Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 69.003

 

А. В. Гуцало,

аспірант кафедри менеджменту в будівництві,

Київський національний університет будівництва й архітектури

 

РОЗРОБКА ОПЕРАЦІЙНИХ МОДУЛІВ ЦІЛЬОВОГО АУДИТУ ПРОЕКТІВ РЕІНЖИНІРИНГУ ПІДПРИЄМСТВ-ВИКОНАВЦІВ У ПІДРЯДНОМУ БУДІВНИЦТВІ

 

A. V. Gutsalo,

postgraduate student of the Department of management in construction,

 Kyiv national University of construction and architecture

 

THE DEVELOPMENT OF THE OPERATING MODULES OF THE TARGET AUDIT PROJECTS OF REENGINEERING OF ЕXECUTIVE ENTERPRISES IN СONTRACTING CONSTRUCTION

 

На основі дослідження теоретичних та методичних підходів щодо реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах, виявлено, що в умовах функціонування вітчизняних підприємств доцільно розглядати реінжиніринг бізнес-процесів як науково-методичний підхід управління підприємством з точки зору антикризового менеджменту. Обґрунтовано потребу в розробленні методичного підходу щодо оцінювання стану процесів і підприємства в залежності від стадії життєвого циклу виробничо-економічної системи. Встановлено, що в умовах економічної кризи реінжиніринг бізнес-процесів може бути ефективним інструментом виявлення та використання прихованих можливостей і ресурсів виробничо-економічних систем. В цілому у статті розглянуто теоретичне підґрунтя застосування концепції реінжинірингу, підходи та принципи до управління, які притаманні цьому процесу. Зазначено, що реінжиніринг – це нова філософія управління, орієнтована на бізнес-процеси, це не просто один із способів успішного розвитку підприємницької діяльності, це новий спосіб мислення, погляд на побудову компанії як на інженерну діяльність і це складний процес, що потребує комплексного підходу. Систематизовано принципи реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах підрядного будівництва.

 

In the article on the basis of research of theoretical and methodological approaches to reengineering of enterprises’ business processes, was found that under conditions of domestic enterprises it is appropriate to consider reengineering of business processes as a scientific and methodical approach to business management in terms of crisis management. It was substantiated the need for the development of the methodical approach to the processes and enterprise evaluation depending on the industrial and economic system life cycle stage. It was found that in the economic crisis conditions the business processes reengineering can be an effective tool for identifying and using of hidden capabilities and resources of industrial and economic systems. In general, the article discusses the theoretical basis of the reengineering concept, principles and management approaches that are intrinsic to this process. It was indicated that reengineering is a new management philosophy focused on business processes, it is not just one of the ways to successful business development, but it’s a new way of thinking, looking at the enterprise’s construction as at the engineering activities and this is a complex process that requires an integrated approach. It was systematized the principles of enterprises’ business processes reengineering.

 

Keywords: reengineering, business process, management, economic diagnostics, process approach, a comprehensive approach, the effectiveness of the enterprise, quality management, enterprise management system.

 

Ключові слова: реінжиніринг, бізнес-процес, управління, економічна діагностика, процесний підхід, комплексний підхід, ефективність діяльності підприємства, менеджмент якості, система управління підприємством.

 

 

Актуальність теми дослідження. Створення систем ефективного управління організаціями досить різноманітного характеру та сфери діяльності – одна із проблем, що постає перед сучасним менеджментом. Універсального алгоритму для створення таких систем управління не існує, однак можлива розробка загальних принципів побудови систем управління бізнесом. Серед найбільш передових методів побудови систем ефективного управління найпопулярніший так званий процесний підхід до управління, який полягає у виділенні в межах організації цілої мережі процесів та управлінні ними для досягнення ефективності діяльності організації.

Незважаючи на те, що концепція реінжинірингу виникла в межах процесного підходу до управління, можна виявити її зв’язок із системним підходом, згідно з яким кожна бізнес структура розглядається як відкрита система, що перебуває в стані динамічної рівноваги із зовнішнім середовищем. Отже, збільшення конкурентних можливостей підприємств підрядного будівництва, його динамічний і цілісний розвиток забезпечуються не якимось одним її елементом, а тісною взаємодією всіх складових бізнес-процесів підприємства. Поліпшення бізнес-процесів підприємств підрядного будівництва можливе за умови вивчення зв’язків між елементами, що беруть участь у їх здійсненні, дослідження їх взаємного впливу, визначення характеру залежності від зовнішнього середовища.

