Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 338.2

 

І. В. Колупаєва,

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту,

Харківський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

 

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ

 

Irina V. Kolupaieva,

Candidate of Economics Sciences, Associate Professor,

Associate Professor of Finance, Accounting and Auditing  Department of

Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University

 

THE MECHANISM OF REGULATORY POLICY: THE NATURE AND DETERMINANTS

 

Метою дослідження є обґрунтування використання аналітичного інструментарію щодо визначення механізму державного регулювання, управління та регуляторної політики. У досліджені всебічно проаналізовано та узагальнено визначення дефініцій «механізм регуляторної політики», «механізм державного регулювання» та «механізм державного управління». Внаслідок багатоплановості та нерівнозначності представлених понять у дослідженні використано морфологічний аналіз, який дозволив визначити сутність поняття, його зміст та складові елементи.

У статті представлена морфологічна декомпозиція дефініцій, що дозволило довести, що механізм державної регуляторної політики є складною категорією і включає такі елементи: цілі регулювання; форми регулювання; методи регулювання; інструменти регулювання; засоби впливу; важелі впливу; функції регулювання; принципи регулювання; матеріальні та фінансові ресурси; суб’єкт та об’єкт регулювання; потреби та інтереси суспільства.

 

The objective of the article is to study the use of analytical tools to determine the mechanism of state regulation, management and regulatory policy. In the research such definitions as "regulatory policy mechanism", "state regulation mechanism" and "mechanism of government management" have been comprehensively investigated, analyzed and generalized. Due to the widely varied and unequal of concepts, morphological analysis has been presented in the study. Morphological analysis makes possible to define the essence of the concept, its content and components,

The paper presents the morphological decomposition of definitions. It is allowed to prove that the mechanism of regulatory policy is rather complicated category and includes the following elements: goals of regulation; forms of regulation; methods of regulation; regulatory instruments; tools; leverages; functions of regulation; principles of regulation; material and financial resources; the subject and object of regulation; needs and interests of society.

 

Ключові слова: регуляторна політика, механізм регуляторної політики, механізм державного регулювання, механізм державного управління.

 

Keywords: regulatory policy, regulatory policy mechanism, state regulation mechanism, mechanism of government management.

 

 

Постановка проблеми. Виходячи з узагальнення досягнень світової теорії і практики у сфері регуляторної політики держави, обґрунтування необхідності реалізації соціально орієнтованого управління в Україні та створення основи для забезпечення ефективності регуляторної політики, є всі підстави стверджувати, що для прискорення інтеграції нашої держави до світової системи господарювання необхідно розробити концепцію ефективного регулювання, в основі якої мати бути механізм регуляторної політики.

З огляду на те, що дана концепція не була запропонована ані закордонними, ані вітчизняними дослідниками, доцільно навести власне її бачення, на основі чого буде побудовано схему формування механізму регуляторної політики держави. Отже, на нашу думку, державна регуляторна політика – це напрям державної політики, що передбачає синтез правового та економічного регулювання відносин між суб’єктами підприємницької діяльності, а також адміністративних та економічних відносин між регуляторними органами та іншими органами влади й суб’єктами підприємництва, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та використання широкого набору важелів як основного інструменту державного регулювання, який направлений на стимулювання легальної господарської діяльності суб’єктів господарювання та детінізації бізнесу. Але перш ніж розпочати формування механізму регуляторної політики держави необхідно дати визначення механізму як поняття.

Аналіз останніх публікацій. У наукових доробках можна знайти праці, присвячені дослідженню механізму регуляторної політики та державного регулювання у різних сферах. В Україні вивченню цих питань присвячені дослідження таких науковців, як: Горобінська І. В. [1],  яка розглядає механізм регуляторної політики в сфері транспортної діяльності; Амосов О. Ю. та Галушка Б. П. [2], які досліджують механізм державного регулювання у паливно-енергетичний сфері; Погрібняк М. А. [3],  який аналізує механізм регуляторної політики у сфері господарської діяльності; Степаненко С. В. [4], який досліджує механізм регуляторної політики для забезпечення суспільного розвитку та інші.

