Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК [338.4+351.62+330.3] (658:005.5)

 

Г. Г. Савіна,

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу ХНТУ МОН України

Т. І. Скібіна,

викладач, Херсонський економічно-правовий інститут, м. Херсон

 

ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ КОМПЛЕКСУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

Galina G. Savina,

Doctor of Economic sciences, Professor, department of management and marketing KNTU, Kherson

Тatyana I. Skibina,

assistant, department of finance and credit, Kherson economics and law institute

 

EXTERNAL AND INTERNAL FACTOR OF INFLUENCE ON EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT COMPANY THAT PROVIDES A RANGE OF UTILITIES

 

Ефективне управління підприємством, що здійснює надання комплексу комунальних послуг,  характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динамізму та невизначеності. Здатність пристосовуватися до змін, що спричиняють фактори впливу - основна умова успішної діяльності організації.

Підприємства комплексу комунальних послуг повинні постійно усвідомлювати характер змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі та ефективно на них реагувати, змінюючи внутрішню організаційно – економічну структуру управління підприємством. Це пояснюється тим, що підприємство є відкритою системою, діяльність якої являє собою взаємодію внутрішнього і зовнішнього середовища. Саме тому дослідження впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на ефективність управління підприємством галузі житлово-комунального господарства набуває особливої актуальності.

У даній роботі досліджено фактори впливу на ефективність управління підприємством комплексу комунальних послуг. Визначено, що при аналізі впливу факторів, що створюють можливості і загрози для підприємства комплексу комунальних послуг доцільно враховувати особливості притаманні галузі житлово-комунального господарства. На основі систематизації внутрішніх та зовнішніх факторів виділено актуальні напрями групування впливу, що потребують подальшого дослідження.

 

Effective management company that provides the complete range of public services, characterized by complexity and uncertainty. The ability of companies to adapt to changes caused by factors influence a prerequisite success. Enterprises set of utilities should always be aware of the nature of the changes and efficiently respond to them. This is because the company is an open system and is influenced by internal and external environment. That's why research factory the external and internal environment on the effectiveness of business management is relevant.

The article the factors influencing the efficiency of complex enterprise management utilities. Based on the systematization of internal and external factors highlighted current trends clustering effect.

 

Ключові слова: Ефективність управління, комплекс комунальних послуг, житлово-комунальні послуги, фактори впливу, внутрішнє та зовнішнє середовище.

 

Keywords: Effective management, complex public services, housing services, factors internal and external environment.

 

 

Постановка проблеми

Сучасні відносини у сфері житлово-комунальних послуг охоплюють низку соціальних та економічних питань та являють собою багатогранні теоретичні та практичні проблеми. Саме тому для дослідження основ ефективного управління підприємствами зазначеної галузі виникає об’єктивна необхідність у вивченні факторів впливу на ефективність управлінні підприємством, що надає комплекс комунальних послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Дослідження концептуальних підходів до формування економічної категорії «ефективність управління» розглянуто у працях  Гуралюк А. Г. [2], Хміль Ф. І. [9].

Основні напрями групування факторів впливу на ефективність управління розглянуто у працях   О. С. Виханського [3], Фатхутдінова Р. А. [10], Румянцевої З. П. [8]. Однак, варто зазначити, що наукові дослідження щодо вивчення системи критеріїв та принципів ефективного управління, формування системи факторів, вплив яких визначає рівень ефективності управління підприємством, що надає комплекс комунальних, є незначними. Відкритими залишаються більшість вагомих питань даної сфери.

Постановка завдання

Метою дослідження є аналіз вивчення факторів, вплив яких визначає рівень ефективності управління підприємством, що надає комплекс комунальних послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження

Проблема визначення ефективності управління підприємством та пошуку шляхів її підвищення є складною. Адже будь-яке підприємство — це відкрита система, що функціонує у межах впливу багатьох факторів. Так низка факторів створює певні можливості, своєчасне використання яких дозволить підвищити ефективність управління підприємством. Деякі фактори навпаки створюють загрози існуванню підприємства. Мінімізація таких загроз є першочерговою метою для ефективного управління. Саме тому доцільно вивчення факторів впливу на ефективність управління підприємством комплексу комунальних послуг ( далі – ККП).

