Українською | English

BACKMAIN


УДК 330.332

 

Ольга Софієнко,

 студентка магістратури, Інститут економіки, Шанхайський університет, місто Шанхай

 

ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

Olha Sofiienko,

Master student, School of Economics, Shanghai University, Shanghai

 

INFLUENCE OF FOREIGN INVESTMENTS ON ECONOMY DEVELOPMENT OF UKRAINE

 

У статті розкрито сутність іноземних інвестицій та досліджено стан прямого іноземного інвестування в Україну. Спираючись на проведений аналіз виявлено тенденції залучення іноземних інвестицій в країну та обґрунтовано прямий вплив обсягу інвестиційних надходжень на розвиток національної економіки. У підсумку зазначено основні перепони на шляху розвитку іноземного інвестування та запропоновано шляхи до їх усунення в умовах сучасної кризи. Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні та впровадженні механізмів та методів залучення прямих іноземних інвестицій, що спрямовані на лібералізацію, модернізацію, дерегуляцію економіки та заохочення інноваційного розвитку України.

In the article solved the essence of foreign investments and analyzed the FDI situation in Ukraine. Leaning on the conducted analysis, are educed the tendencies of bringing in of foreign investments in a country and direct influence of volume of investment on development of national economy. In a result, basic barriers are marked on the way of development of the foreign investing and ways are offered to their removal in the conditions of nowadays crisis. The prospects of further researches consist in development and introduction of mechanisms and methods of bringing in of direct foreign investments that sent to liberalize, modernize and deregulate the economy and encouragement of innovative development of Ukraine.

 

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, обсяги залучення, розвиток економіки, ВВП, інвестиційний клімат, чистий приток прямих іноземних інвестицій.

 

Keywords: FDI, volumes of bringing in, economy development, GDP, investment climate, clean inflow of FDI.

 

 

Кожна країна потребує залучення додаткових коштів від іноземних інвесторів з метою розвитку економіки та підвищення добробуту населення. Україна в сучасних умовах переживає значні зміни в економіці, що потребує залучення значних коштів. В умовах дефіциту власних коштів, вітчизняна економіка потребує допомоги з боку іноземних інвесторів, які є єдиним джерелом, з допомогою якого можна досягнути розвитку  підприємств, переобладнати та модернізувати виробництво, що стане рушійною силою для змін в галузях та економіки України в цілому. Проте зазначимо, що для отримання ефективної віддачі від інвестицій необхідно вірно обрати напрями реалізації інвестиційних проектів, до того чітко визначити основні проблеми цього процесу. На нашу думку, вплив іноземних інвестицій на розвитку нашої держави є досить важливим та актуальним в умовах сьогодення.

Проблема залучення іноземних інвестицій завжди перебувала в центрі уваги таких вчених,  як Дропа Я.Б., Макаренко М. П., Маркевича К. Л.,  Юрчика І.Б., Маценко А.А., Свідрака О.В. та ін. Проте досі не дослідженими залишаються теоретичні та практичні питання управління процесом залучення іноземних інвестицій задля розвитку економіки країни, на вивчення яких і спрямоване дане дослідження.

Мета дослідження. На основі аналізу надходжень прямих іноземних інвестицій в національну економіку виявити тенденції в їх динаміці та позначити основні напрямки впливу іноземних інвестицій на економіку України.

 Іноземні інвестиції являють собою цінності, які вкладені зарубіжними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності з урахуванням законодавства України задля отримання прибутку або досягнення соціального ефекту [2, с. 48]. В Україні практично з роками склалася система нормативно-правової  бази, яка регулює діяльність іноземних інвесторів та механізм залучення іноземних інвестицій. До якої входять: Закон України «Про інвестиційну діяльність», Закон України «Про режим іноземного інвестування», Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні», Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Закон України «Про інститути спільного інвестування», Постанова КМУ «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну діяльність за участю іноземного інвестора» та інші [3, с. 73].

В свою чергу безпосередньо спостереження за надходженням в Україну прями іноземних інвестицій здійснюються Національним банком України, а також Державною службою статистики України [4, с. 250]. Задля проведення аналізу  надходжень прямих іноземних інвестицій в національну економіку звернемося до статистичних даних, сформованих Державною службою статистики України (рис. 1).

