Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 330.341.11

 

О. Ю. Орзул,

аспірант кафедри політичної економії,

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 

O. Y. Orzul,

postgraduate Department of Political Economy,

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

 

THEORETICAL ASPECTS OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN BANKING SYSTEM AND ECONOMIC DEVELOPMENT

 

У статті розглянуто існуючі моделі аналізу взаємозв’язку банківської системи та економічного розвитку. Автором проведено аналіз теоретичних аспектів впливу банківської системи на економічний розвиток та розкрито основні механізми такого впливу. Розглянуто основний механізм перетворення заощаджень в інвестиції та розкрито роль у цьому процесі банків як основних посередників. Розкрито механізм впливу банківської системи на економіку через  чинники попиту, чинники пропозиції та чинники розподілу

 

The article deals with existing models that analyze the relationship of the banking system and economic development. The author analyzed the theoretical aspects of the impact of the banking system on economic development and uncovered the basic mechanisms of such influence. Considered the main mechanism of converting savings into investment and disclosed the role of banks in this process, as  key intermediaries. Solved the mechanism of influence of the banking system on the economy through demand, supply and division factors.

 

Ключові слова: банківська система,  економічний розвиток, інвестиції, депозити, кредити, чинники попиту, чинники пропозиції, чинники розподілу.

 

Keywords: banking system, economic development, investments, deposits, loans, factors of demand, factors of supply, factors of distribution.

 

 

Постановка проблеми. Починаючи з другої половини 2012 р. економіка України втягнулась у глибоку економічну кризу, яка нині накладається на подолання зовнішньої агресії, вихід з цієї ситуації складно уявити без реорганізації та активізації діяльності банківської системи. Особливо гостро стоїть питання впливу банківської системи  на економічний розвиток на даному етапі коли банківська система зазнає значних змін. Теоретичний аналіз дасть змогу виявити вагомі  механізми взаємовпливу банківської системи та економічного розвитку, та запропонувати шляхи пришвидшення економічного розвитку за рахунок змін в банківській системі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питання взаємозв’язку банківської системи та економічного розвитку  присвячено праці Абрамова О.Е, Брайловського І.А, Вовчака О.Д., Гальчинського А., Іщука С.О., Левченка А.О., Гриценка Л.Л., Лемішка О.О., Сословського В.Г., Шевцової О.Й.. В даних роботах  висвітлюються окремі практичні та теоретичні аспекти  впливу банківської системи на економічний розвиток, зокрема розглядається влив інвестицій на реальний сектор економіки та вплив таких інститутів як банки розвитку  на економічне зростання.

Метою статті є аналіз теоретичних аспектів взаємозв’язку між економічним розвитком та розвитком банківської системи

Результати досліджень. Банківська система як законодавчо визначена, чітко структурована та субординована сукупність фінансових посередників, які займаються банківською діяльністю на постійній професійній основі і функціонально взаємозв’язані в самостійну економічну структуру є внутрішньо організованою, взаємопов'язаною, має загальну мету та завдання, вона є необхідною умовою функціонування ринкової економіки та стабільності всієї кредитно-грошової системи. При розгляді даного питання варто аналізувати вплив не окремих банків  на економічний розвиток, а вплив банківської системи в цілому, адже сутність банківської системи охоплює сутність не тільки окремих елементів-банків, але і їх взаємозв'язок.

Виходячи з цього варто виділити основні ознаки банківської системи:

– включає елементи, підлеглі певної єдності, які відповідають єдиним цілям;

– має специфічні властивості;

– здатна до взаємозамінності елементів;

– є динамічною системою;

– виступає як система «закритого» типу;

– володіє характером саморегулювальної системи;

–є керованою системою.

Банківська система виконуючи основі свої функції здійснює вплив на економічний розвиток, зокрема виконуючи функцію по створенню  грошей і регулюванню грошової маси, що забезпечується оперативною зміною банками маси грошей в обігу, через збільшення або зменшення її відповідно до зміни попиту на гроші, тим самим забезпечує потребу економіки в грошових ресурсах. Виконуючи  трансформаційну функцію, яка здійснюється завдяки мобілізації тимчасово вільних коштів суб'єктів підприємництва та громадян і передачі їх у формі кредиту іншим суб'єктам, банківська система виступає одним з ключових елементів в інвестиційному процесі.

Розвиток сучасних підприємств неможливо уявити без банківського сектору економіки. Фінансові ринки стали як провідним фактором економічного зростання розвинених країн світу, так і основним фактором хаосу і нестабільності.

