Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК  338

 

І. І. Дяконова,

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки,

Сумський державний університет, м. Суми

П. С. Родіонова,

Студент, Сумський державний університет, м. Суми

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

I. I. Dyakonova,

D.Sc. (Economics), Professor, Professor of International Economics Department,

Sumy State University, Sumy city

P. S. Rodionova,

Student, Sumy State University, Sumy city

 

MODERN TRENDS OF VENTURE FINANCING IN UKRAINE

 

У даній статті після дослідження та аналізу робіт українських вчених щодо даного питання наведено новітнє розуміння поняття венчурного фінансування, визначено його місце на українському ринку загалом та зокрема, на ринку інноваційних технологій. Запропоновано позицію щодо важливості й значної ролі венчурного фінансування в умовах українських реалій. Представлено результати аналізу та тенденції розвитку венчурного фінансування в Україні. Оцінено практику застосування венчурного фінансування в нашій державі, на основі чого зроблено висновки про високу ефективність венчурного фінансування для новітніх інноваційних підприємств. Запропоновано пропозиції щодо вдосконалення венчурної екосистеми в Україні, а також прогнози щодо подальшого розвитку цієї галузі в Україні, розроблені на основі статистичних даних.

 

In this article, after researching and analyzing works of Ukrainian scientists on this issue showing the latest understanding of the venture capital financing concept, its place in the Ukrainian market in general and in particular the market of innovative technologies. The author stands on the position of the importance and significant role of venture capital in the Ukrainian realities. Here author presents the results of the analysis and trends in venture financing in Ukraine. Reviewed by practice of venture financing in the country, based on what conclusions the high efficiency of new venture funding to innovative enterprises. Showing proposals for improving the venture capital ecosystem in Ukraine, as well as forecasts for the further development of this industry in Ukraine, based on statistical data.

 

Ключові слова: венчурний капітал, венчурні інвестиції, інвестиційний клімат.

 

Key words: venture capital, venture investments, investment climate.

 

 

Постановка проблеми. Створення вільних ринків разом із еволюцією телекомунікацій, загальнодоступним доступом до інтернету та миттєвим розповсюдженням ідей спричинило значні зміни в економіках різних регіонів. Традиційні галузі, такі як промисловість, в значних об’ємах змістились із США та Європи – туди, де низькі виробничі витрати та пустуючи ринки. Різні країни по всьому світу, від Чилі до Китаю, не являються пасивними глядачами успіхів Кремнієвої долини. Вони також хочуть, що б в їх країнах була власна “Кремнієва долина”. У майбутньому темп інновацій буде тільки збільшуватись, а витрати на інноваційні проекти – зменшуватись. Вже сьогодні компанію можна запустити, маючи лише 500 дол. США, і досягти тих самих результатів, на які всього лиш 10 років назад треба було витратити 5 млн. дол. США.

За сучасних умов, венчурний капітал є одним із найпрогресивніших форм інвестування не лише для високотехнологічних країн, але й для України. Венчурне інвестування є, перш за все, джерелом розвитку інноваційного потенціалу країни, вітчизняного виробництва, зростання частки експорту та виходу національних компаній на міжнародний ринок. Розвиток венчурної діяльності в Україні набуває все більшого значення для країни, сприяє її економічному зростанню та збільшенню обсягів іноземних інвестицій в українську економіку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості та розвиток венчурного фінансування інноваційної діяльності в Україні досліджували С.О. Тульчинська, Б.Б. Сас,  Г.І. Спяк,  М.М. Поляк, Г.Ю.Яковець. Також М.О.Бондар, О.М.Ковальова, В.В.Клименко, Т.О.Бутурлакіна, розглянули питання, пов′язані з венчурним фінансуванням в Україні через призму досвіду західноєвропейських країн та США. Інвестиційний клімат венчурного фінансування в Україні досліджено І.О.Дворовенко. Венчурний капітал, як джерело фінанування інноваційних проектів в Україні було розглянуто  І. О. Бузаджи. Також необхідно відзначити внесок у дослідження венчурного ринку Р.Ю.Кризькою, Н. Мацелюх та Г. Дем’янчук які розглянули питання фінансування та стимулювання комерціалізації інноваційних підприємств в Україні та їх механізми державного сприяння.

