Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 658

 

П. Я. Пригунов,

кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри управління безпекою,

правоохоронної та антикорупційної діяльності, Міжрегіональної академії управління персоналом

Д. М. Квашук,

кандидат економічних наук, доцент  кафедри управління безпекою,

правоохоронної та антикорупційної діяльності, Міжрегіональної академії управління персоналом

 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Pavel Prygunov,

Ph.D. in psychology, associate professor , professor of security management,

law enforcement and anti-corruption activities of the Interregional Academy of Personnel Management

Dmitry Kvashuk,

Ph.D. in economics , assistant professor of security management,

law enforcement and anti-corruption activities of the Interregional Academy of Personnel Management

 

Information-analytical support entrepreneurial economic activity in the area of economic security

 

В статті розглянуто основні напрями інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств. Досліджено механізми формування аналітичних висновків щодо стану захищеності підприємства. Запропоновано методи оцінки рівня економічної безпеки підприємств.

 

In the article the basic directions of information and analytical support of economic security. The mechanisms of formation of analytical conclusions about security company. Methods of assessing the level of economic security.

 

Ключові слова: Інформаційно-аналітичне забезпечення, економічна безпека, підприємства, інформація, аналіз, методи, прибуток.

 

Keywords: Information and analytical support, economic security, industry, information, analysis, methods, profit.

 

 

Постановка проблеми. Сучасні форми ведення господарської діяльності включають в себе багатофункціональну систему оцінювання загроз та ризиків на підприємстві, що в свою чергу створює необхідність вдосконалення методів та інструментів інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств. Проблема оптимізації відповідних методів та інструментів знаходиться на зламі таких наукових напрямів, як: фінансовий аналіз, статистика та теорії ймовірності.

 

 Аналіз останніх публікацій та досліджень. Процес інформаційно-аналітичного забезпечення в основному двокомпонентний і включає збір та аналіз інформації.

Вірогідний та своєчасний результат може бути показником ефективності як першого, так і другого компонента.

Під час збору інформації використовуються статистичні матеріали, оглядові звіти, фінансові звіти, економічні показники, що відображають стан економіки на різних рівнях.

Аналізуючи зібрану інформацію, використовують методи для її оцінювання.

Міжнародна практика багата як формами, так і методами роботи з інформацією. Їх досліджували такі науковці: Н. Парфенцева [5], В. Тімір’янова [6], Б. Баумоль [2], Н. Богорянська [3],

Головну концепцію інформаційно-аналітичної моделі, що висвітлена у сучасній літературі, можна подати як двокомпонентну систему зі зворотним зв’язком, який відображає показник коригування відповідних форм та методів (рис. 1).

 

Рис. 1. Процес інформаційно-аналітичного забезпечення

Розроблено автором на основі джерел: [5], [6], [2], [3]

 

Суб’єктами первинного збору інформації виступають міжнародні статистичні організації та служби, звітні організації, аналітичні центри та ін. Усі ці органи виконують роль центрів, до яких стікається інформація з багатьох країн світу. Деякі з них також займаються розробкою методик статистичного аналізу.

Об’єктом інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки виступає економічне середовище.

До міжнародних суб’єктів інформаційно-аналітичного забезпечення можна також віднести міжнародні інформаційно-аналітичні організації, які займаються розробленням рекомендацій підприємницькому сектору щодо його розвитку та науково-дослідницькі інститути. Наприклад, ЮНІДО [7], міжнародний валютний фонд [4], банк реконструкції та розвитку [1]. Ці організації здійснюють економічні дослідження з метою визначення основних проблемних зон у промисловості країн із слаборозвиненою економікою, та надають рекомендації щодо їх вирішення. Так, ЮНІДО спеціалізується на інформаційно-аналітичній підтримці машинобудівних підприємстві надає такі пакети комплексних послуг:

- промислове управління і статистика;

- сприяння інвестуванню і передачі технологій;

- конкурентоспроможність промисловості і торгівля;

- розвиток приватного сектору;

- агропромисловість;

- стійка енергетика та зміна клімату;

- діяльність відповідно до Монреальського протоколу;

- раціональне природокористування.

 

Невирішені раніше частини загальної проблеми.

Попри достатню кількість наукових досліджень проблема інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств потребує подальшої уваги. Не повною мірою висвітлено прикладні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств. Також потребує постійної уваги питання щодо удосконалення механізмів визначення показників стану економічної безпеки суб’єктів господарювання. Майже відсутні дослідження процесів взаємодії між суб’єктами забезпечення економічної безпеки на мікро- та макро- рівнях економіки.

