Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 330.145

 

Н. Ю. Соломіна,

аспірант, ПВНЗ „Європейський університет”

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

 

У статті визначені загальні риси формування обсягу та структури, а також активності використання оборотного капіталу, властиві для підприємств галузі залізничного машинобудування.

 

In the article general features of working capital amount, structure and circulating period typical for railway machine building companies are defined.

 

Ключові слова: машинобудівні підприємства, оборотний капітал, елементи оборотного капіталу, поточні активи, обсяг, структура, ліквідність, оборотність, джерела фінансування оборотних активів.

 

Key words: machine building companies, working capital, working capital elements, current assets, amount, structure, liquidity, circulating, current assets financing.

 

 

Аналіз останніх досліджень. Методи дослідження стану та динаміки оборотного капіталу підприємств в рамках системи управління оборотним капіталом зустрічаються в роботах Брігхема Ю.Ф., Ковальова В.В., Бланка І.А., Терещенко О.О. та ін. Дослідженню обсягу та структури оборотного капіталу підприємств за сферами економічної діяльності присвячені роботи Мартякової О.В. та Заглади Р.Ю. (у сфері вугледобувних підприємств), Фрезе А.А. (у сфері енергетичних підприємств), Момот Т.В. (у сфері будівництва), Семенова Г.А. (у сфері машинобудівних підприємств).  

Мета статті полягає у визначення загальних властивостей щодо формування обсягу, структури оборотних активів, визначення джерел їх покриття, а також щодо активності функціонування оборотного капіталу, притаманних для підприємств галузі залізничного машинобудування України.    

Постановка проблеми. Враховуючи, що на різноманітність підходів до формування обсягів та структури оборотного капіталу впливає галузева приналежність суб’єктів господарювання, з метою проведення оцінки управління оборотним капіталом та розроблення заходів по підвищенню ефективності такого управління  доцільно провести аналіз структурних змін оборотного капіталу на загальногалузевому рівні. Такий аналіз забезпечить дослідження формування та використання оборотного капіталу на мікрорівні об’єктивними середньогалузевими даними, дозволить визначити резерви та недоліки в управлінні оборотним капіталом на базі проведення порівняльної характеристики за середньогалузевими значеннями показників.

Виклад основного матеріалу.Впродовж тривалого періоду часу серед галузей машинобудування як провідного напрямку промисловості України найбільш високі темпи приросту реалізованої продукції забезпечує галузь виробництва транспортних засобів та устаткування. Враховуючи зростання ролі залізничного машинобудування у розвитку промисловості країни, а також залежність стабільності та результативності функціонування підприємств у динамічних умовах від якості управління оборотним капіталом, дослідимо стан та структуру оборотного капіталу підприємств галузі залізничного машинобудування в динаміці (Табл.1.).

 

Таблиця 1.

Зміна обсягу та структури оборотних активів підприємств залізничного машинобудування України

 Назва показника

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Абсолютні значення, тис. грн..

Активи всього

6 289 545,8

8 064 160,2

11 220 200,1

17 515 911,5

16 949 747,2

21 028 344,9

Оборотні активи 

3 661 985,6

4 634 912,1

6 744 750,0

11 014 007,8

10 041 248,8

14 107 863,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

Запаси товарно-матеріальних цінностей

1 553 491,7

1 842 837,2

2 410 013,0

2 904 314,9

2 199 426,4

 

3 371 773,1

 

Дебіторська заборгованість

1 661 250,0

2 294 477,8

3 739 487,8

6 837 799,1

6 579 955,1

 

8 881 583,5

 

Поточні фінансові інвестиції 

16 489,7

2 796,8

24 312,0

189 106,9

363 712,4

 

17 946,2

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

303 793,2

153 256,4

347 301,8

893 582,3

684 505,5

 

1 486 699,9

 

Інші оборотні активи 

126 961,0

341 543,9

223 635,4

189 204,6

213 649,4

 

349 860,5

 

Питома вага, %

Оборотні активи (у складі активів)

58,22

57,48

60,11

62,88

59,24

67,09

у тому числі у складі оборотних активів:

 

 

 

 

