Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 331.5

 

С. Б. Іваницька,

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

 

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

 

S. B. Ivanytska,

PhD in Economics, Associate Professor, Enterprise Economy and Human Resource Management Department,

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

 

REGIONAL YOUTH EMPLOYMENT PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION

 

У статті проведено аналіз  рівня зайнятості та безробіття молодих працівників. Розглянуто основні напрями регулювання молодіжної зайнятості на державному та регіональному рівні. Сформовані завдання щодо сприяння процесу працевлаштування випускників вищих навчальних закладів України. Визначені основні напрями зниження рівня молодіжного безробіття на ринку праці та підвищення рівня працевлаштування.

 

The article presents the analysis of employment and unemployment level among young workers. Main ways of youth employment regulation by government or regional authorities have been considered. Tasks aimed at promoting the process of providing jobs for high school graduates of Ukraine are defined. Main ways of reducing the youth unemployment  in the labor market and raising the employment level are determined.

 

Ключові слова: молодь, працевлаштування, ринок праці, зайнятість, безробіття, випускники, попит, пропозиція.

 

Keywords: youth, job providing, labor market, employment, unemployment, graduates, demand, supply.

 

 

Вступ. Молодь є головною рушійною силою сучасного суспільства та водночас – однією з найбільш вразливих категорій економічно-активного населення. Завдяки високому інтелектуальному потенціалу, мобільності та гнучкості молоді люди мають можливість впливати на суспільний прогрес, визначаючи майбутнє суспільства, держави та світового співтовариства. Тому одним з перспективних напрямків залучення молоді в  суспільні процеси країни є забезпечення молоді робочими місцями.

Структурні зрушення, що відбуваються на сучасному етапі, у комплексі складних соціально-економічних проблем України, призводять до істотних негативних змін на ринку праці, у тому числі появи значних обсягів безробіття, соціальної незахищеності окремих категорій населення, зокрема молоді. Виходячи на ринок праці, після закінчення навчання молодь стикається з найбільшою проблемою – це  реалізація свого трудового потенціалу. З кожним роком вимоги до робітників з боку роботодавців зростають і молодим людям без стажу та досвіду роботи влаштуватись стає все складніше.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Дослідженням теоретичних проблем зайнятості населення займались такі відомі зарубіжні економісти, як: У. Петти, А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. М. Кейнс, А. Маршалл, Д. Бартон, Р. Фримен, А. Філліпс, А. Оукен, та ін. В Україні дослі­дженням проблем ринку праці, зайнятості та працевлаш­тування молоді займалися такі вчені, як: С.І. Бандур, Д. Л. Богиня, О. А. Грішнова, В.М. Данюк, М.І. Долішній, Т.А. Заяць, А.М. Колот, Е. М. Лібанова, В. В. Онікієнко, В.М. Петюх.

Проте, ще існує досить велике поле щодо дослідження проблем зайнятості та працевлаштування молоді, а також причин низького попиту на робочу силу випускників вищих навчальних закладів. Тому дане питання потребує подальшого дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є проаналізувати основні проблеми працевлаштування молоді та випускників вищих навчальних закладів Полтавської області, а також визначити напрями та розробити пропозиції щодо підвищення рівня зайнятості молоді на території регіону.

Виклад основного матеріалу. Проблеми молоді на ринку праці обумовлені певними особливостями соціального стану і трудової поведінки: досить високим освітнім рівнем; низькою адаптованістю та вразливістю щодо навколишнього економічного й соціального середовища; підвищеними вимогами щодо працевлаштування (престижу, заробітку), до змісту, характеру і умов праці; високою професійною і територіальною мобільністю, що зумовлена неусталеністю та слабкістю економічних і соціальних зв’язків молодої людини [1].

В Українi iснують невирішені проблеми працевлаштуванням молодi, яка шукає своє перше робоче мiсце, нерiдко втрачаючи вipy в можливостi працевлаштуватися.

