Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 322.122

 

О. Є. Денисов,

докторант, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

 

КОМПЛЕКСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛУЗІ

 

O. E. Denysov,

doctoral, “KROK” University, Kiev

 

COMPLEX MODELING IN PROVIDING INDUSTRY'S ECONOMIC SECURITY

 

Формування методології оцінки рівня економічної безпеки галузі потребує формування моделі аналізу та оцінки рівня економічної безпеки, що максимально повно відображає стан та рівень економічної безпеки всіх складових безпеки галузі. Також необхідно дослідити їх структурування за основними компонентними блоками та фактичними показниками що відображають стан та рівень економічної безпеки за кожною складовою.

 

A methodology formation for assessing the level of economic security in the industry requires a model development to analyze and assess the economic security level that fully reflects the state and the economic security level of all components of the industry's security. It is also important to investigate their structuring according to the main component blocks and the actual indicators reflecting the state and level of economic security for each component.

 

Ключові слова: економічна безпека, галузь, держава, моделювання.

 

Keywords: economic security, industry, state, modelling.

 

 

Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Комплексне моделювання стратегії інтегрованого конкурентного розвитку передбачає проведення етапу аналізу та оцінки стану та рівня економічної безпеки галузі із метою виявлення потенційних та реальних загроз, визначення розробки та прийняття подальших стратегічних планів забезпечення економічної безпеки галузі та тактичних планів їх реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Питання щодо ефективності оцінки рівня економічної безпеки держави та галузі було і залишається об’єктом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких такі як В.Алькема, В. Терехов, В. Грушко, О. Захаров, В. Мунтіян, В. Мартиненко, У. Пірсонс, У. Мітчелл, В. Шлемко, І. Бінько, О. Саєнко, В. Геєць, Д. Стінгер, Р. Кляйн та ін.

Цілі статті. Метою даної статті є опис та деталізація базових функціонально-компонентних блоків економічної безпеки галузі.

Виклад основного матеріалу. Процес моделювання та оцінки будується на використанні комплексного підходу в формуванні комплексу показників, якісного підходу при проведенні експертної якісної оцінки, нормативного підходу при визначенні оптимальних значень показників індикаторів економічної безпеки та кількісного підходу у формуванні методологічного інструментарію оцінки при проведені розрахунків [1].

Застосування динамічного підходу у формуванні та розрахунку рівня економічної безпеки галузі дозволяє згрупувати широке коло показників за основними функціональним складовими та оперуючи індексними показниками дозволяє здійснити розрахунок та аналіз індексу рівня економічної безпеки визначених показників, складових економічної безпеки та блоків економічної безпеки галузі та порівнюючи дані показники за певний період оцінити напрямок та динаміку розвитку галузі та зміни та динаміку рівня її економічної безпеки [2].

Одним із базових функціонально-компонентних блоків економічної безпеки галузі [3] є блок виробничої безпеки, що включає показники виробничо-технологічної та інноваційної складових економічної безпеки галузі. Виробничо-технологічна складова економічної безпеки галузі та показники, що її визначають характеризують стан основи галузі - виробничої бази підприємств, що її формують. Тому виробничо-технологічна складова характеризується такими показниками як стан виробничої бази підприємств галузі та їх потужність, ефективність використання виробничих потужностей, що може визначатися як коефіцієнт фактичного використання до можливого максимального завантаження.

Важливого значення для виробничої безпеки кожного підприємства мають коефіцієнти зносу основних виробничих фондів, коефіцієнт оновлення, термін від проведення остатньої реконструкції та модернізації. Поряд із станом технічної бази для ефективного виробництва важливим є стан технологічної бази та технологій, що застосовуються у процесі виробництва.

Технології виробництва залежать від декількох основних параметрів, їх стану та динаміки зміни, це: технологічний рівень обладнання, якість та стан сировини матеріалів комплектуючих, що використовуються в виробництві, технологія виробництва продукції, технологія просування та збуту продукції. Технології та їх удосконалення є одним із найбільш активних напрямків інноваційної діяльності на виробництві, значна їх частина спрямована на пошук виробничо-технологічних методів мінімізації виробничих витрат та оптимізації виробничого циклу по випуску продукції при збереженні необхідної якості кінцевого продукту. При цьому значна частина таких технологічно-інноваційних змін залишається в межах окремих підприємств та не мають дифузії поширення в межах підприємств певної галузі, що використовують подібні технології та обладнання.

