Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


JEL Classification E 400; E 590; G 300; G 320

 

УДК 330.36

 

Н. С. Танклевська,

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування,

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

 

РИЗИКИ В УПРАВЛІННІ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

N. S. Tanklevska,

Doctor of Science in Economics, Professor,

Sc. Professor Chief of the department of account and taxation of  SHEE «Kherson state agrarian university»

 

RISKS IN THE MANAGEMENT BY THE MONEYS STREAMS OF THE ENTERPRISE

 

Метою дослідження є специфікація впливу ризиків на грошові потоки суб’єкта господарювання та розробка послідовності управління ними. У статті досліджуються теоретичні аспекти впливу ризиків на грошові потоки суб’єктів господарювання. Визначено, що існує багато тлумачень сутності ризиків та їх впливу на  грошові потоки. Встановлено наявність основних умов виникнення ризиків, пов’язаних з грошовими потоками суб’єкта господарювання, та охарактеризовано їх основні форми. Результати проведеного дослідження вказують на те, що вплив ризиків на грошові потоки суб’єкта господарювання визначає необхідність змін у послідовності управління ними. Основною причиною таких змін є значущість суб’єктивної складової у формуванні ризиків грошових потоків. Стандартні етапи в управлінні ризиками суб’єктів господарювання повинні реалізовуватись циклічно та паралельно, що ускладнює процес управління ними.

 

Specification of influencing of risks is a purpose of research of  the monies streams of enterprises and development of management sequence by them. This article examines theoretical aspects of impact of risks on management of money streams of enterprises. We proved that there are many interpretations of the nature of risks and their impact on the money streams of enterprises. Is described the presence of basic  terms of origin of the risks related to the streams of monies of enterprises  is education of their main  forms. The results of the conducted research specify on that influence of risks on the streams of enterprises of menage determines the necessity of changes in the sequence of management by them. The principal reason of such changes is meaningfulness of subjective constituent in forming of risks of streams of monies. Standard stages in the management by the risks of streams of monies of enterprises  must be realized cyclic and parallell, that complicates a management process by them.

 

Ключові слова: ризик, невизначеність, грошові потоки суб’єкта господарювання, управління ризиками, мінімізація ризиків.

 

Keywords: risk, vagueness, streams of monies of enterprises, management by the risks, minimization of risks.

 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах глобалізаційних викликів достатні грошові потоки є однією із головних засад забезпечення успішного функціонування суб’єкта господарювання. Забезпечуючи ефективний розвиток суб’єкта господарювання, раціональне та економічне використання ресурсів, підвищення якості продукції, грошові потоки є одним із інструментів підвищення конкурентоспроможності компанії. Однак у сучасній економічній ситуації грошові потоки більшості суб’єктів господарювання є недостатніми, генеруючи більш-менш постійні касові розриви, що обумовлює необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів. Також нині реалізуються значна кількість факторів, які дестабілізують грошові потоки, обумовлюючи високий ризик та невизначеність результатів діяльності суб’єктів господарювання. Внаслідок цього вагомого значення набуває здатність до оперативного управління ризиками, пов’язаних з грошовими потоками, можливість завчасного прогнозу та мінімізації таких ризиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ризиків при функціонуванні суб’єктів господарювання, факторів їх виникнення викладені у працях вітчизняних та іноземних вчених-економістів: А. П. Альгіна [2], О. Р. Беднарської [3], З. С. Варналій, В. О. Сизоненко [4], І. І. Вербіцької [5], В. В. Вітлінського, С. І. Наконечного [6], А. А. Дагаєва [7], І. В. Чуприни [1], Ю. В. Сенейко [8] та В. О. Василенко [9], О. Є. Григор’єва [10], С. М. Ілляшенка [11], О. М. Пєтухової, Г. В. Сілакової [12] інших науковців. Однак поняття ризиків і нині є недостатньо  опрацьованим, зважаючи на широкий спектр чинників, що їх викликають та різноманітність наслідків їх реалізації. Ризики реалізуються у кожній сфері діяльності суб’єктів господарювання, набуваючи при цьому різноманітних форм. Тому актуальним є врахування специфікації ризиків відповідно до чинників їх виникнення, напряму впливу і сфери діяльності суб’єктів господарювання.

