Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 658.51; 658.589

 

Є. О. Коржов,

Начальник бюро перспективного розвитку ПАТ «НКМЗ», аспірант НТУУ «КПІ»

 

СИСТЕМНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ НА БАЗІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК ПІДПРИЄМСТВА

 

SYSTEM-DEFINED FOUNDATIONS OF CREATION OF INNOVATION PRODUCT ON BASE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENTS OF THE ENTERPRISE

 

Анотація. У статті розглянуті й запропоновані системні засади створення інноваційного продукту на базі науково-технічних розробок підприємств спрямованих на створення, підготовку виробництва, виробництво та просунення на ринок нових, інноваційних, конкурентоспроможних видів машин і устаткування на ПАТ «НКМЗ». Перелічені основні організаційно-управлінські перетворення на підприємстві, що сприятимуть збільшенню об’ємів виробництва нових видів устаткування. Розроблені й запропоновані на розгляд логічні моделі та схема створення інноваційного продукту на базі науково-технічних розробок підприємства, що забезпечують реалізацію стратегії управління інноваційною активністю машинобудівних підприємств.

 

Ключові слова: Інновації, інноваційний продукт, інноваційна діяльність, науково-технічні розробки, інноваційна активність, комп’ютерна система, база даних.

 

Annotation. System-defined foundations of creation of innovation product on base of scientific and technical developments of enterprises directed to making, preparation of production, production and advancement of new, innovation, competitive kinds of machinery and equipment in PJSC «NKMZ» to the market were considered and suggested in the article. The main management-organizational transformations of the enterprise contributing to increase the production of new kinds of equipment were listed. Logical models and diagram of the system of creation of innovation product on base of scientific and technical works in the company providing the realization of control strategy of innovation activity in machine-building enterprises were worked out.

 

Key words: Innovations, innovation product, innovation work, scientific and technical developments, innovation activity, platform, database.

 

 

Вступ. Стан більшості галузей економіки України характеризується високим ступенем зношеності основних виробничих фондів, відсталістю використовуваних технологій, слабким науково-технічним та інтелектуальним потенціалом і як результат – низькою ефективністю виробничо-господарської діяльності, неконкурентоспроможністю продукції не тільки на світовому, але й на внутрішньому ринку. У таких умовах інноваційний напрямок розвитку промислових підприємств повинен бути переведен в ряд першочергових і стратегічних. У період корінних ринкових перетворень виживають тільки «лідери змін», що взяли на озброєння у своєму розвитку новітні досягнення науки й техніки. Інноваційний тип сучасного економічного розвитку як рушійна чинність використовує не стільки промислове виробництво, скільки дослідження й розробки. Тому активне нарощування інноваційного потенціалу промислових підприємств може дати відчутний поштовх розвитку вітчизняного виробництва, підвищенню його конкурентоспроможності й всієї економіки в цілому, забезпечити сприятливі умови для переходу вітчизняної економіки на новий технологічний рівень.

Дані офіційної статистики свідчать, що рівень використання інновацій у виробничих процесах вітчизняних підприємств неприпустимо малий у порівнянні з аналогічним показником у розвинених закордонних країнах. За значенням коефіцієнта конкурентоспроможності лідируюче положення в Україні займає машинобудування. На світовому ринку Україна по цьому показнику займає 7 місце. Це говорить про те, що у вітчизняній економіці немає базової галузі, яка б виконувала роль локомотива в підвищенні рівня конкурентоспроможності української економіки. Це спричиняє необхідність нарощування інноваційного потенціалу промислових підприємств усіх без винятку галузей економіки. Провідна роль, звичайно ж, повинна бути відведена таким базовим галузям вітчизняної економіки як машинобудування й металургія, оскільки вони мають більший фінансовий, виробничий і матеріальний потенціал [1].

