Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. Ю. Кулакова

Знайдено документів: 10

№ 6, 2018

Т. В. Бондарстудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. М. Шведстудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваС. Ю. Кулаковакандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

T. V. Bondarstudent Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, PoltavaV. M. Shvedstudent Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, PoltavaS. Yu. KulakovaPh.D., assistant professor of Department of Business Economics and Human Resources Management, Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, Poltava

RISKS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT AGRICULTURAL BUSINESS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

№ 1, 2018

С. Ю. Кулаковак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. В. Копейкінастудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваО. М. Зотовазавідувач експлуатаційного відділення, Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕКРУТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

S. KulakovаPh.D., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaV. Kopeykinastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaO. ZotovaHead of Operations Department, Poltava Oil and Gas College of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE MANAGEMENT OF PROCESS RECRUITING ON ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

№ 12, 2017

А. І. Притуламагістрант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваС. Ю. Кулаковакандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ НА ПРИКЛАДІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

A. I. Prytulamaster's degree, Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, PoltavaS. Yu. KulakovaPh.D., assistant professor of Department of Business Economics and Human Resources Management, Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, Poltava

PRACTICAL ASPECTS OF A BUSINESS STRATEGY IMPLEMENTATION ON AN EXAMPLE OF TRADING ENTERPRISE

№ 5, 2016

С. Ю. Кулаковакандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,  м. ПолтаваА. І. Притуластудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ТЕХНОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

S. Yu. KulakovaPh.D., assistant professor of Department of Business Economics and Human Resources Management, Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, PoltavaA. I. Pritulastudent, Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, Poltava

THE TECHNOLOGIES OF STRATEGIC PLANNING AT UKRAINIAN ENTERPRISES UNDER ECONOMIC INSTABILITY

№ 1, 2016

С. Ю. Кулаковак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАКТИКИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

S. KulakovаPh.D., assistant professor of Department of Business Economics and Human Resources Management, Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuk, Poltava

IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN PRACTICE OF TIME MANAGEMENT IN THE ACTIVITY OF THE UKRAINIAN ENTERPRISES

№ 6, 2015

С. Ю. Кулаковак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваА. С. Кордубанмагістрант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,  м. Полтава

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

S. Y. KulakovаPh.D., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaA. S. Kordubanmagistіrant, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE THEORETICAL BASIS FOR THE REPRODUCTION OF FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

№ 4, 2015

С. Ю. Кулаковак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваД. О. Масюкмагістрант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,  м.Полтава

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇЇ ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

S. Y. KulakovаPh.D., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaD. O. Masiukmagistіrant, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE THEORETICAL BASES OF RESEARCH COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE AND ITS REALIZATION COMPETITIVE ADVANTAGES

№ 11, 2014

С. Ю. Кулаковак. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЄ. І. Журавельмагістрант, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

S. KulakovаPh.D., senior lecturer of Department of Business Economics and HR Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuk, PoltavaE. JuravelMA student, Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuk, Poltava

THEORETICAL ASPECTS OF BUILDING  THE OPTIMAL ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURE

№ 10, 2014

С. Ю. Кулаковак. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. ПолтаваА. С. Мірошниченкостудентка, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТУ ЕКОНОМІКИ

S. KulakovаPh.D., senior lecturer of Department of Business Economics and HR Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuk, PoltavaA. Myroshnychenkostudent, Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuk, Poltava

FEATURES OF CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISE FOR THE MODERN CONDITIONS TO DEVELOPMENT OF ECONOMICS

№ 11, 2013

С. Ю. Кулаковастарший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. ПолтаваД. М. Лозовськийстудент, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА

S. Y. Kulakovasenior lecturer department of business economics and human resource management, Poltava national technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaD. M. Lozovskystudent, Poltava national technical University Yuri Kondratyuk, Poltava

METHODOLOGICAL ASPECTS MANAGING CIRCULATING ASSETS OF THE ENTERPRISE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"