Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 11, 2018

Ю. М. Великийд. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. ХарківО. В. Чвартацькастудентка, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Yu. M. Velikiydoctor of economics, professor, professor of the Department of Finance and Credit,Kharkiv Institute of Finance Kyiv National University Trade and Economics, KharkivO. V. ChvartaskayKharkiv Institute of Finance Kyiv National University Trade and Economics, Kharkiv

FORMATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL PLANNING AND FORECASTING ON THE ENTERPRISE

На основі здійснення наукового дослідження, узагальнення та розвитку теоретичних положень фінансового планування в контексті наукових підходів визначено його зміст та місце у системі управління підприємством, сформовано його основні цілі та особливості в сучасних умовах, сформульовано сутнісне розуміння поняття «фінансове планування на підприємстві», узагальнено смислові ознаки дефініції «фінансове планування», охарактеризовано види, форми та методи фінансового планування, що формують теоретичне підґрунтя процесу планування у практичній діяльності вітчизняних підприємств. Визначено призначення та цілі фінансового планування та прогнозування у фінансовій системі підприємства.
У теоретичному аспекті трактування дефініції «фінансове планування» розглядають як невід’ємну частину загального планування діяльності підприємства, а також як важливу складову фінансового механізму підприємства та одну із функцій управління підприємством.
Ґрунтовні дослідження довели, що завдяки фінансовому плануванню, можна досягти як зміцнення фінансової стабільності самого підприємства, так і розширення обсягів операційної та інвестиційної діяльності на засадах фінансової стійкості, збалансування джерел формування фінансових ресурсів, ефективного їх використання за напрямами, передбаченими згідно із фінансовим планом, з метою отримання чистого прибутку, достатнього для забезпечення самоокупності та самофінансування підприємства.
Щоб забезпечити обґрунтоване фінансове планування та виконання фінансового плану, необхідною умовою є підготовка до його складання, дотримання чіткої процедури (послідовності етапів), врахування специфіки діяльності підприємства, належно опрацьованої та достовірної вихідної інформації та зовнішніх чинників впливу на діяльність.
Враховуючи чинники впливу зовнішнього середовища та вибираючи відповідні конкретним умовам принципи здійснення фінансового планування, можна добитись зміцнення фінансової стабільності підприємства за умови досягнення прогнозованих обсягів операційної та інвестиційної діяльності на засадах фінансової стійкості, створення передумов для отримання чистого прибутку, достатнього для самоокупності та самофінансування підприємства.[||]On the basis of scientific research, generalization and development of theoretical positions of the financial planning in the context of scientific approaches, its content and place in the enterprise management system are determined, its main goals and features are formed in the modern conditions, the essential understanding of the concept of "financial planning at the enterprise" is formulated, the semantic signs of the definition of "financial planning", species, forms and methods of financial planning, forming the theoretical basis for the planning process in the practical activity of domestic enterprises are characterized. The purpose and objectives of financial planning and forecasting in the financial system of the enterprise are determined.
In the theoretical aspect, the interpretation of the definition of "financial planning" is considered as an integral part of the overall planning of the enterprise, as well as an important component of the financial mechanism of the enterprise and one of the functions of enterprise management.
Substantial research has illustrated that due to financial planning, it is possible to achieve both the strengthening of the financial stability of the enterprise itself and the expansion of the volume of operational and investment activity on the basis of financial sustainability, the balance of sources of financial resources formation, and their effective use in the directions provided by the financial plan, on purpose of obtaining a net profit sufficient to ensure self-sustainability and self-financing of the enterprise.
In order to provide the substantiated financial planning and the implementation of the financial plan, the necessary condition is the preparation for its compilation, observance of a clear procedure (sequence of stages), taking into account the specifics of the enterprise activity, properly elaborated and reliable source information and external factors of influence on the activity.
Taking into account the environmental factors and choosing the principles of financial planning appropriated to the specific conditions, it can be achieved the strengthening of financial stability of the enterprise provided that the projected volumes of operational and investment activity are achieved on the basis of financial stability, creating prerequisites for obtaining net profits sufficient for self-sustainment and self-financing of the enterprise.

Т. А. Заяцьд. е. н., проф., завідувач відділу проблем формування соціального капіталу,Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. КиївГ. О. Краєвськак. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем формування соціального капіталу,Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. КиївТ. Г. Кравцовак. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем формування соціального капіталу,Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ТА ПОСЕЛЕНСЬКИХ СТРУКТУР: БЕЗПЕКОВИЙ АСПЕКТ

T. A. Zaiatsdoctor of economic sciences, professor Head of the Department of Institute of Demography and Social Studies by M.V. Ptukha of the NAS of UkraineG. O. KraevskaPh.D., research scientist of Institute of Demography and Social Studies by M.V. Ptukha of the NAS of UkraineT. G. KravtsovaPh.D., research scientist of Institute of Demography and Social Studies by M.V. Ptukha of the NAS of Ukraine

SPATIAL DEVELOPMENT OF REGIONS AND SETTLEMENT STRUCTURES: SECURITY ASPECT

Розглянуто особливості просторового розвитку регіонів та поселенських структур у контексті нагальних завдань зміцнення національної безпеки країни. Здійснено комплексну оцінку трансформаційних змін у міській і сільській поселенській мережі, людності поселень та наявному поселенському потенціалу. Встановлено істотні відмінності у природі і характері трансформаційних зрушень за типом поселень. Виявлено різну міграційну привабливість міських поселень, сформовану під впливом процесів урбанізації. Обґрунтовано нові можливості поселенського розвитку в умовах процесів децентралізації управління та активного об’єднання територіальних громад. Визначено основні загрози національній безпеці з урахуванням домінуючих трансформаційних змін у цій сфері. Запропоновано напрями упередження і мінімізації цих загроз у сучасній державній соціально-економічній політиці.[||]Features of spatial development of regions and settlement structures in the context of urgent tasks of strengthening the national security of the country are considered. A comprehensive assessment of the transformational changes in the urban and rural settlement networks, population of settlements and existing settlement potential was carried out. Significant differences in the nature and character of transformational shifts by type of settlements are established. Various the formation of an unbalanced settlement structure with a high proportion of small settlements, the loss of settlement potential of more powerful structures, the destruction of their infrastructure and the depletion of villages have been identified. The new possibilities of settlement development in the conditions of processes of decentralization of management and active association of territorial communities are grounded. The basis of the new model of spatial development should be the principle of optimization of resettlement on the basis of determining the economically feasible level of economic development of territories, the development of close economic and social inter-settlement relations on the basis of cooperation between different types of economic activity, taking into account the environmental requirements of living conditions. The strategic direction of minimizing risks and threats to national security is the transition to a project-spatial management of socio-economic development of settlements, using the latest achievements of crisis management. The main threats to national security are determined taking into account the dominant transformational changes in this area. The directions of bias and minimization of these threats in the modern state socio-economic policy are proposed.

В. М. Марченкодоктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститутімені Ігоря Сікорського», м. КиївА. І. Бондармагістрант, Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

V. М. MarchenkoDoctor of Science in Economics, Professor, Department of Economics and Business,National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», KyivA. I. BondaMasters, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

MANAGING FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Стаття присвячена актуальним питанням дослідження наукових підходів до управління фінансовим потенціалом підприємства, зокрема узагальнено джерела формування фінансовим потенціалом, розглянуто основні завдання ефективного управління фінансовим потенціалом. Визначено підходи до управління фінансовим потенціалом та з’ясовано що вони знаходяться у нерозривному зв’язку та взаємозалежності, адже формування одного тісно пов’язане з процесами створення інших. Встановлено, що комбінування досліджуваних підходів дозволить підвищити ефективність реалізації загальної стратегії розвитку підприємства. Визначено основи управління фінансовим потенціалом підприємства під дією процесів планування, організації та контролю. Запропоновано механізм управління фінансовим потенціалом підприємства з урахуванням фінансової стратегії та моделей її оцінки. Розкрито сутність удосконалення планування фінансового потенціалу підприємства за рахунок оптимізації структури капіталу з використанням механізму фінансового левериджу.[||]In the context of the transformational changes taking place in the economic system of the country, there is a need to formulate approaches to improving the management of the financial potential of the enterprise. The article is devoted to the actual questions of research of scientific approaches to the management of financial potential of the enterprise, in particular, the sources of financial potential formation are generalized, the main tasks of effective management of financial potential are considered. Potential sources of formation of financial potential of the enterprise are: attraction of resources, borrowing of resources, investments in the enterprise, internal sources of growth of volumes of financial resources as a result of structural changes in the directions of formation of financial provision. The approaches to management of financial potential have been determined and found that they are inextricably linked and interdependent, since the formation of one is closely related to the processes of creating other. It is established that the combination of the investigated approaches will increase the efficiency of implementation of the general strategy of enterprise development. The bases of management of financial potential of the enterprise under the influence of planning, organization and control processes are determined. The mechanism of management of financial potential of the enterprise with the consideration of financial strategy and models of its estimation is offered. The essence of improvement of planning of financial potential of the enterprise due to optimization of the structure of capital using the mechanism of financial leverage is disclosed. Management of financial potential on the basis of realization of the basic functions of management allows to provide the priority directions of enterprise development with sufficient amount of financial resources due to planned, organized and controlled influence on their structure and volumes.

Н. П. Мешкодоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та туристичного бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. ДніпроА. Є. Гвоздєвастудент спеціальності 242 ТуризмДніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

N. P. Mieszkodoctor of economic Sciences, Professor, head of Department of management and tourism business of the Dnipro national University named after Oles Gonchar,Oles Honchar Dnipro National University, DniproA. E. Gvozdevastudent of the Tourism specialty 242, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

FEATURES OF PROVIDING THE EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TOURISM BUSINESS

В статті комплексно досліджено особливості управління туристичним бізнесом на основі вдоволення попиту споживачів та ефективності забезпечення конкурентоспроможності туристичного підприємства. Доведено, що ефективність управління туризмом-це якість управління, що забезпечує успішне функціонування та розвиток кожної організаційно-економічної ланки.
У статті відзначаються особливості формування попиту на туристські послуг: туристський продукт складається з матеріальних благ, так і товарів та послуг; оцінка споживчого продукту зазвичай суб'єктивна, тому на обсяг попиту та його структуру часто впливають неефективні фактори; туризм не спрямований на задоволення основних потреб людини; щоб справа дійшла до туристичного споживання, повинні бути виконані відповідні умови.
Досліджено фактори формування попиту на туристичні послуги та запропоновані напрями ефективного просування туристичного продукту на ринок. Для ефективного просування туристського продукту на ринок обґрунтовується необхідність розробки конкурентоспроможної системи управління використанням інформаційних технологій.[||]The article investigates the complex features of tourism business management based on consumer demand satisfaction and efficiency of competitiveness providing of tourist enterprise. It is proved that the effectiveness of tourism management is the quality of management that ensures the successful functioning and development of each organizational and economic link. Among the economic factors considered such: general economic, income level, price.
The article notes the peculiarities of the demand for tourist services to be following: a tourist product consists of both material goods, goods and services; consumer product evaluation is usually subjective, therefore the volume of demand and its structure are often influenced by inefficient factors; tourism does not aim to meet the basic human needs; that the case has reached tourist consumption, the relevant conditions must be fulfilled.
Among non-economic factors influencing demand, the author highlights cultural and motivational factors. The article proves that the management system of the competitiveness of the tourist enterprise provides an opportunity to increase the efficiency of management by anticipating changes in the behavior of competitors through additional research of tourist services market.
It suggested directions of effective promotion of tourist product to the market. For an effective promotion of a tourism product to the market, the author argues the need to develop a competitive management system for the use of information technology. As a promising one should highlight the following areas of research, such as managerial technologies for stabilizing demand for tourism services, motivating tourist consumption, introducing innovative technologies for the development and promotion of tourism products.

С. О. Тульчинськадоктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»О. І. Скоробогатиймагістрант кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Svetlana Tulchinskayadoctor of economic, professorprofessor of the department of economics and entrepreneurshipNational Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»Aleksandr Skorobogatuimaster\'s student of the Department of Economics and EntrepreneurshipNational Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

THE MAIN FACTORS AFFECTING THE PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE

У статті досліджено теоретичні аспекти поняття прибуток, основні наукові підходи до визначення даної категорії. Були дослідженні основні фактори, що впливають на прибуток підприємства та визначені основні чинники впливу на прибуток суб’єкта господарювання. З’ясовано, що фактори які мають вплив на формування прибутку, поділяються на екстенсивні (впливають на процес отримання прибутку через кількісні зміни) та інтенсивні (впливають на процес отримання прибутку через якісні зміни). До основних факторів, що впливає на прибуток відносяться: по-перше, конкурентоспроможність продукції, що випускається; по-друге, висока мобільність на ринку, здатність підприємства здійснювати економічні маневри, що робить об'єктивно необхідними облік ринкової кон'юнктури, гнучке маневрування усіма наявними ресурсами для досягнення ефекту; по-третє, гнучкість виробництва, здатність швидко змінювати асортимент продукції відповідно до запитів споживачів та здатність пристосовуватись до ритмічності ринкового середовища; по-четверте, здатність втілювати заходи, щодо покращення якості продукції, що виробляється чи послуг, які надаються; здатність підприємства дати споживачеві товар більш високої якості або товар з новими властивостями, за такі саме витрати. З’ясовано, що величина одержуваного підприємством прибутку залежить як від внутрішніх чинників, ефективності використання наявних ресурсів, так і від зовнішніх, основним з яких є стан економіки країни в цілому, що, у свою чергу доводить, що ефективний процес управління прибутком є одним із найголовніших чинників ефективності господарської діяльності підприємства. Доведено, що фактори підвищення прибутковості підприємства полягають у здатності підприємства використовувати свої ресурси найбільш раціональним шляхом.[||]The article deals with the theoretical aspects of the concept of profit, the main scientific approaches to the definition of this category. The main factors influencing the company's profit and the main factors influencing the entity's profit were determined. It is found that factors that influence the formation of profit, are divided into extensive (affecting the process of obtaining profit through quantitative changes) and intense (affecting the process of obtaining profit through qualitative changes). The main factors affecting profits include: firstly, the competitiveness of manufactured products; secondly, high mobility in the market, the ability of the enterprise to carry out economic maneuvers, which makes it objectively necessary to account for market conditions, flexible maneuvering with all available resources to achieve the effect; Thirdly, the flexibility of production, the ability to quickly change the range of products in accordance with consumer demand and the ability to adapt to the rhythm of the market environment; fourthly, the ability to implement measures to improve the quality of manufactured products or services provided; the ability of the enterprise to give the consumer goods of higher quality or goods with new properties, for the same costs. It is shown that the profit received by the enterprise depends on internal factors, the efficiency of the use of available resources, and on external ones, the main of which is the state of the economy of the country as a whole, which in turn proves that an effective profit management process is one of the main factors of the efficiency of economic activity of the enterprise. It is proved that factors of increasing profitability of an enterprise consist in the ability of an enterprise to use its resources in the most rational way.

В. В. Рисіндоктор економічних наук, доцент,заступник директора Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»М. В. Рисінкандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»І. В. Федюкстудентка Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»

ПРАВОВИЙ СТАТУС КРИПТОВАЛЮТИ ЯК ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ

V. RysinDoctor of economic sciences, associate professor, deputy director,Lviv Institute of Banking UniversityM. RysinPhD, associate professor of the Department of finance, banking and insurance,Lviv Institute of Banking UniversityI. FedyukStudent, Lviv Institute of Banking University

LEGAL STATUS OF CRYPTOCURRENCY AS A FINANCIAL INSTRUMENT

У статті охарактеризовано основні виклики, що постали перед фінансовими системами країн світу з огляду на появу криптовалют, які здатні порушити монополію центральних банків щодо контролю грошової маси в обігу. Визначено наявні у світовій та вітчизняній практиці підходи до визначення сутності криптовалют. Розглянуто основні відмінності між електронними грошима і віртуальною валютою. Здійснено оцінку тенденцій на ринку криптовалют, динаміки капіталізації основних криптовалют, зокрема біткоіна, структури криптовалютного ринку. Проаналізовано ситуацію відносно визначення правового статусу криптовалюти в зарубіжних країнах та Україні, обґрунтовано наявність у світовій практиці п’яти основних підходів до регулювання ринку криптовалют. Визначено переваги та недоліки потенційного використання криптовалют як платіжного засобу, а також ризики, пов’язані із частковим заміщенням офіційних платіжних засобів криптовалютами. Визначено ключові передумови застосування ефективних регулятивних підходів до здійснення операцій з криптовалютами, напрями побудови законодавчо-нормативної бази таких операцій в Україні.[||]The paper deals with the main challenges, which are typical for the most countries’ financial systems due to an emergence of cryptocurrencies. Those are able to break the monopoly of official central bank-controlled currencies. Cryptocurrencies are increasingly thought of as actual currencies that can be used as mediums of exchange. The existing approaches in worldwide and national practice to determining the cryptocurrencies’ essence, as well as the main differences between electronic money and virtual money are described. Some of the terms used by countries to reference cryptocurrency include: digital currency, virtual commodity, crypto-token, payment token, cyber currency, electronic currency, and virtual asset. The existing contemporary trends on cryptocurrency market, dynamics of main cryptocurrencies capitalization, and the structure of cryptocurrency market are evaluated. The situation concerning the cryptocurrencies legal status definition in Ukrainian and foreign law is analyzed; the main five approaches to cryptocurrencies’ market regulation are identified. Authors highlight potential advantages and drawbacks of using the cryptocurrency as a legal tender, likewise the main risk interconnected with replacement of official fiat currencies by cryptocurrencies. Those could evolve into legitimate private means of payment, but we do not see them evolving in ways that would challenge the powers of official currencies. Ultimately, as a potential competitor to official currencies, cryptocurrencies could even have a positive effect by acting as a disciplining device pushing central banks to take their price stability mandates seriously. The necessary determinants of implementation the efficient regulation approaches to the cryptocurrencies’ transactions and the ways of legislative base formation in Ukraine are shown. To our mind, the main steps for Ukrainian financial market regulators nowadays could be recognition of cryptocurrencies as digital currencies, introduction of favorable regime of cryptocurrencies market regulation, and development of fluent approaches to the taxation of incomes generated by transactions with cryptocurrencies. These steps will lead to the investments’ increasing on the financial market, and in addition will give the opportunity to mitigate the risks of market participants and provide the higher level of transparency.

В. Г. Прушківськийперший проректор ЗНТУ доктор економічних наук, професор,Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяМ. О. Тарасовамагістр кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

V. G. PrushkivskyFirst Vice-rector of ZNTU doctor of economic sciences, professor,Zaporizhzhya National Technical University, ZaporozhyeM. O. TarasovaMaster of Finance, Banking and Insurance,Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

BUDGETING AS AN EFFECTIVE ENTERPRISE MANAGEMENT TOOL

У статті розкрито поняття бюджетування на підприємстві та його місця в ефективному управлінні підприємтсвом. Досліджено роль процесу бюджетування, як одного з найважливіших етапів фінансового планування. Проаналізовано головні цілі та принципи процесу бюджетування на підприємстві, деталізовано його основні етапи. Розглянуто види бюджетів, їх призначення та основи складання. Розкрито поняття первинного бюджету на підприємстві та його роль у глобальному процесі бюджетування. Визначено основні методи сучасного бюджетування на підприємствах України та світу, розкрито їх переваги та недоліки, доречність використання та ефективність в межах певного масштабу підприємства, рівня розвитку економіки, специфічних внутрішніх та зовнішніх умов функціонування. Серед усіх розглянутих методів визначено найбільш поширені на українському ринку.[||]The article describes the concept of budgeting at the enterprise, examines its features on the basis of the work of the most prominent scholars, and determines its place in the effective management of the enterprise. According to the results of the study of the role of the budgeting process as one of the most important stages of financial planning, it is determined that it is an important element of financial planning, which is the development of a system of interconnected budgets, the task of which is to improve the efficiency of the entity's operations, to ensure a stable financial situation and continuous development of the enterprise. The main goals of the budgeting process at the enterprise are analyzed, its main stages are highlighted and detailed. According to the results of the research, the following principles of budgeting in the enterprise are highlighted: principle of coordination of goals, principle of responsibility and principle of flexibility. The types of budgets, their purpose and the bases of drafting are considered. The concept of the primary budget, the type of which depends on the specifics of the financial and economic activity of the enterprise and the potential of attracting resources at the enterprise, and its role in the global budgeting process, is disclosed. Also details of the process of making a sales budget are highlighted, as this is one of the most difficult stages in the planning process. The basic link of the budgeting system is defined by the partial budgets, which are formed in accordance with the principles of specialization and decomposition and include certain parts of the company's cash income and expenses. The main methods of modern budgeting at the enterprises of Ukraine and the world are determined, their advantages and disadvantages, appropriateness of use and efficiency within a certain scale are determined. enterprises, level of economic development, specific internal and external conditions of functioning. Among all considered methods, the most commonly used in the Ukrainian market are determined. According to the results of the study, programmatic budgeting was recognized as one of the most modern and progressive methods. For this reason, a detailed analysis of the main elements of program budgeting and its technical tools is provided.

І. А. Брижаньд. е. н., доцент, керівник проектного офісу німецького товаристваміжнародного співробітництва GIZ у м. ПолтавіІ. В. Міняйленкостарший викладач кафедри економіки підприємствата управління персоналом,Полтавський національний технічний університетімені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЮ. С. Ушаковастудентка, Полтавський національний технічний університетімені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ЗА МЕТОДОМ «360 ГРАДУСІВ»

I. A. Brizhjan’Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Project OfficeGerman Society for International Cooperation GIZ in PoltavaI. V. MinyalenkoSenior Lecturer of the Department of Enterprise Economics and personnel management,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaYu. S. Ushakovaa student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

MODERN APPROACHES TO ASSESS OF THE MODEL FORMING THE COMPETENCY OF ENTREPRENEURIAL OF PERSONNEL USING THE "360 DEGREES" METHOD

Дана стаття присвячена дослідженню сучасних підходів до оцінювання моделі формування підприємницької компетентності персоналу вітчизняних підприємств за методом «360 градусів». У статті розкрито такі поняття: «підприємництво», «компетентність», «компетенція», «підприємницька компетентність». Визначено роль проведення оцінювання управлінського персоналу підприємства та, зокрема, його підприємницької компетентності, як однієї із гарантій ефективного функціонування даного підприємства. Визначено сутність процедури оцінювання кадрів у цілому. Зазначено основні можливі завдання оцінки персоналу фірми, організації чи підприємства. Наведено перелік основних методів для оцінювання працівників підприємства. Розкрито сутність, головну мету, а також основні особливості процесу проведення оцінки підприємницької компетентності персоналу підприємства за допомогою методу «360 градусів». Охарактеризовано переваги та недоліки даного методу оцінювання працівників. Наведено основні умови його застосування. Детально описано особливості ключових етапів проведення оцінювання управлінського персоналу, зокрема моделі його підприємницької компетентності, за допомогою даного методу. Систематизовано та проаналізовано публікації науковців щодо дослідження особливостей формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців. У результаті цього запропоновано модель підприємницької компетентності працівників, у якій зазначено перелік компетенцій, які можуть складати структуру підприємницької компетентності того чи іншого працівника підприємства, організації чи фірми та оцінювання яких є доцільним, на думку авторів. Такими компетенціями можуть бути: високий рівень особистої відповідальності; стійкість до психологічних і фізичних навантажень; уміння налагоджувати зв’язки; здатність діяти в умовах невизначеності; уміння домовлятися з метою вирішення певних проблем, або виконання завдань; готовність ризикувати; уміння продавати, самопрезентація; комунікабельність; ініціативність; цілеспрямованість; лідерство; управлінські навички; управління часом; рішучість; лояльність; управління конфліктами, здатність до співпраці та інші компетенції.[||]This article is devoted to the research of modern approaches to the evaluation of the model of forming the entrepreneurial competency of the personnel of domestic enterprises by the "360 degrees" method. The article deals with the following concepts: "entrepreneurship", "competency", "competence", "entrepreneurial competency". The role of evaluation of the management of the enterprise and, in particular, its entrepreneurial competency, as one of the guarantees of effective functioning of this enterprise, is determined. The essence of the personnel evaluation procedure as a whole is determined. The main possible tasks of evaluation of the personnel of the firm, organization or enterprise are outlined. The list of basic methods for estimating the employees of the enterprise is given. The essence, the main purpose, as well as the main features of the process of assessing the entrepreneurial competency of the personnel of the enterprise using the "360 degrees" method is revealed. Characterized the advantages and disadvantages of this method of employee evaluation. The main terms of its application are given. The peculiarities of the key stages of the evaluation of management personnel, in particular the model of its entrepreneurial competency, are described in detail, using of this method. The publications of scientists concerning the study of peculiarities of the entrepreneurial competency of future specialists are systematized and analyzed. As a result, a model of entrepreneurial competency of employees is proposed, which lists the competencies that can form the structure of entrepreneurial competency of an employee of an enterprise, organization or firm and the evaluation of which is appropriate, according to the authors. Such competencies may include: a high level of personal responsibility; resistance to psychological and physical stress; ability to establish connections; the ability to operate in conditions of uncertainty; ability to negotiate with a view to solving certain problems or tasks; willingness to take risks; ability to sell, self-presentation; sociability; initiative; purposefulness; leadership; managerial skills; time management; determination; loyalty; conflict management, collaboration ability and other competencies.

А. О. Касичд. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївС. В. Бреуск. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївМ. П. Денисенкод. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївЄ. Б. Хаустовак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ПЕРЕМІЩЕНИХ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

А. O. KasychDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Management Department,Kyiv National University of Technologies and DesignS. V. BreusPh.D (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Management Department,Kyiv National University of Technologies and DesignМ. Р. DenysenkoDoctor of Economic Sciences, Professor,Professor of Department of the Business Economics and Tourism,Kyiv National University of Technologies and DesignY. В. KhaustovaAssociate Professor of the Department of Accounting and Audit,Kyiv National University of Technologies and Design

FORECASTING OF ECONOMIC SECURITY LEVEL OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS DISPLACED FROM TEMPORARILY OCCUPIED TERRITORIES

У статті здійснено прогнозування рівня економічної безпеки закладів вищої освіти, переміщених з тимчасово окупованих територій за допомогою факторного аналізу методом головних компонент. При цьому було здійснено розрахунок агрегованих показників (інтегральних індикаторів) за групами для подальшого визначення економічної безпеки закладів вищої освіти. Проведено дослідження та здійснено оцінювання ризику в діяльності ЗВО, переміщених з тимчасово окупованих територій. Визначено прогнозні межі показників за результатом аналізу ризиків діяльності цих ЗВО.
Отримані у результаті прогнозні значення показників покладені в основу розрахунку рівня економічної безпеки закладів вищої освіти, переміщених з тимчасово окупованих територій. При цьому враховано доцільність розроблення заходів підвищення рівня економічної безпеки закладів вищої освіти на основі визначених напрямів: забезпечення високоякісної фахової підготовки кадрів, підвищення кваліфікації наукових кадрів та проведення атестації кадрів в інших закладах вищої освіти, обмін-стажування НПП та їх співпраця в спільних структурах, розвиток підтримка наукових шкіл, взаємодії та зворотного зв’язку з випускниками, формування системи діалогу «роботодавець-університет», створення дієвого центру кар’єри та працевлаштування, взаємодія із зарубіжними і вітчизняними освітянськими та науковими інноваційними середовищами, комерціалізації наукових розробок, розгалуження інфраструктури освітньої та наукової діяльності тощо. За основними з запропонованих напрямів розроблена низка заходів підвищення рівня економічної безпеки закладів вищої освіти.
Здійснено прогнозування рівня економічної безпеки ЗВО за допомогою нелінійної моделі експоненціального зростання з лінійною структурою.
Результати дослідження дозволять на рівні держави передбачати наслідки переміщення ЗВО, загрози їх діяльності та стануть джерелом інформації для розробки стратегії подальшої адаптації до нових соціально-економічних та територіальних умов.[||]Economic security level of higher education institutions displaced from temporarily occupied territories is analyzed in the article by factor analysis using the main components method. At the same time, the calculation of aggregate indicators (integral indicators) by groups for the further determination of the economic security of higher education institutions was carried out. The research was carried out and the risk assessment was carried out in the activity of IHEs displaced from temporarily occupied territories. The forecasted boundaries of indicators are determined based on the analysis of the risks of these activities.
The results of the forecasting indicators are based on the calculation of the level of economic security of higher education institutions displaced from temporarily occupied territories. It takes into account the expediency of developing measures to improve of economic security level of IHEs on the basis of directions: ensuring high-quality professional training, training of scientific personnel and conducting attestation of personnel in other institutions of higher education; exchange-internship of academic staff and their cooperation in joint structures, development of support of scientific schools, interaction and feedback with graduates, the establishment of a "employer-university" dialogue system, the creation of an effective career and employment center, interaction with foreign and domestic educational and scientific innovation environments, commercialization of scientific developments, branch of the infrastructure of educational and scientific activity etc. The main measures proposed include a series of measures to increase economic security level of higher education institutions.
The prediction of the level of economic security of IHEs with the help of a nonlinear exponential growth model with a linear structure is carried out. The results of the investigation will allow at the state level to predict the effects of the movement of IHEs, threats to their activities and become a source of information for developing a strategy for further adaptation to the new socio-economic and territorial conditions.

О. О. Прутськад. е. н., професор, Вінницький національний аграрний університетО. Ю. Неголюкмагістр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. O. PrutskaDoctor of Economics, Professor,The Head of the Department of Finance, Banking and Insurance,Vinnytsia National Agrarian UniversityO. Y. Negolyukstudent, master, department of finances, banking and insurance,Vinnytsia National Agrarian University

PROBLEMS OF BECOMING OF MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE

Розвиток в Україні ринкової системи господарювання зумовлює необхідність проведення оцінки розвитку добровільного медичного страхування виходячи з середнього обсягу надходжень страхових платежів і виплат, питомої ваги медичного страхування в портфелі і середньої тривалості роботи на ринку. У статті описані основні проблеми які пов’язані з добровільним медичним страхуванням в соціальній, законодавчій і економічної сферах. Наведено найбільші компанії, що посідають перші місця в рейтингу страхових компаній у наданні послуг з добровільного медичного обслуговування та показано частку населення, яке користується даною послугою в країні. Визначено основні проблеми, що стримують ефективний розвиток медичного страхування в країні. Внесено пропозиції щодо вирішення даних проблем через впровадження міжнародних стандартів у сфері страхування, стимулювання роботодавців до фінансування програм добровільного медичного страхування і підвищення до нього довіри, вдосконалення оподаткування.[||]The development of a market economy in Ukraine predetermines the need for an assessment of the development of voluntary health insurance based on the average level of revenues from insurance payments and payments, the proportion of health insurance in the portfolio and the average duration of work in the market. Ensuring the proper level of health of the population is a priority task of any state, its health care system. The medical sector is the most sensitive social, political and economic sphere of any state, which is a part of national culture and is related to the whole society. The article describes the main problems associated with voluntary health insurance in the social, legislative and economic spheres. In economic terms, the state, efficiency and prospects for the development of the health sector depend to a large extent on its financial security. In the context of the study of socio-demographic factors in the development of health insurance in the country, it was determined that the state of health of the population is the most important demographic indicator of the well-being of the state. Along with the problem of financing health expenditures, attention is drawn to the problem of inefficient, inappropriate and inappropriate use of available resources by the existing network of health care facilities, which in many cases does not meet the real needs of the population. The medical complex of our country proved to be ineffective because of the inconsistency of the existing model of health care management with the new, political, economic and social conditions, as well as the unsatisfactory level of the culture of preventive medicine. All these aspects have become the cause of the critical state of the national health system. The largest companies ranked first in the rating of insurance companies in providing voluntary health care services are shown, and the share of the population using this service in the country is shown. The basic problems that restrain the effective development of health insurance in the country are determined. Proposals for solving these problems were introduced through the introduction of international standards in the field of insurance, encouragement of employers to finance voluntary health insurance programs and increase confidence in it, and improve taxation.

Т. В. Романовад. е. н., доцент, Міжнародний центр сучасної освіти, м. Прага, ЧехіяЛ. П. Давиденкок. х. н., доцент, доцент кафедри фізики,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРИСЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

T. V. RomanovaD. Sc., Associate professorInternational center of modern education, Prague, Czech RepublicL. P. DavydenkoPhD , Ass.Prof., Ass.Prof. of department of physics,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

MATHEMATICAL MODELING OF THREE-SECTORAL MODEL OF UKRAINE’S ECONOMIC GROWTH

Cтруктура національної економіки є одним із головних чинників, який формує передумови економічного розвитку та перспективи для поглиблення ефективної інтеграції України до європейського економічного простору. Визначення рівня впливу елементів трисекторної моделі економіки на процеси формування ВВП здатне ідентифікувати пріоритетність стимулювання розвитку того чи іншого сектору з позиції підвищення результативності функціонування економічної системи. У статті здійснено кореляційний багатофакторний аналіз взаємозалежності елементів трисекторної моделі економіки та динаміки формування ВВП, що дозволило побудувати економіко-математичну модель прогнозування залежності формування ВВП від особливостей співвідношення елементів трисекторної моделі економіки та виявити й інтерпретувати найбільш суттєві структурні детермінації. Таким чином встановлено, що найбільший суттєвий вплив на формування ВВП спричиняє третинний сектор економіки.[||]In recent years Ukraine's economy has been contained a number of imbalances in its structure, and also insufficient response to the reform processes. At the same time, Ukraine has gradually formed the structure of the post-industrial economy type, as evidenced by the gradual increase in the share of GDP of those economic activities that belong to the tertiary sector of the economy. The structure of the national economy is one of the main factors that forms the prerequisites for economic development and prospects for deepening Ukraine's effective integration into the European economic space. The construction of an economic-mathematical model for the purpose of identification and analysis of structural changes in the economy will will allow us to set of tools that can be implemented in the structural policy strategy and aimed at ensuring its effective implementation. Determining the level of influence of elements of a three-sector economy model on the processes of GDP formation can identify the priority of stimulating the development of a particular sector from the standpoint of increasing the effectiveness of economic system functioning. The article provides a correlation multivariate analysis of the interdependence between the elements of a three-sectoral model of economy and the dynamics of GDP formation, which allowed to construct an appropriate economic-mathematical model for forecasting the dependence of GDP formation on the features of the ratio of three-sectoral economic model elements. This made it possible to identify and interpret the most significant structural determinations. Thus it was established that the most significant influence on the formation of GDP is caused by the tertiary sector of the economy. For this reason, an important direction in this context should be the intensification of the development of the tertiary sector economy's innovative section, which should include, first of all, scientific and technical activities, information and communication services, as well as stimulating the development of educational services, including ensuring the level of integration education with the primary and secondary sectors of the economy.

Л. І. Катанд. е. н., професор, завідувач кафедри,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроВ. В. Острінінамагістр, студент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЕКОСИСТЕМИ БЕЗГОТІВКОВИХ ПЛАТЕЖІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

L. KatanDoctor of Economics, Professor, Head the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University, city DniproV. Ostrininamaster\'s degree, student, Dnipro State Agrarian and Economic University, city Dnipro

FORMATION OF THE FINANCIAL ECOSYSTEM OF CASHLESS PAYMENTS IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

Безготівкові розрахунки - платежі, які здійснюються шляхом перерахування з рахунку платника на рахунок кредитора у банках без використання грошових купюр. Формування фінансової екосистеми безготівкових платежів в аграрному секторі України полягає в застосуванні проекту «Cashless economy». Безготівкова економіка – це планомірна відмова від використання готівкових коштів на користь безготівкових розрахунків. В Україні сервіси для безготівкової оплати недостатньо розвинені через надмірну регульованість галузі банківської діяльності, страхів населення, високого рівня тіньової економіки і незацікавленості іноземних компаній в українському ринку. В умовах сьогодення в Україні є проблеми щодо дефіциту терміналів в торгових точках, а в містах зосередження аграрного сектора переважно не існує технологій для здійснення безготівкових розрахунків.
У роботі було розглянуто теоретичні основи безготівкових розрахунків, запропоновано використання стратегії «Cashless economy», метою якої є скорочення обсягу готівки в економіці України та побудовано бізнес-модель формування фінансової екосистеми безготівкових розрахунків в аграрному секторі на основі застосування електронних грошей фермерськими господарствами.[||]Cashless payments are payments made by transferring from the payer’s account to the creditor's account in banks without the use of banknotes. The formation of the financial ecosystem of cashless payments in the agrarian sector of Ukraine is the application of the “Cashless economy” project. Cashless economy is systematic refusal of cash in favor of cashless settlements.
Cashless payment services are not sufficiently in Ukraine developed because of the over regulation of the industry, the fears of the population, the level of the shadow economy and the lack of interest of foreign companies in the Ukrainian market. There are problems with the shortage of terminals at retail outlets, and in the cities of concentration of the agrarian sector of Ukraine, there is generally no technology for making cashless payments nowadays in Ukraine.
In order for Ukraine to abandon the mass distribution of cash, to interest entrepreneurs and the population, we need deeper changes in the areas of legislation, security and financial literacy of Ukrainians. Changing consumer habits and motivation for payment in non-cash form has a major impact on project results. The impact on consumer habits is through education and motivation.
The development of cashless economy is beneficial for all participants in monetary relations. Commercial banks can make their own contribution to the financial well-being of the state by developing and implementing new banking products and services that will contribute to the development of cashless payment infrastructure in line with the “Cashless economy” strategy.
The paper examines the theoretical foundations of the cashless economy, explores the strategy of “Cashless economy”, which aims to reduce the amount of cash in the economy of Ukraine, created a business model for the formation of the financial ecosystem of cashless payments in the agrarian sector on the basis of the use of electronic money by the farms.