Незважаючи на те, що дана категорія використовується досить часто в працях науковців (зокрема мова йде про дослідження особливостей функціонування економічного, організаційно-економічного, соціального, інформаційно-комунікаційного та інших різновидів механізму), а визначення особливостей формування та реалізації механізму здійснюється в межах питань, які стосуються регулювання, керування, управління будь-якою системою, зміст дефініції “механізм” не є статичним, а дискусії щодо уточнення дефініції тривають впродовж тривалого часу. Потребує подальшого аналізу визначені даного поняття та відповідне узагальнення.

Метою дослідження є обґрунтування використання аналітичного інструментарію щодо визначення механізму державного регулювання, управління та регуляторної політики.

Виклад основного матеріалу. З метою коректного визначення та уточнення поняття «механізм регуляторної політики», проаналізуємо сутність не тільки даного поняття, але й дефініцій «механізм державного регулювання» та «механізм державного управління».

Необхідно зазначити, що більшість вчених не встановлюють чіткі межи між категоріями «управління» та «регулювання», через що не повністю розкривається сутність конкретного підходу до визначення.

Таке різноманіття проаналізованих визначень сутності механізму державного управління, механізму державного регулювання та механізму регуляторної політики підтверджує складність, нерівнозначність та багатоплановість даного поняття, що вимагає подальшого аналізу їх сутності. З цією метою у роботі запропоновано використовувати морфологічний аналіз, який дозволить визначити сутність поняття, його зміст та кінцеву мету.

Механізм регуляторної політики було досліджено у роботах таких вчених, як: Горбінська І. [1], Мещеряков А., та Сопотян С. [5], Степаненко С. В. [4], Мордвінов О. та Погрібняк М. [3, с. 149], Погрібняк М. A. [3]. Узагальнені результати наведені на рис. 1.

 

Рис. 1. Аналіз сутності визначень «механізм регуляторної політики»

 

Аналіз сутності поняття механізму регуляторної політики дозволив визначити основні елементи: сукупність принципів, функцій, методів, сфер реформування, послідовних стадій та засобів реалізації (регулювання).

Аналіз наукових досліджень, які присвячені механізму державного управління, дозволив узагальнити визначення поняття «механізм державного управління». Результати морфологічного аналізу наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1.

Аналіз сутності визначень «механізм державного управління»

Визначення

Автор

Складові елементи

спосіб розв’язання суперечностей явища чи процесу в державному управлінні; послідовна реалізація дій, які базуються на основоположних принципах, цільовій

орієнтації, функціональній діяльності з використанням відповідних їй форм і

методів управління

Амосов О. Ю., Галушко Б. П  [2, с. 22]

 

спосіб; принципи, форми, методи управління


сукупність відповідних державних органів, організованих у систему для виконання цілей (завдань) державного управління відповідно до їх правового статусу, та масив правових норм, що регламентують організаційні засади та процес реалізації вказаними органами свого функціонального призначення

Авер'янов В.Б. [7]

система органів виконавчої влади; сукупність правових норм, що регламентують як організаційну структуру системи органів виконавчої влади, так і процеси її функціонування та розвитку

система елементів організаційно-економічного впливу на процес управління

Астапова Г.В., Астапова Е.А., Лойко Д.П.[8, с. 279]

система елементів організаційно-економічного впливу

складна система державних органів, організованих відповідно до визначених принципів для здійснення завдань державного управління; це інструмент реалізації виконавчої влади держави

Атаманчук Г.В.

[9, с. 86]

соціальні елементи, процеси та закономірності, суб’єкт та об’єкт управління, потреби, інтереси і цілі

сукупність засобів державного управління і способів активізації діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

Долгальова О.В. [10]

засоби державного управління і способи активізації діяльності органів влади

практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких органи державної влади впливають на будь-які суспільні відносини з метою досягнення поставлених цілей

Бакуменко В.Д.,  Безносенко Д.О.