Постановка задачі. Управління проектами є одним з ключових інструментів досягнення стратегічних та поточних цілей підприємства, оскільки основу цієї управлінської технології становлять планування, мотивація, розвиток ефективних комунікацій, що забезпечує успішне вирішення конкретних завдань. Наслідуючи світову практику, підприємства все частіше зосереджують свою увагу на реінжинірингових проектах, під якими розуміють цілеспрямоване, заздалегідь обґрунтоване перепроектування бізнес-процесів підприємства [1, с.85]. Відсутність  єдиного  інструментарію формалізованого опису проекту реінжинірингу для підрядних підприємств для вибору варіантів реінжинірингу та обрахунку економічних наслідків його втілення для даного підприємства визначає мету даного наукового дослідження.

Ступінь дослідження даної проблеми вченими. Концепція реінжинірингу бізнес-процесів базується на процесно-орієнтованому підході до управління підприємством. Джерелами процесного підходу до управління є наукова школа управління та адміністративна школа управління і, відповідно, роботи їх засновників – Ф. Тейлора та А. Файоля. Так, Ф. Тейлор пропонував використати процесні підходи для оптимізації продуктивності, а А. Файоль – здійснювати діяльність відповідно до поставлених завдань шляхом одержання оптимальної переваги на основі використання доступних ресурсів. На початку 1990-х рр. увага фахівців переключається на перепроектування (реінжиніринг) процесів підприємства, вводиться в науковий та управлінський обіг термін «бізнес-процес», і ключовим фактором підвищення ефективності роботи підприємств стає реінжиніринг [2-4].

Якщо зупинитися на дослівному перекладі слова «реінжиніринг» та аналізі його складових, то відповідно до визначення у великому економічному словнику, реінжиніринг (лат. re – знову, ще раз, назад + англ. engineering (лат. ingenium) –винахідливість), тобто – це процес оздоровлення підприємств, фірм, компаній шляхом підйому інжинірингу на новий рівень; діяльність з модернізації раніше реалізованих технічних рішень на діючому об’єкті  Таке [3, с.5] трактування визначає реінжиніринг як більш досконалу форму інжинірингу, поглиблення його методів та інструментів. Сам інжиніринг у словниках трактується як сфера діяльності з опрацювання питань створення об’єктів промисловості, інфраструктури та ін., перш за все у формі надання різних інженерно-консультаційних послуг на комерційній основі . [5, с.8].

Як уже зазначалось, з 1990-х років реінжиніринг бізнес-процесів або BPR (BusinessProcessReengineering) викликає активний інтерес фахівців з менеджменту та інформаційних технологій. В обіг термін «реінжиніринг» ввели М. Хаммер та Дж. Чампі [11-13]. Вони розглядають реінжиніринг як фундаментальне переосмислення й радикальне перепроектування бізнес-процесів компанії  для досягнення стрибкоподібних покращень в основних актуальних показниках їх діяльності (в ключових для сучасного бізнесу показниках результативності: вартість (витрати), якість, сервіста оперативність) [12, с.35]. Дані вчені, у своїх наукових працях висвітлювали питання впровадження та створення BPR «з чистого аркушу», таким чином перекреслюючи до того відомі методи управління на підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Концепція покращення бізнес-процесів частково чи кардинально ґрунтується на чотирьох підходах:

1. Методика швидкого аналізу рішення. (FAST-підхід до покращення бізнес-процесів зосереджується на одно- чи дводенній зустрічі, в ході якої визначаються причини проблеми та заходи, які не додають цінності в бізнес-процесі. Типовими покращеннями при застосуванні FAST-підходу є зниження витрат, тривалості циклу та рівня помилок на 5-15% за тримісячний період) [4, с.19-24].

