Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА


УДК 65.011.2:621:330.3

 

О. С. Якименко,

аспірантка кафедри менеджменту,

Національний технічний університет України «КПІ»

 

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ПОДІЙ НА СЦЕНАРІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

IMPACT OF EVENTS IN SCENARIOS FINANCIAL CONDITION OF INDUSTRIAL COMPANIES

 

Побудовано схему сценарного тексту та сценарії зміни фінансового стану промислових підприємств на 2012-2016 роки. Виявлено події, які визначатимуть тенденції розвитку підприємств.

Ключові слова: розвиток, подія, сценарій, фінансовий стан, підприємство.

 

A scheme of scenario’s text and script changes the financial condition of industrial enterprises in 2012-2016 years were constructed. Events that determine trends in business were identified.

Keywords: development, event, scenario, financial condition, enterprise.

 

 

Вступ. Одним з положень сучасної парадигми управління промисловим підприємством є обґрунтування декількох варіантів стратегій, що зумовлено невизначеністю та мінливістю зовнішнього середовища, складністю та багатоаспектністю внутрішнього та полягає в застосуванні сценарного (поліваріантного) підходу до формування стратегій. Сценарії створюють не для передбачення майбутнього, а для виявлення тенденцій розвитку певного об’єкту в часі. За рахунок сценарного підходу підприємство здатне враховувати найбільш сприятливі фактори і події, разом з тим, готуватися до впливу негативних.

Питанням дослідження тенденцій розвитку підприємств на основі сценарного методу приділили увагу такі вчені як Г. Мінцберг, А. Пригожин, К. Боумен, Т. Клебанова, О. Раєвнєва, В. Грачев, Н. Касьнова та інші [1-5]. Актуальною залишається проблема дослідження впливу подій на сценарії фінансового стану промислових підприємств.

Постановка задачі. Метою статті є побудова схеми сценарного тексту та сценаріїв зміни фінансового стану промислових підприємств шляхом виявлення тих подій, які визначатимуть тенденції розвитку підприємств. Теоретичною основою виступають методи: спостереження, аналіз і синтез інформації, метод збору та теоретичного узагальнення отриманих результатів.

Результати. Майбутнє є нескінченістю розгалужених можливостей і гіпотетичних подій, які можуть виникнути та вплинути на діяльність господарських суб’єктів, при цьому кожна з них так малоймовірна, що їх не враховують під час створення найпродуманіших прогнозів. Хоча зрозуміло, що деякі з цих дуже малоймовірних подій все ж таки відбудуться. Унаслідок чого плани ґрунтуються на майбутньому, яке певно не станеться. Г. Мінцберг вважає, що побудова сценаріїв та планування умовних подій як їхнього наступного етапу можуть виявитися ефективними лише тоді, коли невизначеностей у світі небагато і вони чітко сформульовані [1, с. 223].

Сценарій, на думку Т. Клебанової, є системою припущень про поведінку ряду невизначеностей та їх поєднання у майбутньому. В результаті, сценарне моделювання передбачає визначення можливих наслідків виявлення тих чи інших невизначених в теперішній час факторів та подій [4, с. 104]. К. Боумен під методом сценаріїв розуміє “реалістичний опис того, які тенденції можуть виявитися в майбутньому” [3, с. 53]. Сценарний метод пропонує різні можливості розвитку подій і дозволяє підприємству підвищити готовність до всіх уявних або неуявних варіантів свого розвитку в майбутньому. Всі зусилля спрямовуються в напрямку найбільш доцільного варіанту, який вважається кращим і таким, що може бути реалізованим. При цьому, зберігається готовність до появи й інших варіантів. Розгляд різних можливостей руху передбачає виокремлення “елементарних технологічних ланок” [2, с. 413], тобто наслідків виду: “що буде, якщо…”. Процедура вибору надає можливість повернення до початкових точок, станів, стадій і, що дуже важливо, дає можливість переходу з одного варіанту на інший, оскільки ці варіанти розглядаються як синхронні.