Основні розроблені моделі впливу банківської системи на економічний розвиток наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Основні моделі впливу банківської системи на стан реального сектора економіки.[6;48]

Автор моделі

Сутність моделі

King, Levine.

Моделювання причинно-наслідкових зв’язків між різними показниками розвитку підприємництва і банківського бізнесу. Обґрунтовується, що проблеми у фінансовому секторі зменшують швидкість впровадження нових технологій, а також темп економічного зростання. У той же час розвиток фінансового сектора, навпаки, збільшує продуктивність праці і накопичення капіталу.

Jayaratne, Strahan.

Авторами в моделі досліджуються вплив послаблення регулювання діяльності банківських філій в штатах США на темпи економічного зростання. Обґрунтовується, що розвиток фінансового сектора покращує економічну динаміку.

Levine, Zervos.

В моделі обґрунтовується, що розвиток фінансового сектора чинить вплив на економічне зростання, навіть з врахуванням багатьох інших економічних, політичних і фінансових чинників.

Houston, James.

В даній моделі показано, що обсяг позик, що надаються регіональними банками, дуже чутливий саме до місцевих економічних умов, тобто обсяг виданих кредитів збільшується в періоди зростання економіки в регіоні і скорочується в період рецесії.

Berger, Udell, Petersen, Rajan.

В моделі характеризується залежність плати за кредит та інших умов кредитування від наявності довгострокових угод про надання кредитної лінії. Доведено, що подібні стосунки з позичальниками дозволяють банкам знижувати для них плату за кредит і встановлювати гнучкіші умови запозичення.

MаcKay, Molyneux, Pilloff,.

Авторами обґрунтовано, що економічні характеристики регіонів в значній мірі визначають взаємозв'язок між фінансовим розвитком і темпом економічного зростання.

Rajan, Zingales, Cetorelli, Gambera, Levine

Авторами проведено аналіз впливу розвитку фінансового сектора на формування окремих не фінансових галузей економіки. Було виявлено статистично значимий вплив розвитку фінансового сектора на економічну динаміку.

Allen, Santomero.

В даній моделі доведено, що домогосподарства і фірми виграють як власне від розвитку фінансового сектори, так і від підвищення темпів зростання економіки в результаті розвитку фінансового сектора. У першому випадку відбувається збільшення спектру доступних фінансових послуг, а в другому – покращення економічної динаміки в цілому.

 Beck, Levine. Lanza

Дослідили 63 країни за період 1960-1995 рр. й підтвердили статистично важливий зв'язок між розвитком фінансових посередників та ростом реального ВВП на душу населення та продуктивністю праці.

Beck, Demnrhuch-Kunt, Levine.

Вони довели, що банки, небанківські фінансові інститути, фінансові компанії, пенсійні фонди, а також ринки акцій більш розвинуті й ефективні у найбагатших країнах і що з ростом багатства тієї чи іншої країни спостерігається ріст її фінансової системи.

 

Після розгляду даних моделей можна зробити висновок, що існує пряма залежність між банківською системою та економічним розвитком. Основним чином банківська система впливає на економічний розвиток через інвестиції. Саме інвестиційні вкладення забезпечують процес швидкого створення нових продуктивних сил чи стрімкого оновлення діючих, вони стимулюють стійке розширення масштабів діяльності господарської системи, яке виявляється у збільшенні розмірів застосованої суспільної праці і виробленого продукту – товарів і послуг.

Теоретично між часткою заощаджень у національному доході та темпом економічного розвитку існує пряма залежність, оскільки чим більшою є величина чистих заощаджень, тим вищий темп економічного розвитку. Відправною точкою аналізу цього питання є просте припущення, що та частина сукупного доходу домашнього господарства, фірми, держави чи країни в цілому, яка не споживається, приймає форму заощаджень. У закритій економіці національні заощадження, таким чином, дорівнюють доходу за мінусом витрат на споживання .

На цьому постулаті, Дж. М. Кейнс свого часу побудував цілу теорію, відому нині як його «основний психологічний закон», і на ній нині ґрунтується вся сучасна макроекономіка. Сукупний ефект заощаджень визначає темпи економічного зростання, обсяги випуску продукції, рівень технічного прогресу і, нарешті, економічну могутність країни, добробут її населення. Величезні досягнення та швидкий розвиток деяких держав, зокрема Японії та Німеччини, значною мірою пояснюються високим рівнем заощаджень.

