Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 004.9:339.5

 

Р. І. Мачуга,

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації,

Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

А. Р. Кривцун,

студент гр. МІ-41, спеціальність "Міжнародна інформація",

Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 

R. I. Machuga,

PhD in Economics, Associate professor, Department of International Economic Relations and International Information,

Ternopil National Economic University, Ternopil

A. R. Kryvtsun,

Student of the specialty "International Information", Ternopil National Economic University, Ternopil

 

USING OF INTERNET TECHNOLOGIES AND RESOURCES FOR ORGANIZING THE INTERNATIONAL TRADE

 

Проаналізовано різні інформаційні технології та ресурси, які можуть застосовуватися в міжнародній торгівлі. Охарактеризовано різні інформаційні ресурси для рекламування власної продукції, презентації власного товару шляхом розробки презентаційного веб-сайту, здійснення експортно-імпортних взаєморозрахунків та аналізу ефективності функціонування власних інтернет-проектів. Обґрунтовано їх ефективність та доцільність застосування при організації міжнародної торгівлі.

 

The different Internet technologies and resources which can be used in international trade was analyzed. The different information resources was described. Among them: resources for advertising own products, presentation own products by developing the website, realizing the export-import payments and analyzing the efficiency of the functioning own Internet-project. Efficiency and feasibility of using information resources for organizing the international trade was proved.

 

Ключові слова: e-mail маркетинг, аналіз ефективності функціонування Інтернет-магазинів, Інтернет-технології, міжнародна торгівля, реклама в Інтернет.

 

Keywords: Email marketing, effectiveness analysis of Internet-shops, Internet technology, international trade, advertising at  the Internet.

 

 

Постановка проблеми.

В сучасних умовах господарювання все частіше підприємства шукають можливості вести свою господарську діяльність не лише на Україні, а й розширювати як мінімум ринки збуту власної продукції за її межами. Введення міжнародної торгівлі вимагає від підприємства освоєння нових способів рекламування власної продукції, застосування ефективних засобів комунікування із закордонними партнерами (постачальниками, покупцями), проведення постійного моніторингу ефективності інформаційної діяльності із забезпечення експортно-імпортних операцій загалом і функціонування інтернет-магазинів зокрема.

Якщо підприємство вже має встановлені тривалі взаємозвʼязки із міжнародними партнерами, йому потрібно лише їх підтримувати на належному рівні та можливо шукати шляхи їх розвитку. Якщо ж підприємство лише намагається просунутися на міжнародний ринок, то воно стикається з цілим рядом проблем, в першу чергу організаційних. Мова йде про цілеспрямоване рекламування власної продукції, розробку механізмів і засобів її презентації, вибір і відлагодження майбутніх способів експортно-імпортних взаєморозрахунків, подальший аналіз функціонування інтернет-проекту. Вирішення зазначених проблем вимагає, як правило, значних затрат часу і ресурсів.

Дослідженнями питань міжнародної торгівлі займалися ряд вітчизняних вчених, зокрема Антонюк К.В., Барановська М.І., Дахно І.І., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Олефір А.О., Сазонець О.М., Шеремет Т.Г. та ряд інших. Разом з тим в працях згаданих науковців не досліджувалися питання щодо застосування інформаційних технологій та ресурсів для організації такої торгівлі. Дослідженню можливості використання сучасних інформаційних технологій і ресурсів для вирішення перерахованих проблем і присвячене дане дослідження.

Мета статті.

Метою статті є визначення і обґрунтування доцільності і ефективності застосування для організації міжнародної торгівлі спеціалізованих інтернет-технологій та ресурсів.

Виклад основного матеріалу.

У економічній енциклопедії поняття "торгівля" визначається як "форма обміну продуктами праці й послугами, історично зумовлена виникненням і розвитком товарного виробництва. Характеризується відносинами між її учасниками – продавцями й покупцями – на основі вартісного обміну" [5, с. 659]. Одним із видів торгівлі є міжнародна торгівля.

Згідно з існуючими визначеннями "Міжнародна торгівля – торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці" [7]. Існують також і інші визначення. Найбільш вдалим на думку авторів є: "Міжнародна торгівля – це комерційна діяльність, що перетинає національні кордони. Вона включає переміщення майна, товарів, послуг, капіталу чи персоналу" [7]. Загалом міжнародна торгівля "між суб`єктами господарювання з двох або більше країн (міжнародна торгівля) ділиться на імпорт і експорт" [13].

