Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК  657.052

 

Н. І. Бузак,

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

 

ОЦІНКА  ФІНАНСОВИХ  ІНВЕСТИЦІЙ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

 

N. I. Buzak,

P.h.D., assistant professor,  department of аccounting, Kiev national university of trade and economics, Kiev

 

VALUATION  OF FINANCIAL INVESTMENT: NATIONAL AND  INTERNATIONAL EXPERIENCE

 

Стаття присвячена відмінностям оцінки фінансових інвестицій за національними стандартами бухгалтерського обліку та  міжнародними стандартами обліку та фінансової звітності. Розкривається питання класифікації фінансових інвестиції для цілей бухгалтерського обліку. Приділено увагу оцінки інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства. Розглянуто методи оцінки фінансових інвестицій, які передбачені ПСБО та МСФЗ.

 

This article is devoted to differences valuation of financial investments by national accounting standards and international accounting standards and financial reporting. It reveals the classification of financial investments for the purposes of bookkeeping, accounting lterskoho. Attention is paid to evaluating investments in associates, subsidiaries and joint ventures. The methods of valuation of financial investments proposed  national accounting standards and IFRS.

 

Ключові слова: фінансові інвестиції, інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні підприємства,  міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 

Keywords: financial investments, investments in associates, subsidiaries and joint ventures, international accounting standards and financial reporting.

 

 

Постановка проблеми.  Розвиток вітчизняної економіки на шляху ринкових перетворень, її інтеграція у світовий економічний простір значною мірою спирається на фінансово-інвестиційні процеси у державі. Поліпшення інвестиційної привабливості, розширення обсягів і форм участі іноземного та вітчизняного капіталу в діяльності суб'єктів бізнесу, вихід на міжнародні фінансові ринки вимагають формування та вдосконалення адекватного методичного забезпечення з боку бухгалтерського обліку та наближення його до міжнародних стандартів фінансової звітності.

На сьогодні формування звітності відповідно до МСФЗ є одним з важливих кроків, які відкривають українським організаціям можливість залучення до міжнародних ринків капіталу. Загальновідомо, що капітал , особливо іноземний, вимагає прозорості фінансової інформації про діяльності компаній та звітності менеджменту перед інвесторами. До тих пір, поки іноземний інвестор не буде мати можливість простежити і зрозуміти через фінансову звітність, як використовується представлений ним капітал, Україна залишиться зоною підвищеного ризику і, відповідно, буде програвати іншим країнам у залученні фінансових ресурсів з міжнародних ринків.

Проблемам розуміння сутності, класифікації, оцінки та обліку фінансових інвестицій присвячені наукові дослідження таких вітчизняних вчених, як М. І. Бондар, С. Ф. Голов, О. В. Небильцова, В. К. Орлова, П. Сук, О. Криворот та інші.

Проте подальшого дослідження потребує оцінка фінансових інвестицій підприємства та розробка пропозицій щодо максимального її наближення до вимог міжнародних стандартів фінансового обліку та звітності.

Метою статті є висвітлення питань оцінки фінансових інвестицій для цілей бухгалтерського обліку за національними та міжнародними підходами.

Виклад основного матеріалу. Оцінка фінансових інвестицій відіграє важливе значення, адже призвана  забезпечити інтереси інвесторів, кредиторів та інших користувачів в правдивої інформації. Створення умов для залучення іноземних інвестицій, приєднання України до СОТ, інтеграція українського бізнесу в світову економіку - всі ці процеси диктують необхідність застосування міжнародного досвіду оцінки фінансових інвестицій.

