Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 007.3 +339.138

 

Н. В. Рощина,

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки,

Національний технічний університет України «КПІ»

Н. О. Черненко,

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки,

Національний технічний університет України «КПІ»

 

ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ IT-СИСТЕМ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

 

N. V. Roshina,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Theoretical and Applied Economics,

National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

N. O. Chernenko,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of International Economics,

National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

 

THE IMPACT OF IT- SYSTEM IN UKRAINE

 

У статті розглядаються різновиди IT-систем, їхній вплив на бізнес-процеси та досліджено роль ІТ-галузі в розвитку економіки України. Проаналізовано стан та окреслено перспективи розвитку галузі інформаційних технологій з урахуванням наявного потенціалу. Актуальними стають питання, пов'язані з інтеграцією економічної сфери в єдиний інформаційний простір в умовах переходу України до постіндустріального типу суспільства. Автори зазначають, що поряд з розширенням можливостей використання IT-технологій для повсякденних соціальних потреб з'являються також і комерційні відносини. Визначено складові механізму державної підтримки розвитку ІТ-галузі. Акцент зроблено у статті на те, що основним напрямком розширення ІТ-ринку є аутсорсинг. Зазначено, що у майбутньому світ програмного забезпечення може плавно змінитися в напрямках, які раніше не передбачалися, тому запропоновані кроки до розширення ІТ-ринку, реалізація яких сприятиме розвитку і зростанню не лише інформаційної індустрії, а й економіки України в цілому. Автори наголошують, що Україна, з таким потенціалом, повинна стати одним із лідерів світового IT-бізнесу.

 

The article deals with varieties of IT-systems, their impact on business processes and  explored the role of the IT industry in the economy of Ukraine. The condition and future trends of the information technologies development within existing capacity were shown and analyzed. In the terms of  transition of Ukraine to postindustrial society, become actual issues related with the integration of the economic sphere into a single information space. Along with the expansion of the possibilities of IT-technologies using for everyday social needs, there are also commercial relations.The mechanism of state support of the IT industry is determined. Outsourcing is main way of the IT market expansion, such emphasis was made in the article. In the future world of software can smoothly change in the ways that no one had previously anticipated. thus the steps which can expanded the IT market is offered, its implementation will promote the development and growth of the industry, not only informative, but also Ukraine's economy as a whole. Ukraine, with such  potential, should be one of the leaders in the world IT- business, is emphasized by the  authors in the article.

 

Ключові слова: інформаційні технології, прибуток, бізнес, підприємство, автоматизація, ІТ-ринок, ІТ-спеціалісти, ІТ-інфраструктура, ІТ-парки, аутсорсинг.

 

Keywords: information technology, profit, business, enterprise, automation, IT-market, IT-professionals, IT-infrastructure, IT-parks, outsourcing.

 

 

Постановка проблеми. Вітчизняна індустрія програмної продукції є найбільш мобільним сектором економіки, який, при цьому, не потребує для свого розвитку таких значних фінансових і матеріальних вкладень, як металургія, машинобудування, хімічна промисловість чи інші галузі. За три останні роки вклад ІТ в економіку України суттєво зріс: з 0,8% в 2012 році до 3%, які очікуються в 2015 році. Це дозволяє прогнозувати, що в майбутньому вплив ІТ буде тільки збільшуватись і в економіці, і в суспільстві в цілому. ІТ-галузь має потужний потенціал, представлений висококваліфікованими кадрами, які здатні розробляти унікальні програмні продукти, що не мають аналогів у світі й користуються значним попитом провідних компаній. Саме розвиток ІТ-галузі, як інноваційної сфери економіки з високою доданою вартістю, дасть змогу в стислий термін збільшити ВВП країни, забезпечити стабільні валютні надходження до української економіки.