Обʼєктом даного дослідження буде організація міжнародної торгівлі, що спрямована "на зовні", тобто досліджуватиметься експорт товарів. Предметом ж дослідження будуть безпосередні інформаційні технології і ресурси, які можуть використовуватися для ефективної організації такої торгівлі.

Загалом експорт – це "вивезення за кордон товарів, проданих іноземним покупцям і призначених для продажу на іноземних ринках або для переробки в інших країнах" [4, с. 489]. Реалізація експортних операцій між субʼєктами, що вже співпрацюють на протязі певного часу, відбувається за відпрацьованими механізмами, використовуються перевірені канали оплати товарів, їх доставка здійснюється за посередництвом обумовлених в угодах перевізників. Якщо ж підприємство (чи підприємець) лише розпочинає свою діяльність та має намір скерувати свої товари на експорт, то воно (він) стикнеться з цілим рядом проблем та завдань, які необхідно буде вирішити для налагодження ефективної господарської діяльності. Тут мова йде, насамперед, про:

1) потребу початкової і в подальшому періодичної реклами власної продукції, яка повинна бути предметом міжнародної торгівлі;

2) всебічну і повну презентацію власного товару, включаючи можливості автоматизованого формування замовлення;

3) організацію міжнародних розрахунків між постачальником і покупцем, в тому числі і електронних;

4) аналіз ефективності функціонування власних інтернет-проектів.

Для вирішення зазначених проблем підприємство може використовувати різні доступні засоби, користуватися послугами спеціалізованих фірм-посередників, або ж вирішувати їх самостійно із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

1. Реклама власної продукції.

Для рекламування власної продукції підприємство чи підприємець може скористатися послугами вітчизняних або закордонних спеціалізованих маркетингових фірм. Такі послуги є платними, вартість може бути різною, в залежності від складності і періодичності рекламної кампанії. Наприклад, розробка і реалізація контекстної реклами Google компанією "Веб-студія McSite" оцінюється приблизно в 20% від загального бюджету на рекламу. При цьому мінімальний бюджет для реклами складає 2500 грн. [6]. І це лише затрати на один вид реклами, при чому безпосередня господарська діяльність ще не розпочата.

В якості альтернативи користуванню послугами маркетингових фірм можна запропонувати застосування для створення, управління в аналізу ефективності власних рекламних компаній сервісу Google AdWords. До найбільш вагомих переваг даного сервісу можна віднести:

залучення потенційних клієнтів – з Google AdWords можна залучити нових відвідувачів на сайт, збільшити обсяг онлайн-продажів, отримувати більше дзвінків або заохотити клієнтів до наступних покупок;

охоплення потрібної аудиторії в потрібний час – потенційні покупці знайдуть підприємство в Google саме тоді, коли шукатимуть продукти чи послуги, які рекламуватимуться;

реклама на різних рівнях – націлювання оголошень на клієнта із певних країн, регіонів і міст або в межах певної відстані від підприємства чи магазину;

плата нараховується лише при наявності відвідувань (переходів) рекламних оголошень;

розпочинати рекламну компанію можна з будь-яким бюджетом – рекламодавець сам вирішує, скільки коштів вкладати. Він просто встановлює прийнятний щоденний бюджет, а з часом коригує суму;

безкоштовна підтримка за телефоном та e-mail; реєстрація в Google AdWords безкоштовна. Підприємство (продавець, рекламодавець) сплачує лише тоді, коли користувач натискає оголошення та переходить на сайт або телефонує. Інакше кажучи, оплата здійснюється лише тоді, коли реклама працює [2].

Приклад стартової сторінки в системі Google AdWords після реєстрації показано на рис. 1. Інтерфейс системи інтуїтивно зрозумілий і цілком готовий для початку розробки і проведення рекламної кампанії.