Мета дослідження. Основними цілями дослідження є визначення ситуації у сфері венчурного фінансування інноваційних проектів в Україні; аналіз аналітичних даних, які показують тенденції розвитку даної сфери через призму часу. Також до основних завдань даної статі відноситься визначення й аналіз проблем венчурного бізнесу в Україні з метою їх подальшого  вирішення  та його удосконалення, що в кінцевому результаті сприятиме підвищенню ефективності здійснення даного виду діяльності.

Виклад основного матеріалу. Україна посідає провідне місце у світі та перше місце у Центральній та Східній Європі серед розробників програмного забезпечення, а також добре знайома, як країна інноваторів (PayPal, Viewdle, WhatsApp, Petcube).

 У той час, коли геополітична криза 2015 року, досягла своєї найнижчої точки, Україна зявилась на перших сторінках провідних міжнародних медіа, з позитивної сторони. Український технологічний ринок надзвичайно інтегрувався із глобальною технологічною спільнотою, особливо із США [1].

До початку 90-х років XX століття під венчурним фінансуванням розумівся будь-який вид ризикового фінансування компаній, без урахування їх розмірів і величини бізнесу. Останніми роками існують два основні види ризикового фінансування: венчурне (Venture Capital), яке спеціалізується на придбанні часток у компаніях, що швидко зростають, на початковій стадії їх розвитку, та прямі приватні інвестицій (Private Equity), які вкладаються у середні та великі підприємства з метою підвищення їх ефективності та подальшого зростання.

За визначенням Національної асоціації венчурного капіталу США:

Венчурний капітал - це сегмент індустрії прямих інвестицій, яка зосереджена на інвестуванні у нові компанії з високим потенціалом зростання з високим ступенем ризику

Венчурний капітал – грошові кошти професійних учасників ринку, що інвестуються спільно з підприємницькими коштами для фінансування початкових стадій (посівної, стартової) або на етапі розвитку. Компенсацією високого рівня ризику, що приймається на себе інвестором, є очікування підвищеної норми винагороди на здійснені інвестиції  [2].

В Україні ринок венчурного капіталу представлений у двох видах: неформальному (у вигляді індивідуальних інвесторів) та формальному (представленого венчурними фондами).

Неформльний сектор – “бізнес ангели”. Їх часто називають найбільш інформованим сектором інвестиційного ринку. Більшість із них незалежні приватні особи, чи групи, часто заможні підприємці, що постійно перебувають у пошуку нових можливостей для цікавих, високопри­буткових інвестицій. Основна активність бізнес-ангелів сконцентрована на почат­кових стадіях життя компаній - розробка продукту/технології і їхній запуск на ри­нок. Як правило, поріг граничних вкладень такого інвестора варіюється в межах 100 тис. -1 млн. дол. Венчурні фонди, не готові інвестувати в молоді технологічні компанії на ранніх стадіях через високий рівень ризиків, що прораховуються, і величезних тимчасових і людських витрат, за інших рівних умов віддадуть перевагу компанії, де є бізнес-ангел.

В Україні у 2014 році створена Асоціація Бізнес-Ангелів (“UAngel”),  яка об’єднує підприємців та інвесторів на локальному на міжнародному рівнях. Головна задача асоціації – пошук проектів для спільного інвестування. З моменту створення, “UAngel” стала повноправним членом найбільшої європейської мережі European Business Angels Network (EBAN). Існування Асоціації Бізнес-Ангелів – важливий крок до інтеграції України у глобальний ринок. За даними UAngel, кількість активних ангелів у Європі оцінюється у 125 000 осіб, а потенційних ангелів у 10 раз більше. У США близько 80% проектів на стадії стартапу фінансується саме бізнес-ангелами. Від бізнес-ангелів почали свій шлях до вершини успіху: Intel, Yahoo, Amazon, Skype, Google та інші технологічні бренди.