[11] В.М. Князєв, В.Д. Бакуменко

[12, с. 17]

цілі, завдання, рішення, впливи, дії, результати

система процедур державного управління, які формують управлінське рішення чи правила його прийняття і реалізації

Васильева М.В. [13]

конкретні управлінські механізми

сукупність державних органів, організованих у систему для виконання цілей (завдань) державного управління відповідно до їх правового статусу, та системи правових норм, що регламентують процес реалізації вказаними органами свого функціонального призначення.

Гомаль В.П., Мудриєвська Л.М. [14]

сукупність державних органів

певне знаряддя для здійснення цілеспрямованих перетворень; це сукупність способів, методів, важелів через які суб’єкт управління впливає на об’єкт управління для досягнення певної мети

Коротич О.Б.

[15, с. 246]

суб’єкт та об’єкт управління, способи, методи, важелі управління

складова системи управління, що забезпечує здійснення впливу на фактори, від стану яких залежить результат діяльності управлінського об’єкта

Нижник Н. Р., Олуйка В. М. [16, с. 236]

фактори, результат, взаємодія між елементами системи, інтереси

 сукупність засобів організації управлінських процесів та способів впливу на розвиток керованих об’єктів із використанням відповідних методів управління, спрямованих на реалізацію цілей державного управління

Малиновський В.Я. [17]

об’єкт, суб’єкт, цілі, методи, засоби організації управлінських процесів, способи впливу

складова частина системи управління, що забезпечує вплив на внутрішні (коли йдеться про механізм управління організацією) та зовнішні (коли говорять про механізм взаємодії з іншими організаціями) фактори, від стану яких залежить результат діяльності управлінського об’єкта

Нижник Н. Р., Машков О. А.

[18, с. 49]

цілі управління, елементи об’єкта та їх зв’язки, на які здійснюється вплив, дії в інтересах досягнення цілей, методи впливу, матеріальні та фінансові ресурси управління, соціальний та організаційний потенціали

засіб розв’язання суперечностей явища чи процесу, послідовну реалізацію дій, які базуються на основоположних принципах, цільовій орієнтації, функціональній діяльності з використанням відповідних їй методів управління та спрямовані на досягнення мети

Одінцова Г.С., Мельтюхова Н.М. [19, с. 13]

принципи, методи управління

система знань про сутність, закономірності дій і правила застосування організаційно-правових методів і засобів цілеспрямованого систематичного регулюючого впливу суб’єкта управління на обєкт управління з метою переведення в якісно новий стан

Приходченко Л.Л. [20]

суб’єкт, об’єкт, організаційно-правові методи і засоби цілеспрямованого систематичного регулюючого впливу

внутрішнє улаштування системи управління, що визначає порядок управлінської діяльності

Сурмін Ю.П., Бакуменко В.Д., Михненко А.М.

[21, с. 424]

об’єкти, процеси, явища, які забезпечують процес управління

штучно створена складна система, призначена для досягнення поставлених цілей, яка має визначену структуру, сукупність правових норм, методи, засоби, інструменти державного впливу на об’єкт управління

Рудніцька Р.М., Сидорчук О.Г., Стельмах О.М. [22, с. 15].

цілі, сукупність правових норм, методи, засоби, інструменти державного впливу на об’єкт управління

Відображає взаємодію різних елементів управління, що мають характер стійких взаємозалежностей і причинно-наслідкових зв'язків

Тихомиров Ю.