Залежно від сили впливу чинників кожного середовища, одне з них є домінуючим над іншим і впливає на його функціонування. Таким чином, ефективність управління ККП значною мірою залежить від впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, які взаємодіють між собою. Саме тому виникає потреба у детальному вивченні детермінантів управління ККП.

Факторний аналіз впливу на ефективність управління підприємством ККП доцільно проводити з двох точок зору:

- по-перше, це вплив зовнішнього середовища, до якого можна віднести макро і мікро оточення підприємства;

- по друге, це внутрішнє середовище, тобто чинники самого підприємства, що складається із процесів забезпечення діяльності та управління.

Вивченню впливу зовнішнього середовища на ефективність управління належить низка робіт, в яких воно розглядається як складна багаторівнева структура елементів, які знаходяться за межами підприємства та різним чином впливають на його діяльність. Дослідження доводять, що під зовнішнім середовищем підприємства слід розуміти сукупність елементів, що оточують його та спричиняють на діяльність суттєвий вплив. Аналіз зовнішнього середовища організації передбачає аналіз її мікрооточення (безпосереднього оточення) та макрооточення (опосередкованого оточення)  [5].

В окремих літературних джерелах [6], [9] зовнішнє середовище поділяють на фактори загального оточення (чинники опосередкованого впливу) та оперативне середовище (чинники прямого впливу). Проте для дослідження факторів впливу зовнішнього середовища потрібно використовувати методику, яка дозволить урахувати наявні проблеми галузі державного, економічного технологічного та інноваційного характеру та багатогранність діяльності підприємства ККП. Саме тому доцільним буде структурування факторів зовнішнього середовища макрорівня за методикою T.E.M.P.L.E.S. (Technology, Economics, Market, Politics, Laws, Ecology, Society). Її перевагою є те, що вона в структурованій формі охоплює значний обсяг факторів впливу зовнішнього середовища.

Вплив факторів зовнішнього середовища макрорівня доцільно проводити за групами: постачальники, споживачі, формування попиту. Виділені напрями є універсальними для всіх підприємств, проте дозволять урахувати специфічні особливості притаманні саме житлово-комунальному господарству.

Оскільки ефективність управління завжди припускає існування двох груп факторів впливу, внутрішньої та зовнішньої, то говорити про ефективність управління, спираючись на дотримання тільки чинників зовнішнього середовища є неправильним. Так, другою, не менш важливою групою факторів впливу на результативність управління є внутрішня ефективність, яка визначається детермінантами внутрішнього середовища.

Внутрішнє середовище підприємства ККП  являє собою сукупність внутрішніх факторів, які безпосередньо впливають на функціонування підприємства [7]. Різними авторами пропонуються різні підходи до формування груп факторів внутрішнього середовища. Так, О.С. Віханський і А.І. Наумов [1] виділяють  п’ять основних груп чинників внутрішнього середовища, які відповідають основним напрямам системи управління. Таке формування чинників беззаперечно є змістовним, доцільним та дозволить в подальшому проводити оцінювання за впливом факторів. Проте, дослідження Румянцевої З.П. [8] обґрунтовують доцільність визначення при проведенні факторного аналізу ефективності управління підприємством – організаційної або корпоративної культури.

Таким чином, можна констатувати відсутність системи формування факторів внутрішнього впливу, здатною повною мірою охарактеризувати умови й параметри існування внутрішнього середовища підприємства ККП та внутрішньої ефективності управління підприємством. Тому набуває актуальності питання щодо встановлення напрямів групування факторів внутрішнього впливу на ефективність управління  підприємством. Формування факторів доцільно проводити із урахуванням існуючих результатів досліджень та урахування актуальних напрямів притаманних підприємству ККП, серед яких доречно відзначити наступні: економічний стан, організаційну структуру підприємства, технічні потужності, інноваційну складову та екодеструктивний вплив на навколишнє природне середовище.