На сьогоднішній день широта використання інформаційних технологій виходить на першу позицію за рішенням важливих завдань і глобальних питань. Потреба людини у використанні автоматизованих систем та обчислювальної техніки обумовлена ускладненням життя і роботи сучасної людини. Як невід'ємна частина постіндустріальної культури, інформаційні технології розвиваються відповідно соціальним потребам і запитам. Особливо важливою сферою використання інформаційних технологій стає економічна сфера, зокрема, бізнес. Бізнес являє собою людську діяльність, спрямовану на отримання доходу. Відповідно цієї діяльності, людина повинна володіти певними знаннями та вміннями, а так само деякими особистісними якостями, які визначають його характер і здатність здійснювати підприємницьку діяльність. До таких якостей відносяться:  сила волі, вміння ефективного тайм-менеджменту, вміння працювати в умовах ризику, комунікативні навички, що дозволяють витягати позитивний результат з переговорів, цілеспрямованість і впевненість у своїх силах. Однак, підприємницькі здібності не можуть бути гарантом успіху на бізнес-поприщі. Необхідним помічником у спрощенні діяльності людини, економії часу та зберіганні важливої інформації є використання інформаційних технологій. Інформатизація бізнесу призводить до його продуктивного і динамічного розвитку завдяки можливості зберігання і перенесення даних в електронному вигляді.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання необхідності державної підтримки галузі інформаційних технологій в Україні неодноразово розглядалися багатьма вченими. Вагомий внесок щодо теоретичних засад  оцінки стану та перспектив розвитку вітчизняного ІТ-ринку присвячено праці таких науковців, як: Ю.Бажала, Т. Ковальчук, Л. Федулова, М. Чайковської, В. Черняка, В. Шевчука, І. Шовкуна, а дослідження впливу інформаційних технологій на ефективність функціонування підприємств здійснювалось: Г. Андрощук, А.Брамсом, С. Войтко, А. Литвином, С. Полумієнко, Л. Рибаковим, Г. Чорною. Проте, дослідження ролі ІТ-галузі в інноваційному розвитку України, в забезпеченні її зростання, практично відсутні, що зумовлює актуальність та визначає мету дослідження.

Цілі статті полягають в аналізі різновидів інформаційних систем та їх вплив на сучасний бізнес з метою визначення ефективності цих систем та матеріальних вигод й втрат від їх придбання та використання в бізнес-процесах, а також,  надання рекомендацій щодо впровадження певних кроків до розширення ІТ-ринку задля інноваційного розвитку України,  а саме для зростання не лише інформаційної індустрії, а економіки в цілому.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянемо автоматизовані інформаційні системи, які сприятимуть розвитку сучасного бізнесу, що дозволить переконатися у важливості використання ІС в економіці:

• системи для ведення бухгалтерського обліку;

• міжнародні системи взаємодії;

• користувацькі інтернет-системи, що містять інформацію про діяльність організації;

• системи безпеки та захисту інформації;

• ERP системи (Enterprise Resource Planning, планування ресурсів підприємства)[8].

Розглянемо запропоновані системи більш докладно.

1. Системи для ведення бухгалтерського обліку створюються для можливості управління виробничою та господарською діяльністю підприємства, будучи своєрідним інструментом зв'язку між безпосередньою діяльністю і особою, яка приймає рішення. Бухгалтерська інформація взаємопов'язана з певними функціями планування, контролю та аналізу:

• визначення інформації про майбутній прибуток і потреби в матеріальних ресурсах;

• надання інформації про порівняння фактичних доходів і витрат організації;

• аналіз досягнення мети функціонування організації.

Таким чином, звіт про результати дозволяє приймати рішення, пов'язані зі змінами системи управління організацією [5].

2. Технології, що визначають взаємозв'язок з міжнародними організаціями значно полегшують передавання інформації, досвіду, технологій здійснення підприємницької діяльності, оскільки зберігається секретність і недоступність даних, переданих від організації до організації.

3. Інтернет-ресурси, що надають користувачам доступ до інформації про діяльність певного підприємства.

Інформатизація соціальної та економічної сфери дозволяє як підприємствам, так і її потенційним клієнтам здійснювати взаємозв'язок у віртуальному просторі: організації мають можливість розміщувати інформацію про свої товари і послуги, клієнти - здійснювати передплату або замовлення, ознайомлення з прейскурантом, особливостями обслуговування в даній організації. До того ж, вільне висловлювання думок попередніх клієнтів організації в Інтернеті дозволяє зорієнтуватися і вносити деякі корективи в діяльність організації самим представникам підприємства, а також само прийняти вірне рішення майбутньому клієнтові.

Однак для підтримки сприятливого іміджу компанії у сфері Інтернет-представництва, необхідні досвідчені і кваліфіковані кадри, які здатні займатися постійним моніторингом, що дозволить відповідати сучасним вимогам Інтернет-простору та бізнесу [7,12].

