Українською | English

BACKMAIN

You searched for: Н. С. Ілляшенко

Found documents: 8

№ 8, 2020

Н. С. Ілляшенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», старший науковий співробітник, Сумський державний університетЮ. М. Мельникк. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, старший науковий співробітник, Сумський державний університет

СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

N. IlliashenkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of The Department of Economic Cybernetics and Marketing Management, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Senior Research Fellow, Sumy State UniversityYu. MelnykPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Administration, Sumy State Pedagogical University named after Makarenko, Senior Research Fellow, Sumy State University

THE SYSTEM OF OPTIMIZATION CRITERIA FOR SELECTION THE STRATEGIES OF ADVANCING INNOVATIVE DEVELOPMENT

№ 2, 2020

Н. С. Ілляшенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», старший науковий співробітник, Сумський державний університет

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. IlliashenkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of The Department of Economic Cybernetics and Marketing Management, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Senior Research Fellow, Sumy State University

THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF STRATEGIES FOR ADVANCING SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INNOVATION DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

№ 8, 2018

Н. С. Ілляшенкок. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. СумиА. С. Росохатак. е. н.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

N. S. IlliashenkoPhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, SumyA. S. RosohataPhD

METHODICAL PRINCIPLES OF ADAPTATION OF THE ENTERPRISE TO THE TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE SOCIETY

№ 4, 2018

Н. С. Ілляшенкок. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. СумиК. Б. Ступніковастудент, Сумський державний університет, м. СумиА. М. Кирилловастудент, Сумський державний університет, м. Суми

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРИСКОРЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. S. IlliashenkoPhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, SumyK. B. StupnіkovaStudent, Sumy State University, SumyA. M. KyryllovaStudent, Sumy State University, Sumy

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE MECHANISM OF FORMATION OF STRATEGIES OF THE OUTSTRIPPING INNOVATIVE ACCELERATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

№ 3, 2017

Н. С. Ілляшенкок. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. СумиМ. С. Миколаєнкостудент, Сумський державний університет, м. СумиЮ. М. Данилюкстудент, Сумський державний університет, м. Суми

АНАЛІЗ ДОТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ПРАВИЛ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ НА ПРИКЛАДІ ТОРГІВЕЛЬНОГО СУПЕРМАРКЕТУ "АТБ" В М. ЛЕБЕДИН

N. S. IlliashenkoPhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, SumyM. S. MykolaenkoStudent, Sumy State University, SumyYu. M. DanylyukStudent, Sumy State University, Sumy

THE ANALYSIS OF OBSERVANCE OF MERCHANDISING BASIC RULES FOR EXAMPLE OF TRADE SUPERMARKET "ATB" IN LEBEDYN

№ 1, 2015

Н. С. Ілляшенкок. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету, м. СумиА. С. Росохатаздобувач, фахівець I категорії кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету, м. Суми

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. S. IlliashenkoCandidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and MIA, Sumy State University (Sumy, Ukraine)A. S. RosokhataDoctoral Candidate, 1st Category Specialist of the Department of Marketing and MIA, Sumy State University, Sumy

FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT'S PERSPECTIVE DIRECTIONS PREDICTION AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

№ 8, 2014

Н. С. Ілляшенкок. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. СумиН. М. Гайтинастудент, Сумський державний університет, м. Суми

РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

N. S. IlliashenkoPhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, SumyN. M. GaitynaStudent, Sumy State University, Sumy

THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS THROUGH THE USE OF INNOVATIVE TOOLS OF COMMUNICATION POLICY

№ 7, 2013

Н. С. Ілляшенкок. е. н., доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. СумиО. С. Савченкостудент, Сумський державний університет, м. Суми

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ ПРОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА В2В РИНКУ

N. S. IlliashenkoPhD, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, Sumy O. S. Savchenko, Student, Sumy State University, SumyO. S. SavchenkoStudent, Sumy State University, Sumy

DEVELOPPING PROGRAMS TO PROMOTE MOBILE TECHNOLOGY IN THE B2B MARKET

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"