Українською | English

BACKMAIN


УДК 336(045)

 

О. В. Пустяк,

аспірант,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ

 

У статті розглянуто проблемні питання аналізу забезпеченості підприємства власними засобами. Визначено роль та значимість розрахунку теоретичної потреби у власному капіталу підприємства. Запропоновано власні організаційно-методичні положення аналізу забезпеченості комунального унітарного підприємства власним капіталом.

 

The article discusses issues of sufficiency analysis of the enterprise's own means. The role and significance of the theoretical calculation of necessity in equity companies. To their own organizational and methodical analysis of security provisions of the communal  unitary enterprise equity.

 

Ключові слова: комунальне унітарне підприємство, власний оборотний капітал, власний капітал, платоспроможність.

 

Keywords: communal unitary enterprise, own working capital, own capital, solvency.

 

 

Вступ.

Моніторинг достатності забезпечення власним капіталом підприємства є одним із найважливіших методів управління власними засобами. Аналіз забезпеченості комунального унітарного підприємства (далі КУП) власними засобами проводиться з метою визначення їх оптимальної потреби, адже нестача власного капіталу як при заснуванні КУП, так і подальшому здійсненні господарської діяльності, викликає фінансові труднощі, а подекуди і неспроможність підприємства освоїти та збільшити виробничі потужності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питання достатності забезпечення власними засобами підприємства вивчалося І.О. Бланк, П.А. Фомін, Т.В. Момот, Л.Г. Соляник, Л.О. Бетяхіною, Г.В. Давидовою та іншими науковцями. Проте більшість сучасних наукових досліджень з питань організації та методики аналізу забезпеченості підприємства власним капіталом обмежується лише розрахунком коефіцієнту забезпеченості власними оборотними засобами як складової методики аналізу платоспроможності підприємства. Дослідження літературних джерел свідчить про відсутність окремого, систематизованого дослідження стосовно.

У той час, як дослідженню ролі, призначення, методів аналізу достатності забезпечення підприємства власним капіталом не відведено належної уваги, ще є особливо актуальним у контексті реформаційних процесів у комунальному секторі економіки.

Мета статті.  

Мета дослідження полягає у вивченні та систематизації наукових досліджень забезпеченості підприємства власними засобами та обґрунтування власної методики розрахунку теоретичної потреби у власному капіталі для комунального унітарного підприємства.

Результати досліджень.

Згідно із ч. 4 ст. 78 Господарського кодексу України, розмір статутного капіталу КУП, як єдиної складової власного капіталу на момент заснування підприємства, встановлює орган місцевого самоврядування – єдиний засновник КУП. На даний час визначення розміру статутного капіталу органами місцевого самоврядування здійснюється без економічних розрахунків, на основі певного емпіричного досвіду, що, як засвідчує критичний аналіз економічного стану комунальної галузі, у більшій мірі сприяє виникненню дефіциту власного капіталу КУП.

Метою формування капіталу КУП є придбання необхідних активів для подальшого виконання делегованих органами влади соціальних функцій. Враховуючи виключне значення комунального сектору економіки, достатність забезпечення власним капіталом комунальних підприємств є ключовим фактором, що забезпечує умови ефективної господарської діяльності. 

Власний оборотний капітал вказує, яка частина оборотних активів фінансується за рахунок власних засобів. У науковій літературі даний показник називають також робочим капіталом, власним обіговим капіталом (засобами) тощо. За своїм економічним змістом коефіцієнт забезпеченості власним оборотним капіталом наближений до показників фінансової стійкості. Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства [4] та більшістю теоретиків економічного аналізу [1, с.288-291; 3, с.240-241; 7, с.315-318; 6, с.95-96 та ін.] запропоновано розглядати дані показники саме у складі аналізу фінансової стійкості підприємства.

На сьогодні в економічному аналізі, фінансовому менеджменті та у рекомендованих законодавцем методичних рекомендаціях головним чином зосереджено увагу на визначенні коефіцієнта забезпеченості власним оборотним капіталом, який розраховується як співвідношення власних оборотних засобів (власний капітал за вилученням суми необоротних активів) та оборотних активів. Втім, за такої простоти розрахунку, єдності стосовно алгоритму розрахунку та нормативного значення даного показника не досягнуто (таблиця 1).

