Українською | English

BACKMAIN


УДК: 339.7

 

О. Ю. Подмарьов,

аспірант 3-го року навчання без відриву від виробництва, кафедри міжнародних фінансів  спеціальність: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, Українського Державного Університету фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

 

Матеріали конференції "Сучасний податковий кодекс - зміни в оподаткуванні підприємств", Університет "КРОК", вересень 2011 р., тези до дисертаційної роботи «Механізм податкового стимулювання інвестиційного клімату України»

 

 

Теоретико-методологічні засади дослідження системи прибуткового оподаткування та його впливу на інвестиційну діяльність

(тези до першого розділу)

 

 Актуалізація питання використання податків як стимулюючого інструменту інвестиційної діяльності підприємницького сектору останнім часом набула свого апогею. Провідні економісти та фахівці з державного управління намагаються розробити ефективний механізм функціонування системи оподаткування, з тим щоб стимулююча функція податків могла бути використана найповніше. Саме пошук інструментів ефективної взаємодії системи прибуткового оподаткування юридичних осіб та інвестиційних процесів має бути наріжним каменем в процесі реформування податкової системи України.

Теоретико-методологічні засади дослідження системи прибуткового оподаткування визначають необхідність філософського переосмислення сутності податків як економічного регулятора з огляду на історичний шлях їх розвитку. Має бути проаналізована ґенеза теорій оподаткування з точки зору системного аналізу впливу податків на, особливо прибуткового оподаткування, на стимулювання інвестиційної активності суб’єктів господарської діяльності.

Досліджуючи та аналізуючи гносеологічні основи оподаткування прибутку підприємства було доведено, що прозорість та стабільність системи оподаткування впливає на величину та інтенсивність інвестиційної діяльності, а також на її галузеву структуру. Ґрунтуючись на системних принципах аналізу організації і контролю за системою оподаткування можемо стверджувати, що роль держави з огляду на стимулюючу функцію прибуткового оподаткування має зводитися до регулюючої функції. При цьому регулювання має бути не тотальним, а скоріше відбуватися за принципом «невидимої руки», тобто суб’єкти господарювання не повинні відчувати на собі прямий вплив податкових органів, а лише вплив у формі створення умов сприятливих для їх діяльності. в подальшому саме створення таких умов і буде тим механізмом, який забезпечить зростання інвестиційної активності юридичних осіб.

Таким чином, проаналізувавши теоретико-методологічну основу функціонування системи оподаткування приходимо до висновків, що найбільш повно стимулююча функція прибуткового оподаткування, в аспекті підвищення інвестиційної активності суб’єктів господарювання, розкривається через розробку та використання ефективного інструментарію оподаткування, який би чітко окреслював межі державного впливу та був гнучким до змін ринкової кон’юнктури. Все це в свою чергу призведе до підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, через підвищення рівня її стабільності і, як наслідку, рівня довіри суб’єктів господарювання.

Що стосується сучасного податкового інструментарію та його стимулюючого впливу на інвестиційної діяльності, то необхідно зазначити, що головною позитивною стороною податку на прибуток вважається те, що він ставить рівень оподаткування в пряму залежність від джерела його сплати - прибутку. Отже, він може відігравати надзвичайно важливу роль в реалізації принципу справедливості та в регулюванні фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання. Тобто, регулюючі можливості податку на прибуток виходять з його об'єкта оподаткування - прибутку. Прибуток для підприємства є багатогранною категорією, яка впливає на всі сторони підприємницької діяльності. Сама суть підприємництва передбачає основною метою ведення господарської діяльності отримання   прибутку [14].

За рахунок прибутку підприємство має можливості вкладати кошти в розширення спектру своєї господарської діяльності, тобто придбавати нові засоби праці, основні фонди, в більших об'ємах сировину, матеріали, фінансувати діяльність щодо створення інноваційних технологій та ін. Прибуток може спрямовуватись на формування резервного фонду, здійснення інвестиційної діяльності, створення додаткових соціальних гарантій працівникам, для виплати частини прибутку власникам підприємства [17]. Але, таким чином перерозподіляється чистий прибуток, тобто прибуток після оподаткування. Тому, наслідком оподаткування прибутку вже будуть  масштаби та обсяги здійснення такого розподілу.