Науковий аналіз факторів, що впливають на управління ККП необхідно здійснювати у рамках певної блокової системи, побудованої за наступним логічним принципом: фактори зовнішнього макросередовища → фактори зовнішнього мікросередовища → фактори внутрішнього середовища підприємства (рис. 1).

Рис. 1. Фактори впливу на ефективність управління підприємством ККП

 

До фактори зовнішнього макросередовища, що спричиняють вплив на ефективність управління ККП варто віднести, згідно з методикою T.E.M.P.L.E.S., наступні групи: технологічна, економічна, географічна, екологічна, соціальна та фактор державної політики.

На сучасному етапі серед низки факторів, які впливають на управління ККП, одне з ключових місць належить державній політиці у даній галузі, оскільки масштабне реформування, модернізація та переоснащення галузі  неможливе без потужної підтримки з боку уряду держави. Ефективне управління підприємством ККП повинно використовувати існуючі можливості створені фактором та пристосовуватись до змін у державному регулюванні сфери ЖКГ.

Державне регулювання житлово-комунального господарства базується на таких основних засобах впливу на функціонування, як: законодавчі акти, прогнози розвитку національної економіки, цільові комплексні програми, державні інвестиції, бюджетні дотації, субсидії, податки й податкові пільги, державні кредити, соціально-економічні нормативи, галузеві загальнодержавні.

Зовнішніми факторами, стан яких можна охарактеризувати як наслідки невдалого державного регулювання даною галузі, є науково-технічний, економічний, географічний, екологічний та соціальний.

Науково-технічний фактор впливу зовнішнього середовища на ефективність управління підприємством ККП характеризується перш за все існуючим науковим потенціалом для даної галузі, що беззаперечно позитивно впливає на розвиток галузі, створення інноваційних вітчизняних технологій. Так, науково-технологічний потенціал підприємств ККП характеризується  широкою мережею вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та розвиненою промисловою базою, здатною виробляти складне обладнання, що є основою для розвитку вітчизняних досліджень у галузі комунальних послуг. Однак, постійне недофінансування як фундаментальних, так і прикладних досліджень, призвели до їх невідповідності  вимогам часу. Тому  перегляд державної політики у сфері науки та інноваційного розвитку з метою сприяння підвищенню якісних характеристик вітчизняного наукового потенціалу до рівня стандартів розвинених країн може стати запорукою утвердження самодостатності української економіки і сприятиме її виходу на абсолютно новий якісний рівень. Крім того, економічний фактор, характеризується високим темпами інфляції та низкою платоспроможністю населення за отримані комунальні послуги, що спричиняє негативний вплив на стан фінансової стабільності підприємств ККП.

Вплив економічних факторів дає змогу спрогнозувати  розвиток галузі, своєчасно зреагувати на рівень інфляції, рівень безробіття, тобто мінімізувати негативний вплив зовнішнього середовища за даним напрямом.

Вплив географічного чинника має вираження у рівні ефективного використання розташування підприємства, розвиненості та доступності до транспортних шляхів, забезпеченості та доступності до первинних енергетичних ресурсів, кліматичними умовами, наявності природної монополії на діяльність. Вплив географічного фактору на ефективність управління має відображення у пристосуванні підприємства до свого географічного розміщення та у використанні існуючих переваг, що створює фактор.

У сучасних умовах функціонування підприємства обмеженість природних ресурсів, вичерпні можливості навколишнього середовища є лімітуючи ми факторами ефективності його діяльності. Адже значною мірою екодеструктивний вплив позначається на трудових та природних ресурсах, змінюючи потенціал для підвищення ефективності управління підприємством ККП. Вплив екологічного фактора на ефективність управління підприємством проявляється при:

1) використанні природних ресурсів для виробничих цілей;

2) забрудненні навколишнього середовища внаслідок здійснення виробничої діяльності підприємства;

3) погіршенні якості природних ресурсів внаслідок забруднення довкілля.

Використання природних ресурсів на виробничі цілі призводить до утворення та накопичення відходів виробництва, зменшення кількості природних ресурсів, зміни їх якісних характеристик. Крім того, забруднення навколишнього середовища зменшує його асиміляційні характеристики. Зміна кількісного та якісного стану природних ресурсів призводить до погіршення діяльності підприємства. Саме тому вплив визначаючі рівень ефективності управління підприємством потрібно враховувати рівень забруднення навколишнього середовища та якісний та кількісний стан екодеструктивного впливу на навколишнє природне середовище.