 

Таблиця 1.

Порівняльний аналіз методик розрахунку коефіцієнта забезпеченості власним оборотним капіталом

№ з/п

Автор, джерело

Порядок розрахунку (формула)

Нормативне значення

1

Методичні рекомендації [4]

(ВК + ЗНВП + ДМП – НА) / ОА,

де ВК – власний капітал; ЗНВП – забезпечення наступних виплат і платежів; ДМП – доходи майбутніх періодів; НА – необоротні активи;     ОА – оборотні активи.

N>0,1

2

А.С. Бобильова

[2, с.52-53]

(ВК + ЗНВП + ДМП – (НА+А)) / ОА,

де ВК – власний капітал; ЗНВП – забезпечення наступних виплат і платежів; ДМП – доходи майбутніх періодів; НА+А – первісна (відновлювальна) вартість необоротних активів; ОА – оборотні активи.

N>0,6-0,8

3

А.Д. Шеремет [7, с.316]

(ВК + ДЗК – НА) / ОА,

де ВК – власний капітал; ДЗК –довгостроковий залучений капітал; НА – необоротні активи;     ОА – оборотні активи.

N>0,6-0,8

4

К.М. Суренко

[5, с.253-254]

(ВК – НА) / ОА,

де ВК – власний капітал; НА – необоротні активи; ОА – оборотні активи.

N>0,5

5

Колектив підручника за редакцією М.Г. Чумаченка [3, с.240-241]

(ОА – ПЗ) / ОА,

де ОА – оборотні активи; ПЗ – поточні зобов’язання.

N>0,1

 

Як свідчить аналіз практичної ситуації у комунальному секторі економіки, фізичний обсяг власного капіталу КУП є більшим, ніж його фінансова оцінка. Як на нашу думку, в суму власного фізичного капіталу КУП необхідно включати розмір цільового фінансування, наданого на капітальні інвестиції та доходів майбутніх періодів. Такий підхід можна пояснити необхідністю використання у розрахунках стабільної частини власного капіталу (адже забезпечення наступних витрат і платежів є майбутнім зобов’язанням, тоді як і у доходах майбутніх періодів також є суми наданих державою субсидій, дотацій тощо).

Оскільки суму деяких зобов’язань  із загального розміру доходів майбутніх періодів вирахувати досить важко, пропонуємо, до розрахунку включити суми коштів цільового фінансування – потенційних джерел поповнення власного капіталу та сплачених на рік уперед комунальних платежів.

Отже, розрахунок коефіцієнта забезпеченості власним оборотним капіталом КУП пропонуємо розраховувати за формулою:

 

Кзаб.вок = (ВК+ ДМП + Цфкап - НА) / ОА,                               (1)

 

де Кзаб.вок – коефіцієнт забезпеченості власним оборотним капіталом; ВК – власний капітал; ДМП – доходи майбутніх періодів у частині сплачених наперед комунальних платежів; Цфкап. – цільове фінансування капітальних інвестицій; НА – необоротні активи; ОА – оборотні активи.

Оскільки підприємства комунального сектору економіки є фондоємними, то основна частина власного капіталу спрямовується на формування необоротних активів, тоді як оборотним активам відводиться другорядна роль. Тому, нормативний показник коефіцієнта забезпеченості власним оборотним капіталом не повинен бути меншим ніж 0,1.

Рівень забезпечення необоротних активів власним капіталом розраховується за формулою як співвідношення першого розділу активу балансу (необоротні активи) та першого розділу пасиву балансу (власний капітал) [3, с.241].

З огляду на висловлене бачення стосовно суми реального власного капіталу, формула розрахунку коефіцієнта забезпеченості необоротних активів власним капіталом набуває вигляду:

 

КзабВНК = НА / (ВК + ДМП + Цфкап),                                       (2)

 

де КзабВНК – коефіцієнт забезпеченості власним необоротним капіталом; ВК – власний капітал; ДМП –сума доходів майбутніх періодів у частині сплачених наперед комунальних платежів; Цфкап. – цільове фінансування капітальних інвестицій; НА – необоротні активи.

