Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 338

 

Н. П. Мешко,

доктор економічних наук, професор,

Дніпровський національний університет ім. О.Гончара, м. Дніпро, Україна

В. В. Колесник,

магістрант кафедри міжнародного менеджменту та туристичного бізнесу,

Дніпровський національний університет ім. О.Гончара, м. Дніпро, Україна

 

СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

N. P. Meshko,

Doctor of Economic Sciences, Professor,

Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine

V. V. Kolesnyk,

Master Student of the Department of International Management and Tourism Business,

Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine

 

SCENARIO APPROACH IN STRATEGIC MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF METALLURGICAL ENTERPRISES

 

У статті розглянуто ґенезу застосування сценарного підходу в прогнозуванні соціально-економічних наслідків розвитку суспільства та бізнесу. Проведено теоретико-методичний аналіз сценарного підходу на основі праць вітчизняних та зарубіжних вчених. Сформовано основні етапи застосування сценарного підходу. досліджено основні концепції, на яких ґрунтується сценарний підхід. Обґрунтовано та доведено актуальність впровадження сценарного підходу в системі стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю металургійних підприємств.

 

The article examines the genesis of scenario approach application when forecasting social and economic consequences of society and business development. A theoretical and methodological analysis of the scenario approach was conducted based on scientific works of both domestic and foreign scientists. The main concepts as the basis for the scenario approach have been explored, the main stages of scenario application have been developed. The scenario approach implementation relevance in the strategic management system of metallurgical enterprises’ foreign economic activity have been substantiated and proved.

 

Ключові слова: сценарний підхід, сценарний аналіз, сценарії, стратегічне управління.

 

Keywords: scenario approach, scenario analysis, scenarios, strategic management.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У наш час, в епоху глобалізації, важко переоцінити значення зовнішньоекономічної діяльності для успішного функціонування суб’єктів ринкових відносин, і як наслідок, для економічного розвитку країни. Зважаючи на те, що процес управління міжнародними економічними відносинами в Україні має відносно коротку історію, тому залишається відкритим питання щодо вивчення міжнародного досвіду щодо вибору ефективних методів управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємствах. Удосконалення методів управління має базуватися на поєднанні успішних практик міжнародного бізнесу з   перспективами формування галузевих ринків та оцінкою про можливі варіанти розвитку підприємств.

Серед методів прогнозування доцільним є використання сценарного підходу, адже він дозволяє вибудовувати альтернативні картини майбутнього, завдяки чому з'являться можливість впоратися з нескінченною варіативністю та кількістю наявних можливостей. Прийняті до дії варіанти розвитку містять у собі обмежену кількість можливих картин майбутнього, збільшуючи цінність, виваженість і обґрунтованість стратегічних рішень, цілей і стратегій, які реалізуються в сценаріях.

За допомогою сценаріїв стає можливим раннє розпізнавання потенціалу для майбутнього розвитку у конкретних напрямках. Робота зі сценаріями дозволяє за допомогою багатоступінчастого креативного процесу розробляти власні формати майбутнього, реалізувати їх в стратегіях, а також дозволяє кількісно оцінити ефективність будь-якого рішення та залежність від послідовності подій, що виникають вже після прийняття рішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Класичні рішення в сфері використання сценарного підходу в стратегічному управлінні наведено в працях Гастона Бергера та Мішеля Годе. Теоретичні та практичні засади сценарного підходу розглядалися у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема у працях таких авторів як P. A. Фатхутдінов, Д.А. Дергачова, П. І. Бідюк, Н.В. Шандова та інших.

Проведений аналітичний огляд робіт показав, що більшість авторів не приділили достатньо уваги застосуванню на практиці сценарного підходу в сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю металургійних підприємств, крім того, через відносну «молодість» підходу не сформовано чіткої методології його застосування, адже методологія варіюється в залежності від специфіки галузі функціонування конкретного підприємства.

Мета та завдання статті. Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності сценарного підходу та особливостей його застосування в практиці металургійних підприємств. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: визначити роль сценарного підходу в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства та в прийнятті управлінського рішення щодо вибору стратегії; обґрунтувати доцільність впровадження сценарного підходу як механізму реалізації стратегічних задач підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основа управління – прийняття управлінських рішень. P. A. Фатхутдінов зазначає, що поштовхом при прийнятті управлінського рішення є необхідність зменшення актуальності проблеми чи повне її вирішення, тобто наближення дійсних параметрів об'єкта управління до бажаних або прогнозних. Він оцінює управлінське рішення як результат аналізу, прогнозування, економічного обґрунтування і вибору [1].