Формальний сектор. На пізніших стадіях розвитку інвестованих компаній розміри фінансування значно більші. Зазвичай мова йде про суми від 250 тис. до 20 млн. дол. на один "раунд" фінансування. Займаються цим найчастіше спеціальні інститути. Організаційна структура типового венчурного інституту може бути утворена або як самостійна компанія "фонд", або як обмежене партнерство. На чолі фонду або управляючої компанії стоїть венчурний капіталіст — посередник між синдикованими "колективними" інвесторами та підприємцем.

Формальний та неформальний сектори відіграють взаємодоповнюючі ролі. Інвестиції неформального сектора особливо важливі на найраніших стадіях розвитку "стартових" фірм, коли вони потребують "посівного капіталу" для розробки концепції продукту і дослідного зразка, тоді як формальний сектор активніший на стадії швидкого зростання фірми, коли потрібні кошти на розширення виробництва і збільшення обсягу продажів.

З метою створення сприятливого інвестиційного та бізнес-клімату в Україні, залученню іноземних інвесторів та представленню їх інтересів перед політичними діячами, у листопаді 2014 року була створена Українська Асоціація венчурного та приватного капіталу (UVCA). яка стала членом Європейської асоціації венчурного капіталу (InvestEurope) - основного майданчику співпраці інвесторів Європейського союзу. Станом на 2016 рік Українська асоціація венчурного та приватного капіталу вже обєднує більше 40 гравців на українському інвестиційному ринку серед яких міжнародні та локальні вечнурні фонди (такі як: Almaz Capital, Arzinger, AVentures, HP Tech Ventures, Intel Capital, InVenture, Horizon Capital, TA Venture, KM Core, Western NIS Enterprise Fund та інші).

Для аналізу ситуації на венчурному ринку України, слід розглянути загальноприйняту серед інвесторів термінологію, що стосується раундів фінансування, адже за ними характеризується диверсифікація портфелю інвестицій інвестора.

Раунди фінансування є сходинками в процесі перетворення геніальної ідеї у революційну глобальну компанію, яка дозріла до IPO. Вони починаються з “насінного”, а далі йдуть раунди А,В,С…N. Кожен раунд фінансування  є необхідними компонентом бізнесу, який приймає рішення виходу на ринок. Основною відмінністю між раундами є ступінь зрілості компанії, тип інвесторів, які беруть участь у капіталі та мета залучення капіталу.

“Насінний раунд – це кошти для підтримки початкових досліджень, дослідно-конструкторських робіт компанії, що включають у себе з’ясування того, чим буде  продукт і хто буде його споживачем. Крім того, гроші надають змогу знайти команду, щоб зробити цю роботу. До цієї стадії, багато підприємців працює поодинці або тільки з кількома діловими партнерам. З початковим капіталом, команда будує та запускає свій продукт для цільової аудиторії. Ключовими гравцями у цьому раунді є більш ризиковані інвестори: бізнес-ангели, венчурні фірми ранньої стадії фінансування, державні фонди, що надають гранти. Залучений капітал під час раунду “насіння” становить приблизно від 100 тис. до 2 млн. дол. США.