К. Боумен [3, с. 53-54] для реалістичного опису вияву майбутніх тенденцій у фінансовій та інших сферах пропонує апробувати стратегії за трьома сценаріями:

¾             оптимістичний сценарій (фінансові відносини зі споживачами, посередниками, регулюючими органами, дії конкурентів сприятливо позначаються на положенні суб’єкта господарювання в майбутньому);

¾             песимістичний сценарій (комплекс вказаних факторів відображає найбільш негативний варіант розвитку подій для підприємств);

¾             ймовірний (найбільш правильний) сценарій, тобто той, який займає середнє положення між двома першими.

Такі види сценаріїв дозволяють встановити ключові фактори макро- і мікросередовища, які підприємства повинні врахувати при створенні стратегії. Н. Касьянова зазначає, що “аналіз лише трьох базових сценаріїв розвитку вже не може повною мірою задовольнити потреби підприємств в умовах крайньої нестабільності поведінки зовнішнього середовища” [5, с. 212]. В таких умовах особливо гостро постає проблема передбачення розвитку можливих подій у майбутньому, оцінка очікуваних наслідків, створення умов для адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища.

Сценарний метод забезпечує наочність, яка дозволяє краще орієнтуватися в проблемах. Так, на рис. 1 представлені сценарні тексти, що формуються з таких структурних компонент як подія.

 

 

Рис. 1. Схема сценарного тексту для промислових підприємств

*побудовано автором на основі [2]

 

Процес переходу від однієї стадії до іншої передбачає здійснення сценарних кроків і полягає в дослідженні подій і чергових наслідків (рис. 1). А. Пригожин вважає, що можна простежити максимум 3-4 кроки, але з різних варіантів [2, с. 414]. Більшу кількість кроків сценарій не витримує через надмірну невизначеність самих можливостей. На схемі сценарного тексту представлені події, що можуть здійснювати стабілізуючий або дестабілізуючий вплив на фактори, а саме: укладення договорів, замороження програм модернізації, доступність кредитних засобів, зміна вартості енергоресурсів і мита на комплектуючі. В свою чергу, до факторів, що впливають на функціонування машинобудівної промисловості належать: велика фондоємність, тривалі цикли виробництва та окупності капітальних вкладень, значна кількість контрагентів, кредитозалежність, величина митних зборів за імпортовані комплектуючі, вартість енергоресурсів. До макрофакторів належить орієнтованість на зовнішніх споживачів, попит яких визначається їх купівельною спроможністю.

Ринок України відкритий для готової продукції за рахунок нульового митного тарифу, в той час як комплектуючі ввозяться зі значним митом. В результаті, виникають несприятливі умови для розвитку промислових підприємств, яким для виробництва своєї продукції необхідно купувати цілу низку матеріалів, устаткування та комплектуючого обладнання. Для вирішення цієї проблеми в 2011 р. на розгляд Верховної Ради України було внесено Проект Закону України Про визнання галузі машинобудування однією з пріоритетних у промисловості України [6]. У відповідності з цим проектом вносяться зміни до Закону України Про Єдиний митний тариф в частині звільнення від сплати ввізного мита у період з 1 січня 2012 року до 1 січня 2020 року при ввезенні на митну територію України сировини та матеріалів, комплектуючих виробів та інших матеріальних цінностей, що використовуються для потреб розробки та/або виробництва продукції машинобудування (призначеної виключно для реалізації на експорт) підприємствами - суб'єктами машинобудування.

Гострим залишається питання оподаткування промислових підприємств. Машинобудування є галуззю з істотним приростом валової доданої вартості, але за рахунок експортоорієнтованості не надає бюджету доходів із ПДВ, оскільки оподатковується за нульовою ставкою податку з подальшим відшкодуванням ПДВ із державного бюджету [7, с. 261]. Хоча за 2011 р. обсяги відшкодування на рахунки платників ПДВ зросли на 74%, тобто до 38,7 млрд. грн. недосконалість схем зазначеного відшкодування гальмує розвиток галузі в результаті виникнення значного навантаження на оборотний капітал експортерів [7, с. 15]. За розрахунками уряду, інвестиційний ресурс від надання податкових преференцій суб`єктам господарювання у 2012 році складе 47 млрд. грн.