Важливого значення для виробничої безпеки галузі має рівень автоматизації виробничих процесів та застосування сучасних методів управління виробничими процесами, побудова управління із застосуванням бізнес – процесів що відповідають провідним світовим технологіям. Провідне значення мають показники забезпеченості матеріальним ресурсами виробництва – матеріалами, сировиною, комплектуючими, для забезпечення циклічності виробничого процесу, вибір на ринку та надійність постачальників, укладання довгострокових договорів поставок, ціна та якість матеріальних ресурсів, адже ці показники мають безпосередній вплив на технологією виробництва, якість кінцевого продукт і його ціну та врешті конкурентоспроможність продукції галузі як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках.

В сучасних ринкових умовах, а особливо в умовах виходу на зовнішні міжнародні економічні ринки важливими показниками виробничої безпеки для підприємств галузей є показники наявності впровадження систем управління якістю, сертифікації продукції та процесів виробництва за міжнародними стандартами.

Провідними показниками інноваційної складової економічної безпеки галузі є показники стану інноваційного та наукового технічного розвитку підприємств галузі, наявність та активність проведення внутрішньогалузевих фундаментальних, прикладних, досліджень та науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що дозволяють розробляти власні інноваційні розробки із метою інноваційного, техніко-технологічного забезпечення підприємств галузі та виведення їх на новий технологічний рівень на міжнародному ринку. З метою оптимізації ресурсів та часу на інноваційні розробки доцільним є придбання ліцензій та патентів на інноваційні розробки та технології на зовнішніх економічних ринках, що є важливими показником інноваційної діяльності підприємств галузі, поряд із показниками придбання обладнання та впровадженням сучасних інноваційних процесів на виробництві. Важливими показниками активної інноваційної діяльності галузі, що підвищують рівень її інноваційної безпеки є активне просування на зовнішні ринки власних інноваційних розробок як через дифузію інновації так і через продаж ліцензій, патентів.

Провідним, базовим, структурним компонентним блоком економічної безпеки галузі є блок ресурсної безпеки. Складові що входять до ресурсної безпеки галузі визначають рівень та безпеку забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємств галузі всіма видами необхідних для їх функціонування ресурсів: фінансових, інформаційних, кадрових, енергетичних та інвестиційних.

 Фінансова складова економічної безпеки галузі визначає безпеку та рівень забезпечення підприємств галузі фінансовими ресурсами а саме їх наявність, можливість залучення зовнішніх фінансових ресурсів та їх вартість. Важливими показниками фінансової безпеки є показники, що характеризують стан фінансово-господарської діяльності підприємств а саме рівень його фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності, достатність обігових коштів, результативність фінансово-господарської діяльності підприємств а саме рентабельність операційної діяльності, результативність (прибутковість) та рівень капіталізації внутрішніх інвестиційних ресурсів.

Інформаційна складова економічної безпеки галузі визначає безпеку та повноту забезпечення підприємств галузі інформацією та інформаційними ресурсами необхідними для ефективного їх функціонування на внутрішньому ринку та повноти інформації для прийняття рішень та ефективного управління на всіх рівнях підприємства (виробництво, управління маркетингом підприємств), зв’язки між підприємствами в межах галузі та із зовнішніми контрагентами при виході підприємств галузі на зовнішні світові ринки: збуту продукції, капіталу (інвестицій) фондові біржі, ринок технологій та інновацій та на всіх інших майданчиках міжнародного економічного співробітництва. Важливою складовою інформаційної безпеки є безпечні та сучасні комунікації підприємств галузі із іншими внутрішніми та зовнішніми суб’єктами та наявність та безпека сучасного програмного забезпечення необхідного для успішної реалізації виробничих, управлінських, збутових, облікових та інших функції.

Енергетична складова «ресурсного блоку» економічної безпеки галузі відображає доступність, об’єм та вартість енергетичних ресурсів що використовуються підприємствами галузей у процесі виробничої та фінансово-господарської діяльності. Важливого значення мають показники доступності та безперервності постачання всіма видами енергетичних ресурсів та вартість постачання енергоресурсів – вітчизняних чи імпортованих.

