Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 332.1

 

Р. С. Зубков,

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства,

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету «Україна», м. Миколаїв

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

 

R. S. Zubkov,

PhD in Economics, st. lecturer of the Department of Enterprise Economics.

Mykolaiv interregional Institute, Open International University of Human Development "Ukraine", Mykolaiv

 

MAIN INDICATORS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE BLACK SEA REGION OF UKRAINE

 

У статті розглядаються актуальні проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств Причорноморського регіону України. Автором визначено загальну тенденцію показників інноваційно-інвестиційної активності підприємств та досліджено динаміку інноваційної активності на промислових підприємствах Причорноморського регіону України у 2011-2015 рр.

 

The article deals with actual problems of innovative-investment activity of the industrial enterprises of the black sea region of Ukraine. The author defines the General trend of indicators of innovative-investment activity of enterprises and the dynamics of innovative activity at industrial enterprises of the black sea region of Ukraine in 2011-2015.

 

Ключові слова: інновація, Причорноморський регіон, промислові підприємства, інвестор.

 

Keywords: innovation, the black sea region, industrial enterprises, the investor.

 

 

Постановка проблеми. Європейсько-інтеграційний напрямок розвитку України вимагає від всіх учасників цього процесу приділення значної уваги до залучення інновацій в економіку як в цілому країни так і в економіку окремого регіону. В сучасних умовах інноваційний розвиток регіонів є ключовим фактором соціально-економічної стабільності та швидкої адаптивності до деструктивних проявів як світових так і локальних депресивних потрясінь.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні дослідження інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств України висвітлені в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених: В. Александрової, Л. Антонюка, Ю. Бажала, П. Бубенка, В.Гейця, В. Гриньової, Г.Демченко, О.Єрмакової, С. Ілляшенка, М. Ситницького, П. Хорів, С.Фірсової, Л.Федулової, Д.Черваньова та інших.

Мета дослідження. Виявлення та аналіз  основних показників інноваційної діяльності промислових підприємств Причорноморського регіону України

Виклад основного матеріалу. Характерною особливістю національної економіки є те, що основними осередками впровадження інноваційної діяльності в більшості випадків слугують промислові підприємства. Не винятком є і Причорноморський регіон. Поряд з цим, одним з найважливіших чинників, що характеризує інновації на промислових підприємствах України є їх інноваційна активність.

Для подальшого аналізу вважаємо необхідним визначити, що являє собою інноваційний тип промислово-регіонального розвитку. Інноваційний тип промислово-регіонального розвитку потрібно розглядати як такий тип розвитку при якому використовується принципово нова прогресивно-інноваційна технологія, що дає можливість випускати високотехнологічну продукцію, використовуючи при цьому нову організаційно-управлінську структуру в інноваційній діяльності, яку слід розглядати з позиції двох рівнів процесного розвитку - мікро та макро тобто створення нових прогресивних структур внутрішньо-регіонального середовища (технопарків, технополісів, наукових осередків інноваційної активності тощо).

Звертаючись до вітчизняного законодавства слід зауважити, що Закон України «Про інноваційну діяльність» трактує інновації як «новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери» [4].

Так, за останні 6 років рейтинг України за глобальним індексом інновацій (Global Innovation Index (CII)) покращився на 15 пунктів (Україна у 2015 році займає 64-е місце у порівнянні з 79-им у 2008 році) [5].

Нижче розглянемо основні показники інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств Причорноморського регіону України.

 

Рис. 1 Кількісна оцінка інноваційної діяльності промислових підприємств по областям

 Причорноморського регіону і по Україні в цілому за 2013-2015 рр., од

Джерело: побудовано на основі [1;2;3]

 

Аналізуючи рис.1, можна дійти висновку, що за 2013-2015 рр.в цілому прослідковується позитивна динаміка зростання кількості промислових підприємств, які впроваджують інновації по областям Причорноморського регіону і по Україні в цілому. Лідером за даним показником серед областей українського Причорномор’я станом на 2015 рік є Миколаївська область, кількісний індикатор якої становить 81 одиницю або + 179,3% за два роки.