2. Бенчмаркінг процесу. (При бенчмаркінгу бізнес-процесів ключові процеси ідентифікуються, осмислюються і порівнюються з кращими еквівалентними процесами для визначення небажаних відхилень. Як правило, ґрунтуючись на порівняльному аналізі, визначають декілька компаній, які функціонують краще, ніж компанія, що проводить дослідження. Після чого, команда, яка проводить бенчмаркінг, оцінює процеси іншої компанії для того, щоб з’ясувати, чому вони функціонують краще, ніж процеси організації, яка проводить дослідження. В результаті використовуються дані результати  для розробки і впровадження покращених процесів, які поєднують в собі риси процесів «еталонних» компаній і при цьому часто створюють процеси, які виявляються кращими, ніж будь-який із досліджуваних ними раніше. Зазвичай, бенчмаркінг знижує витрати, тривалість циклу та кількість помилок на 20-50%. При реалізації типового проекту бенчмаркінга процес розробки найбільш вигідного, націленого на майбутнє рішення, займає від 4-х до 6-ти місяців) [6, с.15-21].

3. Перепроектування процесу (Перепроектування як правило використовується для тих процесів, які досить успішні в даний момент. Такий підхід використовується в тому випадку, якщо покращення показників діяльності на 30-60% (як правило до таких результатів призводить перепроектування) дозволить компанії отримати конкурентні переваги) [7, с.3-5].

4. Реінжиніринг процесу. (Найбільш радикальний із всіх чотирьох підходів до покращення бізнес-процесів. Є інновацією процесу, оскільки його успіх в основному ґрунтується на інноваціях та творчих здібностях команди по покращенню процесу. Такий підхід забезпечує новий погляд на цілі процесу і повністю ігнорує існуючий процес і структуру організації. Від запровадження реінжинірингу очікують приростів ключових показників ефективності на 80-100%, бо менші прирости можна забезпечити іншими традиційними прийомами управління) [8, с.24-29].

Процесна орієнтація дозволяє виділити такі характеристики, як вартість процесу, тривалість процесу, вхід (початковий етап) та вихід (кінцевий результат) процесу. Все це чітко регламентовано вимогами ДСТУ ISO 9001-2008 а також ДБН А3.1-5-2009, який вимагає наявність сертифікованих систем управління якістю або залучення сертифікованих спеціалістів. Враховуючи специфіку функціонування підрядних підприємств та відповідні до цього особливості управління розвитком підприємств підрядного будівництва, важливо перед тим, як розпочати процедуру реінжиніринг бізнес-процесів, чітко систематизувати та описати основні бізнес-процеси.

В межах наукового дослідження, на нашу думку, варто також звернути увагу досить широку класифікацію бізнес-процесів підприємства (організації) за такими ознаками: 1) за характером формування результату (основні, підтримуючі, бізнес-процеси управління та бізнес-процеси розвитку); 2) за характером продукції (виробничі, адміністративні); 3) за особливостями відношення до споживачів (зовнішні, внутрішні); 4) за ступенем деталізації розгляду (бізнес-процеси верхнього рівня, детальні та елементарні); 5) за особливостями відношення до функцій управління підприємством (горизонтальні, вертикальні); 6) за видами діяльності підприємства (бізнес-процеси планування діяльності, здійснення діяльності, реєстрації фактичної інформації, аналізу та контролю, прийняття управлінського рішення); 7) за рівнем складності (прості, складні); 8) за рівнем впливу на успішність підприємства (ключові, критичні); 9) за рівнем зв’язаності окремих частин (локальні та інтеграційні).

Аналізуючи наведені визначення, потрібно звернути увагу на той момент, що різні визначення бізнес-процесу, як правило, включають такі спільні елементи (рис. 1):

 

Рис. 1. Основні елементи визначення «бізнес-процес»

Джерело: систематизовано на основі авторського дослідження.

 

Відповідно, орієнтований на процеси реінжиніринг спочатку розглядався як революційний метод конструювання бізнесу. Він представляє собою технології проведення масштабних революційних змін у діяльності організації.