Н. В. Резніковадоктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаМ. Ю. Рубцовакандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса ШевченкаН. М. Рилачкандидат економічних наук, науковий співробітник НДЧ Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУЦІЙНІ ВАЖЕЛІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of the Institute of International RelationsTaras Shevchenko National University of KyivM. RubtsovaPhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business of the Institute of International RelationsTaras Shevchenko National University of KyivN. RylachPhD (Econ.), Research Fellow of the Institute of Internationalrelations of Kyiv Taras Shevchenko National University

INSTITUTIONAL LEVERS OF THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM: THE PROBLEM OF SELECTING THE INSTRUMENTS FOR STIMULATION OF INNOVATING ENTERPRISES

Мета статті полягає в дослідженні інституційних важелей міжнародної конкурентоспроможності національної інноваційної системи у глобальному науково-технологічному просторі. Стверджується, що актуальність питання пошуку нових форм організації бізнесу, галузевої спеціалізації та модернізації економіки в цілому зростає під впливом переосмислення відносної значимості класичних факторів, що визначають збільшення національного добробуту суспільства (а саме природніх ресурсів, динаміки чисельності населення, індустріалізації, географії, клімату, продуктивних сил, законодавства) та супроводжується абсолютизацією ролі інновацій, що визначають конкурентні переваги будь-якої країни. Стверджується, що в умовах глобального науково-технологічного простору тільки активне використання інноваційних технологій виробництва може посилити конкурентні позиції країни на світовому ринку. Отже, національна інноваційна система (НІС) є тим базисом, що забезпечує динамічний розвиток країни.
Визначено, що на розвиток і функціонування НІС безпосередньо впливають соціальні, політичні, культурні та міжнародні чинники, а також стартові умови країни для здійснення інноваційної діяльності, серед яких виділяють три категорії: активи, мережі та культура. До активів належить людський і фінансовий капітал, інститути, що здійснюють дослідження і розробки (ДіР), виробнича база, комунікаційна та фізична інфраструктура, нормативно-правова база, що сприяє розвитку підприємництва, а також бажані для працівників умови життя, які допомагають залучати і утримувати необхідні кадри. Зв’язок між стартовими умовами формування конкурентоспроможної НІС сприяє міждисциплінарним ініціативам, розвитку окремих галузей, зниженню ризиків при спільному проведенні ДіР і розвитку міжнародного співробітництва, що, в свою чергу, досягається шляхом формування ефективної інституційної системи.
Виходячи з того, що інституційні механізми інноваційної діяльності, з одного боку, залежать від її галузевої специфіки (спеціалізація, кооперація, технології), а з іншого – від параметрів НІС та інноваційної політики держави, яка, крім іншого, визначає пріоритети економічного розвитку, інституційне середовище НІС вивчено та синтезовано з огляду блоків науково-технічної, економічної, соціальної та політичної діяльності, задіяних в інноваційному процесі, які в сукупності сприяють посиленню міжнародних конкурентних позицій НІС. Інноваційна активність багато в чому визначаються інституційною структурою країни, тому середовище НІС має як загальні, так і набуває специфічних рис залежно від співвідношення між елементами інноваційних блоків та інститутами. Визначено інституційне забезпечення інноваційного процесу крізь призму дослідження структурних елементів інноваційних блоків, до яких віднесено: креативний блок, або блок створення знань (НДІ, венчурні компанії, бізнес-інкубатори, тощо); блок трансферу технологій (різного роду посередники, в тому числі некомерційні фонди професійної експертизи); блок фінансування (держава, банківські кредити, продаж інновацій, венчурне фінансування); блок виробництва (функціонуючі високотехнологічні підприємства та створення інноваційно активних підприємств в нових галузевих сферах); блок підготовки кадрів, включаючи інноваційних менеджерів (університети, національні інженерні школи).[||]The article’s objective is to study institutional levers of the international competitiveness of the national innovation system in the global science and technology area. It is argued that the importance of the issue related with searching for new forms of business organization, industry specialization and economic modernization as a whole increases as a result of rethinking the relative significance of classical factors determining growth in the nation’s welfare (namely, nature resources, population dynamics, industrialization, geography, climate, productive forces, legislation) along with making absolute the role of innovations determining competitive advantages of any country. It is argued that in the conditions of the global science and technology area, only intensive use of innovative technologies in production can enhance the competitive positions of a country on the global market. It follows that the national innovation system (NIS) lays the basis for the dynamic development of a country.
It is found that the development and operation of NIS is driven by social, political, cultural and international factors, as well as by start-up conditions for innovating in a country, divided into the three categories: assets, networks and culture. Assets include human and financial capital, institutes performing R&D, production facilities, communication and physical infrastructures, legal and regulatory base favorable for business expansion, as well as living conditions wanted by employees, which help recruit and keep the required personnel. The links between start-up conditions for building up the competitive NIS ensure the interdisciplinary initiatives, the development of individual industries, the reduction of risks involved in collaborative R&D and international cooperation, which can, respectively, be achieved by building up the effective institutional system.
Assuming that the institutional mechanisms of innovating are conditional on its industry specifics (specialization, cooperation, technologies), on the one hand, and on the NIS parameters and the innovation policy of the government with its economic priority setting, on the other hand, the institutional environment of NIS is studied and synthesized by modules of science & technology, economic, social and political activities, engaged in the innovation process, which, in their totality, enhance the international competitive positions of NIS. Because the innovation activity is largely determined by the institutional structure of a country, the NIS environment, apart from general features, has specific ones depending on the correlation between the elements of innovation modules and the institutes. The institutional support for the innovation process is defined through investigating the structural elements of the innovation modules, to which the following ones are included: the creative module or the module of knowledge generation (research institutes, venture companies, business incubators etc.); the module of technology transfer (various types of intermediaries, including non-commercial foundations of professional expert review); the module of financial (government, bank lending, sales of innovations, venture financing); the module of production (operating high tech enterprises and creation of innovating enterprises in new industrial segments); the module of personnel training, including innovation managers (universities, national engineering schools).

С. В. Князьд. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів,Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівІ. А. Красіличк. е. н., асистент, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівВ. П. Прохоренкоаспірант, Університет банківської справи, м. КиївВ. М. Мацукаспірант, Національний університет «Львівська політехніка» , м. Львів

КРИТЕРІЇ ЗБАЛАНСОВАНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

S. V. KniazDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Entrepreneurship and Environmental Examination of Goods, Lviv Polytechnic National University, LvivI. A. KrasilychPh.D., assistant, Lviv Polytechnic National University, LvivV. P. Prokhorenkopostgraduate, Banking UniversityV. М. Matsukpostgraduate, Lviv Polytechnic National University, Lviv

CRITERIA OF BALANCED EVALUATION OF EFFICIENCY OF FINANCIAL ENTERPRISE STRUCTURES

У статті критично проаналізовано і розкрито сутність критеріїв економічної ефективності стратегій розвитку фінансових підприємницьких структур, оскільки проблема невизначеності критеріїв особливо актуальна для України, через те, що результати діяльності вітчизняного фінансового сектора є нестабільними та часто збитковими через девальвацію валютного курсу, високий рівень інфляції, відсутність можливостей для диверсифікації довгострокових фінансових інструментів, недовіру населення до фінансових інститутів. Значну увагу приділено способу використання цих критеріїв на практиці. Доведено, що стратегії розвитку фінансових підприємницьких структур доцільно оцінювати на основі єдиного критерію – різниця між «притоком» та «відтоком» коштів підприємницької структури. За умови застосування пропонованого спрощення критеріального аналізу ефективності реалізації стратегії розвитку підприємницької структури зручним є прогнозування його значень, що дає змогу дослідити дану стратегію у перспективі.[||]The essence of the criteria of economic efficiency of strategies for the development of financial business structures is disclosed and critically analyzed in the article. The problem of uncertainty of the criteria is especially relevant for Ukraine. The results of the domestic financial sector are volatile and often unprofitable due to currency devaluation, high inflation, and lack of opportunities for diversification of long-term financial instruments, distrust of the population to financial institutions. Considerable attention is paid to how these criteria are used in practice. It is proved that the strategies of development of financial business structures should be evaluated on the basis of a single criterion - the difference between the "inflow" and the "outflow" of the funds of the business structure. When applying the proposed simplification of the criterion analysis of the effectiveness of the strategy implementation of the business structure, it is convenient to predict its values. This allows you to explore this strategy in the future. In considering common features of the criteria of economic efficiency of the strategy of development of financial business structures, it is determined that the optimal criterion will be the calculation of changes in input and output flows in the financial sector. If the size of the wealth of financial institutions grows, then this may serve as a sufficient criterion to characterize the strategy for their development as successful. If the size of the equity capital of financial institutions is reduced, then it will be obvious that the chosen strategy for their development is not optimal. The exception is those strategies, the result of which is "stretched" in time. So, if over the course of one year the size of capital inflows over the outflow prevailed, then that does not mean that the financial sector was successful. This tendency may be temporary and one that is caused by an increase in the payables of financial institutions. Therefore, the use of the time factor should occur only for the capital, the ownership of which passes to the business entities in the input stream and is lost at the source flow.

Т. Л. Мостенськад. е. н., професор, професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту,Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниА. В. Совааспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

БРЕНД ЯК ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

T. L. Mostenskayadoctor of sciences, professor, рrofessor of the Department of Production and Investment Management, National University of Life and Environmental Sciences of UkraineA. V. Sovapostgraduate student, National University of Food Technologies, Kyiv

BRAND AS AN ELEMENT OF ORGANIZATIONAL CULTURE

У даній статті розглядаються різні погляди на бренд, як частини організаційної культури. В статті досліджено трактування поняття «бренд» різними авторами, визначено, що в найзагальнішому вигляді бренд - це образ в уявленні споживачів, набір вражень і асоціацій, який дозволяє їм розрізняти і вибирати ту чи іншу фірму, товар або послугу. Також визначено, що найважливішим психологічним завданням бренду є забезпечення емоційного зв'язку зі споживачем і формування довгострокових відносин між споживачем і маркою. Розглянуто складові впливу бренду на споживача, серед яких функціональна, психологічна та культурна складові. Бренд володіє певним навантаженням, з одного боку, будучи носієм культури організації, а з іншого - формуючи культуру споживача через загальноприйняті цінності. Також розглянуто ієрархічну модель взаємодії нематеріальних активів компанії, до якої входять: персонал, організаційна культура, організаційно-управлінська структура, інноваційні активи, стратегічні активи, репутація. На формування бренду впливає кожен рівень нематеріальних активів. Перебіг цього процесу символічно відображає розвиток бренду, який в результаті стає складовою репутації. Досліджено механізм впливу організаційної культури на поведінку і роботу членів організації та розглянуто цінності брендової культури, що полягають в організаційно-культурних складових, що впливають на сприйняття бренду. Дослідження цінностей брендової культури показало, що по суті цінності полягають в організаційно-культурних складових, що впливають на сприйняття бренду. Визначено основні цінності, а саме: організаційні структури, ритуали і звичаї, переконання і ставлення, мова та поведінка. Всі ієрархічні структури формують певний тип поведінки. Також у статті розглянуті рівні поділу організаційної культури на поверхневий, підповерхневий і глибинний. Кожен з елементів грає конкретну роль в побудові культури бренду і може розглядатися окремо або в сукупності з іншими в разі здійснення будь-яких корпоративних змін. На основі проведеного дослідження запропоновано напрямки удосконалення культури організації. Проведене у статті дослідження дозволило зробити висновок, що організаційну культуру і бренд можна розглядати в якості засобів колективного мотивації, які спонукають співробітників просувати однакові цінності.[||]This article discusses different views on the brand, as part of organizational culture. The article deals with the interpretation of the concept of "brand" by different authors, it is determined that in the most general form, the brand is an image in the presentation of consumers, a set of impressions and associations, which allows them to distinguish and choose one or another firm, product or service. It is also determined that the most important psychological task of the brand is to provide emotional connection with the consumer and the formation of long-term relations between the consumer and the brand. The components of brand influence on the consumer are considered, including functional, psychological and cultural components. The brand has a certain load, on the one hand, being the carrier of the culture of the organization, and on the other - forming a consumer culture through common values. Also, the hierarchical model of the interaction of intangible assets of the company, which includes: personnel, organizational culture, organizational and management structure, innovative assets, strategic assets, reputation, is considered. Each brand of intangible assets affects the formation of the brand. The course of this process symbolically reflects the development of the brand, which as a result becomes a component of reputation. The mechanism of the influence of organizational culture on the behavior and work of the members of the organization is investigated and the values of brand culture are considered, which are organizational and cultural components that influence the perception of the brand. Research on the values of brand culture has shown that, in essence, values are organizational and cultural components that influence the perception of the brand. The basic values are defined, namely: organizational structures, rituals and customs, beliefs and attitudes, language and behavior. All hierarchical structures form a certain type of behavior. Also in the article the levels of division of organizational culture into surface, subsurface and deep are considered. Each of the elements plays a specific role in building brand culture and can be considered separately or collectively with others in the event of any corporate change. On the basis of the conducted research the directions of improvement of the culture of the organization are offered. The research conducted in this article made it possible to conclude that organizational culture and brand can be considered as a means of collective motivation that prompts employees to promote the same values.

А. А. Пилипенкод. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківХалліфах Ахмед Мохаммед Саєдаспірант кафедри бухгалтерського обліку,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

A. PylypenkoDoctor of Economics Science, Professor, Head of Accounting Department Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, UkraineKhalleefah Ahmed Mohammed SaedPostgraduate student, Accounting departmentSimon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine

THE ACCOUNTING AND INFORMATION SUPPORT ORGANIZING FOR THE INTEGRATED CORPORATE STRUCTURES DEVELOPMENT

Цифрова трансформація економіки висуває цілий ряд додаткових вимог до системи обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства, таких як розширення переліку об’єктів облікового спостереження, збільшення швидкості формування й достовірності управлінської звітності, зв’язування облікових номенклатур з ключовими елементами бізнес-моделі підприємства тощо. Авторською гіпотезою є можливість забезпечення таких вимог на основі представлення обліку як одного з ключових елементів корпоративної архітектури підприємства. Метою статті постало удосконалення технології організації бухгалтерського обліку та бізнес-аналізу через її орієнтацію на виклики вимоги цифрової трансформації економіки. В рамках реалізації поставленої мети визначено проблемну області трансформації обліково-аналітичною системи підприємства під впливом четвертої промислової революції. Також розроблено модель організації облікового процесу. Виконання даної моделі в термінах подієво-процесного підходу та застосування EPC-діаграм дозволило ідентифікувати перелік користувачів облікової інформації та визначенням систему регламентуючої документації. Запропоновано процедуру оцінювання рівня зрілості обліково-аналітичного процесу та його відповідності вимогам орієнтованого на дані підходу до управління підприємством.[||]The economy’s digital transformation has put forward many additional requirements to the system of accounting and analytical support of enterprise management. The list of objects for accounting supervision expansion, the speed of management reports formation raising, the reliability of accounting information reliability increasing, achieving a tighter connection between the accounting documents and enterprise business model has been identified among the mentioned requirements. Achieving the ability to provide the enterprise digitalization requirements by considering accounting as one of the key elements of corporate enterprise architecture has been declared as the author's hypothesis. The purpose of the article is to improve the technology of accounting and business analysis by focusing this technology on accepting the achievements of the fourth industrial revolution. The problem area of transformation of accounting and analytical system of the integrated corporate structures has been developed. The model of accounting process organization has been proposed. The methodological, organizational and technological stages were provided for in the proposed model. The implementation of this model by using the event-driven process chain approach (EPC-Diagram) gives the possibility to identify the list of users of accounting information and to determine the system of regulatory documentation. Architectural modeling has been presented as the basis of accounting policy of corporate enterprise formation. The management reporting dashboards have been proposed to consider as an output of the project of accounting and analytical information organization. The procedure of estimation of the maturity level of accounting and analytical process and its compliance with the requirements of a data-driven approach to enterprise management has been offered. The elements of the Language for Software Engineering Methods have been used as crucial areas for estimation of the accounting maturity level. The article presents the disclosure of the author's hypothesis for achieving consistency of accounting, analytical and information support of the management of the enterprise with the requirements of digital business transformation.

Д. О. Грицишенд. е. н., професор, декан факультету публічного управління та права, Житомирський державний технологічний університетС. В. Свіркод. е. н., професор, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університетІ. М. ЯремчукЗдобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

АРХІТЕКТОНИКА АДАПТИВНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

D. GrytsyshenDoctor of Economic Sciences, Professor, The Dean of the Faculty of Public Administration and Law, Zhytomyr state technological universityS. SvirkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr state technological universityI. YaremchukApplicant of the Department of Accounting and Auditing, Zhytomyr state technological university

ARCHITECTONICS OF THE ADAPTIVE MODEL OF ACTIVITY OF THE ACCOUNTING CHAMBER OF UKRAINE

В процесі дослідження було здійснено аналіз праць науковців, які розглядали питання діяльності Рахункової палати, однак в жодній із досліджених праць не було не запропоновано моделі діяльності вказаного інституційного органу. Під архітектонікою в даному досліджені пропонується розуміти структурну будову загальної композиції взаємопов’язаних елементів. В процесі опрацювання існуючих підходів до моделювання в цілому, на тлі відсутності чітко сформованих підходів та варіантів розбудови моделей діяльності Рахункової палати України. В статті здійснено концептуалізацію діяльності Рахункової палати України через розробку її адаптивної моделі, архітектоніка якої передбачає сукупність взаємопов’язаних кластерів: "Фокус” (сегменти “Предмет”, “Об’єкти”, “Суб’єкти”), “Ідеологія” (сегменти “Мета”, “Принципи”, “Візія”, “Місія”, “Цінності”); блок “Функціонально-прикладних положень”, що включає такі кластери: “Спектр” (сегменти “Функції”, “Завдання”, “Повноваження”); “Інструментарій” (сегменти “Напрями”, “Прийоми”, “Методики”); блок “Організаційних положень”, який складається з кластерів: “Побудова” (сегменти “Внутрішня”, “Зовнішня”); “Норми” (сегменти “Законодавство”, “Рекомендації”); “Комунікації” (сегмент “Зацікавлені сторони”); “Розвиток” (сегменти “Тактика”, “Стратегія”). Також в свою чергу було розглянуто завдання діяльності Рахункової палати України в межах виокремлених функцій: контрольної, інформаційної, управлінської, захисної, комунікаційної, соціальної, державотворчої, нормотворчої. Розглянуто Характеристику зацікавлених осіб в контексті діяльності Рахункової палати. Сформована модель носить всеохоплюючий характер, оскільки враховує основні важливі відповідним чином змістовно деталізовані теоретичні, методолого-методичні та організаційні позиції фактичної та перспективної діяльності Рахункової палати. Гнучке її змістовно-фрагментарне наповнення дозволяє серед іншого ідентифікувати її адаптивність, яка забезпечить в майбутньому її життєздатність. На фактичну реалізацію вказаної моделі слугуватиме практичне опрацювання її окремих кластерів та сегментів; зокрема, перед усім, попереднього та стратегічного державного аудиту.[||]In the course of the research, an analysis of the works of scientists who considered the activities of the Accounting Chamber was carried out, but none of the studied works proposed a model of the activities of this institutional body. Architecture in this study proposes to understand the structural structure of the overall composition of interconnected elements. In the process of elaboration of existing approaches to modeling in general, against the background of the lack of clearly defined approaches and options for building models of the Accounting Chamber of Ukraine. The article conceptualizes the activities of the Accounting Chamber of Ukraine through the development of its adaptive model, the architecture of which provides a set of interconnected clusters: "Focus" (segments "Subject", "Objects", "Subjects"), "Ideology" (segments) "Purpose", "Principles", "Vision", "Mission", "Values"), block "Functional-applied provisions", which includes the following clusters: "Spectrum" (segments "Functions", "Tasks", "Powers" ); “Tools” (segments “Directions”, “Techniques”, “Methods”); block “Organizational provisions”, which consists of clusters: “Construction” (segments “Internal”, “External”); “Norms” (segments) “Legislation”, “Recommendations”), “Communications” (“Stakeholders” segment); “Development” (“Tactics”, “Strategy” segments), as well as the tasks of the Accounting Chamber of Ukraine within the framework of selected functions: control, information, management, protective, communication, social, state-building, rule-making. interested persons in the context of the activities of the Accounting Chamber. The formed model has a comprehensive character, as it takes into account the main important appropriately detailed theoretical, methodological and methodological and organizational positions of the actual and future activities of the Accounting Chamber. Its flexible content and fragmentary content allows, among other things, to identify its adaptability, which will ensure its viability in the future. The actual implementation of this model will serve as a practical study of its individual clusters and segments; in particular, first of all, preliminary and strategic state audit.

М. І. Іоргачовак. е. н., старший викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

M. I. IorgachovaCandidate of Economic Sciences, Senior lecturer of the Financial Management and Stock Market Department, Odessa National Economics University, Odessa

PROBLEMS OF CORPORATE GOVERNANCE IN UKRAINE

У статті розглянуто специфіку корпоративного управління в Україні як результат процесу формування корпоративного сектору вітчизняної економіки. Проведено дослідження щодо наявності певних проблем корпоративного управління та проведена їх систематизація на зовнішні та внутрішні. Серед зовнішніх проблем увагу приділено: особливості процесу формування структури власності товариств в Україні, яка зумовила формування закритого для зовнішніх інвесторів капіталу вітчизняних корпорацій; проблемі взаємодії держави з корпораціями та необхідність перетворення держави в ефективного акціонера; недосконалості законодавчої бази з корпоративного управління та нерозвиненості фондового ринку. В статті також приділено увагу внутрішнім проблемам: відсутності на підприємствах розвиненої корпоративної культури, непорозуміння у відносинах між акціонерами (власниками) та управляючими (менеджерами), нерозуміння ролі корпоративного секретаря та важливості запровадження принципів корпоративного управління вітчизняними акціонерними товариствами. Зроблена в статті систематизація та розподіл проблем корпоративного управління на дві групи дозволила більш детально дослідити їх та обґрунтовано підійти до розробки заходів для подальшого їх вирішення.[||]The article considers the specifics of corporate governance in Ukraine as a result of the process of forming the corporate sector of the domestic economy. The research on the presence of certain problems of corporate governance was conducted and their systematization was carried out. All existing corporate governance issues are divided into external and internal ones.
Among the external problems, attention is paid to: the peculiarities of the process of formation of the ownership structure of the companies in Ukraine, since the ownership structure that has developed in the country does not contribute to the growth of the performance indicators of corporations, and on the contrary - led to the formation of the capital closed to foreign investors of domestic corporations; the problem of interaction between the state and corporations, which is connected with the necessity of transforming the state, as the shareholder of some joint-stock enterprises, into an effective shareholder; the imperfection of the legislative framework for corporate governance and the underdevelopment of the stock market. It is noted that the Ukrainian model of corporate governance is at the stage of its formation and combines elements of outsider and insider's models.
The article also focuses on internal problems: lack of corporate culture in enterprises, misunderstanding in the relations between shareholders (owners) and managers (managers), misunderstanding of the role of corporate secretary and the importance of introducing corporate governance principles for domestic joint-stock companies.
Such a systematization and division of corporate governance issues into two groups allowed them to investigate more closely and reasonably approach the development of measures for their further resolution.
The article concludes that solving existing problems of corporate governance in the country, taking into account the world experience of management, its adaptation to national economic conditions are the necessary directions for improving corporate governance in Ukraine.

О. Г. Лищенкок. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування,Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяЄ. М. Сердюкмагістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

O. G. Lyshchenkok. e. n., associate professor of department of account and taxation,Zaporozhia national tekhnightly university, ZaporizhzhyaYe. M. Serdukmaster\'s degree, Zaporozhia national technical university, Zaporizhzhya

INVENTORY MANAGEMENT: ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPLY

У статті проведено дослідження особливостей обліково-аналітичного забезпечення в управлінні промисловими підприємствами, зокрема, в управлінні виробничими запасами. Наведені негативні чинники, які суттєво знижують ефективність управлінської діяльності. Низький ступінь ефективності прийнятих рішень стосовно необхідності формування запасів та їх кількості може призвести до втрати підприємством прибутку внаслідок простою через недостатність виробничих запасів або до заморожування грошових коштів через їх накопичення (неефективне використання оборотних активів).
За умови величини запасів, яка відповідає потребам виробництва та операційної діяльності, суттєво підвищується ефективність управління запасами. Оптимальна кількість запасів визначається видами діяльності підприємства, розмірами виробництва, кількістю цехів тощо. В умовах сучасної економіки підприємства мають розробити низку власних шляхів, які сприятимуть підвищенню ефективності в управлінні виробничими запасами. Удосконалення обліку і управління виробничими запасами надає можливість значно скоротити виробничий та операційний цикли, зменшити витрати, пов’язані зі зберіганням запасів тощо. Оскільки великі підприємства використовують значну кількість видів запасів, важливим є використання рахунків аналітичного обліку.
У статті пропонується поглибити аналітичний облік, створити достатню кількість номенклатур, а також розробити список первинних документів для найбільш повного відображення усіх господарських операцій з виробничими запасами. У статті також обґрунтовується необхідність створення уніфікованих форм обліку виробничих запасів, тобто оборотно-сальдових відомостей по підприємству в цілому на основі оборотно-сальдових відомостей за матеріально-відповідальними особами, місцями зберігання, видами діяльності, центрами витрат, які дозволять отримати детальну інформацію стосовно оприбуткування, внутрішніх переміщень та відпуску запасів зі складу.[||]In the article the study of the characteristics of accounting and analytical support in the management of industrial enterprises, in particular, in the management of industrial stocks. The negative factors that significantly reduce the effectiveness of management activities are presented. The low degree of effectiveness of the decisions made regarding the need for stock formation and their quantity can lead to the loss of the company profit due to the downturn due to the lack of production stocks or the freezing of funds due to their accumulation (ineffective use of working assets).
Given the size of stocks that meets the needs of production and operations, the efficiency of inventory management is significantly increased. The optimal number of stocks is determined by the types of enterprise activity, size of production, number of shops, etc. Under conditions of modern economy, enterprises should develop a number of own ways that will increase the efficiency in the management of industrial stocks. Improving the accounting and management of inventories provides the opportunity to significantly reduce production and operational cycles, reduce costs associated with storing stocks, and so on. Since large enterprises use a large number of types of stocks, it is important to use analytical accounting bills.
The article proposes to deepen analytical accounting, to create a sufficient number of nomenclatures, as well as to develop a list of primary documents for the most complete reflection of all business operations with production stocks. The article also substantiates the necessity of creating unified forms of inventory accounting, that is, the turnover information on the enterprise as a whole on the basis of the turnover information on materially responsible persons, places of storage, types of activities, cost centers, which will allow to receive detailed information concerning the posting, internal movements and release of stocks from warehouse.

А. В. Гречкок. е. н., доцентО. О. Волокстудент кафедри економіки і підприємництва,КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет менеджменту та маркетингу

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТДВ «СК «СПЕЙР»

Alla GrechkoPh.D., Assistant ProfessoAlexander VolokStudent of economy and business department Igor Sykorsky Kyiv Polytechnic Institute

MANAGING THE EFFICIENCY OF INVESTMENT POLICY OF «SPARE» INSURANCE COMPANY

У статті проаналізовано особливості управління інвестиційною діяльністю українського підприємства в сучасних умовах господарювання. Розглянуто сутність страхового ринку та проаналізовано його сучасний стан.
Зокрема автор приходить до думки про те, що сучасний ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків в Україні. У статті наводяться основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка. Робить висновок, що в українських підприємств є певна перевага перед іноземними конкурентами – здатність швидко реагувати на зміни у зв’язку з тривалим процесом трансформації національної економіки, що передбачає перманентне оновлення регулювання. Тому доцільно приділити інвестиційній діяльності першочергову увагу в процесі вдосконалення управління підприємством та створення передумов для розширення діяльності. З метою практичного обґрунтування необхідності забезпечення підприємства інвестиційними ресурсами та дослідження їх впливу на господарську діяльність, проведено аналіз одного з підприємств, що працює на страховому ринку України. Це дозволяє сформулювати ряд економічно обґрунтованих напрямів підвищення інвестиційної політики для суб'єктів господарювання страхової сфери в Україні.
Автором встановлено, що здійснення інвестиційної діяльності неможливе без використання адекватної системи управління. Управління підприємством розглянуто як напрям його господарської діяльності, що організовує, координує та контролює решту видів господарської діяльності підприємства. Обґрунтовано, що за допомогою інвестицій можна мінімізувати вплив кризових явищ і забезпечити стійку реалізацію стратегічної мети розвитку кожного підприємства. Визначено основні фактори оптимізації формування ефективного страхового портфеля компанії.[||]The article analyzes the peculiarities of management of investment activity of the Ukrainian enterprise in modern economic conditions. The essence of the insurance market is considered and its current state is analyzed.
Particlarly, the author came to the conclusion that the modern insurance market is the second largest in capitalization among other non-bank financial markets in Ukraine.
The article states the main indicators of the insurance market and its dynamics.It is concluded that Ukrainian business have a certain advantage over foreign competitors - the ability to respond quickly to changes through a long process of transformation of the national economy, which implies a constant renewal of management. Therefore, it is advisable to prioritize investment activity in the process of improving business management and creating prerequisites for expanding activities. For the purpose of practical substantiation necessity for providing investment resources to the business and studying their impact on economic activity, an analysis of one of the enterprises operating in the insurance market of Ukraine has been carried out. This allows formulating a number of economically justified directions of improving investment policy for business entities in the insurance sector of Ukraine.
The author established that the implementation of investment activities is impossible without the use of an adequate management system. Management now considered as the direction of its business that organizes, coordinates and controls the rest of the types of business enterprises. Proved that using investment can minimize the impact of the crisis and ensure sustainable implementation of the strategic goal of every company.
The main factors of optimization of formation of an effective insurance portfolio of the company are determined.

Г. Г. Казарянк. е. н., директор Асоціації "Всеукраїнська спілка протезно-ортопедичних підприємств "Ортонет""

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

G. G. KazarianCandidate of Economic Sciences, Director of the Association "All-Ukrainian Union of Prosthetic and Orthopedic Enterprises "Ortonet""

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF SOCIO-ECONOMIC PROVISION OF PERSONS WITH DISABILITIES

Проведено дослідження методів та принципів соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю. Запропоновано виділяти методичні та організаційні принципи соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю. Розроблено класифікацію потреб осіб з інвалідністю в системі їх соціально-економічного забезпечення на основі чинників впливу та виокремлено передумови формування системи соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю. Систему соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю запропоновано розглядати як комплекс організаційно-економічних інструментів спрямованих на розширення можливостей для осіб з інвалідністю з урахуванням їх індивідуальних особливостей і стимулювання роботодавців до використання робочої сили осіб з інвалідністю. Визначено, що структуру системи соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю утворюють переважно послідовні вертикальні одномірні зв'язки. Ідентифіковані основні методи, якими повинно здійснюватися інституційне регулювання досліджуваної системи: прогнозування; нормативно-правовий; програмно-цільовий; кадрового забезпечення; фінансово-економічний.[||]The study of methods and principles of socio-economic provision of persons with disabilities was conducted. It is proposed to highlight the methodological and organizational principles of socio-economic provision of persons with disabilities. The classification of the needs of persons with disabilities in the system of their socio-economic provision is based on the factors of influence and the preconditions for the formation of the system of social and economic provision of persons with disabilities are identified. The system of social and economic provision of persons with disabilities is proposed to be considered as a complex of organizational and economic tools aimed at empowering persons with disabilities, taking into account their individual characteristics, and encouraging employers to use the labor force of persons with disabilities. It is determined that the structure of the system of socio-economic provision of persons with disabilities forms mainly consecutive vertical one-dimensional relationships. The basic methods, which should be carried out the institutional regulation of the system under investigation, are identified: forecasting; normative-legal; program-target; personnel support; financial and economic.

О. Б. Пелехк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ДИНАМІКА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ

O. B. PelekhPhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Rivne State Humanitarian University

MICROECONOMIC CHANGES DYNAMICS IN THE UKRAINIAN GDP STRUCTURE

У статті проаналізовано динаміку макроекономічних змін у структурі валового внутрішнього продукту (ВВП), пов’язаних з оплатою праці як складником ВВП. Пораховано показник сукупної продуктивності праці для України за досліджуваний період і проаналізовано його динаміку. Динаміка змін структури ВВП проаналізована за методою, яка передбачає визначення трьох оцінок: інтенсивність змін; швидкість змін; сталість (монотонність) змін.
Сформульовано кілька узагальнень щодо еволюції сукупної продуктивності праці України та структури ВВП з погляду співвідношення між часткою оплати праці та часткою доходів, які забезпечують активи: структурні зміни ВВП відбуваються хаотично і неорганізовано; частка праці в структурі ВВП залишається далекою від ідеального співвідношення, що забезпечує конкурентність економіки; найбільші структурні зміни мали місце в останні роки 2014-2016 рр., і водночас швидкість цих змін є незначною; за подібної тенденції навряд чи в найближче десятиліття структура ВВП стане подібною до структури конкурентних економік розвинених країн; в Україні відсутня цільова структурна політики, а тому постає проблема формування і реалізації комплексної програми структурних змін, спрямованих на підвищення ефективності і конкурентності української економіки.[||]The article deals with the analysis of the microeconomic changes dynamics in the Gross Domestic Product (GDP) structure, tied to the labor market, specifically with salary as an integral part of the Gross Domestic Product (GDP). The Gross Domestic Product (GDP) by income allows to analyze the influence of the human resource on the economic development.
Economic growth is directly and indirectly stimulated by various factors, “gross labor output” among them. The gross labor output index (Q) is an infinite figure and allows measuring economic development in different countries despite their currency; independently from inflation; the labor output index (Q) growth means actual economic growth and the opposite. The gross labor output index for Ukraine per studied period is calculated with its dynamics analyzed.
The GDP structure dynamics is analyzed using the method of three changes markers: intensity, speed and sustainability (monotony).
Several conclusions were drawn on the evolution of the Ukrainian gross labor output (Q) and its GDP structure in terms of correspondence between the labor payment share and the income sustaining the actives: GDP structural changes are chaotic and disordered; the gross labor output in GDP structure was growing at some point, but during recent years this trend has changed. It remains far off the perfect correspondence supporting the competitiveness of the economy; major structural changes occurred during recent years however their speed is still insufficient; considering this, the GDP structure is unlikely to reach the competitive economies of the developed countries; Ukraine lacks the target core in politics, so the problem of introducing the structural changes aimed at increasing efficiency and competitiveness of the Ukrainian economy arises.