Оцінка фінансових інвестицій в Україні здійснюється згідно  П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції". У міжнародних стандартах фінансової звітності питання фінансових інвестицій відзначені у цілому ряді документів: МСФЗ 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність», МСФЗ  28 “Інвестиції в асоційовані підприємства”, МСФЗ 31 “Частки у спільних підприємствах”, “МСФЗ 32 “Фінансові інструменти: подання” та МСФЗ 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”. На заміну МСБО 39 «Фінансові інструменти» розроблений МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який планували ввести в дію з 1 січня 2013 року, але відклали його введення до 2015 року, з можливістю дострокового застосування. У зв’язку з цим дослідження оцінки фінансових інвестицій  вимагають детального висвітлення вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Методики оцінки фінансових інвестицій напряму залежать від форми інвестування, здійснюваної суб'єктами підприємницької діяльності. Класифікація фінансових інвестиції в таких умовах набуває суттєвого значення. Однак, слід відмітити, що будь-яка класифікація досить умовна, і все залежить від того, якій ознаці віддається перевага і з погляду якого суб’єкта ринку розглядають ті чи інші фінансові інвестиції. Проте класифікація фінансових інвестицій за всієї її умовності та відносності все-таки важлива не тільки теоретично, а й практично. Класифікація фінансових інвестицій для цілей оцінки наведена в табл. 1.

Для правильного відображення фінансових інвестицій підприємством в бухгалтерському обліку, як за національним так і за міжнародним досвідом, оцінка передбачається на дві дати: первісна оцінка фінансових інвестицій та на дату балансу.

Щодо оцінки фінансових інвестицій на дату їх придбання, слід відзначити, що згідно національним стандартам бухгалтерського обліку оцінка фінансових інвестицій залежить, насамперед, від способу надходження:

- за плату;

- в обмін на цінні папери власної емісії;

- в обмін на інші активи.

У випадку придбання фінансових інвестицій за плату собівартість складається з ціни її придбання,  комісійних винагород, мита,  податків,  зборів,  обов'язкових  платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції.

Згідно, п.5 ПСБО 12 «Фінансові інвестиції» якщо  придбання  фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на цінні папери власної емісії,  то собівартість фінансової інвестиції  визначається за справедливою вартістю переданих цінних паперів.

Собівартість  придбання  фінансової інвестиції в обмін  на  інші  активи регулюється п. 6. ПСБО 12 і визначається  за справедливою вартістю цих активів.

 

Таблиця 1.

Класифікація фінансових інвестицій для цілей оцінки

Ознаки

Класиф.

Фінансові інвестиції  за стратегічними напрямами:

Фінансові інвестицій залежно від мети інвестування, терміну перебування на підприємстві i ліквідності

Фінансові інвестицій залежно від економічної природи

Види   фінансових   інвестицій

інвестиційні операції з традиційними інструментами

похідні цінні папери (деривативи)

депозитні операції підприємств

пайова участь у спільних підприємствах

Довгострокові

Поточні

пайові

боргові

інвестиції, що утримуються до їх погашення

  асоційовані інвестиції вта дочірні підприємства

інвестиції у спільну діяльність

 

 інші фінансові інвестиції

еквіваленти грошових  коштів

 інші поточні фінансові інвестиції

Характеристика

- пайові цінні папери (акції, інвестиційні сертифікати, сертифікати ФОН);

- боргові цінні папери (облігації підприємств, державні облігації України; облігації місцевих позик; казначейські зобов’язання України; ощадні депозитні сертифікати; векселі)

- іпотечні цінні папери (іпотечні облігації; іпотечні сертифікати;  заставні; сертифікати фонду операцій із нерухомістю).

- приватизаційні цінні папери.

опціони;

ф’ючерсні контракти.

 

  вклади грошових коштів або банківських металів підприємсвтом в установи банків з метою отримання прибутку.

 

Частка участі в капіталі, пов’язана зі спільним контролем, спільного підприємства.

Непохідні цінні папери з фіксованими або обумовленими платежами та фіксованим строком погашення (боргові цінні папери та привілейовані акції, які підлягають викупу)

 інвестору прямо або через дочірні компанії належить більше 20 відсотків акцій або має суттєвий вплив і яке не є дочірнім  або спільним підприємством інвестора. Інвестиції в дочірні підприємства передбачають створення інвестором (єдиним учасником) іншої юридичної особи.