Оскільки М. Хаммером [1]., який визначає BPR як фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів компаній, які мають на меті різке поліпшення показників їх діяльності, то проаналізуємо основні компоненти визначення:

1. «Фундаментальне переосмислення» – у процесі реінжинірингу менеджери повинні знайти відповіді на найголовніші питання про діяльність підприємства: «Чому ми маємо робити те, що ми робимо?» і «Чому ми маємо робити це тим способом, яким ми це робимо, а не інакше?». Постановка цих фундаментальних питань змушує звернути увагу на приховані правила, уявлення і допущення, що лежать в основі того, як вони ведуть свою справу (усвідомлення формальних і неформальних правил управління). Оскільки деяка частина правил може бути хибною чи застарілою, реінжиніринг спочатку визначає, що підприємство має робити і тільки потім – як робити. Компанії, які звертаються до реінжинірингу, повинні ставитися критично до всіх тих допущень, на яких засновані існуючі процеси, тому що програма реінжинірингу починається без будь-яких вихідних установок [1, с.32-33].

2. «Радикальне перепроектування» – означає проникнення у суть речей, тобто відкидання всього старого и винайдення абсолютно нових шляхів виконання роботи. Реінжиніринг передбачає саме фундаментальне оновлення бізнесу, а не удосконалення, модернізацію або модифікацію [1, с. 33].

3. «Різке покращення показників» – у результаті реінжинірингу бізнес-процесів (РБП) основні показники організації зростають у декілька разів, а незначні зміни досягаються шляхом використання таких методів, як програми підвищення якості. Тобто, реінжиніринг ставить на меті не часткове або поетапне поліпшення, а досягнення різкого поліпшення продуктивності. Часткове поліпшення вимагає тонкої настройки, суттєве – заміну застарілого на нове [1, с. 33-34].

4. «Процеси» – це поняття найважливіше у визначенні РБП, але воно найважче розуміється керівництвом корпорацій. Більша частина ділових людей не орієнтовані на процес, вони сфокусовані на завданнях, роботах, людях, на структурах, але не на процесах. М. Хаммер визначає бізнес-процес як сукупність видів діяльності, яка має один чи декілька вхідних потоків і створює вихід, який являє цінність для клієнта.

Теоретичним підґрунтям у розгляді процесів реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві є саме його науково-понятійний апарат, який і характеризує реінжиніринг як економічну категорію в системі управління підприємством (рис. 2).

 

Рис. 2. Чинники реінжинірингу, що забезпечують успіх та ефективність бізнес-процесів

 

Відповідно, запорукою успіху для топ-менеджменту підприємства у проведенні реінжинірингу бізнес-процесів є саме правильне трактування та знання сутності даного процесу, його характерних ознак і найголовніше відмінностей від інших категорій, які також спрямовані на трансформацію в економічній та організаційній системі підприємства.

Вчені-економісти [5-7]виділяють такі ознаки реінжинiрингу бiзнес-процесів як Тому переосмислення бізнес-процесів передбачає:

- Зміну робочих одиниць: від функціональних відділів до процесних команд.

- Зміну в характері роботи: від орієнтованої на прості задачі до багатовимірної.

- Зміну ролі людей: від контрольованих робітників до наділених повноваженнями.

- Зміну в методах підготовки до виконання роботи: від професійного навчання до загального (аналітичного).

- Зміщення акцентів в критеріях оцінки результатів роботи і компенсації на неї: від діяльності до результатів.

- Зміну критеріїв просування по службі: від результатів до здібностей.

- Зміну цінностей: від захисних до продуктивних.

- Зміну оргструктури: від ієрархічної до плоскої.

- Зміну керівників: від обліковців результатів до лідерів.

Отже, функція мотивації полягає у спонуканні працівників підрядного підприємства шляхом розробки спеціальних стимулів (матеріальних, моральних) до досягнення основних цілей бізнес-процесів та підвищення основних показників функціонування, а також необхідності їх активної участі в організації робіт із забезпечення максимально ефективної реалізації бізнес-процесів. Для цього доцільною є розробка системи мотивації, орієнтованої на результат, задля підвищення зацікавленості працівників у досягненні високих показників не тільки своєї діяльності, а і бізнес-процесу в цілому.

Висновки та напрями подальших досліджень. Запроваджуваний в результаті даного дослідження інструментарій має довести для окремого підрядного підприємства доцільність саме даного проекту реінжинірингу, який дозволить підприємству подолати кризові явища та одержати конкурентні переваги не від зростання  обсягів діяльності, а в результаті прирощеного кумулятивного економічного, організаційно-адміністративного, маркетингового та виробничо-технічного ефекту. Створений інструмент дозволить  мати керівництву підрядного підприємства  належне  обґрунтування та інформацію щодо конкурентних переваг, економічного зростання та системного поліпшення якості перебігу операційного циклу, які підприємство має одержати в результатів впровадження даного проекту реінжинірингу.

