Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 338.4:658.8:681.3

 

К. С. Жадько,

доктор економічних наук,

завідувач кафедри обліку та економічного аналізу, Дніпропетровської державної фінансової академії

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

 

K. S. Zhadko,

PhD, Head of Accounting and Economic Analysis, Dnepropetrovsk State Finance Academy

 

THEORETICAL QUESTIONS OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING SYSTEMS AND MANAGEMENT AT ENTERPRISES

 

В статті розглядаються теоретичні питання організації сучасних інформаційних систем обліку та їх роль для системи управління на підприємствах різних форм власності

 

The article considers the theoretical issues of organization of modern information systems of accounting for and their role in the management system at enterprises of different forms of ownership.

 

Ключові слова: інформаційна база бухгалтерського обліку, інформаційна система підприємства, інформаційна система управління, система економічних показників, інформаційна система обліку.

 

Keywords: information base of accounting, enterprise information system, management information system, the system of economic indicators, the information system of the account.

 

 

Вступ. Перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики передбачає інтеграцію України у світові економічні відносини та перебудови системи економічної інформації відповідно до міжнародних стандартів обліку.

Поява приватних власників і посилення процесів роздержавлення зумовили дію протилежних інтересів держави і власників. Результати такого протистояння впливають і впливатимуть на інформацію та методологію бухгалтерського обліку підприємств різних форм власності.

Однак, сьогодення в Україні складає нову економічну систему, що заснована на ринкових відносинах, одне з головних місць в управлінні підприємством займає бухгалтерська інформація. Зростає відповідальність керівників і бухгалтерів за ведення бухгалтерських даних, роботу зі звітністю, що впливає на розробку управлінських рішень [1].

Як показує практика підприємств, бухгалтерський облік становить основу складової системи управління підприємства.

Однак, методологія обліку, в тому числі і в обліку оплати праці, що склалась на підприємствах протягом десятиліть, одна з основних причин відсутності нового, відповідного сучасним вимогам теорії та практики управління, підходу до інформації бухгалтерського обліку та аудиту, а її роль в управлінні підприємства принижуються. Існуюча форма подачі бухгалтерської інформації на більшості підприємств є незручною для використання керівниками підприємств в управлінських цілях: по-перше, ця інформація формується не по мірі виникнення потреби в ній, нечітка визначеність дат господарських операцій з періодичністю не менше місяця; по-друге,  інформація, що видається як для потреб управління так і для зовнішніх користувачів подається в формі звітів і збирається в спеціальних бухгалтерських регістрах, з яких не спеціалісту дуже важко вибрати необхідні показники [2]. Тому на нашу думку тема дослідження є актуальною і достатньо проблематичною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми побудови і організації систем обліку і управління вже тривалий час є об'єктом уваги учених. Так, цим питанням присвячені роботи вітчизняних і зарубіжних учених: Ф.Бутинця, В.Завгороднього, В. Плаксієнка, Н. Павловської, Т.Федорової, М.Желени та ін. [1-3].

Формулювання цілей статті. Основною метою статті є дослідження сучасних інформаційних систем обліку та їх роль для системи управління на підприємствах різних форм власності.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи автоматизацію управлінських функцій, можна акцентувати увагу на перерозподіл праці між первинним обліком який веде людина і виконанням облікових функцій на персональному комп’ютері (ПК). Якщо ПК використовується, як правило для багатоваріантних розрахунків, групування, обробки інформації для прийняття рішень, то людина  вносить первинні дані, задає умови формування звітності та роботи програмного забезпечення. Реалізація завдань обліку, контролю, аналізу  на кожному підприємстві проходить в певній інформаційній базі, яку достатньо представлено в дослідженнях, як вітчизняних так і зарубіжних вчених (рис.1) [1-3].

 

Рис. 1. Рух інформації в інформаційній базі підприємства

 

В умовах автоматизованої обробки інформації інформаційна база бухгалтерського обліку та бухгалтерська інформація використовується більш ефективніше ніж при ручній обробці даних. На основі даних рисунку 1, користувачів інформаційної бази будь-якого підприємства можна поділити на три основні категорії:

- керівники, які несуть повну відповідальність за управління підприємством, управління структурними підрозділами, а також відповідають за досягненням поставлених цілей;

- користувачі з прямим фінансовим інтересом, тобто особи, зацікавлені в стабільному фінансовому стані підприємства (інвестори, кредитори);

- користувачі з непрямим фінансовим інтересом (державна податкова адміністрація, фондові біржі, правові організації, робітники підприємства, покупці виробленої продукції та ін.).

В системі економічних показників вищенаведені користувачі використовують різний їх  перелік та різну облікову інформацію в залежності від потреб системи управління.

Облікова інформація ділиться на три види та відрізняється різною ступінню узагальнення. До першої групи відноситься оперативно-технічний облік, до другої групи – бухгалтерський (фінансовий і управлінський) облік та до третьої групи – статистичний і податковий облік. Це приводить до різних підходів в організації і веденні обліку та нерідко  виникнення недоліків інформації, особливо при ручному веденні обліку.

