Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 336.717.067

 

К. Б. Латунова,

аспірант, Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ

 

K. B. Latunova,

post-graduate, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF MODELING AN EFFECTIVE SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE BANK'S CREDIT RISK

 

Досліджуються питання стратегічного управління кредитним ризиком банку в сучасних умовах ведення банківського бізнесу. Виокремленні складові елементи (мета, суб'єкти, об'єкт, функції та принципи) стратегічного управління кредитним ризиком банку, а також наочно відображена система стратегічного управління кредитним ризиком з визначенням її етапів, що сприяє всебічному розгляду особливостей оцінювання та управління кредитним ризиком банку у довгостроковій перспективі.

 

Strategic of credit risk management of the bank in today's banking environment has been considered. Isolating the components (objective, subjects, object, features and principles) of strategic management of the bank's credit risk, also the system of strategic management of the bank's credit risk with determination stages, which promotes thorough investigation of features and assessment and management of the bank's credit risk in the long term, has been demonstrated.

 

Ключові слова: кредитний ризик, кредитна діяльність, стратегічне управління кредитним ризиком банку, система стратегічного управління кредитним ризиком банку, елементи системи стратегічного управління кредитним ризиком банку.

 

Keywords: credit risk, credit activities, strategic management of the bank's credit risk, the system of strategic management of the bank's credit risk, components of the system of strategic management of the bank's credit risk.

 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах ведення вітчизняного банківського бізнесу першочергового значення набуває стратегічна складова управління кредитним ризиком банку. Проблеми, які мали місце під час настання світової фінансово-економічної кризи та здійснили істотний вплив на вітчизняний банківський сектор (стрімке зростання проблемної заборгованості на фоні неспроможності позичальників здійснювати погашення кредитів та відсотків за їх використання, відрахувань на формування резервів за кредитними операціями тощо), та наслідки кризи у посткризовий період (стагнація кредитного ринку та акумулювання надлишкової ліквідності, посилення банками вимог до позичальників тощо) здійснили істотний вплив на банківський сектор України саме через недосконалу систему оцінювання, прогнозування та управління банківськими ризиками взагалі та кредитним ризиком зокрема. Побудова дієвої системи управління кредитним ризиком банку можлива за рахунок використання ефективних методик оцінювання рівня кредитного ризику та прогнозування ймовірності настання ризикових подій, впровадження процедур й методів попередження та мінімізації збитків за кредитними операціями, розробки управлінських заходів щодо забезпечення максимальної прибутковості кредитної діяльності у довгостроковій перспективі. За цих обставин зростає актуальність питання управління кредитним ризиком банку з використанням стратегічної складової управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання стратегічного управління широко й всебічно розглянуто в економічній літературі. Видатні вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти, такі як: І. Ансофф, О. Віханський, Б. Мізюк, С. Оборська, А. Пірс, Н. Робінсон, Дж. Хіггінс, З. Шершньова та інші, зосереджували увагу на визначенні та розкритті сутності стратегічного управління та його складових. Однак, не достатньо опрацьованими на сьогодні залишаються питання щодо використання принципів та методів стратегічного управління кредитним ризиком банку.

Постановка завдання. Метою написання статті є висвітлення та обґрунтування основних складових елементів (мети, суб'єктів, об'єкту, функцій, принципів) та етапів системи стратегічного управління кредитним ризиком банку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність комплексного дослідження проблем кредитування та запровадження принципів стратегічного управління обумовлене посиленням макроекономічної нестабільності у країні та світі, погіршенням фінансового стану позичальників, зниженням попиту на кредитні ресурси і, як наслідок, стагнацією кредитного ринку, високим рівнем проблемної заборгованості та підвищенням рівня кредитного ризику.

У загальному вигляді під стратегічним управлінням розуміють безперервний процес, який складається з декількох етапів, спрямований на досягнення мети діяльності банку у довгостроковій перспективі з урахуванням змін зовнішнього та внутрішнього середовища, шляхом реалізації ефективних стратегій.

Дослідження особливостей визначення сутності стратегічного управління у розрізі процесного [1], цільового [2, 3] та системного [4] підходів дозволило уточнити сутність та зміст поняття «стратегічне управління кредитним ризиком банку», під яким будемо розуміти управлінський процес, який складається з системи методів й механізмів з певними етапами, принципами, функціями й спрямований на розробку та реалізацію ефективних стратегій щодо мінімізації рівня кредитного ризику і, як наслідок, формування якісного кредитного портфеля у довгостроковій перспективі. Використання системного підходу до стратегічного управління кредитним ризиком банку дозволяє розглядати його як систему управлінських заходів щодо отримання запланованого рівня дохідності за допустимого рівня ризиковості кредитної діяльності банку.

