Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 338.2

 

А. О. Золковер,

к. е. н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки,

Київський національний університет технологій та дизайну

 

СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

 

A. Zolkover,

Ph.D.,  assistant professor of Department of

Kyiv National University of  Technologies and Design

 

Current state of the insurance market of Ukraine

 

Фінансовий ринок взагалі та страховий ринок зокрема мають одне з ключових значень в економіці країни. Аналіз стану страхового ринку дозволить виявити його місце на фінансовому ринку та запропонувати механізми активізації діяльності страховиків.

 

The financial market in General and the insurance market in particular, are one of the key values in the economy of the country. Analysis of the state of the insurance market will reveal its place in the financial market and propose mechanisms of activation of insurers.

 

Ключові слова: Страховий ринок, фінансові посередники, страхова діяльність.

 

Keywords: Insurance market, financial intermediaries, insurance activities.

 

 

Постановка проблеми. Діяльність страхових компаній в незалежній Україні розпочалася з прийняттям 10 травня 1993 р. Декрету Кабінета Міністрів України “Про страхування”. Незважаючи на те, що страховий ринок функціонує вже понад 23 років в Україні - його капіталізація доволі незначна, а такі популярні у країнах з розвинутими економіками страхові продукти, як страхування життя, страхування здоров’я так і не набули популярності у населення України. Аналіз сучасного стану страхового ринку у контексті розвитку фінансового ринку дозволить зробити висновки, щодо діяльності страховиків у останні роки та запропонувати механізми активізації розвитку страхового ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку страхового ринку України приділено чимало наукових публікацій провідних українських вчених-економістів, а саме В.Базилевич, О.Барановський, М.Мних, В.Фурман, однак, на наш погляд, на даний момент не проаналізовано стан страхового ринку в розрізі структури фінансових посередників та не запропоновано механізми активізації розвитку страхового ринку, що і обумовлює актуальність статті.

Постановка завдання. Розглянути сучасний стан страхового ринку та запропонувати механізми активізації діяльності страхових компаній в Україні.

Виклад основного матеріалу. У ринковій економіці фінансовий ринок відіграє одне з ключових значень для розвитку економіки. В Україні склалася континентальна модель фінансового ринку зі значним домінуванням банківського сектору. Інформація про активи фінансових посередників наведена у табл.1. Так, на кінець 2013 року активи комерційних банків складали 1 278,095 млрд.грн., що у структурі усіх фінансових посередників становило більш ніж 81%, а по відношенню до ВВП активи банків сягали 87%. У цей же період активи страхових компаній становили 66,39 млрд.грн., що у структурі активів фінансових посередників України становило 4,21%, якщо спів ставити активи страховиків до ВВП, то співвідношення буде 4,56%. За останні 2 роки ситуація кардинально не змінилася, однак на фінансовому ринку України спостерігаються процеси дезінтермедіації, тобто зменшення частки банківських активів  та збільшення активів небанківських фінансових посередників. Так, частки банків на фінансовому ринку скоротилася на 4,81 пунктів з 81,21% у 2013 році до 76,41% у 2015 році. Однак, така ситуація стала можливою через значне зростання активів інститутів спільного інвестування і здебільшого венчурних фондів. Так, активи інвестиційних фондів збільшились з 177,523 до 236,175 тобто на 33%, у сукупній структурі активів фінансових посередників України їх частка збільшилась з 11,28% до 14,39%. Незначне зростання частки активів страхових компаній у структурі фінансових посередників України було лише у 2014 році, так їх активи зросли з 66,388 млрд.грн. до 70,261 млрд.грн., тобто на 5,8%, а у структурі фінансових посередників це зростання склало лише 0,01% з 4,22% у 2013 році до 4,23% у 2014 році. У 2015 році активи страхових компаній значно скоротилися порівняно з попереднім роком до 60,729 млрд.грн, тобто на 13,57% і продемонстрували у відсотковому значенні найбільший спад серед фінансових посередників України.

 

Табл. 1.

Активи фінансових посередників України, млрд.грн.

 

2013

2014

2015

Комерційні банки

1 278,095

1 316,852

1 254,385

Інститути спільного інвестування

177,523

206,358

236,175

Страхові компанії

66,3875

70,2612

60,7291

Недержавні пенсійні фонди

2,089

2,469

1,980

Кредитні спілки

2,6

2,361

2,232

Інші кредитні установи

5,656

9,998

12,911

Фінансові компанії

39,8

51,264

71,120

Ломбарди

1,518

1,710

2,218

ВСЬОГО

1 573,67

1 661,27

1 641,75

Довідково: ВВП України

1 454,931

1 566,728

1 979,458

Складено автором на основі: [1], [2], [3]

 

Окрім активів скорочувалася і кількість страхових компаній, так на кінець 2013 року їх кількість становила 407, у наступному році 382, а на кінець 2015 кількість страховиків становила 361.