Зауважимо, що вплив оподаткування прибутку на інвестиційну діяльність підприємств має досить важливе значення для розвитку всього підприємницького сектору. Річ в тому, що самофінансування є одним з найбільш ефективних джерел отримання поточних фінансових ресурсів, спрямованих на стратегічний розвиток підприємства. Без такого інструменту, орієнтуючись лише на фінансовий сектор, як потенційне джерело інвестицій підприємство не мало б змогу швидко розвиватися та оперативно реагувати на зміну зовнішнього середовища. Методологічна сутність впливу прибуткового оподаткування на рівень інвестиційної діяльності підприємства полягає в тому, що від ефективності системи оподаткування в цілому, та оподаткування прибутку підприємства зокрема, залежить ступінь ефективності перерозподілу фінансових ресурсів та їх використання з найменшими для підприємства втратами. При цьому інвестування породжує новий кругообіг фінансових інструментів, що в свою чергу призводить до капіталізації грошей та нового оподаткування.

Отже податок, як економічна категорія сприяє не лише спроможності держави виконувати свої функції, в тому числі економічні, оскільки податки в основному направляються на утримання державного механізму та його елементів, а створенню умов функціонування ринку. Від того наскільки оптимальним і прозорим є механізм оподаткування залежить і ефективність ринку, тобто здатність його до постійного розвитку за рахунок підвищення інвестиційної активності суб’єктів господарської діяльності. Як наслідок підвищується ефективність функціонування всієї економічної системи держави.

 

Аналіз впливу оподаткування прибутку на активізацію інвестиційної діяльності підприємств

(тези до другого розділу)

 

Макроекономічний аналіз тенденцій розвитку інвестиційних процесів в Україні показує, що основною ознакою, яка зумовила зміни макроекономічних показників економіки України у І кварталі 2010 року були наслідки світової фінансової кризи, на тлі яких з’явилися перші ознаки пожвавлення виробничої діяльності та поліпшення економічної ситуації.

У 2009 році приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни з урахуванням його переоцінки, утрат і курсової різниці становив 4,3 млрд. дол. США, що складає 69,4 % рівня попереднього року. Інвестиції надійшли зі 125 країн світу [7]. До основних країн-інвесторів входять: Кіпр – 8 593,2 млн. дол. США; Німеччина – 6 613,0 млн. дол. США; Нідерланди – 4 002,0 млн. дол. США; Російська Федерація – 2 674,6 млн. дол. США, тощо.

Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості – 23,0 % загального обсягу прямих інвестицій в Україну, у т.ч. переробної – 19,7 %. У фінансових установах акумульовано 21,0 % обсягу прямих інвестицій, ще 10,6 % – у підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, а також 10,2 % – в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям [34].

В Україні створена та функціонує розгалужена інвестиційна інфраструктура: фондові, товарні та універсальні біржі, депозитарії, зберігачі, реєстратори, інформаційно-консультаційні центри, банки, інноваційні та інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, агентства розвитку бізнесу, технологічні та науковий парки, науково-консультаційні центри інвестицій i міжнародного бізнесу, небанківські фінансово-кредитні установи, торговці цінними паперами, інститути спільного інвестування і компанії з управління активами, недержавні пенсійні фонди, адміністратори НПФ, страхові компанії. Все це сприяє пожвавленню інвестиційної активності суб’єктів господарської діяльності в Україні. Однак, в рамках дисертаційного дослідження акцент робиться на стимулюючий вплив прибуткового оподаткування на інвестиційну діяльність підприємств. В цьому аспекті необхідно відмітити, що фактичні надходження податку на прибуток до Загального фонду Державного бюджету на початок 2010 року склали майже 4,7 млрд. грн. Це майже на 41 відсоток більше бюджетних призначень, визначених Міністерством фінансів України [35].

