи, ЗМІ.

Одним із головних аспектів взаємодії економічних інтересів з первинними стейкхолдерами, зокрема зі власниками транспортних підприємств, бізнес партнерами полягає в одержанні доходу та в зростанні власності їх транспортного підприємства (рис. 2).

 

Рис. 2. Узгодження економічних інтересів підприємств

*узагальнено автором

 

Реалізація цього інтересу передбачає вибір правильної ринкової стратегії, забезпечення конкурентоздатності, а при необхідності - переміщення капіталу в інші об'єкти власності, де він може принести більший доход. Інтерес власника передбачає також ефективне поточне використання капіталу з метою отримання задовільної норми прибутку в кожен певний момент. Головне, що характеризує власника - його турбота про перспективу, адже саме цього вимагає зростання власності.

Він може погодитися навіть на скорочення поточних доходів, наприклад під час реконструкції, якщо це необхідно для зростання доходів у майбутньому [5]. Економічний інтерес співробітників є тотожним з інтересами власників транспортного підприємства, адже отримання відповідної заробітної плати завжди буде залежати від ефективності роботи самого транспортного підприємства.

Якщо аналізувати стейкхолдерів вторинного типу, то варто зазначити, що їх економічний інтерес також проявляється в отримання доходу. Так, економічний інтерес владних структур, тобто держави, повинен базуватися на бажанні держави максимізувати добробут населення шляхом підвищення економіки, створенням сприятливих умов для ведення бізнесу та діяльності транспортних підприємств зокрема. Для інвесторів, економічний інтерес проявляється перш за все у вкладанні інвестиційних ресурсів в ті транспортні підприємства, які зможуть забезпечити зростання їх вкладів в майбутньому.

Висновки. Отже, в роботі нами було визначили, що економічний інтерес  – це вигода, якої досягають у  процесі реалізації економічних відносин. Вона забезпечує самостійність, саморозвиток суб'єкта, тобто створення умов, достатніх для його відтворення на рівні прогресивних соціально-економічних досягнень.

Економічний інтерес - це реальний, зумовлений відносинами власності та принципом  економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій щодо задоволення динамічних систем індивідуальних потреб. Економічний інтерес є породженням і соціальним проявом потреби. Ми визначили, що економічний інтерес для стейкхолдерів виникає, коли задоволення потреби усвідомлюється конкретна мета (максимізація прибутку, привласнення товару, користування або володіння певним товаром тощо).

 

Список літератури.

1. Климко Г. Н., Нестеренко В. П., Каніщенко Л. О., Чухно А. А. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти. — К.: Вища школа, 1999. — 743 с.

2. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія. 6-те видання. — К.: Знання-Прес, 2007. — 719 с.

3. Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002 - С.62.

4. Політична економія: Навч. посібник / К.Т.Кривенко, B.C. Савчук, О.О. Беляєв та ін.; За ред. д-ра екон. Наук, проф. K.T. Кривенка. - К: КНЕУ, 2001. - С.50.

5. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2001. - С.5

6. Економічна безпека підприємництва як необхідний системний засіб боротьби з економічною злочинністю., М. М. Дудін / Вісник ХНУВС. 2014. № 2 (65).

7. Економічні інтереси в системі геоекономіки., І.О. Кібальник / Сталий розвиток економіки 1’2013[18] всеукраїнський науково-виробничий журнал.

 

References.

1. Klymko, H. N. Nesterenko, V. P. Kanishchenko, L. O. and Chukhno, A. A. (1999), Osnovy ekonomichnoi teorii: politekonomichnyi aspekt [Fundamentals of Economic Theory: Political-Economic Aspect], Vyshcha shkola, Kyiv, Ukraine, p. 743.

2. Bazylevych, V. D. (2007), Ekonomichna teoriia: politekonomiia [Economic Theory: Political Economy], 6th ed., Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine, p. 719.

3. Mochernyi, S.V. (2002), Politychna ekonomiia [Political Economy], Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine, p.62.

4. Kryvenko, K.T. Savchuk, B.C. Beliaiev, O.O. and others (2001), Politychna ekonomiia [Political Economy], KNEU, Kyiv, Ukraine, p.50.

5. Bazylevych, V.D. (2001), Ekonomichna teoriia: Politekonomiia [], Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine, p.5

6. Dudin, M. M. (2014), "Economic security of entrepreneurship as the necessary systemic tool for combating economic crime", Visnyk KhNUVS, vol. 2 (65).

7. Kibalnyk, I.O. (2013), " Economic interests in the system of geoeconomics", vol. 1 [18], Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal.

 

Стаття надійшла до редакції 03.12.2017 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"