Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК:633.522

 

М. І. Крючкова,

аспірант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

 

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ЗБИРАННЯ КОНОПЕЛЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ

 

M. I. Kryuchkova,

 postgraduate student, Sumy National Agrarian University, Sumy

 

THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON THE COLLECTION EFFICIENCY OF HEMP CULTIVATION

 

Одним із важливих завдань спрямованих на піднесення аграрного сектору економіки України в сучасних умовах є підбір культур, спроможних давати високу прибутковість виробникам. Особлива роль у цьому належить коноплям, які за своїми унікальними споживчими властивостями знаходять широке застосування в багатьох галузях народного господарства. В статті наведені результати економічної оцінки технології вирощування конопель.

 

One of the important tasks aimed at raising agricultural sector of Ukraine in modern conditions is the selection of crops, able to give high returns to producers. Special role in this is hemps, which for it’s through unique consumer properties are widely used in many sectors of the economy. In the article submitted results of the economic evaluation of technology for growing hemps.

 

Ключові слова: конопля, технологія, прибуток, рівень рентабельності, економічна ефективність.

 

Keywords: hemp, technology, profit, profitability, economic efficiency.

 

 

Постановка проблеми. За ринкових умов господарювання важливу роль у діяльності сільськогосподарського підприємства відіграє отримання високої продуктивності при оптимальних витратах на виробництво сільськогосподарської продукції. У вирішенні цієї проблеми важливе значення мають технологічні елементи вирощування польових культур, зокрема конопель. Розрахунок економічної ефективності конопель здійснюється з урахуванням економічної ефективності традиційних технологій виробництва коноплепродукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За сучасних умов актуальним є питання рівня ефективності виробництва конопель, якій необхідно досягти за умов зростання врожайності, зменшення витрат на збирання, транспортування, зберігання і переробку продукції. Питання ефективності і вирощування конопель завжди було актуальним та розглянуте в чималій кількості наукових праць. Дослідженням теоретико-методологічних питань, щодо технологій збирання конопель з метою удосконалення окремих технологічних операцій займалися Гілязетдінов Р.Н. [4, с. 145-146],  Маринченко І.О. [4, с. 145-146], О.А. Примаков [4, с. 145-146; 5], П.А. Голобородько [3, с. 172-215], К.Я. Коротя [3, с. 172-215], В.П. Ситник [3, с. 172-215], В.Г. Вировець [1], В.І. Макаєв, О.М. [5],  Довгополий[5],  І.М. Лайко [1], В.М. Кабанець [1;3, с. 172-215]та багато інших. Водночас, окремі питання, щодо технологій вирощування конопель та їх впливу на динаміку зміни економічних показників потребують поглиблених досліджень.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є оцінка сучасних  технологій збирання конопель та розрахунок їх економічної ефективності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Природно-кліматичні умови України сприяють вирощуванню конопель, що дозволяє одержувати високі врожаї волокна і насіння в необхідних обсягах для внутрішнього і зовнішнього ринків. Максимальний ефект у галузі коноплярства передбачає збільшення обсягів  посіву конопель, удосконалення технологій його збирання та збереження.       

Розрізняють два напрями використання конопель: одно- і двобічне.

Одностороннє використання направлено тільки для одержання волокна (зеленець). При цьому коноплі збирають у період відцвітання чоловічих квіток і початку дозрівання окремих насінин. В даний період у рослин закінчується фаза вегетативного росту, повністю завершується формування волокна, і воно характеризується найвищими споживчими властивостями. Двобічне використання конопель передбачає одержання волокна і насіння. Збирання конопель проводиться у фазі біологічного достигання рослин переважно розподільним способом за сноповою технологією, що пов’язано з великими затратами ручної праці та значними втратами насіння.

Останнім часом все ширше застосовується технологія одностороннього напрямку вирощування конопель, тільки для одержання насіння – з використанням для збирання потужних зернозбиральних комбайнів [3, с.172].