 

Снимок%20экрана%202016-10-26%20в%2010.09.46.png

Рис.1. Раунди фінансування

 

Раунд А – це кошти для оптимізації продукту, що вже має базу користувачів. З’являється можливість масштабування продукту на різних ринках. У цьому раунді важливо мати план для розробки бізнес-моделі, яка буде генерувати довгостроковий прибуток. Часто стартапи мають великі ідеї, які генерують значну кількість користувачів-ентузіастів, але не знає як монетизувати свою діяльність. Як правило серії раундів А від 2 млн. до 15 млн. дол. США. Але це число останнім часом збільшилось через високу оцінку технологічної галузі, (або так званих компаній-«єдиногорів», капіталізація яких перевищила 1 мрд.дол.США). Інвестори, які беруть участь у Раунді А, представлені у вигляді традиційних венчурних фірм. Відомі у світі фірми венчурного капіталу, які беруть участь у серії А фінансування: Sequoia, Benchmark, Greylock, Accel та інші. Бізнес-ангели також беруть участь на даному етапі, але вже мають набагато менший вплив.

Серія раундів В – це перехід до наступного рівня, закінчення стадії розробки. Інвестори допомагають компаніям розширити охоплення ринку. На даному етапі венчурні капіталісти вже мають бачення, як буде виглядати компанія у майбутньому, і яку частку вони сподіваються отримати. Побудова унікального продукту-лідера у своїй галузі вимагає якісної команди, ліквідних активів на розвиток бізнесу, продажів, реклами та технологій. Передбачуваний капітал коливається від 7 до 10 млн. дол. США.

Серія В аналогічна серії А з точки зору процесів та гравців, але відрізняється появою нової хвилі інших фірм венчурного капіталу, які спеціалізуються на пізній стадії фінансування.

Серія Раундів С...N – це кошти для вдосконалення,   швидкого та широкого масштабування. На цьому етапі компанія має потенціал випередити існуючих гігантів бізнесу. Компанії можуть підняти до сотні мільйонів дол. США на даному етапі. Один із можливих шляхів масштабування – придбання інших компаній. Якщо бізнес досяг рівня цілого континенту, то завдяки маркетинговим дослідженням та бізнес-плануванню, інвестори можуть вважати, що бізнес добре буде працювати і на іншому континенті. Або можливо у бізнеса існує конкурент, який в даний час займає велику часту ринку, то якщо інвестори та засновники вважають, що злиття буде синергічним партнерством, фінансування даної серії можна використати, щоб купити іншу компанію. У  міру того, як операція стає менш ризиковою, все більше інвесторів приймають участь у фінансуванні. У серії раундів С...N такі гравці як, хедж-фонди, інвестиційні банки, приватні інвестиційні компанії і великі групи вторинного ринку супроводжують вищезгаданих інвесторів.

З переходом від одного раунду до іншого розмір вкладень росте, а ризики і прибутковість вкладень знижуються. Це пов’язано з тим, що в міру розвитку компанії, невизначеність її майбутнього поступово усувається, а також, з тим, що на кожному етапі зникають нежиттєздатні компанії, а залиша­ються тільки ті, які здатні вижити.

У 2015 році український ринок венчурного інвестування відзначився рекордним обсягом інвестицій, понад 132 млн. дол. США. Це число не тільки в тричі більше, ніж 39 млн дол. 2014 року, воно також значно перевищує 89 млн дол. 2013 року, який вважався кращим роком українського венчурного ринку. Такий зріст значить збільшення довіри вітчизняних та іноземних інвесторів до України, а також її здатність рости і домагатися результатів на тлі криз.

Рис. 2. Загальна сума венчурних інвестицій в Україні у 2010-2015 р., млн. дол. США.

 

Загальний обсяг інвестицій у 2015 році склав 132 млн. дол. США, з яких на “насінний” раунд припадає переважна кількість угод. У 2015 році більшість проектів на ранній стадії було профінансовано професійними ангелами та венчурними фондами, в той час як в попередні роки значна частина інвестицій компаній на ранній стадії була зроблена місцевими акселераторами та інкубаторами, які припинили свою діяльність у 2014 р. У той час як число угод знизилося з 78 в 2014 році до 58 в 2015 році, обсяг інвестицій зріс з 18 млн. дол. США до 22 млн. дол. США, що свідчить про збільшення середньої суми інвестиції. У середньому інвестиції початкової стадії у 2015 році склали $ 380 000, що майже вдвічі більше, ніж 2013-2014.