Прогнозування полягає в дослідженні потенціалу розвитку підприємства у певній галузі та у світовій економіці, в мінливих економічних, політичних, соціальних та екологічних умовах, виявлені критичних науково-технологічних напрямів розвитку [2].

Одним з основних методів довгострокового планування, що активно використовується упродовж останніх трьох десятирічь більшістю світових компаній є сценарне планування. Побудова сценаріїв розглядається як діюча альтернатива лінійному плануванню, яке часто характеризується неточністю та неефективністю при розробці стратегічних планів та прогнозів за умов економічної нестабільності [2].

Сценарний підхід полягає у проведенні сценарного дослідження, у ході якого будується кілька альтернативних картин майбутнього або сценаріїв. Метою сценарного дослідження є інтерпретація поточного стану об’єкту відносно майбутніх подій, а також розробка заходів, що дозволять уникнути небезпек у майбутньому, вивчення майбутнього, врахування якісних даних й стратегії всіх зацікавлених сторін. На відміну від лінійного прогнозування сценарний підхід не є описом порівняно передбачуваного розвитку подій сьогодення. У стабільних умовах й у коротких тимчасових рамках лінійні прогнози є й необхідними, і діючими [3]. Основний інструмент сценарного планування – сценарний аналіз. Метод сценарного аналізу застосовується для управління стратегічними процесами, які протікають у турбулентному зовнішньому середовищі, і які характеризуються  значною невизначеністю. Метою сценарного аналізу є надання набору детальних описів послідовності подій, які можуть привести з прогнозованою вірогідністю до бажаного або планованого кінцевого результату, або до можливих наслідків, при розглянутих сценаристом варіантах розвитку [2].

На думку фахівців вдаватися до складних інструментів прогнозування в умовах криз  є економічно неправильним рішенням, адже це гарантовано призводить до підвищення зайвих витрат. Однак зі зростанням невизначеності, виникає потреба звернутися до інших інструментів прогнозування, які дозволяють визначити потенційні ризики й підготуватися не до одного, а до кількох можливих альтернатив майбутнього. Успішна практика міжнародного бізнесу доводить, що застосування сценарного підходу є ефективним у середньо- та довгостроковій перспективі, при середньому або високому ступеню невизначеності. При застосуванні сценарного моделювання стратегія управління набуває необхідної гнучкості для того, щоб організація залишалась успішною при різноманітних варіантах розвитку майбутнього [3].

На думку окремих науковців, сценарний підхід також може застосовуватися на першій стадії запровадження науково-дослідних проектів на промислових підприємствах, яка є надважливою з точки зору прогнозування і уникнення зайвих витрат. Так, відповідно до досліджень американських науковців, з усіх науково-дослідних проектів, які розробляються промисловими фірмами, 70 % не дають позитивного комерційного результату, і лише 20 % нових виробів не знімаються з виробництва [4].

Як відомо, вперше сценарний підхід був запропонований в 1940-х рр. футурологом Германом Каном, який працював в Гудзонівському інституті та в Rand Corporation, і який був відомим, крім іншого, створенням методу Делфі у прийнятті рішень. Термін «сценарій» – детальний план сюжету майбутнього фільму – запозичив з голлівудського лексикону друг Кана, сценарист і письменник Лео Ростен. Кан прославився сценаріями ходу розвитку ядерної війни і коронною фразою «мислити про немислиме» [5].

Поряд із цим, у 1964 році французький філософ Гастон Бергер також сформулював метод для довгострокового планування, що мав спільні риси зі сценарним підходом. Загалом розробки Бергера відносилися до соціального і політичного майбутнього Франції. Подальші дослідження Годе у цьому напрамку сприяли розвитку методу в 1970-х роках [6].

У 1970-х роках Римський клуб, використовуючи сценарний метод планування, випускає книгу-прогноз «Межі зростання», в якій викладаються сценарії розвитку людства, і аналізується вплив людської діяльності на екологічний стан планети Земля [7].