Як видно з рис. 1, з 2011 р. до 2014 р. спостерігається тенденція до збільшення обсягів прямих інвестицій в Україну. Найбільший приток прямих іноземних інвестицій відмічається  у 2014 році (57056,4 млн. дол.), проте в наступний період спостерігається тенденція до зменшення обсягів залучений іноземних інвестицій на 13685,0 млн. дол. або на 23,99%, що є негативною тенденцією, яка може призвести до критичного зменшення кількості валютних резервів і загальної стагнації економіки України. Головними причинами такого зменшення є нестабільна ситуація на Сході України та відсутність необхідних економіко-правових реформ.

 

Рис. 1. Динаміка залучень прямих іноземних інвестицій в Україну, млн. дол. США [1]

 

За офіційними даними, інвестиції з України завжди були меншими, ніж інвестиції в Україну і в їх динаміці також присутня тенденція до зменшення на 636,6 млн. дол. або на 9,29%. Крім того зазначимо, що  ідентична тенденція до зменшення спостерігається і в динаміці чистого притоку прямих іноземних інвестицій, який в 2015 р. склав 37161,4 млн. дол., що на 0,46% менше ніж у 2011 р. та на 26,35% менше в порівнянні з попереднім періодом 2014 р.

Надалі характеризуючи пряме іноземне інвестування економіки України розглянемо географічну структуру, яка формується під впливом багатьох чинників, головних серед яких є розвиток зовнішньоекономічних зв’язків зі стратегічними партнерами. Так раніше основним партнером були США та Російська Федерація, в сучасних же умовах на 2015 р. головним стратегічним економічним партнером України є ЄС (рис. 2).

 

Рис. 2. Структура прямих іноземних інвестицій із країн світу в економіці України у 2015 р., % [1]

 

Розглянемо також динаміку прямих інвестицій у період 2011-2015 рр. в розрізі країн (рис. 3).

 

Рис. 3. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну в розрізі країн, млн. дол. США [1]

 

Таким чином, в останні 5 років існує схильність інвесторів до фінансових зловживань і відмиванням коштів. Високий ступінь інвестування з таких країн, як Віргінські острови та Нідерланди пояснюється суттєвими пільгами для зареєстрованих у них іноземних компаній, а значить, їм притаманні певні елементи офшорності, проте неспівставні з Кіпром. Режим офшорної зони, що діє на Кіпрі, сприяв здійсненню з території острова «опосередкованих» прямих іноземних інвестицій, які значно перевищують власні кіпрські інвестиції. Так, зазначимо, що значну частину прямих іноземних інвестицій з Кіпру здійснюють дочірні структури українських підприємств.

Задля визначення впливу прямих іноземних інвестицій на економіку Україні проведемо аналіз динаміки надходження прямих іноземних інвестицій та ВВП України у 2011-2015 рр. (табл.1).

 

Таблиця 1.

Динаміка надходження прямих іноземних інвестицій та ВВП України у 2011-2015 рр., %

Показник

2011

2012

2013

2014

2015

Темп приросту прямих

іноземних інвестицій, %

2,02

11,76

9,57

6,29

-23,98

Темп приросту ВВП, %

19,60

7,70

4,30

-28,10

31,30

 

На основі розрахованих даних у табл. 1 можна стверджувати, що у більшості проаналізованих періодів зниження прямих іноземних інвестицій в Україну призвело до зниження ВВП. Виходячи з результатів проведеного аналізу наглядно продемонстрована значущість прямих іноземних інвестицій, які будучи довгостроковим «підживленням» економіки, є не тільки ключовою умовою модернізації національної економіки, а й чільним фактором її розвитку в умовах кризи. Так, негативні тенденції в обсягах залучення прямих іноземних інвестицій  пов’язані з наступними причинами:

- низький рівень довіри до влади;

- нестабільність та невизначеність українського законодавства;

- тіньова економіка;

- відсутність чіткої стратегії економічного розвитку країни;

- нестабільність у сфері оподаткування;

- нестабільність політичної ситуації в країні;

- корупція;

- стагнація промисловості в східному регіоні, активні бойові дії на цій території.

