Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 338

 

Н. В. Гребенюк,

аспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

 

Формування підходу до оцінювання ефективності банків України в сучасних умовах розвитку вітчизняної фінансової системи

 

N. V. Grebeniuk, 

PhD Student, Department of Business, Trade and Stock Exchanges

Chernivtsi National University of Yuriy Fedkovych, Chernivtsi

 

FORMATION OF THE APPROACH TO EVALUATING THE EFFICIENCY OF UKRAINIAN BANKS IN THE MODERN CONDITIONS OF THE NATIONAL FINANCIAL SYSTEM DEVELOPMENT

 

В статті розглянута теоретична сутність категорії «ефективність банку», яка дозволяє врахувати усі релевантні характеристики діяльності фінансового посередника в сучасних умовах розвитку фінансової системи. Визначені складові елементи системи оцінювання ефективності банків України, а саме: конкуренція, клієнти, інфраструктура, фінанси, персонал, маркетинг, інвестиції. Запропонований науково-методичний підхід до оцінювання ефективності банку, який передбачає послідовне виконання таких етапів: формування інформаційної бази дослідження у розрізі вхідних та вихідних змінних; визначення пріоритетності індикаторів при формування узагальнюючого показника; розрахунок кількісного значення рівня ефективності діяльності банків шляхом апробації CCR-моделі та аналіз отриманих результатів, а також ідентифікація резервів та невикористаного потенціалу в контексті удосконалення ефективності діяльності банку.

 

The article considers the theoretical essence of the category “efficiency of the bank”, which allows to take into account all relevant characteristics of the activities of a financial intermediary in the modern conditions of financial system development. The constituent elements of the system for evaluating the efficiency of Ukrainian banks are identified, namely: competition, clients, infrastructure, finance, personnel, marketing, investments. The scientific and methodical approach to the evaluation of bank efficiency is proposed. It provides the consistent implementation of the following stages: development of information base of the research in the context of input and output variables; determining the priority of indicators while creating the general indicator; calculation of the quantitative value of the level of banks efficiency by approbation of the CCR model and analysis of the results, as well as identifying reserves and unused potential in the context of improving the efficiency of the bank.

 

Ключові слова: ефективність банку, CCR-моделі, конкуренція, потенціал, резерви.

 

Keywords: efficiency of the bank, CCR model, competition, potential, reserves.

 

 

Постановка проблеми. У сучасних мінливих економічних умовах, коли відбувається загострення конкурентної боротьби між банками та іншими фінансовими установами, посилення регуляторних вимог до діяльності банків та активного впровадження інформаційних технологій в діяльність фінансових інститутів, посилюється роль стабільного та ефективного функціонування учасників банківської системи. Безсумнівно, що дані процеси призводять до прийняття керівництвом банку складних управлінських рішень, що полягають в знаходженні компромісу між «прибутковістю» та «ризикованістю» банківських операцій, оптимізації витрат, пошуку резервів збільшення прибутку та швидкій адаптації до умов внутрішнього та зовнішнього середовища. У даних умовах виникає об’єктивна необхідність ґрунтовного дослідження питання ефективності функціонування банків, пошуку резервів покращення їх діяльності, що й виступає основоположним завданням стратегічного управління фінансовою установою.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Дослідженню ефективності банків в Україні присвячена значна кількість вітчизняних та закордонних публікацій. Українськими науковцями, яки досліджували ефективність банків за допомогою економіко-математичного інструментарію є: Чмутова І.М., Афанасенко М.В. [9], Криклій О.А., Подвігін С.О., Утяганов І.Р. [7], до міжнародних науковців доцільно віднести таких науковців, як: Ферейра [3], Місайкова В. [5], Вуйчіч [4].