У діловій практиці сценарний підхід застосовувався в тій чи іншій формі з початку 1960-х рр. Апологетом застосування сценарного методу  прогнозування в бізнесі вважається П'єр Вак, який активно просував його в компанії Royal Dutch Shell [8]. Спираючись на роботи Кана, спеціалісти зі стратегічного планування Royal Dutch Shell почали розробляти власну версію сценарного підходу, щоб знайти відповідь на два питання: «Як нам передбачити, що станеться через 20 або 30 років?» і «Як нам змусити людей спільно обговорювати «немислиме?» [8; 9].

Застосовуючи цей метод, вони передбачили енергетичні кризи 1973 та 1979 рр., зростання заощадження енергії, еволюцію глобального руху на захист навколишнього середовища –  задовго до того, як все це сталося. Це дало величезні практичні результати. Так, передбачивши посилення ролі Green Peace, Shell стала зважати на думку захисників природи і уникла серйозних збитків, які в подальшому понесли багато енергетичних і нафтових компаній [8; 9].

Популярність сценарного підходу багато в чому обумовлена ​​тим, що в середині XX ст. почали відбуватися події, які не вкладалися в стандартний хід речей, не могли бути прогнозовані, виходячи з минулих тенденцій, але мали колосальний вплив на майбутнє в глобальному масштабі. Високий рівень конкуренції та транснаціоналізації на глобальних ринках обумовлюють необхідність застосування даного методу в прогнозуванні стратегій розвитку міжнародного бізнесу.

Розвиток металургійних підприємств України все більше набуває ознак інтегрованості в міжнародні економічні відносини, яка  поєднується   з диверсифікацією бізнесу та впровадженням експортно-орієнтованих стратегій.

Сценарний підхід, як метод управління, містить сукупність інструментів, використання яких дозволяє здійснити інтерпретацію поточного стану об’єкту відносно майбутніх подій, розробити заходи, що дозволять уникнути небезпек у майбутніх економічних відносинах, на основі  врахування якісних даних й вибору стратегії  толерантної з позиції всіх зацікавлених сторін ринкових відносин. На нашу думку, у такому контексті сценарний підхід може використовуватися для управління розвитком підприємств на освоєних та нових ринках.

На основі теоретичного аналізу доцільно виокремити основні етапи застосування сценарного підходу для управління зовнішньо-економічною діяльністю металургійного підприємства.

Першим етапом було визначено формування переліку сильних та слабких сторін роботи підприємства, можливостей та загроз, що його очікують. Ми врахували, що в теоретичних джерелах сукупність факторів має широкий перелік і  залежить від мети, об’єкту та предмету дослідження, тому для апробації вибрали ті групи факторів, які визнані експертами як найбільш впливові. На нашу думку, експертний підхід дозволяє посилити вірогідність якісної оцінки макросередовища та потенціалу суб’єкта на конкретному локальному ринку.

Другий етап містить сукупність інструментів, застосування яких має за мету структурувати сукупність виявлених в процесі аналізу можливостей та загроз на групи за ступенем та вірогідністю впливу на діяльність підприємства.

На третьому етапі власне здійснюється прогнозування:  узагальнення здобутої інформації та розробка нових тактичних та стратегічних орієнтирів діяльності підприємства з урахуванням його сильних та слабких сторін і викликів локального ринку.

Сценарний підхід апробовано на прикладі підприємства ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА», основним напрямком діяльності якого є виробництво труб з титанових сплавів. Титанові сплави характеризуються унікальними антикорозійними властивостями та стійкістю до агресивного середовища, що дозволяє застосовувати титанові вироби у багатьох галузях людської діяльності: в медицині, суднобудуванні, енергетиці, в харчовій, авіаційній та целюлозно-паперовій промисловості, у машинобудуванні та для виробництва спортивного інвентарю. З титанових сплавів завод виробляє холодно-формовані та гаряче-формовані труби з унікальним діапазоном типорозмірів – зовнішнім діаметром від 3 до 325 мм і товщиною стінки від 0,5 до 30 мм, а також у-подібні труби зазначеного сортаменту [10].

Для успішного функціонування на зовнішніх ринках підприємству вкрай важливо забезпечити виробництво за  замовленнями, що формуються за рахунок маркетингової діяльності, направленої на підтримку постійних зв'язків із замовниками. На основі замовлень складаються оперативно-календарні та поточні плани підприємства. Портфель замовлень ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» складається з замовлень, що стосуються поточних проектів, які забезпечують повсякденну безупинну діяльність підприємства; замовлень, що стосуються середньострокових проектів, з терміном виконання до 2 років  та з замовлень, що стосуються перспективних або прогнозних, з терміном виконання 2-5 років і більше [11].

