Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 12, 2017

Д. А. Міщенкодоктор наук з державного управління, професор, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансівА. В. Перетятькомагістр Університету митної справи та фінансів

ПОДАТКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА БЮДЖЕТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕГІОНУ

D. A. MishchenkoDoctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Finance, University of Customs and FinanceA. V. PeretyatkoMaster of the University of Customs and Finance

TAX POTENTIAL AS THE MAIN COMPONENT OF BUDGET OPPORTUNITIES IN THE REGION

У статті розглянуті теоретичні підходи до розкриття сутності поняття «податковий потенціал регіону», Досліджено та проаналізовано структуру податкового потенціалу регіону. Розглянуто методи оцінки податкового потенціалу регіону. Встановлено, що методи оцінки податкового потенціалу регіону, що використовуються в міжнародній практиці базуються на показниках обсягу податкових надходжень, що були фактично зібрані в регіоні за певний період, сукупних оподатковуваних ресурсів, валовому регіональному продукті та середньодушових доходах населення. Розраховано та проаналізовано податковий потенціал м. Дніпро на основі індексу податкоспроможності та індексу податкового потенціалу. Наведено показники коефіцієнту податкових можливостей місцевих органів влади Дніпропетровської області. Встановлено, що систематизація регіонів за рівнем індексу податкового потенціалу сприятиме підвищенню фінансової самостійності місцевих органів влади та більш раціональному розподілу централізованої фінансової допомоги місцевим органам влади.
 
The article deals with the theoretical approaches to the disclosure of the concept of "tax potential of the region". The structure of the tax potential of the region is explored and analyzed. Methods of assessing the tax potential of the region are considered. It is established that the methods of assessing the tax potential of the region used in international practice are based on the amount of tax revenues actually collected in the region over a certain period, the total taxable resources, gross regional product and per capita income of the population. The tax potential of the Dnipro River is calculated and analyzed on the basis of the tax capacity index and the tax potential index. The indicators of the tax capacity coefficient of the local authorities of the Dnipropetrovsk region are presented. It was established that the systematization of regions by the level of the tax potential index will contribute to the increase of financial autonomy of local authorities and a more rational distribution of centralized financial assistance to local authorities.

Н. П. Мешкодоктор економічних наук, професор, Дніпровський національний університет ім. О.Гончара, м. Дніпро, УкраїнаВ. В. Колесникмагістрант кафедри міжнародного менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет ім. О.Гончара, м. Дніпро, Україна

СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. P. MeshkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, UkraineV. V. KolesnykMaster Student of the Department of International Management and Tourism Business, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine

SCENARIO APPROACH IN STRATEGIC MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF METALLURGICAL ENTERPRISES

У статті розглянуто ґенезу застосування сценарного підходу в прогнозуванні соціально-економічних наслідків розвитку суспільства та бізнесу. Проведено теоретико-методичний аналіз сценарного підходу на основі праць вітчизняних та зарубіжних вчених. Сформовано основні етапи застосування сценарного підходу. досліджено основні концепції, на яких ґрунтується сценарний підхід. Обґрунтовано та доведено актуальність впровадження сценарного підходу в системі стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю металургійних підприємств.
 
The article examines the genesis of scenario approach application when forecasting social and economic consequences of society and business development. A theoretical and methodological analysis of the scenario approach was conducted based on scientific works of both domestic and foreign scientists. The main concepts as the basis for the scenario approach have been explored, the main stages of scenario application have been developed. The scenario approach implementation relevance in the strategic management system of metallurgical enterprises’ foreign economic activity have been substantiated and proved.

Н. Б. Демчишакд. е. н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівТ. В. Новикстудентка магістратури, спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ У СИСТЕМІ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ У ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЛУЗЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. В. DemchyshakDoctor of Economic Sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'vivT. V. Novykstudent, Master degree of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L\'viv

BUDGET FINANCING OF MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE SYSTEM OF STIMULATION OF INNOVATIONS IN HIGH-TECH INDUSTRIES OF THE NATIONAL ECONOMY

У статті досліджено інструменти регулювання розвитку військово-промислового комплексу у системі стимулювання інновацій у високотехнологічних галузях національної економіки, створення високотехнічної армії через консолідацію законодавчих ініціатив та бюджетного фінансування військово-промислового комплексу. Висвітлено основні проблеми галузі в контексті використання інновацій, проаналізовано шляхи оптимізації джерел фінансування військово-промислового комплексу для забезпечення підвищення обороноздатності країни та конкурентоздатності України в сфері експорту високотехнологічного озброєння. Доведено, що фінансове забезпечення збройних сил є ключовою складовою воєнної доктрини держави. Обгрунтовано, що недостатні відрахування коштів є свідченням неефективності державної воєнної політики, яка не забезпечує зростання боєздатності, перешкоджає розбудові збалансованого оборонного комплексу.
 