 

Метою статті є розгляд шляхів удосконалення методів оцінки рівня економічної безпеки в процесі інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємництва.

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційним забезпеченням економічної безпеки можна вважати визначення рівня певних показників, що відображають ту чи іншу сферу діяльності підприємства, з одного боку, та рівня ймовірності впливу  негативних факторів з іншого. Економічні показники характеризують стан підприємства, процеси що проходять на підприємстві у минулому, сьогоденні та в майбутньому. Вони є одним із найбільш поширених та ефективних інструментів оцінювання господарської діяльності, які використовуються в економічній науці.

За змістом показники економічної безпеки класифікуються на кількісні та якісні.

Кількісні показники виражають кількісну міру певних явищ, процесів, обсягів реалізації та виступають більш точними у порівнянні з якісними.

Якісні – показують економічну ефективність, яка полягає в відображенні  процесів та явищ, що характеризують результат господарської діяльності в цілому.

Показники,  що відображають результати господарської діяльності розділяють на абсолютні та відносні.

Абсолютні показники характеризують господарську діяльність у натуральному  вимірі. Відносні – представлені як відношення одних абсолютних показників до інших.

Розподіляючи  їх  за характером формування  виділяють  планові та звітні показники. Також їх можна поділити на загальні та приватні.

Планові показники формуються базуючись на основі порівняння попередніх періодів з поточними. В результаті порівняння формуються певні висновки щодо можливостей оптимізації ведення господарської діяльності.

Звітні показники представлені в бухгалтерському, статистичному та управлінському обліку. Вони відображають досягнутий рівень процесів та явищ на поточний момент.

На рис. 2 представлено ключові фактори, що впливають на економічну безпеку  підприємств, та зв’язки з показниками, що можуть їх відображати кількісно або якісно.

 

Рис. 2. Комплекс основних показників і факторів, які характеризують стан господарської діяльності   підприємств

Розроблено автором

 

Оскільки рівень економічної безпеки повинен узагальнено представляти фінансовий стан підприємства, нами запропоновано поєднання ряду ключових фінансових  показників у вигляді комплексного показника економічної безпеки.

Його складовими є:

1) ефективність виробництва (ЕФВ);

2) рентабельність (прибутковість) активів (РА);

3) рентабельність (прибутковість) власного капіталу за прибутком від звичайної діяльності до оподаткування (РВКзд);

4) рентабельність (прибутковість) власного капіталу за чистим прибутком (РВКчп);

5) рентабельність (прибутковість) продажу продукції  (РПП);

6) коефіцієнт поточної платоспроможності (КПП);

7) коефіцієнт концентрації власного капіталу (КВК);

8) коефіцієнт оборотності оборотних активів (ООА).

Значущість показника ефективності виробництва полягає у співвідношенні операційного прибутку до витрат виробництва, куди входять змінні та постійні витрати. Актуальність його контролю для промислових підприємств полягає у визначенні необхідності раціонального використання ресурсів та створення умов для здешевлення виробництва при покращанні якості  продукції.

Показник рентабельності активів теж значно впливає на економічну безпеку промислових підприємств. Він відображає ефективність використання активів підприємства і визначається як відношення чистого прибутку до середньорічних активів.

Показник  рентабельності власного капіталу за прибутком від звичайної діяльності до оподаткування показує ефективність використання власного капіталу підприємства.

Рентабельність власного капіталу за чистим прибутком відображає наскільки ефективно використовувався власний капітал у процесі формування чистого прибутку.

Рентабельність продажу відображає частку отриманих коштів у загальному обсязі продажів.

Коефіцієнт поточної платоспроможності відображає поточні можливості підприємства забезпечувати свої потреби.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу представляє частку власного капіталу в загальних активах підприємства.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів показує ефективність використання оборотних засобів підприємства.

Згідно з нашою методикою комплексний показник економічної безпеки промислових підприємств може бути розрахований за формулою  (1):

 

,                                  (1)

 

де: ПЕБ – комплексний  показник економічної безпеки;  БФі – бал і-того показника фінансової ефективності, що базується на нормативному значенні; n – кількість показників фінансової ефективності.