При цьому різко скорочуються затрати ручної праці, використовуються понижені норми висіву насіння, зменшуються витрати та зростає збір насіння, однак стебла при цьому обезцінюються або використовуються як побічна продукція.

У залежності від напряму використання конопель елементи технології вирощування можуть різнитися між собою чи бути спільними, виходячи з біологічних особливостей культури [3, с.215]. Аналіз технології збирання конопель з точки зору впливу на економічну ефективність вирощування було здійснено на прикладі дослідної станції луб’яних культур Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН, яка на сьогодні є світовим лідером і головною науково-дослідною установою з фундаментальних та прикладних проблем коноплярства [2].

Важливим показником розвитку будь-якої галузі сільськогосподарського виробництва є розмір одержаного прибутку, на який впливає ряд факторів. Серед них – рівень витрат підприємства на виробництво продукції, а також ціни на неї. Проведеними дослідженнями визначено економічну ефективність вирощування конопель.

 

Таблиця 1.

Витрати в матеріальних та трудових ресурсах на виробництво коноплепродукції на 1 га  посіву конопель на зеленець

№ з/п

Показник

Роки

2008

2009

2010

2011

2012

2012 р. у % до 2008 р.

I. Натуральні показники

1.

Насіння, кг

80

80

70

70

80

100,0

2.

Дизельне паливо, л

137

137

101,4

101,4

141,7

103,4

3.

Мінеральні добрива, кг.д.р.

700

700

250

250

660,0

94,3

4.

Гербіциди та засоби захисту, кг

2,33

2,33

3,76

3,76

1,75

75,1

5.

Затрати праці, люд-год

14,7

14,7

29,84

29,84

17,29

117,6

II. Вартісні показники

1.

Насіння, грн

560,0

960,0

1050,0

-

2800,0

500,0

2.

Дизельне паливо, грн

918,0

960,0

669,2

-

1360,3

148,2

3.

Мінеральні добрива, грн

1000,0

1210,0

1010,1

800,0

3038,0

303,8

4.

Гербіциди та засоби захисту, грн

194,7

194,7

401,2

412,0

208,0

106,8

5.

Оплата праці з нарахуванням, грн

105,0

175,8

340,4

250,2

204,9

195,1

6.

Амортизація та ремонт, грн

290,0

290,0

313,5

426,7

229,0

79,0

7.

Охорона посівів, грн

330,0

-

454,2

-

-

-

8.

Оренда землі

-

-

393,5

393,5

450,0

450,0

9.

Прямі витрати, грн

3397,0

3790,5

4661,2

3555,4

8290,3

244,0

10.

Накладні витрати, грн

318,3

307,0

699,2

711,1

1658,1

520,9

11.

Всього витрат, грн

3716,0

4097,5

5360,4

4266,5

9948,4

267,7

* Джерело: розраховано на основі даних Дослідної станції луб’яних культур інституту сільського господарства Північного Сходу НААН

 

Витрати матеріальних і трудових ресурсів для виробництва 1 га посіву конопель на зеленець (одержання зі стебел конопель волокна) складають 9948,37 грн, та на 1 тону волокна – 1100 грн (таблиця 1, таблиця 2). Із структури витрат вирощування конопель на зеленець (рис.1) видно, що найбільш великі втрати ідуть на закупку мінеральних добрив 14%. Розглянувши дані з ефективності вирощування конопель на зеленець у розрахунку на 1 га (таблиця 2) можемо зробити висновок, що загальна вартість продукції складає 17000 грн. Віднявши витрати на вирощування конопель та виробництво 1 тони волокна 11048,37 грн від загальної вартості маємо прибуток у сумі 5951,63 або рівень рентабельності 53,9%

Структура витрат на вирощування конопель на зеленець (рис.1) у 2012 році наступна: мінеральні добрива – 31%, ПММ – 14%, насіння – 28% , оренда землі – 4%, амортизація та ремонт – 2%, оплата праці – 2%, гербіциди та засоби захисту – 2%, накладні витрати – 17%.

