Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 330.341.1:671.1

 

Л. Г. Присяжнюк,

Аспірантка факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ»

 

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

 

Lesya Prysiazhnyuk,

the postgraduate of the Faculty of Management and Marketing, NTUU "KPI"

 

WAYS OF OPTIMIZATION OF ENTERPRISES’ COSTS OF ENGINEERING INDUSTRY

 

Проаналізовані основні елементи аналізу витрат машинобудівних піприємств, в статті проведений аналіз загальної тенденції машинобудівної галузі та конкретні показників, що характеризують витрати машинобудівних підприємств України. Досліджені основні проблемні зони управління витратами підприємств, та розглянуті теоретичні концепції їх оптимізації.

 

The basic elements of the engineering cost’s analysis of the engineering enterprise were reviewed; there is an analysis of the general trend of the engineering industry and specific indicators, that are characterizing the costs of the engineering enterprises in Ukraine. The main problematic areas of cost management in the enterprises were studied, and the theoretical concepts of optimization were reviewed.

 

Ключові слова: управління витратами, оптимізація витрат, машинобудівні підприємства.

 

Keywords: cost management, cost optimization, machine-building enterprises.

 

 

Постановка проблеми. Будь-яке підприємство спрямоване на випуск матеріальних або нематеріальних цінностей для отримання грошових коштів, як винагороду за свою діяльність. Даний процес завжди супроводжується витратами, що підприємство несе при здійснені операційної діяльності, саме тому постає актуальність питання оптимізації витрат підприємств при здійсненні основної діяльності.

Витрати підприємства – є комплексний показник, що відображає сутність діяльності підприємств. Показники рентабельності діяльності підприємства відображають взаємозв’язок між витратами та готовою продукцією на ринку. Машинобудівні підприємства, загалом, мають базові принципи формування витрат, однак все одно варто враховувати певні ознаки, що характерні саме цій галузі господарювання: особливості продукції, що виготовляється, технологічність та інноваційність виробництва.

Аналіз останніх досліджень. Управління витратами та методи їх розрахунку є предметом дослідження таких вчених, як І. Білоусова, Г. Савицька, В. Іваненко, Е. Мних, О. Мачулка, І. Панченко, П. Попович, Н. Черткова, М. Чумаченко та інші, у працях яких розглядаються проблеми обліку та  калькулювання, класифікації витрат, сучасні методики аналізу та планування.

Метою статті є аналіз витрат та формування науково – практичних підходів щодо управління витратами вітчизняних підприємств машинобудівної галузі.

Результати дослідження. Проаналізуємо останні тенденції машинобудівної галузі України,  за даними комітету статистики України. З таблиці 1 помітно, що починаючи з 2012 року в Україні відбувся спад реалізації продукції машинобудівних підприємств, так в 2013 Українські підприємства реалізували на 26612,7 млн. грн. менше ніж у 2012 році, а в 2014 на 12001,9 млн. грн. менше ніж в 2013 році, що викликано перш за все змінами, що відбували в країни в даний період. Але позитивна тенденція росту спостерігається в 2015 році, в даний період підприємства машинобудівної галузі реалізували продукції на 11805,5 млн. грн. більше ніж у 2014 році

 

Таблиця 1.

Обсяг реалізації промислової продукції галузі машинобудування України млн. грн.

Обсяг реалізації за видами

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Машинобудування (Загалом)

97056,9

130847,9

140539,3

113926,6

101924,7

113730,2

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

6691,4

11529

7876,8

7508,7

8133,4

8160,2

Виробництво електричного устатковання

15755,2

16715,6

22141,3

21832,4

21005,7

23892,1

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

30608,7

37622,8

37567,8

34782,4

33524,8

41674,8

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

44001,6

64980,5

72953,4

49803,1

39260,8

40003,1

 

Загальновідомо, що обсяг реалізації напряму залежить від витрат машинобудівних підприємств. За Бойченко Г. В. аналіз витрат підприємства складається з підготовчого, основного та заключного етапу аналізу. Систематизуючи кожний з етапів можемо зробити висновок, що підготовчий етап – це формування мети дослідження та обрання інформаційної бази досліджень, в нашому випадку мета аналізу – це визначення найбільш проблемних зон та пошук шляхів їх оптимізації, а за інформаційну базу виступає фінансова звітність підприємства за П(с)БО. Основний етап передбачає оцінку інформаційних джерел та використання методик для аналізу показників. На заключному етапі аналізу ми формуємо висновки та пропозиції залежно від мети аналізу [1].