Основою системи стратегічного управління кредитним ризиком банку є забезпечення своєчасного визначення мети кредитної діяльності, яка підпорядковується місії діяльності банку, визначення об'єкту, суб'єктів, принципів, функцій стратегічного управління кредитним ризиком, розробка стратегії управління кредитним ризиком банку задля підтримання та забезпечення запланованого рівня дохідності з урахуванням допустимого рівня ризиковості кредитної діяльності у довгостроковій перспективі.

Перш за все доцільно розглянути основні характеристики системи стратегічного управління кредитним ризиком банку, до яких належать [5, 6]:

– елементи – найменша частина системи, внутрішня структура якої може не враховуватися при розгляді системи в цілому;

– зв’язки – різноманітні залежності та взаємодії елементів, які визначають необхідність їх існування, місце та значення в системі;

– межа – окреслює зв’язками елементів системи, які визначають її цілісність та відносну відокремленість від середовища;

– середовище – сукупність суб’єктів, об’єктів та чинників поза межею системи, взаємопов’язаних з її елементами або з нею в цілому.

Необхідно зазначити, що, як правило, будь-яка система управління будується за ієрархічним принципом та складається з певних елементів з тісними взаємозв’язками, які об’єднують елементи системи управління (мету, суб'єктів, об'єкт, принципи та функції) в єдине ціле.

Місія діяльності банку визначає мету системи стратегічного управління кредитним ризиком, яка є цілеспрямованим комплексом заходів щодо здійснення ефективної кредитної діяльності банку задля отримання запланованого рівня дохідності з урахуванням допустимого рівня ризиковості.

Об’єктом системи стратегічного управління кредитним ризиком є рівень кредитного ризику та рівень дохідності кредитної діяльності банку.

До суб'єктів системи стратегічного управління кредитним ризиком банку можливо віднести:

1) суб'єктів, які визначають загальні напрями кредитної діяльності банку, а саме кредитну стратегію та кредитну політику;

2) суб'єктів, які приймають рішення щодо надання кредиту;

3) суб'єктів, які приймають участь у заповненні кредитної заявки, проведенні попередніх переговорів з потенційним позичальником, оцінці його діяльності, підписанні кредитного договору;

4) суб'єктів, які здійснюють супроводження кредиту та контроль за станом його обслуговування.

Сутність системи стратегічного управління кредитним ризиком банку повніше розкривається в її функціях. Функції управління у загальному розумінні – це спеціалізовані частини регулярної організованої діяльності, які визначаються однорідністю завдань, дій або об'єктів застосування цих дій [7, с. 26]. Відсутність наукових досліджень з приводу функцій стратегічного управління кредитним ризиком банку потребує аналізу економічної літератури стосовно загальних (основних) функцій управління, серед яких виділяють: визначення цілей [8], прогнозування [8], планування [8, 9, 10, 11, 12], організацію [9, 10, 11, 12], мотивацію [8, 9, 11], аналіз [8], регулювання [10], координацію [11, 12], контроль [9, 10, 11, 12] тощо. Необхідно зазначити, що функції управління також об'єднуються з'єднуючими функціями або процесами – комунікації [8, 9] та прийняття рішень [8, 9]. Найчастіше в економічній літературі розглядаються функції, які запропоновані М. Месконом, М. Альбертом та Ф. Хедоурі [13], а саме: планування, організація, мотивація та контроль. Зазначені функції є загальними (основними), поряд з якими можливо виокремити специфічні функції стратегічного управління кредитним ризиком банку: позиціонування та структуризація, адаптація, кооперація та прогнозування. Для ефективної реалізації функцій стратегічного управління кредитним ризиком банку вони повинні перебувати у тісному взаємозв'язку та взаємозумовленості. Зміст функцій стратегічного управління кредитним ризиком банку подано у табл. 1.

 

Таблиця 1.

Зміст функцій стратегічного управління кредитним ризиком банку

Функції

Зміст функцій

Загальні

Планування

Передбачає розробку стратегії управління кредитним ризиком банку та забезпечує її виконання, тобто впровадження заходів щодо підтримання оптимального рівня дохідності за допустимого рівня ризиковості кредитної діяльності банку.