 

Список використаних джерел.

1. Хаммер M. Реінжиніринг корпорації: маніфест революції в бізнесі / M.Хаммер, Д. Чампі . – СПб., 2000. – 332 с.

2. Davenport T. Process Innovation: Reengeneering Work through Information Technology. 1993, Boston , MA. : Harvard Business School Press.

3. Manganelli R., Klein M. The Reengineering Handbook: A Step-By-Step Guide to Business Transformation. 1994, New York : Amacom.

4. Kodak Corp. Overview of Kodak Reengineering Methodology. In: Beyond the Basics of Reengineering: Survival Tactics for the ‘90s. Institute of Industrial Engineers (ed.). White Plains , N.Y. : Quality Resources.

5. Блинов А.О. Реинжиниринг бизнес-процессов / А.О. Блинов, О.С. Рудакова, В.Я. Захаров ; под ред. А.О. Блинова. – М.: Юнити-дана, 2010. – 343 с.

6. Череп А.В. Реінжиніринг – філософія управління підприємством харчової промисловості: монографія / А.В. Череп, К.Л. Потопа, О.В. Ткаченко. – К. : Кондор, 2009. – 368 с.

7. Баринов, В. А. Реинжиниринг: сущность и методология [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=002369.html – Назва з титул. екрану

8. Таранюк Л.М., Організаційні засади проведення реінжинірингу бізнес - процесів підприємств / Л.М. Таранюк, О.М. Запорожченко // Механізм регулювання економіки. – № 4 – 2011 [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_15.

9. M. Hammer, Do not automate obliterate!. Harvard Business Review, 1990

10. Hammer M. Beyond reengineering: how process-centered organizations is changing our work and our lives. — London, 1996

11. Hammer M., Stanton S. How process enterprises really work //Harvard business review, 1999, No.6

12. Hammer M., Champy J. Reengineering the corporation. —N.Y., 1993

13. Hammer M. Reengineering work //Harvard business review, 1990, No.4

 

References.

1. Khammer, M. and ChampiD. (2000), Reinzhynirynh korporatsii: manifest revoliutsii v biznesi [Reengineering the Corporation: A Manifesto revolution in business], SPb., Russia, p. 332.

2. Davenport T. Process Innovation: Reengeneering Work through Information Technology. 1993, Boston , MA. : Harvard Business School Press.

3. Manganelli R., Klein M. The Reengineering Handbook: A Step-By-Step Guide to Business Transformation. 1994, New York : Amacom.

4. Kodak Corp. Overview of Kodak Reengineering Methodology. In: Beyond the Basics of Reengineering: Survival Tactics for the ‘90s. Institute of Industrial Engineers (ed.). White Plains , N.Y. : Quality Resources.

5. Blinov, A.O. Rudakova, O.S. and ZaharovV.Ja. (2010), Reinzhiniring biznes-processov [Business Process Reengineering], Juniti-dana, Moscow, Russia. p. 343.

6. Cherep, A.V. Potopa, K.L. and TkachenkoO.V. (2009), Reinzhynirynh – filosofiia upravlinnia pidpryiemstvom kharchovoi promyslovosti [Reengineering - management philosophy of the food industry], Kondor, KyivUkrainep. 368.

7. Barinov, V. A. "Reengineering: the nature and methodology", [Online], available at: http://http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=002369.html

8. Taraniuk, L.M. and ZaporozhchenkoO.M. (2011), "Organizational Principles of Reengineering business - processes companies", Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 4[Online], available at: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_15.

9. M. Hammer, Do not automate obliterate!. Harvard Business Review, 1990

10. Hammer M. Beyond reengineering: how process-centered organizations is changing our work and our lives. — London, 1996

11. Hammer M., Stanton S. How process enterprises really work //Harvard business review, 1999, No.6

12. Hammer M., Champy J. Reengineering the corporation. —N.Y., 1993

13. Hammer M. Reengineering work //Harvard business review, 1990, No.4

 

Стаття надійшла до редакції 18.12.2016 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"