Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 656.012.34

 

О. В. Мельник,

старший викладач кафедри Перевезень і маркетингу

Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ)

 

НОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ В ЛОГІСТИЦІ

 

 

Визначено нові концептуальні підходи в логістичному управлінні перевезеннями.

 

Определены новые концептуальные подходы в логистическом управлении перевозками.

 

Identified new conceptual approaches in transportation logistics management.

 

Ключові слова: наскрізний матеріальний потік, глобалізація економіки, іноваційна логістика, концептуальні підходи в логістиці.

 

Ключевые слова: сквозной материальный поток, глобализация экономики, инновационная логистика, концептуальные подходы в логистике.

 

Keywords: through material stream, economy globalization, innovative logistics, conceptual approaches in logistics.

 

 

Постановка проблеми.

Логістика виникла як науковий напрямок управління господарської діяльності в умовах розвиненого ринку. В економіці держав пострадянського простору логістика стала компенсаторним механізмом планового ведення господарства. Розгляд науково-практичних концепцій розвитку логістики з виділенням етапів розвитку - шлях до розуміння стратегічних напрямків розвитку товароруху в умовах глобалізації економіки.

Аналіз останніх досліджень.

Розвитку логістики з визначенням концептуальних підходів присвячено багато досліджень. Серед наукових досліджень найбільш значні роботи Анікіна Б.А., Бауерсокса Д. Дж, Клосса Дейвида Дж., Гаджинського А.М., Леншина І.А.  Левікова Г.А., Міротіна Л.Б., Неруш Ю.М., Нікіфорова В.С,  Семененко А.И.,   Чудакова А.Д. та інші.

Виклад основного матеріалу.

Поява логістики, як наукового напрямку господарської діяльності була викликана факторами, що визначили формування менеджменту й маркетингу в індустріально розвинених країнах: зростання виробництва товарів, розвиток ринку, загострення конкуренції, а також реалізація системного підходу в бізнесі. В країнах, орієнтованих на розвиток ринкових відносин, виник феномен посередництва регулювання економікою.

Початкова концепція логістики сформувалась в промислово розвинених країнах наприкінці 70-х років ХХ ст. в результаті процесу проникнення системних підходів в умовах відкритого ринку.

Логістика розвивалась під впливом таких факторів, як перетворення ринку продавців в ринок покупців, ускладнення структури товару, вичерпаність виробничих ресурсів конкуренції, збільшення екологічних вимог [2]. В сучасному розумінні логістика означає теорію і практику управління матеріальними потоками. До кінця 70-х років ХХ ст. на Заході закінчилась так звана «тарно-пакувальна» революція, яка прийшла на зміну контейнерній, що докорінно змінило складський процес, його техніко-технологічне та організаційне забезпечення. Було взято курс на  уніфікацію та стандартизацію тари та пакування, що дало можливість найкраще використати як складські потужності, так і рухомий склад мультимодального транспорту.

Формування сучасної логістичної концепції тісно пов'язано з розвитком та еволюцією ринкових відносин. В умовах насиченого ринку та помірних темпів економічного розвитку звернення до логістики було природнім процесом розвитку теорії і практики менеджменту. Головним фактором отримання конкурентних переваг стала оптимізація витрат, пов'язаних з постачанням, збутом, доставкою продукції, після продажного обслуговування.

В 80-х рр. відбулась революція в інформаційних технологіях, яка безпосередньо  знайшла  відображення і в логістиці. Виникли автоматизовані системи управління матеріальними потоками (Supply Chain Management System) і рухомим складом мультимодального транспорту за допомогою супутникових систем, вдосконалюються системи збору та передачі інформації.

Сучасний етап розвитку логістики  визначається двома факторами: глобалізацією світової  економіки та глобальною науково-технічною революцією.

Глобалізація економіки призвела до слідуючого:

- зменшення відстаней завдяки більш сучасним комунікаціям та перевезенням дало можливість підприємствам працювати в єдиному світовому економічному просторі;

- скорочення торгових бар’єрів між країнами призвело до зростання міжнародної торгівлі та конкуренції;

- розміщення підприємств не  за національним принципом, а в країнах та регіонах з низькими витратами на виробництво (наприклад, німецькі підприємства в Польщі, американські– в Мексиці, японські– в Китаї).