[23]

елементи управління

організацію практичного здійснення державного управління (виконавчо-розпорядчої діяльності)

Л.П.Юзьков

[24, с. 61]

об'єкти управління; суб'єкти управління; взаємовплив між суб'єктами та об'єктами управління


 складна система, призначена для практичного здійснення державного управління та досягнення поставлених цілей, яка має визначену структуру, методи, важелі, інструменти впливу на об’єкт управління з відповідним правовим, нормативним та інформаційним забезпеченням

Федорчак О.В. [25]

структура, методи, важелі, інструменти впливу, суб’єкт та об’єкт управління, правове, нормативне та інформаційне забезпечення

 

Результат морфологічного аналізу дозволив виділити характерні складові елементи механізму державного управління, серед яких: принципи; форми; методи управління; система органів виконавчої влади; сукупність правових норм, що регламентують як організаційну структуру; система елементів організаційно-економічного впливу; процеси та закономірності, потреби, інтереси та інші.

У таблиці 2 наведено узагальнення результатів морфологічного аналізу сутності поняття «механізм державного регулювання», в результаті якого було виділено складові елементи.

 

Таблиця 2.

Аналіз сутності визначень «механізм державного регулювання»

Визначення

Автор

Складові елементи

система взаємопов’язаних методів, форм та інструментів, а також ланцюгів та елементів

Бондаренко Є.П. [26]

методи, форми та інструменти, ланцюги та елементи

сукупність форм, методів, засобів впливу на економіку, що охоплюють економічні відносини, які склалися між суб‘єктами та об‘єктами регулювання в процесі визначення та реалізації мети

Белянский В.П., Воронин А.Г., Пономаренко Б.Т. [27, с. 33]

суб’єкт та об’єкт регулювання, форми, методи, засоби впливу

сукупність організаційно-економічних методів та інструментів, за допомогою яких виконуються взаємопов’язані функції для забезпечення безперервної, ефективної дії відповідно системи (держави) на підвищення функціонування економіки

Комяков О.М. [28]

методи, інструменти, функції

система засобів, важелів, методів і стимулів, за допомогою яких держава регулює економічні процеси, забезпечує реалізацію соціально-економічних функцій

Корецький М.Х. [29, с. 16]

засоби, важелі, методи, стимули

сукупність цілеспрямованих форм, методів і напрямів впливу, що застосовуються органами державного управління для впорядкування системи суспільно-економічних відносин з метою стабілізації і пристосування існуючої суспільно-політичної системи до умов, що змінюються

Кушнірюк В.М. [30, с. 470]

форми, методи і напрями впливу

певне поєднання принципів, функцій, форм, методів і засобів регулювання, а також спосіб дій суб’єкта регулювання, який ґрунтується на базових принципах та функціях, забезпечуючи за допомогою певних форм, методів і засобів ефективне функціонування системи державного регулювання для досягнення поставленої мети та вирішення суперечностей

Латинін М.А. [31]

принципи, функції, форми, методи та засоби регулювання, суб’єкт та об’єкт регулювання

система заходів, розроблених державою з урахуванням вимог та інтересів суб’єктів регулювання

Розпутенко І. В. [32, с. 26]

система заходів, суб’єкт та об’єкт регулювання, вимоги та інтереси


система політичних, економічних, соціальних, організаційних і правових засобів цілеспрямованого впливу органів державної влади (суб’єктів державного регулювання), які здійснюють керівні впливи з урахуванням (в окремих випадках лише декларативно) потреб, інтересів і цілей суспільства, закріплюють їх у своїх рішеннях і практично провадять у життя, спираючись на державну владу

Мельтюхова Н. М., Рябцева Ю. М. [33, с. 72]

засоби впливу, суб’єкт та об’єкт регулювання, потреби, інтереси і цілі суспільства

виконує функції регулятора між процесами виробництва і споживання матеріальних благ

Стиглиц Дж. Ю. [34, с. 96].