Приблизне значення цього показника пропонуємо визначати у такому діапазоні: не менше 0,5 – 0,8.

Наступним етапом у методиці визначення достатності власного капіталу є виявлення резерву розвитку чи недостачі власного капіталу. У результаті проведеного дослідження балансів КУП Полтавської області виявлено, що необоротні активи фінансуються із надлишком.

Серед наукових розробок стосовно стратегій формування власних фінансових ресурсів слід виділити праці І.О. Бланка [1], П.А. Фоміна та  В.В. Хохлова [6]. Так, в основі політики формування власних фінансових ресурсів згадувані науковці виділяють один із найважливіших етапів: визначення загальної потреби у власних засобах. Формулу визначення потреби у власному капіталі можна представити таким чином:

 

ПВК = (К х ЧВК) / 100 – СКп + Пвикор,                                       (3)

 

де ПВК – потреба у власному капіталі; К – загальна потреба у капіталі (сума активів); ЧВК – планована частка власного капіталу у загальній сумі капіталу;   СКп – сума статутного капіталу на початок періоду; Пвикор – розмір використаного протягом аналізованого періоду прибутку [6, с.95-96].

Для того, щоб достовірно розрахувати потребу у власному капіталі, необхідно провести попередньо ряд аналітичних процедур: розрахувати оптимальну для даного підприємства структуру капіталу, при якій буде досягнуто збільшення показника рентабельності власного капіталу та оптимальне значення фінансової залежності; визначити за аналітичними даними бухгалтерського обліку  розмір використаного прибутку (оборот за дебетом рахунку 443 «Прибуток використаний у звітному році»).

Ми пропонуємо значно простіший спосіб визначення теоретичної потреби у власному капіталі на основі запропонованих законодавством [4] граничних норм розміру власного оборотного капіталу – 0,1, тобто 10%. Отже, виходячи із того, що необоротні засоби КУП стовідсотково забезпечуються власним капіталом, а оборотні засоби, як мінімум, мають фінансуватися на 10% із власних коштів, виведемо рівняння:

 

ПВК = НА + 0,1ОА,                                                                           (4)

 

де  ПВК – потреба у власному капіталі; НА – розмір необоротних активів, необхідний для безперебійного функціонування підприємства; ОА – планований розмір запасів, готової продукції та витрат на незавершене виробництво.

Запропонована автором методика та організація визначення теоретичної потреби у власному капіталу є актуальним не лише в контексті оптимізації процесу управління власними засобами на підприємстві, а й для вирішення практичних завдань зі встановлення мінімального розміру статутного капіталу, як єдиної складової власного капіталу на момент заснування КУП, органом місцевого самоврядування.

 

Список використаних джерел:

1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учебное пособие / И. А. Бланк. – 2-е узд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр. – 2004. – 656 с.

2. Бобылева А.С. Аналитический подход к оценке и восстановлению платежеспособности предприятия / А.С. Бобылева // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии, 2009. - №1(9). – С.50 – 54.

3. Економічний аналіз: навч. посібник / [Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбатюк М.І. та ін.]; під ред. М. Г. Чумаченка. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.:КНЕУ, 2003. – 556с.

4. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені наказом Міністерства економіки України №14 від 19.01.2006 р., зі змінами та доповненнями

5. Суренко Е.Н. Проблемы и методы поддержания финансовой устойчивости предприятий АПК / Е.Н. Суренко // Вестник Оренбургского государственного университета, 2006. - №10. – Часть 2. – С.252 – 257.

6. Фомин П. А. Оценка эффективности использования финансов предприятий в условиях рыночной экономики: Монография / П. А. Фомин, В. В. Хохлов.-М.: Высшая школа, 2002.- 264c.

7. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 415 с.

Стаття надійшла до редакції 14.09.2011 р.

 

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"