 

 

Рис. 2. Частка промислових підприємств Причорноморського регіону в загальній інноваційній

 діяльності підприємств України за 2013-2015 рр., %

Джерело: побудовано на основі[1; 2; 3]

 

Питома вага промислових підприємств Причорноморського регіону в загальній інноваційній діяльності підприємств України протягом двох років зросла на 13,24%, хоча протягом останнього періоду спостерігається її незначне скорочення на (-0,14%), вважаємо, що це пов’язано насамперед з кризовими тенденціями розвитку економіки України, які притаманні сьогодні нашій державі (рис.2).

Статистична інформація щодо впровадження інновацій на промислових підприємствах Причорноморського регіону України за період 2011-2015 рр. представлена у табл.1.

 

Таблиця 1.

Впровадження інновацій на промислових підприємствах Причорноморського регіону України за період 2011-2015 рр.

Рік

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, %

Впроваджено нових технологічних процесів, од

у т.ч. маловідходні, ресурсозберігаючі

Освоєно інноваційні види продукції, од

з них нові види техніки

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, %

Миколаївська область

2011

9,7

36

9

34

13

3,3

2012

13,8

29

1

61

15

0,9

2013

11,7

13

268

9

3,0

2014

10,1

35

5

68

7

1,5

2015

23,71

13

3

28

4

0,32

Одеська область

2011

12,8

31

22

82

12

2,2

2012

14,0

35

28

108

8

3,6

2013

11,3

24

20

87

9

3,6

2014

9,8

30

11

82

7

2,4

2015

17,21

26

15

58

10

1,22

Херсонська область

2011

11,9

78

1

146

49

4,9

2012

12,3

37

34

95

32

5,6

2013

13,3

121

103

157

36

4,0

2014

10,8

181

97

153

17

5,4

2015

20,71

25

12

41

12

1,42

1У зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо

 інноваційної діяльності промислового підприємства безпосереднє порівняння даних за 2015р. з

аналогічними даними попередніх років є некоректним.

2З 2015р. – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої

продукції промислових підприємств.

Джерело: складено на основі [1; 2; 3]

 

Аналізуючи табл. 1, можна дійти висновку, що основні показники розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств Причорномор’я не є однозначними. Зокрема це чітко демонструють такі індикатори як впровадження нових технологічних процесів у промисловості та освоєння інноваційних видів продукції. Лідируючу позицію займає Херсонська область, яка в межах першого показника досягла точки максимуму у 2014 році (181 одиниця) так і не відстає за результатами другого індикатора -157 од. у 2013. Слід відмітити, що хоча Миколаївська область і продемонструвала випередження Херсонської за вище згадуваним цільовим показником у 2013 році (268 од.) або на+70,7%, однак протягом наступних двох років показник стрімко був спрямований в бік низхідного тренду і досяг точки (-89,55%) (табл.1).

Найбільшу питому вагу реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової продемонструвала Херсонська область у 2012 та 2014 рр. із відповідним значенням 5,6 та 5,4%. Інші області демонструють відставання в рамках даного показника - відповідно на 2,0 та 3,0% Одеська область і Миколаївська 4,7 та 3,9%.

Слід відмітити той аспект, що Причорноморський регіон останніми роками поступово збільшує обсяги виконаних наукових та науково-технічних робіт. Одеська область володіє відчутним науковим потенціалом, що перевершує Миколаївську та Херсонську області за загальною кількістю щорічно виконуваних наукових робіт. Лише за 2015 рік обсяг фундаментальних досліджень Одещини перевищив відповідний показник Миколаївщини втричі або на 327,4%, а Херсонщини -в чотири рази (452,3%), у цілому випередивши дві області майже двічі 189,9%. Відповідні домінуючі позиції Одеська область займає у порівнянні з двома іншими і за показником прикладні дослідження (148,3%) (табл.2).

 

Таблиця 2.