In the article the tools of regulation of development of the military-industrial complex in the system of stimulation of innovations in high-tech industries of the national economy, creation of high-tech army through consolidation of legislative initiatives and budget financing of the military-industrial complex are researched. The main problems of the industry in the context of using innovations are analyzed, ways of optimizing the sources of funding for the military-industrial complex for ensuring the increase of the countryʼs defense capability and competitiveness of Ukraine in the field of export of high-tech weaponry are analyzed. The financial support of the armed forces has become a decisive link in the military doctrine of the state. Inadequate funds are evidence that the state military policy is not effective, does not ensure the growth of combat capability, hinders the development of a balanced defense complex.

А. С. Полянськад. е. н., професорС. В. Савчукмагістр, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИША ЯК НЕОБХІДНА УМОВА УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. S PolianskaDoctor of Economic Sciences, Professor of Department of Management and Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and GasS. V. Savchukmaster of Department of Management and Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

THE IDENTIFICATION OF CHANGES IN THE ENVIRONMENT AS A NECESSARY CONDITION OF THE ENTERPRISE ACTIVITY IMPROVEMENT

У статті досліджено поняття змін зовнішнього середовища підприємства та обґрунтовано, що зміни на рівні підприємства відповідають вимогам ринку, що змінюються, а також базуються на можливостях, що виникають у діяльності підприємств. Звернено увагу на важливість врахування чинника змін при визначенні напрямів удосконалення діяльністю підприємств. Запропоновано підхід до визначення сутності змін та класифікацію змін з врахуванням їх особливостей. Проаналізовано вплив змін факторів зовнішнього середовища на діяльність енергопостачальної компанії. Запропоновано напрями удосконалення діяльності енергопостачальних підприємств на основі врахуванням змін у середовищі їх функціонування.
 
In the article the concept of changes in the environment of the enterprise is investigated and it is substantiated that changes at the enterprise level correspond to changing market requirements, and also based on the opportunities arising in the activity of enterprises. The attention was paid to the importance of taking into account the factor of changes in determining of the directions of enterprises activities improvement. The approached to the definition of the essence of changes and the classification of changes with the consideration of their features are proposed. The influence of changes of environmental factors on the activity of the energy supply company is analyzed. The directions of improvement of energy supplying enterprises activity on the basis of changes in the environment of their functioning are proposed.

Ю. С. Барашд. е. н., проф., проф. кафедри «Облік, аудит та інтелектуальна власність», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. ДніпроЛ. В. Марценюкк. е. н, доцент, доцент кафедри «Економіка та менеджмент», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. ДніпроТ. Ю. Чаркінак. е. н, доцент кафедри «Економіка та менеджмент», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПАСАЖИРСЬКИХ КОМПАНІЙ ЗА РАХУНОК ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

U. S. BarashProfessor of the Department «Accounting, auditing and intellectual property», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, DniproL. V. MartseniukAssociate Professor of the Department «Economics and management», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, DniproT. Y. CharkinaAssociate Professor of the Department «Economics and management», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipro

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF PASSENGER COMPANIES ACCORDING TO THE CARRIAGE OF TOURISM TRANSPORTATION