Щоб уявляти ситуацію, яка склалася на вітчизняному ринку праці доцільно проаналізувати статистичні данні щодо рівня зайнятості та безробіття населення у віці 15-70, 15-24 та 25-29 років у середньому за 2001р. та 2008 – 2013 роки, які представлені на рисунку 1 та 2 [2].

Рисунок 1. Рівень зайнятості населення у віці 15-70, 15-24 та 25-29 років, у середньому за 2001р. та 2008 – 2013 роки в Україні

 

Рисунок 2. Рівень безробіття населення у віці 15-70, 15-24 та 25-29 років, у середньому за 2001р. та 2008 – 2013 роки в Україні

 

Рівень зайнятості серед осіб у віці 25-29 років був вищий, ніж в середньому по Україні (60,3%) та становив 73,8%. Серед осіб віком 15-24 роки цей показник склав лише 32,5%. Низький рівень зайнятості серед таких осіб обумовлений тим, що молодь у такому віці навчається та не має стійких конкурентних переваг на ринку праці [2].

 

Таблиця 1.

Чисельність зареєстрованих безробітних у віці до 35 років, охоплених заходами активної політики сприяння зайнятості за 2012-2013 роки

 

Усього

у %, питома вага у загальній чисельності безробітних

2012 рік

2013 рік

у % гр.2 до гр.1

2012 рік

2013 рік

А

1

2

3

4

5

Мали статус безробітного протягом звітного періоду, тис.осіб

615,8

698,2

113,4

45,5

45,4

Працевлаштовано,  тис.осіб

166,2

234,5

141,1

41,1

43,3

у т.ч. шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю, тис.осіб

5,8

8,4

144,8

51,8

51,9

Рівень працевлаштування, %

27,0

33,6

-

-

 -

Проходили профнавчання, тис.осіб

99,0

90,2

91,1

44,8

41,6

Брали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру,  тис.осіб

115,7

72,0

62,2

31,5

31,2

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець звітного періоду,  тис.осіб

216,0

205,1

95,0

42,6

42,1

 

Рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП) серед молоді у віці 25-29 років за 2013 рік становив 8,7%. Серед осіб у віці 15-24 роки  цей показник становив 17,4% та був удвічі вищий ніж цей показник серед всіх вікових груп. Високий рівень безробіття обумовлений тим, що значна частина молодих людей не має необхідних професійних навичок і досвіду роботи [12]. Це тільки кількість громадян на зареєстрованому ринку праці. А поза офіційною статистикою залишається значна кількість незайнятого населення, зокрема, студентської молоді, яка після закінчення вищого навчального закладу не може влаштуватися на роботу та не звертається до центрів зайнятості.

За даними таблиці 1 видно, що у 2013 році отримали роботу майже 235 тис. безробітних з числа молоді, що на 41% більше ніж у 2012 році. Зростання цього показника відбулося майже у всіх регіонах України.

 

Таблиця 2.

Чисельність зареєстрованих безробітних у віці до 35 років за видами економічної діяльності, станом на кінець 2013 року

 

Усього, (особи)

У % до загальної чисельності громадян, які мали статус безробітного

Структура чисельності зареєстрованих безробітних у віці до 35 років, %

Усього

205132

412,1

х

у тому числі:

 

 

 

особи, які працювали в Україні, та звернулися до державної служби зайнятості у період менше року після звільнення

153 905

37,3

100,0

за видами економічної діяльності

 

 

 

сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

31 832

27,7

20,7

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2 127

38,2

1,4

переробна промисловість (виробництво)

27 302

36,3

17,7

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1 825

32,4

1,2

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1 212

28,8

0,8

будівництво

5 168

35,2

3,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

30 100

48,2

19,6

тимчасове розміщування й організація харчування

5 278

29,5

3,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

6 304

50,6

4,1

інформація та телекомунікації

2 064

43,2

1,3

фінансова та страхова діяльність

7 033

57,4

4,6

операції з нерухомим майном

1 245

32,0

0,8

професійна, наукова та технічна діяльність

3 466

43,9

2,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2 890

34,9

1,9

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13 095

42,4

8,5

освіта

4 178

42,5

2,7

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

5 290

34,9

3,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

911

41,4

0,6

надання інших видів послуг

2 585

45,2

1,6

 

Відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», до молоді відносяться  громадяни України віком від 14 до 35 років. Кількість осіб у віці до 35 років, які у 2013 році мали статус безробітного становила 698 тис.осіб або 45% загальної чисельності безробітних усіх вікових груп [2].