Кадрова складова функціонального блоку «ресурсної безпеки» галузі визначає стан та рівень забезпечення кадровими ресурсами підприємств галузі. Важливе значення мають рівень освіти, необхідна компетентність, кваліфікація як параметри якості кадрових ресурсів та можливість їх залучення у виробничі, управлінські, збутові та інші процеси підприємств галузі - виробничі та функціональні підрозділи у потрібний час, в потрібному регіоні та в потрібному об’ємі.

Інвестиційна складова економічної безпеки галузі є однією із складових блоку «ресурсної безпеки», що визначає рівень забезпеченості підприємств галузі необхідними інвестиційними ресурсами. Джерелами постачання інвестиційних ресурсів можуть бути як внутрішні джерела - ресурси підприємств та внутрішні ресурси країни, так і зовнішні джерела інвестування - прямі іноземні інвестиції.

Вагомими показниками інвестиційної безпеки є показники залучення інвестиційних ресурсів у масштабні, витратні та довготривалі інноваційно-інвестиційні проекти, створення у країні сприятливого інвестиційного клімату необхідного для залучення інвестиції, можливості акумулювання внутрішніх інвестиційних ресурсів та наявності у галузі необхідного державного забезпечення інвестиційної діяльності

Третій блок визначає - стан внутрішнього ринку галузі та прибутковість та ефективність внутрішньо економічної діяльності формує базис, фінансово-економічну основу для концентрації виробництва, його модернізації відповідно до сучасних світових вимог, що дає можливість значно підвищити рівень конкурентоспроможності продукції та підприємств галузі та вийти із даною продукцією на зовнішні економічні ринки.

Четвертим блоком моделі функціонально-компонентних блоків економічної безпеки галузі є блок, що включає складові експортної та імпортної безпеки та визначає стан та рівень економічної безпеки галузі при виході на зовнішні економічні ринки.

Імпортна складова економічної безпеки галузі визначає рівень економічної безпеки діяльності підприємств галузі із імпортування сировини, комплектуючих, матеріалів, інших матеріальних ресурсів та техніко-технологічного обладнання, технологій необхідних для забезпечення виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємств галузі. Важливого значення для рівня імпортної складової економічної безпеки мають характер, кількісний, вартісний та якісний склад структури імпорту.

Експортна складова економічної безпеки визначається показниками структури та об’єму експорту продукції галузі на міжнародних економічних ринках, показниками що характеризують рівень міжнародної ринкової конкуренції, конкурентоспроможність продукції галузі на зовнішніх ринках, показниками активності виробників із просування продукції на зовнішніх ринках, наявність законодавчих, інституційних, інфраструктурних чи ринкових обмежень для реалізації продукції на зовнішніх ринках, рівнем державної підтримки продукції галузі на міжнародних ринках.

Висновки. Для визначення рівня економічної безпеки галузі доцільним є комбінування кількісних та якісних методів дослідження а саме проведення анкетування та експертної, якісної оцінки показників із визначенням оптимального рівня економічної безпеки показників індикаторів, фактичного рівня показників за складовими економічної безпеки та проведенням кількісної оцінки рівня економічної безпеки за кожною складовою економічної безпеки.

 

Список використаної літератури.

1. Мартиненко В. В. Теоретико-методичні засади оцінки економічної безпеки національної економіки / В. В. Мартиненко. // Економічний простір. – 2015. – №93. – С. 131–140.

2. Третяк В. В. Економічна безпека: сутність та умови формування / В. В. Третяк, Т. М. Гордієнко. // Економіка та держава. – 2010. – №1. – С. 6–8.

3. Концепція економічної безпеки України (Ін-т економічного прогнозування, кер. проекту Геєць В. М.) – К. : Логос, 1999. – 56 с.

 

References.

1. Martynenko, V. V. (2015), “Theoretical and methodological basis for assessing the economic security of the national economy”, Ekonomichnyj prostir, no. 93, pp. 131–140.

2. Tretiak, V.V. (2010), “Economic security: the nature and forming conditions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp.6-8.

3. Heyets, V. M. (1999), Kontseptsiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy (In-t ekonomichnoho prohnozuvannia, [The concept of economic security of Ukraine], Lohos, Kiev, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 20.11.2017 р.

 

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"