Базою для аналізу було обрано три Українські підприємства галузі машинобудування: ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Квазар» та ПАТ «Харківський тракторний завод». Для аналізу показників витрат даних підприємств ми обрали методику вертикального аналізу статей балансу та аналіз деяких показників, котрі характеризують управління витратами.

Для початку проаналізуємо структуру витрати за елементами:

 

Таблиця 2.

Аналіз структури витрат за елементами по ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Квазар», ПАТ «Харківский тракторний завод» 2013 – 2015 рр., тис. грн.

ПАТ «Мотор Січ»

Аналізструктуривитрат за елементами

2013

%

2014

%

2015

%

Матеріальнівитрати

4323006

33

4486747

29

5756457

26

Витрати на оплату праці

1238935

9

1378749

9

1799804

8

Відрахування на соціальні заходи

445817

3

495925

3

516657

2

Амортизація

475336

4

559064

4

702848

3

іншіопераційнівитрати

6730657

51

8704217

56

13576202

61

Разом

13213751

100

15624702

100

22351968

100

ПАТ «Квазар»

Аналізструктуривитрат за елементами

2013

%

2014

%

2015

%

Матеріальнівитрати

19889

23

11401

12

16053

22

Витрати на оплату праці

16212

19

11700

13

13034

18

Відрахування на соціальні заходи

6964

8

3712

4

3635

5

Амортизація

6943

8

4177

4

3940

5

іншіопераційнівитрати

35676

42

62116

67

35728

49

Разом

85684

100

93106

100

72390

100

ПАТ «Харківський тракторный завод»

Аналізструктуривитрат за елементами

2013

%

2014

%

2015

%

Матеріальнівитрати

370050

60

498200

62

434667

55

Витрати на оплату праці

129814

21

140763

18

128553

16

Відрахування на соціальні заходи

54124

9

62391

8

44832

6

Амортизація

12495

2

13348

2

15570

2

іншіопераційнівитрати

54398

9

86337

11

169786

21

Разом

620881

100

801039

100

793408

100

 

Проаналізувавши структуру витрат за елементами показує, що у всіх досліджуваних підприємств ми бачимо переважну вагу матеріальних витрат, виплат на оплату праці та інших операційних витрат.

Наступний крок - це аналіз структури витрат від звичайної діяльності досліджуваних підприємств.

 

Таблиця 3.

Аналіз витрат від звичайної діяльності по  ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Квазар», ПАТ «Харківский тракторний завод» 2013 – 2015 рр., тис. грн.

ПАТ «Мотор Січ»

Видивитрат

2013

2014

2015

2014/2013

2015/2014

Собівартість

4 974 227

5514991

4907340

540764

-607651

Адміністративнівитрати

657076

774110

997093

117034

222983

Витрати на збут

446726

565950

804270

119224

238320

Іншіопераційнівитрати

5978638

7781602

11760076

1802964

3978474

Фінансовівитрати

31898

70923

100003

39025

29080

Витративідучасті в капіталі

2827

619

1680

-2208

1061

Іншівитрати

199029

1465816

1634929

1266787

169113

Податок на прибуток

774358

746940

1193749

-27418

446809

Разом витратвідзвичайноїдіяльності

13064779

16920951

21399140

3856172

4478189

ПАТ «Квазар»

Видивитрат

2013

2014

2015

2014/2013

2015/2014

Собівартість

91163

64716

9022

-26447

-55694

Адміністративнівитрати

13629

14593

16075

964

1482

Витрати на збут

2466

3142

2729

676

-413

Іншіопераційнівитрати

14392

17811

16093

3419

-1718

Фінансовівитрати

9810

12145

16083

2335

3938

Витративідучасті в капіталі

0

0

0

0

0

Іншівитрати

45

52790

56521

52745

3731

Податок на прибуток

0

0

0

0

0

Разом витратвідзвичайноїдіяльності

131505

165197

116523

33692

-48674

ПАТ «Харківский тракторний завод»

Видивитрат

2013

2014

2015

2014/2013

2015/2014

Собівартість

525843

623605

578204

97762

-45401

Адміністративнівитрати

66591

83854

108506

17263

24652

Витрати на збут

12511

11519

10778

-992

-741

Іншіопераційнівитрати

48703

81711

151742

33008

70031

Фінансовівитрати

58649

108838

30737

50189

-78101

Витративідучасті в капіталі

0

0

0

0

0

Іншівитрати

4324

241967

229748

237643

-12219

Податок на прибуток

0

0

0

0

0

Разом витратвідзвичайноїдіяльності

716621

1151494

1109715

434873

-41779

 