Доступність кредитних засобів залежить від стану банківської системи України, між тим, для неї характерна недостатня прибутковість банків − фінансовий результат залишається негативним третій рік поспіль. Дефіцит ліквідності в умовах зростання наприкінці 2011 року платоспроможного попиту на кредитні ресурси обумовило зростання процентної ставки по кредитах в національній валюті з 13,9 % на 01.08.2011 р. до 17,2 % на 01.01.2012 р. Також, зберігаються потужні ризики для курсової стабільності через нарощування зовнішніх боргів сектором державного управління – за 9 місяців 2011 р. борг зріс на 1,67 млрд. дол. США, або на 6,7%, усього валовий зовнішній борг України збільшився на 5,8 млрд. дол. США, або на 4,9%, причому, за даними НБУ, у 2012 р. загальна потреба в коштах для обслуговування державного та гарантованого державою боргу складе 6,8 млрд. дол. [8]. Дисбаланси у державних фінансах і значні розміри державного боргу країн ЄС здійснюють негативний вплив на економіку України. Хоча, деякі експерти стверджують, що проблеми у Єврозоні мають незначний вплив на нашу економіку, оскільки уряд і приватні інвестори не вкладали грошей у суверенні папери держав ЄС, тому тиску на їхній фінансовий стан бути не може. У географічній структурі експорту ЄС для України не є ключовим партнером, тому великих ризиків для українських виробників немає. Україна поставляє до ЄС переважно сировину і напівфабрикати, попит на які доволі стабільний [9].

Основними подіями, що визначатимуть розвиток підприємств в найближчій перспективі будуть події пов’язані з рівнем попиту, цінами на енергоресурси, інвестиційним кліматом, податковою політикою, програмами модернізації, митними ставками та можливістю залучення кредитних засобів. Для побудови сценаріїв на основі цих подій було розглянуто діяльність низки підприємств машинобудівної галузі, розташованих в Миколаївській області. Хоча суднобудування й дотепер визначає специфіку промислового комплексу Миколаївської області та Південного регіону загалом, більша частина розглянутих підприємств здійснили повне або часткове перепрофілювання порівняно до мети їх створення і функціонування в межах адміністративно-командної економіки СРСР. Втім вони залишилися в рамках машинобудівної галузі. Подолавши затяжну кризу пов’язану з розривом виробничих ланцюгів економіки СРСР, підприємства машинобудівної галузі в останні роки знову зіткнулися з фінансовими труднощами. Погіршення фінансових показників загалом по галузі свідчить про кризовий стан багатьох підприємств. Об’єктами аналізу стали наступні машинобудівні підприємства: ПАТ “Конвеєрмаш” (виробництво підіймально-транспортного устатковання, електророзподільної та контрольної апаратури), ПАТ “Завод “Фрегат” (виробництво машин та устатковання для сільського та лісового господарства), ТДВ “Первомайськдизельмаш” (виробництво двигунів та турбін), ПАТ “Завод “Екватор” (виробництво радіаторів та котлів центрального опалення, промислового холодильного та вентиляційного устатковання, будування та ремонт суден), ПрАТ “Миколаївський машинобудівний завод” (виробництво чавуну, сталі та феросплавів, виробництво труб та фітингів для труб зі сталі, парових котлів), ТДВ “Бриг” (виробництво машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів), ДАХК “Чорноморський суднобудівний завод” (будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден). В таблиці 1 представлені сценарії зміни фінансового стану цієї групи машинобудівних підприємств в період з 2012 по 2016 роки.

 

Таблиця 1.

Сценарії зміни фінансового стану по досліджуваній групі машинобудівних підприємств на 2012-2016 рр.