Хоча заощадження завжди виступають певним вирахуванням з поточного споживання, однак вони забезпечують стійке підвищення рівня капіталоозброєності та продуктивності праці, зростання зайнятості населення і, врешті-решт, оптимізують економічний добробут. Вплив заощаджень на параметри господарської системи здійснюється через інвестиції . Прийнято вважати, що приватні й державні заощадження, які формують національні заощадження, повністю конвертуються в інвестиції. І якраз банківська система у сучасному суспільстві часто забезпечує перетворення заощаджень в інвестиції тим самим забезпечуючи економічне зростання.

Тому, як наголошує Дж. М. Кейнс, основний психологічний закон, в існуванні якого можна бути цілком упевненим не тільки з апріорних міркувань, але й на підставі детального вивчення минулого досвіду, полягає в тому, що економічні суб’єкти схильні, як правило, збільшувати своє споживання з ростом доходу, але не такою самою мірою, якою зростає власне дохід.

Отже, чим вищим є ВВП чи національний дохід на душу населення, тим більша його частина заощаджуватиметься і тим більшими будуть темпи економічного розвитку.

На загальнодержавному рівні характер економічного розвитку відображає динаміку показника чистих інвестицій. Якщо сума чистих інвестицій за певний період становить негативну величину, це свідчить про те, що виробничий потенціал держави падає, знижується обсяг випуску продукції в державі. Якщо сума чистих інвестицій нульова, виходить, що виробничий потенціал держави залишається незмінним. Позитивна величина чистих інвестицій означає, що економіка перебуває в стадії розвитку, тому що забезпечується розширене відтворення її виробничого потенціалу.

Взаємозв'язок інвестицій та економічних процесів на макроекономічному рівні має двосторонній характер. З одного боку, формування інвестиційних ресурсів відбувається залежно від показників економічної активності в країні, а з іншого – розподіл інвестицій забезпечує зміни в стані економіки країни, а також у розвитку екологічних і соціальних процесів. І саме банки як проміжна ланка в розвинених країнах забезпечують підприємства інвестиційними ресурсами, через механізм кредитування.

Основними чинниками економічного зростання за будь-яких умов є фактори пропозиції, фактори попиту і фактори розподілу. Світовий досвід вказує на те, що банківська система впливає на економічний розвиток як через фактори пропозиції та фактори попиту так і через  фактори розподілу. Зокрема банківська система впливає на економічний розвиток через фактори пропозиції, через надання коштів в кредит підприємствам, які використовують їх для збільшення величини виробничого потенціалу. З іншого боку, банківська система впливає на економічний розвиток через чинники попиту. Через надання кредитів домогосподарствам та збільшення їх доходів за рахунок виплати відсотків по депозитам, і через це забезпечуючи можливість придбання більшого обсягу продукції, що створює умови для найбільш повного використання виробничого потенціалу.

Також банківська система впливає на економічний розвиток через чинники розподілу. Адже пропонуючи кошти на ринку кредитів, банки забезпечують раціональне використання грошових коштів. Так як підприємства беруть кошти для розвитку бізнесу, та збільшення обсягу вироблених товарів чи наданих послуг, або підвищення їх якості, що в результаті призводить до збільшення суспільної корисності.

На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах трансформації національної економіки, серед проблем, пов'язаних з виходом України з кризового стану, важливе місце посідає завдання реформування банківської системи. Як один з найважливіших елементів відтворювальної структури економіки,  банківські установи організують рух і перерозподіл ресурсів суспільства в їх грошовому виразі. Через банківську систему проходять грошові розрахунки і платежі господарюючих суб'єктів та населення в цілому. Саме комерційні банки виконують важливу функцію мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів і перетворення їх у реальний капітал, здійснюючи різноманітні кредитні, інвестиційні та інші операції і забезпечуючи, таким чином, потреби економіки в додаткових ресурсах. Серед суб'єктів фінансово-господарської діяльності комерційні банки – це саме ті особливі фінансові інститути, які повинні бути спроможні своєчасно прогнозувати динаміку економічної кон'юнктури, а також якнайшвидше та досить гнучко реагувати на будь-які зміни, що відбуваються на фінансовому ринку.

В умовах становлення ринкового механізму господарювання в країні значення стабільної і ефективної банківської системи суттєво зростає, і вона перетворюється на одну із найважливіших складових успішного розвитку економіки.

Сучасну банківську систему слід розглядати як велику динамічну цілеспрямовану систему, яка характеризується: наявністю значної кількості елементів, що виконують різні функції і мають багаторівневу ієрархічну структуру; динамічністю поведінки елементів, підсистем і системи в цілому, наявністю складних взаємозв’язків, включаючи зворотні; нерегулярністю впливу зовнішнього середовища та стохастичністю в поведінці системи; наявністю визначеної процедури прийняття рішень.