В залежності від характеру майбутніх проектів, стратегічна картина функціонування підприємства може змінюватися. Ці та інші критерії та фактори були враховані для прогнозування сценаріїв розвитку зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА».

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства  ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» містить імпортні та експортні операції на глобальному ринку. Підприємство виробляє та здійснює реалізацію трубної продукції на національних та міжнародних ринках. Продукція компанії експортуєтеся до 27 країн світу, зокрема таких як: Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина та інші. Розгалужена структура поставок дозволяє безперешкодно експортувати продукцію до вищезазначених країн у рамках міжнародних проектів та контрактів [10].

Основними видами продукції, що експортуються є труби безшовні загального призначення, труби безшовні аерокосмічного призначення, безшовні труби індустріального призначення та труби зварні загального призначення (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Структура реалізації товарної продукції ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА», 2017 р.*

Експортний товар у 2017 р.

Частка загальної суми експорту, %

Частка на світовому ринку, %

Труби безшовні загального призначення

25,74

5,3

Труби безшовні аерокосмічного призначення

15,2

11,2

Труби безшовні індустріального  призначення

49,95

9,7

Труби зварні загального призначення

9,11

4

*складено авторами на основі даних з джерела [11]

 

Географічна структура реалізації продукції складається з чотирьох основних сегментів: Азія та Близький Схід, Північна Америка, країни СНД та Європа (рис. 1).

 

Рис 1. Географічна  структура реалізації  ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА»  на міжнародному ринку*

*складено авторами на основі джерела [11]

 

Аналіз експортних операцій показує, що більшість міжнародних економічних зв’язків ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» має у Європі. Друге місце за цим показником посідає Азія та Близький Схід. На третьому місці знаходяться суб’єкти з країн СНД, та останнє місце за Північною Америкою.

Основні галузеві призначення  кінцевого використання продукції  ТОВ «ВСМПО Титан Україна» різняться за регіонами (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Основні галузі кінцевого використання продукції ТОВ «ВСМПО Титан Україна»*

Регіон

Призначення

Європа

Труби загального призначення

Медицина

Авіаційна промисловість

Енергетика

Хімічна промисловість

Автомобілебудування

Нафтогазова промисловість

СНД

Труби загального призначення

Суднобудування

Енергетика

Авіаційна промисловість

Північна Америка

Спорт

Медицина

Хімічна промисловість

Авіаційна промисловість

Нафтогазова промисловість

Автомобілебудування

Азія /Близький Схід

Опріснення

Хімічна промисловість

Енергетика

Нафтогазова промісловість

* – побудовано авторами на основі джерела [11]

 

Загальний тренд  реалізації товарної продукції ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» позитивний  як за кількісними показниками, так і за портфелем замовлень (рис 2).

 

Рис. 2. Динаміка реалізації продукції у натуральних показниках*

*складено авторами на основі джерела [11]

 

Значне підвищення обсягу реалізації спостерігається у 2017 році, через те, що більшість  проектів, які пов’язані з індустріальним ринком, перейшли зі стадії тендеру до фінальної  та розміщення ордеру. Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що підприємство має сильні позиції та є активним суб’єктом металургійної галузі як в Україні, так і на міжнародному ринку.

Загострення конкурентної боротьби та формування нових високотехнологічних сегментів на міжнародних ринках підвищує ступінь  невизначеності ринку, за цих умов стратегічний аналіз набуває особливої актуальності. При цьому важливу роль відіграє SWOT-аналіз як діагностичний прийом стратегічного управління, який передбачає дослідження зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства [12].

Оскільки ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» є експортно-орієнтованим підприємством, доцільним є проведення аналізу з ідентифікацією  сильних та слабких сторін діяльності підприємства, а також визначення можливостей та загроз у рамках довгострокового планування розвитку на міжнародному ринку.

Результати аналізу (табл. 3) показали, що до сильних сторін ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» можна віднести забезпеченість трудовими ресурсами, висока рентабельність продукції, випуск якісної продукції у відповідності до вимог міжнародних стандартів та сертифікатів, доступ до сировини у межах корпорації, високий рівень матеріально-технічної бази.

 

Таблиця 3.