За даними таблиці 2 видно, що серед молоді у віці до 35 років, які мали статус безробітного станом на кінець 2013 року та мали професійний досвід, кожна п’ята молода особа раніше працювали у сільському, лісовому та рибному господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі; у сфері ремонту автотранспортних засобів, 18% працювали у переробній промисловості, 9% - у державному управлінні й обороні [2].

Для подолання проблеми безробіття, зокрема серед молоді, державною службою зайнятості здійснюються заходи активної політики сприяння зайнятості населення: надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг, створення банку вакансій та пошук підходящої роботи, сприяння в працевлаштуванні громадян, у тому числі шляхом організації підприємницької діяльності, організація професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітних, організація і фінансування громадських робіт, виплата допомоги по безробіттю.

З метою професійного самовизначення, підвищення якості та конкурентоспроможності національних кадрів, збалансування ринку праці та ринку освітніх послуг, профілактики безробіття, державна служба зайнятості надає профінформаційні та профконсультаційні послуги.

У 2013 році профорієнтаційними послугами було охоплено 661 тис. осіб у віці до 35 років. Крім того, профорієнтаційні послуги отримали 1,6 млн. осіб, які навчаються в навчальних закладах різних типів.

З метою максимального наближення професійних навичок громадян, що шукають роботу до потреб роботодавців, розширення компетенцій, освоєння інноваційних технологій виробництва, підвищення конкурентоздатності незайнятих осіб на ринку праці, державна служба зайнятості організовує професійне навчання безробітних. Навчання проводиться за груповою та індивідуальною формами. Пріоритетним напрямком роботи в організації профнавчання безробітних є організація професійної підготовки кваліфікованих кадрів на замовлення роботодавців.

Протягом 2013 року професійне навчання проходили 217 тис. безробітних, з яких молоді люди у віці до 35 років становили 90 тис. осіб [2].

Державна служба зайнятості надає можливість тимчасового працевлаштування як безробітним, так і особам зайнятим трудовою діяльністю. Так, однією з дієвих форм матеріальної підтримки безробітних, надання можливості закріплення на робочому місці – є організація громадських та інших робіт тимчасового характеру. Протягом 2013 року у таких роботах взяли участь 72 тис. молодих осіб.

Таким чином, заходи сприяння працевлаштування молоді в регіонах повинні бути спрямовані на вирішення сучасних проблем пошуку роботи випускниками ВНЗ та молодими спеціалістами без значного досвіду трудової діяльності.

В Полтавській області є декілька спеціалізованих установ з працевлаштування безробітних і молоді зокрема, - це кадрові агентства та рекрутингові агентства, але послуги які ними надаються, є платними. Молодь, що ще навчається і молодь, що тільки закінчила ВНЗ найбільше цікавлять установи, що надають безкоштовну консультацію щодо працевлаштування. Розглянемо установи, що ефективно функціонують на території Полтавської області, а саме: Полтавський обласний центр зайнятості, Обласний молодіжний центр та центри сприяння працевлаштування випускників при вищих навчальних закладах.

Державна служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні молоді, яка може ознайомитися з наявними робочими місцями на ринку праці та отримати направлення на них. Полтавський обласний центр зайнятості підпорядковується Державному центру зайнятості. Діяльність центру спрямована на реалізацію заходів соціального захисту населення від безробіття, сприяння громадянам у підборі підходящої роботи, надання матеріального забезпечення та соціальних послуг, професійної орієнтації, надання послуг роботодавцям щодо добору працівників та інформаційно-консультаційних послуг, а також, реалізації інших завдань, визначених законодавством у сфері зайнятості населення та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, на території Полтавської області [3].