Також банківська система стимулює економічний розвиток через надання ряду послуг, таких як надання банківських гарантій, факторинг, проведення платежів,  та створення сприятливих інфраструктурних умов, що значно полегшують функціонування та взаємодію суб’єктів господарювання   тим  самим створюючи сприятливі умови для економічного розвитку країни.

Можна стверджувати, що розвинута банківська система є необхідною умовою нормального функціонування економіки, тобто функціонування суб'єктів господарської діяльності та державного бюджету. Лише через досконалу банківську систему можна здійснити реструктуризацію економіки в цілому. Крім того, надійний і розвинений банківський сектор відіграє надзвичайно важливу роль у стабілізації економіки країни.

Банки сприяють розширенню обсягів і підвищенню ефективності суспільного виробництва, забезпеченню потреб обороту в платіжних засобах, зміцненню договірної і платіжної дисципліни в господарстві, удосконаленню та зміцненню грошового обороту, впливають на прискорення обороту капіталу в процесі відтворення.

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що банківська система та економічний розвиток тісно взаємопов’язані. Проблеми банківського сектору не лише гальмують розвиток підприємництва, сприяють занепаду виробництва, а й призводять до економічного спаду у всіх сферах економіки. Банківська система може нести в собі як позитивний, так і стримуючий вплив на економічний розвиток у державі, даний вплив здійснюється через чинники попиту, чинники пропозиції та чинники розподілу, тому досягти найкращих темпів економічного зростання без розвиненої банківської системи неможливо.

 Подальші розробки у даному напрямі мають бути націлені на аналіз практичних аспектів взаємозв’язку банківської системи  та економічного розвитку та розробку шляхів прискорення економічного розвитку України за рахунок змін  в банківській системі.

 

Література.

1. Rethinking the role of National Development Banks [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/esa/ffd/msc/ndb/NDBsDOCUMENTREVE-020606.pdf

2. Лютий І. Особливості глобального економічного середовища діяльності банків / І. Лютий, О. Юрчук // Вісник НБУ.– 2012. – № 4. – С. 46–51.

3. Слюсаренко А.В., Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, Україна. Економічні науки 14. Економічна теорія. Генезис економічного зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2014/Economics/14_157744.doc.htm

4. Іщук С.О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на соціально- економічний розвиток регіону / С.О. Іщук // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 35–42.

5. Левченко А.О. Сучасні особливості взаємодії банківської системи з реальним сектором економіки//Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Красноармійськ, 20 грудня 2012р.) / Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ. – В 2-x томах. – Т.1. – Донецьк: «Світ книги», 2012. – 330 с .

6. Гриценко Л. Л. Роль банківської системи в розвитку реального сектора економіки країни / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко // Dynamіka naukowych badań – 2009 : materіały V Mіędzynarodowej naukowі-praktycznej konferencjі (7–15 lіpca 2009 r.). – Volume 1. Ekonomіczne naukі. – Przemyśl : Nauka і studіa, 2009. – P. 17–19.

 

References.

1. The official site of UNITED NATIONS (2005),  “Rethinking the role of National Development Banks, available at: http://www.un.org/esa/ffd/msc/ndb/NDBs-DOCUMENT-REV-E-020606.pdf (Accessed 4 November  2016).

2. Liutyj, I. and Yurchuk O. (2012), “ Features of the global economic environment of banks” , Visnyk NBU, vol. 4, pp. 46–51.

3. Sliusarenko A.V. “Genesis of economic growth”,Economic science. Economic theory. vol . 14, available at: http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2014/Economics/14_157744.doc.htm (Accessed 7 November  2016).

4. Ischuk S.O.(2013) “Investment in fixed assets and their impact on socio-economic development of the region”, Rehionalna ekonomika, vol. 1, pp. 35–42.

5. Levchenko A.O.(2012) “Suchasni osoblyvosti vzaiemodii bankivs'koi systemy z real'nym sektorom ekonomiky”, Zbirnyk materialiv II Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsiibirka [Proceedings of the II Ukrainian Scientific Conference], Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia[Ukrainian Scientific Conference], Krasnoarmeysk Industrial Institute, pp.298-301.

6. The official site of rusnauka “The role of the banking system in the real sector of the economy”, available at: http://www.rusnauka.com/21_DNIS_2009/Economics/49614.doc.htm (Accessed 10 November  2016).

 

Стаття надійшла до редакції 19.12.2016 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"