 

Рис. 1. Стартова сторінка в системі Google AdWords після реєстрації

 

Іншим додатковим способом ефективної реклами може бути використання популярних соціальних мереж, наприклад Facebook. Основна інформація про можливості і специфіку реклами у Facebook можна знайти на веб-сторінці [12]. Також для повноцінного використання усіх доступних можливостей реклами в мережі Facebook доцільне застосування Facebook for business [1]. Застосування Facebook for business дозволить використовувати цілий ряд різних професійних інструментів, а саме:

створення сторінок для підтримки комунікацій з клієнтами. Створити сторінку нескладно, це безкоштовно і не займає багато часу. Керування сторінкою можливе з настільного ПК, смартфона чи планшета;

рекламування власної продукції, реклама показуватиметься лише зацікавленим особам;

контроль і аналіз результативності реклами, в режимі онлайн можна коректувати рекламну кампанію для досягнення найкращих результатів;

можливість створення таргетингової реклами[1];

спеціалізований інструмент Power Editor для рекламодавців, які працюють у великих обсягах і хочуть точно контролювати свою рекламу, групи оголошень і компанії;

спеціальний бізнес-менеджер, що дозволяє керувати своїми рекламними аккаунтами, сторінками, програмами і дозволами.

Додатково до вже двох розглянутих засобів рекламування власної продукції можна запропонувати також і інструменти e-mail маркетингу. Характерним українським прикладом таких систем є FEEDGEE [8]. З допомогою зазначеного сервісу можна:

створювати списки розсилки;

здійснювати масове розсилання електронних повідомлень за створеними списками одержувачів;

використовувати стандартні шаблони та створювати власні для повідомлень;

створювати форми автопідписки та розміщати їх на веб-сторінках;

використовувати аналітичні можливості системи для контролю доставки повідомлень та їх ефективності загалом;

здійснювати смс-розсилку.

Використання зазначеного сервісу можливе як безкоштовно, так і на комерційній основі.

Поєднання проаналізованих трьох способів рекламування власної продукції дозволить провести ефективне інформування потенційних міжнародних покупців про товар, що пропонуватиметься до продажу.

Наступним важливим етапом є адекватне представлення власного товару, який експортуватиметься та пропонуватиметься до уваги міжнародних покупців.

2. Презентація власного товару.

Для презентації власного товару можуть використовуватися різні засоби і ресурси. Наприклад, спеціалізовані міжнародні торгівельні площадки (OLX[2], AliExpress[3] чи EBAY[4]) або ж інтернет-магазини (посередники або власні).

Для розробки спеціалізованого інтернет-магазину можна скористатися послугами фірм-розробників, або ж використати один із безкоштовних сервісів створення власних сайтів. До таких сервісів можна віднести: Google Сайти[5], Nethouse[6], uCoz[7], Webnode[8], Wordpress[9] та інші. Кожен з перерахованих сервісів має свої переваги, межі і особливості застосування тощо. На нашу думку найбільш доцільним для розробки представницького сайту (в цілях організації міжнародної торгівлі) є використання технологій Google Сайт. Таке твердження ґрунтується на тому, що:

використання технологій Google Сайт дозволяє поєднувати і інші хмарні сервіси і служби від компанії Google [10];

використання для реклами Google AdWords дозволяє "підняти" сайт в результатах пошуку з допомогою пошукової системи Google на перші позиції;

сайти, створені на технологіях Google Сайт, коректно відображаються на більшості мобільних пристроїв, особливо з врахуванням того, що популярність операційної системи Android стрімко зростає. Наприклад, згідно статистичних даних, опублікованих компанією StatCounter[10], зараз на Україні з усіх мобільних пристроїв під управлінням операційної системи Android працюють близько 63,8%[11]. Для порівняння ця кількість у Польщі складає ще більше – майже 87,3%[12].

Приклад стартового вікна в сервісі Google Сайти наведено на рис. 2. Робота в системі також не складна за рахунок інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу і простоти управління.

Поряд із розробкою, діагностикою і "запуском" власного сайту, розробкою і проведенням рекламних кампаній потрібно визначати і формувати механізми здійснення розрахунків між постачальником і покупцем.

 

Рис. 2. Стартова сторінка в системі Google Сайти

 

3. Організація міжнародних розрахунків

"Експортно-імпортні розрахунки підприємств – міжнародні розрахунки, що регулюють платежі по грошових вимогах і зобовʼязаннях між підприємствами, організаціями, та зовнішньоторговельними фірмами різних країн, які займаються експортно-імпортними операціями товарів і послуг" [4, с. 493]. Для реалізації таких розрахунків можна підприємство може використати спеціальні валютні (мультивалютні) рахунки в банках для проведення зовнішньоекономічної діяльності. як альтернативних (додатковий) варіант можна використати міжнародні системи електронних платежів. Для цього є усі законні підстави – Постанова Правління Національного банку України № 65 від 10 лютого 2016 року [11]. Прикладами таких систем є: PayPal, E-Gold, PayCash, VisaCash, WebMoney Transfer, Google Wallet, Apple Pay та цілий ряд інших.