функції

сукупність форм, методів і заходів управління діяльністю

Чорна О.М. [35]

форми, методи та заходи управління

 

Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Проведення морфологічної декомпозиції дозволило виявити, що вся різноманітність наведених визначень пов’язана з наявністю різних підходів, які використовуються в управлінні в цілому та в регулюванні зокрема. Отже, механізм державної регуляторної політики є достатньо складною категорією і включає такі елементи: цілі регулювання; форми регулювання; методи регулювання; інструменти регулювання; засоби впливу; важелі впливу; функції регулювання; принципи регулювання; суб’єкт та об’єкт регулювання; потреби та інтереси суспільства. Враховуючи те, що поняття механізму державного регулювання має поліморфний характер, необхідним та важливим етапом дослідження структури механізму є виділення за різними ознаками відповідних його видів та здійснення морфологічного аналізу, чому і будуть присвячені подальші дослідження.

 

Література.

1. Горобінська І. В. Механізм реалізації державної регуляторної політики в сфері транспортної діяльності / І. В. Горобінська // Вісник Національного транспортного університету. - 2011. - № 24 (1). - С. 232-236.

2. Амосов О. Ю. Формирование механизма государственного регулирования топливно-энергетического комплекса региона / О. Ю. Амосов, Б. П. Галушко // Проблеми економіки. – 2013. – № 3. – С. 21 – 27.

3. Погрібняк М. А. Механізм державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Погрібняк М. А.; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 20 с.

4. Степаненко С. В. Визначення основних засад регуляторного втручання в економіку залежно від функцій держави в реалізації цілей суспільного розвитку / С. В. Степаненко // Актуальні проблеми державного управління. – 2013. - № 1 (43). – С. 147-152.

5. Мещеряков А. А. Регуляторна політика як складова забезпечення економічної безпеки в Україні / А. А. Мещеряков, С. В. Сопотян // Вісник митної служби України. Серія «Економі- ка». – 2011. – № 1. – С. 34 – 39.

6. Мордвінов О. Г. Досвід формування механізму регуляторної політики в США та можливості застосування його в Україні / О. Г. Мордвінов, М. А.Погрібняк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Ptdu/2011_2/files/PD211_28.pdf

7. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Факт, 2003. – 384 с.

8. Астапова Г. В. Организационно-экономический механизм корпоративного управления в современных условиях реформирования экономики Украины: монографія / Г.В. Астапова, Е.А. Астапова, Д.П. Лойко. –Донецк : ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2001. – 526 с.

9. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления / Г. В. Атаманчук. – 2-е изд., дополн. – М. : Омега-Л, 2004. – 584 c.

10. Долгальова О. В. Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління сталим розвитком підприємств малого бізнесу в Україні: дис. ...д-ра наук з держ.упр.: 25.00.02 / О. В. Долгальова – Донецьк, 2007. – 451 с.

11. Бакуменко В. Д. Виявлення комплексу проблем державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України, розробка пропозицій щодо вдосконалення системи державного управління цими процесами: науково-дослідна робота. / В. Д. Бакуменко, Д. О. Безносенко– К.: НАДУ при Президентові України; Центр навчання і досліджень з європейської та євроатлантичної інтеграції України. – 41 с.

12. Бакуменко В. Методологія державного управління: проблеми становлення та подальшого розвитку / Бакуменко В., Князєв В., Сурмі Ю. // Вісник УАДУ. – 2000. – № 1. – С. 11–27.

13. Васильева М. В. Государственный финансовый контроль в управлении регионом : Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05, 08.00.10 / М. В Васильева; РГБ ОД. – Волгоград, 2003. – 182 c..

14. Мудриєвська Л. М. Державне управління / Л. М. Мудриєвська, В. П. Гомаль. – Дніпропетровськ: 2012. – 156 с.

15. Коротич О. Б. Методологічні засади державного управління регіональним розвитком / О. Б. Коротич // Теорія та практика державного управління. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – Вип. 3 (12). –С. 241-246

16. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: навч. посібник / За заг. ред. Нижник Н. Р., Олуйка В. М. – Л. : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 352 с.

17. Малиновський В. Я. Державне управління : навчальний посібник / Малиновський В. Я. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – К. : Атіка, 2003. – 576 с.

18. Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління: навч. посібн. / Н. Р. Нижник, О. А. Машков. – К. : УАДУ, 1998. – 160 с.