Сценарій

2012

2013

2014

2015

2016

S1 (оптимістичий)

4,6019

6,8090

9,0161

11,2232

13,4303

S2 (реалістичний)

0,0234

0,0195

0,0157

0,0118

0,0079

S3 (песимістичний)

-3,3219

-4,9518

-6,5817

-8,2116

-9,8414

 

Сценарії (табл. 1) побудовані на основі дослідження первинних показників фінансової діяльності підприємств не можна назвати остаточними та повними, утім вони є основою для виявлення ключових тенденцій зміни фінансового стану машинобудівних підприємств Миколаївської області. Графічно ці сценарії зміни фінансового стану наведені на рис. 2.

 

Рис. 2. Сценарії змін фінансового стану машинобудівних підприємств Миколаївської області (2012-2016 рр.)

*побудовано автором за власними розрахунками

 

За умов оптимістичного сценарію (рис. 2) продукція підприємств машинобудівної галузі користуватиметься попитом, тобто будуть значні замовлення, а кредитні засоби залучатимуться на вигідних умовах, в той же час, необхідні енергоресурси будуть купуватись за прийнятними цінами. На сьогоднішній день, основною статтею собівартості продукції є вартість енергоресурсів, у тому числі й газу, хоча в радянські часи ситуація була протилежною. Реалізація зазначеного сценарію є основою модернізації виробництва.

Песимістичний сценарій можливий при негативному розвитку подій. З огляду на високий ступінь експортної залежності національної економіки та високий рівень сприйняття міжнародними інвесторами кредитного ризику України, вплив на Україну ймовірної нової глобальної рецесії може бути значним. Погіршення умов співпраці з Росією, яка є найбільшим споживачем продукції машинобудування і постачальником енергоресурсів та комплектуючих, невирішення фінансових проблем країн Європи, що ускладнить питання доступності кредитних засобів як для банків, так і для реального сектору економіки України можуть стати визначальними, як і замороження програм модернізації, в процесі функціонування машинобудівної галузі.

Визначення найбільш ймовірних сценаріїв розвитку подій в реалістичному ракурсі здійснюється на основі визначення логічних взаємозв'язків між можливими подіями та їх варіантами. Для цього досліджується наукова література, а також публікації з питань економіки та управління підприємством. В таблиці 2 наведені варіанти реалістичних сценаріїв зміни фінансового стану підприємств з 2012 по 2016 роки.

 

Таблиця 2.

Реалістичні сценарії зміни фінансового стану машинобудівних підприємств на 2012-2016 рр.

Сценарій

2012

2013

2014

2015

2016

R1 (реалістичний сценарій 1)

-3,0343

-1,3413

-4,0696

-2,2562

-2,7137

R2 (реалістичний сценарій 2)

-0,6598

-0,7467

-1,4280

-1,0670

-1,2272

R3 (реалістичний сценарій 3)

-1,3078

-0,5239

-2,2843

0,1959

0,5558

 

Варіанти реалістичних сценаріїв (табл. 2) змінюються в залежності від різних варіантів розвитку подій. Графічно зазначені зміни зображено на рис. 3.

 

Рис. 3. Варіанти реалістичних сценаріїв змін фінансового стану машинобудівних підприємств Миколаївської області (2012-2016 рр.)

*побудовано автором за власними розрахунками

 

Варіант 1 реалістичного сценарію (рис. 3) передбачає покращення фінансового стану підприємств до 2013 року за умов отримання замовлень від основних торгових партнерів, успішного вирішення газового питання, отримання кредитів на вигідних умовах та зменшення митних ставок на комплектуюче обладнання. З 2013 по 2014 роки ситуація значно погіршиться в результаті чергового підвищення цін на енергоресурси, що збільшить собівартість продукції та зменшить рівень конкурентоспроможності. Також негативний вплив будуть здійснювати виплати по отриманих кредитах і заморожені програми модернізації. В той же час, за рахунок державних програм пожвавлення попиту на внутрішньому ринку і відповідних реформ з 2014 по 2015 рр. буде спостерігатись злам негативних тенденцій. Світовий економічний розвиток забезпечить надходження необхідних прямих іноземних інвестицій в оновлення виробництва.