 

 

Запаси товарно-матеріальних цінностей

42,4

39,8

35,7

26,4

21,9

23,90

Дебіторська заборгованість

45,4

49,5

55,4

62,1

65,5

62,95

Поточні фінансові інвестиції 

0,5

0,1

0,4

1,7

3,6

0,13

Грошові кошти та їх еквіваленти

8,3

3,3

5,1

8,1

6,8

10,54

Інші оборотні активи 

3,5

7,4

3,3

1,7

2,1

2,48

 

Питома вага оборотних активів у складі загальних активів підприємств галузі складає в середньому 60,84%, та перебуває на відносно стабільному рівні, варіюючи в межах від 57,48% до 67,09%. Зміна абсолютного обсягу оборотних активів підприємств залізничного машинобудування протягом аналізованого періоду свідчить про стабільне нарощування об’ємів оборотного капіталу, адже у 2006 році розмір оборотного капіталу галузі збільшився на 26,6% порівняно із попереднім роком, у 2007 році - на 45,5%, у 2008 році – на 63,3%, у 2010 році – на 40,5%. Виключенням є 2009 рік, протягом якого через несприятливі умови функціонування та необхідність максимального скорочення витрат обсяг оборотного капіталу знизився на 8,8%. 

Однак, зростання розміру оборотного капіталу спричинено, головним чином, збільшенням обсягу дебіторської заборгованості (у 2006 році – на 38,1%, у 2007 році – на 63%, у 2008 році – на 82,9%, у 2010 році – на 34,98%), в той час як зростання товарно-матеріальних цінностей відбувається значно меншими темпами по окремих періодах (у 2006 році – на 18,6%,  у 2007 році – 30,8%, у 2008 році – на 20,5%, у 2010 році – на 53,30%).  Зменшення загального розміру оборотного капіталу у 2009 році на 8,8% супроводжується падінням обсягу товарно-матеріальних цінностей на 24,3%, а дебіторської заборгованості – лише на 3,8%. Зауважимо, що в умовах фінансово-економічної нестабільності протягом 2008-2009 років на підприємствах галузі збільшується обсяг грошових коштів та поточних фінансових інвестицій, який суттєво скорочується у 2010 році на користь залишків грошових коштів та їх еквівалентів. Враховуючи непропорційну зміну абсолютних розмірів елементів оборотних активів підприємств залізничного машинобудування можна  стверджувати про модифікацію структури оборотного капіталу підприємств галузі (Рис. 1.).

 

 

 

Рис. 1. Динаміка структури оборотних активів підприємств залізничного машинобудування протягом 2005-2010 років

 

Протягом аналізованого періоду спостерігається стабільне перетікання оборотного капіталу із матеріальної сфери до нематеріальної. Так питома вага товарно-матеріальних цінностей за шість років зменшилася з 42,4% до 23,9%, а питома вага нематеріальних оборотних активів зросла відповідно з 57,6% до 76,1%.  Переважним нематеріальним елементом оборотного капіталу, що постійно збільшується, є дебіторська заборгованість, питома вага якої у складі оборотного капіталу підприємств зросла з 45,4% до 62,95%. Таке нарощування дебіторської заборгованості є результатом відвантаження товарів в кредит, надання переваги продажу продукції із розстрочкою платежу, що обумовлює зростання залежності платоспроможності підприємства – виробника продукції  від фінансового стану контрагентів – покупців. Зростання питомої ваги грошових коштів у 2010 році до 10,5%, а також зниження питомої ваги поточних фінансових інвестицій зумовлено підтримкою платоспроможності підприємств та втриманням від відволікання коштів у менш ліквідні активи в умовах нестабільності розрахунків між контрагентами. Зміна обсягу та питомої ваги інших оборотних активів є незначною. Тому, враховуючи аналіз обсягу та структуру оборотних активів підприємств залізничного машинобудування протягом 2005-2010 років до основних елементів оборотного капіталу можна віднести товарно-матеріальні цінності та дебіторську заборгованість, зміни обсягів яких суттєво впливають на стан та структуру оборотного капіталу підприємств галузі.