Інноваційну діяльність можна виділити як основний фактор, що забезпечує ефективний розвиток підприємства на базі науково-технічних розробок та підвищення інтелектуального потенціалу. Продукція підприємств, не здатних до сприйняття й використання нововведень, перестає користуватися попитом, що спричиняє погіршення фінансового стану підприємства. Забезпечити досить високий рівень розвитку виробничо-технічної бази і якості виробленої продукції не представляється можливим без переходу на інноваційний шлях розвитку створення інноваційного продукту. Для реалізації намічених цілей необхідні відповідне фінансування, інтелектуальна забезпеченість, ефективне законодавство з питань оподатковування й розвитку інноваційної діяльності.

Питанням інноваційного розвитку підприємств України присвячені фундаментальні праці українських вчених Амоши О.І., Андрієнко В.Н., Брюховецкої Н.Є., Белопольского Н.Г., Василенко О.В., Гейца В.М., Дергачової В.В., Дидченко О.І., Довгаля Л.Є., Заблоцького Б.Ф., Ільєнкової С.Д., Йохна М.А., Краснокутської Н.В., Мартякової О.В., Нейенбурга В.Є., Павленко І.О., Семченко Н.О., Федулової Л. И. Роль і значення інноваційної діяльності в забезпеченні ефективного розвитку підприємства і її впливів на економіку держави в цілому досліджені в роботах закордонних вчених Балабанова І.Т., Гольдштейна Я.Г.,  Кочеткова С.В., Краюхина Г.О., Лисина Б.К., Фатхутдінова Р.А., Шумпетера І., Яковца Ю.В.

Постановка завдання. Однак ряд питань, що стосується теорії й практики створення інноваційного продукту на машинобудівному підприємства як узагальнюючої характеристики рівня й глибини проникнення інновацій у виробничий процес на підприємстві, залишаються недостатньо освітленими.

Система створення інноваційного продукту на базі науково-технічних розробок і підвищення інтелектуального потенціалу є одним з інструментів досягнення цілей, передбаченим «Моделлю прискореного еволюційного розвитку ПАТ «НКМЗ»», а саме досягнення статусу IІІ-го етапу (2005-2010 року) – досягнення статусу «Елітного підприємства світового класу» і IV-го етапу (2010-2015 року) «Від кращого високоорганізованого виробництва – до кращого обслуговування та розподілу» [2].

Дана система деталізує основні напрямки роботи зі створення і просування на ринок нових, інноваційних, конкурентоспроможних видів машин і устаткування відповідно до концепції «Корпоративної місії ПАТ «НКМЗ».

Результати. Збільшення обсягів випуску нових видів машин та устаткування вимагало організаційно-управлінських перетворень. На ПАТ «НКМЗ» результатами цих перетворень стали:

1.        Створення сучасного економічного механізму з функціонуванням корпоративної дивізіанальної організаційної структури управління ПАТ «НКМЗ»; корпоративних систем: стратегічного планування, корпоративного госпрозрахунку, бюджетування, керування вартістю, керування контрактами, керування грошовими потоками; системи корпоративного обліку та ін.

2.        Проведення корінного техніко-технологічного переозброєння металургійного, зварювального, механоскладального та інструментального виробництв із впровадженням новітніх прогресивних технологій і нового покоління технологічного устаткування зі створенням виняткових можливостей.

З метою забезпечення управління інноваційною активністю, реалізації інноваційної моделі запропонована логічна модель системи «Система створення інноваційного продукту на базі науково-технічних розробок ПАТ «НКМЗ» (рис. 1,а і рис. 1,б).

 

 

Рис. 1, а. Логічна модель системи створення інноваційного продукту на базі науково-технічних розробок ПАТ «НКМЗ» (збільшена)

 

Структура моделі складається з наступних блоків управління:

1.        Блок «Корпоративна місія».

2.        Блок «Стратегічна комплексна програма прискореного інноваційного розвитку ПАТ «НКМЗ» з метою створення конкурентоспроможного елітного підприємства світового рівня».

3.        Блок «Інтелектуальний капітал».