Організація

Передбачає формування збалансованої структури кредитного портфеля для досягнення встановлених цілей та завдань, створення організаційної структури управління кредитним ризиком банку.

Мотивація

Забезпечує використання матеріального та нематеріального (морального, психологічного) стимулювання та заохочення суб'єктів системи стратегічного управління кредитним ризиком банку.

Контроль

Передбачає здійснення перевірки дотримання усіх запланованих заходів (відповідність встановлених планових показників рівня ризиковості та рівня дохідності кредитної діяльності банку), розробку системи кількісних показників, які дають змогу перевірити ефективність виконання обраної стратегії управління кредитним ризиком банку задля досягнення поставленої мети та здійснення своєчасного її корегування у разі необхідності.

Специфічні

Позиціонування та структуризація

Передбачає проведення позиціонування кредитів (визначення пріоритетних клієнтів, груп позичальників, вибір ключових сегментів кредитного ринку) та структуризації кредитного портфеля банку за клієнтами, кредитними продуктами (послугами), строками надання кредитів задля формування збалансованого кредитного портфеля та зниження рівня ризиковості кредитної діяльності банку.

Адаптація

Передбачає погодженість та своєчасність управлінських рішень з приводу управління кредитним ризиком банку з урахуванням умов зовнішнього середовища, а також ресурсних можливостей й особливостей кредитної діяльності банку.

Кооперація

Передбачає створення спеціалізованих структурних підрозділів та відділів всередині управління ризик-менеджменту, в якому виконуватимуться комплекс однорідних дій щодо зниження кредитного ризику.

Прогнозування

Передбачає здійснення прогнозування структури, динаміки та якості кредитного портфеля банку на основі дослідження факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, маркетингових досліджень, які визначають зростання або зниження попиту на певні кредитні продукти (послуги).

 

Стратегічне управління кредитним ризиком банку вимагає наявності певного переліку принципів. На думку Ю. В. Ніколенко, принципи управління це ті основоположні засади, які притаманні усім компонентам системи управління в процесі її функціонування на всіх етапах її розвитку [14, с. 43].

Огляд сучасної економічної літератури [15, 16, 17, 18] показав, що сьогодні не сформовано остаточного переліку принципів управління та принципів стратегічного управління. Також необхідно зазначити, що на сьогодні в економічній літературі відсутні принципи стратегічного управління кредитним ризиком банку, що зумовлює необхідність обґрунтування їх системи на основі аналізу основних принципів управління взагалі та принципів стратегічного управління зокрема. Так, до основних принципів управління найчастіше відносять: системність, ефективність, перспективність, адаптивність, наукову обґрунтованість, оптимальність, комплексність, варіативність, цілеспрямованість, адекватність, динамічність, реалістичність, гнучкість, оперативність тощо. До базових принципів стратегічного управління авторами [19, 20] пропонується віднести такі принципи, як постійні зміни у співвідношенні вигід та витрат, рефлексію, диверсифікованість, превентивні заходи, самовизначення, співробітництво, самоорганізацію, прогресивність, раціональність тощо. Таким чином, узагальнення результатів аналізу сутності принципів управління та стратегічного управління дозволило виокремити такі принципи стратегічного управління кредитним ризиком банку, які можуть бути покладені в основу його організації та реалізації: системності, перспективності, прогресивності, оперативності, реалістичності, адаптивності та динамічності (рис. 1).

 

 

Рис. 1. Принципи стратегічного управління кредитним ризиком банку

 

Взаємодію елементів системи стратегічного управління кредитним ризиком банку подано на рис. 2.

 

Рис. 2. Схема взаємодії елементів системи стратегічного управління кредитним ризиком банку

 

Визначивши основні складові елементи системи стратегічного управління кредитним ризиком банку перейдемо до її побудови (рис. 3).

Відповідно до рис. 3 першим етапом у системі стратегічного управління кредитним ризиком банку є етап постановки цілей (визначення та формалізація мети кредитної діяльності, узгодження мети та завдань системи стратегічного управління кредитним ризиком з місією діяльності банку), які слугують основним орієнтиром при плануванні кредитної діяльності у довгостроковій перспективі.