Отже, інвестиційний клімат в Україні, на даний момент не є сприятливим для іноземних інвесторів. Тому, що існує низка невирішених проблем, які перешкоджають залученню коштів. Крім того вагомою причиною погіршення інвестиційного клімату є нестабільна ситуація на Сході країни. Таким чином, відштовхуючихвід зазначених проблем, з якими стикається Україна для ефективного залучення іноземних інвестицій необхідно:

- створити сприятливе середовище для ведення бізнесу;

- зменшити кількість документів та актів, які ускладнюють процес діяльності підприємства та перешкоджають розвитку малого і середнього бізнесу;

- скоротити кількість органів державного контролю, забезпечити надання допомоги від держави для підтримки бізнесу;

- для підтримки іноземних інвесторів та кредиторів потрібно розробити ефективне страхування та забезпечити захист права приватної власності;

- подолати економічну та політичну кризу, значно зменшити випадки хабарництва, розробивши низку законів, які б суворо карали хабарників;

- змінити законодавство у сфері іноземного інвестування, максимально наблизити його до європейського рівня для того, щоб зменшити побоювання іноземних інвесторів та створити для них комфортні умови;

- вирішити конфлікт на Сході країни шляхом встановлення миру.

Висновки. Україну можна охарактеризувати, як країну яка залучає іноземний капітал, бо володіє багатою низкою факторів, які підтверджують її інвестиційну привабливість, а саме вигідним геополітичним розташуванням, високим рівнем природно-ресурсної бази, дешевою кваліфікованою робочою силою, досить містким споживчим ринком.

Аналіз та дослідження іноземних інвестицій в економіку України надав можливість зробити наступні висновки:

- з 2011 р. до 2014 р. спостерігається тенденція до збільшення обсягів прямих інвестицій в Україну;

- зменшення чистого притоку прямих іноземних інвестицій, який в 2015 р. склав 37161,4 млн. дол., що на 0,46% менше ніж у 2011 р. та на 26,35% менше в порівнянні з попереднім періодом 2014 р.;

- значну частину прямих іноземних інвестицій в України складають інвестиції з Кіпру, які поступають у режимі офшорної зони;

-  визначено взаємозв’язок зниження прямих іноземних інвестицій в Україну та зниження ВВП, що підтверджує наявність значного впливу іноземного інвестування на розвиток національної економіки.

Крім того, проведений аналіз тенденцій у динаміці надходжень іноземних інвестицій та позначено основні напрямки ефективного залучення іноземних інвестицій в Україну.

 

Література.

1. Державна служба економічної статистики України // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

2. Дропа Я. Б. Підприємства з іноземними інвестиціями як форма залучення іноземного капіталу в Україну // Молодий вчений. 2015. - № 8(2). - С. 48-53

3. Макаренко М. П. Залучення іноземних інвестицій в економіку України // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. 2016. - № 13. - С. 73-75.

4. Маркевич К. Л. Поточний стан та перспективи прямого іноземного інвестування в економіку України // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. 2015. - № 2(1). - С. 249-255.

5. Свідрак О.В. Прямі іноземні інвестиції як фактор зростання валового внутрішнього продукту країни та активізації економічного розвитку // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2014. – №2 – С. 263–266.

6. Фінансовий портал Мінфін // Режим доступу: http://minfin.com.ua/

 

References.

1. Dropa, Y. B. (2015), “Enterprises with foreign investments as a form of bringing in foreign capital to Ukraine”, The Young scientist, vol. 8(2), pp. 48-53.

2. Makarenko, M. P. (2016), “Attraction of foreign investments in the economy of Ukraine”, Announcer of the National technical university of «KHPI». Series: Issues of the day of development of Ukrainian society, vol.13, pp. 73-75.

3. Markevich K. L. (2015), “Present status and prospects of the direct foreign investing on the economy of Ukraine”, The Scientific announcer of the Mukachivskogo state university. Sir. : Economy, vol. 2(1), pp. 249-255.

4. Svidrak O.V. (2014), “The direct foreign investments as factor of gross domestic product’s growth of country and activation of economic development”, Problems of international affairs and FDI attraction development, vol. 2, pp. 263–266.

5. Financial portal Minfin, available at:  http://minfin.com.ua/

6. Government service of economic statistics of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

 

Стаття надійшла до редакції 29.08.2016 р.

 

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"