З. А. Мацукк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕЖ ПРАВОВОГО РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Z. А. MatsukPhD, Associate Professor, Department of Finance,Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas, Ivano-Frankivsk

RESEARCH THEORETICAL ASPECTS OF THE LEGAL REGULATION FRAMEWORKS OF THE SECURITIES MARKET ACTIVITIES

У статті досліджується необхідність державного регулювання ринку цінних паперів. Запропоновано розглядати державне регулювання ринку цінних паперів у зовнішньому вимірі в системі державного регулювання економічних процесів та інших сфер діяльності суспільства та у внутрішньому вимірі у формі втручання держави у функціонування ринку цінних паперів, що ґрунтується на правовому регламентуванні діяльності його учасників. Розкрито зміст поняття «межа правового регламентування діяльності на ринку цінних паперів». З одного боку, це межа владного втручання держави, її органів у відносини між учасниками ринку цінних паперів, тоді як з іншого боку, це сукупність відносин на ринку цінних паперів, які регулюються правом та можуть бути регульовані правом (формалізовані у правовій нормі, сприйняті суспільством, контрольовані державою, забезпечені відповідним примусом). Це дало можливість виділити ті відносини, які недосяжні для державної влади, які неможливо регулювати правом, оскільки регламентуються соціальними нормами та визначаються рівнем культурного розвитку суспільства.[||]The necessity of the state regulation is studied by different authors and different pieces of evidence of their influence on the development of securities market are found. There is no unique evidence as results of many studied factors. This article tried to contribute also in this line bringing evidence for the case of Ukrainian Securities Market.
In the article author researched the necessity of securities market state regulation. For the research theoretical aspects of the legal regulation frameworks of the securities market activities, author used the methods of analysis and synthesis, graphics method of research. Also for formulation of conclusions the method of logical generalization was used.
Author proposed to consider the securities market state regulation in two detentions. The external dimension is characterized by the influence of the securities market, as one of the main components of the financial sector of the economy, on the economic development of the country. The effectiveness of the state regulation is in balancing of interests of all participants taking into account the state priorities. This approach allows us to examine the securities market state regulation in its internal dimension. It is connected with the state interference in the securities market operation and is based on the legal regulation of its participants’ activities. The concept of “legal framework” is dualistic and allows us to evolve two approaches to its meaning. The first one characterizes the maximum possible level of the legal regulation of securities market functioning. The second one characterizes the complex of securities market relations, which are regulated by law and can be regulated by law (formalized in the legal norm, perceived by society, controlled by the state, provided by appropriated coercion). It allowed highlighting the relations, which cannot be regulated by the state’s regulator using the law because they are regulated by the social norms, determined by the level of society cultural development.
Authors believed that this study can be viewed as a pioneering work in this case. Its evidence can be helpful for the next studies.

С. О. Лебеденкок. т. н, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу,Факультет менеджменту та маркетингу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, УкраїнаН. К. Морозстудент, Факультет менеджменту та маркетингу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕРНЕТ ІНСТРУМЕНТІВ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АНТОНОВ»

S. O. LebedenkoPh.D., Associated professor of Industrial marketing department, Department of Management and Marketing,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, UkraineN. K. MorozStudent, Department of Management and Marketing,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

APLICATION OF THE MARKETING INTERNET TOOLS ON THE EXAMPLE OF THE STATE ENTERPRISE «ANTONOV»

В статті проаналізовано інтернет інструменти маркетингу авіаційної галузі на прикладі державного підприємства «Антонов». Розглянуто основні принципи застосовані інструменти в світі інтернет маркетингу, для просування в мережі інтернет. Запропоновано перелік інтернет інструментів маркетингу і їх застосування в авіаційній промислової галузі: використання SEO, контекстної реклами, SMM реклами, а також E-mail і контент маркетингу, нативной реклами, таргерованої реклами т.д. Інтернет-маркетинг є складовою електронної авіаційної комерції, друга його назва - online -маркетинг. Він включає такі частини, як інтернет-інтеграція, інформаційний менеджмент, PR, служба роботи з покупцями і продажу. Електронна комерція і інтернет-маркетинг стали популярними з розширенням доступу до інтернету і являють собою невід'ємну частину будь-якої нормальної маркетингової кампанії. Сегмент інтернет-маркетингу і реклами зростатиме в авіаційному секторі. Запропоновано основні переваги інтернет-маркетингу це інтерактивність, можливість максимально точного спрямування на ціль, можливість постклік-аналізу, який веде до максимального підвищення таких показників як конверсія сайту і просування інтернет-реклами. В статті розглянуто застосування маркетингових інструментів, направлених на збільшення прибутку компанії. Підприємствам на промисловому ринку необхідні пошукові інструменти; «розкрученим» брендам - іміджеві. В статті акцентується увага на формуванні іміджу для ДП «Антонов», це досвідчена компанія в авіаційній галузі, яка добре відома в Україні та в СНГ. Залучення нових клієнтів за кордоном на даний час має стратегічне значення для підприємства. Визначити правильний шлях застосування маркетингових інтернет інструментів - завдання для інтернет-маркетологів ДП «Антонов».[||]In article internet marketing of aviation branch on the example of the state enterprise «Antonov» is analysed. The basic principles of work of internet marketing which have been offered by the SE «Antonov», for his advance on the Internet are considered. Councils for application of the Internet tools in aviation industrial branch, using of SEO, contextual advertizing, SMM advertizing and also E-mail and content of marketing, native advertizing, targeted advertizing, etc are offered for this enterprise. Internet marketing is a component of electronic aviation commerce, his second name - online - marketing. He includes such parts as Internet integration, information management, PR, service of work with buyers and sales. Electronic commerce and internet marketing became popular with expansion of Internet access and they are an integral part of any normal marketing campaign. The segment of internet marketing and advertizing will grow in the aviation sector. The main advantages of internet marketing, namely interactivity, possibility of the most exact direction on the purpose, a possibility of post-cliques analysis which leads to the maximum increase in such indicators as conversion of the website and advance of Internet advertizing are offered.
In article using of the marketing tools directed to increase in profit of the company is considered. In the market search tools are necessary for the new enterprises; for the «untwisted» brands - image. In article the attention is focused on formation of image for the SE «Antonov», it is the porfessional company in aviation branch which is well-known in Ukraine and in the CIS. Involvement of new clients abroad has now a strategic importance for the enterprise. The task for Internet marketing specialists of the SE «Antonov» is to define the correct way of application of the marketing Internet tools.

О. В. Марценюк-Розарьоновак. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університетВ. М. Нечипорукмагістр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ТУРИСТІВ В УКРАЇНІ

O. V. Martsenyuk-RozaronovaCandidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance,Vinnytsia national agrarian UniversityV. M. NechiporukMaster, department of finances, banking and insurance,Vinnytsia national agrarian University

STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF TOURISM IN UKRAINE

У статті досліджено напрямки розвитку туристичного страхування. Обґрунтовано доцільність і необхідність включення додаткових послуг в туристичний страховий поліс. Оцінено ступінь подорожчання туристичної подорожі при використанні розширеного страхового покриття. Визначено перспективи підвищення ефективності страхування в туристичній сфері.
Страховий поліс є невід’ємною складовою якісного туристичного продукту. Розуміння важливості туристичного страхування є ознакою високої страхової культури туристичного оператора, страховика і самого туриста.
На сьогоднішній день користується попитом туристичне страхування, адже за останній рік спостерігається тенденція збільшення кількості громадян, які виїжджають за кордон. Причина такого росту у сфері туризму в першу чергу пов’язана із зміною способу життя вітчизняних громадян, значним збільшенням кількості закордонних поїздок і прийняттям безвізового режиму.
Туристичне страхування – це компенсація медичних витрат, які можуть виникнути в закордонній поїздці внаслідок раптового захворювання або нещасного випадку. Крім компенсації медичних витрат, страхування громадян, що виїжджають за кордон, може включати й інші гарантії, наприклад, надання юридичної допомоги або допомоги на дорогах.
Характерна риса страхування громадян, що виїжджають за кордон — включення в нього так званого страхування невідкладної допомоги.
Актуальність дослідження обумовлюється необхідністю виявлення причин специфічної динаміки розвитку страхування туризму. Проаналізовано основні тенденції розвитку страхування туризму у взаємозв'язку із розвитком туризму як галузі. Наведено основні чинники зменшення фінансової ефективності страхових послуг у сфері туризму, пов'язані із комплексним характером страхових послуг, акумуляцією та концентрацією ризиків. Визначено як пріоритетний напрям розвитку страхування зовнішнього туризму.[||]In the article the directions of development of tourist insurance are explored. The expediency and necessity of inclusion of additional services in the tourist insurance policy are substantiated. Estimated the degree of rise in tourist travel with the use of extended insurance coverage. The prospects for increasing the insurance efficiency in the tourism sector are determined.
The insurance policy is an integral part of a quality tourism product. Understanding the importance of travel insurance is a sign of a high insurance culture of a tourist operator, insurer and the tourist.
For today, tourism insurance is in demand, because in the last year there is a tendency for an increase in the number of citizens traveling abroad. The reason for such growth in the tourism sector is primarily due to a change in the way of life of domestic citizens, a significant increase in the number of trips abroad and the adoption of visa-free regime.
Travel insurance - is the compensation of medical expenses that may arise on a trip abroad due to a sudden illness or accident. In addition to compensation for medical expenses, insurance for citizens traveling abroad may include other guarantees, such as providing legal or road assistance.
A characteristic feature of the insurance of citizens traveling abroad - the inclusion of his so-called emergency insurance. The urgency of the study is conditioned by the need to identify the causes of the specific dynamics of the development of tourism insurance.
The main tendencies of development of tourism insurance are analyzed in connection with development of tourism as an industry. The main factors of reducing the financial efficiency of insurance services in the field of tourism are presented, connected with the complex nature of insurance services, accumulation and concentration of risks. Defined as a priority direction of development of insurance of external tourism.

C. І. Сергійчукк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. МиколаївК. І. Ковальовамагістрант, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

СТАН І НАПРЯМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

S. I. SergiychukCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, MykolaivK. I. KovalevGraduate Student, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

STATUS AND DIRECTIONS OF REGIONAL POLICY OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE ACTIVITY IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

У статті досліджено стан розвитку малого підприємництва в Україні та Миколаївському регіоні зокрема. На основі аналізу статистичних даних на рівні України, виявлено зменшення суб’єктів малого підприємництва, зниження кількості зайнятих працівників на малих підприємствах та підвищення обсягів фактично реалізованої продукції. Проте, при урахуванні індексу цін, доведено зниження реальних обсягів реалізованої продукції та погіршення підприємницької активності. З урахуванням індексу цін обсяг реалізованої продукції в Україні знизився на малих підприємствах до 91,3% від рівня 2010 року, у фізичних осіб-підприємців залишився майже не змінним 100,3%. В Миколаївській області малі підприємства збільшили фактичний обсяги на 25%, а у реальних цінах у три рази. Також кількість малих підприємств і найнятих працівників в малому бізнесі знижувалася, але повільніше ніж по всій Україні. Розкрито позитивний досвід підтримки малого підприємництва, який призвів до більш стабільного стану й розвитку малого бізнесу у Миколаївському регіоні ніж по всій Україні. Представлено першочергові заходи ефективної підтримки розвитку підприємницької діяльності в Миколаївському регіоні на 2019-2020 роки. Запропоновано, в якості перспективи подальшого дослідження, пошук особливих факторів розвитку підприємництва та розкриття ефективного досвіду у кожному регіоні України. Зроблено висновки, що децентралізація влади надала ширші можливості об'єднанням територіальних громад самостійно вирішуватимуть питання місцевого значення й свого добробуту, але вона покладає на них відповідальність за розвиток всієї країни. Малий та середній бізнес повинні бути драйвером економічного зростання та запорукою соціальної стабільності в нашій державі. Підприємницька ініціатива на малих підприємствах та збалансована регіональна й державна політика, які сприяють її реалізації – це шлях України до європейського успіху.[||]The article analyzes the development of small business in Ukraine and the Mykolaiv region in particular. On the basis of analysis of statistical data at the level of Ukraine, a decrease in the number of small business entities, a decrease in the number of employed employees in small enterprises and an increase in the volume of actually sold products. However, taking into account the price index, it is proved to reduce the actual volumes of sales and deterioration of business activity. Taking into account the price index, the volume of sales of goods in Ukraine decreased in small enterprises to 91.3% from the level of 2010, and the individual entrepreneurs remained almost unchanged at 100.3%. In the Mykolaiv region, small businesses increased their actual volumes by 25%, and in real prices by three times. Also, the number of small enterprises and employed workers in the small business declined, but slower than throughout Ukraine. The positive experience of supporting small business has been revealed, which led to a more stable and small business development in the Mykolaiv region than in Ukraine. The priority measures of effective support for the development of entrepreneurial activity in the Mykolaiv region for 2019-2020 are presented. It is suggested, as a prospect of further research, to search for specific factors of entrepreneurship development and to reveal effective experience in each region of Ukraine. It is concluded that the decentralization of power provided wider opportunities for the association of territorial communities to independently solve the issues of local importance and their welfare, but it puts them responsible for the development of the entire country. Small and medium-sized businesses should be drivers of economic growth and a guarantee of social stability in our country. The entrepreneurial initiative at small enterprises and the balanced regional and state policy that promote its implementation are Ukraine's path to European success.

С. А. Мазурк. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,готельно-ресторанної справи та туризму,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЧИННИК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

S. MazurPh. D. in Economics, Lecturer in the Department of Management foreign trade activities,hotel and restaurant business and tourism,Vinnytsia National Agrarian University, city of Vinnitsa

AGRICULTURAL GREEN TOURISM AS A DIRECTION OF DIVERSIFICATION OF AGRICULTURAL ECONOMY AND FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TERRITORIES

В статті розглядаються теоретико-методологічні та практичні засади розвитку сільського зеленого туризму з акцентуацією уваги на прикладі Вінницької області. Метою даного дослідження є обґрунтування функціонального змісту діяльності суб’єктів зеленого туризму в сільських територіях та визначення особливостей і напрямів здійснення туристичної діяльності в територіальних утвореннях на прикладі Вінницької області.
В процесі роботи над зазначеною тематикою автором використовувались наступні методи дослідження: монографічний – для вивчення досвіду відомих науковців з даної проблематики; графічний – для комплексного аналізу сучасного стану науково-методичного забезпечення об’єкту дослідження; вибірковий – для детального обстеження окремих проявів дії і наслідків туристичної діяльності; порівняння для порівняння окремих економічних явищ з метою виявлення причинно-наслідкових зв’язків.
З наукової точки зору зелений туризм слід розглядати як форму господарської діяльності сільського населення, що передбачає надання послуг з тимчасового розміщення і відпочинку осіб, які мають потребу у використанні місцевих рекреаційних ресурсів
Практика запровадження зеленого туризму свідчить, що це дозволяє забезпечити економічну та демографічну стабільність в сільських місцевостях, зменшити рівень безробіття та сприяти вирішенню локальних соціально-економічних проблем.
Для місцевих бюджетів така діяльність сільських громад слугує можливістю отримання додаткових фінансових ресурсів для облаштування сільських населених пунктів та благоустрою сільської місцевості.[||]The article deals with theoretical, methodological and practical principles of development of rural green tourism with accentuation of attention on the example of Vinnytsia region. The purpose of this study is to substantiate the functional content of the activities of green tourism subjects in rural areas and to determine the features and directions of tourism activity in territorial entities, for example, in the Vinnytsia region.
In the process of working on this topic, the author used the following research methods: monographic - to study the experience of renowned scholars on this subject; graphic - for a comprehensive analysis of the current state of scientific and methodological support of the research object; selective - for a detailed survey of individual manifestations of the effects and consequences of tourism activities; comparison for the comparison of individual economic phenomena in order to identify causal relationships.
From a scientific point of view, green tourism should be considered as a form of economic activity of the rural population, which involves provision of services for the temporary placement and rest of persons who need to use local recreational resources
The practice of introducing green tourism shows that this allows to ensure economic and demographic stability in rural areas, reduce unemployment and help to solve local socio-economic problems.
For local budgets, such activity of rural communities serves as an opportunity to obtain additional financial resources for the development of rural settlements and rural amenities.
This publication presents the functional orientation of green tourism, which promotes the welfare of the rural population and the additional filling of local budgets. Of practical interest are the objects proposed by the author of historical and cultural significance in the context of the districts of Vinnytsia region, which initiates interest in tourism activities.

О. І. Данилюккандидат економічних наук, ст. викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, факультет корекційної та соціальної педагогіки і психологіїКам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка,м. Кам’янець-Подільський

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРИМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

O. I. DanilukPhD in Economics, senior professor of social pedagogy and social work, faculty of correctional and social pedagogy and psychology, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university, Kamyanets-Podilsky

RESEARCH OF FINANCIAL PROVISION OF DEVELOPMENT OF SUBURBAN TERRITORIES: SOCIO-ECONOMIC ASPECT

У науковій праці розглянуто структурні компоненти механізму фінансового забезпечення розвитку приміських територій. Обґрунтовані напрями фінансової спроможності і дієздатності приміських територій. Приділена увага формуванню фінансово незалежних територіальних громад приміських територій. Досліджено і обґрунтовано основні структурні компоненти механізму фінансового забезпечення розвитку приміських територій, які спрямовані на місцевий розвиток, що характеризуються внутрішніми та зовнішніми чинниками та механізмами фінансово-економічного розвитку. Виділено ключові показники матеріального добробуту та умов проживання, які обумовлюють соціальний розвиток приміських територій, проаналізовано їх останні тенденції в Україні за останні три роки. Здійснено аналіз показників життєвого рівня населення, котрі виступають детермінантами соціального розвитку приміських територій за численними каналами впливу. Визначено проблемні напрями, які слід враховувати при розробці стратегії соціального розвитку приміських територій.[||]In the scientific work the structural components of the mechanism of financial provision of development of suburban territories are considered. Grounded directions of financial capacity and capacity of suburban territories are grounded. Attention is paid to the formation of financially independent territorial communities of suburban territories. The main structural components of the mechanism of financial support for the development of suburban territories, aimed at local development, characterized by internal and external factors and mechanisms of financial and economic development, were investigated and substantiated. The key indicators of material well-being and living conditions, which determine the social development of suburban areas, are analyzed, their recent tendencies in Ukraine for the last three years have been analyzed. The analysis of indicators of living standard of the population is carried out, which act as determinants of social development of suburban territories on numerous channels of influence. The problem areas, which should be taken into account when developing the strategy of social development of suburban areas, are determined.
Implementation of a balanced social development policy in suburban areas in Ukraine opens up wide opportunities for solving a number of important socio-economic tasks. The study of the latest trends in terms of suburbanization of living standards in Ukraine (income and expenditure of households, property characteristics and housing conditions of households, the level of development and availability of social infrastructure institutions) has allowed to highlight the problems associated with the specifics of the standard of living of the population: - in Ukraine the possibility of moving to a comfortable suburban housing is conditioned not so much by the need to improve living conditions, but by the prestige and wealth that is associated with insufficient maternity the intellectual potential of Ukrainians. The development of mechanisms for overcoming them is a prerequisite for the social development of suburban areas, and is therefore a promising direction for further research in this area.

В. В. Бугаск. е. н. професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризмуКиївського національного університету технологій та дизайнуВ. В. Бугаск. е. н., доцент, доцент кафедри менеджментуКиївського національного університету технологій та дизайнуА. О. Саричевмагістр кафедри менеджментуКиївського національного університету технологій та дизайну

УПРАВЛІННЯ ВИСТАВКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Valery BuhasCandidate of Economics Professor,Professor of the Department of Business Economics and TourismKyiv National University of Technology and DesignVasyl BuhasCandidate of Economic Sciences, docent docent the Department of ManagementKyiv National University of Technology and DesignAndriy SarichevMaster the Department of Management ofKyiv National University of Technology and Design

MANAGEMENT OF EXHIBITION ACTIVITIES AT THE ENTERPRISE

У статті розглядаються адміністративні принципи виставкової діяльності підприємства з метою підвищення ефективності відносин з ринковими партнерами. Завдання полягає в тому щоб визначити сучасний зміст виставково-ярмаркової діяльності, сформувати етапи управління процес, визначити ризики, які утворюються за рахунок участі компанії у виставках, провести аналіз стану та тенденцій виставково-ярмаркової діяльності в Україні. Проаналізувати та надати пропозиції на стан та основні складові виставково-ярмаркової діяльності в Україні. Висвітлено основні організаційні цілі та етапи процесу управління виставково-ярмарковою діяльністю. Доцільно покращити адміністративний компонент виставки-ярмаркової діяльності та розробляти і впроваджувати в короткий термін, з урахуванням особливостей відносно місця, часу, учасників, цільової аудиторії заходу. Виставкова діяльність дозволяє використати всі можливі способи для захоплення ринку й досягнення оптимального результату діяльності підприємства.[||]The article deals with the administrative principles of the exhibition activity of the enterprise in order to increase the efficiency of relations with market partners. The task is to determine the current content of the exhibition and fair activity, to form the stages of the management process, to identify the risks arising from the participation of the company in exhibitions, to analyze the state and trends of exhibition and fair activity in Ukraine. Analyze and provide suggestions on the state and key components of exhibition and fair activity in Ukraine. The main organizational goals and stages of the exhibition and fair activity management process are highlighted. It is advisable to improve the administrative component of the exhibition-fair activity and develop and implement in a short time, taking into account the peculiarities regarding place, time, participants, target audience of the event. Exhibition activity allows us to use all possible ways to capture the market and achieve the optimal result of the enterprise. She - on the one hand, a huge, bright, spectacular performance and heavy, hard work, daily work - on the other. This work includes the collection of analytical and statistical information, the preparation of the necessary equipment, etc. In the world, the exhibition activity due to its special social and economic significance is controlled and supported by state structures. In most cases, the exhibition complexes are either owned by the state or under the control of the authorities. Different forms of state control over exhibition activity are used. This control is most noticeable in the countries of Western Europe. It is important to emphasize that only 20% of major exhibitions are organized annually, and most of them are held every two years. This is determined by the duration of the innovation cycle in the relevant fields in which the laws of innovation and investment processes are subordinated, and serves as a means of state regulatory policy in this area.

Н. І. Болквадзек. е. н., ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

НАПРЯМИ СТАНОВЛЕННЯ БІРЖОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

N. BolkvadzePhD, Senior Lecturer of the Department of International Economic Relations,Ternopil National Economic University, Ternopil

THE WAYS OF FORMATION OF THE ELECTRICITY EXCHANGE MARKET IN UKRAINE

У статті здійснено ретроспективний аналіз законодавства України у сфері енергетики. Виявлено, що українське законодавство не в повній мірі відповідає нормам Європейського Союзу, особливо в частині біржових ринків електроенергії, а формування оновленої законодавчої бази відбувається повільно. Визначено недолік чинного законодавства що регулює ринок електроенергії згідно з міжнародними підходами, в якому не передбачено створення конкурентного біржового ринку електроенергії в Україні. Запропоновано «дорожню карту» становлення й розвитку біржового ринку електроенергії в Україні, що передбачає три послідовних етапи, зокрема на першому етапі пропонується реформування законодавчої бази, усунення монополії, запровадження дерегуляції ринку, створення біржі (або реорганізація існуючої), клірингової установи і врегулювання основних напрямів їх співпраці із системним оператором електромереж; на другому – запровадження деривативів; на третьому – розширення товарної спеціалізації та/або організації біржової торгівлі електроенергією сусідніх країн (експорт або імпорт).[||]The article presents a retrospective analysis of Ukrainian legislation in the energy field. It is revealed that the Ukrainian legislation does not fully comply with the norms of the European Union, especially in the field of electricity exchange markets, and the formation of the updated legislative framework is slow. The shortcomings of the current legislation on electricity market regulating are determined in accordance with international approaches that do not provide a creation of a competitive electricity exchange market in Ukraine. The review of the Ukrainian legislation of regulating an activity of the exchange market was carried out. In the Ukrainian law “On Commodity Exchanges” there is no list of exchange commodities, and direct characteristics of exchange commodities, namely: mass character, ability to standardize, replacement and free pricing. In the article was noted that in Ukrainian Law “About Electricity Market”, explicit and implicit auctions are planned to be used in the distribution of the free capacity of electricity interconnections, which can increase the complexity of cross-border electricity trade and, consequently, it can be a barrier to trade. In the article is proposes to use only implicit auction as an effective method to eliminate congestion on cross-border power lines. The necessity of the introduction of the electricity exchange as a necessary part of the formation of Ukrainian liberalized energy market was stated. The paper proposes a “road map” for the establishment and development of the electricity exchange market in Ukraine, which involves three consecutive stages, in particular, the first stage proposes reforming the legislative framework, eliminating the monopoly, introducing deregulation of the market, establishing an electricity exchange market (or reorganizing existing), clearing and settlement the main directions of their cooperation with the system operator of electric power networks; the second stage is the introduction of derivatives; on the third stage is expansion of commodity specialization and/or organization of electricity exchange trade with neighboring countries (export or import).

М. А. Мащенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАПОРУКА ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Maryna A. MashchenkoCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THE NECESSITY TO PROVIDE THE INVIROMENTAL SECURITY AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Обґрунтовано, що трансформація соціально-економічної структури України призвела до змін в механізмах підприємств і управління ними. На сьогоднішній день забезпечення соціально-еколого-економічної безпеки є важливим питанням.
Визначено, що для досягнення інвайронментальної безпеки держави необхідним є забезпечення інвайронментальної безпеки підприємства. Визначення «інвайронментальна безпека підприємства» є ширше, ніж «економічна безпека підприємства», так як воно включає три складові: економічну, соціальну, екологічну. У свою чергу, знання про сутність інвайронментальної безпеки, її структури, кількісних і якісних показників для оцінки рівня інвайронментальної безпеки дозволить менеджерам, економістам та іншим фахівцям забезпечити безпеку підприємства.
Проаналізовано, що проблема оцінки інвайронментальної безпеки підприємства полягає в тому, що не всі індикатори безпеки детерміновані і мають кількісні вимірники, отримати достовірну інформацію щодо них дуже проблематично. Обґрунтовано, що інвайронментальна безпека підприємства – це стан захищеності підприємства та навколишнього середовища, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатний до вирішення проблем збалансованого розвитку підприємства й поліпшення стану навколишнього середовища та сприяє реалізації національних концепцій екологічно стійкого розвитку й механізму його забезпечення[||]It is justified that the transformation of the socio-economic structure of Ukraine led to changes in the enterprises’ mechanisms and their management. In recent decades when each level of business entities has the objective to ensure economic growth, environmental security has become particularly important at micro, macro and mega levels.
It is determined that in order to achieve environmental security of the state it is necessary to ensure the environmental security of the enterprise. The definition «environmental security of the enterprise» is broader than «economic security of the enterprise» because it includes three components: economic, social, environmental. In turn, core knowledge of the environmental security, its structure, quantitative and qualitative indicators to assess the level of the environmental security allows managers, economists and other professionals to ensure the security of the enterprise.
It is analyzed that the problem of assessing the environmental security of the enterprise is that not all security indicators are deterministic and have quantitative measures. It is very problematic to obtain reliable information about them. In turn, in regulatory documents and methodological recommendations economic security of the enterprise as an integral part of security is evaluated in terms of its economic solvency which does not allow conducting a qualitative assessment of all components of the economic security of the enterprise.
It is justified that environmental security of the enterprise – is a state of enterprise and environment protection which allows maintaining resistance to internal and external threats. It is capable to solve problems of balanced development of the enterprise and improving the environment. It is also promotes the implementation of national concepts of environmentally sustainable development and the mechanism of its provision.

В. Є. Редькок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесуДніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. ДніпроС. В. Ванінастудентка спеціальності 242 ТуризмДніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЯКІСТЬ ГОТЕЛЬНОГО СЕРВІСУ

Viktoriia Y. RedkoCandidate of Economic Science, Associate Professor,Associate Professor of Management and Tourist Business Department,Oles Honchar Dnipro National University, DniproSvitlana V. Vaninastudent of the Tourism specialty 242,Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

INFLUENCE OF CORPORATE CULTURE ON THE QUALITY OF HOTEL SERVICE

На основі аналізу наукових публікацій з готельного менеджменту визначено, що правильно сформована корпоративна культура служить підґрунтям для реалізації стратегічних цілей та цінностей компанії. Розкрито сутність функцій корпоративної культури (регулююча, комунікативна, мотиваційна, іміджева, інтегруюча), їх місце, особливості реалізації й вплив на якість готельного сервісу. Проаналізовано особливості корпоративної культури найбільших готельних мереж. Обґрунтовано, що в основі менеджменту великих готельних холдингів лежить інноваційна корпоративна культура, де кожен працівник має право брати на себе відповідальність і приймати рішення щодо надання сервісу й задоволення потреб гостя. Для незалежних готелів було запропоновано впроваджувати командну корпоративну культуру, яка дозволить гармонійно поєднати прагнення персоналу реалізовувати власний потенціал, бажання топ-менеджменту надавати сервіс високої якості й розвивати готель, а також удосконалювати обслуговування. Силову корпоративну культуру було обґрунтовано як недієву та позбавлену ефективності щодо позитивного впливу на якість сервісу. З’ясовано, що задоволення від роботи та її престижність, гідна заробітна плата, підтримка керівництва лежать в основі гарного настрою, щирої усмішки й доброзичливості персоналу готелю, що відображається на якості наданого сервісу. Виділено базові індикатори оцінки корпоративної культури на рівні топ-менеджменту готелю: прийнята система лідерства в готелі та стиль управління, способи вирішення конфліктних ситуацій, система комунікації між працівниками, місце кожного робітника в колективі, прийнята символіка та елементи бренду. Визначено, що корпоративна культура готелю проявляється абсолютно в усіх аспектах надання якісного сервісу: манері спілкування із гостями, взаємодії із колегами, реагуванні на прохання гостей, технології обслуговування, працездатності персоналу.[||]It was considered the definition of corporate culture in the context of its influence on the quality of service in the hospitality establishments in this article. Based on the analysis of scientific publications from hotel management, it has been determined that a well-formed corporate culture serves as the basis for the implementation of strategic goals and values of the company. It defines the principles and rules of staff behavior as an instrument for implementing corporate values. There were also considered 5 functions of corporate culture (regulatory, communicative, motivational, image, integrating), their position, features of implementation and influence on the quality of hotel service. In addition, the features of the corporate culture of the largest hotel chains, its orientation were analyzed. It was justified that the basis of the management of large hotel holdings is the innovative corporate culture, where each employee has the right to take responsibility and make decisions on the provision of service and satisfaction of the needs of the guest. For independent hotels, it was suggested to introduce a command corporate culture that would harmoniously combine the desire of the staff to realize their own potential, the desire of top management to provide high quality service and develop the hotel, as well as improve the service. Strong corporate culture was justified as ineffective on the positive impact on the quality of the service.
Estimating the modern aspects of the impact of corporate culture on the quality of services, it was found that satisfaction from work and its prestige, decent salary, leadership support are at the basis of good mood, sincere smile and goodwill of the hotel staff, reflected on the quality of the provided service.
The basic indicators of corporate culture assessment at the level of top management of the hotel were identified, among them: adopted hotel management system, the style of management, the ways of resolving conflict situations, the system of communication between employees, the position of each worker in the team, adopted symbols and brand elements.
Finally, it was determined that the corporate culture of the hotel appears itself in all aspects of providing a quality service: the manner of communication with guests, interaction with colleagues, responding at the request of guests, technology of service, work capacity of the staff.
A further study of this problem will focus on the attempt to quantify the hotel's corporate culture.

Н. Г. Панченкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом,Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

АНТИКРИЗОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

N. G. PanchenkoPh.D. in Economics, Associate Professor,Department of Economics and Management of Industrial and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkov

CRISIS MANAGEMENT APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE

В статті визначено, що соціально відповідальне ставлення компанії до своїх працівників, інвесторів, споживачів та в цілому до середовища свого функціонування є тим ключем до успіху, який забезпечує не лише збільшення прибутку підприємства, але й формує його довгострокову позитивну репутацію. Проаналізовано тенденції функціонування залізничного транспорту, які дозволили встановити загострення системної кризи в галузі. Визначено, що проявами кризових явищ на залізничному транспорті є різке падіння обсягів роботи галузі, скорочення чисельності працівників основної діяльності, падіння позицій галузі у рейтингу заробітних плат, критичний рівень зносу фондів, оголошення технічного дефолту та отримання низьких кредитних рейтингів з боку міжнародних рейтингових організацій, низький рівень інвестицій в активи, тотальна корупція та клановість. Визначено, що поглиблення деструктивних процесів в галузі фактично призвело до загострення кризи довіри з боку основних стейкхолдерів, кризи безпеки перевезень, кризи управління та ефективності, технологічної кризи, кадрової, інноваційної, інвестиційної та екологічної криз. На основі цього визначено зовнішні і внутрішні загрози розвитку залізничного транспорту та ризики його реформування. Обґрунтовано антикризові властивості соціальної відповідальності. Подано антикризовий підхід до розвитку соціальної відповідальності на залізничному транспорті, що ґрунтується на розкритті зовнішніх і внутрішніх загроз, ризиків реформування залізничного транспорту та враховує такі антикризові властивості соціальної відповідальності, як інноваційність, комунікаційність, оптимізаційність, інтеграційність та морально-етичне виховання. Встановлено, що використання даного підходу дозволить визначитися з інструментами формування системи соціальної відповідальності ПАТ «Укрзалізниця» та сприятиме впровадженню принципів соціально відповідального господарювання на залізничному транспорті.[||]The article states that the socially responsible attitude of the company towards its employees, investors, consumers and, in general, the environment of its functioning is the key to success, which ensures not only an increase in the company's profit but also creates its long-term positive reputation. The tendencies of functioning of the railway transport, which allowed establishing aggravation of a systemic crisis in the industry, were analyzed. It was determined that the manifestations of crisis phenomena in the railway transport are a sharp decline in the work of the industry, a decrease in the number of employees of the main activity, the fall of the industry's position in the wage rating, the critical level of depreciation of funds, the announcement of technical default and obtaining low credit ratings by international rating organizations, low the level of asset investment, total corruption and clannishness. It was determined that the deepening of destructive processes in the industry actually led to an aggravation of the crisis of confidence by the main stakeholders, the crisis of safety of transportation, crisis management and efficiency, technological crisis, personnel, innovation, investment and environmental crises. Based on this, external and internal threats to the development of rail transport and the risks of its reform are identified. The anti-crisis properties of social responsibility are substantiated. The anti-crisis approach to the development of social responsibility in railway transport, based on the disclosure of external and internal threats, the risks of rail transport reform, is taken into account, and takes into account the anti-crisis features of social responsibility, such as innovation, communication, optimization, integration and moral and ethical upbringing. It is established that the use of this approach will allow us to determine the tools for forming the system of social responsibility of PJSC «Ukrzaliznytsja» and will promote the implementation of the principles of socially responsible management in rail transport.

Н. І. Шевченкок. н. з держ. упр., доцент кафедри фінансів субєктів господарювання та страхуванняТ. А. Костенкостудентка, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпроВ. В. Стоколюкстудентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ І ТОВАРИСТВ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

N. ShevchenkoPhD in State Management, Assistant Professor of the Department of Finance of Business and InsuranceT. Kostenkostudent, University of Customs and Finance, DniproV. Stokolyukstudent, University of Customs and Finance, Dnipro

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF FINANCES SOCIETIES WITH LIMITED RESPONSIBILITY AND SOCIETIES WITH EXTRAORDINARY RESPONSIBILITY

В статті наведено визначення термінам «товариство з обмеженою відповідальністю» та «товариство з додатковою відповідальністю». Розглянуто особливості організації фінансів господарських товариств – з обмеженою та додатковою відповідальністю у світлі суттєвих змін цивільного законодавства 2018 р. щодо корпоративного права. Пункти законопроекту стосуються обох видів товариств. Але, як і раніше, різниця між товариством з обмеженою відповідальністю та товариством із додатковою полягає в тому, що учасники ТДВ солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність своїм майном у розмірі, однаково кратному вартості їхніх вкладів. Учасники ТОВ, як і раніше, відповідатимуть тільки в межах своїх вкладів Було проаналізовано зміну динаміки та структури чисельності організаційно-правових форм в Україні за період 2013-2018 рр.. Наведенні приклади змін в системі корпоративного управління та їх наслідки. Знайдено плюси та мінуси у впровадженні закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та зміни в Законі України «Про господарські товариства». За старими вимогам Закону «Про господарські товариства» у статуті прописували розмір статутного капіталу й перелік учасників товариства. Новий закон скасував ці пункти. На конкретних прикладах означено обмеження, щодо розміру статутного капіталу певних видів товариств з обмеженою відповідальністю: торговців цінними паперами, фондових бірж, туроператорів, інформагенств, операторів державних лотерей, компаній з управління активами. Дано характеристику новим положенням, що внесено новим законодавчим актам стосовно корпоративного договору. З метою реалізації поняття та інституту корпоративного договору, введено поняття та законодавчо передбачається можливість наділення довіреності новим статусом «безвікличності». Саме тому рекомендуємо при приведенні статуту у відповідність до вимог нового профільного закону приділити особливу увагу питанню порядку збільшення статутного капіталу та розглянути строки для внесення учасниками вкладів при створенні ТОВ. Означено особливості законодавства щодо порядку, строків та способів збільшення та зменшення статутного капіталу товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Дано характеристику новацій щодо виходу учасників із ТОВ, розглянуто процедуру спадкування частки учасника.[||]The article defines the terms "limited liability company" and "subsidiary liability company". The peculiarities of organization of the finance of business associations are considered with limited and additional responsibility in the light of significant changes in civil law in 2018 in relation to corporate law. The points of the bill concern both types of societies. But still, the difference between a limited liability company and a further is that participants have jointly ALC additional (subsidiary) with its property in an amount equal times the value of their contributions. Member Ltd, continue to meet only within their contributions were analyzed changing dynamics and structure of the number of legal forms in Ukraine for the period 2013-2018 years .. The example below changes in corporate governance and their consequences. The pros and cons of implementing the Law "On Limited Liability Companies" and amendments to the Law of Ukraine "On Business Associations" were found. According to the old requirements of the Law "On Business Associations", the size of the authorized capital and the list of participants of the partnership were registered in the charter. The new law abolished these paragraphs. In specific examples are defined restrictions on the share capital of certain types of limited vidpovdalnistyu, securities traders, stock exchanges, tour operators, agencies, operators of state lotteries, asset management companies. The description of the new provisions introduced by the new legislative acts concerning the corporate agreement is given. In order to realize the concept and the institution of a corporate contract, the concept is introduced and the law provides for the possibility of granting a power of attorney with the new status of "no-one". That is why we recommend that when bringing the charter into compliance with the requirements of the new core law, pay special attention to the issue of the order of increase of the authorized capital and to consider the deadlines for the contributions of participants during the creation of the LLC. The peculiarities of legislation concerning the procedure, terms and ways of increasing and reducing the authorized capital of limited liability companies are specified. The description of innovations concerning the withdrawal of participants from LLC is given, the procedure of inheritance of the participant's share is considered.