В наукових працях багатьох вчених виділені три періоди розвитку логістики[1,4]. На сучасному етапі розвитку логістики ця класифікація потребує доповнення. Сучасні комунікаційні технології забезпечують швидке проходження матеріальних та інформаційних потоків, що дозволяє здійснювати контроль за усіма етапами переміщення вантажу від первинного джерела та до кінцевого споживача. Також розвиваються галузі, пов’язані з наданням логістичних послуг. Глобалізація економіки, виникнення міжнародних транспортних коридорів, формування міжнародної системи руху товарів потребує нових логістичних підходів. Автор пропонує виокремити 4 етапи розвитку логістики з визначенням сучасного етапу, які відображені в табл.1.1. 

 

Таблиця1.1

Періоди розвитку концептуальних підходів в логістиці

№ етапу

Час періоду,

Характеристика

періоду

Концептуальний підхід

Передумови

виникнення

I етап Дологістич-ний період

50-60 рр.

ХХ ст.

Фрагментарний характер управління матеріальними потоками, оптимізація перевезень. Критерії ефективності : мінімальна ціна за перевезення  при використанні транспорту загального користування або мінімальні витрати на транспортування.

Формування логістичних ланцюгів

Вирішення питань виробничого постачання

II етап

Період класичної логістики

( 60-80 рр.)

ХХ ст.

На фірмах зявляються відділи логістики. Сфера використання логістики – торгівля, транспорт, матеріально-технічне забезпечення.

Критерії  ефективності:

мінімум загальних витрат на матеріальний розподіл;

максимум прибутку фірми від логістичних операцій,

ліквідується процес складування. Поява закупівельної, виробничої та транспортної  логістики

Поява логістичного сервісу та перших логістичних концепцій «Just in time» («точно в строк»),«КАНБАН» ,MRP

 Ускладнення ринкових відносин в економіці

III етап: Неологістика 1-го покоління

 

 

 

 

 

 

 

Неологістика

2-го покоління

до початку

80-90 рр.

Вдосконення концепції «Just in time»,«Канбан», і MRP. Критерії ефективності: мінімум витрат всього підприємства. З’являються нові види логістики – інформаційна, міжнародна, будівельна.

Логістичне управління спеціалізованими фірмами

Інтеграція світової економіки

90рр.- початок

2000р.

Сфера використання логістики – всі галузі народного виробництва та охорона навколишнього середовища Критерії ефективності:максимальне співвідношення вигод та витрат з урахуванням соціальних проблем.

 

Консалтингове логістичне обслуговування фірмами. Поява концепцій:теорія загальної відпові-дальності;«зелена логістика», «Теорія реагування на попит».

Охорона навколиш-нього сере-довища, врахування факторів, що не мають вартості.

ІV етап Сучасний етап

Іноваційна

логістика (запропоно-вано автором)

початок

2000р.

Використання сучасних інформаційних  новітніх технологій, інструментів, компютерізація, економічних методів управління. Виконання логістичними компаніями функції компенсаторного механізму. Транспортна логістика стає лише частиною більш широкої бізнес концепції SCM

Концепції: «Управління ланцюгами постачань»(Supply Chain Management, SCM) заснована на ефективному управлінні ланцюга постачань; глобальна логістика.

Глобалізація світової економіки.

Створення між народ-них транспорт-них коридо-рів(МТК). Формування міжнародної системи руху товарів.

 

Використання запропонованої класифікації дозволить змінити традиційні підходи та інструменти використання логістики, які вже не відповідають сучасним інтеграційним тенденціям.

При цьому варто розуміти, що логістика є ефективним інструментом відкритої ринкової діяльності, в умовах розвиненої інфраструктури, наявності конкурентного середовища й певної культури, при чіткій державній політиці й дотриманні всіма суб'єктами правил гри.