 

  

Рис. 1. Структура витрат вирощування конопель на зеленець у розрахунку на 1 га, за 2012 р.

 

 

Таблиця 2.

Ефективність вирощування конопель в розрахунку на 1 га

Показник

Роки

2008

2009

2010

2011

2012

2012 р. у % до 2008 р.

Урожайність:

трести, ц/га

60,0

60,0

35,00

80,00

68,00

113,33

волокна, ц/га

15,0

15,0

-

-

20,00

133,33

солома, ц/га

-

-

-

-

85,00

85,00

насіння, ц/га

-

-

6,00

4,00

10,00

10,00

Ціна волокна, грн./ц

-

-

-

-

850,00

850,00

Вартість волокна, грн

-

-

-

-

17000,00

17000,00

Ціна трести, грн/ ц

80,0

80,0

50,00

70,00

-

-

Вартість трести, грн

4800,0

4800,0

1750,00

5600,00

-

-

Ціна насіння, грн/ ц

-

-

800,00

1200,00

2000,00

2000,00

Вартість насіння, грн

-

-

4800,00

4800,00

20000,00

20000,00

Загальна вартість продукції, грн

4800,0

4800,0

6550,00

10400,00

37000,00

770,83

Всього витрат на вирощування, грн

3716,0

4097,48

5360,38

6424,55

11048,37

297,32

Прибуток (+),

збиток (-) грн.

+1084,0

+702,52

+1189,62

+3975,45

+5951,63

+549,04

Рентабельність, %

+29,2

+17,5

+22,19

+61,8

+53,9

+184,59

* Джерело: розраховано на основі даних Дослідної станції луб’яних культур інституту

сільського господарства Північного Сходу НААН

 

Приведені розрахунки дають змогу дослідити дію факторів на зміну суми прибутку. Виробництво конопель на зеленець є досить прибутковим, про що свідчить рівень рентабельності. Кожен сільськогосподарський товаровиробник, виходячи з ціни реалізації продукції конопель, має визначити для себе поріг продуктивності беззбиткового виробництва. У період економічної кризи та переходу до ринкової системи господарювання конопля утвердилася як культура прибуткова.

Із розрахунку показників 2012 року виходить, що при урожайності трести 68 ц/га, волокна  20 ц/га забезпечується рентабельність 53,9 %, а прибуток складає 5951,63 грн з 1 га.

Економічна ефективність виробництва коноплепродукції досягалась за умов забезпечення господарств якісним посівним матеріалом, засобами захисту рослин, своєчасного посіву та збирання конопель в оптимальні строки, за виключенням втрат конопле сировини при збиранні, зберіганні та переробці.

Прибутковість досягається за рахунок суттєвого збільшення виробництва коноплеволокна, насіння та підвищення закупівельних цін на продукцію.

Здійснимо оцінку виробництва конопель на насіння в розрахунку на 1 га посіву конопель.

 

Таблиця 3.

Потреба в матеріальних та трудових ресурсах для виробництва насіння конопель на 1 га посіву конопель

№ з/п

Показник

У розрахунку на 1 га

I. Натуральні показники

1.

Насіння, кг

15

2.

Дизельне паливо, л

160,77

3.

Електроенергія, КВт/год

47,56

4.

Мінеральні добрива, кг.д.р.

475,00

5.

Гербіциди та засоби захисту, кг

1,75

6.

Затрати праці, люд-год

29,84

II. Вартісні показники

1.

Насіння, грн

525,00

2.

Дизельне паливо, грн

1543,39

3.

Електроенергія, грн

50,41

4.

Мінеральні добрива, грн

2150,00

5.

Гербіциди та засоби захисту, грн

309,00

6.

Оплата праці з нарахуванням, грн

353,60

7.