Сучасний стан розвитку економіки показує, що всі три види обліку суттєво змінюються починаючи від методів, які вони використовують і закінчуючи їх методологією, що підтримується діючим законодавством. Так  підприємства, мають право самостійно вибирати і встановлювати системи оплати праці, як є найбільш доцільними для системи господарювання даного підприємства, методи амортизації необоротних активів, списання запасів.  

Та все ж таки нові  економічні умови сприяють до інтеграції всіх видів обліку, інакше без використання в організації і введенні їх сучасних засобів обчислювальної  техніки, підприємства мають багато проблем із-за несумісності методів і підходів.

Сучасна інформаційна система обліку, контролю та аудиту будується на основі новітніх програмних та технічних засобів, що повинні забезпечувати:

- повне та сучасне задоволення інформаційних потреб користувачів;

- виповнення контрольних та аудиторських завдань з ціллю отримання необхідної інформації про відхилення;

- отримання комп’ютерних та управлінських рішень;

- виконання аналізу та прогнозування господарсько-фінансової діяльності підприємства.

  Важливим досягненням сучасних систем є введення первинних даних в діалоговому режимі з можливим вибором альтернативних варіантів.

Виходячи з руху інформації на підприємстві первинні дані про господарські операції із структурних підрозділів надходять до бухгалтерії, яка повинна фактично, своєчасно відобразити їх в обліку, наприклад щодо оплати праці, а кінцевим результатом рішення завдань обліку праці та заробітної плати являються формування інформаційної бази в цілому по підприємству.

Зведення інформації обліку оплати праці в цілому по підприємству може використовувати керівництво для стимулювання процесу виробництва, аналізу коштів, що використані на оплату праці, контроль, аудит, прогнозування праці та заробітної плати. При конкретному варіанті необхідно приймати до уваги наступні умови:

- чисельність працюючих і підрозділів, умови оплати праці;

- спосіб документування первинної інформації, виконаної в обліку праці та заробітної плати;

- варіант розподілу завдань обліку праці та заробітної плати між бухгалтерією та підрозділами.

Для роботи в сучасній інформаційній системі бухгалтеру по обліку праці та заробітної плати необхідно, наприклад: введення на дату виникнення сальдо по рахунку 66 в аналітичному розрізі; введення нормативно-довідкової інформації; аналіз інформації, що надходить з інших суміжних робочих місць та інформаційних систем.

  Інформаційна база підприємства при використанні інформаційних систем формується на основі документів і довідників, що традиційно використовуються в бухгалтерському обліку. Вона може корегуватися по мірі зміни вхідних даних, наприклад про працівників підприємства – тариф, посада, форма оплати праці. Таким чином, ведення обліку в інформаційній базі в основному заключається у виборі стандартних операцій в меню інформаційної частини і корегуванні даних про конкретного  працівника.

Висновки. Отже, в нових економічних умовах на підприємствах змінюються цільове призначення бухгалтерського обліку. Зменшується його значення як організаційної частини інформаційної системи та збільшується, як більш повно функціонуючої на новому технічному рівні (рис.2).

 

Рис. 2. Взаємозв’язок інформаційних систем підприємства

 

Для того щоб удосконалити  облік на підприємствах різних форм власності, особливо по відношенню до оплати праці ми рекомендуємо  використати нові методи управління  або  сучасні технічні засоби з інформаційними системами. Та перш за все необхідно провести корінну реконструкцію технічної та інформаційної бази  управління на основі введення сучасної інформаційної системи обліку, контроля  та аудиту, яка б дозволила введення первинної облікової інформації, нагромадження і отримання зведеної інформації та подальший її аналіз для прийняття управлінських рішень.

 

Література.

1. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализу и аудита. -  К.: А.С.К., 1998. – 768 с.

2. Павловська Н. Роль науки у реформуванні оплати праці та деякі дискусійні питання щодо її вдосконалення  //Оплата праці. – 2008. - №7. - С.39-41.

3. Федорова Т., Колесникова-Гузевата Л. // Праця і зарплата. - 2003. - № 31. – С.9-10.

4. Бурова, Т. А. Моніторинг та діагностика діяльності підприємств харчової промисловості: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 - економіка та управління підприємствамивами (за видами екон. діяльн.) / Бурова Тетяна Андріївна; Міжнародний ун-т бізнесу і права. - Херсон, 2012. - 36 с.

 

References.

 1. Zavhorodnyj,  V.P. (1998), “Avtomatyzatsyia bukhhalterskoho ucheta, kontrolia, analyzu y audyta”, [Automation of accounting, control, analysis and audit], Naukova dumka, Kyiv, Ukrain.

2. Pavlovs'ka, N. ( 2008), “Rol' nauky u reformuvanni oplaty pratsi ta deiaki dyskusijni pytannia schodo ii vdoskonalennia”, Oplata pratsi, vol. 7, pp. 39-41.

3. Fedorova,  T. and Kolesnykova-Huzevata,  L. (2003)  Pratsia i zarplata” vol 31, pp. 9-10.

4. Burova, T. A. (2012) “Monitorynh ta diahnostyka diial'nosti pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti: teoriia, metodolohiia, praktyka”, [Monitoring and diagnostics of activity of enterprises of food industry: theory, methodology, practice], Naukova dumka, Kherson, Ukrain.

 

Стаття надійшла до редакції 18.12.2013 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"