Мета статті. Метою статті є специфікація впливу ризиків на грошові потоки суб’єкта господарювання та розробка послідовності управління ними.

Виклад основного матеріалу.

Всі грошові потоки окремих суб’єктів господарювання підлягають впливу ризиків –  можливістю виникнення в процесі діяльності несприятливих ситуацій та їх наслідків. До сьогодні не існує однозначного тлумачення сутності підприємницьких ризиків. У табл. 1 представлено узагальнення підходів науковців до визначення поняття «ризик».

 

Таблиця 1.

Підходи до визначення сутності поняття «ризик»

Автор

Сутність поняття «ризик»

А. П. Альгин [2]

Ризик – діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, у ході якої є можливість кількісно та якісно оцінити ймовірність досягнення передбачуваного результату, невдачі і відхилення від мети

О. Р. Беднарська [3]

Ризик – це економічне явище, що характеризує ступінь відхилення планових та фактичних показників діяльності суб’єкта господарювання, які могли бути спрогнозованими під час планування з певним рівнем імовірності

О. В. Бондар [13]

Ризик виникає при будь-яких видах діяльності, пов’язаних із виробництвом продукції, товарів, послуг, характеризується як небезпека потенційно можливої, ймовірної втрати ресурсів чи недоодержання доходу порівняно з варіантом, розрахованим на раціональне використання ресурсів

З. С. Варналій, В. О. Сизоненко [4]

Ризик виникає в усіх сферах діяльності бізнесмена: виробництві, реалізації товарів та послуг, фінансовому та торговельному посередництві, здійсненні науково-технічних і комерційних проектів

С. М. Ілляшенко [11]

Ризик у загальному випадку необхідно розглядати як можливість або загрозу відхилення результатів конкретних рішень або дій від очікуваних

Ю. В. Сенейко [8]

Ризик – можливість настання певної ситуації, яка може виникнути в будь-якій діяльності і може відхилитись від поставленої мети (при- звести до виникнення втрат або недоотримання прибутку) або залишитись незмінною

 

Під підприємницьким ризиком В. О. Василенко та В. Г. Шматько [9] розуміють ризик, що виникає при будь-яких видах діяльності, виробництвом нової продукції, товарів, послуг, їх операціями, комерцією, здійсненням соціально-економічних і науково-технічних проектів.

Ризик при управлінні грошовими потоками може виникнути за наступних умов:

– при надмірному авансованому надходженні грошових коштів. За таких значні грошові надходження можуть принести тимчасовий надприбуток але, у наступних періодах виникають значні відтоки грошових коштів, пов’язані з надмірним виконанням податкових зобов’язань. Крім того значні коливання (навіть притоки грошових коштів) потенціюють виникнення значних касових розривів у майбутньому;

– при десинхронізації притоків та відтоків грошових коштів. За умови невідповідності періодів синхронності притоків та відтоків грошових коштів така десинхронізація існуватиме завжди. Однак, навіть при спів падінні періодів синхронності найменше порушення платіжного календаря викликатиме асинхронність грошових потоків, а, отже, нестабільність чистого грошового потоку;

– при випадкових значних коливаннях відтоків грошових коштів, пов’язаних із специфікою ведення операційної діяльності, ринковими впливами, ціновими факторами, тощо.

У такому разі з’являються декілька типів ризиків, пов’язаних з управлінням грошовими потоками. У такому разі інноваційний ризик включає: ризик того, що новий товар або послуга може не знайти покупця; ризик невідповідності нового устаткування і технології необхідним вимогам для виробництва нового товару; ризик неможливості продажу, у разі невдачі, створеного устаткування, оскільки воно не підходить для виробництва іншої продукції [10].