Інвестиції у підприємства, що базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності України або іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків

Інвестиції  в корпоративні права підприємств, які не є асоційованими, дочірніми  або спільними; придбання депозитних сертифікатів або вклади грошових коштів  та інше

вільно конвертуються у відому суму грошових коштів;

характеризуються незначним ризиком зміни вартості;  мають короткий строк погашення, наприклад протягом трьох місяців

інвестиції, які придбані i утримують для продажу протягом 12 місяців

 

- виступають у вигляді пайових цінних паперів (акцій) або внесків до статутного капіталу інших підприємств;

- мають необмежений термін обігу;

- утримуються підприємством з метою одержання доходу за рахунок дивідендів або придбані з метою перепро­дажу чи одержання доходу за рахунок зростання ринкової вартості інвестицій.

виступають як боргові цінні папери (облігації підприємств, державні облігації України; облігації місцевих позик; казначейські зобов’язання України; ощадні депозитні сертифікати; векселі);

мають установлений термін обігу;

утримуються підприємством до їх погашення з метою одержання доходу у вигляді відсотків або придбані з метою перепродажу й одержання доходу за рахунок зростання ринкової вартості інвестицій.

 

 

Щодо первісного визнання за міжнародними стандартами фінансової звітності, згідно МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», фінансові інвестиції повинні оцінюватися за їх справедливою вартістю плюс чи мінус витрати по угоді, які безпосередньо відносяться до його придбання або випуску.

Спираючись на МСФЗ 28 “Інвестиції в асоційовані підприємства”, МСФЗ 31 “Частки у спільних підприємствах” за методом участі у капіталі інвестиція первісно визначається за собівартістю і згодом її балансова вартість збільшується або зменшується для визнання частки інвестора у прибутку або збитку об'єкта інвестування після дати придбання.

Оцінка фінансових інвестиції на дату балансу за ПСБО 12 «Фінансові інвестиції» передбачає застосування трьох основних методів оцінки:

1) оцінка фінансових інвестицій за справедливою вартістю;

2) оцінка за амортизованою собівартістю;

3) метод участі в капіталі.

Варто зауважити, що оцінка фінансових інвестицій згідно із національними стандартами бухгалтерського обліку,  насамперед, залежить, як від виду фінансових інвестицій так і від терміну на який вони придбані і будуть утримуватись на підприємстві.

Згідно п.8 ПСБО 12 - фінансові інвестиції, крім тих, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції.

Фінансові інвестиції,  що утримуються підприємством до їх погашення,  відображаються  на  дату  балансу   за   амортизованою собівартістю фінансових інвестицій. Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується інвестором протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка.

За МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» після первісного визнання суб'єкт господарювання може оцінювати фінансові інвестиції (окрім інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства) за двома методами:

1) амортизованою вартістю;

2) справедливою вартістю.

Обрання методу оцінки залежить від бізнес-моделі конкретного підприємства, і від того, чи є грошові потоки інструменту лише виплатою основного боргу та відсотків.

Так, фінансова інвестиція оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо вона є борговим інструментом, а також: а) бізнес-модель компанії орієнтована на утримання цього активу для цілей отримання договірних потоків грошових коштів; б) одночасно договірні потоки грошових коштів за цим активом є тільки виплатами основної суми і відсотків. Решта боргових фінансових інвестицій повинна оцінюватися за справедливою вартістю.

Усі дольові фінансові інвестиції в рамках МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» мають оцінюватися за справедливою вартістю. Інструменти капіталу, що утримуються для торгівлі, оцінюватимуться за справедливою вартістю з подальшим відображенням її змін у прибутках та збитках.

У випадку, якщо дольові фінансові інвестиції не призначено для торгівлі, при первісній їх оцінці може бути прийнято нескасоване рішення оцінювати такі інструменти за справедливою вартістю  з подальшим відображенням її змін в іншому сукупному доході.  Дивідендний дохід буде визнаватися у прибутках та збитках.

Що стосується деривативів в рамках МСФЗ (IFRS) 9 вони повинні оцінюватися за справедливою ​​вартістю.

 Суттєве значення для оцінки також має  відношення інвестицій до власності. Методики оцінювання  інвестицій, які дають право власності, і ті , що не дають такого права, відмінні.