Є. О. Діденкок. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївА. А. Андрушкомагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

E. А. DidenkoPh.D., associate professor of management department,Kyiv National University of Technology and Design, KyivA. A. Andrushkomaster’s degree, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE BASES OF STRATEGIC PLANNING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

У статті узагальнено досліджено умови інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Задля цього розглянуто динаміку інноваційної активності суб’єктів господарювання та їх частку в промисловій структурі України, а також проаналізовано зміну кількості суб’єктів підприємництва на ринку. Окрім того, було досліджено спрямованість інновацій промислових підприємств, визначено частку ресурсо-зберігаючих технологій та нових видів техніки у загальній структурі впроваджуваних технологій та інноваційних видів продукції відповідно. Також у роботі було розглянуто питання щодо джерел фінансування інноваційної діяльності та підсумовано основні бар’єри інтенсивного розвитку промисловості України. Відповідно до мети дослідження, у статті розглянуто сутність інноваційної діяльності та її ключові особливості. На основі цього у статті представлено сутнісну схему інноваційної діяльності підприємства, яка демонструє її роль у досягненні суб’єктом господарювання ключових цілей функціонування. Окрім того, для кращого розуміння сутності процесу планування представлено схему господарювання підприємства в контексті його реалізації. Також розкрито ключові напрями інновацій у функціонуванні підприємства відповідно до прив’язки за схемою «вхід-система-вихід». Враховуючи цілі дослідження визначено базові характеристики стратегічного планування інноваційного розвитку підприємства. В свою чергу, ґрунтуючись на теоретико-методичних засадах управлінської науки у статті представлено схему процесу стратегічного планування інноваційного розвитку підприємства та розкрито особливості його основних етапів, які виконуються у певній послідовності та дозволяють за рахунок цього досягти ключові результати господарювання.[||]The article summarizes the conditions of innovative development of domestic enterprises. To this end, the dynamics of the innovation activity of economic entities and their share in the industrial structure of Ukraine are considered, as well as the change in the number of subjects of entrepreneurship in the market is analyzed. In addition, the direction of innovation of industrial enterprises was explored, the share of resource-saving technologies and new types of equipment in the overall structure of the implemented technologies and innovative types of products, respectively, was determined. Also, the issue of sources of innovation financing was considered and the main barriers of intensive industry development in Ukraine were summed up. In accordance with the purpose of the research, the essence of innovation activity and its key features are considered in the article. On the basis of this, the article presents the essential scheme of innovative activity of the enterprise, which demonstrates its role in achieving the entity's key objectives of functioning. In addition, for a better understanding of the essence of the planning process, the business plan of the enterprise is presented in the context of its implementation. The key directions of innovation in the functioning of the enterprise are also revealed in accordance with the "input-output-output" scheme. Taking into account the objectives of the study, the basic characteristics of the strategic planning of innovation development of the enterprise are determined. In turn, based on the theoretical and methodological principles of managerial science, the paper presents the scheme of the strategic planning process for the innovative development of the enterprise and reveals the peculiarities of its main stages, which are executed in a certain sequence and allow to achieve the key results of management.

Н. П. Юрчуккандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетикиВінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК В СИСТЕМІ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Natalia YurchukCandidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

MODELING ASSESSMENT THE OF BIOGAS PLANTS COMPETITIVENESS IN THE ENERGY SUPPLY SYSTEM OF RURAL AREAS

У статті проаналізовано дослідження вітчизняних та зарубіжних фахівців з проблематики розвитку біоенергетики та моделювання оцінки конкурентоспроможності застосування біогазових установок в системі енергозабезпечення сільських територій.
Розглянуто стан виробництва та використання біогазу у світовій енергетиці. Світовими лідерами виробництва та використання біогазу є Німеччина та Китай.
Означено, що економічно обґрунтований біоенергетичний потенціал України значною мірою залишається невикористаним. Для реалізації потенціалу біоенергетики потрібно розвивати не лише експортні потужності, але і внутрішній ринок споживання біопалив.
Визначено чинники, що зумовлюють ефективність використання біогазових установок у сфері енергоощадних технологій сільських територій.
Досліджено основні тенденції в розробці та виготовленні біогазових установок, можливості використання біогазу.
Здійснено аналіз виробництво енергії із біогазу в Україні, яке з 2013 р. показує позитивну тенденцію. Встановлено, що в останні роки спостерігається позитивна динаміка, як кількості біогазових установок, що працюють за «зеленим» тарифом, так і власне їх потужності.
Для пошуку сільських територій, де виробництво біогазу буде найбільш конкурентоспроможне застосовано методи економіко-математичного моделювання.
Описано основні показники, які впливають на конкурентоспроможність технологічного рішення та які можна кількісно оцінити: коефіцієнт використання встановленої потужності, кількість годин роботи біогазової установки за рік, термін корисного використання біогазової установки, період окупності проекту будівництва біогазової установки, собівартість вироблення енергії, капітальні вкладення на одиницю встановленої потужності.
Встановлено, що конкурентоспроможність використання біогазових установок залежить від собівартості біогазу.
Запропонована економіко-математична модель дозволяє визначити території, в яких використання біогазових установок найбільш конкурентоспроможне.
Означено, що в Україні існують усі передумови для розвитку альтернативної енергетики.
На основі проведеного дослідження запропоновано заходи, які сприятимуть розвитку біоенергетики в Україні та формуванню енергонезалежних сільських територій.[||]The article analyzes the researches of domestic and foreign experts on the issues of bioenergetics development and modeling assessment of the biogas plants competitiveness in the energy supply system of rural areas.
The state of production and use of biogas in the world power industry is considered. The world leaders in the production and use of biogas are Germany and China.
It is stated that economically justified bioenergy potential of Ukraine remains largely unused. In order to realize the potential of bioenergy, it is necessary to develop not only export capacities but also the internal market for biofuel consumption.
The factors that determine the efficiency of using biogas plants in the field of energy saving technologies of rural territories are determined.
The main tendencies in the development and production of biogas plants, possibilities of biogas use are investigated.
The analysis of biogas production in Ukraine has been carried out, which shows a positive trend since 2013. It was established that in recent years there has been positive dynamics, as the number of biogas plants operating under the "green" tariff, as well as their capacity.
To search for rural areas where biogas production it will be the most competitive methods of economic-mathematical modeling to use.
The main indicators that influence the competitiveness of technological solutions and which can be quantified are estimated: the coefficient of utilization of the installed capacity, the number of operating hours of the biogas plant per year, the useful life of the biogas plant, the payback period of the biogas plant construction project, the cost of energy generation, capital investments per unit of power.
It is established that the competitiveness of biogas plants depends on the cost of biogas.
The proposed economic-mathematical model allows determining the territories in which the use of biogas plants is most competitive.
It is noted that in Ukraine there are all precondition for the development of alternative energy.
On the basis of the conducted research, we proposed the measures that will promote the development of bioenergy in Ukraine and the formation of non-energy-dependent rural areas.

О. В. Мізінак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і державного управління,Донецький національний технічний університет, м. ПокровськК. О. Криворучкомагістрант, кафедра менеджменту і державного управління,Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. MizinaPhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management and public administration, Donetsk National Technical University, PokrovskK. O. KryvoruchkoMaster’s degree student, department of management and public administration, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

ANTICRISIS MANAGEMENT IN THE MODERN MANAGEMENT OF ENTERPRISES

У статті досліджуються питання використання методів антикризового управління у системі менеджменту підприємства. Визначено актуальність дослідження методів антикризового управління у складі методів менеджменту підприємств. Проведено аналіз теоретичних розробок щодо визначення сутності кризових явищ, визначена роль кризових явищ у розвитку підприємств, проаналізовано поняття сутності антикризового управління, визначенні завдання антикризового управління у системі менеджменту підприємства. Доведено, що реалізація ефективної системи антикризового управління сучасним підприємством повинна ґрунтуватися на основних положеннях компетентнісного підходу. Розглянуто значення діагностики в передбаченні кризи. Обгрунтовано, що антикризове управління є поняттям більш широким, ніж управління лише фінансовою сферою. Однак, саме показники фінансового стану можуть служити найбільш наочними індикаторами негативних змін. Розглянуто та критично проаналізовано ряд методів комплексної оцінки можливості настання кризи та здійснено вибір найбільш прийнятного для умов діяльності вітчизняних підприємств. Здійснено аналіз стану підприємства на основі наведених фінансових коефіцієнтів промислового підприємства, наведені та проаналізовані найбільш поширені методи подолання кризового становища на підприємстві. Запропоновано метод подолання кризового становища на промисловому підприємстві та наведені рекомендації щодо уникнення нестійкого ринкового положення у подальшій роботі підприємства. Проаналізовано перспективу подальшого розвитку антикризового управління у системі менеджменту підприємств.[||]The article deals with the question of the use of methods of crisis management in the enterprise management system. The relevance of the research of methods of crisis management in the composition of enterprise management methods is determined. The analysis of theoretical developments to determine the essence of crisis phenomena, the role of crisis phenomena in the development of enterprises is determined, the concept of the essence of crisis management, the definition of the problem of crisis management in the enterprise management system is analyzed. It is proved that realization of an effective system of crisis management of a modern enterprise should be based on the main provisions of the competent approach. The significance of diagnostics in anticipation of crisis is considered. It is substantiated that anti-crisis management is a broader concept than management only in the financial sphere. However, it is the indicators of the financial state that can serve as the most visible indicators of negative changes. A number of methods of integrated assessment of the possibility of a crisis came to be considered and critically analyzed, and the choice of the most suitable for the conditions of activity of domestic enterprises was made. The analysis of the state of the enterprise on the basis of the indicated financial ratios of the industrial enterprise is carried out, the most common methods of overcoming the crisis situation at the enterprise are outlined and analyzed. The method of overcoming the crisis situation at the industrial enterprise and the recommendations for avoiding the unstable market position in the further work of the enterprise are given. The perspective of further development of crisis management in the system of enterprise management is analyzed.

А. В. Дзюбінак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівЮ. С. Боцманмагістр кафедри менеджменту організацій,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

НАПРЯМИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ У СФЕРІ БУДІВНИЦВА

A. V. DzyubinaPhD, associate professor, associate professor of the Department of Organizational Management,Lviv Polytechnic National University, LvivYu. S. Botsmangraduate student of the Department of Organizational Management,Lviv Polytechnic National University, Lviv

DIRECTIONS OF CONSTRUCTION RISKS MINIMIZATION

У статті проведено дослідження природи ризиків у будівельній сфері; проаналізовано сучасний стан будівельної галузі в Україні; прокласифіковано ризики у будівництві з позиції можливих джерел їх виникнення; запропоновано основні напрями мінімізації даних ризиків та окреслено методи їх диверсифікації.[||]The article examines the nature of risks in the construction industry; the current state of the construction industry in Ukraine is analyzed; risks in construction from the point of view of possible sources of their occurrence are classified; the main directions of minimization of these risks and methods of their diversification are proposed.
It is advisable to highlight the following basic methods for minimizing risks in construction: risk insurance; refusal from non-trust partners; avoiding the implementation of the most risky construction projects.
In order to diversify the risks in construction, it is necessary to clearly allocate responsibilities among construction participants; use the opportunity to enter different construction markets; thus creating a portfolio of projects to avoid investing in very large projects, giving preference to many smaller projects that require relatively less investment resources.
In order to reduce or avoid the risk in construction, it is recommended to take a number of measures consisting in an integrated assessment of the financial condition of the developer and analysis of his business reputation; determination of financial guarantees of contract performance.
The choice of measures to minimize the risk in construction is expedient depending on the area of probable losses. The scope of minimum risk corresponds to the size of losses in the amount of net profit. Consequently, when choosing external measures to limit the risk, there is a probability that their price may exceed the amount of damage. In such a situation, it is first of all recommended to use comprehensive internal risk minimization measures.
For modern companies it is expedient to introduce a culture of risk management in operational activities, which will create awareness of the need for employees to take into account of risks when making decisions at all stages of construction work. The basis for building a risk management mechanism in construction should be the creation of a system of centralized control over the influence of risk factors on the construction process, identification and ranking of risks, along with prioritization priorities for the formation of a set of measures to minimize them.

О. В. Насібовак. е. н. доцент кафедри фінансів і кредиту,Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. ХарківЯ. О. Бовкунстудентка, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

O. V. NiasibovaPh.D. Associate Professor of Finance and Credit DepartmentKharkiv Institute of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, KharkivYa. O. Bovkunstudent, Kharkiv Institute of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kharkiv

PROFIT OF AN ENTERPRISE AS AN OBJECT OF MANAGEMENT

У статті визначено суть управління прибутком підприємства. Досліджено прибуток підприємства як об'єкт управління. Показано, що прибуток є важливою грошовою оцінкою виробничої та фінансової діяльності підприємства, що демонструє ефективність роботи підприємства. Він є одним з основних показників діяльності та розвитку підприємства, вдосконалення матеріальної бази підприємства та його продукції. Також прибуток характеризує окупність вкладених в підприємство коштів і раціональне використання його майна. Проведено аналіз підходів щодо управління прибутком. Проаналізовані системи управління прибутком підприємства. Визначені послідовність дій при управлінні розподілом та використанням прибутку підприємства. Виявлено необхідні умови ефективного управління і вдосконалення процесу управління прибутком підприємства. Вдосконалено наявні інструменти управління розподілом та використанням прибутку, які відповідають сучасним економічним умовам діяльності українських підприємств.[||]Actual is the study of the management system using profit of the enterprise, aimed at ensuring the development of the enterprise through the capitalization of profits, increase its value through the mechanism of effective dividend policy and increasing social standards for employees.
The article defines the essence of managing the profit of the enterprise. The profit of the enterprise as an object of management is investigated. It is shown that profit is an important monetary assessment of the production and financial activity of the enterprise, which demonstrates the efficiency of the enterprise. It is one of the main indicators of activity and development of the enterprise, improvement of the material base of the enterprise and its products. Profit is also characterized by the return on investment in the company and the rational use of its property. Profit is an objective economic category, therefore its formation is influenced by objective processes that take place in society, in the spheres of production and distribution of social product and national income. A systematic approach based on the consideration of tactical and strategic aspects of management aimed at maximizing the end result in both the short and long term is important in the formation of a management system. The completeness and timeliness of the system of tasks of efficient use of profit is a prerequisite for ensuring the management of effective distribution of profits of an enterprise, and the establishment of optimal constraints on the level of its consumption and capitalization in the process of development of strategic resources or their separate components will ensure the application of a new paradigm of enterprise development in the field of commodity circulation. Effective development of entrepreneurial structures is based on the principle of harmonization of the rates of increase of the performance of activity and capitalization of profits with the possibilities of optimal consumption, taking into account the dividend policy of the enterprise and the social aspects of its functioning.
The analysis of the approaches to profit management is carried out. The systems of profit management of the enterprise are analyzed. The sequence of actions is determined in the management of the distribution and use of profits of the enterprise. The necessary conditions for effective management and improvement of the enterprise profit management process are revealed. Existing distribution and profit management tools that are in line with the current economic conditions of Ukrainian enterprises are improved.

Н. А. Клименкокандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРОБЛЕМА ІНКЛЮЗИВНОСТІ РОЗВИТКУ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

N. KlymenkoPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE PROBLEM OF INCLUSIVE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN THE DIGITAL ECONOMY

У статті визначено концептуальні засади системної взаємодії еколого-економічних чинників в умовах цифровізації економіки. Досліджено процеси, принципи і закономірності екологобезпечного використання сільськогосподарських земель в сучасних умовах, запропоновано методику екологізації агровиробництва. Використаний апарат економіко-математичного моделювання для оптимізації процесів формування показників ефективності вирощування сільськогосподарських культур. Доведено, що одним із найважливіших елементів технології вирощування сільськогосподарських культур та надійним фактором підвищення урожайності є застосування раціональної системи добрив, спрямованої також на забезпечення відтворення та збереження родючості ґрунту. Цифрова економіка і екологізація - найголовніші теми на екологічному політичному порядку денному в минулих роках. Інтеграція між ними призводить до нових парадигм і створює можливості для життєздатного розвитку, також для відновлення економіки в контексті недавніх криз. Узагальнено основні кроки у напрямку до інклюзивного розвитку в умовах неминучої цифровізації економіки.[||]The article defines the conceptual principles of system interaction of ecological and economic factors in the conditions of digitalization of the economy.
The problems of ecological and economic demands evaluation under present land use system optimization. Conceptual provisions of systemic interaction of ecological and economic factors in the optimization of modern system of land use are specified. The essence of ecological safety and ecologically safe land using are considered. Used apparatus of economic-mathematical modeling for optimization of processes of formation of indicators of efficiency of cultivation of agricultural crops. The objective of ecological and economic planning is to ensure balance between the production and the environment, where the prime importance should be given to the land. It is proved that one of the most important elements of the technology of growing crops and a reliable factor in increasing the yield is the application of a rational fertilizer system. This will ensure reproduction and preservation of soil fertility. One of the ways to solve assigned tasks on harmonization of ecological and economic requirements of modern land use is the proposed system of mathematical models that includes rational organization of optimizing mineral and organic fertilizers usage, programming of crop yields, based on the use of mathematical optimization methods, application software programs and information systems. Deep changes in communications technologies and economics determine the transition to a post-industrial digital economy. Digital economy and ecologization are the most important subjects on the environmental policy agenda in the last years. The integration between them leads to new paradigms and creates opportunities for sustainable development for economic recovery in the context of recent crises. The concept of "sustainable digital economy" as a solution to environmental problems is proposed and the possibility of using the dynamics of the digital economy in favor of the economy, the environment and inclusive development in general is considered. The main steps towards inclusive development in the conditions of inevitable digitization of the economy are summarized.

С. В. Шаровакандидат економічних наук, доцентГ. О. Кузьменкомагістрант гр. ФЕУ-113мЗапорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, Україна

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ, ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ПОСЛУГ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

S. V. SharovaCandidate of Economic Sciences, Associate ProfessoH. O. KuzmenkoMaster\'s Degree Student, Faculty of Economics and Management,group 113m Zaporizhzhia National Technical University, Zaporizhzhia, Ukraine

INSURANCE MARKET IN UKRAINE FOR TOURISM SERVICES: ANALYSIS OF THE CURRENT STATE, ITS PROBLEMS AND PROSPECTS

Стаття присвячена аналізу сучасного стану функціонування ринку страхування послуг, пов’язаних з туристичною діяльністю в Україні. Проведено аналіз динаміки: кількості страховиків на страховому ринку України; основних показників розвитку страхового ринку; динаміки страхових премій та відношення валових страхових премій до ВВП; страхових виплат в Україні за період 2005-2015 рр. Визначено значну залежність від обсягів туристів, що від’їжджають за кордон; відсутність розвинутої інфраструктури і ефективних комунікацій між учасниками туристичної галузі; вузький асортимент послуг зі страхування туристичної діяльності та незначну місткість вітчизняних страховиків в даному сегменті страхування, і, як результат, неможливість страхових компаній нести відповідальність в межах значних за обсягами та різних за видами ризиків; низький рівень страхової культури туристів та невисоку якість послуг з асистансу. Виділено фактори, що стримують розвиток страхування туристичної діяльності. Встановлено основні пріоритетні напрямки подолання проблем, що негативно впливають на функціонування та розвиток вітчизняного ринку страхування послуг, пов’язаних з туристичною діяльністю: удосконалення нормативно-правової бази у сфері страхування та туризму, яка б відповідала міжнародним стандартам; підвищення рівня страхової культури населення за допомогою роз’яснювальних та консультаційних робіт; підвищення кваліфікації працівників страхового ринку за допомогою активізації роботи Нацкомфінпослуг та саморегулівних організацій з цього приводу; створення захисних механізмів для туристів, наприклад, туристичних стабілізаційних фондів. Доведено, що забезпечити розвиток туристичного страхування можливо завдяки породженню у громадян думки про необхідність захисту свого майна та здоров’я під час подорожі з метою обмеження їх від непередбачуваних витрат.[||]The article presents the analysis of the current state of the insurance market for services related to tourism activity in Ukraine. Dynamics analysis has been conducted including calculation of insurers in the insurance market of Ukraine, defining main indicators of the development of the insurance market, the dynamics of insurance premiums and the ratio of gross insurance premiums and GDP, insurance payments in Ukraine for the period of 2005-2015. We have determined the following features: significant dependence on the number of tourists traveling abroad, lack of developed infrastructure and effective communication between the participants in the tourism industry; a narrow range of tourism insurance services and insignificant capacity of domestic insurers in this segment of insurance, and as a result, the impossibility of insurance companies to bear responsibility within the limits of significant volumes and different types of risks; low level of insurance culture of tourists and low quality of assistant services. The factors constraining the development of tourism insurance are highlighted. The main priority directions of overcoming the problems that have a negative impact on the functioning and development of the domestic market of insurance services for tourism are established. They are as follows: improvement of the legal and regulatory framework in the field of insurance and tourism, which would be in line with international standards; raising the level of insurance culture of the population through clarification and consulting; improvement the skills of the insurance market employees by activating the work of the National Financial Services Commission and self-regulatory organizations in this regard; creation of protective mechanisms for tourists, e.g. tourist stabilization funds. It is proved that the development of travel insurance is possible due to persuasion the citizens to protect their property and health while traveling in order to avoid unforeseen costs.

О. В. Лютакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхуванняНавчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, м. СумиЮ. Є. Адаменкомагістр, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, м. Суми

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Olga LiutaPhD, associated professor of finance,banking and insurance departmentAcademic and Research Institute of Business Technologies “UAB”, Sumy State UniversityYuliia Adamenkomaster, Academic and Research Institute of Business Technologies “UAB”,Sumy State University

ACTUAL ASPECTS OF COMPANY’S PROFIT MANAGEMENT SYSTEM FORMATION

У статті визначено сутність понять «управління прибутком підприємства» та «система управління прибутком підприємства». Авторами наведено основні складові елементи системи управління прибутком підприємства, серед яких виділяють наступні: мету, об’єкт, суб’єкт принципи, механізм та політику. Мета функціонування системи управління прибутком полягає, на думку авторів, у визначенні організаційно-економічних заходів щодо управління прибутком. Об’єктом виступає сукупність фінансових відносин, які виникають у процесі діяльності субˊєкта господарювання з приводу трансформації доходу від усіх видів діяльності в прибуток підприємства. Суб’єктом системи управління прибутком визначено спеціальну група осіб, яка за допомогою різних форм і методів управління забезпечує цілеспрямоване функціонування об’єкта. На основі вивчення фахових літературних джерел сформульовано принципи формування системи управління прибутком, а саме: інтеграції із загальною системою управління підприємством, безперервності, системності, комплексності, динамічності управління, варіативності підходів до розробки окремих управлінських рішень, орієнтації на стратегічні цілі розвитку підприємства. Під механізмом системи управління прибутком автори розуміють систему функцій, методів, інструментів, важелів, пов’язаних із формуванням, розподілом та використанням прибутку, що здійснюється з метою досягнення тактичних та стратегічних цілей підприємства. Політику, як складову системи управління прибутком підприємства, поділено на політику управління формуванням прибутку підприємства та політику управління розподілом прибутку підприємства.[||]The modern economy is focused on the development of methods, algorithms and whole systems that will promote the increase of the level of economic efficiency of production and will direct the enterprises to establish stable positions in the market.
The concepts “company’s profit management” and “company’s profit management system” are defined in the article. The authors outline the main components of the company's profit management system, among which are the following: the purpose, object, subject, principles, mechanism and policy. According to the authors, the purpose of the profit management system is a determining of organizational and economic measures for managing profits. The object is a set of financial relations that arise in the course of the business entity's activity concerning the transformation of income from all activities into the company’s profit. The subject of the profit management system is defined as a special group of persons which, through various forms and methods of management, ensures the purposeful functioning of the object. On the basis of the study of literature sources, the principles of the formation of a profit management system are determined: integration with the general system of enterprise management, continuity, systemicity, complexity, management dynamism, variability of approaches to the development of individual management decisions, orientation to the strategic goals of enterprise development. The authors said that the mechanism of profit management system is a set of functions, methods, tools, which is connected with the formation, distribution and use of profits. They are used to achieve the tactical and strategic goals of the company. The policy, as a component of the company's profit management system, is divided into the policy of managing the formation of company's profit and the policy of managing the distribution of company's profit.

О. П. Красняккандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,Вінницького національного аграрного університету, м. ВінницяН. Ф. Куриломагістр, факультету Менеджменту та права,Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. P. KrasnyakСandidate of economic sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Agrarian Business,Vinnitsa National Agrarian University, VinnitsaN. F. KuryloMaster\'s Degree, Faculty of Management and Law,Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES IN VINNYTSK REGION

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств у сучасних економічних умовах країни, регулювання фінансових потоків на міжнародному рівні, розширення обсягу і географія експортних поставок товарів і послуг - стають все більш і більш важливими під час зростаючої економічної взаємозалежності країн. Незважаючи на зміни в політичній ситуації, зовнішньоекономічна діяльність відіграє суттєву роль в економіці країни. Вона є пріоритетним напрямом політики держави, оскільки створює основи для розвитку вигідної торгівлі, залучення іноземних інвестицій в країну, розширення та налагодження дружніх зв’язків із потенційними закордонними партнерами. Також зовнішньоекономічна діяльність є одним з головних джерел доходів державного бюджету, а значить - найважливішим чинником вирішення ключових економічних і соціальних завдань.
На сьогодні є чимала кількість українських підприємств у різних областях, які активно приймають участь у зовнішній торгівлі. Одна з таких областей України – це Вінницька область, яка належить до списку лідерів міжнародної торгівлі України. Таким чином у статті висвітлено та проаналізовано експортні та імпортні операції підприємств Вінницької області; здійснюється аналіз динаміки експорту товарів підприємствами Вінницької області до провідних країн світу; розглядається здійснення, розширення та управління зовнішньоекономічної діяльності найбільших перспективних підприємств Вінницької області; проаналізовано фактори удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств Вінницької області, які перебувають на початкових етапах виходу на зовнішні ринки; визначено доцільність здійснення найбільш ефективних, з точки зору експертів, маркетингових заходів; визначено перспективи від підписання угод із закордонними партнерами; внесено пропозиції щодо удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств Вінницької області.[||]The management of foreign economic activity of enterprises in the modern economic conditions of the country, regulation of financial flows at the international level, expansion of the volume and geography of export supplies of goods and services - are becoming more and more important during the growing economic interdependence of countries. Despite changes in the political situation, foreign economic activity plays a significant role in the country's economy. She is a priority direction of the state policy , since it provides the basis for the development of profitable trade, attracting foreign investments into the country, expanding and establishing friendly relations with potential foreign partners. Also, foreign economic activity is one of the main sources of state budget revenues, and therefore - the most important factor in solving key economic and social problems.
Today there are many Ukrainian enterprises in different regions, which actively participate in foreign trade. One of these regions of Ukraine is the Vinnytsia region, which belongs to the list of leaders of the international trade of Ukraine. Thus, the article covers and analyzes export and import operations of enterprises of the Vinnytsia region; the analysis of the dynamics of export of goods by enterprises of the Vinnytsia region to the leading countries of the world; review of implementation, expansion and management of foreign economic activity of the most promising enterprises of the Vinnytsia region; the analysis factors of improvement of the system of management of foreign economic activity of enterprises of Vinnytsia region; defined the feasibility of implementing the most effective, from the point of view of experts, marketing measures; defined the prospects of signing agreements with foreign partners; proposals were made to improve the system of management of foreign economic activity of Vinnytsia region enterprises.

Ю. О. Набатовак. е. н., доцент кафедри фінанси і кредитЗапорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, УкраїнаО. С. Чорненкомагістрант кафедри фінанси і кредитЗапорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, Україна

ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Iu. A. NabatovaPh.D., Associate Professor of Department of Financial and Credit,Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, UkraineO. S. ChornenkoMagistrate of the Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

WAYS AND DIRECTIONS FOR IMPROVING FINANCIAL ACTIVITIES OF SUBSIDIARY BUSINESS

Метою статті є дослідження основних методів оцінки фінансового стану підприємства та визначення можливих заходів направлених на покращення існуючого фінансового стану.
У статті розглянуто сутність фінансового аналізу та основні його завдання. Проаналізовано необхідність систематичного проведення аналізу фінансового стану підприємства. Визначено методи та групи показників за допомогою яких проводиться фінансовий аналіз. Проаналізовано основні шляхи щодо покращення фінансового стану підприємства та визначено комплекс основних заходів щодо підвищення ефективної діяльності та зміцнення його фінансової стійкості. На прикладі ПАТ «Мотор Січ» визначили необхідність дотримання оптимальної структури капіталу та прагнення до такого співвідношення величини власного та позикового капіталу, яке забезпечить максимальну рентабельність власного капіталу.
Виявлено, що систематичний аналіз фінансового стану дозволяє завчасно виявити негативні тенденції в роботі підприємства та запобігти ймовірності настання банкрутства, шляхом прийняття своєчасних антикризових заходів.[||]The purpose of the article is to study the main methods of assessing the financial condition of the enterprise and identify possible measures aimed at improving the existing financial state.
The instability of the market economy drives companies to constantly evaluate their financial situation and look for directions that will be aimed at increasing the efficiency of its activities.
The essence of financial analysis and its main tasks are considered in the article. The necessity of systematic analysis of the financial condition of the enterprise is analyzed. The methods and groups of indicators by means of which the financial analysis is conducted are determined. The main ways of improving the financial condition of the enterprise are analyzed. The main ones can be: identification and mobilization of internal reserves, reduction of production costs, stimulation of incoming cash flows, optimization of marketing policy. It has been found that by measuring the effect of the financial leverage it is possible to reach the optimal structure of the captain and find a ratio of borrowed and class capital that would help minimize financial risks and maximize the return on equity.
For example, Motor Sich PJSC found that an increase in the amount of borrowed capital initially contributed to an increase in the return on equity, but its further increase, on the contrary, led to a reduction in the return on equity of the Motor Sich PJSC.
That is, they determined that it was necessary to investigate the structure of capital and to conduct its systematic analysis in order to approach the optimal capital structure, which would ensure the maximum return on equity capital.
It was revealed that systematic analysis of the financial state allows to identify in a timely manner negative tendencies in the work of the company and prevent the possibility of bankruptcy, by taking timely anti-crisis measures.
As a result of the study, a set of measures was created that would help the company to prevent the development of crisis phenomena, minimize the impact of negative factors, improve the efficiency of work and stabilize its financial situation.

В. С. РешетніковМагістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

V. S. ReshetnikovMaster student, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolaiv

THE ROLE OF THE STATE IN THE MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES

У статті розкрито проблематику розвитку сільських територій України, підкреслено роль державних органів в плануванні діяльності в сільській місцевості. Проаналізовано основні шляхи покращення державної політики щодо розвитку об’єднаних територіальних громад. Визначено, що поточна ситуація в Україні вимагає нових підходів до проведення реформ і формування політики за рахунок єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 рр., яка спрямована відповісти на цей виклик. Визначено основні напрями для створення конкурентного сільського господарства у ході процесу реформування за рахунок модернізації та інвестицій, що дасть змогу виробляти більше продукції з високою доданою вартістю, і як результат диверсифікує експортний портфель країни. Проаналізовано динаміку демографічних процесів на сільській місцевості з порівнянням даних показників на прикладі країн Європи; зазначено можливі наслідки спричинені демографічною кризою сільських територій. Обґрунтовано важливість політики розвитку сільських територій з врахуванням місцевих потреби і стимулювання місцевих ініціатив. Розглянуто розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад Миколаївської області. Запропоновано пріоритетні напрями розвитку за рахунок використання субвенцій.[||]The article reveals the problems of development of rural areas of Ukraine, emphasizes the role of public authorities in planning activities in rural areas. The reasons why the regions faced the problem of choosing the necessary directions and tools to ensure sustainable development are identified. The main ways of improving the state policy for the development of integrated territorial communities are analyzed. A new approach to the development of rural areas, which will include the concept of innovative development of rural areas, stimulating entrepreneurship and diversification of rural employment, has been launched. It is noted that the current situation in Ukraine requires new approaches to reforms and policy-making through a single integrated strategy for the development of agriculture and rural areas for 2015-2020, which aims to respond to this challenge and comprehensively carry out a number of reforms, which have long been waiting for agricultural producers, agricultural business and rural population. In the world practice of state regulation there are two alternative approaches to planning: directive planning and indicative planning. And the mistakes of our state in electing the course of liberalization of the economy, neglecting planning. The main directions for the creation of competitive agriculture in the reform process through modernization and investment, which will make it possible to produce more products with high added value, and as a result diversifies the export portfolio of the country. The change in the number and structure of the rural population is an indicator of the quality of socio-economic processes that occur in society and an indicator of the success of socio-demographic policy, which is why the dynamics of demographic processes in rural areas with a comparison of these indicators on the example of European countries; the possible consequences caused by the demographic crisis in rural areas are indicated. The importance of rural development policy taking into account the needs of local and stimulating local initiatives is substantiated. Distribution of volume of a subvention from the state budget to local budgets on formation of infrastructure of the united territorial communities of the Nikolaev area is considered. Priority directions of development through the use of subventions are proposed.

О. І. Андруськ. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївМ. Ю. Вовкмагістрант кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Olga AndrusPh.D., Associate professor of theDepartment of Economics and EntrepreneurshipNational Technical University of Ukraine“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”M. Y. WovkMasters of National Technical University of Ukraine“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

PERSONNEL POLICY OF THE ENTERPRISE AS AN OBJECT OF RESEARCH

Інноваційний соціально-орієнтований тип розвитку економіки висуває більш жорсткі вимоги до основного компоненту ресурсного потенціалу – трудового, до рівня професійної компетентності кадрів і загалом до системи управління кадровою політикою. Гостра кадрова проблема сучасних організацій потребує принципово нових підходів до розв’язання проблем формування та ефективного використання кадрових ресурсів. Підвищення значення ролі кадрової політики в сучасних організаціях зумовлено складністю функціонування в сформованій соціально-економічній ситуації. Ці фактори зумовили значимість комплексного аналізу аспектів формування, використання та розвитку кадрового потенціалу суб’єкта господарювання як особливо важливого напряму вдосконалення його кадрової політики.
Кадрова політика сучасного підприємства як найважливіший інструмент управління персоналом в конкурентних умовах ринку набуває особливої значущості, відображаючи специфіку ділового та соціокультурного середовища, національного ринку праці, менталітету працівників, традиції підприємства. В статті проаналізовано дефініції понять політика підприємства, кадрова політика підприємства, управління кадровою політикою підприємства. З’ясовано, що політика підприємства з огляду на сучасну систему управління є сукупністю норм, правил, принципів впливу на наявні або потенційні об’єкти з метою реалізації його визначених стратегічних цілей. Кадрова політика підприємства є сукупністю принципів, складових та методів впливу на створення належних умов праці, добір і використання задіяних трудових ресурсів, їх розвиток та мотивацію з метою досягнення як стратегічно визначених цілей, розв’язання намічених господарських завдань, так і соціальних та особистих проблем працівників різних рівнів відповідальності. Управління кадровою політикою підприємства – являє собою сукупність принципів, методів та моделей створення, розвитку та підтримки висококваліфікованого и високопродуктивного згуртованого колективу, здатного мобільно реагувати на виклики мінливого сучасного ринку та втілювати стратегічні цілі підприємства.[||]Innovative social-oriented type of economic development puts more stringent requirements for the main component of resource potential - labor, to the level of professional competence of personnel and, in general, to the system of personnel policy management. The acute personnel problem of modern organizations requires fundamentally new approaches to solving the problem of the formation and efficient use of human resources. Increasing the importance of the role of personnel policy in modern organizations is due to the complexity of functioning in the current socio-economic situation. These factors led to the importance of a comprehensive analysis of the aspects of the formation, use and development of human resources of the subject as a particularly important direction in improving its personnel policy.
The personnel policy of the modern enterprise as the most important tool of personnel management in competitive market conditions becomes of special significance, reflecting the specifics of the business and socio-cultural environment, the national labor market, the mentality of workers, the traditions of the enterprise. The article analyzes the definitions of the concepts of enterprise policy, personnel policy of the enterprise, management of personnel policy of the enterprise. It was clarified that the policy of the enterprise in view of the modern management system is a set of norms, rules, principles of influence on existing or potential objects in order to realize its identified strategic goals. The personnel policy of the enterprise is a combination of principles, constituents and methods of influencing the creation of proper working conditions, the selection and use of the employed labor resources, their development and motivation in order to achieve both strategically determined goals, solving planned economic tasks, and social and personal problems of employees. different levels of responsibility. Management of personnel policy of the enterprise is a set of principles, methods and models of creation, development and support of a highly skilled and highly productive cohesive team capable of responding mobile to the challenges of a changing, modern market and implementing the strategic objectives of the enterprise.