Соціальний фактор формується у межах конкретного суспільства та відображає особливості поведінки та поглядів, що опосередковано впливає на процес прийняття управлінських рішень, характеризує структуру населення за віковими ознаками, рівнем соціальної забезпеченості та освіти, споживчим перевагами. До них доцільно віднести: рівень освіти, соціальна забезпеченість із розрахунку співвідношення середня заробітна плата/прожитковий мінімум та рівень криміналізації суспільства. Аналіз зазначених напрямів дозволить враховувати вплив зовнішнього середовища за соціальним напрямом на ефективність управління підприємством  [8].

Можна зробити висновок, що фактори зовнішнього середовища знаходяться в залежності між собою та створюють певну систему впливу на ефективність управління підприємством ККП. Рівень пристосованості до мінливості зовнішнього середовища буде визначати рівень ефективності управління. Таким чином. сформуємо математичний вираз впливу факторів макросередовища у динаміці:

 

                                      (1)

 

 

де F1, загальна множина впливу факторів макросередовища на ефективність управління підприємством ККП;

f1; f2; f3; fn – підмножина впливу факторів науково-технологічних, екологічних, географічних, економічних, державних, соціальних.

 

До факторів впливу зовнішнього мікросередовища  відносять особливості функціонування економічних відносин із постачальниками  (сировини, первинних енергетичних ресурсів, комплектуючих обладнання та ін.), споживачам послуг. Урахування при управлінні підприємством ККП складових впливу зовнішнього мікросередовища створює умови для формування знань про те яку продукція чи послуги та в якому обсязі потребує ринок споживачів; про якість та вартість поставленої сировини чи продукції споживачами, що, в свою чергу, дозволить прийняття об‘єктивних управлінських рішень та підвищить загальний рівень ефективності діяльності підприємства.

Вплив факторів мікросередовища можливо визначити у динаміці за наступною математичною залежністю:

 

                                          (2)

 

 

де F2, загальна множина впливу факторів мікросередовища на ефективність управління підприємством ККП;

f1; f2; fn – підмножина впливу факторів за напрямами постачальники та споживачі.

 

Таким чином, можна зробити висновок, що урахування впливу зовнішнього середовища при оцінюванні ефективності управління  є інструментом, за допомогою якій дозволяє відстежують зовнішні фактори з метою визначення потенційних небезпек і своєчасного використання нових можливостей, вчасно прогнозувати появу ринкових загроз, що втілюються у певні кризові ситуації, розробити стратегію, що дозволить підвищувати результативність діяльності підприємства.

За допомогою математичного виразу представити вплив факторів зовнішнього середовища на ефективність управління підприємством ККП у динаміці можна наступним чином:

 

                                                  (3)

 

 

де Ez  - ефективність управління підприємством за впливом зовнішніх факторів;

F1(t) – підмножина факторів впливу макро рівня;

F2(t) – підмножина факторів впливу мікро рівня.

 

Проте, варто відзначити, що аналіз лише зовнішнього  середовища не надасть повної інформації щодо ефективності управління підприємством, адже результативне використання внутрішніх резервів та ресурсів має вагомий вплив на загальний результат діяльності. Адже  саме внутрішнє середовище підприємства є джерелом акумулювання його ресурсних, фінансових, технічних, кадрових, інноваційних можливостей і використовується як засіб ефективного реагування на впливи зовнішнього середовища.

 Дослідженням факторів внутрішнього впливу на діяльність підприємства належить низка робіт, значна частина яких відноситься саме до визначення класифікації детермінантів.