4. Системи безпеки та захисту інформації.

На жаль, інформатизація підприємницької діяльності має і зворотний бік - необхідність захисту інформації від зловмисників, конкурентів, несумлінних партнерів та інших осіб, які здатні завдати шкоди і навіть принести збитки організації. Для цього важливо звертати увагу на безпеку передачі і зберігання даних. Системи безпеки повинні відповідати загальним умовам, а саме:

- представляти систему захисту інформації в інтегрованому об'єднанні, що виражається в спільній меті і пов'язаності між елементами системи;

- захист інформації та осіб, які беруть участь в інформаційних відносинах;

- відсутність незручностей з процедурою доступу до інформації [6];

5. ERPсистеми;

Останнім часом все частіше і частіше використовується словосполучення як «ERP-система». Не кожна особа може дати точне визначення таким системам і сказати, яку мету переслідують підприємства, не шкодуючи десятків, сотень, а іноді навіть мільйонів доларів, на установку даного програмного забезпечення. Цінність і суть роботи ERP-системи полягає в тому, що вона має необхідну інформацію про поточний стан справ на підприємстві для прийняття оперативних рішень. «Компанія приймає рішення про те, що і коли потрібно зробити, на яких умовах відвантажити замовнику, яка сировина та в яких обсягах буде потрібно для цього закупити, які фінансові кошти для цього знадобляться. В основі цього лежить інформація про поточний стан бізнесу: про фінанси, товари та матеріали, незавершене виробництво, завантаженні потужності. Ця інформація формується в процесі роботи підрозділів (відділів постачання, збуту, виробництва, маркетингу), результати якої «зберігаються» у вигляді транзакцій в системі та служать основою для аналізу ситуації і прийняття рішень в процесі управління ресурсами» [3]. Говорячи про ERP-системі, варто мати на увазі «оперативність» і «цілісність» - це і є основною причиною, яка змушує керівників підприємств купувати дане ПО, мати можливість своєчасно «поглянути» на будь-який бізнес-процес [8].

Вартість впровадження ERP-систем - це занадто велика плата за можливість задовольнити свою цікавість. Але тут важливо не що, а як використовуються дані можливості: щоб зрозуміти всю міць даної технології варто уявити, що є завдання - за півтора року побудувати 102-поверховий хмарочос Empire State Building. І не забувайте про логістику, планування та інші різноманітні процеси. На будівництво одного з найвідоміших хмарочосів у світі пішло 410 днів або, іншими словами, рік і півтора місяця [4].

Хоча термін «ERP-система» з'явився на початку 90-х років, у світі існує досить багатий досвід щодо застосування інформаційних технологій такого рівня. Дане поняття було введено в побут консалтинговою групою Gartner Group, але історія виникнення даних систем починається ще з 60-х років минулого століття. Прабатьками ERP-системи стали першими методики планування та обліку. Зараз у всьому світі налічується велика кількість різноманітних ERP-систем. Все залежить від потреб і можливостей замовника.

Але будь-який продукт можна розділити на два класи: так зване «коробкове рішення», коли, по суті, пропонується якесь універсальне рішення, здатне вирішувати більшість загальних завдань, і повноцінне впровадження продукту, повністю адаптованого під специфіку діяльності, особливості виробництва та адміністрування, здатного вирішувати безпосередньо завдання, пов'язані саме з існуючими потребами.

Що краще: впровадження повноцінного, але дорогого продукту, або можливість скористатися більш доступним «продуктом»? «Коробкові рішення» можливі на невеликих підприємствах, які не планують у найближчій перспективі проводити суттєві змін у своєму бізнесі. Їм достатньо просто автоматизувати існуючі бізнес-процеси за допомогою «коробкового» рішення з мінімальними настройками. Великі та середні підприємства здебільшого мають безліч комплексних бізнес-процесів, розгалужену оргструктуру, набір унікальних особливостей і велику кількість працюючих інформаційних систем». Саме тому «коробкові» рішення більше поширені в малому бізнесі, де вони є засобом підвищення ефективності автоматизації стандартних операцій [4].

