Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 352.075

 

О. В. Котляревський,

здобувач кафедри економічної теорії Донецького національного університету

 

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ МОТИВАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

O. V. Kotliarevsky,

Postgraduate of Department of Economic theory, Donetck National University

 

PUBLIC MECHANISM OF MOTIVATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

 

У статті досліджено вплив механізму мотивації підприємницької діяльності на розвиток системи підприємництва. Розкрито сутність  інфраструктури мотивації та підтримки підприємницької діяльності. Визначено п’ять головних складових інфраструктури мотивації підприємництва. Виявлено та формалізовано головні інструменти, цілі, напрямки сучасної вітчизняної концепції розвитку підприємництва. Визначено деякі недоліки системи мотивації підприємництва, яка закріплена чинним вітчизняним законодавством. Досліджено та обґрунтовано, що мотивація системи підприємництва повинна охоплювати всі види бізнесу. Формалізовано механізм державної мотивації підприємницької діяльності, який складається із системи з п’яти взаємопов’язаних блоків: блоку правових та інформаційних інструментів, блоку кредитних та фінансових інструментів, блоку стратегічних та загальнонаціональних пріоритетів, блоку інструментів детінізації та легалізації підприємницької діяльності, блоку підтримки розвитку підприємництва.

 

In article influence of the mechanism of motivation of entrepreneurial activity on development of the system of entrepreneurship. Article is devoted to research of the essence of the infrastructure of motivation and support of entrepreneurial activity. In the article identifies five main components of the infrastructure motivation for entrepreneurship. In the article identified and formalized the main tools, objectives, and directions of the modern domestic concept for development of entrepreneurship. The study identified the shortcomings of the system of motivation of entrepreneurship, which is enshrined in the existing national legislation. Article is devoted to the investigation and substantiation of the abstracts that the motivation of the entrepreneurial system should cover all types of businesses. In article formalized mechanism of state motivation of entrepreneurial activity, which consists of a system of five interconnected blocks: the block of legal and informational tools, block credit and financial instruments, the block of strategic and national priorities block instruments of legalization and legalization of business activities, block of support of entrepreneurship development.

 

Ключові слова: підприємництво, мотивація підприємницької діяльності, механізм мотивації, методи мотивації, система підприємництва.

 

Keywords: entrepreneurship, motivation of entrepreneurial activity mechanism of motivation, methods of motivation, system of entrepreneurship.

 

 

Постановка проблеми. Важливу роль в активізації системи підприємництва відіграє мотиваційний механізм підприємницької діяльності. Державна мотивація системи підприємництва відбувається за допомогою системи методів стимулювання та примусу. Проте, нажаль, загальна методологія та система важелів та інструментів не є цілісною та не забезпечує заплановане підвищення конкурентоспроможності вітчизняних господарчих суб’єктів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сутність системи підприємництва досліджували такі вітчизняні вчені, як  Л. Безчасний , В. Бобров, В. Бордюк, З. Варналій, С. Дзюбик, Л. Дмитриченко, В. Гейц, В. Голіков, В. Савчук та інші. Механізми стимулювання та мотивації господарської діяльності суб’єктів підприємництва досліджували Ф. Важинський, М. Мироненко,  В. Смиричинський, І. Ясіновська та інші. Проте й досі питання формування цілісного ефективного механізму мотивації підприємництва залишається актуальним та потребує ґрунтовних наукових досліджень.

Мета дослідження – формулювання цілісного механізму державної мотивації підприємницької діяльності як чинника підвищення конкурентоздатності вітчизняної системи підприємництва на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Виклад основного матеріалу.  З метою забезпечення сталого розвитку національної економіки органами державного регулювання використовується примусовий та стимулюючий інструментарій розвитку системи підприємництва.

На думку Ф. Важинського [1] дієве сприяння розвитку підприємництва в Україні можливе на базі формування  економічно  виправданих  передумов  і  правил  підприємницької  активності. На державному рівні необхідно  сформувати  ефективну інфраструктуру підтримки та мотивації підприємницької діяльності. Усю сукупність елементів інфраструктури можливо розділити на п'ять ключових сфер:  організаційно-технічну;  ресурсну; фінансово-кредитну;  інформаційну;  освітньо-консультативну (рис. 1). Призначення  організаційно-технічної  інфраструктури –  сприяння дерегуляції підприємницької діяльності у державі, усунення  адміністративних  та  бюрократичних  перешкод  започаткування  та підтримки діяльності господарюючих суб'єктів.