Незважаючи на значне зменшення активів страховиків та на скорочення їх кількості, кількість договорів які були укладені зі страхувальниками сягнула рекордних 202 429,3 тис. договорів, що на 50% більше ніж у попередньому році (Динаміка основних показників діяльності страхового ринку наведена у табл.2). Якщо проаналізувати співвідношення страхових премій до кількості страхових договорів, то можна зробити висновок, що у середньому у 2015 році сума страхової премії за договором становила 146,90 грн., що на 51,8 грн. менше ніж у 2014 році.

 

Табл. 2.

Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка

 

 

 

 

Темпи приросту

 

 

 

 

 

 

 

2013

2014

2015

2014/

2015/

 

 

 

 

2013

2014

 

 

 

 

%

%

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. одиниць

Кількість договорів, крім договорів з

обов’язкового страхування від

нещасних випадків на транспорті, у

тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 328,5

35 975,7

109 106,8

-58,8

203,3

- зі страхувальниками-фізичними

 

 

 

 

 

особами

80 345,0

32 699,4

106 321,2

-59,3

225,1

Кількість договорів з обов’язкового

 

 

 

 

 

особистого страхування від нещасних

 

 

 

 

 

випадків на транспорті

97 952,0

98 737,5

93 322,5

0,8

-5,5

Страхова діяльність, млн. грн.

 

 

 

Валові страхові премії, у тому числі:

28 661,9

26 767,3

29 736,0

-6,6

11,1

зі страхування життя

2 476,7

2 159,8

2 186,6

-12,8

1,2

Валові страхові виплати, у тому числі:

4 651,8

5 065,4

8 100,5

8,9

59,9

зі страхування життя

149,2

239,2

491,6

60,3

105,5

Складено автором на основі

 

Такий стан страхового ринку України можна пов’язати з рядом обставин, які спостерігаються в Україні з 2014 року через загострення політичної ситуації, а саме з макроекономічною нестабільністю, зниженням ділової активності, зменшенням банківського кредитування тощо. Однак, на наш погляд є ряд причин, які кардинально стримують розвиток страхового ринку, а саме

- низький рівень фінансової грамотності населення та необізнаність у можливостях страхових продуктів страховиків;

- низька довіра до страховиків з боку населення, через трастовий синдром, який має населення після 1992-1996 року, де страхові компанії приймали участь у пірамідальних схемах.

Змінити ситуацію на страховому ринку України на наш погляд можливо за допомогою інструментів регулювання, а саме:.

1. З метою підвищення фінансової грамотності населення зобов’язати усі страхові компанії створити та підтримувати веб-сайти.

2. Розміщувати на веб-сайті інформацію щодо фінансового стану страхової компанії та актуальну інформацію про виконання пруденційних  нормативів, які встановлені регулятором.

3. Зобов’язати страхові компанії передбачити у своїх видатках-видатки на рекламу.

4. Активізувати на державному рівні перехід на страхову медицину.

5. У ліцензійних умовах передбачити участь страхових компаній у саморегулівній організації та передати її частину повноважень, щодо регулювання страхового ринку та пруденційного нагляду.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Таким чином, можно зробити висновки, що частка страхових компаній в структурі фінансових посередників України у період 2013-2015 рр. впала з 4,22% до 3,7%, а у співвідношенні до ВВП з 4,56 до 3,07% за аналогічний період. Окрім негативної макроекономічної ситуації, яка склалася у цей період, розвиток страхового ринку гальмує низький рівень фінансової грамотності населення та обізнаність про можливості страхових продуктів. У статті запропоновані ряд заходів які будуть мати синергетичний ефект як для розвитку страхового ринку так і для розвитку фінансового ринку.

У подальших дослідженнях, на нашу думку, слід приділити увагу питанням регулювання страхового ринку, впровадження моделі саморегулювання.

 

Література.

1. Веб-сайт Національного банку України – Електронний ресурс. – Доступний з: http://www.bank.gov.ua.

2. Веб-сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу – Електронний ресурс. – Доступний з: http://www.uaib.com.ua

3. Веб-сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку– Електронний ресурс. – Доступний з: http://www.nssmc.gov.ua

4. Веб-сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг – Електронний ресурс. – Доступний з: http://www.nfp.gov.ua

 

References.

1. Web-site State National Bank of Ukraine, available at: http://www.bank.gov.ua

2. Web-site Ukrainian Association of Investment Business, available at: http://www.uaib.сom.ua

3. Web-site National Securities and Stock Market Commission, available at: http://www.nssmc.gov.ua

4. Web-site The national Commission exercising state regulation in the sphere of financial services markets, available at: http://www.nfp.gov.ua

 

Стаття надійшла до редакції 20.12.2016 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"