Незважаючи на те, що таких угод у 2015 році менше, ніж у 2014 році (58 і 78 відповідно), спостерігається значне збільшення обсягу. Серед найбільших “насінних” угод: Petcube, Settle, Augmentet Pixels та MoneyVeo.

 

Таблиця 1.

Найбільші угоди “насінного” раунду венчурного фінансування у 2015 році в Україні

Компанія

Сектор

Сума, млн.дол. США

Інвестори

Походження капіталу

Petcube

Інтернет послуги

2,6

Aventures, Almaz Capital, Y Combinator

іноземний

Roamer

Мобільні додатки

1,3

Richard Frank, інвестори-ангели

іноземний

Petcube

Інтернет послуги

1,1

AVentures, Almaz Capital, SOS Ventures

іноземний

Ajax Systems

Інші

1,0

SRMK

український

Augmented Pixels

Мобільні додатки

1,0

The Hive, Steltec Capital

іноземний

Galactic Exchange

Інші

1,0

Floodgate Capital, Sigma Ventures

іноземний

Leantegra

Програмне забезпечення

1,0

інвестори-ангели

іноземний

MoneyVeo

Інші

1,0

не розголошується

-

Spectator

Програмне забезпечення

1,0

Academic V.S. Mikhailevich Fund, KALININ Invention Fund

український

Rentberry

Електрона комерція

0,85

Angell, Synergo  Private Equity, IFC, Pegasus Capital, Abris Capital, Ericsson

іноземний

Kwambio

Інші

0,65

Techstars Angels, WannaBiz, Imperious

іноземний

 

У 2015 році відбулось чотири угоди раунду А, що в двічі менше ніж у 2013-2014. Це випливає з того, що більшість стартапів вважає за краще отримати кілька (зазвичай два або три) менших “насінних” раундів, перш ніж підвищувати більш значні суми у раунді А. Крім того, більшість глобально орієнтованих стартапів шукає пост-початкове фінансування за кордоном, там, де розташований їх цільовий ринок.

 

 

Таблиця 2.

Найбільші угоди раунду А венчурного фінансування у 2015 році в Україні.

Компанія

Сектор

Сума, млн.дол. США

Інвестор

Походження капіталу

Depositphotos

Інтернет послуги

5,0

TMT Investments, ЄБРР

іноземний

Starwind Software

Програмне забезпечення

3,25

Almaz Capital, ABRT, AVentures Capital

іноземний

Gillbus

Інтернет послуги

3,0

InVenture Partners, Intel Capital,

іноземний

Zakaz.ua

Електронна комерція

2,5

C-IG Digital

український

Clickkly

Онлайн-сервіси

2,0

iTech Ventures

іноземний

Keen Systems

Програмне забезпечення

1,62

Altair Capital, IDG-Accel

іноземний

Gillbus

Інтернет послуги

1,0

CIG

український

Advice Wallet

Мобільні додатки

0,15

Life Sreda

російський

 

Разом з нерозголошеними угодами вони склали $ 9 млн від загального обсягу інвестицій.

Майже не було угод Раунду Б у 2014-2015 роках. Це характерно для молодих ринків технологій, так само, як і з раундами поглинань. Відповідно до ринкових тенденцій ранньої технології, угоди пізньої стадії рідкісні у той час як етапи зростання, як правило, займають перше місце.

У 2015 році сума угод етапу розширення склала $ 101 млн. Серед таких угод: придбання частки “Rozetka.ua”  фондом Horizon Capital, та частки “Ciklum” фондом Джорджа Сороса.