Безпосередній вибір платіжної системи залежить від цілого ряду факторів, в тому числі її популярності, поширеності на певному географічному просторі (чи в певній країні), можливості і зручності переведення електронних коштів в готівкові, способів автоматизації платежів, наявності "електронних гаманців" для управління рахунками тощо.

Тут варто звернути увагу на те, що не усі системи однаково поширені у світі. Так, система PayPal використовується практично у будь-якій країні світу. А от платіжний функціонал Google Wallet, доступний, як правило, ідентифікованим мешканцям США [3]. Натомість система WebMoney Transfer, як правило, поширена і використовується лише в колишніх пострадянських країнах. З огляду на це вибір електронної системи експортно-імпортних розрахунків в значній мірі залежатиме від країни, з якою планується співробітництво, чи куди плануватиметься продаж власної продукції.

Не менш важливим за попередньо розглянуті три завдання організації міжнародної торгівлі є й аналіз ефективності функціонування вже існуючого і запровадженого інтернет-проекту (сайту).

4. Аналіз ефективності функціонування власних інтернет-проектів

Найбільш перспективним для аналізу ефективності функціонування інтернет-проектів на нашу думку є сервіс Google Analytics [9]. Найбільш важливі можливості сервісу:

пошук на сайті: допомога відвідувачам швидше знаходити те, що вони шукають;

статистика на сторінці: можливість взнати, як користувачі переміщуються сайтом підприємства;

аналіз швидкості завантаження сайту: виявлення технічних проблем відображення контенту;

відстеження подій: можливість зрозуміти поведінку відвідувачів на сайті.

Приклад вікна з частковими аналітичними даними в системі Google Analytics показано на рис. 3.

 

Рис. 3. Приклад відображення аналітичних даних в сервісі Google Analytics

 

Серед великої кількості інформації, яку можна отримати з допомогою даного сервісу, варто звернути увагу статистичні дані щодо:

активності відвідувачів за останній день, за останні 7, 14 чи 30 днів;

демографічних показників (за статтю, віком);

інтересів користувачів;

геоданих (мова, місцеположення);

поведінки на сайті (даних про кількості сеансів, з них нових, кількості відмов, середньої тривалості перебування на сайті, кількості переглянутих сторінок тощо);

технологій (браузер, операційна система, роздільна здатність екрану, кольори екрану тощо);

відвідуваності сайту з мобільних пристроїв (включно з назвами моделей);

карти відвідуваності (інформація про відвідуваність сторінок сайту).

Вище перерахована інформація може бути дуже корисною при організації "дистанційної" міжнародної торгівлі. На основі її аналізу можна корегувати пропозицію товару, проводити ефективні маркетингові кампанії, керувати контентом сайту.

Висновки.

На основі проведеного дослідження можна сформулювати наступні висновки:

1. Для організації міжнародної торгівлі найбільш доцільно використовувати сучасні інформаційні технології та ресурси, зокрема для проведення рекламних компаній Google AdWords, соціальні мережі та сервіси e-mail маркетингу, для презентації власної продукції створення сайтів з допомогою Google Сайти, для аналізу ефективності функціонування інтернет-проекту Google Analytics.

2. Зазначені інформаційні технології і ресурси можуть використовуватися як для підтримки вже налагодженої міжнародної торгівлі, так і для організації нових торгівельних експортно-імпортних взаємовідносин.

3. Застосування зазначених технологій передбачає лише незначні фінансові витрати, або ж дозволяє взагалі безкоштовне використання сервісів, що найбільш важливо і актуально при започаткуванні бізнесу для мінімізації початкових вкладень.

 

Література.

1. Facebook for Business: маркетинг на Facebook [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.facebook.com/business/. – Заголовок з екрану.

2. Google AdWords. Онлайн-реклама Google із платою за клік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com.ua/adwords/. – Заголовок з екрану.