У межах досліджуваного періоду середній обсяг оборотних активів підприємств галузі залізничного машинобудування складає 8 367 461,3 тис. грн. (Рис.2.). Найменше відхилення від середнього значення по досліджуваних показниках відповідає 2007 року, у якому обсяг оборотного капіталу складав 6 744 750,0 тис. грн. Максимальний та мінімальний галузеві обсяги оборотного капіталу відмічені відповідно у 2010 та 2005 роках, склали відповідно 14 107 863,2 тис. грн. та 3 661 985,6 тис. грн.

  

 

Рис. 2. Екстремуми галузевої хвилі обсягу оборотного капіталу

 

Майже всі елементи оборотного капіталу підприємств галузі залізничного машинобудування перебувають у своєму  мінімальному обсязі у 2005 році, та відповідно максимальному обсязі – у 2010 році. Суттєвим виключенням є обсяг поточних фінансових інвестицій, який складає 363 712,4 тис. грн. у 2009 році. При цьому стрімке зростання обсягів поточних фінансових інвестицій властиве для підприємств галузі з 2008 року скорочується до 17 946,2 тис. грн. у 2010 році, що відповідає початку аналізованого періоду. Це можна пояснити тим, що через кризу ліквідності фінансових установ доступ до кредитних ресурсів  став обмеженим, в результаті чого підприємствам галузі для збереження власної платоспроможності необхідно утриматися від фінансових вкладень та забезпечити власну діяльність значними обсягами високоліквідних активів.

Оскільки призначення оборотного капіталу полягає у забезпеченні безперебійності діяльності підприємства та постійному відтворенні, то структурні зміни  оборотного капіталу підлягають аналізу із врахуванням динаміки виручки від реалізації продукції. Зміну оборотного капіталу та його елементів у співставленні із обсягом виручки від реалізації продукції можна проаналізувати за допомогою показників оборотності, динаміка яких відображає чутливість обсягу оборотного капіталу до зміни виручки від реалізації. Зміни загальногалузевої активності використання оборотного капіталу представлена на рис. 3.

 

 

 

Рис. 3. Динаміка активності використання оборотного капіталу галузі залізничного машинобудування України

 

Зміна активності використання таких елементів оборотного капіталу як виробничі запаси та товарно-матеріальні цінності, а також дебіторська заборгованість зображена на Рис. 4. Якщо активність використання запасів та товарно-матеріальних цінностей протягом 2006-2008 років зростала, то  швидкість погашення дебіторської заборгованості галузі постійно зменшується, що призводить до уповільнення операційного циклу за рахунок стадії реалізації товару та відповідно зростанням періоду іммобілізації оборотного капіталу у розрахунках.

 

Рис. 4. Динаміка оборотності запасів, товарно-матеріальних цінностей та дебіторської заборгованості галузі залізничного машинобудування

 

Найвища синхронізація оборотності виробничо-матеріальних цінностей та дебіторської заборгованості властива для 2005 року, протягом якого оборотність товарно-матеріальних цінностей складала 6,3 оборотів на рік, а дебіторської заборгованості – 5,89 оборотів на рік. Найбільший дисбаланс за відповідними показниками спостерігається у 2010 році, протягом якого оборотність товарно-матеріальних цінностей складала 7,68 оборотів на рік, а дебіторської заборгованості – 2,91 оборотів на рік. Найнижча оборотність дебіторської заборгованості у 2009 році на рівні 1,47 обороти на рік означає, що дебіторська заборгованість складає 68% річної виручки від реалізації, тобто між обсягом реалізації та реальним надходженням коштів на рахунки існує суттєвий дисбаланс на рівні 68% річної виручки від реалізації продукції, що значно знижує платоспроможність підприємств галузі.

Дослідження способу формування оборотних активів на основі виділення таких  джерел фінансування як власний капітал, довгострокові зобов’язання та поточні зобов’язання показує про надмірну залежність підприємств галузі від зовнішнього нестабільного фінансування (рис. 5.).