Н. О. Дорошенкок. е. н. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Харківський Національний університет імені В.Н. КаразінаВ. В. Романівстудентка 3 курсу, Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна м. Харків

ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

N. O. DoroshenkoCondidate of Economic Sciences, Associate ProfessorKharkiv National University of V.N. Karazin, KharkivV. V. RomanivStudent of Kharkiv National University of V.N. Karazin, Kharkiv

FINANCIAL LITERATURE OF UKRAINE

У статті розглянуто поняття фінансової грамотності як фактор економічного та соціального розвитку, а також добробуту України, розглянуто питання щодо важливості викладання основ фінансової грамотності для всіх верств населення України, приведено причини низького рівня фінансової обізнаності, узагальнено негативні ознаки низького рівня знань у сфері фінансів, проаналізовано найголовніші питання у фінансовому секторі для українців, проаналізовано проекти, що впроваджено задля покращення фінансової грамотності населення.
Базуючись на результатах проведеного авторського соціологічного проекту «Фінансова грамотність населення України» виявлено важливість вивчення даної теми та необхідність впровадження базового курсу з фінансової обізнаності у молодших школі. На основі програмно-цільового методу обґрунтовано основні причини необізнаності у сфері фінансів та запропоновано інструменти щодо покращення фінансової грамотності в Україні.[||]The article highlights the concept of financial literacy as a factor of economy and social development and welfare in Ukraine, the issue of the importance of introducing financial literacy for Ukrainians is discussed; provided are the reasons for low level of financial awareness, generalized negative signs of unwillingness to develop in the field of finance. Furthermore, in the article analyzed the most important issues in the financial sector for Ukrainians, projects that were implemented to improve financial literacy of the population were analyzed. Based on the results of the author's social project "Financial literacy in Ukraine", the importance of studying this topic and the need to implement a basic course on financial awareness in schools has been identified. Based on the program-target method, the main reasons for lack of knowledge in the field of finance were substantiated and tools for improving financial literacy in Ukraine were proposed. The development of the financial sector for Ukraine is one of the priorities of the state administration at the present stage of economic development. Nonetheless, the modern world can not be imagined without finances. Finances ensure the functioning of all spheres of human society. The use of financial information and financial knowledge are essential elements of any field of human activity. Financial literacy helps to understand the key financial concepts and use them to make decisions regarding the income, expenses and savings. Moreover, it facilitates the appropriate usage of financial instruments, budget planning, accumulation of funds for future goal.Also, financially literate people are more protected from financial risks and unforeseen situations. They are more responsive to the management of personal finances,being able to increase welfare through the distribution of available cash resources and planning future costs.

І. Є. Баранякпровідний інженер відділу соціально-гуманітарного розвитку регіонуДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України», м. Львів

ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНО-НІМЕЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

І. Е. BaranyakSenior Engineer of Department of Social and Humanitarian Development of the Region,State Institution ‘Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine’

THE REGIONAL LABOUR MARKETS FUNCTIONING IN THE CONDITIONS OF THE UKRAINIAN-GERMAN TERRITORIAL MIGRATION SYSTEM FORMATION

У статті удосконалено понятійно-категоріальний апарат територіальної міграційної системи. Обґрунтовано значущість міграційних процесів для оптимізації структури зайнятості та безробіття на регіональних ринках праці в Україні та Німеччині. Виявлено вплив формування Україно-Німецької територіальної міграційної системи (УНТМС) на функціонування регіональних ринків праці в Україні. Доведено, що УНТМС взаємодоповнюючою, оскільки Україна виступає донором робочої сили та людського капіталу, а Німеччина – активним реципієнтом. Здійснено аналіз інвестиційних потоків в УНТМС.
Проведено кореляційно-регресійний аналіз впливу економічних факторів (кількість великих підприємств у розрахунку на 100 тис. осіб у економічно активному віці; чисельність зайнятих у промисловості, що припадає на 1 тис. осіб у економічно активному віці; частку імпорту товарів з Німеччини у загальній структурі ввезених товарів в Україну) на зміну інвестиційного потоку (Німеччина-Україна) у розрахунку на одну особу.
Систематизовано перелік підприємств з німецькими інвестиціями у різних регіонах України та визначено кількість нових робочих місць, створених ними на регіональних ринках праці.[||]In the article conceptual-categorical apparatus of the territorial migration system is improved. The importance of migration processes for optimization of the structure of employment and unemployment on regional labour markets in Ukraine and Germany is substantiates. The effect of formation of the Ukrainian-German territorial migration system (UGTMS) on the functioning of regional labour markets in Ukraine is revealed. It is proved that UGTMS is complemented, because Ukraine is a donor of labour force and human capital, and Germany is an active recipient. The needs of German economy in the labour force are increased every year. One of the main reasons of this situation is low values of demographic reproduction of local population in Germany. The investment flows of UGTMS are analysed. It is defined that Ukraine is attractive country to the European business. There is cheap labour force, higher unemployment rate and geographical proximity to the Western European consumer. The dynamics of remittances of labour migrants from Germany to Ukraine is determined. As the result of functioning of regional labour markets, foreign trade balance between Ukraine and Germany is analysed.
The correlation-regressive analysis of influence of economic factors (amount of large enterprises in a calculation by 100 thousand persons in economically active age; a quantity of busy is in industry that is by 1 thousand persons in economically active age; part of import of commodities from Germany in the general structure of the brought in commodities to Ukraine) is conducted on the change of investment stream (Germany-Ukraine) in a calculation on one person.
The list of enterprises is systematized with the German investments in the different regions of Ukraine and the amount of the new workplaces created by them on regional markets is determined.
In Ukraine there are more 4 thous. enterprises officially registered which contain German capital investments. The most important companies (Kromberg & Schubert, Bader-Ukraine, Forschner Ukraine, Leoni-Ukraine, Kostal Ukraine, HeidelbergCement, KNAUF Gips Donbass, Klingspor-Ukraine, Henkel Bautechnik Ukraine) works in the field of production of tools for cars and for providing the needs in the building sphere.

Н. М. Коломийчукк. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ

N. KolomyychukPh.D. in Economics, Associate Professor of S. Yurii Finance Department, Ternopil National Economic University, Ternopil

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF THE STATE DOMESTIC FINANCIAL CONTROL IN THE BUDGET PLANNING PROCESS

У статті викладено проблемні аспекти щодо особливостей здійснення державного внутрішнього фінансового контролю в процесі бюджетного планування. Охарактеризовано проблеми у бюджетному плануванні в нашій державі, які враховуються при здійсненні фінансового контролю. Проаналізовано показники, від яких залежать обсяг бюджетних доходів, розмір і структура запланованих видатків. Виокремлена перевага цього контролю - це цільове, ефективне й економне використання бюджетних коштів у майбутньому. Доведено, що у сучасних умовах бюджетне планування має бути спрямоване на вирішення завдань оптимізації фінансування державних програм за умови економії та суворої дисципліни щодо витрачання бюджетних коштів. Також згруповано основні проблеми системи державного внутрішнього фінансового контролю та запропоновано зміни, які доцільно провести для їх усунення. У статті висвітлено основні напрямки вдосконалення організації державного внутрішнього фінансового контролю в бюджетному процесі, з’ясовано ряд заходів для створення єдиної системи контролю та визначено пріоритетні напрямки вдосконалення практики цього контролю в бюджетному процесі.[||]Economic trends and consequences of the global financial crisis have shown the need to improve and the formation of appropriate mechanisms of state financial control as a significant component of the financial system of the country. The current state of the state internal financial system control in the budget process is unsatisfactory, andfa cts of misuse non-return of budget funds, ineffective management and alienation of the state property is often observed. The article outlines the problematic aspects of the peculiarities of the implementation of the state internal financial control in the budget planning process. The problems in budget planning in our state that are taken into account in the implementation of financial control are described. The indicators, which depend on the volume of budget revenues, the size and structure of the planned expenditures, are analyzed. The distinction of this control is the targeted, efficient and economical use of budget funds in the future. It is proved that in modern conditions budget planning should be aimed at solving problems of optimization of state programs financing, provided that economies of scale and strict discipline are applied to spending budget funds.
The main problems of the system of state internal financial control are also grouped together, and changes are proposed that are advisable to eliminate them. The article outlines the main directions of improvement of the organization of state internal financial control in the budget process, clarifies a number of measures for the creation of a unified control system and identifies the priority areas for improving the practice of this control in the budget process. The process of making decisions on the formation and distribution of budgetary funds is traditionally one of the most important elements of the budget process of any country, on which the efficiency of the use of financial resources of the government depends to a large extent. The necessity of state financial control in the process of budget planning is aimed at increasing the level of financial discipline, due to the dramatic strengthening of control over the formation and spending of budget funds, state property, the harmonization of the legislative framework, improving the efficiency of the control bodies, etc. The organization of state financial control in the budget process largely depends on the ways of economic development of the state, the level of welfare of the population, the scale of the shadow economy and economic crimes.

Я. М. Гринчишинк. е. н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівО. В. Богуцькамагістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

РОЛЬ КРЕДИТУ В АНТИКРИЗОВОМУ ФІНАНСОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВ

Y. M. GrynchyshynPhD in Economics, associate professor of the Department of state and local finances,Ivan Franko National University of Lviv, LvivO. V. Bogutskaрost-graduate, Ivan Franko Lviv National University, Lviv

ROLE OF CREDIT IN ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES

У статті на основі вивчення та узагальнення наукових напрацювань, вітчизняного і зарубіжного досвіду обґрунтовано вдосконалення як теоретичних аспектів, так і практичних механізмів використання кредиту в антикризовому фінансовому управлінні. Розглянуті напрями використання кредиту, як інструмента антикризового фінансового управління. Першим напрямом визначено надання державних кредитів стратегічно важливим суб’єктам господарювання, а також надання державної допомоги на порятунок підприємствам, що перебувають у скрутному становищі. Прямі антикризові заходи щодо системоутворюючих компаній, які забезпечують їм доступ до фінансових ресурсів, можуть включати надання державних кредитів для погашення зовнішньої заборгованості, надання державних гарантій за кредитами, субсидування частини відсоткових ставок за кредитами. Враховуючи наявність європейського та вітчизняного правового забезпечення, обґрунтовано актуальність допомоги для порятунку підприємства у формі позики або гарантії для вітчизняних господарюючих суб’єктів малого і середнього бізнесу. Другий напрям використання кредиту, як інструмента антикризового фінансового управління, включає надання санаційних кредитів підприємствам, що перебувають у фінансовій кризі. Завдяки отриманню санаційних кредитів підвищується платоспроможність боржника, оскільки залучаються ліквідні засоби. Санаційні кредити можуть надаватися комерційним банком, який обслуговує підприємство, банком, що володіє пакетом корпоративних прав боржника, або банківським консорціумом. Обґрунтовано важливість консорціумного кредитування для диверсифікації кредитного ризику банківських установ при наданні санаційного кредиту. Підкреслено важливість санаційних кредитів для фінансового оздоровлення збиткових підприємств малого та середнього бізнесу в Україні. Визначені основні проблеми кредитування даної категорії підприємств в умовах їх кризового стану: непрозорість ведення бізнесу, відсутність належного заставного забезпечення, висока вартість кредитів. Враховуючи важливість використання кредиту для фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств, рекомендовано доповнити функції кредиту антикризовою функцією.[||]The article substantiates the improvement of both theoretical aspects and practical mechanisms of using credit in anti-crisis financial management on the basis of studying and generalization of scientific developments, domestic and foreign experience. Considered directions of using credit as an instrument of anti-crisis financial management. The first direction is the provision of state loans to strategically important economic entities, as well as the provision of state aid to rescue enterprises in difficulty. Direct anti-crisis measures for strategically important companies that provide them with access to financial resources may include providing state loans for repayment of external debt, granting state guarantees for loans, subsidizing part of interest rates on loans. Taking into account the availability of European and Ukrainian legal providing, the topicality of the help for rescue the company in the form of a loan or guarantee for domestic business entities of small and medium business is substantiated. The second direction of use of credit, as an instrument of crisis financial management, includes providing sanation loans to enterprises in difficulty. Due to the receipt of sanation loans, the debtor's solvency increases because liquid assets are borrowed. The sanation loans may be provided by a commercial bank servicing an enterprise, by a bank holding a debtor's corporate rights, or by a banking consortium. The importance of consortiums lending to diversify the credit risk of banking institutions is substantiated. The importance of sanation loans for financial recovery of unprofitable small and medium enterprises in Ukraine was emphasized. The basic problems of lending of this category of enterprises in the conditions of their crisis state are determined: opacity of doing business, lack of proper collateral, high cost of loans. Taking into account the importance of using the loan for financial rehabilitation of insolvent enterprises, it is recommended to supplement the functions of the loan with the anti-crisis function.

О. В. Корнухк. е. н., доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий РігЮ. А. Донськихмагістрант,ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий Ріг

КРАУДФАНДИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. V. KornuchPh. D. ineconomics, associate professor,Kryvyi Rih National UniversityYu. A. Dons'kykhMaster student, Kryvyi Rih National University

CROUDFUNDING AS AN INNOVATIVE SOURCES OF FINANCING IN UKRAINE

В сучасних умовах розвитку стартапів як прогресивної форми інноваційного підприємництва в Україні відчувається гостра потреба в новітніх методах акумуляції капіталу. З урахуванням ефективного закордонного досвіду одним із таких методів виступає краудфандинг. У статті досліджено сутність краудфандингу. Наведено сучасні краудфандингові платформи такі як Kickstarter, SmartAngels, MyMicrolnvest, Crowd, які допомагають у фінансуванні багатьох проектів по всьому світу. Наголошено на тому, що і до сьогодні відсутня чітка класифікація краудфандингу, тому згруповано підходи різних авторів та компаній щодо визначення видів краудфандингу. Згруповано джерела фінансування для українських стартапів та проранжовано їх за ступенем доступності, де другу позицію посідає краудлендинг та краудфандинг, що заснований на винагороді. Окреслено ряд проблем, що існують на шляху створення умов для поширення та імплементації краудфандингу в Україні. Запропоновано основні етапи для поширення краудфандингу в Україні.[||]In nowadays conditions of economic development of Ukraine, the launching of a new project with increased risks requires a balanced approach, the development of certain rules to ensure effective implementation. Considering the realities of development of small business it is suggested to account startup as innovative project of a special type. Exploded the essence of a startup, given examples of successful foreign startups. Adduced basic outstanding characteristics of a startup and features of the interaction of its key components. Models of financing startups. Determined ways to attract investments and investors for operating startups. Defined stages of development of a startup and their characteristics. In modern conditions development of startups as a progressive form of innovation entrepreneurship in Ukraine there is an urgent need for the latest methods of capital accumulation. Crowdfunding is one of the methods of effective foreign experience. The article explores its essence. The modern сrowdfunding platforms such as Kickstarter, SmartAngels, MyMicrolnvest, Crowd, which help to financing a lot projects around the world. Today still emphasizes the lack of a clear classification of crowdfunding and therefore grouped approaches different authors and companies to identify species. Considering crowdfunding as a source of financing for startups, it is important to point out that what exactly this type of financing could solve the existing problems and reveal new possibilities to finance strategically important projects. But, in order for the innovative financing method to be effective in existing demand on financial resources it is important to choose exactly the kind of crowdfunding, which is most appropriate for a particular country and its economic conditions. Funding sources for Ukrainian startups are grouped and they are punctuated by degree of accessibility, where is the second position is lending-based and reward-based сrowdfunding. A number of problems are outlined which exist on the way creation of conditions for the dissemination and implementation of crowdfunding in Ukraine. Proposed the main stages for distribution of crowdfunding in Ukraine.

Т. О. Кричевськакандидат економічних наук, старший науковий співробітник,провідний науковий співробітник відділу економічної теорії,ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗПОДІЛЕНОГО РЕЄСТРУ: ТЕОРЕТИКО-ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ, ПОТЕНЦІАЛ, ФАКТИЧНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

T. O. KrychevskaLeading Researcher, PhD in Economics, Senior Research Fellow in Economic Theory,Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY: THEORETICAL AND INSTITUTIONAL FOUNDATIONS, POTENTIAL, ACTUAL ACHIEVEMENTS, AND SOCIO-ECONOMIC ROLE

У статті розглянуті особливості інновацій, що лежать в основі технології розподілених реєстрів, її різновиди, потенційні і фактично реалізовані напрями застосування, організаційні форми відповідних проектів. Показано, як ця технологія трансформується в напрямку наближення до централізованих реєстрів, але водночас стимулює удосконалення і модернізацію останніх. Виявлено, що для максимального використання потенціалу ТРР необхідна інтеграція децентралізованих систем з правовим полем і зміна технології не лише у проблемних ланках, що найбільше виграють від її застосування, а й в середовищах, з якими ці ланки взаємодіють. Як свідчить досвід реально запроваджених ТРР-проектів, найбільш успішними з технічних та інституційних причин виявляються платформи, що перебувають десь посередині спектру централізованих і децентралізованих реєстрів, тож втілення радикальної лібертаріанської місії ТРР ще не знайдено – системам потрібний централізований арбітр, координатор, суб’єкт відповідальності і гнучкість, якої можна досягти за допомогою авторитетного втручання в протокол. Зроблено висновок, що навіть максимальне поширення ТРР не означатиме перемогу мереж над ієрархіями і демократизацію: по-перше, тому, що будь-яким мережам властиві процеси подальшої ієрархієзації, а по-друге, відновлення ієрархічного порядку може виявитися необхідним для запобігання сповзанню в анархію.[||]The article considers the features of innovations underlying the distributed ledgers technology, its arrangements, potential and actual implementations, organizational forms of the respective projects are considered. The key innovation of the blockchain technology is solving the problem of protection against double spending, which allows to switch to the so-called "Internet of Values" – direct exchange of currencies and other assets between users. Accordingly, in the broader socio-economic sense, the technology innovation of a distributed ledger is to create a mechanism for reaching a consensus without a centralized arbitrator, which, according to the supporters of these technologies, enables "economize on trust." It is shown how this technology is transformed in the direction of approaching centralized ledgers, but at the same time stimulates the improvement and modernization of the latter. It is revealed that to maximize the use of the DLT potential, we need the integration of decentralized systems with the legal field and the change of technology not only in the problem link that benefit most from DLT application, but also in the environments with which such links interact. The experience of actually implemented DLT projects witnesses, that the most successful for technical and institutional reasons are platforms located somewhere in the midst of a spectrum of centralized and decentralized ledgers, so the implementation of the radical Libertarian mission of the DLT has not yet been found; systems need a centralized arbiter, coordinator, subject of responsibility and the flexibility that can be achieved through authoritative interference with the protocol. It is concluded that even the maximum proliferation of DLT does not mean the victory of networks over hierarchies and democratization: firstly, because any networks have intrinsic processes of further hierarchization, and secondly, as Niall Fergusson shows, the restoration of the hierarchical order may be necessary to prevent slippage into anarchy.

Ю. О. Лазебникк. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ПІДХОДІВ ПОБУДОВИ ІНДЕКСІВ ЯКОСТІ РОБОТИ

Iuliia O. LazebnykPhD, Associate Professor,Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department,V.N. Karazіn Kharkiv National University

FEATURES OF INTERNATIONAL APPROACHES TO BUILDING QUALITY WORK INDEXES

У статті розглядаються актуальні питання визначення особливостей міжнародних підходів побудови індексів якості роботи. Метою дослідження є визначення особливостей формування теоретико-методологічних засад побудови багатовимірного індикатора статистичного оцінювання якості роботи на основі вивчення європейського досвіду.
У статті особлива увага приділена розгляду двох підходів до формування складових індексу якості роботи, вихідні дані за якими наявні у вільному доступі. По-перше, розкриті особливості побудови Європейського індексу якості роботи (The European Job Quality Index – JQI). Визначені його складові (субіндекси), охарактеризовані основні показники, на базі яких розраховуються ці субіндекси, та джерела формування інформаційної бази. Побудовано та проаналізовано Індекс якості роботи та його складові з розподілом за статтю в країнах Європи (EU-28) у 2015 році. Викладено методику розрахунку складових базової моделі індексу якості роботи. Проведена класифікація країн Європи за допомогою різних алгоритмів кластерного аналізу.
Розкриті методологічні засади оновлення індексу JQI для забезпеченні порівнянності з індексом, що розраховувався у попередні роки (2005 та 2010 рр.), і можливості проведення аналізу змін у якості роботи із плином часу. Наведені структура, елементи субіндексів і джерела даних оновленого індексу JQI. Визначені основні переваги, що демонструє оновлений індекс JQI.[||]The article deals with the topical issues of determining the peculiarities of the international approaches to constructing work quality indices. The purpose of the study is to determine the peculiarities of the formation of theoretical and methodological foundations for the construction of a multidimensional indicator of statistical evaluation of the quality of work based on the study of European experience.
In the article, special attention is paid to the consideration of two approaches to the formation of components of the quality index, the source data on which are available in free access. Firstly, features of the European Job Quality Index (JQI) have been revealed. Its components (subindices) are determined, the main indicators, on the basis of which these subindeks are calculated, and sources of information base formation are characterized. The Quality of Work Index and its components with gender distribution in the countries of Europe (EU-28) in 2015 were constructed and analyzed. The method of calculation of components of the basic model of quality index (JQI) proposed by Muñoz de Bustillo is presented. Classification of European countries by means of various algorithms of cluster analysis is carried out.
The methodological principles for updating the JQI index to ensure comparability with the index calculated in previous years (2005 and 2010) and the possibility of analyzing changes in the quality of work over time are revealed. The structure, subindices and data source of the updated JQI index are given. The main advantages of the updated JQI index are identified.
According to the results of the research, it has been demonstrated how the recommended multi-dimensional quality model can be built on the basis of international data sources. It is noted that the transformation of data into a multidimensional synthetic indicator characterizing the quality of employment in the regions of Ukraine requires further methodological work and discussion.

Ю. М. Маковецькак. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», КиївТ. Л. Омельяненкок. е. н., координатор представництва групи молодих фахівців ISWA в Україні, Київ

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Y. М. MakovetskaCandidate of Economic Sciences, Senior Researcher, Senior Researcher of the Department of nature-technogenic and ecological safety, Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», KyivT. L. OmelianenkoCandidate of Economic Sciences, Coordinator of the ISWA Young Professionals Group in Ukraine, Kyiv

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF THE CIRCULAR ECONOMY IN UKRAINE

У статті розкрито сутність поняття циркулярної економіки як нової економічної та екологоорієнтованої концепції, що спрямована на забезпечення гармонізації між економічним зростанням і екологічною стійкістю. Проаналізовано основні документи Європейського Союзу, які прийнято з метою переходу держав-членів на засади циркулярної економіки. Показано, що в Україні Міністерством економічного розвитку та торгівлі України у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» поставлено завдання переходу на засади циркулярної економіки. Починають розроблятися нормативні документи, які враховують основні принципи економіки замкненого циклу, зокрема у сфері поводження з відходами. Підкреслено, що формування політики циркулярної економіки та її реалізація в Україні має відбуватися на трьох рівнях (національному, регіональному та локальному). Сформовано відповідні завдання реалізації політики циркулярної економіки в Україні.[||]The essence of the circular economy as a new economic and ecologically oriented concept, which aimed to ensuring harmonization between the economic growth and environmental sustainability has been described in the article.
The Global Environment Forum (Tokyo, 2014) has been identified that Circular Economy is a concept that aims at closing materials loops and extending the lifespan of materials through longer use and the increased use of secondary raw materials.
In 2012, the European Commission presented the Seventh Environmental Action Program to 2020, "Living well, within the limits of our planet", which is the guiding principle for the EU's environmental policy for the period until 2020. The program has an ambitious goal of achieving prosperity and a healthy environment by 2050, driven by an innovative, circular economy, where everything is being saved and where rational management of natural resources is ensured.
The main documents of the European Union adopted for the purpose of the transition of the Member States on the principles of the circular economy are two Communications from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: “Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe” (COM(2014) 398 final) and “Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy” (COM(2015) 614 final).
It is shown that in Ukraine in the National Report “Sustainable Development Goals: Ukraine”, prepared by the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, the task of transition to the principles of the circular economy has been set. The normative documents that take into account the basic principles of the circular economy, in particular in the field of waste management, are being developed. It is emphasized that the formation of the policy of the circular economy and its realization in Ukraine should take place at three levels (national, regional and local). The corresponding tasks of implementing the policy of the circular economy in Ukraine are formed.

І. О. Мельникк. е. н., доцент, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївО. М. ВласенкоМагістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївЕ. В. ЧеревчукМагістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ

I. O. MelnikCandidate of Sciences (Economics), associate professor, Mykolayiv National Agrarian University, MykolaivO. M. VlasenkoMaster student, Mykolayiv National Agrarian University, MykolaivE. V. CherevchukMaster student, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolaiv

PRICING IN LOGISTIC SYSTEM

В статті узагальнено основні положення концепції вироблення та оцінки цінових стратегій в логістичній системі в умовах ринку. Це складний процес, який вимагає опрацювання різних варіантів підготовки, реалізації і ухвалення відповідальних рішень, який необхідно проводити з урахуванням загальних цілей підприємства ("виживання", "максимізація поточного прибутку", "максимізація частки ринку", "лідерство за якістю на ринку") і починати з визначення цілей і задач конкретної операції. В статті визначено, що ціна – це основний індикатор ринку і з нею необхідно поводитися дуже обережно. Так, необгрунтовані ціни можуть позначитися на фінансових результатах всіх підприємств, які беруть участь в просуванні матеріальних потоків (товарів). Визначено що необхідно виробити цінову стратегію, яка б враховувала як поточні, так і перспективні цілі функціонування логістичної системи. В Україні діє єдина логістична система, основним завданням якої є підтримувати рівень відповідності вимогам суспільного виробництва; дотримуватися вимог національної безпеки, мати розширену інфраструктуру, забезпечувати зовнішньоекономічні зв’язки України. Актуальною у 2017 р. залишається проблема залучення інвестицій у розвиток транспортної галузі, що обумовлене низькими інвестиційними можливостями транспортних підприємств, труднощами із залученням довгострокових позикових , нерозвиненістю механізмів державно-приватного партнерства. Ми з’ясували, що вибір стратегії ціноутворення і політики цін в логістичній системі повинен бути заснований на оцінці пріоритетів діяльності функціональних складових (технологічного процесу, транспорту, запасів, складського господарства). Практика підказує, що реальна оцінка кон'юнктури ринку, умов збуту, каналів розподілу і можливостей різних підприємств, які беруть участь в просуванні матеріалопотоків, приводить до висновку про орієнтацію на змішані стратегії ціноутворення. Проте і тут можуть виникати проблеми співвідношення і сфер використання тієї або іншої стратегії ціноутворення. Тому оцінка стратегії ціноутворення в логістичній системі вимагає глибокої попередньої дослідницької роботи.[||]The article summarizes the main provisions of the concept of developing and evaluating price strategies in a logistics system in a market environment. This is a complex process that requires the elaboration of various options for the preparation, implementation and adoption of responsible decisions, which must be carried out taking into account the general objectives of the enterprise ("survival", "maximizing current profits", "maximizing market share", "market leadership in quality") and begin with defining the goals and objectives of a particular operation. The article states that price is the main indicator of the market and it is necessary to behave with it very carefully. Thus, unreasonable prices may affect the financial results of all enterprises involved in the promotion of material flows (goods). It is determined that it is necessary to develop a pricing strategy that takes into account both current and future objectives of the logistics system. Ukraine has a single logistical system, the main task of which is to maintain the level of compliance with the requirements of social production; to comply with the requirements of national security, to have an expanded infrastructure, to provide foreign economic relations of Ukraine. In 2017, the problem of attracting investment in the development of the transport industry remains due to the low investment opportunities of transport enterprises, the difficulties of attracting long-term loans, and the underdeveloped mechanisms of public-private partnership. Currently, in most cases, a non-capital-based model of development is being implemented, in which the volume of services grows due to increased use of existing fixed assets. We found that the choice of pricing strategy and pricing policy in the logistics system should be based on the assessment of the priorities of the functional components (technological process, transport, stocks, warehousing). Practice suggests that a realistic assessment of market conditions, sales conditions, distribution channels and the opportunities of various enterprises involved in the promotion of material flows leads to the conclusion that the focus on mixed pricing strategies. However, here too, there may be problems of the relationship and the use of one or another pricing strategy. Therefore, the evaluation of the pricing strategy in the logistics system requires a profound preliminary research work.

Г. В. Мозговакандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені В. Н. КаразінаА. О. Смолягамагістрант кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльностіХарківського національного університету імені В. Н. Каразіна

ІННОВАЦІЙНИЙ ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ГАЛУЗЕВИХ ВИСТАВОК НА РОЗВИТОК РИНКУ ГНУЧКОЇ УПАКОВКИ В УКРАЇНІ

G. V. MozgovaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity,V. N. Karazin Kharkiv National UniversityA. O. SmolyagaMagistrate of Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity, V. N. Karazin Kharkiv National University

INNOVATIVE IMPACT OF INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITIONS ON THE DEVELOPMENT OF THE FLEXIBLE PACKAGING MARKET IN UKRAINE

Стаття присвячена дослідженню та визначенню основних напрямків розвитку ринку гнучкої упаковки в світі та в Україні; процесу впровадження європейських і світових пакувальних тенденцій в українських реаліях за допомогою впливу виставкових галузевих заходів. Для досягнення мети розглянуті особливості і роль ринку упаковки, значення пакувальних матеріалів у розвитку світового господарства, маркетингова сутність гнучкої полімерної упаковки, її переваги у використанні, а також стан і розвиток індустрії м’якої упаковки в Україні. Визначено шляхи розповсюдження дифузії світових пакувальних тенденцій на український ринок упаковки, зокрема використання галузевих виставок як маркетингового інструменту політики комунікацій промислових підприємств. Наведено сучасні актуальні фактори розвитку європейської та світової пакувальної індустрії та визначено основні проблеми застосування таких інновацій на ринку упаковки України, а також можливі перспективи впровадження світових тенденцій українськими виробниками гнучкого пакування.[||]The article is devoted to the research and determination of the main directions of development of the market of flexible packaging in the world and in Ukraine; to the process of implementation of European and world packaging trends in Ukrainian realities through the influence of exhibition industry events. To achieve the goal, features and the role of the packaging market, the importance of packaging materials in the development of the world economy, the marketing essence of flexible polymer packaging, its advantages in using, the state and development of the soft packaging industry in Ukraine were considered.
Today, the packaging industry is one of the most important business areas around the world. Each product gets to the consumer or place of its use in the package. At the same time, packaging products are used for almost any product. Therefore, it significantly depends on the state of their production and consumption in the regional markets. Consequently, it can be argued that the Ukrainian packaging market is under the influence of global factors in the development of the world economy.
In order to meet the demand of the external market and at the same time to be competitive, national companies need to take on the experience of international, in particular European packaging companies. In Europe, the packaging market is developing dynamically and it began to be actively formed much earlier than in the territory of the former USSR. The article defines an imbalance between the Ukrainian and international packaging market, and identifies specific problems of the industry on a national scale.
Since independence, the attitude of producers, sellers and consumers towards packaging has changed in Ukraine. Now the Ukrainian packaging has a functional application, and the consumer of the product knows all its economic, ergonomic, environmental properties, the period of its storage and use. This was due to the emergence in the country of modern packaging, made of modern materials, in most cases also Ukrainian production. Instead, high-quality packaging is produced using the technological know-how and equipment of world leaders of foreign companies. In this case, it is often necessary to apply imported raw materials.
Now in the conditions of competition, the Ukrainian packaging market began to focus on the trends of world packaging markets, in particular on European ones. In Ukraine, the predominance of ideology of marketing over the ideology of increasing the volume of production, regardless of its market demand, began to emerge. This has resulted in an increase in packaging production and the emergence of thousands of different types of packaging from modern packaging materials using technology and equipment from world leaders.
One of the important advantages of packaging in the current markets is its variety in all possible aspects: form, size, materials, mass, color, technology, etc. An objective assessment of packaging from various materials in relation to its economic and environmental attractiveness gives a comparison of material consumption and energy costs for its production per unit of packaged products. The best grades have a flexible package.
In the group of soft polymeric packaging of single-layer films made of polyethylene and polypropylene, multilayer (3-8 layers) of various polymers, aluminum foil, paper, decorated with flexographic or rotogravure printing, in Ukraine there are up to 100 enterprises of different production capacity, but it is possible to allocate the main players of the market.
The main Ukrainian manufacturers of flexible polymer materials and flexible packaging:
1. Volyn region: Lutskhim.
2. Khmelnitsky region: Sirius Extrusion.
3. Zhytomyr region Grief: Flexibles Ukraine.
4. Kherson region: Almateya.
5. Kyiv region: Tandem, Ithac, Pentopack, Aventine, Plastmodern, Ukrplastik.
6. Dnieper region: Mega Pack MonoPack.
7. Kharkiv region: Deltana, Nargus, Aris.
An important competitive factor in the packaging market is its safety. The problem of production, regulation and control of safety and quality of products is directly related to the system of technical regulation in Ukraine.
The organizational and normative basis of the system of technical regulation in Ukraine does not meet the requirements of a market economy, the main provisions of the legislation of the European Union and the World Trade Organization, and as a result does not promote economic competitiveness, complicates the introduction of new technologies and innovations, does not fully protect the Ukrainian market from low-quality products and hinders the international exchange of goods.
Ukraine has not yet formed and no declared state policy in the field of packaging. Ukraine's packaging industry is self-regulated in a market economy with the help of information support of several professional associations.
The development of international economic relations should force national packagers to introduce European and world standards and innovative packaging solutions in order to maintain and enhance competitiveness on both the domestic and foreign markets.
The world packaging industry is one of the largest, diversified and competitive sectors of the global economy that is developing rapidly and steadily.
In the future, the greatest growth will be observed in the sectors of packaging for food and beverages. This is facilitated by technological innovations, changes in the cost price of products, environmental initiatives. But one of the most important reasons is the increase in the middle class and the growth of incomes in developing countries.
Raising living standards leads to an increase in consumption of consumer goods, as increased use of packaging for these products.
For the world packaging market, it is important not only how quickly technologies are improved for the production of packaging and packaging products, but also how quickly they are diffused.
Thanks to modern communications, opportunities for regular exchange of technological developments at world exhibitions, manufacturers of packaging equipment open up new markets and opportunities for themselves.
The development of packaging in the world depends on the demand for it, which is constantly increasing. The reason for this is globalization as a kind of economic integration between companies and countries, which leads to the merger of individual national markets into one global market. Its catalyst is international trade. As a result, consumers in a variety of regional markets are faced with numerous new products and their packaging. In such conditions, globalization incives manufacturers of packaging products to find innovative technological solutions aimed at increasing competitiveness not only on the national but also on external markets.
In Ukraine there is a small number of national manufacturers of flexible packaging, so the main players will set trends to the entire Ukrainian packaging market, while pursuing their own economic motives and in order to meet the demand abroad.
One of the ways to take over the experience of international manufacturers and learn about the latest developments in the field of packaging is international exhibitions. They are a powerful marketing tool in the industrial market.
For Ukrainian manufacturers of flexible packaging the most relevant are international European industry exhibitions. It is in Europe that significant exhibition events are devoted to the packaging industry and technology. For Ukraine, the European market is currently the most attractive in terms of export development, and European exhibitions can reach a huge number of potential consumers. If the firm is aimed at developing and increasing its competitiveness, it must be present at sectoral exhibitions, thus changing and shifted the entire national market.
At the time of the writing of this work, the latest closing event in the field of the packaging industry was the FachPack - September 25-27, 2018.
According to the materials provided by the organizers of the exhibition, about two thousand exhibitors of various sizes took part in the event, including Ukrainian companies Aris and Aventine. The exhibition was attended by 45,000 participants, including representatives of both small and large industrial businesses.
On the FachPack exhibition site, the main trends that have emerged at this event are in open access:
 minimization of material and energy resources in packaging production for many years will determine the competitiveness of the business as the main trend in the development of modern packaging;
 increasing the informativeness of the package and the convenience of use make the relationship between consumers and the producer of the product understandable and trustworthy;
 the safety of packaging for humans and the environment at all stages of its life cycle is a guarantee of improvement of the life of the population and a thrifty attitude to natural resources;
 the individualization of goods and products remains relevant;
 the attention is paid to the means and technologies of utilization of packaging from polyethylene, polypropylene, PET, foil;
 open to everyone: in the design of flexible packaging there is an increasing number of transparent windows, cutouts, through which one can see or feel the product to the end user;
 the use of natural, natural texture in the design of flexible packaging, the widespread use of craft paper.
As a result of the research demands of consumers of quality characteristics of packaging, noted the emergence of “mythical” trends that are set unsubstantiated and often technically incorrect beliefs visitors, such as environmental, biodegradable packaging, and also false claims of “less harmful” material. The problem is that people have realized the negative impact of their activities on the planet, but they are involved in superficial propaganda on the issue of environmental friendliness, without deepening the technical aspects of this issue.
The main mistake of packaging consumers is the belief in the thesis that paper and bioplastics are more environmentally friendly than plastic. People, who are relatively indirectly connected with the packaging industry, believe that the paper package is more environmentally friendly, because it decomposes faster than plastic. But nobody thinks about how cardboard and paper production affects the nature, which pollutes water bodies and causes deforestation.
Bioplastics is made from a material of plant origin, which is actually relatively quickly decomposed. But this process occurs only under certain conditions. In the European market, trends in bioplast packaging development will be justified and in fact relevant, but as far as Ukraine is concerned, there are currently no conditions for thoroughly sorting and further processing of packaging waste. In this case, the whole nature of the so-called biopacket is lost - they are not able to decompose on the general landfill next to other materials.
In the domestic market of Ukraine, not all European trends will be relevant and feasible in the implementation due to deficiencies in the state regulation of the packaging industry and the unsatisfactory state of the regulatory framework, especially as regards the sorting and processing of garbage. If the Ukrainian producer is more focused on exports to developed countries, the trend towards biodegradable materials can significantly increase the company's profitability.
So the ways of diffusion of world packaging tendencies on the Ukrainian packaging market are determined, especially using of exhibitions as a marketing tool of the communications policy of industrial enterprises. The actual factors of development of the European and world packaging industry are presented. The main problems of application of such innovations in the packaging market of Ukraine are determined. Also, possible prospects for the implementation of world trends by Ukrainian manufacturers of flexible packaging are determined.