19. Одінцова Г. С. Теорія і історія державного управління / Г. С. Одінцова , Н. М. Мельтюхова. – Х. : УАДУ (ХФ), 2001. – 136 с.

20. Приходченко Л. Л. Організаційно-правовий механізм забезпечення ефективності державного управління : теоеретико-методологічні засади / Л. Л. Приходченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ Магістр, 2009. – Вип. 1(24). – С. 59–66.

21. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін. ; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.

22. Рудніцька Р. М. Механізми державного управління : сутність і зміст / Рудніцька Р. М., Сидорчук О. Г., Стельмах О. М. / За ред. М. Д. Лесечка, А. О. Чемериса. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 28 с.

23. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса / Ю.А.Тихомиров. – М., 1998. – 489 с.

24. Юзьков Л. П. Государственное управление в политической системе развитого социализма / Л. П. Юзьков– К. : Вища школа, 1983 – 155 с.

25. Федорчак О. В. Класифікація механізмів державного управління / О. В. Федорчак // Демократичне врядування. – 2008. – № 1. – Електронне наукове фахове видання. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008-01/O_Fedorchak.pdf.

26. Бондаренко Є. П. Механізм регулювання ринку фінансових послуг України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / Є. П. Бондаренко; ДВНЗ “Укр. акад. банк. справи Нац. банку України”. – Суми, 2011. – 18 с.

27. Муниципальное управление и поддержка предпринимательства / Под ред. В. П.Белянского, А. Г.Воронина, Б. Т. Пономаренко. – Академия менеджмента и рынка. – М. : Логос, 2001. – 362 с.

28. Комяков О. М. Державне регулювання перехідної економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О. М. Комяков; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2000. – 19 с.

29. Корецький М. Х. Державне регулювання аграрної сфери у ринковій економіці: монографія / М. Х. Корецький. – К.: Видавництво УАДУ, 2002. – 260 с.

30. Кушнірюк В. М. Організація діяльності державного службовця / В. М. Кушнірюк– Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 544 с.

31. Латинін М. А. Теоретичні підходи щодо визначення механізму державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки України / М. А. Латинін // Державне управління: теорія та практика : електрон. наук. фах. Журнал. – 2005. – № 2. – Режим доступу: http://www.academy.kiev.ua/ej2/txts/galuz/05lmaseu.pdf.

32. Розпутенко І. В. Державна політика України в контексті геоекономічних змін / І. В. Розпутенко // Науково-інформаційний вісник з державного управління. – 2009. – № 2. – С. 25–29.

33. Мельтюхова Н. М. Організаційний механізм реалізації державної влади / Н. М. Мельтюхова, Ю. М. Рябцева // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Вип. 1 (20). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – С. 70–78.

34. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора : пер. с англ. / Д. Ю. Стиглиц ; [ред. пер. КуГ. М. Куманин]. – М. : Изд-во МГУ : ИНФРА-М, 1997. – 720 с.

35. Чорна О. М. Механізм державного регулювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Чорна, М. А. Кравченко // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2011.– № 2. – Режим доступа: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/...2/14.pdf.

 

References.

1. Gorobins`ka, I. V. (2001) “The mechanism of state regulatory policy in the sphere of transport”, Visny`k Nacional`nogo transportnogo universy`tetu, vol. 24 (1), pp. 232-236.

2. Amosov, O. Yu. and Galushko, B. P. (2013) “Formation of the mechanism of state regulation of the region's fuel and energy complex”, Problemy` ekonomiky, vol. 3, pp. 21-27.

3. Pogribnyak, M. A. (2008) “Formation of the mechanism of state regulation of the region's fuel and energy complex”, Abstract of Ph.D. dissertation, Public management, Klasy`chnyi. pry`vatnyi universytet, Zaporizhzhya, Ukraine.

4. Stepanenko, S. V. (2013) “Definition of the basic principles of regulatory intervention in the economy depend on the functions of the state to implement social development goals”, Aktual`ni problemy` derzhavnogo upravlinnya, vol. 1 (43), pp. 147-152.