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт у Причорноморському регіоні України за період 2011-2015 рр.,тис. грн.

 

Роки

Всього,

у фактичних цінах

У тому числі

фундаментальні дослідження

прикладні

дослідження

розробки

науково-технічні

послуги

Миколаївська область

2011

408488,3

13468,0

15671,4

323960,6

55388,3

2012

268005,9

17461,0

12961,4

205784,8

31798,7

2013

687046,7

20056,4

12224,0

645162,4

9603,9

2014

347262,1

19042,0

12200,6

297228,4

18791,1

2015

361145,3

20082,4

15925,2

272799,0

52338,7

Одеська область

2011

205758,6

55807,7

55350,2

50418,4

44182,3

2012

211222,2

71912,7

62010,8

40122,6

37176,1

2013

235519,2

70088,8

54805,3

61321,4

49303,7

2014

214061,4

69781,7

54989,6

51099,4

38190,7

2015

240296,7

65746,5

55446,8

77406,5

41696,9

Херсонська область

2011

47024,3

14150,9

19532,5

7575,0

5765,9

2012

48597,6

11265,0

25790,8

7789,4

3752,4

2013

46649,2

16146,0

20751,2

5891,7

3860,3

2014

45664,5

15722,2

20743,0

4174,8

5024,5

2015

38218,5

14536,8

21473,6

505,7

1702,4

Джерело: складено на основі [1; 2; 3]

 

В ренкінгу показника розробки спостерігається зовсім інша тенденція. Тут значного домінування займає Миколаївська область, яка у 2015 році перевищила загальну суму двох інших областей Причорноморського регіону на 194886,8 тис. грн. або в 3,5 рази.

Щодо показника науково-технічні послуги, то першу позицію займає Миколаївська область, однак лише на 32,3% демонструє Одеська. Значення Херсонської області в даному розрізі не досяжним для порівняння, адже показник цієї області за останній рік значно втратив свої позиції та його значення в порівнянні до двох попередній є недосяжним більш як 30 разів.

Висновки. Констатується позитивна динаміка зростання кількості промислових підприємств протягом 2013-2015 рр., які впроваджують інновації по областям Причорноморського регіону і по Україні в цілому. Лідируючу нішу в межах зазначеного індикатора серед областей Причорномор’я станом на 2015 рік є Миколаївська область - 81 одиниця або + 179,3% за два роки. Питома вага промислових підприємств Причорноморського регіону, що займалися інноваційною-інвестиційною діяльністю та впроваджували інновації в Україні в загальній структурі вітчизняних підприємств за останні 3 роки, зросла на 13,24%, хоча протягом 2015 року втратила (-0,14%).

 

Список літератури.

1. Офіційний сайт Головного управління статистики в Одеській області. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.od.ukrstat.gov.ua.

2. Офіційний сайт Головного управління статистики у Миколаївській області. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.mk.ukrstat.gov.ua.

3. Офіційний сайт Головного управління статистики у Херсонській області. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ks.ukrstat.gov.ua.

4. Про інноваційну діяльність : Закон України № 40-IV від 04.07.2002 Електронний ресурс - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15

5. BDO International Business Compass, 2015 . Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.bdo.ge/upload/BDO-IBC-Summary-2015_ENG.pdf

 

References.

1. The official website of the Main Statistical Office in Nikolayev (2014), available at: http://www.mk.ukrstat.gov.ua (Accessed 15 October 2016).

2. The official website of the Main Statistical Office in Odessa (2016), available at: http://www.od.ukrstat.gov.ua (Accessed 15 October 2016).

3. The official website of the Main Statistical Office in Kherson (2014), available at: http://www.ks.ukrstat.gov.ua (Accessed 15 October 2016).

4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "Pro investytsiinu diialnist”,  04.07.2002, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (Accessed 15 October 2016)

5. BDO International Business Compass (2015), available at: http://www.bdo.ge/upload/BDO-IBC-Summary-2015_ENG.pdf (Accessed 15 October 2016).

 

Стаття надійшла до редакції 02.12.2016 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"