С. І. Морозк. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроО. М. Карамушкак. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроІ. І. Шрамкостарший викладач кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ

S. I. MorozPhD in Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, DniproО. M. KaramushkaPhD in Economic Sciences,Associate Professor of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, DniproІ. І. ShramkoSenior Lecturer of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

USING OF NETWORK TECHNOLOGIES IN AGRARIAN BUSINESS

Кризові умови господарювання та висока конкуренція у галузі вимагають від аграрних товаровиробників використовувати всі доступні шляхи й резерви для зниження витрат, пошуку постачальників, виробництва та пропонування споживачам якісної продукції. Зазначене можливе лише на основі аналізу великої кількості інформації засобами інформаційних технологій. Технології комп’ютерних мереж є структурною складовою будь-якої сучасної автоматизованої інформаційної системи та необхідним елементом виробничої та комерційної діяльності підприємства. Розробники програмного забезпечення пропонують для автоматизації бізнесових функцій серверні та хмарні рішення. Лідером у розробці та поширенні веб та мобільних додатків є Google. Встановлено, що мережні технології та реалізовані на їх основі ресурси доцільно використовувати в аграрному бізнесі для рішення завдань пошуку інформації, організації електронного документообігу, управління проектами, оптимізації діяльності та прогнозування, маркетингу та збуту, спілкування з фіскальними службами, банкінгу, комунікацій, управління виробничими процесами, навчання персоналу.[||]Crisis conditions and high competition in the industry require agrarian commodity producers to use all ways and means to reduce costs, search for suppliers, production and offer consumers quality products. This is only possible on the basis of analysis of a large amount of information through information technology and the use of modern electronic business.
The aim of the article is to study the current state of network technologies and web services and determine the prospects for their use by specialists of agrarian enterprises.
Technology of computer networks is a structural component of any information system and an essential element of production and business activity of the enterprise. Software developers offer server and cloud solutions for automating business functions. Google is the leader in developing and distributing web and mobile applications.
Favourable factors in the use of network technologies by agrarian producers are: an increase in the level of Internet penetration to 65%, including 56% in rural areas; the distribution of mobile Internet, with the volume of access twice as high as from stationary devices, which allowed to eliminate the problem of complex network access at production areas and remote villages; development of 3G and 4G networks at speeds above leading networks; the price for access services is low compared to the European one.
It is established that network technologies and resources based on them should be used in the agrarian business for solving information search tasks, organizing electronic document circulation, project management, optimization of activity and forecasting, marketing and sales, link with State Fiscal Service, banking, communications with partners and clients, management of productions processes, staff training.
Network technologies in leading companies are used by all employees, including specialists working with information systems, managers for communication with customers and suppliers and project management, marketers in the processes of promotion and sales of products by e-commerce, employees in working with production process management systems, etc.

О. І. Олійничукк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КОМПОНЕНТА СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

O. I. OliynychukPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Security and Financial Investigations, Ternopil National Economic University, Ternopil

INNOVATIVE AND INTELLECTUAL COMPONENT OF THE STATE ECONOMIC SECURITY SYSTEM IN THE CONTEXT OF EUROPEAN EXPERIENCE

У статті висвітлено результати оцінки кількісних і якісних показників фінансового забезпечення наукових досліджень і розробок. Здійснено порівняння часток витрат на виконання наукових досліджень і розробок у ВВП України та країн ЄС. Виконано компаративний аналіз змісту стратегій «Європа 2020» та «Україна-2020» в частині розвитку науки, технологій та інновацій. Відображено розподіл загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок за джерелами фінансування. Аргументовано наявність дисбалансів між державним фінансуванням наукових розробок і досліджень та комерціалізацією відповідних об’єктів інтелектуальної власності. Обґрунтовано зв’язок активності в інноваційно-інтелектуальній сфері держави з рівнем її економічної безпеки. Сформульовано авторські висновки та пропозиції щодо покращення параметрів інноваційно-інтелектуальної компоненти системи економічної безпеки України з урахуванням європейського досвіду.[||]Modern business conditions determine the criteria for success in competitive competitions, in which the participant’s position does not depend on the quality and quantity of its natural and (or) material and technical resources, but on the availability of progressive ideas, innovations, rights to intellectual property objects. The results of evaluation of quantitative and qualitative indicators of financial support for scientific research and development are highlighted in the article. The negative tendency to decrease the research and development expenditure (% of GDP) in Ukraine during 2010-2017 is demonstrated. The comparison of shares of research and development expenditure (% of GDP) of Ukraine and EU countries is carried out. The comparative analysis of the contents of the “Europe 2020” and “Ukraine 2020” strategies in terms of science, technology and innovation is carried out. The distribution of total expenditures for research and development according to sources of financing is described. It is argued there are imbalances between state financing of scientific research and commercialization of relevant intellectual property objects. The link between activity in the innovation and intellectual sphere of the state and the level of its economic security is substantiated. It is noted the level of commercialization of intellectual property objects, which are the results of innovation and intellectual activity, is insufficient. The features of the acquisition of intellectual property rights by the state and disposal of them are considered. It is emphasized the decrease of innovation activity, scientific and technical, technological potential, and the reduction of research in strategically important directions of innovation development are threats to economic security of the state and reasons of deterioration of its position according to many indicators in world rankings. It is noted the financing of scientific and technical developments, which are applied, increases the level of innovation as a separate economic entity, and the state as a whole. The author’s conclusions and suggestions on the improvement of the parameters of the innovation and intellectual component of economic security system of Ukraine are formulated taking into account the European experience.

О. М. Панченкок. е. н., доцент, доцент кафедри облік і оподаткування,Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяА. В. Пересипкінамагістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

Olga PanchenkoPhD, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation,Zaporozhye National Technical UniversityAnna PeresypkinaMaster, Department of Accounting and Taxation, Zaporozhye National Technical University

ASSESSMENT OF CREDITWORTHINESS IN THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL OF THE ENTERPRISE

В статті наведено досліджено проблему побудови ефективної системи оцінки кредитоспроможності в системі внутрішнього контролю підприємства, яка б дозволила передбачати можливість отримання кредиту від фінансової установи. У статті обґрунтовано доцільність здійснення оцінки кредитоспроможності підприємства як елемента системи внутрішнього контролю. При здійсненні операційної діяльності та при реалізації інвестиційних проектів у підприємства може виникнути потреба у залученні зовнішнього фінансування у вигляді кредиту. Для цього підприємство повинно мати достатньо високу кредитоспроможність. Перед наданням кредиту фінансова установа проводить оцінку кредитоспроможності потенційного позичальника, з метою отримати впевнення, що виданий кредит та відсотки будуть поверненні позичальником у визначений термін. Висока кредитоспроможність підприємства виражається в можливості отримати ним кредит та вчасно його обслуговувати. У разі низької кредитоспроможності фінансова установа може відмовити у наданні кредиту. Зважаючи на це підприємству доцільно періодично проводити самодіагностику своїй кредитоспроможності з урахуванням критеріїв, які враховують фінансові установи при прийнятті рішення щодо доцільності надання кредиту. Для розв’язання цього завдання у статті запропоновано методичні підходи до оцінки кредитоспроможності в системі внутрішнього контролю підприємства, яка включає три етапи. Охарактеризовано кожний з етапів оцінки кредитоспроможності, надано інформаційну базу та основні економічні показники для оцінки фінансового стану позичальника. Запропонована методика оцінки якісних параметрів позичальника, яка дозволяє визначити репутацію, досвід, кредитну історію та інше. Методика оцінки якісних параметрів позичальника дозволяє визначити, до якого класу позичальника на даний час відноситься підприємство. Це дозволяє ідентифікувати існуючи кредитні ризики підприємства та розробити заходи з ефективного управління ними.[||]The article deals with the problem of building an effective system of credit assessment in the system of internal control of an enterprise, which would allow to provide for the possibility of obtaining a loan from a financial institution. The purpose of the article is to develop an effective system for assessing creditworthiness in the system of internal control of an enterprise, which allows business entities to correctly assess the possibility of obtaining, repaying loans and interest for it. The article substantiates the feasibility of carrying out an assessment of the company's creditworthiness as an element of the internal control system. In the course of operational activities and in the implementation of investment projects in an enterprise, there may be a need for attracting external financing in the form of a loan. For this purpose, the company should have sufficiently high creditworthiness. Before granting a loan, a financial institution evaluates the creditworthiness of a potential borrower in order to obtain assurance that the loan and interest will be returned to the borrower within a specified time period. High creditworthiness of the company is expressed in the possibility of obtaining a loan and timely servicing it. In the case of low creditworthiness, a financial institution may refuse to grant a loan. In view of this, it is advisable for the enterprise periodically to self-diagnose its creditworthiness, taking into account the criteria that financial institutions take into account when deciding on the appropriateness of granting a loan. To solve this problem in the article methodical approaches to the assessment of creditworthiness in the system of internal control of the enterprise are proposed, which includes three stages. Each stage of credit assessment has been characterized, the information base and the main economic indicators for assessing the financial condition of the borrower have been provided. The proposed methodology for assessing the qualitative parameters of the borrower, which allows you to determine the reputation, experience, credit history, and so on. The methodology for assessing the qualitative parameters of the borrower allows you to determine to what class the borrower is currently a company. It allows identifying the existing credit risks of the enterprise and developing measures for their effective management.

А. В. Рябчикк. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В РЕКЛАМІ

A. V. RiabchykPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing and International Trade,National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Kyiv

PSYCHOLOGICAL INFLUENCING METHODS IN ADVERTISING

У статті проаналізовано, систематизовано та узагальнено найбільш поширені методи психологічного впливу на поведінку споживача, які можуть використовуватися в рекламі. Розкрито сутність і особливості кожного із методів. Особливу увагу приділено способам і технологіям використання даних методів в сучасній рекламі для формування необхідної поведінки споживачів. Визначено ситуації, в яких застосування окремих методів є найбільш дієвими, та фактори, які впливають на їх використання. Дане дослідження носить теоретично-практичний характер. На основі досліджень підприємства і рекламодавці зможуть ознайомитися з аспектами сучасної теорії і практики психології щодо реклами та краще зорієнтуватися в сучасному рекламному виробництві. Також результати дослідження допоможуть зрозуміти яка реклама, яким чином і який вплив здійснює на психіку людини для того, щоб створювати психологічно грамотну і ефективну рекламу.[||]Modern advertising is aimed to change the customers’ behavior to goods on the market and stimulate them to do the purchase of it. Advertising is one of the main means to impact on the customers’ behaviour, to obtain a benefit and effective tools for development of an individual company and field in total. Advertising has a significant psychological and socio-cultural impact on customers, inducing them to certain actions. From the point of view of psychology, advertising is one of the possible mediators between the need and is the subject that could satisfy it. The various methods of psychological impact on the customer are used to increase the advertising impact and effectiveness of the advertisement itself. Such methods are persuasion, suggestion, psychoanalytic method, ericonic hypnosis, neurolinguistic programming, linguistic manipulation, socio-psychological settings, stereotypes, identification, mechanism of "aureola", imitation, psychological infection, advertising shows and technology of the 25th frame. In the article we have revealed the essence and features of each method. We paid special attention to the methods and technologies of using these methods in modern advertising to form the necessary consumers’ behavior. We have found that the attitude of scientists and practitioners to use of these methods is ambiguous. Some are convinced of the efficiency and utility of these methods. The second, on the contrary, argue that the use of most methods is ineffective, because the main driving force of consumers’ behavior is the objective needs of man. Others believe that the effectiveness of methods of psychological influence depends on certain circumstances, as well as the level, nature and technology of using the methods themselves. We concluded that in the process of creating modern advertising used and closely intertwined various methods of psychological influence, the nature of which can be positive and negative. Psychologically competent, positive advertising does not destroy the psyche and promotes the formation of positive thinking of the consumer. Positive advertising is a psychologically competent advertisement that attracts the attention of the customer, shapes his behavior, and shows the benefits of the product, the uniqueness, the need for the product through the knowledge of the basics of psychology, and elementary information about the psychology of the individual. The research of methods of psychological influence and possibilities of their use in advertising involves the solution of a number of topical issues: scientific, technological, ethical, legislative and others. This research is theoretically practical. On the basis of a research, companies and advertisers will be able to get acquainted with the aspects of modern theory and practice of psychology with regard to advertising and better orientation in modern advertising production. Also, the results of the study will help you understand what is advertising, how and which impact does on the human psyche in order to create psychologically competent and effective advertising.

О. В. Ярмоліцькак. е. н, доцент кафедри обліку і оподаткування,Державний університет інфраструктури та технологій, м. КиївН. Г. Македонмагістр, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

ЯКІСТЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ФОРМАХ ЗВІТНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. YarmolitskaPhD, associate professor of the Department of accounting and taxation,State University of Infrastructure and Technologies, KyivN. G. MakedonMasters of State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

QUALITY OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL INFORMATION ABOUT CAPITAL INVESTMENTS IN THE FORM OF REPORTS OF BUILDING ENTERPRISES

На сьогоднішній день для збереження стійких тенденцій розвитку будівельних підприємств гостро стоїть питання вкладення капітальних інвестицій. З метою залучення зовнішніх інвестицій зростає необхідність формування якісних форм звітності для одночасного задоволення потреб різних користувачів. У науковій статті висвітлено актуальні питання якості обліково-аналітичної інформації щодо капітальних інвестицій у формах звітності. Доведено, що інформація має якість та певні характеристики. Підкреслено, що вся наведена інформація у звітності повинна відповідати якісним характеристикам так, як на її основі будуть прийматися подальші управлінські рішення. Представлено основні типові помилки, що допускаються у формах статистичної звітності щодо капітальних інвестицій різних респондентів. Розкрито внутрішні фактори, що здійснюють вплив на якість обліково-аналітичної інформації. Встановлено мету підвищення якості звітності щодо капітальних інвестицій з метою економічного розвитку будівельних підприємств.
За результатами проведеного дослідження встановлено важливість якості обліково-аналітичної інформації щодо капітальних інвестицій у формах звітності. Запропоновано відображення фінансової та нефінансової інформації про капітальні інвестиції у Звіті з управління.[||]To date, to maintain sustainable development trends building enterprises the issue of investing capital investment. In order to attract foreign investтеnt is growing necessity of formation of qualitative forms of reporting to simultaneously meet the needs of different users. The scientific article highlights topical issues the quality of accounting and analytical information on capital investment in reporting forms. It is proved that the information has quality and certain characteristics. It is underlined that all the above information is in the reporting must meet the quality characteristics as based on it will be made further managerial decisions. The qualitative characteristics of accounting and analytical information on capital investments are: a) reliability, b) relevance, c) forward look, d) comparability, d) availability, e) clarity, is) matching the content of a specific user's request, g) timeliness of provision. Major typical mistakes are allowed in forms of statistical reporting on capital investments of different respondents. The internal factors influencing are revealed the quality of accounting and analytical information. Which include competence of accountants with the accounting of capital investments; organization of accounting of capital investments; software level accounting and reporting on capital investment; quality of normative legal acts regulating the accounting of capital investments; the level of internal control over capital investment; availability of a description of risks and ways to manage them etc.
The purpose of improving the quality of reporting on capital investment is set for the purpose of economic development of construction enterprises.
According to the results of the study, the importance of the quality of accounting and analytical information on capital investments in reporting forms was established. It is proposed to display financial and non-financial information on capital investments in the Management Report.

М. М. Танасієвак. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу і аудитуЧернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м.ЧернівціВ. В. Бонаревк. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу і аудитуЧернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ВИТРАТ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

M. M. TanasiievaCandidate of Economics, assistant of accounting, analysis and auditChernivtsi National University named after Yury Fed’kovich, ChernivtsiV. V. BonarevCandidate of Economics, assistant of accounting, analysis and auditChernivtsi National University named after Yury Fed’kovich, Chernivtsi

FEATURES OF THE METHODOLOGY OF ACCOUNTING FOR CURRENT ENVIRONMENTAL COSTS IN FORESTRY

Стаття присвячена вдосконаленню організаційних та методичних положень бухгалтерського обліку поточних природоохоронних витрат у лісовому господарстві з ціллю інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. Відповідно до законодавчо-нормативних актів здійснено спробу виокремлення груп природоохоронних заходів операційної діяльності лісового господарства. Охарактеризовано склад та зміст поточних природоохоронних витрат в межах калькуляційних статей. Удосконалено методику обліку поточних природоохоронних в частині обґрунтування способів обліку поточних природоохоронних витрат в межах виокремлених чотирьох груп природоохонних заходів. Окреслено захальну схему обліку поточних природоохоронних витрат. Доведено доцільність застосування комбінованого способу обліку природоохоронних витрат, який передбачає використання субрахунку 237 «Природоохоронні витрати» або / і субрахунку 915 «Витрати на природоохоронну діяльність» із відкриттям аналітичних рахунків відповідно до номенклатурних статей розробленої класифікації витрат.[||]The article is devoted to improvement of organizational and methodical provisions of accounting of current environmental expenses in forestry with the purpose of informational support of the process of making managerial decisions. In accordance with the legislative and regulatory acts, an attempt was made to identify the groups of environmental activities in forestry operations, which suggested that the current environmental protection costs be monitored: 1) increasing the ecological potential of forests, ensuring forest management on the basis of sustainable development; 2) increasing the sustainability of forest ecosystems, ensuring protection and protection of forests; 3) protection and rational use of hunting fauna; 4) improvement of the scientific and personnel potential of development of nature conservation activities in the forestry sector. The composition and content of current environmental costs within the framework of costing articles are characterized. The methodology of keeping current environmental protection in the part of justification of methods of accounting for current environmental protection expenses within the framework of the separate four groups of environmental measures is improved. The charter of the accounting of current environmental costs is outlined. Three ways of accounting for current environmental costs are described: 1) environmental protection costs are taken into account on a separate synthetic account (subaccount), which makes it easy to organize accounting for production plants in which the operation of treatment facilities is allocated in separate workshops; 2) accounting is carried out on existing calculation items in the accounts of production costs accounting (environmental costs are grouped by the chain: the place of origin – the element of expenditure – the allocation of costs); 3) environmental costs are allocated in a separate costing article, which has a complex nature (costs are grouped by such a chain: the place of origin – the allocation of costs – the element of expenditure). The expediency of using a combined method of accounting for environmental costs, which involves the use of sub-account 237 «Environmental conservation costs» and / or subaccount 915 «Costs of environmental activities» with the opening of analytical accounts in accordance with the nomenclature articles developed cost classification.

Ю. О. Ночовнак. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту,Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Y. NochovnaPhD, associate Professor of Accounting, Poltava University of Economics and Tradе

PRESENTING THE INFORMATION ABOUT FINANCIAL RESULTS IN FINANCIALSTATEMENTS ACCORDING TO NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS

У статті проаналізовано перелік підприємств, які згідно з чинним законодавством України зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, досліджено сучасні тенденції подання вітчизняними підприємствами фінансової звітності за МСФЗ, оцінено їх динаміку та структуру за видами діяльності. Дано критичну оцінку різних способів складання фінансової звітності за міжнародними стандартами та обґрунтовано доцільність розробки Методичних рекомендацій щодо трансформації фінансової звітності за МСФЗ. Охарактеризовано чинні нормативно-правові документи, якими регулюється порядок розкриття інформації про фінансові результати у фінансовій звітності в Україні та досліджено особливості відображення фінансових результатів у різних формах фінансової звітності вітчизняних підприємств. Узагальнено основні відмінності між вимогами національних та міжнародних стандартів щодо розкриття інформації про фінансові результати у фінансовій звітності та розроблено пропозиції щодо їх зближення на державному рівні та на рівні підприємства.[||]The paper analyzes the list of enterprises, which are obliged to prepare financial statements according to the international standards as demanded by the current legislation of Ukraine. It is argued that in accordance with the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" this list includes the enterprises of public interest, public joint stock companies, and business entities that are engaged in extractive industries. Current trends in presenting financial statements by domestic enterprises have been researched and their dynamics and structure by types of activity have been estimated on the basis of the information request made by the State Statistics Service of Ukraine and in accordance with the IFRS. Current problems and perspectives of implementing the IFRS while preparing financial statements in Ukraine have been systemized and generalized. There has been provided critical assessment of different ways of making financial statements according to the international standards, namely of conversion and transformation. The relevance of accounting according to the national standards during the reporting period and transforming these indicators into the IFRS financial statements at the end of the reporting period has been substantiated. The necessity of developing method guides for the transformation of financial reporting in accordance with the IFRS at the level of the Ministry of Finance of Ukraine has been proved. The existing documents that regulate the disclosure of financial information in financial statements in Ukraine are described, and the peculiarities of presenting financial results of domestic enterprises in various forms of financial reporting have been investigated. It has been established that the information on financial results in its alternative interpretation is disclosed in almost all forms of financial reporting: the Balance Sheet (Statement of Financial Position), the Statement of Financial Results (Combined Income Statement), Cash Flow Statement (by direct method), and the Statement of Equity. The main differences between the requirements of national and international standards for the disclosure of information on financial results in such financial statements have been summarized. It is substantiated that they relate to the composition of financial statements, conceptual provisions and the principles of financial reporting, the concepts of materiality in financial statements, the reporting date and the monetary estimates, the degree of detailed presentation of these items, and the order of representation of income and expenses. Proposals for the approximation of the requirements of national and international standards in terms of the disclosure of information on financial performance in financial statements at the state and enterprise level have been developed.

Т. Л. Мітяєвак. е. н., доцент, зав.кафедри економіки та безпеки бізнесу, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. ХарківЮ. Ю. Скліфосстудент-магістрант, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

T. L. MitiaievaCandidate of Economic Science, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Business Security, Kharkiv Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University, KharkivY. Y. Sklifosundergraduate student, Kharkiv Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University, Kharkiv

OPTIMIZATION OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

Сучасні тенденції вимагають гнучкого реагування на зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі. Тому необхідною є оптимізація стратегій розвитку підприємств, яка передбачає, насамперед, проведення систематичних досліджень маркетингових стратегій.
В даній статті розглянуто діяльність підприємств торгівлі м. Харкова. Дослідження маркетингових стратегій розвитку підприємств здійснювалось за трьома напрямками: проведено моніторинг маркетингового потенціалу стратегічного розвитку підприємств, проведено діагностику якості маркетингових стратегій розвитку підприємств та бенчмаркінг результативності реалізації маркетингових стратегій розвитку підприємств.
Після аналізу маркетингового потенціалу стратегічного розвитку підприємства автори статті провели діагностику якості маркетингових стратегій розвитку за такими напрямками: проаналізували стратегічні позиції підприємства, проаналізували розробленості маркетингових стратегій розвитку підприємства, провели аналіз відповідності маркетингових стратегій розвитку підприємства зовнішнім умовам, маркетинговим можливостям, місії та цілям, встановленим вимогам, проаналізували узгодженості маркетингових стратегій розвитку підприємства та провели аналіз ризикованості маркетингових стратегій розвитку підприємства.
Отримані результати дали можливість зробити деякі висновки і розробити рекомендації щодо підвищення якості маркетингових стратегій розвитку підприємств роздрібної торгівлі.[||]Modern trends require a flexible response to changes occurring in the external environment. Therefore, it is necessary to optimize the strategies of enterprise development, which involves, first of all, the systematic research of marketing strategies. The article deals with the activities of Kharkiv business enterprises. The research of marketing strategies for the development of enterprises was carried out in three directions: the monitoring of the marketing potential of strategic development of enterprises was carried out, the quality of marketing strategies was developed and benchmarking of the effectiveness of implementing marketing strategies for enterprise development.
After analyzing the marketing potential of the strategic development of the enterprise, the authors of the article conducted a diagnosis of the quality of marketing strategies for development in the following areas: analyzed strategic positions of the enterprise, analyzed the development of marketing strategies for enterprise development, conducted an analysis of the compliance of the marketing strategies of the enterprise development with external conditions, marketing opportunities, mission and objectives, established requirements , analyzed the consistency of marketing strategies for enterprise development and analyzed the risk of marketing strategies of the company.
The authors came to the conclusion that the basis of optimization of marketing strategies for development is the study of marketing opportunities for enterprise development, analysis of the process of developing marketing strategies for development and benchmarking the effectiveness of implementing marketing strategies for enterprise development. Conducting complex research in these areas will ensure the success of the company in the field of marketing management development in the long run.
The obtained results made it possible to draw some conclusions and develop recommendations for improving the quality of marketing strategies for the development of retail enterprises.

О. В. Благоразумовак. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки бізнесу, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. ХарківЮ. В. Кошелевамагістрант, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. ХарківО. О. Лазаренкомагістрант, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ВИРІШАЛЬНИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. BlahorazumovaPh.D. in Economics, Associate Professor of Department of Economics and Business Security,Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, KharkivYu. KoshelevaGraduate student, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, KharkivO. LazarenkoGraduate student, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkiv

PRODUCTION QUALITY AS A CRUCIAL FACTOR OF PROVIDING ENTERPRISE COMPETITIVENESS

У статті розглядаються актуальні питання впливу якості продукції (послуги) на формування достатнього рівня конкурентоспроможності підприємства. Виділено найбільш суттєві характеристики конкурентоспроможності продукції (послуги), що відображають економічну сутність цієї категорії. Показано розуміння ознак конкурентоспроможність підприємства і продукції з позиції різних учасників ринкових відносин. Розглянуто множину факторів, що визначають конкурентоспроможність підприємства і і якість продукції з розподілом їх по групах. Зазначено, що всі фактори в сукупності визначають конкурентні переваги і лідируючу конкурентну позицію підприємства серед конкурентів на ринку. Визначено вирішальні фактори високої конкурентоспроможності підприємства і якості продукції. Наведено основні критерії конкурентоспроможності, які сьогодні відіграють значну роль під час вибору товару (послуги). З наведених критеріїв конкурентоспроможності виділено три найважливіші, а саме: якість, ціна, умови постачання. Відзначено, що якість продукції оцінюється на основі кількісного виміру визначальних її властивостей за допомогою відповідних показників. Обговорено, що, спираючись на практику господарювання, фахівцям важливо знати не тільки якість окремих видів продукції, але й загальний рівень якості всієї сукупності продукції (послуг), що виготовляє (надає) підприємство. З цією метою застосовують певну систему загальних показників: Розкрито зміст показників «конкурентоспроможність послуги» і «рівень конкурентоспроможності послуги». Представлено приклад новації у поштовому бізнесі. Наведено способи підвищення якості і конкурентоспроможності продукції. Розглянуто основні шляхи підвищення конкурентоспроможності української продукції на міжнародному ринку.[||]In the paper the topical issues of production (service) quality impact on forming the sufficient level of enterprise competitive ability are considered. The most essential characteristics of production (service) competitiveness, which reflect the economic nature of this category, are singled out. The perception of business and output competitive performance through the lens of various market relations participants is shown. A number of factors, that determine the enterprise competitiveness and production quality, are examined and categorized. It is stated that all factors in the aggregate define the company competitive advantages and leading competitive position at the market. The crucial factors of high competitive ability of business are defined. The basic criteria of competitiveness, which nowadays play a significant part while selecting a commodity (service), are presented. Three most important criteria, namely quality, price and delivery terms, are selected from the above-mentioned list. It is noted that production quality is evaluated on the basis of quantitative measurement of its determinative properties with the help of appropriate indices. It is discussed that, relying on the business practice, experts should be aware not only of the quality of certain types of products but also of general level of quality of the output (services), which are manufactured (provided) by the enterprise. In view of this, a specific system of overall performance is used. The content of the indices «service competitive ability» and «service competitiveness level» is disclosed. The example of innovation in postal business is provided. The opinion of the leading experts of Nova Poshta LLC, according to whom the essential tasks of postal sphere are creating the in-house mail bank, working on software update, providing financial services, orientation to maximal reduction of manual labour, is produced. The ways of upgrading the quality and competitive ability of products are introduced. The key modes of increasing marketability of Ukrainian production at the international market are analyzed.

М. В. Замрозк. е. н., доцент кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

M. ZamrozPhD in Economics, Associate Professor of Management DepartmentIvan Franko National University of Lviv

FEATURES OF FORMING THE EXPORT POTENTIAL OF THE UKRAINIAN FOOD INDUSTRY IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Визначено сутність категорії експортний потенціал та запропоновано визначення поняття «експортний потенціал харчової промисловості». Досліджено товарну і географічну структуру експорту продукції агропродовольчого комплексу і харчової промисловості України. Визначено рівень концентрації експорту харчової продукції для торгівлі з країнами Європейського Союзу. Проаналізовано динаміку внутрішньогалузевої торгівлі для торгівлі з країнами Європейського Союзу та за окремими товарними групами. Досліджено сучасний стан експортного потенціалу харчової промисловості та виявлено його загальні тенденції та внутрішні передумови. Визначено основні чинники, що стримують розвиток торгівлі аграрною та продукцією харчової промисловості на європейському ринку. Проаналізовано основні напрями державного впливу на підвищення рівня експортного потенціалу харчової промисловості України в умовах євроінтеграції, серед яких вдосконалення нормативно-правової бази з регулювання різних аспектів експортних операцій, активна діяльність держави із просування товарів вітчизняного аграрного експорту на зовнішні ринки, підвищення інституційної спроможності держави для підтримки українських експортерів, інформаційний супровід експортерів, методологічна підтримка експортної діяльності, організаційна та фінансова підтримка пріоритетних підгалузей харчової промисловості. Обґрунтовано вплив Експортного бренду України для просування українського експорту.[||]The essence of the export potential category is investigated and the definition of „export potential of the food industry” is proposed. The structure of the export potential in the country is determined. The commodity structure of food industry export and the agro-food sector of Ukraine to the countries of the European Union was investigated. The geographic structure of export of the agro-food products complex and food industry of Ukraine is analyzed and the main four regions of the European Union, such as Asia, Africa and the CIS are defined. The level of food export concentration for trade with the countries of the European Union is defined using the Hirschman index, which reflects the degree of country readiness to resist the turmoil on foreign markets. The dynamics of intra-industry trade for trade with the European Union countries and by separate commodity groups is analyzed using the Grubel-Lloyd's index in order to substantiate the expediency of integration between trading partners. The present state of export potential of the food industry is investigated and its general tendencies and internal conditions are revealed. The main factors hindering the development of trade in agrarian and food products in the European market are determined. The main directions of the state influence on the increase of the export potential of the Ukrainian food industry in the conditions of European integration are analyzed, among which the improvement of the regulatory framework for the regulation of various aspects of export operations, the increasing activity of the state in promoting the goods of domestic agricultural exports to foreign markets, improving the institutional capacity of the state to support Ukrainian exporters, information support for exporters, methodological support for export activities, organizational and the financial support of the priority sub-sectors of the food industry based on the needs of the domestic market, as well as the trends in the growth of demand in the world food market. The influence of the Export brand of Ukraine to promote Ukrainian exports is substantiated.

О. А. Сичк. е. н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансівЛьвівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівХ. П. Павлосюкмагістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

O. A. SychPh.D., Associate Professor,Associate Professor of the Department of State and Local FinancesIvan Franko National University of LvivKh. P. PavlosyukMaster\'s degree, Ivan Franko National University of Lviv

ESTIMATION OF FINANCIAL STABILITY OF THE INSURANCE COMPANY

Досліджено сутність і значення фінансової стійкості страхової компанії як важливого чинника розвитку та функціонування страхової компанії. Окреслено «вузькі місця» розвитку фінансового сектора України в цілому та страхового ринку зокрема. З’ясовано основні фактори, що впливають на визначення фінансової стійкості страхової компанії: власний капітал, частка зобов’язань, тарифна політика, збалансованість страхового портфеля та страхові резерви, перестрахування. Систематизовано показники фінансової стійкості за їх значущістю для страхової компанії - виділено абсолютні (розмір статутного капіталу, розмір страхових резервів, фактичний запас платоспроможності) та відносні (зворотний показник платоспроможності, показник незалежності від перестрахування, показник автономії) показники. Оцінено динаміку фінансової стійкості на прикладі діючої страхової компанії, запропоновано акцентувати увагу на збалансованості страхового портфеля та застосування перестрахування ризиків страховика.[||]The essence and significance of financial stability of an insurance company as an important factor of development and operation of an insurance company are investigated. The "bottlenecks" of the financial sector development in Ukraine as a whole and the insurance market in particular are outlined. The insurance market in Ukraine has low credibility due to unstable business conditions, insecurity of ownership and low level of corporate governance. An inefficient tax law regarding the taxation of investment income and financial sector participants is an important issue; as well as low financial literacy of the population. The main factors influencing the definition of financial stability of an insurance company are found out: equity capital, share of liabilities, tariff policy, balance of insurance portfolio and insurance reserves, reinsurance. The indicators of financial stability are systematized according to their importance for the insurance company - absolute (the size of the authorized capital, the size of the insurance reserves, the actual solvency margin) and the relative (the index of solvency, the index of independence from reinsurance, the index of autonomy) indicators are allocated. The dynamics of financial stability is assessed on the example of the existing insurance company; it is proposed to focus attention on the balance of the insurance portfolio and the usage of reinsurance. Ukrainian insurance market should move towards compliance with the transparency of activities, insurers should work to strengthen their financial stability and a positive image among the consumers of insurance services. The key to such a process should be a one-to-one assessment of the financial position of the company, balancing all types of activities in order to ensure the solvency and financial stability of the insurer.