 

Рис. 1. Інфраструктура мотивації та підтримки підприємницької діяльності

 

Об'єктивна  необхідність  ресурсної  підтримки  системи підприємництва та її окремих компонентів зумовлена тим, що при створенні нових підприємств та при процесах реструктуризації господарюючих суб’єктів  і  тому мають проблеми матеріально-технічного  забезпечення  тощо. При підтримці місцевих органів державної влади можливе використання механізмів оренди та продажу комунальної власності, що частково вирішує питання ресурсного забезпечення підприємств малого та середнього бізнесу.

Фінансово-кредитна  інфраструктура  забезпечує вітчизняні підприємницькі структури необхідними для  їх діяльності фінансовими ресурсами. На сучасному  етапі одна  з  головних проблем сталого розвитку бізнесу  в Україні – це брак фінансових ресурсів та низька довіра до кредитно-фінансових установ. Це пов’язано, передусім, з наслідками фінансової кризи та нестабільністю цін на кредитні ресурси для бізнесу.

Інфраструктура  інформаційного забезпечення підприємницької діяльності повинна надати вільний доступ суб'єктам малого, середнього бізнесу та корпоративного сектору до актуальної та достовірної нормативно-правової  та  економічної  інформації,  встановити "зворотний зв'язок" із органами місцевої влади, забезпечити спрощення комунікацій, сприяти інтеграції до світового інформаційного простору та формулювати позитивний імідж національних суб’єктів господарської діяльності на міжнародному рівні.

Освітньо-консультаційна мережа державної підтримки підприємництва має забезпечити розв’язання завдань стратегічного рівня. Одним із стратегічних завдань є формування сприятливого соціального середовища підприємницької діяльності  як  основи  ефективної  ринково-орієнтованої  економіки. Консультативні та освітні послуги  для  суб'єктів господарювання мають бути  надані  існуючими  закладами  організаційно-технічної  інфраструктури,  наприклад  через мережу  державної  служби  зайнятості,  агенцій  місцевого  та  регіонального розвитку, систему державних вищих та середніх навчальних закладів, установ підвищення кваліфікації. Це потребує постійне вдосконалення існуючих освітніх програм для фахівців та розробки навчальних планів з підготовки та підвищення кваліфікації, які б відповідали викликам сучасності.

Згідно чинного законодавства [2, 3], головними напрямками підтримки та мотивації підприємництва, зокрема малого та середнього, визнано:

1) удосконалення та спрощення порядку ведення обліку в цілях оподаткування;

2) запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва, що відповідають критеріям, встановленим у податковому законодавстві;

3) залучення суб’єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення постачання продукції (робіт, послуг) для державних та регіональних потреб;

4) забезпечення фінансової державної підтримки малих і середніх підприємств шляхом запровадження державних програм кредитування, надання гарантій для отримання кредитів, часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами тощо;

5) сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

6) гарантування прав суб’єктів малого і середнього підприємництва під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

7) сприяння спрощенню дозвільних процедур та процедур здійснення державного нагляду (контролю), отримання документів дозвільного характеру для суб’єктів малого і середнього підприємництва та скороченню строку проведення таких процедур;

8) організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва;

9) впровадження механізмів сприяння та стимулювання до використання у виробництві суб’єктами малого і середнього підприємництва новітніх технологій, а також технологій, які забезпечують підвищення якості товарів (робіт, послуг).

Розвиток підприємництва визнано головним чинником, який має сприяти створенню позитивного соціально-економічного іміджу України, забезпеченню ефективної ринкової економіки з метою її інтеграції в європейську та світову економічні системи. Створення сприятливого підприємницького клімату  в Україні  повинно стати запорукою консолідації зусиль щодо удосконалення рівня відносин і співпраці з донорськими організаціями та участі  у  міжнародних  проектах. Державна політика в цій сфері спрямована на приєднання України до міжнародних програм, підписання двосторонніх та багатосторонніх міждержавних  і міжвідомчих угод щодо підтримки малого підприємництва [3].

Сукупність методів, важелів, принципів та цілей сучасного розвитку підприємництва в Україні, які формалізовані у законодавчих актах та актуальних національних соціально-економічних програмах, представлено на рис. 2.