Збереження стабільних тенденцій, хоча з незначним негативним відхиленням демонструє другий варіант реалістичного сценарію. Події, що можуть виступити каталізаторами такого сценарію з 2012 по 2016 рр. є послідовністю регуляторних заходів вирішення проблем в реальному, бюджетному та фінансовому секторах як на рівні України, так і світової економіки в цілому. Тимчасове зниження ціни на російський газ до економічно обґрунтованого рівня дозволить зменшити собівартість продукції в поєднанні з поступовим впровадженням енергозберігаючих технологій підтримають стабільні тенденції, хоча питання недостатньої ліквідності залишатимуться відкритими.

Третій варіант реалістичного сценарію в період з 2012 по 2013 рр. поєднує стабілізуючі події збільшення експортного попиту та виважене підвищення кредитних ставок на фінансові ресурси банків. Але накопичення структурних дисбалансів погіршать показники діяльності підприємств з 2013 по 2014 роки. Після чого, спеціальні антикризові заходи та важелі державної економічної політики, спрямовані на структурну модернізацію економіки згідно сучасних світових тенденцій послаблятимуть негативні впливи з 2015 по 2016 рр. і успішно здійснюватимуть посткризове відновлення економіки.

Висновки. Використання сценарного методу для виявлення тенденцій розвитку промислових підприємств є альтернативою прогнозам на сьогоднішній день. Мінливість, невизначеність суспільного та організаційного розвитку досягли такого ступеня, що прогнози стали нездійсненними та виявилися неможливими, незважаючи на складний математичний апарат, в той час як, застосування сценаріїв надає наочне уявлення про все, що може статися з підприємствами у графічній формі та можливість працювати з майбутнім, уникаючи прогнозів.

Побудовано схему сценарного тексту для промислових підприємств, в основу якої покладено процес послідовного здійснення сценарних кроків від подій до показників, що визначають комплексний фінансовий стан. На основі поєднання різних подій сценарного тексту проаналізовано варіанти зміни фінансового стану, що визначатимуть розвиток промислових підприємств в найближчій перспективі.

 

Список використаних джерел:

1. Мінцберг Г. Зліт і падіння стратегічного планування / Г. Мінцберг; пер. з англ. Катерини Сисоєвої. - К. : Вид-во О. Капусти, 2008. ‑ 389 с. ‑ (|Бібліотека управлінських рішень від Інтерпайп).

2. Пригожин А.И. Методы развития организаций — М.: МЦФЭР, 2003. — 863 с.: ил., табл.

3. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. — М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. ‑ 175 с.

4. Механизмы и модели управления кризисными ситуациями / [Клебанова Т.С., Грачев В.И., Раевнева Е.В. и др.; под ред. Т.С.Клебановой]; НАН Украины, НАН Украины, Н.-и. центр. индустр. пробл. развития. — Х.: ИНЖЕК, 2007. — 195 с.: ил., табл. — (Научное издание). Парал. тит. л. англ. — Библиогр.: с. 158-162.

5. Моделювання системи розвитку машинобудівного підприємства / [Н. В. Касьянова та ін.]; Донец. ун-т економіки та права. — Донецьк: ДонУЕП, 2010. — 260 с.: іл., табл. Авт. зазнач. на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 252-260.

6. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України "Про визнання галузі машинобудування однією з пріоритетних у промисловості України": [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GF76M00A.html.

7. Прогнозування макроекономічних наслідків упровадження Податкового кодексу України / [Ф. О. Ярошенко та ін.]; за ред. Ф. О. Ярошенко; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фін. упр.» — К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2010. — 366 с.: іл., табл. Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

8. Щодо пріоритетних завдань економічної політики України в 2012 році [Електронний ресурс] / Я. Жаліло, Д. Покришка // Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/727/.

9. Як влада виправдовує власні промахи глобальною кризою... [Електронний ресурс] / О. Левицький // Режим доступу: http://economics.unian.net/ukr/detail/121890.

Стаття надійшла до редакції 13.03.2012 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"