Також можна виділити ще кілька критеріїв, які є пріоритетними при виборі ERP-системи. В першу чергу це функціональні можливості і масштаби підприємства, на яке орієнтоване рішення. «Коробкові» варіанти можуть елементарно не відповідати конкретним потребам і завданням. Також велику роль відіграє і вартість проекту впровадження такого роду системи. У вартість можуть входити не лише програмне забезпечення, але і вартість послуги, ліцензії, спеціальне обладнання, а також навчання персоналу. Крім того, на ціну впливає, яка програмна платформа використовується.

Проблема контролю над діяльністю та бізнес-процесами не оминула і Україну. Але активно намагатися вирішувати дану проблему в нашій країні стали тільки останнє десятиліття. Крім того, усе загострюється ще й тим, що багато програм у своїй діяльності експлуатують безліч продуктів різних виробників. Ситуація почала змінюватися з 2000 року в гонці за лідерство багато керівників не боялися вкладати кошти в IT-інфраструктуру і розвивати продуктивність своїх підприємств.

Однак існують і інші думки. Переважній більшості малих підприємств ERP-система взагалі не потрібно. Впровадження такої системи окупається тільки при достатньо великому обсязі бізнесу. Але навіть великий оборот компанії, а також значні обсяги операції не завжди є показниками необхідності впровадження таких рішень. Якщо основні обсяги бізнесу здійснюються завдяки виробництву одного-єдиного виду продукції, який, у свою чергу, реалізується вузькому списку контрагентів, а основна сировина закуповується у монополіста на цьому ринку, то і сама необхідність в установці дорогого устаткування і ПО заміщається засобами стандартних коробкових рішень і офісних програм» [3].

Сьогодні немає жодного сектору економіки, який не використовував би у роботі інформаційні технологіі. Все більше управлінських та виробничих функцій бізнесу пов'язано з програмними продуктами. Якщо в 1991-1995 рр. витрати на програмні продукти становили 32% від загальних витрат на IT, то в 2014 році - близько 60% [2].

Але кожна система дає великі прибутки, порівняно з витратами. Системи бухгалтерського розвитку дозволяють аналізувати роботу компанії, що, в залежності від її розміру, можуть давати на 8-10% більше прибутків, ніж без використання цих систем.

Технології, що визначають взаємозв'язок з міжнародними організаціями також можуть давати значні прибутки, особливо якщо бізнес присутній не тільки в рідній країні. Вони допомагають підвищити рівень кваліфікації робітників та отримати «best practice» від міжнародних партнерів.

 Інтернет-ресурси, що надають користувачам доступ до інформації про діяльність певного підприємства взагалі дають великі прибутки, особливо якщо продукція продається в мережі. Інтернет вже давно став частиною життя кожної людини. Він дає добру рекламу бізнесу та ознайомлює клієнтів із продукцією. Інтернет ресурси можуть збільшити прибутки від 10-60%, в залежності від діяльності компанії. Системи захисту інформації також відіграють важливу роль, адже без них може бути вкрадена вся інформація, що може привести до банкрутства компанії і судових справ. Це, мабуть, сама не приємна частина впливу IT на бізнес. ERP-системи дозволяють зібрати різну діяльність підприємства в одне місце. Це добавляє контролю і дозволяє скоротити штаб працівників, а отже і до додаткових прибутків. При правильному виборі системи та правильному її використанні, прибутки підприємства можуть збільшитись до 20%.

Тільки за один рік сфера технологій може продемонструвати 40% зростання. У сусідній Білорусі IT-сектор зростає на 100% вже протягом п'яти років – такі вражаючі показники галузь демонструє завдяки діючому законодавству, яке істотно полегшує роботу IT-компаній.

Український IT-ринок оцінюється в $2 млрд і є одним з найдинамічніших у світі. Лише в 2013 році індустрія продемонструвала 30% зростання в Україні, і ця цифра може збільшитися, прогнозує журнал "Твій номер" №7 / 2014, який випускає для малого та середнього бізнесу [1,12].