Формулювання цілей статті. Метою статті є оцінювання ефективності банків України на основі проведення фронтірного DEA-аналізу

Опис основного матеріалу дослідження. В економічній літературі при розгляді економічного змісту поняття «ефективність» традиційно розглядають його з двох позицій: по-перше, як співвідношення між витратами та доходами, отриманими від реалізації господарської діяльності; по-друге, як соціально-економічна категорія, що відображає вплив підходів до організації роботи учасників процесу на рівень досягнутих ними результатів. На нашу думку, ефективність банку – це багатоаспектна категорія, що характеризує основні та допоміжні сфери та напрямки діяльності банку з позиції їх раціональної організації з урахуванням наявного організаційного, фінансового та інфраструктурного забезпечення. Виходячи з цього, ключовими складовими елементами при оцінюванні рівня ефективності банку є: клієнти, інвестиції, фінанси, персонал, маркетинг, інфраструктура та конкуренція (рис.1). Варто відзначити, що виокремлені блоки функціонування банку є взаємопов’язаними, тому зміна одного структурного елементу призводить до трансформації інших, що неодмінно вплине на кінцевий результат діяльності банку.

Більшість запропонованих елементів (перші шість) характеризують ефективність організації внутрішніх бізнес-процесів банку, тоді як конкуренція відображає стан зовнішнього середовища та виступає у ролі каталізатора до якісних змін у діяльності банку. Незалежно від форми власності, специфіки діяльності, територіальної приналежності у літературі виокремлюють наступні концептуальні підходи до оцінювання ефективності функціонування суб’єктів господарювання: параметричні та непараметричні методи, коефіцієнтний метод, експертний метод.

 

Рисунок 1. Складові елементи оцінювання ефективності діяльності банку

 

У рамках нашого дослідження ефективність функціонування банків України, а також виявлення ключових факторів впливу на неї використано метод DEA, що входить до групи непараметричних. Методика DEA аналізу вперше була запропонована М. Фарреллом [7] в 1957, проте зазнала суттєвих змін в наступних роботах науковців з різних країн світу. Даний інструментарій широко використовується для дослідження ефективності функціонування окремих об’єктів (мікрорівень) або системи загалом(макрорівень). Сутність DEA аналізу полягає у вирішенні оптимізаційної задачі лінійного програмування, орієнтованої на максимізацію вихідних характеристик (доходу, прибутку, дохідності тощо) при заданому рівні вхідних даних (ресурсів, витрат ризикованість та інше) або на мінімізацію вхідних характеристик при певному обсязі  вихідних даних. Перевагою практичного використання даного інструментарію полягає нейтралізація впливу суб’єктивного фактору при визначенні інтегрального показника ефективності.

Отже, перейдемо до поетапного дослідження науково методичного підходу до оцінювання ефективності банків України.

1 етап. Формування вхідного масиву даних для визначення рівня ефективності банківської установи та завантаження його в програму Banxia Frontier Analyst . На даному етапі здійснюється попередній аналіз змінних та їх групування на умовно вхідні (контрольовані дискреційні та неконтрольовані екзогенно фіксовані або недискреційні змінні) та вихідні, ідентифікація релевантних показників та доцільність їх включення в модель, вибір способу інтерпретації даних.

Ефективність банку можна кількісно оцінити на основі таких змінних:

         вихідні: конкурентна позиція банку на ринку (P), яка представлена як частка банку за обсягом активів на ринку; рівень рентабельності активів (ROA); співвідношення обсягу торгового результату банку до його активів (TR); співвідношення обсягу іншого операційного доходу банку до його активів (IOD); співвідношення процентних доходів до активів банку (PD), співвідношення комісійних доходів до активів банку (KD);

          вихідні: співвідношення процентних витрат до активів банку (PV); співвідношення комісійних витрат до активів банку (KV), співвідношення кількості структурних підрозділів банку до його активів (INF); співвідношення витрат на утримання персоналу банку до його активів (PS); співвідношення витрат на маркетинг та рекламу банку до його активів (MR), співвідношення відрахувань до резервів банку до його активів (RS), співвідношення обсягу операцій з цінними паперами банку до його активів (CP).

Джерелами отримання статистичної інформації виступили статистичні дані НБУ «Показники фінансової звітності банків України» [8], а також щорічна фінансова звітність окремих банків України.

2 етап. Структурування проекту фронтірного DEA-аналізу середовища функціонування шляхом побудови вихідно-орієнтовної CCR-моделі задачі дробно-лінійного програмування максимізації відношення умовних виходів до умовних входів з постійною віддачею від масштабу.