На наступному етапі відбувається проведення аналізу та оцінки факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, які здійснюють вплив на кредитну діяльність банку. Побудова економіко-математичної моделі впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на кредитний портфель банку дозволяє прогнозувати тенденції зміни кредитного портфеля в залежності від зміни окремих показників банківської діяльності та макроекономічної ситуації в країні, що допомагає обґрунтувати управлінські рішення щодо напрямів розміщення банківських ресурсів, планування темпів приросту кредитного портфеля з метою оптимізації рівня кредитного ризику та мінімізації збитків внаслідок його реалізації.

  

Рис. 3. Система стратегічного управління кредитним ризиком банку

 

Особливістю третього етапу системи стратегічного управління кредитним ризиком банку – оцінки ефективності управління та якості кредитного портфеля, визначення можливостей й альтернатив кредитної діяльності банку є:

1) оцінювання ефективності управління кредитним портфелем банку;

2) проведення поелементної оцінки фактичного рівня дохідності та рівня ризиковості кредитного портфеля, яка сприяє визначенню можливостей й альтернатив кредитної діяльності банку;

3) побудова загальної інтегральної оцінки якості кредитного портфеля банку;

4) формалізація оціночних рівнів якості кредитного портфеля (критичний, низький, задовільний, середній, нормальний, високий);

5) встановлення відповідності фактичного рівня якості кредитного портфеля банку граничним значенням.

Розробка стратегії управління кредитним ризиком банку здійснюються з урахуванням можливостей й альтернатив кредитної діяльності та має бути спрямована на забезпечення збалансованого кредитного портфеля банку у площині «дохідність–ризиковість». В економічній літературі [16, 21, 22, 23] найчастіше до основних стратегій управління кредитним ризиком банку відносять прийняття ризику, мінімізація ризику та уникнення ризику, але це, на нашу думку, не стратегії, а методи управління кредитним ризиком банку. О. Ковальов [24] пропонує використовувати три види ризикових кредитних стратегій: толерантну до ризику стратегію, диверсифіковану кредитну стратегію ризиків та стратегію локалізації кредитних ризиків. П. Ковальов [24] відносить до стратегії управління кредитним ризиком стратегію прийняття та ігнорування кредитного ризику, стратегію прийняття та управління кредитним ризиком та стратегію уникнення кредитного ризику взагалі. При обранні відповідної стратегії управління кредитним ризиком її зміст може корегуватися з урахуванням особливостей кредитної діяльності банку (цілей та пріоритетів, які закріплені у Кредитній політиці).

Обрання стратегії управління кредитним ризиком банку, відповідної поточним умовам кредитної діяльності, є важливою складовою системи стратегічного управління кредитним ризиком банку.

Після цього етапу відбувається перехід на завершальну стадію системи стратегічного управління кредитним ризиком банку – до етапу контролю. Зазначимо, що даний етап системи стратегічного управління кредитним ризиком банку реалізується крізь комплекс організаційно-управлінських заходів, шляхом координації науково-технічних та економічних складових банківської діяльності. На етапі контролю здійснюється спостереження за показниками кредитної діяльності банку, а саме за показниками структури та динаміки, дохідності та ризиковості кредитного портфеля, та корегування обраної стратегії управління кредитним ризиком у разі відхилення фактичних показників від запланованих.

Після того, як була досягнута мета стратегічного управління кредитним ризиком та отримано результат виникає необхідність у визначенні нових стратегічних орієнтирів кредитної діяльності банку. У випадку, якщо мета стратегічного управління кредитним ризиком банку не була досягнута необхідно провести аналіз правильності встановлених причинно-наслідкових зв’язків між системою стратегічних цілей, виявити причини відхилень фактичних показників від запланованих і, на підставі цього, внести необхідні зміни в існуючу або обґрунтувати доцільність вибору іншої стратегії управління кредитним ризиком банку.

Висновки. Підбиваючи підсумок, зазначимо, що побудова системи стратегічного управління кредитним ризиком банку має на меті впровадження цілеспрямованого комплексу заходів щодо здійснення ефективної кредитної діяльності банку для отримання запланованого рівня дохідності з урахуванням допустимого рівня ризиковості. Реалізація системи стратегічного управління кредитним ризиком банку передбачає визначення та обґрунтування характеру впливу найвпливовіших факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на кредитний портфель банку, оцінювання ефективності управління кредитним портфелем, рівня кредитного ризику та дохідності кредитних операцій банку. Отримані результати дозволяють визначити загальні тенденції кредитної діяльності банку в умовах дестабілізуючого впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища банку, обрати дієву стратегію управління кредитним ризиком та обґрунтувати управлінські рішення в процесі її  реалізації.