 

Рис. 5. Динаміка структури джерел фінансування оборотних активів підприємств залізничного машинобудування

 

Частка поточних зобов’язань в структурі джерел фінансування оборотних активів підприємств галузі перебуває на небезпечно високому рівні від 75,8% до 100%, що характеризує повну втрату фінансової стійкості, особливо за несприятливих зовнішніх умов функціонування, та загрожує стабільності діяльності підприємства. Протягом 2005-2007 років найменшу частку у структурі джерел фінансування оборотних активів складали довгострокові зобов’язання (від 5,2% до 6,7%), однак у 2008-2010 роках позицію із найменшою питомою вагою у структурі джерел фінансування обійняло найбільш надійне джерело фінансування у формі власного капіталу із часткою в розмірі 1,3% та 0% відповідно. Така тенденція зумовлена недостатніми темпами зростання обсягів власного капіталу підприємств галузі у 2008 році (приріст складає 1 214 242,6 тис. грн., що становить 22,36% від абсолютного обсягу попереднього року, в той час як оборотні активи зросли на 4 269 257,8 тис. грн. або на 63,3%) та скороченням обсягу власного капіталу у 2009 році на 1 519 520,2 тис. грн. або на 22,9% через накопичення сум непокритого збитку.

Аналіз поточних зобов’язань підприємств залізничного машинобудування, як домінуючого джерела  формування оборотних активів, свідчить про стабільне збільшення їх абсолютного розміру з 2 813 786,8 тис. грн. у 2005 році до 13 383 004,6 тис. грн. у 2010 році. При цьому, темп зростання поточних зобов’язань стрімко нарощувався протягом 2006-2008 років, а саме: у 2006 році – 24,92%, у 2007 році – 51,87%, у 2008 році – 78,55%, у 2009 році уповільнився та склав – 8,05%, у 2010 році відновився та досяг 33,3%. Серед найбільш вагомих елементів поточних зобов’язань можна виділити короткострокові кредити банків (діапазон питомої ваги яких перебуває на рівні від 24,72% до 41,01%) та кредиторську заборгованість (діапазон питомої ваги якої перебуває на рівні від 57,37% до 77,83%). В структурі поточних зобов’язань підприємств залізничного машинобудування за період з 2005 року по 2010 рік домінуючою є кредиторська заборгованість,  що свідчить про придбання товарів, сировини та отримання послуг в борг.

Враховуючи такі властивості оборотного капіталу як оборотність та здатність перебування у декількох формах, об’єднуючи оборотні активи та джерела їх формування, доцільно провести  порівняння структури поточних активів та пасивів підприємств галузі за строками  за допомогою використання показників ліквідності (табл. 2.).

 

Таблиця 2.

Співвідношення оборотних активів та поточних пасивів за строками підприємств залізничного машинобудування

Назва показника

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Абсолютна ліквідність

0,11

0,04

0,07

0,09

0,07

0,11

Швидка ліквідність

0,70

0,70

0,77

0,83

0,74

0,78

Загальна ліквідність

1,30

1,32

1,26

1,16

0,98

1,05

Узагальнений показник ліквідності

1,25

1,31

1,32

1,27

0,98

0,80

 

Відповідно до даних Таблиці 2 абсолютна ліквідність підприємств галузі перебуває на середньому рівні, а саме: від 4% до 11% поточних зобов’язань може бути погашено негайно.  Діапазон значень коефіцієнта швидкої ліквідності перебуває в межах від 0,70 до 0,83, головним чином, за рахунок накопичених обсягів дебіторської заборгованості. Зважаючи на те, що за несприятливих умов функціонування фінансовий ризик неповернення дебіторської заборгованості зростає, перебування коефіцієнта швидкої ліквідності в середньому на рівні 0,75 свідчить про нестабільну платоспроможність підприємств галузі. Особливої уваги потребує рівень платоспроможності підприємств галузі у 2009 році, коли відбулося зменшення значення коефіцієнтів загальної ліквідності та узагальненого коефіцієнту ліквідності до рівня 0,98, що менше за критичне значення - 1, тобто всіх оборотних активів, в тому числі згрупованих за строками, недостатньо для проведення розрахунків за поточними зобов’язаннями, що ставить під загрозу продовження функціонування підприємств.  Одночасно, загальна ліквідність покращується у 2010 році та набуває значення 1,05. Враховуючи те, що оборотні активи підприємств в переважній більшості складаються з низьколіквідних оборотних активів та дебіторської заборгованості, своєчасність погашення якої в повному обсязі викликає сумнів, спроможність підприємств галузі своєчасно розрахуватися  за поточними зобов’язаннями значно знижується.