3 етап. Оцінювання рівня ефективності діяльності банків, аналіз отриманих результатів апробації CCR-моделі шляхом вирішення задачі дробно-лінійного програмування та формування практичних рекомендацій щодо пожвавлення певних напрямків стратегічного управління банків. Апробацію методичного підходу проведено на прикладі трьох груп банків України за період 2013-2016 рр.: група державних банків (вибірка описує 98 % сукупності), група іноземних банків (вибірка охоплює 88 % сукупності) та група приватних банків (вибірка пояснює 61 % сукупності). 

На даному етапі, по-перше, не лише формуються групи ефективно та неефективно працюючих банків, але і досліджується варіація складових даних груп в динаміці. Так, на основі ґрунтовного аналізу таблиці 1 можна зробити висновок про стабільну ефективну діяльність таких банків як Укрексімбанк, Альфа-банк, ІНГ банк Україна, ВТБ банк, ПУМБ. Водночас, найбільш проблемними банками в розрізі оцінювання технічної ефективності виступають Приватбанк у 2016 р, Укргазбанк у 2014 р, Промінвестбанк у 2013  та 2015 рр, Сбербанк Росії у 2013 р, Індустріалбанк у 2015 р, Мегабанк у 2015 р., Південний у 2015 р, Глобус у 2015 р.

 

Таблиця 1.

Динаміка ефективності банків України за період  2013 –2016 рр., %

Назва банку

Рік

2013

2014

2015

2016

Група державних банків

ОЩАДБАНК*

100,00

100,00

85,41

76,60

УКРЕКСІМБАНК*

100,00

100,00

100,00

100,00

УКРГАЗБАНК *

100,00

12,50

100,00

100,00

ПРИВАТБАНК****

32,57

43,79

100,00

2,55

Група банків іноземних банківських груп

АЛЬФА-БАНК**

100,00

100,00

100,00

100,00

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК**

16,71

67,19

40,43

77,52

ОТП БАНК**

100,00

48,77

73,77

100,00

УКРСИББАНК**

89,76

100,00

100,00

100,00

УКРСОЦБАНК**

100,00

100,00

46,24

91,53

IHГ БАНК Україна**

100,00

100,00

100,00

100,00

ВТБ БАНК**

100,00

100,00

100,00

100,00

КРЕДOБАНК**

100,00

100,00

66,16

74,25

ПРОКРЕДИТ БАНК**

58,09

68,47

54,43

79,59

ПРОМІНВЕСТБАНК**

2,13

100,00

10,64

100,00

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ**

74,55

100,00

84,09

100,00

СБЕРБАНК РОСІЇ**

18,17

100,00

73,77

77,06

Група приватних банків

IНДУСТРІАЛБАНК***

74,98

100,00

15,98

75,20

АКЦЕНТ-БАНК***

67,16

100,00

100,00

100,00

БАНК ВОСТОК***

100,00

100,00

67,21

81,45

МЕГАБАНК***

87,20

90,35

5,59

97,02

ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК***

100,00

100,00

100,00

100,00

ПІВДЕННИЙ"***

100,00

100,00

2,36

100,00

ТАСКОМБАНК***

100,00

93,27

26,15

59,16

ГЛОБУС***

66,13

62,26

11,05

61,05

МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК***

76,18

100,00

100,00

100,00

БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ***

100,00

64,31

100,00

45,74

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО***

79,18

30,73

68,90

49,29

Примітка: * - державні банки, ** - іноземні банки, *** - приватні банки,
****- банк, який протягом 2013-2015 рр. належав групі приватні, у 2016 році є державним

 

Варто відзначити, що найбільших труднощів в організації банківського бізнесу для вітчизняних банків став 2013 та 2015 роки, оскільки протягом зазначеного періоду спостерігається зниження ефективності діяльності більшості банків України. Порівняльний аналіз рівня ефективності у розрізі груп банків дозволяє стверджувати, що найнижчі показники зафіксовані серед приватних банків, тоді як найвищі ­ держаних банків.