Основні завдання Полтавського обласного центру зайнятості:

1) участь у підготовці перспективних і поточних територіальних програм зайнятості та заходах щодо соціального захисту різних груп населення від безробіття;

2) організація, координація, контроль та методичне забезпечення, а також допомога у роботі районним, міськрайонним, міським та районним у містах центрам зайнятості [3].

Послуги, пов’язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються державною службою зайнятості безкоштовно. Відносно підтримки працевлаштування студентської молоді та випускників вищих навчальних закладів центр ознайомлює потенційних роботодавців з позитивною стороною прийняття на роботу саме цієї вікової групи, а саме з Законом України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю» ст. 3 «Умови надання дотації». Державна служба зайнятості може надавати роботодавцю дотацію для забезпечення молоді першим робочим місцем з дня прийняття її на роботу. Перелік професій та спеціальностей, щодо яких може надаватися дотація роботодавцю для забезпечення молоді першим робочим місцем, визначається Кабінетом Міністрів України. Надання роботодавцю дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем здійснюється в межах асигнувань Державного бюджету України, передбачених на такі цілі, та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, які стягуються як фінансові санкції з підприємств, установ і організацій відповідно до частини шостої статті 7 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». Можливості та обсяги надання дотацій визначаються щорічно правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття виходячи з фінансових можливостей Фонду та з урахуванням асигнувань Державного бюджету України» [4]. Подібних стимулів в законодавстві нашої країни не багато, але існує позитивні зміни.

Зважаючи на те, що найважливішим напрямом державної молодіжної політики є створення належних умов для забезпечення зайнятості молоді та її всебічного розвитку у 2013 році була створена і почала свою діяльність комунальна установа «Обласний молодіжний центр» Полтавської обласної ради сферу діяльності якої було розширено. Обласному молодіжному центру передувала організація обласний молодіжний центр праці (2002-2012 роки), основною задачею якої було працевлаштування молоді. Обласний молодіжний центр створений у зв’язку зі збільшенням функцій та напрямів роботи з молоддю. Метою діяльності Центру є всебічна підтримка молоді щодо створення оптимальних умов формування та розвитку громадянської активності, сприяння життєвому самовизначенню, самореалізації і надання гарантій соціального становлення молоді, інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді у вільний від навчання час, забезпечення правової та гендерної просвіти у молодіжному середовищі [5].

Комунальною установою «Обласний молодіжний центр» Полтавської обласної ради протягом 2013 року 669 особам надано консультації із працевлаштування та направлено нароботу. Вперше звернулися до Центру 588 осіб, загальна кількість молодих людей, прийнятих на роботу за направленням Центру - 267 осіб. Базу даних Центру в середньому за місяць склали заявки з 50 підприємств, установ та організацій міста Полтави, що в сумінараховувало104 вакантних робочих місць, а також 370 вакансій Полтавського міського центру зайнятості [6].

- Проведено семінари «Чинники успішного працевлаштування» в Полтавському інституті економіки та менеджменту «Світоч» та Полтавській державній аграрній академії.

- Семінар-тренінг «Сучасні технології пошуку роботи та працевлаштування» для безробітної молоді спільно з Полтавським центром сім’ї «Родинний дім» в рамках проекту «Сучасні технології пошуку роботи та працевлаштування».

- Семінар «Дотримання трудових прав як гарантія розвитку громадянського суспільства» в Полтавському юридичному інституті Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого.

- В рамках проекту «Сільська молодь» в ПТУ 50, м. Карлівка проведено профорієнтаційну роботу з майбутніми випускниками профтехучилищ.

- Участь представників від Полтавської у VII Всеукраїнському фестивалі молодіжних трудових загонів «Ми працею славимо тебе, Україно!».