Подальші дослідження пов'язані з визначенням переваг та недоліків сучасних методів оцінювання рівня кредитного ризику банку.

 

Література.

1. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / З. Є. Шершньова, С. В. Оборська. – К. : КНЕУ, 1999. – 384 с.

2. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; сокр. пер. с англ. – М. : Изд–во "Экономика", 1989. – 520 с.

3. Виханский О.С. Стратегическое управление / О.С. Виханский. – М. : Изд–во МГУ, 1995. – 360 с.

4. Мізюк Б.М. Стратегічне управління : підручник / Б. М. Мізюк. – [2–ге вид., переробл. і доповн.]. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 392 с.

5. Стороженко О.В. Теоретичні підходи до визначення поняття «Система державного управління у сфері культури» [Електронний ресурс] / О. В. Стороженко. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu/2010_1/doc/1/21.pdf

6. Одінцова Г.С. Теорія та історія державного управління : [навч. посіб.] / Г. С. Одінцова, В. Б. Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова [та ін.] – К. : «ВД «Професіонал», 2008. – 288 с.

7. Мильнер Б.З. Системный подход к организации управления / Б. З. Мильнер, Л. И. Евенко, В. С. Рапопорт. М. : Экономика, 1983. 224 с.

8. Кирчатая И.Н. Конспект лекций «Основы менеджмента и маркетинга» [Електронний ресурс] / И. Н. Кирчатая. – Режим доступу: http://buklib.net/books/37228/

9. Осовська Г.В. Менеджмент організації: навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2005. – 854 с.

10. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М. : ИНФРА–М, 1997. – 479 с.

11. Жданова Л.А. Организация и управление капиталистической промышленной фирмой : [учебник] / Л. А. Жданова. – М. : Издательство УДН, 1987. – 615 с.

12. Управление – это наука и искусство / А. Файоль, Г. Емерсон, Ф. У. Тейлор, Г. Форд. – М. : Республика, 1992. – 351 с.

13. Мескон М. Основы менеджмента, перевод с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. М. : Издательство «Дело», 1997. 704 с.

14. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії: Підручник / Ю. В. Ніколенко. К. : ЦНЛ, 2003. – 540 с.

15. Zvi B. Financial Economics / B. Zvi, R. C. Merton, D. L. Cleeton, 2nd Edition. Prentice Hall – 2009. – p. 500.

16. Криклій О.А. Управління кредитним ризиком банку: монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 86 с.

17. Слобода Л.Я. Дослідження факторів кредитних ризиків банків / Л. Я. Слобода // Регіональна економіка. – 2006. – № 1. – С. 125–135.

18. Радіонова Н.Й. Принципи організаційного забезпечення управління інноваційним розвитком підприємства [Електронний ресурс] / Н. Й. Радіонова. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_3_2/Radionova.pdf

19. Вовк В.Я. Стратегічне управління конкурентоспроможністю банків: монографія / В. Я. Вовк. – Харків : «НТМТ», 2011. – 336 с.

20. Пономаренко В.С. Стратегічне управління підприємством / В. С. Пономаренко. – Х. : Основа, 1999. – 620 с.

21. Верхуша Н.П. Методичне забезпечення управління індивідуальним кредитним ризиком банку [Електронний ресурс] / Н. П. Верхуша. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2010_29/10_29_08.pdf

22. Слобода Л.Я. Оцінка ефективності регулювання кредитних ризиків банку за витратним підходом / Л. Я. Слобода // Вісник Української академії банківської справи. – 2007. – № 22. – C. 79–84.

23. Тоцкий М.Н. Методологические основы управления кредитным риском в коммерческом банке [Електронний ресурс] / М. Н. Тоцкий. – Режим доступу: http://www.finrisk.ru/article/totskiy/totskiy2.html

24. Ковалев А. Стратегия кредитного риск-менеджмента [Електронний ресурс] / А. Ковалев. – Режим доступу: http://www.management.com.ua/finance/fin132.html

25. Ковалев П.П. Концептуальные вопросы управления кредитными рисками [Електронний ресурс] / П. П. Ковалев. – Режим доступу: http://www.hedging.ru/stored/publications/709/download/Kovalev3.pdf

 

References.

1. Shershn'ova, Z.Ye. and Obors'ka, S.V. (1999), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], KNEU, Kyiv, Ukraine.