По-друге, в розрізі даного етапу виникає необхідність визначити наявний резерв та потенціал збільшення ефективності як для групи в цілому, так і для кожного окремого банку. Так, на основі даних таблиці 2 надамо наочну інтерпретацію доцільності активізації тих чи інших напрямків стратегічного управління.

Отримані результати дозволяють встановити таргети, досягнення яких могли б покращити ефективність функціонування банку на ринку. Стосовно групи державних банків України, то станом на кінець 2016 року всі банки мали 100% ефективність. Виходячи з цього, резерв мають наступні сфери їх діяльності: зменшення комісійних витрат (на 13,03% у 2016 р.), зниження обсягу комісійних доходів (на 12,35%) та скорочення мережі відділень, філій та представництв банків (на 12,04%).

 

Таблиця 2.

Динаміка потенціалу збільшення ефективності банків України з 2013 по 2016 рр.

Показник

Рік

2013

2014

2015

2016

Група державних банків*

P

9.37

17.26

-9.11

-9.6

ROA

10.76

76.44

8.33

-7.39

IOD

11.96

-1.04

61.81

-9.82

PD

14.36

0.28

-0.98

-8.12

KD

10.68

-0.32

-4.39

-12.35

PV

10.97

0.28

1.12

-9.36

KV

7.34

-0.15

-3.32

-13.03

INF

3.72

-1.66

-9.33

-12.04

PS

10.59

-0.76

0.58

-9.57

MR

10.26

-1.81

-1.03

-8.73

Група банків іноземних банківських груп

P

3.38

34.18

4.61

5.31

ROA

63.97

18.6

37.22

-0.05

IOD

30.97

35.62

51.16

68.57

PD

-0.31

-1.96

-1.45

1.48

KD

-0.1

-1.91

-0.75

-4.87

PV

-0.05

0.33

-0.1

1.1

KV

-0.52

0.29

-1.75

-0.93

INF

0.11

-1.28

-1.21

-8.37

PS

-0.35

-2.58

-0.81

-1.43

MR

-0.26

-3.27

-0.92

-7.89

Група приватних банків

P

10.84

1.05

33.43

28,18

ROA

0.99

-1.96

-0.13

-0,89

IOD

78.85

84.65

65.04

57,65

PD

-0.58

-2.26

-0.2

-0,78

KD

-0.2

-1.38

0.07

2,26

PV

0.14

-2.98

-0.21

-1,41

KV

-1.34

-1.05

-0.19

0,2

INF

-5.07

-0.97

-0.05

-1,77

PS

-1.94

0.49

-0.31

-2,22

MR

0.05

-3.21

-0.36

-4,64

* у 2016 році представлено результати без врахування Приватбанку

 

Щодо установ іноземних банківських груп, то протягом аналізованого періоду дані банки мали вагомий резерв у сфері зменшенні витрат на проведення маркетингових досліджень та рекламу (на 7,89% станом на кінець 2016 р.), скороченні кількості представництв та філій (на 8,37%) та зниженню обсягів комісійних доходів (на 4,87 %). Разом з цим, для підвищення ефективності банків даної групи доцільно збільшити обсяги акумулювання доходів  від іншої операційної діяльності (у середньому на 46,58%).

Підвищення ефективності діяльності приватних банків України можливе за рахунок нарощення у 2016 р. на 57,65 % обсягів доходів від іншої операційної діяльності та зниження рівня монополізації ринку банківських послуг. Банки даної групи без зниження ефективності їх функціонування мають резерв до зменшення витрат на маркетингову та рекламну діяльність (на 4,64% станом на кінець 2016 р.), скорочення витрат на утримання персоналу (на 2,22%), а також скорочення мережі представництв, філій та відділень банків (на 1,77%).

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, розроблено науково-методичний підхід до оцінювання ефективності банків України на основі проведення фронтірного DEA-аналізу середовища функціонування шляхом побудови вихідно-орієнтовної CCR-моделі задачі дробно-лінійного програмування з постійною віддачею від масштабу. На відміну від існуючих запропонований підхід дозволяє сформувати групи ефективно та неефективно працюючих банків, визначити наявний резерв та потенціал збільшення ефективності як для групи в цілому, так і для кожного окремого банку. Таким чином, подальші дослідження будуть спрямовані на розробку стратегій підвищення ефективності кожного банку окремо.