 

Рис. 3. Розподіл венчурного капіталу за походженням інвестора

 

На українському ринку у 2015 році за обсягом капіталу переважають місцеві фонди та інвестори 52% ($ 68 млн), що в три рази більше, ніж у 2014 році та на 25% більше, ніж у 2013. Іноземні кошти складають 46% ($ 60 млн) від інвестиційного капіталу, що в чотири рази більше, ніж у 2014 р. Такий приріст іноземних інвестицій значить, що український ринок, відновлює свою довіру з погляду зарубіжних інвесторів. В обох випадках у 2015 році було менше угод, ніж в 2014 році, але середня сума угоди за етапами значно зросла.

Найбільш активні учасники венчурного ринку, які інвестували в українські проекти: Almaz Capital, AVentures Capital, BeValue, Digital Future, Chernovetskyi Investment Group, Empire State Capital Partners, GrowthUP+ VC Fund, Imperious Group, Internet Invest Group, Horizon Capital, KM Core/Borsch Ventures, Runa Capital, TA Venture, TMT Investments, SMRK VC Fund,  Siguler Guff, Vostok Ventures, WannaBiz та інші.

За даними опитування основних гравців ринку прямих та венчурних інвестицій, спеціалістами Ernst&Young” у квітні 2016 року, інвестори продовжують фокусуватися в основному на стабільних великих ринках, де можна масштабувати бізнес. Найбільший інтерес респонденти проявили до ринків розвинутих країн, а саме: 75% хотіли б інвестувати у Європу, 67% - у Північну Америку. Незважаючи на це, зацікавленість Україною, країнами СНД, а також Азією залишається на досить високому рівні (46%). Лише 8% опитаних готові сфокусуватися тільки на вітчизняній економіці. Оскільки робота над проектами, в які інвестували респонденти, ведеться одночасно у різних країнах, в опитуванні акцентувалася увага саме на тих ринках, де реалізуються кінцеві проекти.

 

Рис. 4. Галузеві вподобання основних гравців ринку прямих та венчурних інвестицій України

 

Опитані інвестори також поділилися своїм баченням щодо стану розглянутих проектів на ринку України. Їх кількість, на думку 87% респондентів, недостатня, що має на увазі значний потенціал для зростання ринку. Крім того, 43% респондентів вважають, що якість і підготовка проектів в Україні є хорошою або, принаймні, задовільною [61].

Все більше число українських підприємців у пошуках раннього фінансування намагаються отримати успіх на міжнародних краудфандингових платформах, таких як “Kickstarter” і “Indiegogo”. Краудфандинг – альтернативний шлях отримання фінансування, в основі якого полягає колективна співпраця людей, які добровільно об’єднують свої гроші або інші ресурси разом, як правило через Інтернет, щоб підтримувати зусилля інших людей або організацій. Хоча більшість із стартапів використовують дані платформи, щоб отримати свої перші гроші, серед них, ряд проектів  вже отримали ангельські або венчурні інвестиції до компанії, тож використовують цей інструмент для збільшення продажів та популярності. У цілому 11 успішних компаній, засновані у 2015 році залучили шляхом краудфандингу понад 1,6 млн. дол. США. Найуспішнішим із них у 2015 році стали такі стартапи, як Ecois.me, Ugears, Piper, iblazr, та Robo Wunderkind [4].

Висновки. Отже, можна відзначити що український ринок венчурного капіталу у найближчі кілька років покаже стрімке зростання. Це пов’язано із рядом причин:

а) зростаючна популярність стартап-індустрії, зокрема в IT-секторі в Україні;

б) усвідомлення необхідності зміни парадигми економічного розвитку країни у бік переходу на нові технологічні уклади;

в) економічна нестабільність і зростання рівня безробіття і, як наслідок, активізація приватного підприємництва;

г) розвитк елементів венчурної екосистеми;

д) активація участі українських стартапів у міжнародних спеціалізованих заходах та їх активне проведення в Україні.