Автори статті поставили собі за мету створити методику інноваційного розвитку пасажирських компаній за рахунок переоснащення надлишкового пасажирського рухомого складу для його продажу туристичним компаніям і агентам та виконання додаткових послуг щодо до їх екіпірування, технічного обслуговування, поточних та капітальних ремонтів під час подальшої експлуатації. Запропоновано методичний підхід інноваційного розвитку пасажирських компаній, який базується на використані методик визначення економічної ефективності туристичних перевезень по вузьких коліях та визначення витрат на виконання капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів.
В роботі проаналізовано попит на туристичні перевезеннями залізничним транспортом, визначено джерело фінансування розвитку залізничного туризму, запропоновано економічні розрахунки щодо інноваційного розвитку пасажирських компаній після впровадження залізничного туризму.
Запропоновано нове термінологічне визначення поняття пасажирська залізнична компанія та науковий підхід, щодо інноваційного розвитку пасажирських компаній від впровадження туристичних перевезень по широким коліям України з урахуванням послуг, що надаються туристичним компаніям і операторам від капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів для їх подальшого використання у залізничному туризмі та екіпірування, технічного обслуговування, поточних, капітальних ремонтів рухомого складу в період його подальшої експлуатації.
Реалізація даного методичного підходу дозволить керівництву ПАТ «Українська залізниця» продавати надлишковий рухомий склад після його капітально-відновлювального ремонту туристичним компаніям та агентам для організації залізничного туризму та отримання додаткового прибутку за рахунок надання комплексу послуг при експлуатації туристичних поїздів.
 
The purpose of the article is the creation of a methodology for the innovative development of passenger companies through the re-equipment of surplus passenger rolling stock for sale to tourist companies and agents, as well as the implementation of additional services on equipment and maintenance of wagons, current and major repairs. The authors proposed a methodical approach to the innovative development of passenger companies, based on the methods used to determine the economic efficiency of tourist transportation on narrow roads and to determine the cost of capital repair and repair of passenger cars.
The paper analyzes the demand for travel by rail, identifies the source of funding for the development of rail tourism, proposes economic calculations for the innovative development of passenger companies after the introduction of rail tourism.
A new terminological definition of the concept of a passenger railway company, as well as a scientific approach to the innovative development of passenger companies from the introduction of tourist transportation across the wide ranges of Ukraine taking into account the services is offered.
The implementation of this methodical approach will allow the management of PJSC "Ukrainian Railways" to sell surplus rolling stock to tourist companies and agents for the organization of rail tourism. As a result, it is possible to generate additional income by providing a range of services for the operation of tourist trains.

Т. М. Ковальчукд. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. ЧернівціА. І. Вергунк. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ПРИВАБЛИВІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ЯК ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

T. KovalchukDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis and Auditing Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityA. VerhunPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and Auditing Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

THE ATTRACTIVENESS OF THE INVESTMENT PROJECT AS AN OBJECT OF FINANCIAL ANALYSIS

Інвестиційна привабливість проектів – складна категорія, що включає в себе сукупність характеристик, які відображають різноманітні аспекти реалізації інвестиційних проектів на підприємствах. Одні з найважливіших таких аспектів – фінансовий стан об’єкта інвестування та ефективність реалізації інвестиційного проекту відносяться до сфери вивчення фінансового аналізу.
У даній статті уточнено сутність інвестиційної привабливості з позиції фінансового аналізу. Запропонований погляд розкриває взаємозв’язок між об’єктивними та суб’єктивними аспектами категорії інвестиційна привабливість.
Також систематизовано характеристики інвестиційної привабливості проекту, що відображають такі аспекти його реалізації як технічна та технологічна життєздатність проекту, політико-економічне, правове, соціокультурне оточення проекту, внутрішнє середовище проекту, зв’язок проекту з екологічним середовищем, комерційна спроможність проекту, значимість для національної економіки, проектні ризики, фінансовий стан об’єкта інвестування, ефективність проекту. Виділено критерії її оцінювання інвестиційної привабливості, які використовуються в системі фінансового аналізу.
 
Investment attractiveness of projects is a complex category, which includes a set of characteristics reflecting various aspects of the investment projects implementation at enterprises. The most important aspects of this - the financial status of the investment object and the effectiveness of the investment project implementation belong to the field of financial analysis research.
This article clarifies the essence of investment attractiveness from the standpoint of financial analysis. The proposed view reveals the relationship between the objective and subjective aspects of the category of investment attractiveness.
The characteristics of the investment attractiveness of the project, which reflect such aspects of its implementation as the technical and technological viability of the project, the political and economic, legal, socio-cultural environment of the project, the internal environment of the project, the link of the project with the ecological environment, the commercial capacity of the project, the importance for the national economy, project risks, financial status of the investment object, project effectiveness are also systematized. The criteria for evaluating investment attractiveness, which are used in the system of financial analysis, are distinguished.