В. А. Сливенкок. іст. н., доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу,Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараА. О. Єрмаковамагістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

КЛАСИЧНІ ТА СУЧАСНІ БІЗНЕС СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. SlyvenkoCandidate of Historical Sciences, docent of the Department of Management and Travel Business, Oles Honchar Dnipro National UniversityA. YermakovaMagistry of the Department of Management and Travel Business,Oles Honchar Dnipro National University

CLASSIC AND MODERN BUSINESS STRATEGIES FOR TOURISM COMPANIES

Всебічно розглянуто поняття туризму та особливості розробки чи вибору вдалої бізнес стратегії для підвищення конкурентоспроможності туристичного підприємства. Досліджено поняття бізнес стратегії та різні підходи до їх визначення. Надано теоретичний огляд класичних та сучасних бізнес-стратегій. Досліджено підходи різних вчених до типологізації бізнес стратегій. Визначено можливості для впровадження загальних стратегій у сфері подорожей та туризму. Розглянуто поняття вертикальної та горизонтальної інтеграції та їх особливості. Досліджено маркетингові стратегії, що доречно використовувати в туристичній діяльності: оновлення туристичного продукту, диверсифікації, туристичного продукту з низьким сезоном, високих цін, договірна цінова, диференційованих ставок, дисконтна та бонусна. Визначено варіанти розподілу, які доречно використовувати великим туристичним операторам по відношенню до туристичних агентств. Розглянуто декілька тенденцій на міжнародному туристичному ринку. За результатами дослідження встановлено, що туристичні підприємства навіть одного типу мають багато відмінностей одне від одного, тому потребують індивідуального підходу до вибору бізнес стратегії. Обґрунтовано твердження, що у непередбачуваному світі необхідно швидко реагувати на зміни обстановки та відповідно змінювати стратегії організації. Зроблено висновок, що стратегія має важливе аналітичне значення для стратегічного планування всієї діяльності туристських підприємств. Також відмічено, що класичні бізнес стратегії на сьогоднішній день не втратили своєї актуальності та можуть бути використані в певних випадках.[||]The concept of tourism and the peculiarities of developing or selecting a successful business strategy for increasing the competitiveness of the tourist enterprise are thoroughly considered. The concept of business strategy and various approaches to their definition are explored. The theoretical review of classical and modern business strategies is given: cost leadership, differentiation, focusing, market penetration, product development, market development, diversification. The approaches of different scholars to the typology of business strategies are investigated. The possibilities for introducing common strategies in the field of travel and tourism are determined. The concept of vertical and horizontal integration and their features are considered. Explored marketing strategies appropriate to use in tourism activities: updating tourist product, diversification, tourist product with low season, high prices, negotiated price, differentiated rates, discount and bonus. There are defined distribution options that are appropriate for large tour operators in relation to travel agencies. Several trends in the international tourist market are considered. According to the survey, tourism companies of the same type have many differences from each other, so they need an individual approach to choosing a business strategy. It is substantiated that in the unpredictable world it is necessary to react quickly to changes in the situation and to change the organization's strategies accordingly. It is concluded that the strategy has an important analytical value for strategic planning of all activities of tourist enterprises. It is also noted that the classical business strategy has not lost its relevance to date and can be used in certain cases.

Р. М. Циганст. викладач кафедри обліку та фінансів,Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. КременчукС. В. Дідурпрофесор кафедри обліку та фінансів,Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. КременчукК. І. НазаренкоМагістр кафедри обліку та фінансів,Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м . Кременчук

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ЇХ ОЦІНКА В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

R. M. TsyganElder lecturer in accounting and finance,Kremenchug National University named after M. Ostrogradskyi, the town of KremenchukS. V. DiduProfessor in accounting and finance,Kremenchug National University named after M. Ostrogradskyi, the town of KremenchukK. I. NazarenkoMaster’s degree in accounting and finance,Kremenchug National University named after M.Ostrogradskyi, the town of Kremenchuk

FEATURES OF ORGANIZING THE INVENTORY ACCOUNTING AND THEIR ASSESSING IN THE ACCOUNTING SYSTEM

В статті досліджено сутність оцінки виробничих запасів підприємства, обґрунтовано особливості обліку виробничих запасів при надходженні та вибутті. У ході написання статті було проаналізовано існуючі методи оцінки виробничих запасів при надходженні та вибутті на підприємстві. Досліджено сучасні проблеми ведення обліку виробничих запасів та запропоновано шляхи їх усунення. Також було проведено аналіз та систематизація наукових праць за напрямком наукового дослідження щодо обліку запасів, розкрито основні проблеми, які підняті в них. Під час написання статті було здійснено порівняльний аналіз оцінки матеріальних запасів відповідно до вітчизняної та зарубіжної систем обліку. Проаналізовано існуючі методики оцінки вибуття запасів, особливості відображення їх в обліку, їх переваги та недоліки. Розглянуто застосування методів оцінки вибуття виробничих запасів в сучасних умовах. У статті піднята проблема обрання оптимального методу оцінки виробничих запасів.[||]The article deals with describing the essence of assessing the enterprise inventory, proving the features of the inventory accounting on incoming and leaving. When writing the article, the essence of the existing methods for evaluating inventories at the time of receipt and disposal was singled out. The authors study the issues of conducting accounting of the inventory and suggest the ways of their solving. In addition, the research deals with reviewing and systematizing scientific works in the research field relating to the inventory accounting, depicting the key issues defined herein. The peculiarities of application of methods of estimation of industrial stocks in various countries are investigated. In addition, the main factors influencing the inventory accounting of the enterprise were highlighted. The authors compare the assessment of inventory according to the domestic and foreign accounting systems, analyse the existing methods of assessing the inventory leaving, features of representing them in the accounting, their advantages and disadvantages, and consider the methods of assessing the inventory leaving in current conditions. The article deals with the issue of choosing the optimal method for assessing the inventory. The peculiarities of inventory accounting organization are investigated depending on the method of receipt. The article analyzes existing stock valuation methods in the United States. During the writing of the article, the latest studies of the estimation of inventories of foreign authors, including H. Andersen, D. Caldwell, B. Nedels. The study found that, according to international standards, inventories should be reported at the lowest of two estimates: either at market price at cost, which is the main basis for stock valuation. According to the results of the study, it was found that the choice of one or another method of valuation of stocks depends on many factors, and only their complex accounting can provide high efficiency of management of assets of the enterprise on the basis of accounting methods of evaluation of inventories.

А. Г. Корбутякк. е. н., доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. ЧернівціН. Я. Сокровольськак. е. н., доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ФІНАНСУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

A. G. KorbutiakPhD in Economics, Associate ProfessorChernivtsi National University of the Yuriy FedkovichN. Y. SokrovolskaPhD in Economics, Associate ProfessorChernivtsi National University of the Yuriy Fedkovich

FINANCING THE POWERS OF LOCAL GOVERNMENT IN A DECENTRALIZED ENVIRONMENT

У статті розглянуто особливості фінансової децентралізації в Україні. Досліджено повноваження отримані органами місцевого самоврядування для надання якісних та доступних суспільних послуг громадянам. Також, охарактеризовано відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцями – за ефективність своєї роботи, а перед державою – за її законність.
Крім того, досліджено основні джерела ресурсів об’єднаних територіальних громад та проведено групування за критеріями їх сутності та ролі у формуванні конкурентних переваг. Проаналізовано фінансову спроможність громад. Визначено, інші інструменти забезпечення економічного розвитку громади, зокрема, здійснення зовнішніх запозичень, самостійне обрання установ з обслуговування коштів місцевих бюджетів відносно розвитку та власних надходжень бюджетних установ, сформовано теоретико-методологічні положення, які можуть бути покладені в основу сучасної системи управління ресурсоефективністю територіальних громад. Доведено, що добровільно об’єднані територіальні громади мають усі можливості й ресурси для повноцінного функціонування та розвитку. Сьогодні органи місцевої влади беруть на себе цілковиту відповідальність за всі сфери життя на власних територіях, що і є показником успішної й доцільної діяльності ОТГ. Визначено, що за умови добросовісного виконання зобов’язань, підвищується ефективність використання бюджетних коштів, а це – прямий і правильний шлях до стабілізації соціально-економічної ситуації в усій країні.
Визначено проблеми з якими стикаються місцеві органи влади на шляху до децентралізації. Проведено аналіз видаткових повноважень органів місцевого самоврядування у сучасних реаліях.[||]The article highlights the features of financial decentralization in Ukraine. Investigated the powers received by local government to provide high-quality and affordable public services to citizens. It also describes the responsibility of local government for voters  for the effectiveness of its work, and for the state  for its legitimacy.
In addition, the main sources of resources of the united territorial communities were investigated and grouped according to the criteria of their essence and role in the formation of competitive advantages. The financial capacity of communities is analyzed. Other means of ensuring the economic development of the community, in particular, external borrowing, independent selection of local budget maintenance institutions in relation to development and own revenues of budgetary institutions, theoretical and methodological provisions that can be the basis of the modern system of resource efficiency management of territorial communities are formed.
It is proved in the article that volunteered territorial communities have all the possibilities and resources for proper functioning and development. Today, local authorities take full responsibility for all spheres of life in their own territories, which is an indicator of the successful and expedient activity of the united territorial community. It is determined that, under condition of honest fulfillment of obligations, the efficiency of the use of budget funds increases, which is a direct and correct way to stabilize the socio-economic situation throughout the country. The article identifies the problems faced by local authorities towards decentralization. The article analyzes the expenditural powers of local self-government bodies in modern realities.

У. І. Моторнюкк. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету ”Львівська політехніка”, м. ЛьвівМ. І. Теребухк. е. н., доцент кафедри економіки УкраїниЛьвівського національного університету імені Івана Франка, м. ЛьвівН. Р. Стасюкасистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету ”Львівська політехніка”, м. Львів

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

U. I. MotorniukPhD, Assosiate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activity,Lviv Polytechnic National University, LvivM. I. TerebukhPhD, Assosiate Professor of Department of Economy of UkraineIvan Franko National University of Lviv, LvivN. R. StasyukAssistant of Department of Foreign Economic and Customs Activity,Lviv Polytechnic National University, Lviv

TRANSNATIONALIZATION AS FACTOR OF THE WORLD ECONOMY DEVELOPMENT

У статті досліджено транснаціоналізацію як фактор розвитку світової економіки, розглянуто переваги та недоліки діяльності транснаціональних корпорацій у приймаючих країнах. Проаналізовано основні напрями впливу траснаціоналізації на розвиток сучасної світової економіки. Уточнено поняття «транснаціональна корпорація», закцентовано увагу на сучасних критеріях віднесення корпорації до транснаціональних, розглянуто переваги та недоліки діяльності транснаціональних корпорацій у приймаючих країнах, підкреслено, що транснаціоналізація виробництва і капіталу стала не тільки безпосередньою умовою функціонування і розвитку ТНК, але і чинником, що визначає значною мірою темпи і пропорції розвитку всієї світової системи господарства. Наголошено, що збільшення масштабів діяльності ТНК відбулось завдяки відкриттю східноєвропейського і пострадянського економічних просторів; прискоренню глобалізації фінансових ринків; інтенсифікації процесів приватизації; поглибленню взаємозалежності низки країн і національних економік; загострення економічної конкуренції; регіональним інтеграційним процесам; появі новітніх технологій, особливо в галузі зв’язку і телекомунікацій, космосу, біотехнологій. Досліджено, що централізація валютних коштів транснаціональних корпорацій створює для них переваги у ціновій конкуренції за межами країни-базування через неврахування витрат на нівелювання валютних ризиків та витрат, що пов’язані з конвертацією валют. Крім цього, стратегія МНК створює можливість покупцям у приймаючих країнах можливість вибору валюти платежу та нівелювання негативних тенденцій, що виникають під час здійснення комерційних операцій з допомогою політики центрального фінансового органу компанії. Вплив ТНК на світову економіку має неоднозначний характер. З одного боку, ТНК є наслідком інтернаціоналізації міжнародних економічних відносин, з іншого – самі є потужним фактором впливу на розвиток світової економіки. Транснаціоналізація постійно змінює динаміку та галузеву структуру світової економіки. У 2017 році у світовій економіці домінували технологічні галузі.[||]In the article, transnationalization as a factor in the development of the world economy is studied, the advantages and disadvantages of transnational corporations in host countries are examined. By supporting the turnover of capitals, people and technology, the TNCs of the above-mentioned countries contribute considerably to the economic growth and development of host national economies, including: the reduction of the severity of the foreign exchange deficit associated with imports. At the beginning of the XXI century, transnationalization of production and capital has become not only a direct condition for the functioning and development of TNCs, but also a factor that determines to a large extent the pace and proportion of the development of the entire global system of the economy. At least, the role of foreign economic sphere in the activities of TNCs is becoming an increasingly influential factor in their economic growth. The scopes of expanding the area of activity of TNCs have increased significantly due to the opening of the East European and post-Soviet economic spheres; acceleration of the globalization of financial markets; intensification of privatization processes; deepening of the interdependence of a number of countries and national economies; growing economic competition; regional integration processes; the emergence of the latest technology, especially in the field of communication and telecommunications, space, biotechnology.
Centralization of the currency positions of large corporations gives them advantages in price competition on the market of the country of their location, since the price of goods that they set rarely includes the costs of covering foreign exchange risks and the costs associated with the conversion of foreign currency into the local one. Moreover, the strategy of the international monopolies gives the affiliates the ability to provide end-product buyers with the freedom to choose the currency of payment on the local markets or in third countries, and the negative trends that arise in the course of commercial transactions are mitigated by the operations of the central financial institution of the company on the international monetary and credit markets.

Л. С. Гангалк. е. н., асистент, асистент кафедри фінансів, підприємництва та обліку,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. ЧернівціЯ. С. Статнамагістрант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

L. S. HanhalPhD, assistant professor of department of accounting and taxation,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, ChernivtsiY. S. StatnaMaster student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

IDENTIFICATION OF THE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT ACCOUNTING ENSURING OF IMPLEMENTATION ECOLOGICAL OBLIGATIONS IN ENTERPRISE’S TAX CALCULATIONS CONTROL SYSTEM

У статті обґрунтовано необхідність удосконалення облікового забезпечення виконання екологічних зобов’язань, як важливого інформаційного інструменту в системі управління податковими розрахунками підприємства. У відповідності до потреб управлінської системи обґрунтовано необхідність доповнення П(С)БО 11 «Зобов’язання» інформацією, що надаватиме вичерпні відомості про виникнення, оцінку та ідентифікацію екологічних зобов’язань підприємства. Обґрунтовано доцільність виокремлення та використання рахунку 645 «Екологічні платежі» із визначеними субрахунками для обліку екологічних зобов’язань підприємств. Доповнено статті активу і пасиву балансу в частині, що відображатиме інформацію щодо екологічних зобов’язань та запропоновано додаткову таблицю до Приміток (ф. №5), яка деталізує інформацію стосовно сплачених екологічних платежів за різні види забруднення, витрат на придбання об’єктів які призначені мінімізувати шкідливий вплив підприємства на навколишнє середовище.[||]In the article the necessity of improvement registration ensuring implementation of ecological obligations as an important information tool in a control system of tax calculations of the enterprise is proved. It is identified an essence of a definition «ecological obligations» as the sum of payments for use of natural resources, a payments for exploration works and for using of water resources, penalties for the violation of the nature protection legislation, other payments having the single character connected with ecological activity of the enterprise (a payment for environmental assessment, insurance, audit, certification, licensing, compensation payments) and arise at the enterprises before the state and the social sphere in connection with negative in flow on the environment (air pollution, deterioration in health of production workers).
According to requirements of an administrative system the need of addition Regulation (standard) of accounting 11 "Obligations" with information that will provide comprehensive information on the occurrence, assessment and identification of environmental obligations of the enterprise is defined. The expediency of allocation and use of account 645 "Ecological Payments" with sub-accounts for accounting of ecological obligations of the enterprises is proved. It is added asset and a passive of balance of parts, reflecting information on ecological obligations and are offered the additional table in Notes to the financial statements (f. No. 5) which details information on paid ecological payments for different types of pollution, expenses on acquisition of the objects intended to minimize harmful effects of the enterprise on the environment. The offered additions to forms of financial statements will allow investors and other creditors, both domestic and foreign, to estimate environmental policy of the enterprise, the size of the annual tax liabilities paid to the budget to get acquainted in general with the policy of the state for ecological taxation of subjects of the business environment and to make the decision on expediency of an investment.

А. О. Сітковськак. е. н., доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університетІ. І. Дзіргунмагістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. SitkovskaPh.D., assistantе professor, Dnepro State Agrarian and Economic UniversityI. Dzirgunmaster student, Dnepro State Agrarian and Economic University

PROVISION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF AGROINDUSTRIAL ENTERPRISES

Досліджено мінливість зовнішнього та внутрішнього середовища, що обумовлює необхідність постійного забезпечення конкурентних переваг агропромислових підприємств. Вирішення цього питання досягається з урахуванням максимально можливої кількості факторів, які впливають на конкурентні переваги і врахування їх тенденцій розвитку в довгостроковій перспективі. До основних факторів, які враховують підприємства належать сезонність аграрного виробництва, паритет цін на продукцію сільського господарства та промисловості, кредитування, державна політика, розвиток ринкової інфраструктури, платоспроможний попит, якість сировини тощо. В статті з метою забезпечення конкурентних переваг агропромислових підприємств запропоновані заходи, які сприятимуть усуненню невідповідність між існуючими якісними властивостями продукції підприємства і тими, що забезпечують найвищу корисність з точки зору споживчого попиту. Враховувати рівень насиченості ринку і нарощувати високого рівня продажу за допомогою інформаційної підтримки продукції.[||]The variability of the external and internal environment is investigated, which necessitates constant maintenance of competitive advantages of agroindustrial enterprises. The solution to this issue is achieved taking into account the maximum number of factors that influence the competitive advantages and take into account their development trends in the long run. The competitive advantage is comparative, and therefore relative, and not absolute, because it can only be assessed by comparing characteristics that affect the economic efficiency of economic activity. It is a dynamic category, which at each particular time interval is different from the previous value.
The main factors that take into account enterprises include seasonality of agrarian production, parity of prices for agricultural products and industry, lending, state policy, market infrastructure development, solvent demand, quality of raw materials, etc. The sequence of solving these problems should take into account, first, the introduction of optimal placement of production; secondly, the development and use of a methodology for attracting loans to the industry, in terms of overall government effectiveness of the consequences of their use, using foreign lending experience; thirdly, increasing the efficiency of state regulators and developing market infrastructure to reduce the impact of informal institutions on the market price of products. In connection with this, there is a need to create a model for the development of key business spheres through the use of internal marketing tools that are capable of providing a stable competitive advantage to the company in the long run, in conditions of high degree of uncertainty of the environment in all trends of the latter's development. In the article, in order to provide competitive advantages of agro-industrial enterprises, measures are proposed to eliminate the discrepancy between the existing qualitative properties of the enterprise's products and those that provide the highest utility in terms of consumer demand. Take into account the level of market saturation and increase the high level of sales through information support products.

В. Ю. Гордополовкандидат економічних наук, доцентКиївського національного торговельно-економічного університету

ТОЛІНГОВІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

V. GordopolovCandidate of Economic Sciences, Associate ProfessorKyiv National University of Trade and Economics

TOLLING OPERATIONS AS OBJECT ACCOUNTING ECONOMIC CONTENT AND SIGNIFICANCE IN THE CONTEMPORARY ECONOMY

В статті проаналізовано ряд наукових праць, які стосуються толінгових операцій, визначено яким питанням було приділено недостатньо уваги. Проведено аналіз підходів щодо визначення мотивів здійснення толінгових операцій. Характеристика толінгових операцій як об’єкту бухгалтерського обліку та обґрунтування їх значення, в умовах посилення глобалізації, дозволили встановити мотиви здійснення даних операцій з позицій підприємства-власника сировини та підприємства-переробника. На основі аналізу вітчизняних та зарубіжних праць, а також визначення підходів щодо трактування сутності основних та суміжних категорій у сфері толінгу, встановлено ототожнення «толінг», «толінгові операції» та «операції з давальницькою сировиною». З метою розмежування даних понять та уточнення понятійно-категоріального апарату, запропоновано авторські визначення категорій «толінг» та «толінгові операції» з позицій бухгалтерського обліку. Під категорією «толінг» запропоновано розуміти процес взаємодії контрагентів (резидента та нерезидента) щодо переробки давальницької сировини в умовах відсутності заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за договором толінгу, відповідно до чинного законодавства; а під категорією «толінгові операції» - сукупність господарських операцій, що виникають між підприємством-резидентом та підприємством-нерезидентом щодо переробки (оброблення, збагачення чи використання) давальницької сировини з метою отримання готової продукції, на умовах визначених договором та у межах чинного законодавства. На основі визначення особливостей толінгових операцій та в результаті визначення підходів щодо трактування сутності даних операцій, побудовано теоретичну конструкцію здійснення толінгових операцій як об’єкту бухгалтерського обліку, що включає понятійно-категоріальний апарат, загальну модель здійснення толінгових операцій з позиції виділення груп господарських операцій, та нормативно-правові особливості їх здійснення.[||]The article analyzes a number of scientific works dealing with tolling operations, which determines which issues have been given insufficient attention. The analysis of approaches to determining the motives for doing tolling operations is carried out. The characterization of tolling operations as an object of accounting and substantiation of their significance, in conditions of increasing globalization, allowed to establish the motives for carrying out these operations from the positions of the enterprise-owner of the raw material and the enterprise-processor. On the basis of the analysis of domestic and foreign works, as well as the definition of approaches to the interpretation of the essence of the main and related categories in the sphere of tolling, the identification of "toiling", "toiling operations" and "operations with tolling raw materials" was established. In order to delimit these concepts and clarify the concept-categorical apparatus, author definitions of categories "toiling" and "toiling operations" are proposed from the standpoint of accounting. Under the category of "toling" it is proposed to understand the process of interaction of counterparties (resident and non-resident) with regard to processing of tolling raw materials in the absence of measures of non-tariff regulation of foreign economic activity, according to the contract of toling, in accordance with the current legislation; and under the category of "toiling operations" - a set of business transactions that arise between a resident and a non-resident enterprise for the processing (processing, enrichment or use) of the customer's raw materials for the purpose of obtaining the finished product, under the conditions specified in the contract and within the limits of the current legislation. On the basis of the definition of the features of tolling operations and as a result of determining the approaches to the interpretation of the nature of these operations, the theoretical construction of the transaction transaction as an object of accounting, including the conceptual categorical apparatus, the general model of the implementation of tolling operations from the position of the allocation of business operations groups, and normative-legal peculiarities of their implementation.

К. В. ЗеленськийКандидат технічних наук, доцент, директорГусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Гусятин

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Kostyantyn ZelenskyyCandidate of Technical Sciences, Associate Professor, DirectorHusyatyn College of the Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Husyatyn

EFFECTIVENESS OF TRAINING SPECIALISTS IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

У статті досліджено ефективність підготовки фахівців у системі вищої освіти України за рахунок видатків державного бюджету та кошти фізичних або юридичних осіб. Досліджено і обчислено мінімальні чисельності контингентів студентів за рівнями (ступенями) освіти молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, які, згідно законодавчих нормативних вимог, можуть навчатися за рахунок видатків державного бюджету України. Досліджено умови теоретичного, розрахункового і фактичного використання бюджетних коштів та обчислено відповідні суми витрат на підготовку фахівців в системі вищої освіти з точки зору ефективного їх використання. Прийнято, дослідження ефективності використання бюджетних коштів, здійснювати на рівні мінімальних законодавчих вимог до контингенту студентів та їх співвідношення між рівнями (ступенями) освіти. Побудовано математичну модель у виді системи рівнянь і досліджено умови, при яких досягаються максимальні значення такої ефективності. Побудовано геометричну модель – інтерпретацію співвідношень контингентів студентів та видатків державного бюджету на їх підготовку. Побудовано формули співвідношень потреби роботодавців у фахівцях за рівнями (ступенями) освіти, за чисельністю випускників, які навчалися за рахунок видатків державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб. Обчислено суми перевитрат на підготовку законодавчо унормованих контингентів студентів по відношенню до фактичної потреби роботодавців у фахівцях: 1) за рахунок видатків державного бюджету, які можуть бути обґрунтованими потребою збереження кадрового потенціалу навчальних закладів для підготовки студентів з перспективою розвитку галузей економіки України у майбутньому; 2) за кошти фізичних (юридичних) осіб, які можуть бути кваліфікованими як недоцільні витрати.[||]The article analyzes the effectiveness of training specialists in the system of higher education of Ukraine at the expense of expenditures of the state budget and funds of individuals or legal entities. The minimum number of contingents of students according to the levels (degrees) of education of a junior specialist, junior bachelor, bachelor and master who, according to the legislative requirements, can be studied at the expense of the expenditures of the state budget of Ukraine, is investigated and calculated. The conditions of theoretical, estimated and actual use of budget funds are investigated and the corresponding amounts of expenses for training of specialists in the system of higher education in terms of their effective use are calculated. It is accepted that studies on the effectiveness of using budget funds should be carried out at the level of minimum legal requirements for the student contingent and their correlation between levels (levels) of education. A mathematical model is constructed in the form of a system of equations and the conditions under which the maximum values of such efficiency are achieved are investigated. A geometric model is constructed - interpretation of the correlation of students' contingents and state budget expenditures on their preparation. Formulas for the correlation of the needs of employers in specialists by levels (degrees) of education, the number of graduates who studied at the expense of the state budget and at the expense of individuals (legal entities) were constructed. The amounts of overpayment on the preparation of legally-regulated contingents of students as a relation to the actual need of employers in specialists is calculated: 1) at the expense of the state budget expenditures, which may be justified by the need to preserve the staffing capacity of educational institutions to prepare students with the prospect of future development of Ukrainian economy sectors; 2) at the expense of the physical (legal) persons who can be qualified as inappropriate expenses.

Е. А. Танащуккандидат экономических наук, доцент,кафедра менеджмента внешнеэкономической и инновационной деятельности,Одесский национальный политехнический университет, г. ОдессаФ. А. Джафаровсоискатель кафедры менеджмента внешнеэкономической и инновационной деятельности, Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИКТ

K. O. TanashchukPhD, Associate professor, Department of Management Foreign Economic and Innovation,Odessa National Polytechnic University, OdessaF. A. JafarovApplicant of the Department of Management Foreign Economic and Innovation,Odessa National Polytechnic University, Odessa

EVOLUTIONARY APPROACH TO RESEARCH THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF MANAGEMENT IN THE ICT SECTOR

Статья посвящена исследованию применимости методологии синергетики и эволюционной экономики к организационным структурам управления для реализации государственного регулирования сферы ИКТ. С изменением подхода к изучению организации, возникает необходимость поиска составляющих, характеризующих ее жизненный цикл, в процессе эволюционного подхода, и верного математического их описания. Одной из них является организационная структура управления (ОСУ) организации, или, в нашем понимании, сферы ИКТ. Следовательно, ОСУ сферы ИКТ можно и необходимо исследовать как систему с применением синергетического и эволюционного подхода. С целью анализа организационной структуры управления в сфере информационно-коммуникационных технологий с позиций эволюционной экономики использованы подходы синергетики и динамизма. Сфера ИКТ как «организация», представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов (свойство организационной сложности) и особое единство с внешним окружением. Для нее характерна целенаправленность функционирования и развития.
Исходя из выделеных автором подсистем, в ОСУ сферы ИКТ – как в динамической системе, определены: разнородность и разнообразие, многоуровневость и разветвленность функциональных взаимосвязей между подсистемами; множественность и разнородность параметров, характеризующих состояние как ОСУ в целом, так и ОСУ подсистем, в частности, а, следовательно и наличие многозвенных прямых, разветвлённых и образующих замкнутые контуры обратных связей; наличие различных периодов запаздывания реакции ОСУ подсистем на оказываемые на них воздействия, сложность логики, определяющей особенности их взаимодействия и происходящих с ними событий; изменчивость состава, свойств и параметров ОСУ подсистем и ОСУ сферы ИКТ в целом, переменность видов внутрисистемных связей, наличие нелинейности и случайности этих связей; сочетание постепенного эволюционного преобразования с эпизодическими резкими изменениями правил поведения и взаимодействия ОСУ подсистем и ОСУ сферы ИКТ в целом. Таким образом, доказано, что, с точки зрения эволюционной экономики, ОСУ, как динамическую систему, формируют свойства множественности специфических подсистем, их многоуровневости и специфической реакции во времени. Предложена формула, описывающая закон движения динамической системы - ОСУ сферы ИКТ, определены ее обобщенные признаки.
Данный подход к описанию ОСУ сферы ИКТ является достаточно общим, однако, позволяет перейти к более глубокому изучению динамических систем с точки зрения выделения их признаков и свойств, таких как: пространственно-временная распределенность;иерархичность и разветвленность; множество подсистем; множество взаимосвязей подсистем; множество реакций системы и ее подсистем;не стационарность и изменчивость структуры системы.[||]The article is devoted to the study of the applicability of the methodology of synergetics and evolutionary economics to organizational management structures for the implementation of state regulation of the ICT sphere. With the change in the approach to the study of the organization, it becomes necessary to search for the components that characterize its life cycle in the process of the evolutionary approach, and the correct mathematical description of them. One of them is the organizational structure of management (OSM) of an organization, or, in our understanding, the sphere of ICT. Consequently, the OSM of the ICT field can and should be investigated as a system using a synergistic and evolutionary approach. In order to analyze the organizational structure of management in the field of information and communication technologies from the standpoint of evolutionary economics, approaches of synergetics and dynamism were used. The ICT sphere as an “organization” is an integral complex of interconnected elements (a property of organizational complexity) and a special unity with the external environment. It is characterized by purposeful functioning and development.
Based on the subsystems identified by the author, in the organizational sphere of ICT - as in a dynamic system, the following are identified: heterogeneity and diversity, multi-level and ramification of functional interconnections between subsystems; the multiplicity and heterogeneity of the parameters characterizing the state of both the OSM in general and the OSM of the subsystems, in particular, and, consequently, the presence of multi-link direct, branched and forming closed feedback loops; the presence of different periods of delay in the response of the OSM of the subsystems to the effects on them, the complexity of the logic that determines the characteristics of their interaction and the events occurring with them; the variability of the composition, properties and parameters of the OSM subsystems and OSM of the ICT sphere as a whole, the variability of the types of intrasystem links, the presence of non-linearity and randomness of these links; a combination of gradual evolutionary transformation with occasional drastic changes in the rules of behavior and the interaction of the OSM of subsystems and the OSU of the ICT field as a whole. Thus, it is proved that, from the point of view of evolutionary economics, OSM, as a dynamic system, forms the properties of the plurality of specific subsystems, their multilevelness and specific response in time. A formula describing the law of motion of a dynamic system — OSM of the ICT sphere has been proposed, its generalized features have been determined.
This approach to the description of OSM of the ICT sphere is quite general, however, it allows one to go over to a deeper study of dynamic systems in terms of identifying their features and properties, such as: space-time distribution, hierarchy and branching; many subsystems; many interconnections of subsystems; many reactions of the system and its subsystems; not stationarity and variability of the structure of the system.

Г. І. Грещуккандидат економічних наук, завідувач кафедри права,Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО МЕХАНІЗМУ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

H. I. HreshchukPh.D. in Economics, Head of the Department of LawLviv National Agrarian University, Dubliany

IMPROVING THE FINANCING SYSTEM FOR THE LAND MANAGEMENT MECHANISM FOR SUSTAINABLE AGRICULTURAL LAND USE

Досліджено світовий досвід фінансового забезпечення землевпорядного механізму сталого використання земель сільськогосподарського призначення та розвитку сільських територій загалом, а також запропоновано шляхи його імплементації у вітчизняній системі землекористування. Запропоновано напрями удосконалення фінансового забезпечення землевпорядного механізму сталого використання земель сільськогосподарського призначення, зокрема: упорядкування структури та обсягів коштів на оплату землевпорядних робіт; розробка стратегії фінансування і визначення цін на землевпорядні послуги; формування механізму цільових джерел фінансування сталого розвитку сільських територій; розвиток державної фінансової підтримки землевпорядкування. Обґрунтовано доцільність цільового фінансування проектів внутрішньогосподарського землеустрою через субсидування землевпорядних робіт щодо еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. Запропонований інструментарій фінансування землевпорядного механізму сталого сільськогосподарського землекористування передбачає трансформацію схеми розподілу земельної плати та інших фінансових потоків з урахуванням цільового фонду сталого розвитку сільських територій. Основною метою створення такого фонду є акумулювання коштів і спрямування їх на проведення землевпорядних робіт щодо забезпечення сталого розвитку сільських територій.
Механізм фінансової підтримки передбачає запровадження регламенту, який визначає правила і умови надання субсидій з державного бюджету сільськогосподарським товаровиробникам на проведення землевпорядних робіт щодо еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. При цьому обов’язковою умовою надання субсидій є наявність затвердженого проекту внутрішньогосподарського землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. Запропонований механізм фінансової підтримки сприяє розвитку екологобезпечного землекористування шляхом диференціації виділення бюджетних коштів сільськогосподарським товаровиробникам залежно від рівня сталості використання земель сільськогосподарського призначення.[||]The world experience of financial support for the land management mechanism for the sustainable use of agricultural land and the development of rural territories as a whole is studied, and ways of its implementation in the domestic land use system are proposed. The directions of improving the financial support of the land management mechanism for the sustainable use of agricultural land are proposed, in particular: streamlining the structure and volumes of funds for land management payments; development of a financing and pricing strategy for land management services; the formation of a mechanism of targeted sources of financing sustainable development of rural territories; development of state financial support for land management. The expediency of targeted financing of on-farm land management projects through subsidizing land management works on the environmental and economic justification of crop rotation and land management is substantiated. The proposed toolkit for financing the land management mechanism for sustainable agricultural land use provides for the transformation of the distribution scheme of land payments and other financial flows, taking into account the trust fund for sustainable development of rural territories. The main goal of creating such a fund is to accumulate funds and direct them to land management to ensure sustainable development of rural areas.
The financial support mechanism provides for the introduction of a regulation that defines the rules and conditions for the provision of subsidies from the state budget to agricultural producers for land management on the environmental and economic justification of crop rotation and land management. At the same time, a prerequisite for the provision of subsidies is the availability of an approved project for on-farm land management, providing environmental and economic justification of crop rotation and land management. The proposed financial support mechanism contributes to the development of environmentally friendly land use by differentiating the allocation of budgetary funds to agricultural producers depending on the level of sustainability of agricultural land use.

С. І. Мельниккандидат економічних наук, доцент,заступник декана факультету №2 (підготовка фахівців для підрозділів кримінальної поліції)Львівського державного університету внутрішніх справ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Stepan MelnykCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Deputy Dean of the Faculty No. 2 (training specialists for criminal police units)Lviv State University of Internal Affairs

FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE

Проведений семантичний аналіз складових поняття «система управління фінансовою безпекою підприємства» дозволив стверджувати, що дане поняття – це сукупність елементів, які характеризують процес її реалізації та досягнення стратегічні і тактичних цілей. Окремо було розглянуто процеси формування та розвитку системи управління фінансовою безпекою підприємства. Доведено важливість взаємозв’язку між процесами формування системи управління економічною, фінансовою безпекою та фінансовою діяльністю підприємства. Виділено основні зовнішні і внутрішні чинники впливу на процес формування системи управління фінансовою безпекою підприємства. Представлено радарні моделі розвитку/деградації системи управління фінансовою безпекою підприємства через забезпечення фінансової стійкості, стабільності, рівноваги і надійності, та в контексті життєвого циклу підприємства. Доведено важливість взаємозв’язку між формуванням і розвитком системи управління фінансовою безпекою та іншими складовими економічної безпеки.[||]Today, the negative impact of external and internal factors significantly destroys the financial security management system of many enterprises not only in Ukraine, but also in the world. Such internal problems as negligence of the leadership, lack of professionalism of the subjects of security management only contribute to this. It is impossible to implement effectively a financial security management system for the enterprise without the appropriate preparatory steps and the establishment of relevant goals that they seek to achieve. In modern conditions of development, the system of managing financial security of the enterprise is a different element along with such systems as economic security and financial activity management. That is why, in order to ensure the effective implementation of the general enterprise management system, it is relevant to determine in this hierarchy the place of the financial security management system. The carried out semantic analysis of the components of the concept of «financial security management system of the enterprise» made it possible to argue that this concept is a set of elements characterizing the process of its implementation and achievement of strategic and tactical goals. Separately, the processes of formation and development of the enterprise financial security management system were considered. The importance of the relationship between the processes of forming a system of managing economic, financial security and financial activity of the enterprise is proved. The main external and internal factors of influence on the formation of the financial security management system of the enterprise are highlighted. The radar models of development / degradation of the financial security management system of the enterprise are presented by ensuring financial stability, stability, balance and reliability in the context of the enterprise life cycle. The importance of the relationship between the formation and development of the financial security management system and other components of economic security is proved. As a result of our analysis, we came to the conclusion that the formation, implementation and development of the financial security management system of the enterprise is closely interconnected, which depends on a large number of factors and requires well-coordinated work, which ultimately leads not only to achieve a high level of financial security but will promote efficiency economic security and financial activities of the enterprise. Ensuring a high level of financial security of the enterprise is impossible without appropriate response to the negative influence of factors in the process of ensuring financial stability, stability and achieving financial equilibrium and reliability. That is why, the place for each of these processes is occupied by the effective management of the financial security of the enterprise.