Надалі, перед завершаючи етапом дослідження витрат машинобудівних підприємств, проведемо аналіз деяких показників, що характеризують управління витратами. Основним із показників ефективності раціонального використання витрат операційної діяльності є рівень витрат на 1 грн. доходу. Основною перевагою обраної системи відносних показників є їх систематизація та взаємопов’язування в групи показників, що доповнюють один одного. Наприклад, сума значень показників окупності собівартості реалізованої продукції, окупності адміністративних та збутових витрат, окупності інших операційних витрат дорівнює значенню узагальнюючого показника рівня загальних операційних витрат у розрахунку на 1 грн. операційних доходів. Застосування групи взаємодоповнюючих показників дозволяє провести факторний аналіз зміни узагальнюючого показника питомих витрат на 1 грн. доходу та визначити основні резерви його зменшення і, відповідно, контролювати витрати на кожній стадії їх формування [9].

Аналогічна група взаємозв’язаних показників пропонується для оцінки рівня загальних витрат від звичайної діяльності на 1 грн. загальних доходів від звичайної діяльності. Так сума значень коефіцієнтів окупності операційних витрат, окупності фінансових витрат, окупності інших витрат дорівнює значенню загального коефіцієнта окупності витрат від звичайної діяльності. Якщо значення коефіцієнта питомих загальних операційних витрат вище значення коефіцієнта питомих витрат від звичайної діяльності, то це свідчить про позитивну рентабельність фінансової та інвестиційної діяльності, якщо ж навпаки, то витрати від цих видів діяльності не покриваються доходами, а отже, є збитковими [8]. Ураховуючи принцип відповідності доходів і витрат, згідно з яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів, у систему оціночних показників необхідно ввести для кожної групи [7]

 

Таблиця 4.

Аналіз деяких показників управління витратами по  ПАТ «Мотор Січ», ПАТ  «Квазар», ПАТ «Харківський тракторний завод» 2015 р.

Показник

ПАТ "Мотор Січ"

ПАТ "Квазар"

ПАТ "Харкісвький тракторний завод"

Загальніопераційнівитрати на 1 грн. операційнихдоходів

0,8

0,8

1,2

Коефіцієнт питомої собівартості реалізованої продукції

0,2

0,1

0,8

Коефіцієнтпитомихадміністративнихвитрат

0,0

0,2

0,2

Коефіцієнтпитомихвитрат на збут

0,0

0,0

0,0

Коефіцієнтпитомихіншихвитрат

0,1

0,6

0,0

Загальнівитративідзвичайноїдіяльності на 1 грнзагальнихдоходіввідзвичайноїдіяльності

1,5

2,2

2,2

Коефіцієнтпитомихопераційнихвитрат

1,6

1,4

1,5

Коефіцієнтпитомихфінансовихвитрат

0,0

0,3

0,1

Коефіцієнтокупностііншихвитрат

0,1

1,1

0,4

Витрати на 1 грнвідіншоїопераційноїдіяльності

1,1

0,4

1,3

Фінансовивитрати на 1 грнфінансовихдоходів

1,8

-

0,6

Собівартістьреалізованоїпродукції на 1 грн чистого доходу

0,4

0,2

1,1

Часткапостійнихвитрат у валомуприбутку

0,2

4,0

-

Рівеньадміністративнихвитрат у валовому прибутку

0,1

3,4

-

Рівеньзбутовихвитрат у валовому прибутку

0,1

0,6

-

Рентаельністьосновноїдіяльності

1,8

0,5

-

Рентабельністьопераціноїдіяльності

0,3

0,1

-

 

Управління витратами є складовою всебічного аналізу підприємства при цьому важливе значення відіграють рівень витрат, доходів і прибутку. Дослідження показників управління витратами, дає змогу оцінити ефективність використання та наявних ресурсів у підприємства та за їх допомогою оптимізувати всі види затрат. Основною метою цього способу аналізу лежить можливість впливу на витрати підприємства незалежно від стадії виробництва та підвищувати якість виготовленої продукції. Аналіз управління витратами допомагає дослідити всі функції управління на підприємстві: планування, організація, мотивація, контроль, а також оцінити структуру знань, вмінь та технології які взаємодіють між собою. Важливим недоліком аналізу управління затрат підприємства є надмірна концентрація на витратах підприємства та елементах що їх складають, питомій вазі відносно загального показника, однак такий вид дослідження не показує прямого зв’язку витрат на управління  з доходом чи прибутком підприємства.