- У рамках міжнародного проекту «Пошук нових механізмів працевлаштування молоді», який фінансується за рахунок Благодійного фонду імені Богдана Гаврилишина, група українських експертів протягом тижня вивчали діяльність польських інституцій із працевлаштування в м. Жешов. Результатом роботи українських експертів стало підписання між керівником Центру із працевлаштування порозумінь (угоди) про співпрацю з польським Підкарпатським корпусом добровільної праці (державна установа створена з метою працевлаштування молоді).

Зокрема, обласний молодіжний центр за останні роки відновив діяльність волонтерських та сільськогосподарських молодіжних трудових загонів на території області [5]. Щорічно збільшується показник кількості молоді, яка вперше звернуласядо обласного молодіжного центру та кількості молоді, яка працевлаштувалася за направленням Центру.

Обласним молодіжним центром реалізовано проект Школа з основ підприємницької діяльності «Молодь обирає бізнес» у квітні-червні 2013 року. Метою даного проекту є залучення молоді до підприємницької діяльності, сприяння створенню та забезпеченню діяльності молодіжних підприємств та їх організаційно-фінансова підтримка,оволодіння молоддю комплексом знань та умінь для планування всіх етапів підприємницької діяльності і складання бізнес-плану, практичне втілення в життя бізнес-ідеї. У процесі навчання учасники Школи прослухали курс лекцій, семінарів та пройшли тренінги із планування всіх етапів підприємницької діяльності.

Також, в 2013 року в приміщенні ОДА підведено підсумки проекту «Школа успішного працівника». Врамках проекту проведено семінари та тренінги для безробітніх. По закінченню проекту відбулася контрольна співбесіда роботодавців з учасниками Школи [6].

Важливою інстанцією для молоді, а для випускників – першою, є центри працевлаштування при вищих навчальних закладах.

При Полтавському університеті економіки і торгівлі університету з метою всебічного сприяння практичної підготовки студентів, працевлаштуванню випускників та розвитку інтеграційних зв’язків університету із замовниками та споживачами освітніх послуг в 1996 році створено самостійний структурний підрозділ – Центр зв’язків з виробництвом [7].

У 2011 році в Полтавському національному технічному університеті було створено відділ працевлаштування студентів і випускників. Метою діяльності відділу працевлаштування студентів і випускників є створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю: забезпечення випускників першим робочим місцем, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, організація виробничої практики студентів [8].

Відділ працевлаштування студентів і випускників: організовує співпрацю з потенційними роботодавцями і забезпечує оперативне заповнення вакансій; налагоджує ділові стосунки університету з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників; вивчає динаміку попиту на відповідних фахівців на ринку праці регіону та України і надає відповідні пропозиції керівництву університету; створює базу даних про студентів і випускників, що звернулися до відділу щодо працевлаштування, та накопичує банк потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для студентів та випускників;надає інформацію студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки; організовує зустрічі зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та організаціях, заходи щодо сприяння працевлаштуванню  випускників (науково-практичні конференції, семінари-практикуми, дні кар’єри, ярмарки вакансій, круглі столи тощо); надає консультації студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення їх на сайті університету; подає державній службі зайнятості за місцем проживання випускників, у яких питання працевлаштування залишається невирішеним, відомості про них та організує спільний із державною службою зайнятості пошук першого робочого місця; здійснює моніторинг працевлаштування випускників та відстежує їх кар’єрне зростання; планує і координує  роботу факультетів і випускових кафедр щодо організації зайнятості студентів, які бажають  працювати у поза навчальний час; здійснює пошук місця роботи для студентських трудових загонів (бригад), молодіжних трудових об’єднань та сприяє ефективній організації їх роботи;інформує деканати і випускові кафедри про наявні вакансії для подальшого працевлаштування випускників; надає консультації випускникам університету щодо можливостей  перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування; налагоджує тісну співпрацю з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування; сприяє створенню молодіжних підприємств шляхом надання юридичних та інших консультаційних послуг, а також послуг із відкриття розрахункових рахунків в установах банків, підготовки засновницьких документів; організує пошук місць для проведення виробничої практики студентів, залучення підприємств, установ та організацій (роботодавців) до проходження студентами всіх видів виробничих практик відповідно до їх фаху; організує пошук підприємств, установ та організацій (роботодавців) спільно з випусковими кафедрами та укладає з ними угоди щодо проходження виробничої практики студентами та надання вільних вакансій для працевлаштування випускників;координує роботу факультетів, випускових кафедр щодо організації виробничої практики, ефективності використання баз практики; здійснює моніторинг програмно-методичного забезпечення проведення всіх видів виробничих практик [8].