Амортизація та ремонт, грн

429,00

8.

Оренда, грн

450,00

9.

Прямі витрати, грн

5810,40

10.

Накладні витрати, грн

1162,08

11.

Всього витрат, грн

6972,48

* Джерело: розраховано на основі даних Дослідної станції луб’яних культур інституту

сільського господарства Північного Сходу НААН

 

Розрахунки потреб матеріальних і трудових ресурсів та визначення економічної ефективності при вирощуванні конопель на насіння з застосуванням комбайнового способу збирання в цінах 2012 року показують, що витрати на виробництво насіння складають 6972,48 грн/га. Це пов’язано з зростанням цін на пальне, на насіння, добрива, засоби захисту рослин та інші витрати, які підвищують собівартість вироблення.

Структура витрат на вирощування конопель при застосуванні комбайнового способу збирання конопель  у розрахунку на 1 га (рис. 2) за 2012 рік наступна:  мінеральні добрива – 31 %, ПММ – 22 %, накладні витрати – 17%,  насіння – 8 %, амортизація та ремонт – 6 %, оренда – 6%,  оплата праці з нарахуванням – 5 %, гербіциди та засоби захисту – 4%, електроенергія – 1%.

 

               

Рис. 2. Структура витрат вирощування конопель при застосуванні комбайнового  способу збирання конопель у розрахунку на 1 га, за 2012 р.

 

Таблиця 4.

Ефективність вирощування конопель при застосуванні комбайнового способу збирання конопель у розрахунку на 1 га

№ з/п

Показник

Роки

2010

2011

2012

2012 р. у % до 2010 р.

1.

Урожайність:

насіння, ц/га

6,00

4,00

10,00

166,7

2.

Ціна насіння, грн/ц

800,00

1200,00

2000,00

250,0

3.

Вартість насіння, грн

4800,00

4800,00

20000,00

416,7

4.

Загальна вартість продукції, грн

4800,00

4800,00

20000,00

416,7

5.

Всього витрат на вирощування, грн

3311,53

3223,31

6972,48

210,6

6.

Прибуток (+), збиток (-) грн

+1488,47

+1576,69

+13027,52

875,2

7.

Рентабельність, %

+44,9

+48,9

+186,8

416,0

* Джерело: розраховано на основі даних Дослідної станції луб’яних культур

інституту сільського господарства Північного Сходу НААН

 

Вказані розрахунки визначені при власних витратах на виробництво коноплепродукції при урожайності насіння 10 ц/г в 2012 році. При зміні вказаного показника, також будуть змінюватися показники прибутку та рентабельності. Із розрахунків показників 2012 року виходить, що при урожайності насіння 10 ц/га при технології збирання конопель комбайновим способом рентабельність складає 186,8%, а в грошовому еквіваленті її розмір складає 13027,52 грн з 1 га.

Економічна ефективність коноплярства значною мірою залежить від цін реалізації коноплепродукції, які визначають рівень відшкодування середніх витрат виробництва і формують відповідні умови розширеного відтворення в галузі. Підтвердженням цього є факт, що протягом 2010-2012 років, коли реалізаційні ціни покривали витрати, виробництво конопель було рентабельним. Можна сказати, що за досліджуваний період істотно зріс прибуток на коноплепродукцію з 1488,47 до 13027,52 грн, або майже в 9 разів, а рівень рентабельності її виробництва підвищується з 44,9% до 186,8%, або в 4 рази.

 

Рис. 3. Діаграма рентабельності вирощування конопель в 2006-2012 роках

 

Протягом 2006-2012 рр. рентабельність вирощування конопель коливалась в межах 17,15 – 61,8%. Найнижча рентабельність по коноплям спостерігалася в 2009 році – 17,5%. Найвища рентабельність була досягнута в 2011 році, яка склала – 61,8 %.

 

.