Згідно п. 11 ПСБО 12 «Фінансові інвестиції», оцінка довгострокових фінансових інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства та в спільну діяльність (окрім  інвестиції,  які утримуються  виключно  з  метою  їх  подальшого  продажу  протягом дванадцяти місяців або умови в яких ведуть діяльність підприємства обмежують  їх  здатність  передавати  кошти  інвестору (учаснику) підприємства протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців) на дату балансу відображаються за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі. Облік за методом участі в капіталі передбачає урахування зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування (крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування) в балансовій вартості таких фінансових інвестицій.

Згідно МСФЗ 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність», МСФЗ  28 “Інвестиції в асоційовані підприємства”, МСФЗ 31 “Частки у спільних підприємствах” оцінка фінансових інвестицій у підприємства, на які інвестор здійснює суттєвий вплив або вирішальний контроль, може здійснюватися за такими методами:

1) метод участі в капіталі;

2) метод пропорційної консолідації.

Оцінка інвестицій в асоційоване підприємство за МСФЗ 28 “Інвестиції в асоційовані підприємства” здійснюється із застосуванням методу участі в капіталі. Однак, цим же стандартом п. 13 наведений перелік випадків коли інвестиції повинні оцінюватися відповідно МСФЗ 5 «Непоточні активи утримувані для продажу та припинена діяльність».

Відображення інвестицій у спільну діяльність контролюючим учасником, згідно з   МСФЗ 31 «Частки в спільних підприємствах», відбувається за методом пропорційної консолідації або ж  методом участі в капіталі.

Регламентація обліку фінансових інвестицій у спільну діяльність, у вітчизняних нормативних документах, передбачають тільки один метод для визначення балансової вартості фінансових інвестицій напротивагу міжнародним нормативним актам.

Таким чином, інтеграція українського бізнесу в світову економіку, збереження традиційних та пошук нових ринків збуту продукції українського виробництва, створення умов для залучення іноземних інвестицій в країну , приєднання України до СОТ - всі ці процеси диктують необхідність застосування міжнародних стандартів фінансової звітності для обліку фінансових інвестицій. 

У зв’язку з тим, що на сьогодні існують суттєві розбіжності між національними та міжнародними вимогами до оцінки фінансових інвестицій виникає об’єктивна потреба у наближенні нормативно-правової бази України з бухгалтерського обліку до міжнародного бухгалтерського законодавства. Все це надасть можливість українським компаніям підвищити довіру іноземних інвесторів за рахунок підвищення прозорості та надійності фінансової звітності.

 

Список використаних джерел:

1. Міжнародний стандарт фінансової звітності 5Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність” [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_023

2. Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_016

3. Міжнародний стандарт фінансової звітності 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_045

4.Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28 “Інвестиції в асоційовані підприємства” [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/929_010

5. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 31 “Частки у спільних підприємствах” [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/929_010

6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 “Фінансові інструменти: подання” [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/929_010

7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка” [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/929_010

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”: наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 № 91: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

 

References:

1. International Accounting Standard Board (2004),  International Financial Reporting Standard 5 "Non-current assets Held for sale and discontinued operations", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_023

2. International Accounting Standard Board  (2010),  International Financial Reporting Standard  9 "Financial Instruments", available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_016

3. International Accounting Standard Board (2003),  International Accounting Standard 27 "Consolidated and Separate Financial Statements", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_045

4. International Accounting Standard Board (2003),  International Accounting Standard 28 "Accounting for Investments in Associates", available at: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/929_046

5. International Accounting Standard Board (2003), International Accounting Standard 31 "Interests in Joint Ventures", available at:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/929_040

6. International Accounting Standard Board (2003), International Accounting Standard 32 "Financial Instruments: Presentation", available at : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/929_010

7. International Accounting Standard Board (2003), International Accounting Standard 39 "Financial Instruments:Recognition and Measurement", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_015

8. Ministry of Finance of Ukraine (2000), “Resolution of Ministry of  Finance of Ukraine”, Regulations ( Standard) 12 " Financial investments", available at: http://www.minfin.gov.ua.

 

Стаття надійшла до редакції 18.10.2013 р.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"