На основі цього поступово зростає увага влади до венчурного бізнесу. Сьогодні вже напрацьовано та прийнято низку законодавчих та нормативних актів, спрямованих на врегулювання інноваційної сфери, покращення інвестиційного клімату в державі. Створення належних умов для діяльності інвестиційних фондів дадуть Україні змогу мати  ефективний механізм для розвитку ринку цінних паперів, які відіграють значну роль у міжгалузевому перерозподілі капіталу, підвищать стабільність фондового ринку та стимулюватимуть внутрішнє і зовнішнє інвестування.

В умовах збільшення глобальної інвестиційної спрямованості на міжнародному ринку активізація венчурного інвестування є ефективним інструментом впливу на важливі макроекономічні показники в країні та, відповідно, повинна стати пріоритетним завданням не лише органів державної влади, але й міжнародних фінансових інститутів і приватних інвесторів, оскільки венчурні інвестиції дозволяють реалізовувати високодоходні проекти. Перспективами подальших наукових розробок з даної тематики є дослідження стану венчурної індустрії в країнах, наближених у своєму економічному розвитку до нашої країни, а також вивчення важелів впливу держави на функціонування венчурного інвестування..

 

Література.

1. The Dealbook of Ukraine [Електронний ресурс] // Aventures & Ukraine Digital News. 2015 - Режим доступу: https://inventure.com.ua/upload/library/ua_dealbook_2016.pdf

2. NVCA Yearbook 2016 [Електронний ресурс] // National Venture Capital Association. – 2016- Режим доступу: http://nvca.org/research/stats-studies/

4. Отраслевые тренды. Рынок прямых и венчурных инвестиций [Електронний ресурс] // Ernst&Young. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-ksbd-trends-02-2016/$FILE/ey-ksbd-trends-02-2016.pdf.

5. Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2015 [Електронний ресурс] // Ukrainian Private Equity and Venture Capital Association. – 2015 – Режим доступу: https://docsend.com/view/akb228r

6. Back to reality. EY global venture capital trends [Електронний ресурс] // Ernst&Young. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-venture-capital-trends-2015/%24FILE/ey-global-venture-capital-trends-2015.pdf

7. Ліга Бізнес (2016 р.), “Полмиллиарда на стартапы: зачем в Украине создается фонд фондов” [Електронний ресурс]. –  Режим доступу:  http://biz.liga.net/all/it/stati/3503432-polmilliarda-na-startapy-zachem-v-ukraine-sozdaetsya-fond-fondov.htm?utm_source=biz

8. О.В.Корнух, Л.В.Маханько. Cтартап як прогресивна форма інноваційного підприємництва  [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2014/8.pdf

 

References.

1. The Dealbook of Ukraine (2015), “Aventures & Ukraine Digital News”, available at: https://inventure.com.ua/upload/library/ua_dealbook_2016.pdf

2. NVCA Yearbook (2016), “National Venture Capital Association”, available at:  http://nvca.org/research/stats-studies/

4. Ernst&Young (2015), “Sectoral trends. Market equity and venture capital”, available at: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-ksbd-trends-02-2016/$FILE/ey-ksbd-trends-02-2016.pdf.

5. Ukrainian Private Equity and Venture Capital Association (2015), “Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview”, available at: https://docsend.com/view/akb228r

6. Ernst&Young (2015), “Back to reality. EY global venture capital trends”,  available at: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-venture-capital-trends-2015/%24FILE/ey-global-venture-capital-trends-2015.pdf

7. League Business (2016), “Half a billion on start-ups, why fund of funds created in Ukraine”, available at: http://biz.liga.net/all/it/stati/3503432-polmilliarda-na-startapy-zachem-v-ukraine-sozdaetsya-fond-fondov.htm?utm_source=biz

8. О.V.Kornuh, L.V.Mahanko (2014), “Startup as a progressive form of innovative entrepreneurship”, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2014/8.pdf

 

Стаття надійшла до редакції 17.12.2016 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"