4.        Блок «Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи».

5.        Блок «Підготовка виробництва».

6.        Блок «Виробництво».

7.        Блок «Післяпродажнй супровід».

8.        Блок «Формування експортно-орієнтованої товарної політики».

Організаційно-правовий механізм функціонування системи створення інноваційного продукту на базі науково-технічних розробок ПАТ «НКМЗ» знаходить своє відбиття в державних та внутрішньофірмових нормативних документах підприємства.

З метою реалізації системи створення інноваційного продукту, а також забезпечення управління інноваційною активністю підприємства створена корисна модель, яка ставиться до комп’ютерних систем, бази даних яких засновані на знаннях, і може бути використана у керуванні процесом створення і впровадження інноваційного продукту.

 


Рис. 1,б. Логічна модель системи створення інноваційного продукту на базі науково-технічних розробок  ПАТ «НКМЗ» (детальна)

 

Система створення інноваційного продукту на базі науково-технічних розробок підприємства містить центральний комп’ютер з інноваційними базами даних і системою керування цими базами.

Основним завданням системи є розширення функціональних можливостей системи створення інноваційного продукту на базі науково-технічних розробок та підвищення інтелектуального потенціалу підприємства за рахунок технічного результату, що полягає у розширенні інформаційного поля інноваційних баз даних з одночасним збільшенням каналів надходження і розповсюдження інформації.

Для досягнення зазначеного технічного результату система створення інноваційного продукту на базі науково-технічних розробок та підвищення інтелектуального потенціалу підприємства, що містить центральний комп’ютер з інноваційними базами даних і системою керування цими базами, оснащена автоматизованими робочими місцями менеджера проекту, інженера по маркетингу, інженера-патентознавця, інженера-конструктора, інженера-технолога, інженера-зварника, інженера-металурга і бухгалтера, які зв’язані локальною мережею із центральним комп’ютером, а система керування інноваційними базами даних виконана у вигляді програмного комплексу керування інноваційним процесом, при цьому згадані інноваційні бази даних представлені у вигляді бази даних звітів про маркетингові дослідження ринку, бази даних електронних паспортів інноваційних проектів, бази даних патентної інформації, бази даних наукових розробок інститутів, бази даних звітів по виконаних науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах, бази даних у вигляді електронної бібліотеки зі структурованою інформацією, бази даних моделей розроблених базових проектів і бази даних витрат на інноваційний проект.

Між відмітними ознаками корисної моделі і технічним результатом, що досягається, завжди є причинно-наслідковий зв’язок.

Завдяки таким істотним ознакам як:

- оснащення системи створення інноваційного продукту на базі науково-технічних розробок та підвищення інтелектуального потенціалу підприємства автоматизованими робочими місцями менеджера проекту, інженера по маркетингу, інженера-патентознавця, інженера-конструктора, інженера-технолога, інженера-зварника, інженера-металурга і бухгалтера, зв’язаними локальною мережею із центральним комп’ютером;

- виконання системи керування інноваційними базами даних у вигляді програмного комплексу керування інноваційним процесом;

- подання інноваційних баз даних у вигляді бази даних звітів про маркетингові дослідження ринку, бази даних створених електронних паспортів інноваційних проектів, бази даних патентної інформації, бази даних наукових розробок інститутів, бази даних звітів по виконаних науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських роботах, бази даних у вигляді електронної бібліотеки зі структурованою інформацією, бази даних моделей розроблених базових проектів і бази даних витрат на інноваційний проект, забезпечується можливість більш раціонального використання інноваційних баз даних, що дозволить розширити функціональні можливості системи створення інноваційного продукту та забезпечити розробку, впровадження і виробництво інноваційного продукту.

Виключення із зазначеної сукупності відмітних ознак кожного з них не забезпечує появи нової якості - розширення функціональних можливостей системи створення інноваційного продукту.