 

Література.

1. Cooper W.W. Data Envelopment Analysis: History, Models, and Interpretations / W.W. Cooper, L.M. Seiford, J. Zhu // ResearchGate. – 2016. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/226038831_Data_Envelopment_Analysis_History_Models_and_Interpretations

2. Farrell M. J. The Measurement Of Productive Efficiency / M. J. Farrell // Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General). – 1957. – Vol. 120, No.3. – рp. 253-290

3. Ferreira C. Bank efficiency, market concentration and economic growth in the European Union [Електронний ресурс] / C. Ferreira. – 2012. – Режим доступу: http://pascal.iseg.utl.pt/~depeco/wp/wp382012.pdf

4. Jemric I. Efficiency of Banks in Croatia: A DEA Approach [Електронний ресурс] / I. Jemric, B. Vujcic. – 2001. – Режим доступу: http://old.hnb.hr/dub-konf/7-konferencija-radovi/vujcic-efficiency-of-banks-dea-approach.pdf

5. Micajkova V. Efficiency of Macedonian Banks: A DEA Approach / V. Micajkova, K. Poposka // Research Journal of Finance and Accounting. – 2013. – № 4 (12). – pp. 141-149.

6. Данилюк Є. Визначення ефективності банківської діяльності / Є. Данилюк // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №. 5-6. – С. 53-57.

7. Криклій О. А. Система аналізу економічної ефективності банку з використанням методу DEA / О. А. Криклій, С. О. Подвігін, І. Р. Утяганов // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2013. - Вип. 2. - С. 230-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2013_2_31.

8. Показники фінансової звітності банків України за період 2013-2016 рр. / Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593

9. Чмутова І. М. Зовнішнє рейтингове управління банком методом DEA / І. М. Чмутова, М. В. Афанасенко // Проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С 75-79.

 

References.

1. Cooper W.W., Seiford L.M., Zhu J. (2016), “ Data Envelopment Analysis: History, Models, and Interpretations”, available at: https://www.researchgate.net/publication/226038831_Data_Envelopment_Analysis_History_Models_and_Interpretations

2. Farrell M. J. (1957), “The Measurement Of Productive Efficiency”, Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General). – Vol. 120, No.3. – рp. 253-290

3. Ferreira C. (2012), “ Bank efficiency, market concentration and economic growth in the European Union”, available at: http://pascal.iseg.utl.pt/~depeco/wp/wp382012.pdf

4. Jemric I., Vujcic B. (2001), “Efficiency of Banks in Croatia: A DEA Approach”, available at: http://old.hnb.hr/dub-konf/7-konferencija-radovi/vujcic-efficiency-of-banks-dea-approach.pdf

5. Micajkova V. Poposka K. (2013), “Efficiency of Macedonian Banks: A DEA Approach”, Research Journal of Finance and Accounting. – vol. 4 (12). – pp. 141-149.

6. Danulyk E. (2012), “Viznachennya efektivnostI bankIvskoyi diyalnosti”, [Determining the efficiency of banking activity], Rinok tsinnih paperiv Ukrayini, vol. 5-6, pp. 53-57.

7. Kryklii О. А., Podvigin S. О., Utiaganov І. R.  (2013), “Sistema analizu ekonomichnoyi efektivnosti banku z vikoristannyam metodu DEA”, [Analysis system of economic bank effectiveness using DEA method], available at : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2013_2_31.

8. Indicators of financial reporting of Ukrainian banks over the period of 2013-2016, NBU, available at : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593

9. Chmutova I.M. Afanasenko M.V. Чмутова (2011), “ZovnIshne reytingove upravlinnya bankom metodom DEA”, [External rating bank management by the DEA method], Problemi ekonomiki, vol. 2, pp. 75-79.

 

Стаття надійшла до редакції 20.01.2017 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"