І. В. Замулад. е. н., проф., професор кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. ЖитомирВ. В. Травінк. е. н., доц., доцент кафедри економіки та підприємництва, Житомирський державний технологічний університет, м. ЖитомирН. О. Радіновичмагістрант кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЇЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

I. V. ZamulaProfessor, doctor of Economic Sciences, professor of the Department of Accounting and Auditing, Zhytomyr State Technological University, ZhytomyrV. V. TravinCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics and Entrepreneurship, Zhytomyr State Technological University, ZhytomyrN. O. RadinovuchMaster of the Department of Accounting and Auditing, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATE OF THE BAKERY COMPANIES AS THE BASIS  OF FORMING MECHANISMS FOR ITS  SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Реалізація механізмів сталого розвитку в жорстких ринкових умовах потребує належної підготовки, зокрема, достовірної оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання. Інвестування в нестабільній ринковій економіці в діяльність будь-якого підприємства апріорі має достатньо високий рівень ризику. Ще більшої уваги потребує оцінка фінансового стану об'єкта, коли мова йде про можливість реалізації положень концепції сталого розвитку. Тому потрібно всебічно і поглиблено оцінити фінансовий стан об'єкта. Достовірну інформацію щодо показників діяльності підприємства надасть фінансовий аналіз. Фінансові показники дають можливість отримати інформацію про ефективність діяльності підприємства, його конкурентоспроможність, перспективи розвитку, а також забезпечити основу для формування механізмів сталого розвитку в галузі, в якій працює даний суб’єкт господарювання.
Метою дослідження є розробка методичних положень аналізу фінансового стану підприємств хлібопекарської галузі України задля створення умов для управління результатами їх діяльності, а також забезпечення формування механізмів сталого розвитку.
Для розв’язання визначених завдань та досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: системного аналізу, причинно-наслідкових зв'язків, порівняльний аналіз, графічний, моделювання.
У результаті дослідження було описано методику аналізу фінансового стану підприємств та здійснена апробація даної методики на підприємствах хлібопекарської галузі України. Комплексний аналіз фінансового стану підприємств хлібопекарської галузі дозволив виявити сильні та слабкі сторони у їх виробничо-господарській діяльності та запропонувати напрямок покращення їх роботи в контексті реалізації принципів сталого розвитку.
Наведена методика аналізу дозволила оцінити інвестиційну привабливість хлібопекарської галузі України, використовуючи ряд основних показників оцінки фінансового стану підприємств.
 
Realization of mechanisms of sustainable development in difficult market conditions requires proper preparation, in particular, reliable estimation of financial condition of business entities. Investing in an unstable market economy in the activity of any enterprise a priori has a rather high level of risk. Even more attention is needed to assess the financial condition of the facility when it comes to the possibility of implementing the provisions of the concept of sustainable development. Therefore, it is necessary to comprehensively and in-depth assess the financial condition of the object. True information about the performance of the company will provide financial analysis. Financial indicators provide an opportunity to obtain information on the effectiveness of the enterprise, its competitiveness, prospects of development, as well as provide the basis for the formation of sustainable development mechanisms in the industry in which this entity operates.
The purpose of the study is to develop methodological provisions for analyzing the financial state of the enterprises of the bakery industry in Ukraine in order to create conditions for managing the results of their activities, as well as ensuring the formation of mechanisms for sustainable development.
To solve specific tasks and achieve the goal, a set of complementary research methods was used: system analysis, causal relationships, comparative analysis, graphical modeling.
As a result of the study, a methodology for analyzing the financial condition of enterprises was described and an approbation of this methodology was carried out at the enterprises of the baking industry of Ukraine. A comprehensive analysis of the financial situation of bakery enterprises enabled us to identify the strengths and weaknesses of their production and economic activity and to offer a direction for improving their work in the context of implementation of the principles of sustainable development.
The presented methodology of analysis allowed to assess the investment attractiveness of the bakery industry in Ukraine, using a number of key indicators for assessing the financial condition of enterprises.