Корисна модель, що представляється, промислово застосована коли вона призначена для використання в промисловості. Сутність корисної моделі більш повно розкривається за допомогою рис. 2, де зображена схема системи створення інноваційного продукту.

 

 

Рис. 2. Схема системи створення інноваційного продукту на базі науково-технічних розробок підприємства

 

Відмінністю корисної моделі є те, що вона оснащена автоматизованими робочими місцями менеджера проекту, інженера по маркетингу, інженера-патентознавця, інженера-конструктора, інженера-технолога, інженера-зварника, інженера-металурга і бухгалтера, зв’язаними локальною мережею із центральним комп’ютером, а система керування інноваційними базами даних виконана у вигляді програмного комплексу керування інноваційним процесом, при цьому згадані інноваційні бази даних представлені у вигляді: бази даних звітів про маркетингові дослідження ринку, бази даних електронних паспортів інноваційних проектів, бази даних патентної інформації, бази даних наукових розробок інститутів, бази даних звітів по виконаних науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах, бази даних у вигляді електронної бібліотеки зі структурованою інформацією, бази даних моделей розроблених базових проектів і бази даних витрат на інноваційний проект.

Центральний комп’ютер з інноваційними базами даних є часткою інформаційного корпоративного порталу, який містить сукупність автоматизованих систем та баз даних для інноваційного розвитку підприємства.

Перераховані вище бази даних умовно можна розділити на:

1) інформаційно-аналітичні:

-          патентна інформація;

-          наукові розробки інститутів;

-          звіти по виконаних науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах (НДДКР);

-          електронна бібліотека зі структурованою інформацією;

2) робочі:

-          звіти про маркетингові дослідження;

-          електронні паспорти інноваційних проектів;

-          моделі розроблених базових проектів;

-          витрати на проект - передпроектні розробки і виготовлення головного зразка.

Важливим є те, що інженери, використовуючи в процесі роботи на автоматизованих робочих місцях інноваційні бази даних, створюють нові знання, генерують ідеї і, як наслідок, підвищують інтелектуальний потенціал підприємств.

До інноваційних продуктів відносяться:

-          розробка технічної документації і впровадження у виробництво нових видів машин та устаткування з характеристиками, що не уступають кращим вітчизняним і закордонним аналогам;

-          модернізація устаткування, що виготовлялося раніше (нові технічні рішення, автоматизовані системи керування і діагностики та ін.) з метою доведення його характеристик до рівня не нижче світового.

 

ВИСНОВКИ

Система створення інноваційного продукту на базі науково-технічних розробок підприємства впроваджена і функціонує на ПАТ «НКМЗ». Її використання дозволило скоротити строки й оптимізувати витрати на проведення передпроектних робіт, а також більш раціонально керувати людськими ресурсами на етапах проектування, проводити удосконалювання інноваційного продукту і забезпечити управління інноваційною активністю підприємством.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.        Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення: Монографія / О.І. Амоша, В.П. Антонюк, А.І. Землякін та ін.. /НАН України. Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2007. 328 с.

2.        Панков В.А.Управление стоимостью наукоемкого машиностроительного предприятия: теория и практика – К.: Наук. думка, 2003. – 442 с.

3.        Скудар Г.М., «Система создания инновационного продукта на базе научно-технических разработок и повышения интеллектуального потенциала ЗАО НКМЗ» Скудар Г.М., Панков В.А., Александров І.В., Вівдіч Ю.І., Белозерцев В.О., Гавриш Ю.П., Коржов Є.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №16972 від 14.06.2006р.

4.        Скудар Г.М., «Система створення інноваційного продукту на базі науково-технічних розробок та підвищення інтелектуального потенціалу підприємства» Скудар Г.М., Панков В.А., Александров І.В., Вівдіч Ю.І., Белозерцев В.О., Гавриш Ю.П., Коржов Є.О. Патент на корисну модель №24891 від 25.07.2007 р.

Стаття надійшла до редакції 20.05.2012 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"