Так, О.С. Виханський класифікував фактори внутрішнього середовища на такі: стан галузі і позиція підприємства у галузі; цілі підприємства; інтереси і відношення керівництва; фінансові ресурси; кваліфікація робітників; зобов’язання підприємства; ступінь залежності від зовнішнього середовища; фактор часу; розмір підприємства [3]. Р. Фатхутдінов визначив фактори внутрішнього середовища, за рахунок яких підприємство може досягти конкурентної переваги: структурні, ресурсні, технічні, управлінські, ринкові, ефективність функціонування організації [10]. Різноманітність у класифікаціях факторів свідчить про багатогранність внутрішнього середовища та можливість введення груп факторів, що найбільш відповідають предмету дослідження. Так, фактори впливу внутрішнього середовища підприємства ККП на ефективність управління являють собою сукупність усіх внутрішніх змінних, які визначають процеси діяльності підприємства та  визначають його потенціал, що може бути реалізований при наданні комплексу комунальних послуг. Саме тому серед факторів внутрішнього впливу відокремимо наступні: виробничий, економічний, екологічний, інноваційний, організаційно-структурний.

До виробничого фактору, що впливає на рівень ефективності управління варто віднести низку детермінантів, характеризуючи основні виробничі можливості підприємства, тобто, рівень морального та фізичного зношення обладнання,  виробничі можливості існуючого обладнання, забезпечення первинними енергетичними ресурсами, резервні потужності та існуючий контроль якості. Виробничий фактор є найвагомішим серед низки існуючих факторів, адже економічний результат, екологічний збиток залежать саме кількості та якості виробленої продукції чи наданих послуг підприємством ККП.

Варто відзначити, що ваговий вплив на рівень ефективності управління підприємством здійснює інноваційний фактор, серед якого можна відокремити наступні: інновації в управлінні, виробництві, персоналі.

Під інноваціями в управлінні та інноваціями в персоналі слід розуміти використання нових методів стимулювання, мотивації, прогнозування, планування, підвищення кваліфікації, що значною мірою дозволять збільшити ефективність управління за рахунок підвищення якісних характеристик управлінського персоналу.

Інновації у виробництві галузі  ЖКГ  не мають вигляд фундаментальних нововведень. Проте використання новітніх засобів у ремонті, обліку, інформуванні споживачів, використанні інноваційних теплоізолюючих матеріалів, системи фільтрації мають позитивний вплив на рівень ефективності управління.

Безумовний вплив на ефективність управління ККП здійснює  організаційно – структурний чинник. Який характеризується рівнем кваліфікованості персоналу, загальною стратегією розвитку підприємства, інтелектуальним потенціалом підприємства, продуктивність праці, організаційною структурою та методами управління. Організаційно-структурний фактор впливає на ефективність управління через:

- результативність управлінського процесу;

- ефективність структури управління;

- якість управління основним персоналом.

Ефективна організаційна структура підприємства ЖКГ дозволяє керівництву прискорити виконання функцій, покладених на нього. Так результативність управлінського процесу  дозволяє оперативно вирішувати завдання, що виникають у діяльності підприємства. Забезпеченням ефективності управлінського процесу є дієва структура управління, яка забезпечує здійснення самого управління  та являє собою упорядковану систему зв‘язків між підрозділами та працівниками підприємства. Основною метою якості управління основним персоналом є підвищення продуктивності використання робочого часу, що дозволить збільшити результати діяльності підприємства.

Економічний фактор впливу внутрішнього середовища являє собою наявність всіх фінансових резервів, залучених коштів та рівень прибутковості діяльності підприємства. Рівень ефективності управління залежить у значній мірі від умілого управління фінансовими ресурсами. Натомість екологічний фактор має вираження у покритті екодеструктивного впливу на навколишнє природне середовище, тобто у заподіяних екологічний збитках, сплачених податках, інших платежів та стягнень.

Математично вплив факторів внутрішнього середовища на ефективність управління підприємством ККП виглядає наступним чином:

 

                                      (4)

 

 

де Ev  - ефективність управління підприємством за впливом зовнішніх факторів;

де F3, підмножина впливу внутрішніх факторів на ефективність управління підприємством ККП;

f1; f2; fn – підмножина впливу факторів за напрямами: виробничий, економічний, організаційно-структурний, інноваційний, екологічний.

 

Залежність ефективності управління підприємством ККП від впливу факторів набуває наступного математичного виразу:

 

                                                                         (5)

 

                                                                          

 

F1(t) – підмножина факторів впливу макро рівня;

F2(t) – підмножина факторів впливу мікро рівня;

F3(t) – підмножина факторів внутрішнього впливу.

