Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 338.2

 

М. Г. Білопольський,

д. е. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри обліку і аудиту

Державного вищого навчального закладу «приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Т. Г. Толпежнікова,

аспірант Державного вищого навчального закладу «приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

M. G. Bіlopolskij,

Doctor of Science. prof., Honored Worker of Science of Ukraine, Head of the Accounting and Audit State

Higher Educational Institution «Priazovskyi State Technical University», Mariupol

T. G. Tolpezhnikova,

postgraduate State Higher Educational Institution «Priazovskyi State Technical University», Mariupol

 

ORGANIZATIONAL MECHANISMS FOR CONTROL OF MARKETING ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

 

Висвітленні питання комплекс маркетингу промислових підприємств, організації управління господарюючими суб’єктами промисловості в ринкових умовах та умовах конкуренції, стратегічного та промислового маркетингу. Особлива увага приділена впровадження та контролю комплексу маркетингу на промислових підприємствах. Запропонована організаційна структура маркетингового департаменту на промислових підприємствах. Проаналізовано та систематизовано процес контролю комплекс маркетингу за метою та завданням контролю. Виявлені основні завдання керівництва при формуванні маркетингової стратегії. Наголошено на особливості маркетингових комунікаційних процесів.

 

Coverage of complex issues marketing industry, management of business entities in the industry market conditions and competitive environment , strategic and industrial marketing. Particular attention is paid to the implementation and control of the marketing mix in the industry. The proposed organizational structure of marketing department in the industry. Analyzed and systematized the process of monitoring the marketing mix for the purpose and objectives of the control. The key task of leadership in shaping the marketing strategy. Among others, the features of marketing communication processes.

 

Ключові слова: маркетинг, промислове підприємство, комплекс маркетингу, контроль, маркетингова стратегія.

 

Keywords: marketing, industrial enterprise, marketing mix, control, marketing strategy.

 

 

Вступ. Все більшого масштабу набуває процес реформування економічного середовища на засадах маркетингу, що як найкраще відповідає умовам сьогодення: розвинутої конкуренції та наявності у господарюючих суб’єктів значного потенціалу. Використання в управлінні теорії маркетингу дозволяє будувати діяльність підприємств відповідно до їх ключових принципів: робити те, що буде продатися, а не продавати те, що виробляється.

Кінцевою метою маркетингу є отримання максимального прибутку за рахунок випереджального задоволення  попиту, а як наслідок - розширення обсягів продажів у результаті проведення цілеспрямованої збутової політики. Перед сучасним маркетингом як ринковим ресурсом управління стоять наступні завдання: ретельно і всебічно вивчати ринок, попит, пристосовувати виробництво до вимог ринку, випускати товари, що  не тільки відповідають попиту, але і формують останній; впливати на ринок і суспільний попит в інтересах промислового підприємства.

Постановка задачі. Теоретичне висвітлення питань маркетингу, організації управління господарюючими суб’єктами промисловості в ринкових умовах та умовах конкуренції, стратегічного та промислового маркетингу має місце в працях таких вчених, як: Білопольський М.Г., Азарян О.М., Серкутан Т.В., Герчикова Н.І., Уткін Е.О., серед зарубіжних авторів слід відзначити Котлера Ф., Вонга В., Бермана Б. та інших. Все ж питання впровадження та контролю комплексу маркетингу на промислових підприємствах вимагає більш детального розгляду та вивчення. також досить актуальним питанням залишається вивчення питання вдосконалення маркетингової діяльності.

Результати дослідження. Комплекс маркетингу промислових підприємств на меті своєї діяльності має вивчення ринків збуту продукції та аналіз ринків сировини та матеріалів, з кінцевою метою задоволення ринкових потреб.

Комплекс маркетингу господарюючого суб’єкту промисловості наряду з іншими службами та підрозділами підприємства має забезпечити вирішення ключових завдань, які постають в процесі маркетингової діяльності, а саме:

- збір та обробка ринкової інформації для забезпечення своєчасної та якісної реакції на потреби ринку;

- організація безперешкодного комунікаційного процесу, як в середині підприємства, так і з зовнішнім середовищем (виробники сировини та матеріалів, споживачі. інші суб’єкти ринкової діяльності);

- постійне та безперервне підвищення якості продукції, яка виробляється та супутніх послуг.

Реалізація зазначених завдань безпосередньо пов’язана з комплексом маркетингу промислових підприємств. Виходячи з цього необхідно виконувати наступні умови:

- виконання умов максимінної композиції;

- максимально можлива незалежність одне від одного усіх компонентів системи;

- баланс централізації та децентралізації;

- чітке розмежування функцій, яке сприяє безперешкодним комунікаційним процесам;

- своєчасний аналіз та контроль діяльності, який не обмежує самостійність усіх складових.