Н. І. Луцькакандидат економічних наук, доцент,проректор з фінансово-економічної діяльності,Університет Короля Данила (м. Івано-Франківськ)

НАЛАГОДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

N. I. LutsʹkaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Vice-Rector for Financial and Economic Activities,King Danylo University (Ivano-Frankivsk)

ESTABLISHMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION LINKS BETWEEN THE SUBJECTS OF ECONOMIC ANALYSIS OF FORMATION AND REALIZATION

В статті розглядаються питання інформаційно-комунікаційних зв’язків в системі економічного аналізу. В процесі дослідження було встановлено, що вони є фундаментальною задачею організації економічного аналізу як на окремому підприємстві так при формуванні інформаційного простору управління та прийняття управлінських рішень учасниками формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства. Було досліджено праці науковців, які досліджували питання розвитку інформаційно-комунікаційних зв’язків.Аналіз дозволив констатувати той факт, що дане питання є не вивченим в контексті організації економічного аналізу як на окремому підприємстві так і аналітичного забезпечення управління процесом формування та реалізації державно-приватного партнерства. В досліджені було встановлено, що державно-приватне партнерство є однією із форм взаємодії суспільства, держави та приватних партнерів, що передбачає потребу в налагодженні інформаційних комунікацій. Відповідно система економічного аналізу є інформаційною моделлю таких взаємовідносин з однієї сторони та їх об’єктом з іншою. Налагодження інформаційних комунікацій має безпосередній вплив на якість та ефективність управлінських рішень як на окремому підприємстві так в під час реалізації проекту державно-приватного партнерства. Формування інформаційно-комунікаційних зв’язків в системі управління та системі економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства є значно складнішими аніж в зазначених системах господарської діяльності підприємств.[||]The article deals with issues of information and communication links in the economic analysis system. In the course of the research it was found that they are a fundamental task of organizing economic analysis both at the individual enterprise and in the formation of the information management space and in the management decision-making by the participants in the formation and implementation of the public-private partnership project. The works of scientists who investigated the development of information and communication relations were examined. The analysis made it possible to state the fact that this issue has not been studied in the context of the organization of economic analysis both at the individual enterprise and analytical management of the process of formation and realization of public-private partnership. The study found that public-private partnership is a form of interaction between society, the state and private partners, which requires the need for information communication. Accordingly, the system of economic analysis is an information model of such relationships on the one hand and their object on the other. Establishing information communications has a direct impact on the quality and effectiveness of management decisions both at the individual enterprise and during the implementation of the public-private partnership project. Forming information and communication links in the management system and the economic analysis system of forming and implementing public-private partnership projects is much more complex than in the mentioned systems of business activity of enterprises.

В. І. Дмитренкок. е. н., професор, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси, Україна

МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

V. DmytrenkoPhD (Еconomics), professor, Cherkasy institute of fire Protection and nameless heroes of Chornobil, Cherkasy, Ukraine

INTERNATIONAL AND DOMESTIC EXPERIENCE OF REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF ACTIVITIES OF CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES

Будівельна галузь на сьогоднішній день є важливою складовою суспільного виробництва та головним елементом у забезпеченні необхідного рівня якості життя людей і прискоренням інноваційного розвитку багатьох сфер матеріального виробництва. Важливим елементом є виявлення концептуальних засад розвитку будівельних тенденцій, що будуть мати вплив на їх функціонування у довгостроковій перспективі, тобто тих, які найбільшою сірою мають чинити вплив на здатність підприємств бути конкурентоспроможними і здійснювати управління стратегічним розвитком на основі прогнозів майбутнього стану середовища. Крім того, завдяки будівельній галузі можна спостерігати наявність тісних економічних зв’язків будівництва з іншими галузями підгалузями господарського комплексу України, що дозволяє зробити висновок про віднесення його до одного з вагомих чинників забезпечення формування інноваційної моделі сучасної економіки держави в цілому. Будівельна галузь відіграє важливу роль у економіці, оскільки формує необхідні підвалини для відтворення робочої сили та функціонування суб'єктів господарювання. У будівельній галузі задіяна значна кількість населення, у процесі будівництва приймають участь численні підприємства супутніх галузей. Підприємства будівельної галузі потребують значних обсягів фінансових ресурсів, що робить їх особливо вразливими до нераціонального фінансування. Завдання фінансового забезпечення поточної та стратегічної діяльності будівельних підприємств полягає у забезпеченні безперервності процесу будівництва, зростанні виробничих засобів, нарощуванні обсягів будівництва та виготовлення будівельної продукції. Ефективне фінансування впливає на продуктивність праці, передбачає зниження собівартості продукції, підвищення ефективності будівництва. Оптимальне фінансування створює базис для розвитку підприємств будівельної галузі. Успішна діяльність будівельного підприємства в значній мірі визначається вибором джерел формування, напрямів розподілу й використання капіталу, що знаходиться у розпорядженні підприємства, тому виникає необхідність якісного та комплексного дослідження питання фінансування підприємств. Досвід розвинутих країн показує, що ефективне виконання державою своїх функцій дає потужний стимул розвитку будівництва. Водночас держава часто зазнає критики за створення різних бар’єрів на шляху його розвитку.
У статті охарактеризовано принципи Директив Нового та Глобального підходів. Проаналізовано зарубіжний досвід формування нормативно-правового забезпечення діяльності підприємств будівельної галузі. Надано пропозиції щодо адаптації найефективніших принципів та підходів управління виробничо-господарською діяльністю підприємств будівельної галузі розвинутих країн до національних умов функціонування суб’єктів господарювання.[||]Today, the construction industry is an important component of social production and the main element in ensuring the required level of quality of life and accelerating the innovative development of many areas of material production. An important element is to identify the conceptual basis for the development of construction trends that will affect their functioning in the long run, ie those that have the greatest impact on the ability of enterprises to be competitive and manage strategic development based on forecasts of future environment. In addition, due to the construction industry, we can observe close economic ties of construction with other industries, subsectors of the economic complex of Ukraine, which allows us to conclude that it is one of the important factors in ensuring the formation of an innovative model of modern economy as a whole. The construction industry plays an important role in the economy, as it forms the necessary foundations for the reproduction of labor and the functioning of economic entities. A significant number of the population is involved in the construction industry, and numerous enterprises of related industries take part in the construction process. Construction companies need significant amounts of financial resources, which makes them particularly vulnerable to irrational financing. The task of financial support of current and strategic activities of construction companies is to ensure the continuity of the construction process, growth of production facilities, increasing the volume of construction and manufacture of construction products. Effective financing affects labor productivity, reduces production costs, increases construction efficiency. Optimal financing creates the basis for the development of enterprises in the construction industry. The successful operation of a construction company is largely determined by the choice of sources of formation, areas of distribution and use of capital available to the company, so there is a need for quality and comprehensive research on enterprise financing. The experience of developed countries shows that the effective implementation of its functions by the state provides a powerful incentive for the development of construction. At the same time, the state is often criticized for creating various barriers to its development.
The article describes the principles of the New and Global Approaches Directives. The foreign experience of formation of normative-legal maintenance of activity of the enterprises of building branch is analyzed. Proposals for the adaptation of the most effective principles and approaches to the management of production and economic activities of enterprises in the construction industry of developed countries to the national conditions of operation of economic entities.

С. Г. Мамедоваспірант, ДВНЗ “Університет банківської справи”S. G. Mamedovdoctoral student of Banking University

METHODICAL PRINCIPLES OF RESTRUCTURING IN THE FINANCIAL ACTIVITIES OF THE BANK

У статті запропоновано науково-методичний підхід до здійснення реструктуризації фінансової діяльності банку. Реструктуризацію банку доцільно розглядати як засіб його адаптації до змінних умов зовнішнього середовища і забезпечення балансу між внутрішньою структурою банку і зовнішнім середовищем, і як, наслідок, - досягнення стійкості в стратегічній перспективі. Проект реструктуризації, як і в будь якому іншому інвестиційному проекті, містить передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну фази, в межах яких визначено комплекс дій і заходів щодо реструктуризації. Розроблено послідовність визначення потреби банку у реструктуризації і попереднього вибору виду реструктуризації залежно від індикаторів стратегічної і фінансової стійкості, а також соціальних індикаторів та індикаторів безпеки. Залежно від фінансового стану банку і цілей реструктуризації, автор виокремлює природну, ділову та кризову реструктуризацію. Аргументовано, що бізнес-планування процесу реструктуризації, на нашу думку, повинно базуватися на використанні дохідного підходу при визначенні ринкової вартості реструктуризації, оскільки зміна ринкової вартості в даній ситуації є результатом реструктуризації, а сам процес реструктуризації - інвестиційним проектом розвитку банківського бізнесу, здійснюваного за допомогою проведення структурних перетворень, спрямованих на підвищення ефективності його функціонування. Запропоновано оцінювати ефективність реструктуризації на співставлення трьох ринкових вартостей банку: фактичної до реструктуризації, прогнозованої після реструктуризації і фактичної після реструктуризації. Пропонований автором підхід до процесу реструктуризації діяльності банку має такі переваги: адекватна оцінка перспектив розвитку банку та можливість виявлення проблем банківського бізнесу; використання моделі дисконтування грошових потоків при складанні бізнес-плану реструктуризації; можливість прогнозування ринкової вартості банку після реструктуризації методом дисконтування грошових потоків з метою визначення орієнтирів реструктуризації; можливість попереднього вибору першочергових заходів щодо анулюванню проблем банківського бізнесу або нівелювання наслідків їх виникнення.[||]The article proposes a scientific methodical approach to restructuring the financial activity of the bank. It is advisable to consider restructuring a bank as a means of adapting it to changing environmental conditions and ensuring a balance between the bank's internal structure and the external environment, and, as a consequence, achieving sustainability in the strategic perspective. The restructuring project, like any other investment project, includes pre-investment, investment and operational phases, within which a set of restructuring activities and measures are identified. A sequence has been developed to determine the bank's need for restructuring and the pre-selection of a type of restructuring depending on the indicators of strategic and financial sustainability, as well as social indicators and safety indicators. Depending on the financial condition of the bank and the objectives of the restructuring, the author distinguishes between natural, business and crisis restructuring. It is argued that the business planning of the restructuring process, in our opinion, should be based on the use of an income approach in determining the market value of the restructuring, as the change in market value in this situation is the result of restructuring, and the restructuring process itself - an investment project for the development of banking business, carried out with the help of carrying out structural transformations aimed at increasing the efficiency of its functioning. It is proposed to assess the efficiency of the restructuring to compare the three market values of the bank: the actual before the restructuring, predicted after the restructuring and the actual after the restructuring. The author's approach to the restructuring process of the bank has the following advantages: an adequate assessment of the prospects of the bank's development and the ability to identify problems in the banking business; use of the model of discounting of cash flows while drawing up of business plan of restructuring; рossibility of forecasting the market value of the bank after restructuring by the method of discounting cash flows in order to determine the guidelines for restructuring; the opportunity to pre-select the immediate measures to eliminate the problems of the banking business or to minimize the consequences of their occurrence.

М. С. Садовякаспірант, ДВНЗ “Університет банківської справи”

РОЗВИТОК ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА БАЗІ СОЦІОТЕХНОПОЛІСНОЇ МОДЕЛІ

M. S. Sadovyakdoctoral student of Banking University

DEVELOPMENT OF HOUSING CONSTRUCTION ON THE BASIS OF SOCIOTECHNOLOGY-BASED MODEL

У статті здійснено теоретичне обґрунтування напрямів розвитку житлового будівництва на базі соціотехнополісної моделі. Автором визначено соціотехнополіс як просторово обмежену систему житлових і соціально-побутових об'єктів, де за цілеспрямованої підтримки держави створюються умови для інноваційного розвитку суспільства. Серед основних завдань створення та функціонування соціотехнополісів: залучення людського інтелекту до упровадження високих технологій та використання його як “точки зростання” інвестиційної активності, створення умов для раціонального використання кадрового та інтелектуального потенціалу молодого населення регіону; створення необхідних умов для концентрації інвестиційних ресурсів; підтримка підприємництва та розвиток конкуренції; вирішення ряду соціальних проблем, зокрема житлової та проблеми зайнятості; максимально ефективне ( орієнтоване на перспективу) використання бюджетних коштів, які спрямовуються на соціальні цілі, зокрема на пільгове кредитування молодіжного житлового будівництва; створення нового середовища життєдіяльності .В організаційному плані мережа структурних утворень типу «Соціотехнополіс» повинна включати такі чотири компоненти: наукову зону (великі університети, державні науково –технічні організації та науково – дослідні інститути); індустріальну зону, в якій створюватиметься та розвиватиметься промисловий потенціал; інвестиційну зону (мережа фінансових посередників, які забезпечуватимуть надходження інвестиційних ресурсів в систему соціотехнополісу; соціальну зону (житлові об’єкти та об’єкти соціально – культурного призначення). Пропонується для діяльності соціотехнополісів ввести спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності, що діятиме при виконанні інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямками. Цей режим передбачатиме державну підтримку соціотехнополісів, у тому числі податкові та митні пільги. Використання для проектів соціотехнополісів спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності має передбачати тривалість життєвого циклу інновацій у 5 років, щоб забезпечити необхідне фінансування для подальшого розвитку структури та створення найоптимальніших умов для його ефективної діяльності.[||]Іn the article the theoretical substantiation of directions of development of housing construction on the basis of sociotechnical-polish model is carried out. The author identifies sociotechnopolis as a spatially limited system of housing and social-household objects, where the purposeful support of the state creates conditions for the innovative development of society. Among the main tasks of the creation and functioning of sociotechnologies: the involvement of human intelligence in the introduction of high technologies and its use as a "point of growth" of investment activity, creation of conditions for rational use of personnel and intellectual potential of the young population of the region; creation of the necessary conditions for the concentration of investment resources; business support and competition development; solving a number of social problems, in particular housing and employment issues; the most effective (outlook-oriented) use of budget funds aimed at social purposes, in particular, on preferential lending for youth housing construction; creation of a new environment of life. In organizational terms, a network of structural units of the type "Sotsiotehnopolis" should include the following four components: the scientific zone (large universities, state scientific and technical organizations and research institutes); an industrial zone in which industrial potential will be created and developed; investment zone (financial intermediaries), social zone (residential objects and objects of social and cultural purpose). It is proposed for the activity of sociotechnologies to introduce a special regime of investment and innovation activities that will be implemented Investment and innovation projects in priority areas. This regime will provide state support to socio-economic polities, including tax and customs privileges. The investment and innovation activities of the socio-economic regions should envisage the life cycle of innovations for 5 years in order to provide the necessary funding for the further development of the structure and creation of the most optimal conditions for its effective operation.

Ж. Г. Токаревамагістр спеціальності «Вартісний інжиніринг в будівництві»,Київський національний університет будівництва і архітектури, м. КиївЮ. О. Запечнадоктор філософії, доцент кафедри Економіка будівництва,Київський національний університет будівництва і архітектури, м. КиївТ. М. Салатааспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ОСОБЛИВІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ОБСЯГ ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ» ПРИ БУДІВНИЦТВІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ

Zh. G. Tokarevamaster of specialty "Cost Engineering in Construction",Kyiv National University of Construction and Architecture, KyivYu. O. ZapechnayaPh.D., Associate Professor, Department of Construction Economics,Kyiv National University of Construction and Architecture, KyivT. M. Salatagraduate student, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

THE PECULIARITY OF DEFINING THE CHARACTERISTICS"AMOUNT OF ECONOMIC DAMAGES" IN THE ADMINISTRATIVE BUILDINGCONSTRUCTION

За останні роки, будівельна індустрія України встигла звикнути до внесення змін у державному регулюванні містобудівної діяльності. Цього разу, з 10 червня 2017 року в Україні стартувала нова система класифікації об’єктів будівництва. У статті проведено аналіз нововведених спрощень для проектних організацій, які визначають клас наслідків (відповідальності) для об’єктів будівництва, а також ускладнень з процедурою отримання дозволів на будівельні роботи для будівельних компаній.
Проаналізовано теоретичні засади, хід і результат розрахунку на прикладі адміністративної будівлі і встановлено, що скасування поняття категорії складності об’єктів будівництва неоднозначно анулювало можливість проведення маніпулятивних дій у цьому питанні, адже на правильність кінцевого присвоєння об’єкту будівництва класу наслідків (відповідальності) на даний момент впливає лише вимога ДСТУ.
Досліджено практичне застосування методики визначення характеристики «Обсяг економічного збитку» від руйнування чи пошкодження основних фондів на прикладі адміністративної будівлі з торгово - офісними приміщеннями. Розглянуто алгоритм присвоєння класу наслідків (відповідальності) конкретному об’єкту будівництва та наведено приклад розрахунку. Зроблено висновки про доцільність державних інновацій і суттєвість відповідального відношення до застосовування методики на практиці.[||]In recent years, the construction industry of Ukraine has become accustomed to changes in the state regulation of urban development activities. This time, starting from 10 June 2017 in Ukraine has started a new classification system for construction objects. The article analyzes the simplifications introduced for design organizations that designate a class of consequences (responsibility) for construction objects, as well as complications of the procedure for obtaining building permits for construction companies.
It is analysed the theoretical principles, motion and result of calculation on the example of the administrative building and found that the abolition of the concept of the category of complexity of construction objects ambiguously has revoked the possibility of manipulative actions in this question, because on the accuracy of the final assignment a class of consequences (responsibility) for construction objects currently affects only the requirement of DSTU.
Investigated of the practical application of the method of determining the characteristics of the "Volume of economic damage" from the destruction or damage to fixed assets on the example of an administrative building with commercial and office premises. The algorithm of assigning a class of consequences (responsibility) for a concrete construction object is considered and an example of calculation is given.
For realization of calculation and determination of class of consequences (responsibility) was conducted the common description of an administrative building with commercial and office premises, that is located on the outskirt of the city and consists of rooms of the hall type and auxiliary premises of administrative appointment. It is set, that on results to the calculations got obtained in the example, given an administrative building belongs to the class of consequences (responsibility) CC2.
Conclusions about the expediency of state innovations and the importance of the responsible attitude towards the application of the methodology in practice have been made, which in turn does not only make it possible to clearly identify and assign a class of consequences (responsibilities) to construction objects, but also to reach the the main goal - to ensure a high level of safety for lives for people and minimize the amount of material damage in case of failure of the building.

М. І. Насоноваспірант кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів,ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Maxim I. Nasonovgraduate student of economics and business process modeling,Universities "University of Alfred Nobel", Dnipro

METHOD OF EVALUATION OF EFFICIENCY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE: THEORETICAL ASPECTS

У статті розкрито різні методичні підходи до оцінювання управління ефективністю промислового підприємства і на основі узагальнення наукових напрацювань за даним напрямом запропоновано набір критеріїв та показників для комплексної оцінки результативності та ефективності управління активами, виробничим процесом і персоналом, а також алгоритм визначення інтегрального показника.[||]The article presents various methodological approaches to the evaluation of the management of the efficiency of an industrial enterprise and based on the generalization of scientific developments in this area, a set of criteria and indicators for a comprehensive assessment of the effectiveness and efficiency of asset management, production process and personnel, as well as an algorithm for the determination of the integral indicator is proposed.
In general, the methodology for evaluating the management of the effectiveness of an industrial enterprise involves a comprehensive system approach that aggregates methodological approaches to the evaluation of the effectiveness and efficiency of management using the system of monetary and non-monetary indicators and has a knotty and dynamic (variable in time and space) character. At the same time, when making managerial decisions on the efficiency and effectiveness of economic activity of industrial enterprises, the evaluation of financial indicators by various methodological approaches, including using the matrix "Cost - Profitability" remains a significant factor.
Existing methods for evaluating management activities are continuously improved in accordance with the needs and requirements of time and therefore the study of the effectiveness of their use and the search for new approaches require further research.

О. Г. Павленкомагістр, Київський національній торговельно –економічний університет, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Olga PavlenkoMaster, Kyiv National University of Trade and Economics

THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES TO IMPROVE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF METALLURGICAL BRANCH IN UKRAINE

У статті здійснено аналіз поточного стану металургійної галузі України та оцінено її роль у розвитку вітчизняної економіки. Виявлено, що металургійне виробництво є однією з найбільш конкурентоспроможних сфер вітчизняної економіки, що формує значну частину доходів країни та її експортних надходжень. Тим не менш, за останні роки частка металургійної продукції у експорті істотно зменшилася, що обумовлено істотним падінням обсягів поставок внаслідок військового конфлікту на Сході країни. Також протягом останніх років спостерігалося зменшення частки металургійної галузі у структурі капітальних інвестицій у промисловість, хоча їх обсяг за винятком 2012 року мав тенденцію до зростання. Виявлено основні перешкоди на шляху підвищення рівня інвестиційної привабливості металургійних підприємства, зокрема: технологічна відсталість, висока енерго- та ресурсоємність, низькі екологічні характеристики продукції, нерозвиненість внутрішньогалузевої та міжгалузевої кооперації. Визначено, що для подолання існуючих проблем необхідним є забезпечення іноземним інвесторам можливості придбання необхідного для інноваційного оновлення виробництва обладнання за кордоном шляхом звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ при ввезенні в Україну сировини, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, які не виробляються в Україні, але необхідні для оновлення основних фондів у сфері металургії.
Це надасть можливість покращити якість готової металургійної продукції, та зробить її більш конкурентоспроможною на зовнішньому ринку, що може забезпечити нові надхождення до металургійної галузі України, частину з яких можливо далі використовувати для модернизації основних фондів, а також впровадження передових енергозберігаючих та безвідходних технологій, пов`язаних також з екологічними технологіями. Ще двома дієвими заходами були б запровадження інвестиційно-інноваційного податкового кредиту щодо сплати податку на прибуток та реалізація державної програми з розвитку банківського кредитування інноваційної діяльності металургійних підприємств. За умовою тісної співпраці з металургійними підприємствами, відновлення та розвиток машинобудівних підприємтв в Українї надасть можливість покривати власні потреби, та також експортувати більш продукцію з набагато більшою доданою вартістю, ніж передбачає сучасна практика.[||]The article analyzes the current state of the metallurgical industry in Ukraine and assesses its role in the development of the domestic economy. It has been revealed that metallurgical production is one of the most competitive spheres of the domestic economy; it forms a significant part of the country's income and its export earnings. However, in recent years, the share of steel products in exports has declined significantly, due to a drop-in supply volume as a result of the military conflict in the east of the country. Also, in recent years there has been a decrease in the share of the metallurgical industry in the structure of capital investments in the industry, although their volume with the exception of 2012 tended to increase. The main obstacles to increasing the level of investment attractiveness of metallurgical enterprises are identified, in particular: technological backwardness, high energy and resource intensity, low environmental characteristics of products, and underdeveloped intra-industry and inter-industry cooperation. It was determined that in order to overcome existing problems, it is necessary to ensure that foreign investors can acquire the equipment necessary for innovative renovation of production abroad by exemption from paying import duties and VAT when importing into Ukraine raw materials, equipment, equipment, components and other goods that are not produced in Ukraine, but necessary for the renewal of fixed assets in the field of metallurgy.
This will enable further quality improvement of finished products and make it more competitive on the foreign market, which can ensure new revenues to the metallurgical industry of Ukraine, part of which can be further used for modernization of fixed assets, as well as introduction of advanced energy-saving and non-waste technologies related to environmental technologies as well. Another two effective measures would be introduction of an investment and innovative tax credit for the payment of income tax, and implementation of state program to develop bank lending for the innovation activities of metallurgical companies. Renovation and development of machine-building companies in Ukraine will provide an opportunity to cover own needs, and also to export more products with much bigger added value than suggested by current practice, provided that metallurgical companies are in close cooperation with machine-building ones.

М. А. Афанасьєвааспірант кафедри економічного аналізу та облікуНаціональний технологічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ КОРИСНІСТЬ ДЛЯ РОЗРОБКИ МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Maryna Afanasievapostgraduate, National Technical University “Kharkov Polytechnic Institute”

SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT AND ITS USEFULNESS FOR DEVELOPMENT OF ECONOMIC CONTROL MECHANISM IN MANAGEMENT OF ENTERPRISE

В статті виконано структурно-змістовний аналіз концепції сталого розвитку. Зроблено висновок, що ця концепція складає багату теоретичну базу для удосконалення та/або розробки механізму ефективного контролю діяльності в системі управління підприємством, якій здатний використовувати фактори і механізми розвитку згідно теорії систем, приділяти значно уваги процесам узгодження суспільних інтересів і досягнення цілей корпоративної соціальної відповідальності як ключовим питанням теорії стейкхолдерів та відповідно до рекомендацій концепції сталого розвитку сприяти зміцненню моральних стандартів як передумови поширення позитивних практик і превентивного засобу для негативних явищ, сприяти розширенню соціальної бази як самого контролю, так саме і кола осіб, які зацікавлені та діють заради покращення стану економіки, тобто сучасний контроль передбачає зміну ставлення до людини як до головного чиннику поразок і перемог.[||]The paper analyses the concept of sustainable development (SD), which is being promoted under the United Nations. The key idea of the concept is the integration of social, environmental and economic issues, which is the person ability. The values of SD are - freedom, equality, solidarity, tolerance, respect for nature, shared responsibility. These values form such common goals of development of human, economy and society as fair distribution, poverty eradication, material consumption constraints, efficient use of materials and energy at all operational processes, conflict-free existence, etc. Goals are monitored using special indicators. The concept concerns to all major social groups. The methods of implementing the concept are the development of diverse social movements based on professional activities and/or international initiatives; strengthening cooperation between different social groups and different fields of activity; strengthening and promoting moral standards. The differences business strategy based on the SD concept are increasing the accountability of non-traditional stakeholders (i.e. society) and the role of active citizens in it, division of responsibility and possibility between all personnel, continuous improvements processes and participants. The connection between the SD concept and the theories of systems and stakeholders has been found. It has been concluded that this concept is a rich theoretical basis to improve a mechanism for effective control activities in business management, which is able to use the factors and mechanisms of development by systems theory, pay attention to the process of harmonization of social interests as the key issue of the theory of stakeholders and in accordance with the recommendations of the SD concept to promote moral standards as a prelude for positive practices and preventive tool for adverse events, to involve more people who are interesting both in control and economic activities as well.

В. О. Вітюкмагістрант кафедри економіки та підприємництва,Житомирський державний технологічний університет, м. ЖитомирН. Л. Овандерк. е. н., доц., доцент кафедри економіки та підприємництваЖитомирського державного технологічного університету, м. ЖитомирК. Є. Орловак. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництваЖитомирського державного технологічного університету, м. Житомир

ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

V. O. Vitiukmaster student of the department of economics and entrepreneurship,Zhytomyr State Technological University, ZhytomyN. L. OvanderPhD in Economics, associate professor, associate professor of the department of economics and entrepreneurship, Zhytomyr State Technological University, ZhytomyK. Ye. OrlovaPhD in Economics, associate professor of the department of economics and entrepreneurship, Zhytomyr State Technological University, Zhytomy

ECONOMETRIC MODEL OF THE ENTERPRISE’S FINANCIAL RESULTS MANAGEMENT

Статтю присвячено визначенню напрямів управління фінансовими результатами підприємства. З’ясовано, що позитивний фінансовий результат (прибуток) є одним з ключових джерел формування ресурсів підприємства, що визначає необхідність ефективної системи управління ним. Запропоновано власне бачення економічного змісту поняття «фінансовий результат». Запропоновано під фінансовими результатами розуміти підсумок здійснення підприємством господарської діяльності, що визначається співставленням отриманих доходів та понесених витрат. Ідентифіковано основні видові прояви фінансових результатів діяльності підприємства. Наведено зміст, завдання та принципи процесу управління фінансовими результатами. Встановлено, що в основі будь-яких управлінських рішень лежить відповідне аналітичне забезпечення, що актуалізує необхідність його удосконалення. Одним з ключових напрямів аналітичного забезпечення управління є визначення основних факторів впливу на формування фінансових результатів та оцінка характеру їх впливу. Запропоновано застосування кореляційно-регресійного аналізу в процес дослідження особливостей формування фінансових результатів підприємства. Визначено, що кореляційно-регресійний аналіз надає можливість визначити основні фактори впливу на формування фінансових результатів для розробки подальших заходів щодо управління. Побудовано економетричну модель управління фінансовими результатами підприємства на прикладі ПрАТ «Біо мед скло», що функціонує у галузі виготовлення скла та виробів зі скла. В модель включено фактори як зовнішнього (індекс інфляції, курс долара, зовнішньоторговельний баланс України), так і внутрішнього середовища (витратомісткість доходів, середньорічна вартість основних засобів, середньорічна вартість оборотних активів, середньооблікова чисельність працівників, середньорічна вартість власного капіталу). Вибір факторів для моделі здійснювався на підставі дослідження специфіки діяльності досліджуваного підприємства. Така модель дає можливість визначити кількісний вплив різних факторів на формування фінансових результатів окремого підприємства. Визначено напрями управління процесом формування фінансових результатів на підставі побудованої економетричної моделі.[||]The article is devoted to determination of the directions of enterprise’s financial results management. It is revealed that a positive financial result (profit) is one of the key sources of resources formation of an enterprise, which determines the need for an effective system of its management. The own vision of the economic essence of the “financial result” term is proposed. It is suggested to understand the financial result as an outcome of an enterprise's economic activity, which is determined by comparing the incomes received and the costs incurred. The main types of financial results of the enterprise’s activity are identified. The content, tasks and principles of financial results management process are presented. It is established that the basis of all managerial decisions is the corresponding analytical support, which actualizes the necessity of its improvement. One of the key directions of analytical support of management is determining the main factors affecting the formation of financial results and assessing the nature of their impact. The application of correlation-regression analysis in the process of studying the peculiarities of the formation of the enterprise’s financial results is proposed. It is stated that correlation-regression analysis provides the opportunity to determine the main factors of influence on the financial results formation for the development of further managerial measures. The econometric model of enterprise’s financial results management is formed at the example of PJSC “Bio med sklo”, which operates in the field of glass and glass products manufacturing. The model includes the factors of external environment (inflation index, dollar exchange rate, the foreign-trade balance of Ukraine) as well as the factors of internal environment (cost-to-income ratio, average annual value of fixed assets, average annual value of current assets, average number of employees, average annual amount of equity). It is determined that the choice of factors for the model is carried out on the basis of the study of the peculiarities of the analyzed enterprise. Such model provides an opportunity of quantitative estimation of different factors impact on the formation of financial results of individual enterprise. The ways of financial results formation process management are determined on the basis of the econometric model formed.

Я. В. Бахарєваасистент кафедри економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Y. V. Baharevаassistant, Cybernetics Department,Vinnytsia National Agrarian University

AREAS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF ACCOUNTING OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN UKRAINE

Метою інформатизації на підприємствах малого і середнього бізнесу є створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб та реалізації діяльності бізнесу на основі формування та використання інформаційних ресурсів і сучасних технологій. Досвід інших країн показує, що інформатизація малого та середнього бізнесу сприяє забезпеченню національних інтересів, поліпшенню керованості економікою, розвитку наукомістких виробництв та високих технологій, зростанню продуктивності праці, вдосконаленню соціально-економічних відносин, збагаченню духовного життя та подальшій демократизації суспільства. Орієнтація стратегії розвитку підприємства на інформатизацію є передумовою для його ефективної роботи й підвищення конкурентоспроможності. На обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємства сьогодні покладено відповідальне завдання підтримувати відповідний рівень ефективності підприємства, функціонування якого здійснюється в умовах глобалізації конкурентного середовища, комунікаційного феномена інформаційних відносин, трансформації економічної реальності внаслідок імплементації технологічних нововведень, поширення науково-технічних розробок, знань, інтелекту.
На даний момент існує багато різних програмних продуктів, що допомагають у процесі роботи підприємства та ведення бухгалтерського обліку його діяльності. Вони пришвидшують процес обробки інформації, її узагальнення та зберігання. Кожна програма для ведення обліку розвивається та удосконалюється, і на даний момент все більше починає використовуватися поняття клауд-технологій. Зважаючи на останні політичні зміни в країні, ринок інформаційних систем і технологій збагатився цілою низкою вітчизняних розробок, а також став привабливою нішею для компаній світового рівня, які спеціально для нашої країни розробляють «полегшені» версії власних продуктів та адаптують їх для потреб українських користувачів.[||]The purpose of informatization in small and medium-sized businesses is to create optimal conditions for meeting information needs and business activities on the basis of the formation and use of information resources and modern technologies. The experience of other countries shows that informatization of small and medium-sized businesses contributes to ensuring national interests, improving economic governance, developing knowledge-intensive industries and high technologies, increasing productivity, improving social and economic relations, enriching the spiritual life, and further democratizing the society. Orientation of the strategy of enterprise development to informatization is a prerequisite for its effective work and increase of competitiveness. At the accounting and analytical support of business activity of the enterprise today it is the task of maintaining the appropriate level of efficiency of the enterprise, functioning of which is carried out in the conditions of globalization of the competitive environment, the communication phenomenon of information relations, transformation of economic reality as a result of the implementation of technological innovations, dissemination of scientific and technological developments, knowledge and intelligence.
At the moment, there are many different software products that help in the process of operating the company and keep an accounting of its activities. They accelerate the process of processing information, its generalization and storage. Each accounting program is being developed and improved, and at the moment it is increasingly beginning to use the concept of technology. Taking into account the latest political changes in the country, the market of information systems and technologies has been enriched by a number of domestic developments, and has become an attractive niche for world-class companies that are specifically developing for our country "light" versions of our products and adapting them for the needs of Ukrainian users.

Б. Б. Бецаспірант Подільського державного аграрно-технічного університету,м. Камянець-Подільський

ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

B. B. Betspostgraduate of State agrarian and engineering university in Podillia,Kamianets-Podilskyi

FORMATION OF THE UNITED TERRITORIAL SOCIETIES IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION

В статті обґрунтовано, що в умовах орієнтації вітчизняної економіки на європейські засади зростання за принципами сталості, ефективна державна політика є каталізатором ініціювання та реалізації системних трансформацій, передусім, у напрямі розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Доведено, що об’єднані територіальні громади є першоосновою та лейтмотивом формування та імплементації нової політики сталого розвитку територій України, що на емпіричному рівні підтверджено об’єктивними статистичними показниками. Проведено моніторинг існуючої вітчизняної нормативно-правової бази децентралізації і зроблено висновок про її гармонійність з європейськими вимогами у переважній більшості законодавчих актів, що забезпечує належні умови для практичного втілення задекларованих управлінських рішень щодо впровадження змін адміністративно-територіального устрою. З метою окреслення основних постулатів розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, узагальнено теоретичні засади цього процесу, що дозволило визначити об’єктивні передумови активізації формування ОТГ в Україні. Згідно аналітичних даних встановлено, що отримання самостійності у прийнятті рішень щодо використання ресурсного потенціалу ОТГ є потужною передумовою активізації їх формування, що підтверджено відповідними економічними індикаторами.[||]The article substantiates that in the conditions of domestic economy orientation to European principles, growth according to the sustainability principles, an effective government policy is a catalyst for initiating and implementing systemic transformations, primarily in the direction of developing local self-government and the territorial organization of power. It is proved that the united territorial communities are the primary basis and leitmotif of the formation and implementation of the new sustainable development policy of Ukraine territories, which is confirmed at the empirical level by objective statistical indicators. The outlined indicators indicate an effective quantitative and qualitative development of the combined territorial communities. Such rates of inter-municipal consolidation are seen as close to European indicators. The existing national regulatory framework for decentralization was monitored and it was concluded that it was in harmony with European requirements in most legislative acts, and it provides the appropriate conditions for the practical implementation of the declared management decisions on the introduction of changes in the administrative and territorial structure. The legal framework, which was formed in Ukraine during 2014-2018, accompanies the gradual implementation of the reform and promotes the strengthening of the functional and financial capacity of local self-government. The emphasis is placed on the fact that the prevalence of the harmony of private and public interests in combination with public priorities serves as the basis for further reform in the direction of formation of self-sufficient formations, the development of which is based on established principles of democracy. In order to determine the basic tenets of the local self-government development and the territorial organization of power in Ukraine, the theoretical foundations of this process were summarized, which allowed determining the objective prerequisites for activating the formation of the OTH in Ukraine. According to analytical data, it was established that gaining independence in making decisions on the resource potential usage of OTH is a powerful prerequisite for enhancing their formation, which is confirmed by relevant economic indicators.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"