5. Meshheryakov, A. A. and Sopotyan, S. V. (2011) “Regulatory policy as a component of economic security in Ukraine”, Visny`k my`tnoyi sluzhby` Ukrayiny`. Seriya “Ekonomika”, vol. 1, pp. 34-39.

6. Mordvinov, O. G. and Pogribnyak, M. A. (2011) Experience of the formation of regulatory policy mechanism in the United States and the possibility of its application in Ukraine [Online], available at: http: //www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Ptdu/2011_2/files/PD211_28.pdf

7. Aver'yanova, V. B. (2003) Derzhavne upravlinnya: problemy` administraty`vno-pravovoyi teoriyi ta prakty`ky [Public administration: problem of administrative and legal theory and practice], Kyiv, Ukraine.

8. Astapova, G. V., Astapova, E.A. and Lojko, D. P. (2001) Organy`zacy`onno-эkonomy`chesky`j mexany`zm korporaty`vnogo upravleny`ya v sovremennykh uslovy`yax reformy`rovany`ya эkonomy`ky`Ukray`ny [Organizational-economic mechanism of corporate management in modern terms reforming of the economy in Ukraine], Doneczk : DonGUЭT y`m. M. Tugan-Baranovskogo.

9. Atamanchuk, G. V. (2004) Teory`ya gosudarstvennogo upravleny`ya [Theory of the State Management], 2nd ed, Moscow: Omega-L.

10. Dolgal`ova, O. V. (2007) “Theoretical and methodological principles of state mechanisms of sustainable development of small business in Ukraine:”, Abstract of Doctoral dissertation, Public management, Donecz`k, Ukraine.

11. Bakumenko, V. D. аnd Beznosenko, D. O. Determination of  complex problems of public administration processes of European and Euro-Atlantic integration of Ukraine, development of proposals on improvement of state management of these processes: research work [Identifying of complex problems of public administration processes of European and Euro-Atlantic integration of Ukraine, development proposals of improvement of state management of these processes], Kyiv, NADU pry` Prezy`dentovi Ukrayiny, Ukraine.

12. Bakumenko, V., Knyazyev, V. and Surmi, Yu. (2000) “Methodology of state management:: problems of formation and further development”, Visny`k UADU, vol. 1, pp. 11–27.

13. Vasy`l`eva, M. V. (2003) “State financial control management in the region”, Abstract of Ph.D., Volgograd, Russia.

14. Mudry`yevs`ka, L. M. and Gomal`, V.P. (2012) “State management” [State management],  Dnipropetrovs`k, Ukraine.

15. Koroty`ch, O. B. (2005) “Methodological principles of state regional development”, Teoriya ta prakty`ka derzhavnogo upravlinnya, Kharkiv, NADU “Magistr”, vol. 3 (12), pp. 241-246.

16. Ny`zhny`k, N. R. and Olujka, V. M. (2002) Derzhavne upravlinnya v Ukrayini: naukovi, pravovi, kadrovi ta organizacijni zasady` [Public administration in Ukraine: scientific, legal, personnel and organizational principles], Lviv,. Nacional`nyi universy`tet «L`vivs`ka politexnika», Ukraine.

17. Maly`novs`ky`j, V. Ya. (2003) Derzhavne upravlinnya [State Management], 2nd ed, Kyiv, Atika, Ukraine.

18. Ny`zhny`k, N. R. and Mashkov, O. A. (1998) Sy`stemny`j pidxid v organizaciyi derzhavnogo upravlinnya: navch. posibn. [System approach to the organization of government management], Kyiv,UADU, Ukraine.

19. Odinczova, G. S. and Mel`tyuxova, N. M. (2001) Teoriya i istoriya derzhavnogo upravlinnya [Theory and history of state management], Kharkiv, UADU, Ukraine.