Таким чином, враховуючи зміну обсягу та структури оборотного капіталу за період з 2005 року по 2010 рік можна виділити наступні властивості формування обсягу та структури оборотного капіталу підприємств   залізничного машинобудування України: забезпечення формування більшої частини активів підприємств у формі оборотного капіталу;  перетікання оборотного капіталу із матеріальної до нематеріальної сфери;  нарощування обсягів дебіторської заборгованості; формування обмеженого обсягу високоліквідних елементів оборотного капіталу у стабільних умовах функціонування;  використання товарних кредитів та короткострокових банківських кредитів  як   основного   джерела   формування   оборотного   капіталу   підприємств   галузі;  зниження економічної активності підприємств; погіршення фінансової незалежності підприємств при формуванні структури джерел фінансування оборотного капіталу; високий вплив зовнішніх умов функціонування на стану та структуру оборотного капіталу.

Висновки. Зазначені властивості стану та динаміки оборотного капіталу на підприємствах залізничного машинобудування створюють загрозу зниження їх ліквідності та втрати платоспроможності, спричиняють нарощення короткострокового позикового капіталу у вигляді кредиторської заборгованості та банківських кредитів за низького рівня кредитоспроможності. Виявлені фінансово-економічні проблеми обумовлюють недостатність коштів для проведення реконструкції та технічного переоснащення підприємств галузі, низький рівень інноваційної активності, зниження інвестиційної привабливості компаній та значний відтік інженерних і робітничих кадрів.

Таким чином, в умовах ринкової економіки, коли підприємства, з одного боку, мають широкий вибір контрагентів серед постачальників та покупців, отримують можливість надання та отримання товарних кредитів, а з іншого – стикаються з проблемою недобросовісних розрахунків, в умовах обмеження пропозиції на ринку кредитних ресурсів, відсутності підтримки платоспроможності підприємств галузі зі сторони держави, зростає роль раціонального та якісного управління оборотним капіталом підприємств.

 

Література:

1. Бланк И.А. Управление капиталом: Учебный курс. –К.: Ника-Центр, 2004. – 576с.

2. Бригхэм Ю.Ф., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд./ Пер. с англ. Под ред. к.э.н. Е.А. Дорофеева. – Спб.: Питер, 2007. – 960с.   

3. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.—2-е изд., перераб. и доп.—М.: Финансы и статистика, 2000.—512 с.

4. Крутин Ю.В. Проблемы финансового менеджмента промышленных предприятий по управлению оборотным капиталом // Вестник удмуртского университета, 2011. - №1. – С. 52-57

5. Мартякова О.В., Заглада Р.Ю. Дослідження політики управління оборотними активами вугледобувних підприємств // Збірник наукових праць ДонДУУ: «Соціальні та економічні проблеми розвитку України, регіонів та підприємств»: Серія «Економіка». – Донецьк: ДонДУУ, 2007. - № 84. – с. 284-297

6. Семенов Г.А. Бугай А.В., Єропутова О.О. Економічний механізм формування та використання оборонтого капіталу підприємств: монографія/ Г.А. семенов, А.В. Бугай, О.О. Єропутова. – Запоріжжя: КПУ, 2009. – 364с.

7. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник. –К.: КНЕУ, 2003. – 554с.

8. Фролова Т.О. Фінансовий аналіз: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення і практичних завдань: - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 253с.

9. Дані Державної служби статистики України стосовно наявної статистичної інформації щодо окремих показників діяльності підприємств за видом економічної діяльності «Виробництво залізничного рухомого складу» за 2005-2010 роки / Державна служба статистики України. – 2011. - № 13/3-12/171. - 3 с.

 

Стаття надійшла до редакції 03.05.2012 р.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"