Впровадження комплексу маркетингу не може бути розглянуто без урахування людського фактору (персоналу) та мотивації. Виходячи з цього можуть бути запропоновані рекомендації з метою підвищення ефективності управління та стимулювання персоналу. За допомогою аналізу існуючих структур управління, можна запропонувати схему організаційної структури промислових підприємств. Запропонована схема передбачає достатнього жорсткий відбір та контроль (рис. 1).

 

Рис. 1. Організаційна структура маркетингового департаменту на промислових підприємствах

 

Головною метою контролю комплекс маркетингу є підвищення ефективності діяльності господарюючого суб’єкту в цілому. За допомогою контролю можливе своєчасне виявлення можливостей, загроз та сильних і слабких сторін підприємства, що дозволить внести зміни до стратегічних планів та маркетингових програм.

Процедура контролю притаманна більшості господарюючим суб’єктам промисловості, а не завжди є достатньою. В запропонованій схемі організації маркетингового дивізіону є підрозділ внутрішнього маркетингу або оперативного контролю, до обов’язків якого входить аналіз та контроль основних поточних показників діяльності та постійна взаємодія з персоналом. Контроль комплекс маркетингу може бути розділений на декілька типів за метою та завданням контролю, що відображено в табл. 1.

 

Таблиця 1.

Контроль комплекс маркетингу за типами

Тип

Мета

Завдання

Тактичний (поточний) контроль

Виявлення відхилень від затверджених планів

Аналіз збуту та ринкової частки, аналіз витрат та прибутків

Контроль надходжень (прибутків)

Аналіз витрат грошових та матеріальних надходжень

Оцінка прибутковості продукції, яка виробляється та діяльності в цілому

Контроль ефективності

Оцінка та оптимізація витрат на комплекс маркетингу

Оцінка діяльності маркетингових складових

Стратегічний контроль

Оцінка виконання стратегічних планів та стратегій, маркетингової діяльності, виявлення перспектив подальшої діяльності

Аналіз та оцінка комплекс маркетингу, моніторинг маркетингової діяльності та соціального і етичного іміджу підприємства

 

Завершальним етапом процесу прийняття та виконання рішень в циклі управління комплекс маркетингом є контроль. Не зважаючи на це, контроль повинен бути присутнім на усіх етапах процесу управління комплекс маркетингом. за допомогою функції контролю можливо не лише виявити відхилення, але й швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, знаходити та реалізовувати нові можливості та потенції. Функції управляння комплекс маркетингом є найбільш мобільними в порівнянні з усіма іншими. вони схильні до постійної модифікації та модернізації, їх розвиток відбувається завдяки тісній взаємодії як з внутрішнім, там ї з зовнішнім середовищем. Тобто розвиток кожної з функцій управління обумовлюється впливом об’єктивних вимог. Будучи частиною загальної системи управління, кожна з функцій повинна удосконалюватися в напрямі, що зумовлюється глобальними цілями і завданнями функціонування і розвитку підприємства в змінюваних умовах.

В запропоновані структурі, слід відзначити «Підрозділ збуту та сервісу» та відокремлену PR-групу. Хоча деякі промислові підприємства є монополістами окремих видів продукції. що в свою чергу не мало б потребувати додаткових рекламних заходів та стимулювання збуту. Але враховуючи повсюдну глобалізацію однією з основних функцій цих підрозділі є активні дії на зовнішніх ринках та ретельний аналіз ринкової кон’юнктури, що має на увазі не лише взаємодію з підрозділами маркетингового департаменту, але й з іншими відділам підприємства

Роботи багатьох авторів, як західних, так і вітчизняних фахівців з маркетингу не надають достатньої уваги маркетинговим комунікаціям, як одній з функцій маркетингу. В більшості випадків комунікації представлені лише як канали передачі інформації, яка лише повідомляє відомості про товар. В сучасних умовах таке сприйняття комунікацій може зашкодити ефективності діяльності підприємства. Адже, сьогодні важливими є не лише якість товару, також все більшого значення набуває позитивний імідж виробника, престижність підприємства, його екологічна та соціальна-етична спрямованість діяльності. Сам це покликані забезпечувати PRрупа та підрозділи маркетингового департаменту.

До обов’язків PRрупи можна віднести наступні обов’язки: підтримка контакту з громадськістю, ринком, покупцями, урядовими органами, пресою. Крім того, подібні служби могли б впливати на зовнішнє середовище: комерційних посередників, торговий персонал, керівників філій, відділень і представництв за кордоном. Саме тому маркетингові комунікації в цьому випадку повинні бути на вищому рівні, не лише доставляти інформацію, але і надавати її однозначне тлумачення та формулювання.