 

Рис. 2. Діюча концепція розвитку підприємництва

 

Наразі у більшості національних програм розвитку підприємництва увага головним чином сконцентрована на розвитку передусім малого бізнесу. Але існуюча концепція розвитку підприємництва зовсім не охоплює сектор великих підприємств національної економіки, який, за даними 2012 року, складає 0,6% бізнес-середовища з часткою в обсязі сукупної реалізованої продукції у 48,7%. Проте адекватна мотивація розвитку підприємництва повинна враховувати встановлення міцних взаємозв’язків між усіма видами бізнесу національної економіки. Тобто охоплювати усю систему підприємництва. Це обумовлено тим, що досягнення стратегічних цілей та успішне виконання національних соціально-економічних програм  можливе лише за умови залучення фінансових та матеріальних ресурсів корпоративного бізнесу із використанням потенціалу малого та середнього підприємництва, як більш змінливих та здатних краще адаптуватися до швидкоплинних потреб ринку. Така система взаємозв’язків успішно використовується у японській моделі розвитку підприємництва.

Ефективні комунікації допомагають скоротити запаси, налагодити поставки за системою “just in time” та підвищити конкурентоздатність суб’єктів підприємництва за рахунок покращення логістики. Отже від ефективності зв’язків між суб’єктами бізнес-середовища частково залежить забезпечення економії оборотних коштів та збільшення  швидкості їх оберту. Але формування такої системи взаємозв’язків потребує державної підтримки з питання стабілізації та гармонізації підприємницького середовища.

Державний механізм мотивації розвитку системи підприємництва, який базується на методах стимулювання та примусу, можливо представити як взаємообумовлену та взаємопов’язану систему з п’яти блоків (рис. 3):

- правові та інформаційні інструменти;

- кредитні та фінансові інструменти;

- стратегічні та загальнонаціональні пріоритети;

- інструменти детінізації та легалізації діяльності;

- підтримка розвитку.

 

Рис. 3. Структура механізму державної мотивації підприємницької діяльності

 

На думку М. Мироненко, бюджетному фінансуванню відводиться інтегруюча роль при освоєнні основних галузей господарства та у наданні фінансово-кредитних послуг для суб’єктів трансформаційного підприємництва. Тому що часткове фінансування сукупних витрат  підприємства за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів створює дієві важелі та стимули для глибокої, корінної трансформації підприємств. Найважливішим у бюджетному стимулюванні з позицій мотивації підприємницької діяльності є створення прозорих умов фінансування та лімітування цільового фінансування. Важливим також є залучення до фінансування модернізації та впровадження новітніх технологій суб’єктів підприємництва на умовах співфінансування.

Висновки. Механізм державної мотивації розвитку системи підприємництва повинен охоплювати всі сфери бізнесу. Для  підвищення конкурентоздатності суб’єктів вітчизняного бізнес-середовища необхідно синтезувати існуючі інструменти підтримки підприємництва з інструментами розвитку інфраструктури та системою взаємозв’язків між суб’єктами. Механізм державної підтримки  розвитку підприємницької діяльності в напрямку досягнення стратегічних цілей та виконання соціально-економічних національних програм державного та регіонального рівня повинен використовувати наявні ресурси великого, середнього та малого бізнесу в залежності від можливої віддачі цих ресурсів для максимізації переваг національного  суб’єктів бізнес-середовища на внутрішньому та зовнішньому ринках.

 

Література.

1. Важинський Ф.А. Особливості розвитку підприємництва на сільських територіях / Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.7 , с. 120-124.

2. Закон України Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні №4618-VI від 22.03.2012  [електроний ресурс], режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17

3.  Закон України Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні №2157-III від 21.12.2000 [електроний ресурс], режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2157-14

4. Мироненко М. Механізм державної підтримки підприємницької ініціативи в сільському господарстві / М. Мироненко // Державне управління та місцеве самоврядування. -  2011. - Вип. 3 (10).

 

References.

1. Vazhins'kij F.A. and Kolodijchuk A.V. (2011), “Features of enterprise development in rural areas”, Naukovij vіsnik NLTU Ukraїni, vol. 21, no 7 , pp. 120-124.

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On development and support of small and medium enterprises in Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17 (Accessed 10 December 2013).

3.  The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine "On National program of assistance to development of small entrepreneurship in Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2157-14 (Accessed 10 December 2013).

4. Mironenko M. (2011), “State support of business initiatives in agriculture”, Derzhavne upravlіnnja ta mіsceve samovrjaduvannja, vol. 3, no 10.

 

Стаття надійшла до редакції 19.12.2013 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"