Аналіз сильних слабких сторін, можливостей та загроз підприємства*

Сильні сторони

Слабкі сторони

- Забезпеченість трудовими ресурсами

- Висока рентабельність продукції

- Наявність міжнародних стандартів та сертифікатів

- Доступ до сировини у рамках корпорації

- Високий рівень матеріально-технічної бази

- Нестабільність попиту, що спричинена глобалізаційними процесами

- Податкова політика держави

Можливості

Загрози

- Удосконалення економічних механізмів регулювання виробництва;

- Відкриття міжнародних представництв

- Удосконалення форм первинного обліку в залежності від напряму спеціалізації, обсягів виробництва і реалізації продукції

- Розробка нових видів продукції

- Вдосконалення технології виробництва

- Стійкий попит на продукцію у рамках довгострокових контрактів

- Зниження цін на сировину і матеріали

- Зниження цін на нафту

- Зростання податків і мит

- Поява товарів-субститутів

- Плинність висококваліфікованих кадрів

- Зниження обсягів замовлень на будівництво літаків

 

*виконано авторами на основі матеріалів з джерела [11]

 

До основних факторів впливу на маркетингову політику підприємства можна віднести макроекономічну ситуацію у цільовому регіоні: тренд розвитку зв’язаних галузей промисловості; загальний попит на титанову продукцію кінцевими споживачами; підвищення якості виготовленої продукції компаніями-конкурентами; підвищення стандартів та вимог до системи менеджменту якості (рис. 3).

 

Рис. 3. Основні фактори впливу на маркетингову політику ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА»*

* виконано авторами на основі матеріалів з джерела [11]

 

Здатність продукції задовольняти потреби кінцевих споживачів залежить від багатьох факторів, насамперед, від якості продукції. Таким чином, однією з найважливіших умов успішного розвитку ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» є ефективне управління якістю продукції на всіх етапах її виробництва. На підприємстві втілена система автоматизації процесу управління контролем якості згідно міжнародних стандартів та сертифікацій TÜV та ISO. Щодо динаміки розвитку зв’язаних галузей - цей фактор покладено в основу розробки сценаріїв (табл. 4, 5, 6).

Сценарій 1, ґрунтується на тому, що за рахунок концентрації виробничих зусиль на реалізації продукції для індустріальних проектів прогнозується збільшення їх експорту на  міжнародних ринках та ринку країн СНГ, зокрема. Сценарій 2, за яким прогнозується збільшення обсягу виробництва та реалізації труб авіаційного призначення для міжнародних ринків, може бути реалізований за рахунок концентрації виробничих зусиль на реалізації продукції для авіаційних проектів. Сценарії охоплюють середньострокову перспективу на період  2018-2020 рр. Для економічного обґрунтування можливості вибору першого сценарію доцільно розглянути прогнозовану структуру обсягів реалізації товарної продукції ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (табл. 4).

 

Таблиця 4.

Структура обсягів реалізації продукції ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» відповідно до сценарію 1*

Найменування виду трубної продукції 

Сценарій 1

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Обсяг,

тони

Дохід, тис. $

Обсяг,

тони

Дохід, тис. $

Обсяг,

Тони

Дохід, тис. $

Труби індустріального призначення для міжнародного ринку

155

14696,5

156

14820

182

17290

Труби спеціального призначення для міжнародного ринку

228

32987,5

234

33930

286

41470

Труби індустріального призначення для ринків РФ і СНД

239

34684

260

37700

273

39585

Труби авіаційного призначення на міжнародний ринок (Європа)

33

16087,5

26

12870

20

9900

Труби авіаційного призначення на міжнародний ринок (Північна Америка)

42

21008

36

18180

30

15150

Труби авіаційного призначення на міжнародний ринок (інше)

25

12844

25

12844

20

10400

Труби електрозварні індустріального призначення міжнародний ринок

75

6786

78

7020

85

7650

Загалом

797

139093,5

815

137364

896

141445

*складено авторами на основі даних з джерела [11]

 

Сформовано структуру обсягів реалізації продукції ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» відповідно до сценарію 2 (табл. 5).

 

Таблиця 5.