Також, на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка створені умови для реалізації спільних проектів з підприємництва через діяльність Молодіжного бізнес-інкубатора створеного у 2013 році, метою якого є формування сприятливих передумов для успішної реалізації інноваційних бізнес-ідей та проектів і залучення студентської молоді до підприємницької діяльності [9].

Таким чином, в Полтавському національному технічному університеті створені умови для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю, зокрема забезпечення випускників першим робочим місцем та підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Нажаль не всі вищі навчальні заклади мають такі підрозділи, що здійснюють зв’язок з підприємствами-роботодавцями. Розуміючи необхідність в реконструюванні вищої освіти Міністерством освіти і науки, молоді та спорту прийнятий наказ від 17.04.2011 р. «Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників», яке регулює діяльність підрозділів вищих навчальних закладів щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників з метою сприяння реалізації права студентів і випускників на працю та забезпеченню випускників першим робочим місцем [10].

У відповідному наказі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, визначені основні завдання та функції відповідних підрозділів навчальних закладів, що мають сприяти процесу працевлаштування студентів та випускників вищих навчальних закладів України. Діяльність відповідних університетських підрозділів, до якої також мають бути залучені представники органів студентського самоврядування.

Висновки. Отже, сформувавши чітке уявлення про стан зайнятості та безробіття на території України та проаналізувавши заходи щодо працевлаштування молоді в Полтавській області, є можливість виявити основні проблеми, що викликають молодіжне безробіття:

- високий рівень безробіття є наслідком світової економічної кризи;

- сьогоднішня молодь досить неактивна, тобто не бажає шукати роботу, але вони могли б приєднатися до робочої сили, якби відчували перспективи поліпшення економічної ситуації або власної зайнятості;

- нездатність молодих спеціалістів та роботодавців знайти спільну мову;

- послаблення державного контролю за працевлаштуванням та розподілом молодих спеціалістів;

- відсутність прогнозування державою потреб економіки у спеціалістах з вищою освітою. Тому на ринку праці виникають диспропорції попиту й пропозиції дипломованих фахівців.

Виходячи з вище сказаного, можна визначити основні напрями щодо зменшення безробіття та підвищення рівня працевлаштування молоді:

- підтримувати ініціативу молоді щодо професійної підготовки та працевлаштування на регіональному рівні та рівні навчальних закладів;

- надавати інформацію щодо перспектив кар’єрного росту молодих працівників;

- проводити кваліфікованими фахівцями центрів зайнятості та працівниками агенцій працевлаштування і кадрових служб підприємств навчально-практичні заходи сприяння працевлаштуванню молоді;

- організовувати стажування молодих фахівців на виробництві;

- зосередити увагу на проведенні маркетингових досліджень ринку праці і попиту, з метою визначення спеціальностей, професійних навиків та рівня кваліфікації, якими повинні володіти випускники та включити їх до переліку головних завдань учбових закладів;

- напрацьовувати ефективну державну політику щодо працевлаштування молоді.

Таким чином, чинниками успішного працевлаштування молоді в сучасних умовах є отримання знань у сфері регулювання ринку праці, норм законодавства у сфері працевлаштування, знань і навичок написання резюме, основ само маркетингу на ринку праці, знання основ комунікації та самореалізації у виробничому середовищі. З урахуванням запропонованих заходів рівень молодіжного безробіття як в регіоні, так і в цілому в країні може бути знижено.