Україна славиться не тільки мережевими і аутсорсинговими компаніями, а й своїми фахівцями. Згідно з результатами змагань міжнародного тестування програмістів Bench Games в кінці 2014 року, Україна посіла друге місце в світі за кількістю найкваліфікованіших програмістів, поступившись першим місцем США і випередивши Росію, Румунію, Індію і Великобританію. Наша країна також посіла третє місце в світі за кількістю підготовлених фахівців [1]. Зайняті в ІТ-індустрії українці формують привабливий інвестиційний імідж нашої країни, успішно працюють з провідними міжнародними компаніями, сприяють залученню інвестицій і зміцненню економіки. Очікується, що в 2016-2020 роках сукупні податкові надходження від ІТ в бюджет складуть $1,5 млрд., а внесок ІТ-індустрії у ВВП країни досягне 5,7% в 2020 році. За даними відомої індійської асоціації NASSCOM, один новий програміст, задіяний в галузі, створює до 4 додаткових робочих місць у суміжних галузях. Це твердження справедливе і для України.

В Україні на даний час присутні всі складові для успішного розвитку галузі інфор­маційних технологій: високий рівень забезпеченості висококваліфікованими ІТ-фахівцями, підтримка зі сторони країн - світових лідерів, наявність політичної волі й бажання до прогресивних змін в економіці (й ІТ-галузі, зокрема) зі сторони уряду країни.

Щоб забезпечити динамічний розвиток ІТ-галузі, необхідно: розширити та покращити підготовку ІТ-спеціалістів; посилити боротьбу з порушенням авторських прав та кіберзлочинністю; інформувати потенційних інвесторів про привабливість українського ІТ-ринку в спеціалізованих іноземних виданнях та на Інтернет-сайтах; прийняти ряд законодавчих актів, які б забезпечували ефективну систему податко­вих стимулів для працюючих в ІТ-галузі; забезпечити розвиток ІТ-інфраструктури (насамперед - створення ІТ-парків); розвивати сферу надання адміністративних послуг населенню в електронному вигляді; впроваджувати інформаційні технології в усіх галузях. Успішна реалізація цих заходів сприятиме розвитку і зростанню не лише інформаційної індустрії, а й економіки України в цілому.

Криза 2014-2015 рр. може змусити IT-ринок просісти на 10%, але завдяки аутсорсингової моделі роботи українські компанії продовжують бути прибутковими навіть під час економічної нестабільності - саме тому даний сектор вважається одним з ключових в країні. Найбільші угоди в IT-секторі за минулий рік укладалися непомітно для ринку, адже в більшості випадків їх фінансували діючі акціонери. ModnaKasta, Megogo, all.biz, Slando і Aukro отримали семизначні інвестиції на прискорення зростання своїх проектів. В цілому, розмір венчурних інвестицій, включаючи нові угоди і до інвестіції, за підсумками 2014 року склали  $ 50 млн. Гравці цього ринку відзначають спад активності з боку інвесторів, але впевнені, що це тимчасове явище. Багато локальних інвесторів взяли паузу і чекають розвитку ситуації щодо переоцінки структури ризиків.

Світові технологічні тренди сьогоднішнього дня - мобільні пристрої, управління ними і загальна віртуалізація. Смартфони стають центром домашніх екосистем - в наступні п'ять років буде активно розвиватися напрямок "розумних" будинків. Зростаючий попит на енергоресурси в сьогоднішньому світі призводить до зростання їх вартості. Це, в свою чергу, змушує світ впроваджувати енергозберігаючі технології.

У даний час все більшу кількість користувачів вимагає інтерактивності навколо себе. За даними дослідження Ericsson Consumer Lab, в найближчі три роки споживачі хочуть побачити вдвічі більше додатків для онлайн-шопінгу, відвідування ресторанів і місць дозвілля, догляду за дітьми або літніми людьми, а також комунікації з урядовим сегментом [2].

Висновок. Розвиток бізнесу будь-якого масштабу безпосередньо залежить від взаємодії людини з інформаційними системами, оскільки саме рівень інформатизації підприємства підвищує його конкурентоспроможність й успішність. Отже, застосування IT в бізнесі призводить до більшого прибутку галузі. Наданні рекомендацій щодо впровадження певних кроків до розширення ІТ-ринку дозволять розвиватися та зростати інформаційній індустрії та економіки України в цілому. Інформаційна автоматизація сьогодні відіграє таку ж роль, як «промислова революція» на початку 19 століття в Англії, тому проведений аналіз різновидів інформаційних систем дозволить встановити певний їх вплив на сучасний бізнес та визначити ефективність цих систем, а саме мати чітке уявлення про матеріальні вигоди й втрати від їх придбання та використання в бізнес-процесах.