Структура обсягів реалізації продукції ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» відповідно до сценарію 2*

Найменування виду трубної продукції

 

Сценарій 2

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Обсяг,

тони

Дохід, тис. $

Обсяг,

тони

Дохід, тис $

Обсяг,

тони

Дохід, тис. $

Труби індустріального призначення для міжнародного ринку

 

150

14 250

137

13 015

124

11 780

Труби спеціального призначення для міжнародного ринку

215

31 175

156

22 620

150

21 750

Труби індустріального призначення для ринків РФ і СНД

221

32 045

208

30 160

189

27 405

Труби авіаційного призначення на міжнародний ринок (Європа)

46

22 770

52

25 740

59

29 205

Труби авіаційного призначення на міжнародний ринок (Північна Америка)

52

26 260

59

29 795

65

32 825

Труби авіаційного призначення на міжнародний ринок (інше)

33

17 160

52

27 040

65

33 800

Труби електрозварні індустріального призначення міжнародний ринок

78

7 020

78

7 020

78

7 020

Загалом

795

150 680

742

155 390

730

163 785

* складено авторами на основі даних з джерела [11]*

 

Завершальним етапом сценарного прогнозування є оцінка отриманих результатів та вибір найбільш перспективного сценарію на основі усіх ключових факторів (табл. 6).

 

Таблиця 6.

Підсумкова характеристика сценаріїв 1 та 2*

Характеристика

Сценарій 1

Сценарій 2

Сутність

за рахунок концентрації виробничих зусиль на реалізації продукції для індустріальних проектів прогнозується збільшення їх експорту на  міжнародних ринках

прогнозується збільшення обсягу виробництва та реалізації труб авіаційного призначення для міжнародних ринків, може бути реалізований за рахунок концентрації виробничих зусиль на реалізації продукції для авіаційних проектів

Позитивні сторони

Наявність стабільного попиту впродовж перших трьох років, наявність тісних зв’язків із перевіреними замовниками.

Наявність довгострокових перспектив, відсутність великого числа конкурентів, можливість довгострокових контрактів (long term agreement)

Негативні сторони

Загроза появи альтернативної продукції, загострення конкурентної боротьби.

Відносно велика трудомісткість та вартість залучення нових замовників за рахунок отримання відповідної сертифікації. Необхідність оновлення частини основних фондів.

Роки

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Загальний обсяг реалізації, т

797

815

896

795

742

730

Загальний дохід від реалізації, тис $

139093

13736

141445

150680

155390

163785

Загальна рентабельність реалізації продукції, %

7

7.8.

8.4

7.9

8.3

9

*складено авторами на основі таблиць 5 і 6

 

У даному випадку можна зробити висновок,  що сценарій 2 є більш перспективним для ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» за усіма показниками, зокрема, за рахунок довгострокових контрактів та відсутності великої кількості конкурентів. За розрахунками саме цей сценарій дозволяє очікувати значно кращі фінансові результати. Проте в прийнятті рішень слід враховувати мінливість ринкового середовища, а тому важливо, що обидва сценарії можуть покращити результати зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» і (за певних умов) можуть розглядатися як альтернативні.

Висновки і практична цінність досліджень. Металургійні  підприємства України у своєму сучасному розвитку визначають пріоритети, які значною мірою корелюють з потребами міжнародних ринків. Період,  коли підприємства орієнтувалися лише на виробничі потужності і потреби національного ринку, минув і позначився на зміні підходів щодо прийняття управлінських рішень.

В Україні інтенсивно розвивається сфера консалтингових послуг, яка задовольняє потреби суб’єктів ринку в маркетингових дослідженнях, розробці бізнес планів, в оцінці експортного потенціалу українських виробників на міжнародних ринках. Формується нова система стратегічного менеджменту підприємств з використанням інформаційних баз даних та інструментів прогнозування, зміщуються пріоритети в їх інвестиційній та кадровій політиці. Актуалізується проблема залучення професійних менеджерів здатних приймати ефективні рішення на основі сучасних методів бізнес-діагностики.

Проведені дослідження обґрунтовують доцільність застосування сценарного підходу в практиці управління зовнішньоекономічною діяльністю металургійних підприємств і дозволяють зробити висновок щодо можливості його застосування для різних суб’єктів ринку.

Апробація сценарного підходу показала, що доцільно вдосконалювати фінансову та товарну модель прийняття управлінських рішень в управлінні міжнародними економічними відносинами, збільшувати варіативність сценаріїв шляхом застосування інструментів програмного забезпечення. Структурно-логічного удосконалення потребує прийняття управлінських рішень щодо розробки стратегії підприємств при складанні коротко- та довгострокових прогнозів і планів.

 

Бібліографічні посилання.

1. Фатхутдинов, Р. А. (2009 г.) Управленческие решения: учебник, ИНФРА-М, Москва, Россия – 283 с.