Висновки. Питання оптимізації витрат підприємства машинобудівної галузі є дуже важливим, як правило основним способом підвищення ефективності роботи організації є зменшення витрат на одиницю виготовленої продукції. На сьогоднішній день існує безліч підходів та методів до пошуку резервів щодо зменшення собівартості продукції. Одним із таких способів зменшення собівартості є підвищення технологічного рівня підприємства в основі якого лежить забезпечення виробничого процесу новим високотехнологічним  та енергозберігаючим обладнанням яке у свою чергу дає змогу зменшити витрати на енергозатрати під час створення  продукції, підвищити її якість. Повна автоматизація підприємств машинобудівної галузі являє собою ще одним шлях до оптимізації витрат.

Невід’ємним шляхом оптимізації витрат в машинобудівній галузі є вдосконалення управління процесом виробництва і праці – сюди відносяться фактори які зменшують собівартість продукції шляхом спеціалізації виробництва, вдосконалення управління виробничим процесом та організація праці, покращення процесу закупки та збуту, зменшення величини затрат на управління та налагодження ефективного використання робочого часу.

Оптимізація витрат через скорочення поточних затрат на одиницю продукції допоможе підприємству динамічно розвиватися та забезпечить зміцнення конкурентних позицій

 

Література.

1. Бойченко Г. В. Аналіз прямих матеріальних витрат на промислових підприємствах України //Економічний простір. – 2009. – №. 23/2. – С. 214-219.

2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

3. Фінансова звітність ПАТ «Мотор Січ». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.motorsich.com/rus/investors/

4. Фінансова звітність ПАТ «Квазар». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://smida.gov.ua/db/participant/14314038

5. Фінансова звітність ПАТ «Харківський тракторний завод». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://smida.gov.ua/db/participant/05750295

6. Яровенко Т. С., Довга А. О., Остряніна В. Е. Шляхи та методи оптимізації витрат підприємства у ринкових умовах //Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Економіка. – 2013. – №. 21, вип. 7 (2). – С. 181-188.

7. Белоусова, І. Проблеми обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції в промисловості / І. Белоусова І., М. Чумаченко // Бухгалтерський облік і аудит.– 2009.– №4. – С. 3-10

8. Іващенко В. И. Економічний аналіз господарської діяльності: навч. посібник для студентів економічних спеціальностей / В. И. Іващенко. – К.: НІЧЛАВА, 2001. – 204 с.

9. Мокроусова Т.О., Парасій-Вергуненко І.М. Загальновиробничі витрати: моделювання поведінки витрат на основі кореляційно-регресійного аналізу // Економіка промисловості. – 2006. – №4 (35). – С. 102 – 108.

 

References.

1. Boichenko, H. V. (2009), " Analysis of direct material costs in industrial enterprises of Ukraine", Ekonomichnyi prostir, vol. 23/2, pp. 214-219.

2. State Statistics Service of Ukraine, [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

3. The financial statements PAT «Motor Sich», [Online], available at:  http://www.motorsich.com/rus/investors/

4. The financial statements PAT «Kvazar». [Online], available at:  http://smida.gov.ua/db/participant/14314038

5. The financial statements PAT «Kharkivskyi traktornyi zavod». [Online], available at:  http://smida.gov.ua/db/participant/05750295

6. Yarovenko, T. S. Dovha, A. O. and Ostrianina, V. E. (2013), "Ways and methods of cost optimization company in market conditions", Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Ser.: Ekonomika, vol. 7 (2), pp. 181-188.

7. Belousova, I. and Chumachenko, M. (2009), " Issues related production costs and calculation of production costs in the industry", Bukhhalterskyi oblik i audyt, vol. 4, pp. 3-10

8. Ivashchenko, V. Y. (2001), Ekonomichnyi analiz hospodarskoi diialnosti [Economic analysis of business], NIChLAVA, Kyiv, Ukraine, p.204.

9. Mokrousova, T.O. and Parasii-Verhunenko, I.M. (2006), " Total expenditures: cost modeling behavior based on correlation and regression analysis", Ekonomika promyslovosti, vol. 4 (35),. 102 – 108.

 

Стаття надійшла до редакції 17.08.2016 р

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"