Рис. 4. Діаграма витрат на 1 га при вирощуванні конопель в 2006-2012 роках

 

При дослідженні динаміки витрат на вирощування конопель в період 2006-2012 років встановлено, що найменші витрати на 1 га були: в 2006 році (1831 грн.), найвищі в 2010 році – 5360,38 грн. Причиною збільшення витрат стало зростання цін на ПММ, мінеральні добрива, засоби захисту рослин.

Висновки. Продуктивність конопель значно залежить від погодних умов та технологій вирощування. Фактор технологій збирання суттєво впливає на врожайність конопель.Внесення комплексу мінеральних добрив, гербіцидів та засобів захисту, що передбачають технології вирощування конопель створює досить сприятливі умови для росту та розвитку рослин і в кінцевому результаті забезпечує отримання максимального урожаю конопель. Результати використання технологій вирощування конопель свідчать, що вони забезпечують урожайність на рівні 10 ц/га – насіння, 20 ц/га – волокна, 68 ц/га – трести. Встановлено, що при зниженні урожайності та підвищенні собівартості виробництво конопель залишається рентабельним. Рентабельність виробництва конопель при різних технологіях збирання у 2012 році склала 53,9% та 186,8% відповідно.

 

Список літератури.

1.Вировець В.Г., Лайко І.М. Кабанець В.М.  Досягнення і перспективи селекції конопель на підвищення насіннєвої продуктивності [Електронний ресурс]. – Доступний з http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ Chem_Biol/znpilk/ 2012_2/Virovets.pdf

2.Дослідна станція луб’яних культур інституту сільського господарства Північного Сходу НААН [Електронний ресурс]. – Доступний з http://ibc-uaas.at.ua/

3.Мигаль Д.М., Кабанець В.М. Коноплі: Монографія. – Суми: Видавничий будинок «Еллада», 2011. – 384 с.

4.Примаков О.А., Гілязетдінов Р.Н., Маринченко І.О. Розвиток технологій збирання конопель та коноплезбиральної техніки// Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції (Глухів, 8-10 лютого 2011 року)/ М-во аграр. політики та продовольства, НААН [та ін.]. – Суми: ТОВ «ТД»Папірус», 2012. – 244 с.

5. Примаков О.А., Макаєв В.І., Довгополий О.М. Аналіз процесу висушування трести конопель у весняний період збирання продуктивності [Електронний ресурс]. – Доступний з http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ Chem_Biol/znpilk/2012_2/Prymakov_.pdf

 

References.

1. Vyrovets V.G., Lajko I.M. and Kabanets V.M. (2013) “Dosjagnennja I perspektyvy seleksii konopel’ na pidvyshennja nasinnjevoji produktyvnosti”, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/znpilk/ 2012_2/Virovets.pdf (Accessed 08 September 2013).

2.   The official site of “Institute of Bast Crops of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine”, available at: http://ibc-uaas.at.ua/ (Accessed 10 September 2013).

3.  Myhal D.M. and Kabanets V.M. (2011), Konopli  [Hemp], Vydavnychyj budynok “Ellada”, Sumy, Ukraine.

4.  Primakov O.A., Hilyasetdinov R.N. and Marynchenko I.A. (2012) “Rosvytok tehnologij sbyrannja konopel’ ta konoplesbyral’noji tehniky”, Materialy drygoji miznarodnoji naukovo-praktychnjji konferensiji, M-vo agrar. polityky ta prodovol’stva NAAN, Glyhiv, Ukraine, 8-10 ljutogo 2011 roky, p. 244

5. Primakov O.A., Makayev V.I. and Dovgopoliy O.M. (2013) “Analis prosesy vysushuvannja tresty konopel’ u vesnjanyj period zbyrannja prodyktyvnosti”, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ Chem_Biol/znpilk/2012_2/ Prymakov_.pdf (Accessed 11 September 2013).

 

Стаття надійшла до редакції: 26.09.2013

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"