Подальші дослідження доцільно продовжувати в пошуку напрямів та створенні сприятливих умов росту ІТ-індустрії, розробці з Міністерством Фінансів та Комітетом Верховної Ради поступової оптимізації прийнятних умов оподаткування ІТ-індустрії, залученню та розвитку кваліфікованих IT-фахівців за рахунок створення екосистем для розвитку не тільки аутсорсингових компаній, а і стартапів, e-commerce ініціатив. У системі освіти варто налагодити взаємодію між ВУЗами та бізнесом, обмін досвідом зі світовими університетами з підготовки ІТ-фахівців, підтримати освітні IT-стартапи. Необхідна подальша популяризація професії програміста (ІТ-фахівця), адже попит на таких фахівців зростає.

 

Література.

1. Журнал "Твій номер" №7 / 2014

2. Competing in a digital world: Four lessons from the software industry/Hugo Sarrazin and Johnson Sikes/ McKinsey & Company/ February 2013/[Електронне джерело] - Режим доступу: www.mckinseyquarterly.com  

3. «Эксперт». – 2009. – №11 (650). – 23 березня.

4. «Секрет Фирмы». – 2008. – № 38 (270). – 29 вересня.

5. Войтко С.В. Управління розвитком наукомістких підприємств: [моногр.] / Войтко С. В.; НТУУ “Київ. політехн. ін-т”. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – 277 с.

6. Гуськова Л.Б. Про побудову автоматизованого робочого місця менеджера / Успіхи сучасного природознавства,- К.: Либідь, 2012. – 480 с.

7. Кравець О.Я. Особливості програмного проектування комутаційних підсистем у складі розподілених систем оперативного оповіщення та моніторингу / О.Ю. Макаров, С.А. Олейникова, В.М. Пітолін, О.Н. Чопоров// Системи управління та інформаційні технології. – К. – 2013. – 520 с.

8. Литвин А. Є. Тенденції розвитку світового ринку інформаційних технологій / А. Є. Литвин // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – K. 2011. – Вип. 2. – С. 132–137.

9. Hamilton, Scott. Maximizing your ERP system: a practical guide for managers. — McGrawHill, 2003. — 392 с.

10. Українська ІТ-галузь в цифрах [Режим доступу] http://startupline.com.ua/2015/10/12/ukrainian-it-info/

11. Федулова Л. І. Інноваційна економіка: [підруч.] / Федулова Л.І. – К.: Либідь, 2006. – 480 с.

12. Чайковська М. П. Стратегії розвитку ІТ-ринку в умовах фінансової кризи / М. П. Чайковська // Вісник соціально-економічних досліджень. K.:– 2009. – № 35. – С. 132–138.

 

References.

1. Zhurnal "TvIy nomer" (2014), 7, Ukraine.

2. “Competing in a digital world: Four lessons from the software industry”. Hugo Sarrazin and Johnson Sikes, McKinsey & Company. February (2013), available at: www.mckinseyquarterly.com

3. «Ekspert». (2009),  11 (650), Ukraine.

4. «Sekret Firmyi», (2008). 38 (270), Ukraine.

5. Voytko, S.V. (2012), Managing of the development knowledge-based enterprises: [monogr.] / Voytko S. V. – NTUU “KPI”. Kiev. pp. 277.

6. Guskova, L.B. (2012), Construction of workstation manager / Successes of modern science. Kiev, pp. 480.

7. Kravets, O.Ya. (2013),  Features design software switching subsystems consisting of distributed systems operational alerts and monitoring. Control systems and information technology, pp. 520.

8. Litvin, A.E. (2011), Trends in the global information technology market. Theoretical and practical aspects of the economy and intellectual property. Vip. 2. pp. 132–137. Kiev, Ukraine.

9. Hamilton, Scott (2003), Maximizing your ERP system: a practical guide for managers. McGraw-Hill, pp. 392.

10. Ukrainian IT industry in figures, available at:  http://startupline.com.ua/2015/10/12/ukrainian-it-info.

11. Fedulova, L.I. (2006), Innovative Economy. (2006), Libid. pp. 480, Kiev, Ukraine.

12. Chaykovska, M.P. (2009), Strategy of IT market in financial crisis. Journal of Social and Economic Research. №35. pp. 132–138. Kiev., Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 19.04.2016 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"