Можна виокремити такі основні види ризиків, пов’язаних з управлінням грошовими потоками:

– об’єктивовані ризики:

– технологічний ризик, який пов’язаний із зміщенням грошових потоків, що виникають у результаті зміщень у технології;

– комерційний ризик, пов’язаний із невизначеністю притоків та відтоків грошових коштів, що пов’язані із взаємодією з контрагентами;

– ризики фінансування поточної діяльності, пов’язані із коливанням грошових надходжень, що витрачаються на фінансування  поточної діяльності;

– ризики вартості грошей, що обумовлюються потенційними змінами вартості грошових притоків та відтоків;

– структурно генеровані ризики, які виникають у результаті порушення рівноваги грошових потоків, що вже склалась для суб’єкта господарювання;

– суб’єктивовані ризики:

– ризики надмірної оцінки чи недооцінки грошових потоків, коли суб’єкт управління недооцінює відтоки грошових коштів чи переоцінює їх притоки;

– ризики іманентності, коли суб’єкт управління не враховує потенційні ризики в управлінні грошовими потоками;

 – ризики методико-технічні, коли суб’єкт управління для оцінки ризиків обирає некоректний метод оцінки або некоректно застосовує існуючі методи оцінки;

 – інструментальні ризики, коли для їх мінімізації обираються помилкові методи управління.

Нижче наведено послідовність управлінських дій щодо управління грошовими потоками суб’єктів господарювання з урахуванням ризику (рис. 1)

 

Рис. 1. Основні етапи управління ризиками грошових потоків суб’єктів господарювання

 

Аналіз та узагальнення наукових праць дає змогу виділити наступні етапи управління інноваційними ризиками суб’єкта господарювання: визначення окремих ризиків, які можуть бути пов’язані з грошовими потоками; збір та оцінка інформації щодо навколишнього середовища для більш детального вивчення ризиків; проведення оцінки ризиків за найбільш відповідними методами; визначення масштабів можливих наслідків при настанні ризикової події; розробка плану заходів, які допоможуть знизити вірогідність прояву ризику, або (у разі настання ризикової події) допоможуть подолати наслідки його реалізації; постійний моніторинг грошових потоків і прийняття тактичних рішень з управління ризиками; вибір методу управління ризиками; аналіз ситуації і розробка рекомендацій щодо врахування отриманого досвіду в майбутньому [12]. Однак, враховуючи можливі типи та різновиди ризиків, що виникають під час руху грошових потоків суб’єктів господарювання, процедура управління ризиками значно ускладнюється. Зокрема існує необхідність враховувати можливість виникнення суб’єктивної складової ризику, що реалізується під час вибору методичних засад їх оцінювання, планування грошових потоків, добору методу управління грошовими потоками ата моніторингу їх реалізації. Суб’єктивна складова формування ризиків під час управління грошовими потоками є настільки значущою, що необхідним є впровадження певного протоколу розробки та реалізації управлінських рішень, який мінімізуватиме настання ризику. Стандартні процедури щодо управління ризиком суб’єкта господарювання, відтак, доповнюються додатковими, що визначає виникнення циклічних та паралельних дій в управлінні грошовими потоками.

Висновки. Грошові потоки суб’єкта господарювання є одним із найбільш змінних, нестабільних параметрів його діяльності, що підлягає впливу невизначеності економічного середовища і генерує значний її обсяг у межах суб’єкта. Зважаючи на специфіку формування грошових потоків, можна виокремити їх групи ризиків, що впливають на них: об’єктивовані та суб’єктивовані. Їх структурне співвідношення формує послідовність управління грошовими потоками, що включає в себе стандартні етапи ризик-менеджменту, поєднані циклічно-послідовними зв’язками із накладенням специфічних обмежень щодо кількісної реалізації ризиків та фільтрів прийняття управлінських рішень. Саме циклічність у формуванні і реалізації управління грошовими потоками суб’єктів господарювання є передумовою ефективності їх ризик-менеджменту.

 

Література.

1. Чуприна І.В. Поняття та класифікація ризиків в підприємницькій діяльності / І.В. Чуприна // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 4(70). – С. 187–194 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/812.pdf.

2. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин. – М. : Мысль, 1989. – 189 с.

3. Беднарська О.Р. Суть та види ризиків у плануванні діяльності машинобудівного суб’єкта господарювання / О.Р. Беднарська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/255/1/02.pdf.

4. Варналій З.С. Основи підприємницької діяльності : [підручник для учнів 10-11 кл. ЗОШ, ліцеїв та гімназій] / З.С. Варналій, В.О. Сизоненко. – К. : Знання України, 2003 (2004). – 404 с.