3. PayPal vs Google Wallet: заменят использование наличных денег / Статьи / Finance.UA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ru/news/-/356224/paypal-vs-google-wallet-zamenyat-ispolzovanie-nalichnyh-deneg. – Заголовок з екрану.

4. Економічна енциклопедія: У трьох томах Т. 1 / Редкол.: … С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр "Академія", 2000. – 864 с.

5. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3 / Редкол.: … С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002. – 952 с.

6. Контекстна реклама від 2500гр. Ціна контексту в Google AdWords. Замовити рекламу в Гугл в Києві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mcsite.ua/ua/reklama/google/. – Заголовок з екрану.

7. Міжнародна торгівля / ВікіпедіЯ: Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародна_торгівля. – Заголовок з екрану.

8. Можливості сервісу - один акаунт для email та смс розсилки і оповіщень | FEEDGEE Інструменти emai і смс маркетинга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://feedgee.com/ua/features/. – Заголовок з екрану.

9. Офіційний веб-сайт Google Analytics – Веб-аналітика та звітування – Google Analytics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.google.com/intl/uk_ALL/analytics/index.html. – Заголовок з екрану.

10. Про Google – Продукти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com.ua/intl/uk/about/products/. – Заголовок з екрану.

11. Про внесення змін до Положення про електронні гроші в Україні. Постанова Правління Національного банку України № 65 від 10.02.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-16. – Заголовок з екрану.

12. Про рекламу в Facebook [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.facebook.com/advertising/. – Заголовок з екрану.

13. Торгівля / ВікіпедіЯ: Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Торгівля. – Заголовок з екрану.

 

References.

1. Facebook (2016), “Facebook for Business: marketing on Facebook”, available at: https://www.facebook.com/business/, (Accessed 17 April 2016).

2. Google AdWords (2016), “Online advertising Google PPC”, available at: https://www.google.com.ua/adwords/, (Accessed 17 April 2016).

3. Finance.UA (2016), “PayPal vs Google Wallet: replace the use of cash”, available at: http://news.finance.ua/ru/news/-/356224/paypal-vs-google-wallet-zamenyat-ispolzovanie-nalichnyh-deneg (Accessed 17 April 2016).

4. Mochernyj, S.V. (2000), Ekonomichna entsyklopediia [Economical encyclopedia], vol. 1, Akademiia, Kyiv, Ukraine.

5. Mochernyj, S.V. (2002), Ekonomichna entsyklopediia [Economical encyclopedia] , vol. 3, Akademiia, Kyiv, Ukraine.

6. McSite (2016), “ Contextual advertising from 2500 USD price in the context of Google AdWords. Order advertising on Google in Kiev”, available at: https://mcsite.ua/ua/reklama/google/ (Accessed 17 April 2016).

7. wikipedia (2016), “International trade”, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародна_торгівля (Accessed 17 April 2016).

8. FEEDGEE (2016), “Features of service - each account for SMS to email lists and alerts”, available at: https://feedgee.com/ua/features/ (Accessed 17 April 2016).

9. Google Analytics (2016), “Web Analytics and Reporting ”, available at: http://www.google.com/intl/uk_ALL/analytics/index.html (Accessed 17 April 2016).

10. Google (2016), “About Google - Products”, available at: https://www.google.com.ua/intl/uk/about/products/ (Accessed 17 April 2016).

11. National Bank of Ukraine (2016), Resolution “On Amendments to the Regulation on electronic money in Ukraine”, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-16 (Accessed 17 April 2016).

12. Facebook (2016), “On advertising in Facebook”, available at: https://www.facebook.com/advertising/ (Accessed 17 April 2016).

13. wikipedia (2016), “Trade”, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Торгівля (Accessed 17 April 2016).

 

 

[2] http://olx.ua чи інша регіональна локалізація

[11] StatCounter Global Stats. Top 8 Mobile Operating Systems in Ukraine from Mar 2015 to Mar 2016. http://gs.statcounter.com/#mobile_os-UA-monthly-201503-201603-bar.

[12] StatCounter Global Stats. Top 8 Mobile Operating Systems in Poland from Mar 2015 to Mar 2016. http://gs.statcounter.com/#mobile_os-PL-monthly-201503-201603-bar.

 

Стаття надійшла до редакції 19.04.2016 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"