Присвоєння бальної оцінки кожному з показників фінансової ефективності промислових підприємств  пропонується здійснювати, базуючись на їх нормативних значеннях. На бальній шкалі нормативні значення показників економічної ефективності представлені як середній рівень. (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Шкала бальної оцінки показників економічної ефективності ,  залежно від їх нормативного значення підприємства

пор.

Показник

Нормативне значення

Бали

1

2

3

4

5

1

Ефективність виробництва (ЕФВ)

0,2

0,07

0,13

0,2

0,27

0,33

2

Рентабельність (прибутковість) активів (РА)

0,1

0,03

0,07

0,1

0,13

0,17

3

Рентабельність (прибутковість) власного капіталу за прибутком від звичайної діяльності до оподаткування (РВКзд)

0,3

0,10

0,20

0,3

0,40

0,50

4

Рентабельність (прибутковість) власного капіталу за чистим прибутком (РВКчп)

0,3

0,10

0,20

0,3

0,40

0,50

5

Рентабельність (прибутковість) продажу продукції  (РПП)

0,15

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

6

Коефіцієнт поточної платоспроможності (КПП)

1,5

0,50

1,00

1,5

2,00

2,50

7

Коефіцієнт концентрації власного капіталу (КВК)

0,6

0,20

0,40

0,6

0,80

1,00

8

Коефіцієнт оборотності оборотних активів (ООА)

1

0,33

0,67

1,0

1,33

1,67

Розроблено автором

 

Оскільки система показників складається із 8 показників, а їх результативність оцінюється за п’ятибальною шкалою, нами запропоновано якісне оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки підприємств (рис. 3).

 

Рис. 3. Якісний рівень економічної безпеки

Розроблено автором

 

Висновок

Таким чином системній підхід до визначення рівня економічної безпеки промислових підприємств в процесі інформаційно-аналітичного забезпечення може бути здійснений на основі фінансової інформації, але слід враховувати й інші складові економічної безпеки промислових підприємств, такі як: соціальна; політична; демографічна; виробнича; екологічна; та ін., З цього виникає необхідність комплексної оцінки рівня економічної безпеки, що дозволить оптимізувати підходи до збереження належного стану захищеності підприємства.

 

Список використаних джерел.

1. Банк реконструкції та розвитку [Електронний ресурс] / Офіц. сайт. — Режим доступу: http://www.worldbank.org/

2. Баумоль Бернард. Секреты экономических показателей / Бернард Баумоль. — М.:  БДО Баланс-Аудит, 2009. — 320 с.

3. Богородская Н. А. Международная статистика: учеб. пособие / Н. А. Богородская. — СПб.: СПбГУАП, 2004. 119 с.

4. Міжнародний валютний фонд [Електронний ресурс] / Офіц. сайт. Режим доступу: http://www.imf.org

5. Парфенцева Неля. Міжнародні статистичні класифікації в Україні: Впровадження й використання / Неля Парфенцева. — К.: Основи, 2000. — 351 с.

6. Тимирьянова В. М. Построение системы показателей оценки конкурентной среды и конкурентоспособности предприятий в регионе: монография /
В. М. Тимирьянова. Уфа: Антаир, 2010. 232 с.

7. ЮНІДО [Електронний ресурс] / Офіц. сайт. — Режим доступу: http://www.unido.org

 

References.

1. The Bank of Reconstruction and Development (2015), available at: http://www.worldbank.org/ (Accessed 22 July 2015).

2. Baumol, B. (2009), Sekrety ekonomicheskih pokazateley [Secrets of the economic indicators], Economy, Moskov,  Russia.

3. Bogorodskaja, N. A. (2004), Mezhdunarodnaja statistika: uchebnoe  posobie [International statistics: textbook], Finance and statistics  Kiev, Ukraine.

4. The International Monetary Fund (2015), available at: http://www.imf.org (Accessed 22 July 2015).

5. Parfenceva, N. (2000), Mіzhnarodnі statistichnі klasifіkacії v Ukraїnі: Vprovadzhennya i vikoristannya [International Statistical Classification Ukraine: Implementation and use], Osnovi,  Kiev, Ukraine.

6. Timiryanova, V. M. (2010), Postroenie sistemy pokazatelej ocenki konkurentnoj sredy i konkurentosposobnosti predprijatiy v regione [Building a system of indicators otsenki konkurentnoy environment and competitiveness of enterprises in the region], Monograph, Moskov,  Russia.

7. UNIDO (2015),  available at: http://www.unido.org (Accessed 22 July 2015).

 

 

Стаття надійшла до редакції 12.08.2015 р.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"