Висновки. В процесі формування маркетингової стратегії підприємства ухвалення управлінських рішень стає центральним пунктом і продуктом діяльності керівників вищої управлінської ланки, чиї рішення, кінець кінцем, впливають на успішне функціонування підприємства.

Досягнення позитивних результатів обумовлює необхідність орієнтуватися і змінювати свої дії відповідно до вимог ринку, мінливості зовнішнього середовища. Стратегія, що розробляється керівниками підприємств, є інструментом планомірної зміни діяльності в складному, рухливому і у багатьох випадках невизначеному середовищі. При цьому дуже важливо, щоб керівництво вищого рівня усвідомило, що його ключова роль полягає в організації процесів ухвалення стратегічних рішень на основі принципів маркетингу. Ухвалення стратегічних рішень  - це важлива частина управління будь-якої організації. Стратегічними управлінськими рішеннями є рішення, які направляють і орієнтують розвиток діяльності підприємства в зовнішньому середовищі; це офіційні рішення, що приймаються керівниками вищого рівня і підкріплені їх згодою використати ресурсний потенціал при реалізації цього рішення для досягнення стратегічних цілей. За допомогою стратегічних рішень, заснованих на принципах маркетингу, встановлюються цілі організації, а так само робиться розробка стратегічних орієнтирів.

Ухвалення рішень на основі комплекс маркетингу грає особливу роль у формуванні стратегії підприємств металургійного комплексу. Маркетингові рішення є свого роду реакцією підприємства на зміни, що відбуваються в зовнішньому середовищі.

Ухвалення рішень з управління маркетинговою діяльністю є формуванням послідовності дій для досягнення певної мети на основі перетворення деякої інформації про початкову ситуацію. Для цього керівники використовують свої аналітичні навички, за допомогою яких вони придбавають можливість отримувати, обробляти і аналізувати необхідну інформацію; виявляють труднощі і сприятливі можливості; формулюють виводи і приймають рішення для реалізації своїх можливостей і досягнення поставлених цілей підприємства.

 

Література.

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. – М.: Вильямс, 2007. – 647 с.

3. Маркетингова діяльність металургійних підприємств: монографія / М.Г. Білопольський, Т.В. Мордвінцева, О.В. Кленін, Р.О. Толпежніков; НАН України Ін-т економіки пром-сті. ‑ Донецьк: НАН України, 2010. – 220 с.

4. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посібник для вищих навч. закладів. - 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О.М. Азарян. - Харків: Студцентр, 2002. – 320 с.

4. Скачать книги бесплатно (2004), Балашов В. Г. Система маркетинга на предприятии, available at: http://books.tr200.ru/v.php?id=165927, (Accessed 13 December 2013)

5. Толпежнікова Т.Г. Особливості формування комплексу маркетингу промислових підприємств / Т.Г. Толпежнікова // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник наукових праць: Випуск 24. – Київ: НАУ, 2009. – С. 129-133.

6. Уткин Э.А., Арбиев Е.Т. Практический маркетинг. – М.: Теис, 2002. – 384 с.

7. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг. – М: Сирин, 2002. – 308 с.

 

References.

1. Kotler, F. Osnovy marketinga. Kratkij kurs. [Principles of Marketing. Short course], Vil'jams, Moscow, Russia.

2. Bіlopol's'kij, M.G. Mordvіnceva, T.V. Klenіn, O.V. Tolpezhnіkov;R..O. (2010), Marketingova dіjal'nіst' metalurgіjnih pіdpriєmstv: monografіja [Marketing activities Steel Industry: monograph], National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, Ukraine.

3. Azarjan, O.M. (2002) Marketing: principi і funkcії: Navch. posіbnik dlja vishhih navch. zakladіv [Marketing: Principles and Functions: Teach. manual for higher studies. institutions.], 3rd ed., Studtsentr, Kharkov, Ukraine.

4. Skachat' knigi besplatno (2004), Balashov, V.G. Sistema marketinga na predprijatii [Marketing system in the enterprise], available at: http://books.tr200.ru/v.php?id=165927, (Accessed 13 December 2013)

5. Tolpezhnikova, T.G. (2009), “Features of formation of complex industrial marketing”, Problemi pіdvishhennja efektivnostі іnfrastrukturi. Zbіrnik naukovih prac' , vol. 24, pp. 129-133.

6. Utkin, Je.A. and Arbiev, E.T. (2002), Prakticheskij marketing. [Practical Marketing.], Teis, Moscow, Russia.

7. Jevans, Dzh.R. and Berman, B. (2002) Marketing. [Marketing.], Sirin, Moscow, Russia.

 

Стаття надійшла до редакції 14.01.2013 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"