2. Бідюк П. І. (2012) «Методика побудови сценарного аналізу із використанням байєсівських методів», Електротехнічні та комп'ютерні системи № 8

3. Шандова Н.В. (2017), «Сценарний підхід до визначення напрямків розвитку підприємства», Вісник ЖДТУ 2017. № 1 (79) – режим доступу: http://ven.ztu.edu.ua/article/view/96700/92371

4. Мешко, Н. П. (2008) «Реалізація інноваційної стратегії розвитку: досвід США / Н.Мешко» Інвестиції: практика та досвід. 2008. № 22. С. 22 26.

5. Сценарное планирование [Электронный ресурс] // Корпоративный университет ЭКСWord. – режим доступу: http://www.eksword.ru/index_18_47.shtml

6. Гедз М. Й. (2013) «Моделювання процесів регіонального економічного розвитку» фінансовий простір № 3 (11) 2013  – режим доступу: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1303/13gmjmpr.pdf

7. Матс Линдгрен, Ханс Бандхольд. Сценарное планирование. Связь между будущим и стратегией Пер. с англ. Ильиной И. - Москва: Олимп-Бизнес, 2009. - 256с. – режим доступу: http://www.studmed.ru/lindgren-m-scenarnoe-planirovanie-svyaz-mezhdu-buduschim-i-strategiey_2c2ef4ca745.html#    

8. ЕВДОКИМОВА Е. С. (2014)  «Сценарный подход к оценке результатов деятельности строительной организации»

9. ПЕРЕВЕРЗА Е.В. (2011) «Сценарный подход в задачах анализа сложных социальных систем» - Системні дослідження та інформаційні технології, 2011, № 1 – Режим доступу:

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/50092/12-Pereverza.pdf?sequence=1

10. Матеріали офіційного сайту ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» - режим доступу: http://www.tw-vsmpoavisma.com/index1.php?lang=rus

11. Аналітичні дані ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА».

12. Перфілова О.Є. (2008) «Проблеми та особливості впровадження SWOT-аналізу в практику стратегічного управління вітчизняних підприємств) – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/13_27.pdf

 

References.

1. Fathutdinov, R. A. (2009), Upravlencheskie reshenija [Management solutions], INFRA-M, Moscow, Russia, p. 283.

2. Bidiuk, P. I. (2012), "Methodology for constructing scenario analysis using Bayesian methods", Elektrotekhnichni ta kompiuterni systemy, vol. 8

3. Shandova, N.V. (2017), "Scenario Approach to Determining the Directions of Enterprise Development", Visnyk ZhDTU, vol. 1 (79), [Online], available at:  http://ven.ztu.edu.ua/article/view/96700/92371

4. Meshko, N. P. (2008), "Realization of an innovative development strategy: US experience", Investytsii: praktyka ta dosvid,  vol. 22, pp. 22- 26.

5. Scenarnoe planirovanie [Online], Korporativnyj universitet JeKSWord, available at:  http://www.eksword.ru/index_18_47.shtml

6. Gedz, M. J. (2013), "Simulation of Regional Economic Development Processes", Finansovyi prostir, vol. 3 (11), [Online], available at:  https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1303/13gmjmpr.pdf

7. Mats Lindgren and Hans Bandhol'd (2009), Scenarnoe planirovanie. Svjaz' mezhdu budushhim i strategiej [Scenario planning. The relationship between the future and the strategy], Olimp-Biznes, Moscow, Russia, p. 256, [Online], available at:   http://www.studmed.ru/lindgren-m-scenarnoe-planirovanie-svyaz-mezhdu-buduschim-i-strategiey_2c2ef4ca745.html#   

8. Evdokimova E. S. (2014),  " Scenario approach to evaluating the performance of a construction organization"

9. Pereverza E.V. (2011), "Scenario approach in the problems of analysis of complex social systems", Sistemnі doslіdzhennja ta іnformacіjnі tehnologії,  vol. 1, [Online], available at:  http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/50092/12-Pereverza.pdf?sequence=1

10. The material of the official website of VSMPO TITAN UKRAINE LLC, [Online], available at:   http://www.tw-vsmpoavisma.com/index1.php?lang=rus

11. Analytical data of VSMPO TITAN UKRAINE LLC.

12. Perfilova, O.Ye. (2008) "Problems and peculiarities of introduction of SWOT-analysis in the practice of strategic management of domestic enterprises", [Online], available at:   http://vlp.com.ua/files/13_27.pdf

 

Стаття надійшла до редакції 23.11.2017 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"