Отже, головною метою податкового регулювання є стимулюючий або стримуючий вплив на ті господарські процеси, які відбуваються в державі. При цьому визначається вимога: податкове регулювання повинно бути економічно доцільним, обґрунтованим та виваженим. По своїй суті – це найбільш мобільний елемент всієї системи  податкового менеджменту та досить ефективний важіль впливу на економічний стан підприємства так і держави в цілому. Головною складовою частиною податкового регулювання є система податкових пільг. На сьогодні податкові пільги вважаються суперечливим інструментом державного регулювання економіки, користуватися яким треба  дуже обережно, так як вони викликають негативні наслідки. Такі як викривлення у розподіл ресурсів, створюючи переваги для одних видів економічної діяльності перед іншими і впливаючи тим самим на відносні ціни; призводять до ускладнення податкового законодавства; спричиняють збільшення адміністративних витрат, пов'язаних із контролем за дотриманням податкового законодавства; спричиняють нерівномірний розподіл податкового тягаря і посилюють, таким чином, несправедливість в оподаткуванні. Крім того податкові пільги сприяють ухиленню від сплати податків; породжують ланцюгову реакцію боротьби інших галузей і суб'єктів господарювання за пільги, спонукаючи останніх використовувати наявні ресурси не на підвищення ефективності господарювання, а на лобіювання своїх інтересів в уряді і парламенті з метою отримання податкових пільг;  мають низьку адресність і виходять за межі початкових цілей їх надання.

Реалізація політики надання податкових пільг завжди супроводжується значними економічними ризиками, що обумовлені неточністю оцінок відхилень від оптимуму . У разі відсутності точної інформації державне втручання в ринкові умови господарювання негативно впливатиме на використання ресурсів економіки та суспільний добробут. Для цього представники органів державної влади повинні мати у своєму розпорядженні повну інформацію про поточні прогнози й показники попиту та пропозиції на ринках товарів і факторів виробництва.

Зауважимо також, що окрім використання пільгового оподаткування необхідно також  звернути увагу на інвестиційний потенціал податкової амортизаційної політики [15]. Річ в тому, що система оподаткування, зокрема прибуткового, при раціональному механізмі перерозподілу фінансових ресурсів сприятиме більш ефективному використанню амортизаційних коштів в рамках рефінансування підприємницького сектору. Разом з тим, така амортизаційна політика вирішуватиме ще одну важливу задачу – інвестиційний розвиток економіки, оскільки постійно відбуватися процес оновлення основних фондів.

До того ж в рамках дисертаційного дослідження було проаналізовано механізм оподаткування дивідендів та визначено, що його вплив на процеси розподілу прибутку акціонерних підприємств має стимулюючий ефект в аспекті збільшення рівня прозорості дивідендної політики суб’єктів господарювання,  а відтак збільшення обсягів стратегічного інвестування за рахунок власних коштів. В свою чергу це свідчить про стабілізацію економічних процесів.

Таким чином, постає нагальна необхідність розробки та впровадження в практику напрямків вдосконалення механізму оподаткування прибутку з метою ефективного регулювання інвестиційної діяльності підприємств. При цьому необхідно використовувати як зарубіжний досвід взаємодії системи прибуткового оподаткування та інвестиційних процесів, так і власні надбання в цій сфері.

 

Список використаної літератури

 

1.        Андрущенко В.Л. Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування / В.Л. Андрущенко, Ю.І. Ляшенко. // Фінанси України. – 2005. –№ 1. – С .36-43

2.        Біленчук П. Д. та ін. Місцеві податки і збори: Правове регулювання: Навч. Посібник. – К.: Атіка, 2009. – 120с.

3.        Бондаренко Г. І. Оподаткування юридичних осіб: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2008. – 248с.

4.        Буряковський В. В. та ін. Податки: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 2009.—611 с.

5.        Василик О.Д Фiнанси в економiчнiй системi держави // Фiнанси України. - 2009. - № 1. - C. 3-10.

6.        Василик, О. Д. Державні фінанси України : Підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк ; МОН України, КНУ ім.Т. Шевченка. – 3-ге вид., перероб.та доп. – К. : ЦУЛ, 2008.

7.        Вісник податкової служби України. – № 12. – 2010.

8.        Вісник податкової служби України. – № 37. – 2009.

9.        Все про податки: Довідник / М. Я. Азаров, В. Д. Кольга, В. А. Онищенко. – К.: Експерт-Про, 2003. – 492с.