20. Pry`xodchenko, L. L. (2009)Organizational and legal mechanism of assurance the effectiveness of public administration”, Teoriya ta prakty`ka derzhavnogo upravlinnya, Kharkiv, Kharkiv NADU Magistr, vol. 1(24), pp. 59–66.

21. Surmin, Yu. P., Bakumenko, V. D. and My`xnenko A. M. (2010) Ency`klopedy`chny`j slovny`k z derzhavnogo upravlinnya [Encyclopedic dictionary of public administration], Kyiv, NADU, Ukraine.

22. Rudnicz`ka, R. M. Sy`dorchuk, O. G., Stel`makh, O. M. and Lesechka M. D. (2005) Mexanizmy` derzhavnogo upravlinnya : sutnist` i zmist [Mechanisms of state management: the nature and content], L`viv : LRIDU NADU, Ukraine.

23. Ty`xomy`rov, Yu. A. (1998) Kurs admy`ny`straty`vnogo prava y` processa [The course of administrative law and process], Moscow, Russia.

24. Yuz`kov, L. P. (1983) Gosudarstvennoe upravleny`e v poly`ty`cheskoj sy`steme razvy`togo socy`aly`zma [State management in political system of development socialism], Kyiv, Vy`shha shkola, Ukraine.

25. Fedorchak, O. V. (2008) “Classification of mechanisms of state control”, Demokraty`chne vryaduvannya, [Online], vol. 1, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008-01/O_Fedorchak.pdf.

26. Bondarenko, Ye. P. (2011) Mechanism of regulation of the financial services market Ukraine, Abstract of Ph.D. dissertation, Finance, money and credit, DVNZ “Ukr. akad. bank. spravy` Nacz. banku Ukrayiny`”, Sumy`, Ukraine.

27. Belyanskogo, V. P., Vorony`na, A. G. and Ponomarenko, B. T. (2001) Muny`cy`pal`noe upravleny`e y` podderzhka predpry`ny`matel`stva [Municipal management and business support], Akademy`ya menedzhmenta y` rynka, Moscow, Logos, Russia.

28. Komyakov, O. M. (2000) State regulation of transition economy, Abstract of Ph.D. dissertation, Ky`yiv. nacz. ekon. un-t., Kyiv. Ukraine.

29. Korecz`ky`j, M. X. (2002) Derzhavne regulyuvannya agrarnoyi sfery` u ry`nkovij ekonomici: monografiya [State regulation of the agricultural sector in a market economy], Kyiv, UADU, Ukraine.

30. Kushniryuk, V. M. (2012) Organizaciya diyal`nosti derzhavnogo sluzhbovcya [Organizational activity of government employee], Ivano-Frankivs`k : Misto NV, Ukraine.

31. Laty`nin, M. A. (2005) “Theoretical approaches of determination of the mechanism of state regulation of agrarian sector Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: teoriya ta parkty`ka, [Online], vol. 2, available at: http://www.academy.kiev.ua/ej2/txts/galuz/05lmaseu.pdf.

32. Rozputenko, I. V. (2009) “Ukraine's policy in the context of geo-economic changes”, Naukovo-informacijny`j visny`k z derzhavnogo upravlinnya, vol. 2, pp. 25–29.

33. Mel`tyuxova, N. M. and Ryabceva, Yu.M. (2008) “ The organization of implementation mechanism of the government`”, Teoriya ta prakty`ka derzhavnogo upravlinnyavol. 1 (20), pp. 70–78.

34. Styglycz, Dzh. Yu. (1997) Ekonomika gosudarstvennogo sektora [Economics of public sector], Moscow: Y`zd-vo MGU : Y`NFRA-M, Russia.

35. Chorna, O. M. and Kravchenko, M. A. (2011) “ The mechanism of state regulation of innovation entities in Ukraine ”, Naukovy`j visny`k: Finansy`, banky`, investy`ciyi, [Online] vol. 2, available at: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/...2/14.pdf.

 

Стаття надійшла до редакції 17.12.2016 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"