 

Література.

1. Державне регулювання економіки: Навч. посіб./ С.М. Чистов, А.Є. Никифоров та ін. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – К.: КНЕУ, 2005. – 440с.

2. Офіційний сайт державної служби зайнятості [Eлeктронний рecурc]. – Рeжим доcтупу:http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index

3. Офіційний сайт Полтавського обласного центру зайнятості [Eлeктронний рecурc]. – Рeжим доcтупу: http://www.dcz.gov.ua/pol/control/uk/publish/article?art_id=25323&cat_id=1015072

4. Офіційний сайт Верховної Ради України [Eлeктронний рecурc]. – Рeжим доcтупу: http://zakon.rada.gov.ua/

5. Офіційний сайт Полтавської обласної ради [Eлeктронний рecурc]. – Рeжим доcтупу: http://oblrada.pl.ua/ses/6/12/20.pdf

6. Офіційний сайт Полтавської обласної ради [Eлeктронний рecурc]. – Рeжим доcтупу: http://oblrada.pl.ua/ses/protokol/13_01.pdf

7. Офіційний сайт Полтавського університету економіки і торгівлі http://puet.edu.ua/centr-zvyazkiv-z-virobnictvom

8. Положення про відділ працевлаштування студентів і випускників Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава, 2011. – 7с.

9. Офіційний сайт Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка [Eлeктронний рecурc]. – Рeжим доcтупу: http://pntu.edu.ua/en/

10. Наказ Міністерства освіти и науки, молоді та спорту України від 27.04.2011 № 404 «Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників» [Eлeктронний рecурc]. – Рeжим доcтупу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0596-11

 

References.

1. Chystov S.M. and Nykyforov A.Ye. ta in. (2005),  Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky: Navch. posib., – Vyd. 2-he, dooprats. i dopov. – K.: KNEU, pp. 440.

2. Ofitsijnyj sajt derzhavnoi sluzhby zajniatosti [Elektronnyj retsurts]. – Rezhym dotstupu:http://vvv.dch.gov.ua/tsontrol/uk/indekh

3. Ofitsijnyj sajt Poltavs'koho oblasnoho tsentru zajniatosti [Elektronnyj retsurts]. – Rezhym dotstupu: http://vvv.dch.gov.ua/pol/tsontrol/uk/publish/artitsle?art_id=25323&tsat_id=1015072

4. Ofitsijnyj sajt Verkhovnoi Rady Ukrainy [Elektronnyj retsurts]. – Rezhym dotstupu: http://zakon.rada.gov.ua/

5. Ofitsijnyj sajt Poltavs'koi oblasnoi rady [Elektronnyj retsurts]. – Rezhym dotstupu: http://oblrada.pl.ua/ses/6/12/20.pdf

6. Ofitsijnyj sajt Poltavs'koi oblasnoi rady [Elektronnyj retsurts]. – Rezhym dotstupu: http://oblrada.pl.ua/ses/protokol/13_01.pdf

7. Ofitsijnyj sajt Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli http://puet.edu.ua/tsentr-zviazkiv-z-virobnitstvom

8. Polozhennia pro viddil pratsevlashtuvannia studentiv i vypusknykiv Poltavs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu imeni Yuriia Kondratiuka (2011). – Poltava, pp.7.

9. Ofitsijnyj sajt Poltavs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu im. Yuriia Kondratiuka [Elektronnyj retsurts]. – Rezhym dotstupu: http://pntu.edu.ua/en/

10. Nakaz Ministerstva osvity y nauky, molodi ta sportu Ukrainy vid 27.04.2011 № 404 «Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro pidrozdil vyschoho navchal'noho zakladu schodo spryiannia pratsevlashtuvanniu studentiv i vypusknykiv» [Elektronnyj retsurts]. – Rezhym dotstupu: http://zakon4.rada.gov.ua/lavs/shov/z0596-11.

 

Стаття надійшла до редакції 12.10.2014 р.

 

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"