10.     Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права: Навч. посібник. — К.: Товариство «Знання», КОО, 2008.—273 с. .

11.     Данілов О. Д. і ін. Оподаткування місцевими, ресурсними, рентними податками та зборами. Неподаткові платежі: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 292с.

12.     Данілов О. Д., Фліссак Н. П. Податкова система та шляхи її реформування: Навч. посібник. – К.: Парламентське видавництво, 2009. – 216с.

13.     Квасовський О.Р. Ефективне оподаткування малого бізнесу в умовах ринкової трансформації // Регіональна економіка – 2009. – №. 4. – С. 191197.

14.     Кириленко, О. П. Модернізація механізму справляння податку на прибуток малих підприємств [Текст] / О.П. Кириленко, О.Р. Квасовський // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2004. - №4. - С. 52-62

15.     Ковальова Е.В., Крапівницька С.М. Амортизаційна політика підприємств і її вплив на інвестиційні процеси в економіці // Збірник наукових праць V Міжнародної науково-теоретичної конференції «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери» - Донецк, ДонНТУ. – 2008. – с. 43-45.

16.     Кучерявенко Н. П. Налоговое право: Учебник. — Харьков: Легас, 2008.—584с.

17.     Левошко Л.В. Податок на прибуток як інструмент регулювання підприємницької діяльності : [Електронний ресурс] Сьома Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасний соціокультурний простір 2010». – Режим доступу: http://intkonf.org/levoshko-lv-podatok-na-pributok-yak-instrument-regulyuvannya-pidpriemnitskoyi-diyalnosti/

18.     Навасрех В. О. Регулювання прибуткового оподаткування підприємства // Зб наук. праць ДонНТУ. – № 7. – 2007. – С. 253-259.

19.     Налоги и налоговое право: Учебное пособие / Под ред. А. В. Брызгалина.—М.: Аналитика-Пресс, 2007.—600с.

20.     Налоги, налогообложение и налоговое законодательство/Под ред. Евстигнеева Е. Н. – СПб: Питер, 2008. – 320с.

21.     Ногина О. А. Налоговый контроль: вопросы теории. – СПб: Питер, 2002. – 160с.

22.     Онисько С. М. Податкова система. Підручник / За заг. ред. С. М. Онисько [І. М. Тофан, Грицина О. В.]. – Львів: „Магнолія Плюс”, 2008. – 312 с.

23.     Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994р. № 334 // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 4. – ст.28, із зм. і доп.

24.     Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України поточна редакція вiд 01.07.2010 на пiдставi 2275-17// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №4. – ст. 28.

25.     Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000р. № 2181 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – ст. 44, із зм. і доп.

26.     Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1251 // Відомості Верховної Ради України.— 1991. — № 39. – ст.510, із зм. і доп.

27.     Саєнко О.С. Розроблення проекту Податкового кодексу України / О.С. Саєнко // Юридична газета. – 2006. – №20 (80). – С. 78-82.

28.     Суторміна В. М, Федосов В. М, Андрущенко В. Л. Держава — податки — бізнес (із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки). — К.: Либідь, 2002.

29.     Теорія і практика обліку платників податків в органах ДПС України: Навчальний посібник / Р. Е. Островерха та ін. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2008. – 292с.

30.     Толстопятенко Г. П. Европейское налоговое право: Сравнительно-правовое исследование. – М.: НОРМА, 2009. – 336.

31.     Федосов В. М, Опарін В. М., П'ятаченко Г. О. Податкова система України.—К.: Либідь, 2005.

32.     Фінансове право: Навч. посібник для студентів юридичних вузів та факультетів / За ред. Л. К. Воронової і Д. А. Бекерської. — К.: Вентурі, 2007.—272с.

33.     Химичева Н.И. Налоговое право: Учебник. — М.: Издательство «БЕК», 2007.—336с.

34.     [Електронний ресурс] Державна податкова адміністрація України. – Режим доступу: http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article

35.     [Електронний ресурс] Державне агентство України з інвестицій та розвитку. – Режим доступу: http://www.in.gov.ua/index.php?get=225

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"