2. Ansoff, I. (1989), Strategicheskoe upravlenie [Strategic management], Jekonomika, Moscow, Russia.

3. Vihanskij, O.S. (1995), Strategicheskoe upravlenie [Strategic management], MGU, Moscow, Russia.

4. Miziuk, B.M. (2006), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], 2nd ed, Mahnoliia plius, L'viv, Ukraine.

5. Storozhenko, O.V. (2010),Theoretical approaches to the definition System of state management in the sphere of culture [Online] / available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu/2010_1/doc/1/21.pdf (Accessed 17 December 2013).

6. Odintsova, H.S., Dziundziuk, V.B. and Mel'tiukhova, N.M. (2008), Teoriia ta istoriia derzhavnoho upravlinnia [Theory and history of public administration], Profesional, Kyiv, Ukraine.

7. Mil'ner, B.Z., Evenko, L.I. and Rapoport, V.S. (1983), Sistemnyj podhod k organizacii upravlenija [System approach to organization of management], Jekonomika, Moscow, Russia.

8. Kirchataja, I.N. (2010), Synopsis of lectures Basics of management and marketing[Online] / available at: http://buklib.net/books/37228/ (Accessed 17 December 2013).

9. Osovs'ka, H.V. and Osovs'kyj, O.A. (2005), Menedzhment orhanizatsij [Management of organizations], Kondor, Kyiv, Ukraine.

10. Rajzberg, B.A., Lozovskij, L.Sh. and Starodubceva, E.B. (1997), Sovremennyj jekonomicheskij slovar' [Modern economic dictionary], INFRA–M, Moscow, Russia.

11. Zhdanova, L.A. (1987), Organizacija i upravlenie kapitalisticheskoj promyshlennoj firmoj [Organization and management of the capitalist industrial firm], UDN, Moscow, Russia.

12. Fajol', A., Emerson, G., Tejlor, F.U. and Ford, G. (1992), Upravlenie – jeto nauka i iskusstvo [Management is an art and a science], Respublika, Moscow, Russia.

13. Meskon, M., Al'bert, M. and Hedouri, F. (1997), Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of management], Delo, Moscow, Russia.

14. Nikolenko, Yu.V. (2003), Osnovy ekonomichnoi teorii [Fundamentals of economic theory], TsNL, Kyiv, Ukraine.

15. Zvi, B., Merton, R.C. and Cleeton, D.L. (2009), Financial Economics, 2nd ed, Prentice Hall, New Jersey, USA.

16. Kryklij, O.A. and Maslak, N.H. (2008), Upravlinnia kredytnym ryzykom banku [Credit risk management of the Bank], UABS NBU, Sumy, Ukraine.

17. Sloboda, L.Ya. (2006), “Researches of the credit risks of banks”, Rehional'na ekonomika, vol. 1, pp. 125–135.

18. Radionova, N.J. (2011),Principles of organizational maintenance of management of innovative development of the enterprise [Online] / available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_3_2/Radionova.pdf (Accessed 17 December 2013).

19. Vovk, V.Ya. (2011), Stratehichne upravlinnia konkurentospromozhnistiu bankiv [Strategic management of competitiveness of banks], NTMT, Kharkiv, Ukraine.

20. Ponomarenko, V.S. (1999), Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvom [Strategic enterprise management], Osnova, Kharkiv, Ukraine.

21. Verkhusha, N.P. (2010), Methodological support of the management of individual credit risk of the Bank [Online] / available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2010_29/10_29_08.pdf (Accessed 17 December 2013).

22. Sloboda, L.Ya.(2007), Estimation of efficiency of management of credit risk the Bank costly approach, Visnyk Ukrains'koi akademii bankivs'koi spravy, vol. 22, pp. 79–84.

23. Totskyj, M.N. (2008), Methodological Essentials of credit risk management in commercial Bank [Online] / available at: http://www.finrisk.ru/article/totskiy/totskiy2.html (Accessed 17 December 2013).

24. Kovalev, A. (2007), The strategy of the credit risk management [Online] / available at: http://www.management.com.ua/finance/fin132.html (Accessed 17 December 2013).

25. Kovalev, P.P. (2005), Conceptual issues the credit risk management [Online] / available at: http://www.hedging.ru/stored/publications/709/download/Kovalev3.pdf (Accessed 17 December 2013).

 

Стаття надійшла до редакції 19.12.2013 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"