 

Висновки та перспективи подальших наукових розробок

Підсумовуючи проаналізовані факти, можна стверджувати, що всі фактори, що впливають на ефективність управління підприємством комплексом комунальних послуг є взаємопов‘язаними, та викликають низку актуальних питань, вирішення яких повинно бути спрямоване на:

- підвищення рівня доходів підприємств, що надають комплекс комунальних послуг, як за рахунок збільшення прибутків, оптимізації виробничих процесів так і зменшення видатків на ліквідацію екодеструктивного впливу;

- покращення незадовільного стану основних фондів підприємств;

- збільшення адаптованості підприємства до впливу факторів зовнішнього середовища;

- підвищення фінансової стабільності та незалежності підприємства;

- покращення рівня якості послуг;

- збільшення рівня використання інновацій у діяльності;

- зменшення екодеструктивного впливу на навколишнє природне середовище.

Вирішення низки  існуючих проблем підприємства ККП можливе за рахунок підвищення ефективності управління. Саме тому виникає об‘єктивна необхідність у аналізі сучасного стану ефективності управління підприємствами ККП, як результату  впливу факторів.

 

Література.

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: навчальний посібник. – 3-е вид-во. – М.: Гардарики, 2002. – 528 с

2. Гуралюк А.Г. Концепції оцінки ефективності управління навчальним закладом / А.Г. Гуралюк // Теорія та методика управління освітою [Електронне наукове фахове видання]. — 2010. — Вип. 3. — Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/3

3. Виханский О.С. Стратегічне управління: підручник. – 2-е вид-во. — М.: Гардарика, 1998. — 296с.

4. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. / Лігоненко Л.О. – К. : Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 580 с.

5. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організації: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 860 с.

6. Примак Т.О. Маркетинг : навч. посібн. / Т.О. Примак. – К. : МАУП, 2004. – 228 с.

7. Іванілов О. С. Економіка підприємства : підручник / О. С. Іванілов. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.

8. Румянцева З.П. Загальні основи керівництва підприємством. Теорія та практика.: підручник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 304 с.

9. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підручник / Ф. І. Хміль. – К. :Академвидавн, 2005.– 608 с.

10. Фатхутдінов Р. А. Управління конкурентоспроможністю організації : підручник / Р. А. Фатхутдінов, Г. В. Осов- ська. – К. : Кондор, 2009. – 470 с.

 

References.

1. Vykhanskyj O.S. and Naumov A.Y. (2002), Menedzhment, [Menedzhment], Hardaryky, Moscow, Russia.

2. Huraliuk A.H. (2010) “Kontseptsii otsinky efektyvnosti upravlinnia navchal'nym zakladom”, Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu, [Online], vol . 3, available at: http://tme.umo.edu.ua/docs/3.

3. Vykhanskyj O.S. (1998), Stratehichne upravlinnia [Menedzhment], Hardaryky, Moscow, Russia.

4. Lihonenko L.O. (2001) Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko-metodolohichni zasady ta praktychnyj instrumentarij, [Menedzhment], Nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.

5. Osovs'ka H.V. and Osovs'kyj O.A. (2005) Menedzhment orhanizatsii, [Menedzhment], Kondor, Kyiv, Ukraine.

6. Prymak T. O. (2004), Marketynh,  [Marketynh], MAUP, Kyiv, Ukraine.

7. Ivanilov O. S. (2009) Ekonomika pidpryiemstva, [Ekonomika] Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

8. Rumiantseva Z.P. (2001), Zahal'ni osnovy kerivnytstva pidpryiemstvom. Teoriia ta praktyka, [Menedzhment], YNFRA, Moscow, Russia.

9. Khmil' F. I. (2005) Osnovy menedzhmentu, [Menedzhment],  Akademvydav, Kyiv, Ukraine.

10. Fatkhutdinov R. A. (2006) Upravlinnia konkurentospro- mozhnistiu orhanizatsii, [Menedzhment], Kondor, Kyiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 17.12.2016 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"