5. Вербіцька І.І. Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур / І.І. Вербіцька // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 5(22). – С. 282–291.

6. Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний. – К. : Борисфен-М, 1996. – 336 с.

7. Дагаев А.А. Рычаги инновационного роста / А.А. Дагаев // Проблемы теории и практики управления. – 2000. – № 5. – С. 70–76.

8. Сенейко Ю.В. Сучасні підходи до трактування категорії «ризик» / Ю.В. Сейнеко // Регіональна еконо- міка. – 2006. – № 1. – С. 206–210.

9. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент : [навч. посіб.] / В.О. Василенко, В.Г. Шматько. – Київ : ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с.

10.Григор’єва О.Є. Проблеми ризиків, що виникають під час реалізації інноваційних проектів, та методи їхнього кількісного вимірювання / О.Є. Григор’єва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vlp.com.ua/ files/11_34.pdf\.

11. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком : [навч. посіб.] / С.М. Ілляшенко ; 2-ге вид., пере- роб. і доп. – Суми : Університетська книга ; К. : Княгиня Ольга, 2005. – 324 с.

12.Пєтухова О.М. Управління ризиками інноваційної діяльності / О.М. Пєтухова, Г.В. Сілакова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10155/1/15.pdf.

13.Бондар О.В. Ситуаційний менеджмент : [навч. посіб.] / О.В. Бондар. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 326 с.

14.Мединський В.Г. Інноваційний менеджмент : [підручник зі спец. «менеджмент орг.»] / В.Г. Мединський. – М. : Інфра, 2004. – 293 с.

 

References.

1. Chupryna I.V. (2012) Poniattia ta klasyfikatsiia ryzykiv v pidpryiemnyts'kij diial'nosti, Zbirnyk naukovykh prats VNAU Seriia,Ekonomichni nauky, vol4(70), pp.187–194, [Online], available at: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/812.pdf.

2. Al'hyn A.P. (1989) Rysk y eho rol' v obschestvennoj zhyzny , M. : Mysl',. – 189р.

3. Bednars'ka O.R. (2002) Sut' ta vydy ryzykiv u planuvanni diial'nosti mashynobudivnoho pidpryiemstva”, Вitstream, [Online], available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/255/1/02.pdf.

4. Varnalij Z.S. (2004) Osnovy pidpryiemnyts'koi diial'nosti : [pidruchnyk dlia uchniv 10-11 kl. ZOSh, litseiv ta himna- zij] ”, K. : Znannia Ukrainy, 404р.

5. Verbits'ka I.I. (2013) Ryzyk-menedzhment iak suchasna systema upravlinnia ryzykamy pidpryiemnyts'kykh struktur”, Stalyj rozvytok ekonomiky, Vol. 5(22), рр. 282–291.

6. Vitlins'kyj V.V. (1996) Ryzyk u menedzhmenti, K.:Borysfen M,. 336 р.

7. Dahaev A.A. (2000) Rychahy ynnovatsyonnoho rosta, Problemy teoryy y praktyky upravlenyia, Vol.5, рр. 70–76.

8. Senejko Yu.V. (2006) Suchasni pidkhody do traktuvannia katehorii «ryzyk»”, Rehional'na ekonomika, Vol. 1, рр. 206–210.

9. Vasylenko V.O. (2003) Innovatsijnyj menedzhment : [navch. posib.], Kyiv : TsUL, Feniks, 440 р.

11. Illiashenko S.M. (2005) Upravlinnia innovatsijnym rozvytkom : [navch. posib.], K.: Kniahynia Ol'ha, 324 р.

12.Pietukhova O.M. (2015) Upravlinnia ryzykamy innovatsijnoi diial'nosti”, [Online]. available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10155/1/15.pdf.

13.Bondar O.V. (2010) Sytuatsijnyj menedzhment: [navch. posib.], K.: Tsentr uchbovoi literatury,. – 326 р.

14.Medyns'kyj V.H. (2004) Innovatsijnyj menedzhment: [pidruchnyk zi spets. «menedzhment orh.»], M. : Infra, 293 р.

 

Стаття надійшла до редакції 20.08.2015 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"