Специфіка нового запропонованого логістичного підходу полягає в наступному:

  виникає новий об'єкт керування - наскрізний матеріальний потік, який супроводжується інформаційним та фінансовим потоками;

  формується міжнародна система руху товарів, що має єдину мету, загальні стандарти й нормативи логістичного обслуговування,

  розробляються типові логістичні процеси й раціональні схеми руху товарів.

Іноваційний період розвитку транспортної логістики в світі, на нашу думку, став можливим завдяки  глобальній революції в області науки і техніки. Технологічні зміни відбуваються одночасно в багатьох галузях виробництва, а не в окремих, як було раніше.

Актуальність та ефективність іноваційного логістичного підходу відображається в підвищенні ролі єдиної організуючої основи по відношенню до всіх видів господарської діяльності. Виникає новий об'єкт управління – наскрізний матеріальний потік. Новизна іноваційної логістичної концепції складається з того, що вона виконує функцію компенсаторного механізму, доповнюючи в умовах ринку та повної економічної самостійності підприємств відсутність адміністративного регулювання збоку державних та регіональних органів управління.

Сучасна іноваційна логістика означає зміну пріоритетів в сфері бізнесу і менеджменту, з'являються нові цілі, об'єкт (наскрізний матеріальний потік) і суб'єкт (логістична структура) управління та господарювання. Це в повній мірі відобразилось і на діяльності транспорту. Іноваційна логістична концепція дозволяє більш обґрунтовано та цілеспрямовано вирішувати питання управління вантажними перевезеннями, здійснювати перехід до нових методів та технологій, адекватним періоду формування ринку транспортних послуг.

      В ринкових умовах найбільш актуальною стала ідея створення мультимодальних коридорів і розподільчих транспортно-логістичних систем (РТЛС)  на основі важливих вантажних напрямків, існуючої регіональної транспортної інфраструктури: шляхів сполучення, транспортних підприємств, оптових торгівельних баз, складських господарств, а також товарних бірж, банків, телекомунікаційних систем і інформаційних систем. Наступним етапом формування міжнародного транспортного ринку є створення єдиної логістичної системи просування товарів по логістичним континентам, які включають в себе 60-80 крупних транспортних вузлів, зв'язаних мультимодальними коридорами.

       Наряду з управлінням матеріальними потоками більше значення має управління інформаційними потоками, які супроводжують це переміщення. Еволюція інтеграції ланцюгів постачань - від повної незалежності окремих ланок до інтегрованого логістичного ланцюга .

Це підтверджує актуальність розгляду сучасного інноваційного періоду розвитку.

З урахуванням логістичної концепції вантажні перевезення можна представити у вигляді функціональної транспортно-логістичної системи, що складається з великої кількості взаємодіючих об'єктів. У такому випадку транспортний процес є різновидом, або частиною загального логістичного процесу в межах реалізації транспортних потреб, як сукупність матеріальних (логістичних) операцій з вантажними одиницями на всьому шляху їхнього проходження. Управління ним вимагає сучасних інноваційних методів управління.

Застосування новітньої логістичної концепції на транспорті дозволить найбільш обґрунтовано і цілеспрямовано  вирішити питання управління вантажними перевезеннями, здійснити перехід до нових методів та технологій, що відповідають періоду формування в Україні ринку транспортних послуг.

Висновок

Отже, логістика з застосуванням іноваційних технологій стане ефективним механізмом створення ринкової економіки УкраЇни, її інтеграції в світову економіку шляхом створення стійких транспортно-економічних зв’язків.

 

Література.

1.   Аникин Б.Е. Логистика / Учебное пособие. М.: ИНФРА. 2000.

2.   Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних спец. учебных заведений.– 19-е издание; переработанное и дополненное. М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко». -2011.–484 с.

3.   Джеймс С. Джонсон, Дональд Ф. Вуд, Дэниел Л. Вордлоу, Поль Р. Мэрфи-мл. Современная логистика, 7-е издание: Пер. с англ.-М.;Издательский дом «Вильямс», 2002-624 с..

4.   Корсаков А.А. Основы логистики. /Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.-М., 2005-69 с.

5.   Миротин Л.Б., Сергеев В.И. Основы логистики. – М.: Юристъ, 2000.

Стаття надійшла до редакції 18.02.2013 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"