Б. І. Пшикд. е. н., професор, завідувача кафедри фінансів Львівського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

СУЧАСНІ МЕТОДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ

Bohdan PshykSc.D. in Economics, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance Lviv educational-scientific institute of the Banking University

MODERN METHODS OF ANTICRISIS MANAGEMENT OF THE BANK FINANCIAL ACTIVITY

Підкреслюється важливість ефективного антикризового менеджменту при управлінні банком в сучасних після кризових умовах. Дається авторське поняття антикризового управління банком. Досліджуються традиційні та нетрадиційні методи антикризового управління банками в Україні.
Систематизовано методи антикризового управління фінансовою діяльністю банку за характером використання: нормативно – правові (розроблення внутрішніх нормативно-правових документів з антикризового управління фінансовою діяльністю банку); інформаційно-аналітичні (попередня діагностика та прогнозування кризових процесів; проведення стрес-тестування; розробка програм фінансового оздоровлення, планів антикризового управління ліквідністю; оцінка якості активів і пасивів); організаційно-управлінські ( розробка і впровадження систем ризик-менеджменту; процедури реструктуризації; аутсорсинг; бенчмаркінг; скорочення персоналу; формування позитивного іміджу банку; закриття неприбуткових філій; відмова від неперспективних напрямків бізнесу); фінансові (диверсифікація ресурсної бази та активів; встановлення внутрішніх фінансових нормативів і лімітів; залучення довгострокових ресурсів у вигляді інструментів капіталу та на умовах субординованого боргу; реструктуризація фінансової заборгованості; продаж активів; впровадження нових методів управління прибутком).
 
The importance of effective anticrises management while bank management in the modern aftercrises conditions is underlined. The notion of anticrises management of the bank is analyzed. Traditional and untraditional methods of anticrises management of the bank in Ukraine are researched
The methods of crisis management of financial activity of the bank are systematized according to the nature of use: legal – normative (development of internal normative legal documents on anti – crisis management of the bank 's financial activities); information-analytical (preliminary diagnostics and forecasting of crisis processes, conducting of stress-testing, development of programs of financial rehabilitation, plans of crisis management of liquidity, assessment of the quality of assets and liabilities); organizational and managerial (development and implementation of risk management systems, restructuring procedures, outsourcing, benchmarking, staff reduction, the formation of a positive image of the bank, the closure of non-profit affiliates, the rejection of unpredictable business lines); financial (diversification of resource base and assets, establishment of internal financial norms and limits, attraction of long-term resources in the form of capital instruments and subordinated debt, restructurings of financial debt, sale of assets, introduction of new methods of managing profits).

М. І. Макаренкод. е. н., професор, Сумський державний університетА. С. Артеменкомагістрант, Сумський державний університет

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

M. I. MakarenkoD.Sc. (Economics), Professor, Sumy State UniversityA. S. Artemenkoundergraduate, Sumy State University

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN LIBERALIZATION OF FOREIGN EXCHANGE REGULATION

Стаття присвячена дослідженню особливостей проведення лібералізації валютного регулювання у різних країнах світу. Розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності регулювання валютних операцій іноземними вченими. Проведено історичний аналіз еволюції механізму регулювання міжнародних валютних відносин. Проаналізовано сучасні тенденції лібералізації валютних ринків країн-членів Міжнародного валютного фонду. Досліджено діючі режими валютних курсів за де-юре класифікацією МВФ, що використовують уряди країн для здійснення монетарної політики. Ідентифіковано та охарактеризовано ключові моменти проведення лібералізації валютного регулювання у країнах з високим та низьким рівнем відкритості ринків. Виявлено вирішальні фактори успіху або провалу при проведенні лібералізації механізму регулювання валютних операцій.
 
The article is devoted to the study of the main features of liberalization of foreign exchange regulation in different countries. The theoretical approaches to the definition of foreign exchange regulation by foreign scientists have been investigated. The evolution of the foreign exchange regulation mechanism has been analyzed. The current trends of foreign exchange market liberalization of the International Monetary Fund`s members have been detected. The present exchange rate arrangements according to the IMF de-jure classification, which is used by governments in different countries for implementing monetary policy, have been investigated. The key factors of the foreign exchange liberalization in countries with high and low level of market openness have been identified and characterized. The decisive factors of success or failure in conducting the foreign exchange liberalization have been researched.

А. А. Теребухд. е. н, професор, завідувач кафедри туризму, НУ «Львівська політехніка», м. ЛьвівБ. Р. Кошоваст. викл. кафедри туризму, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

A. A. TerebukhSc.D. in Economics, Professor, Head of the Department of Tourism National University ‘Lviv Polytechnic’, LvivB. R. Koshovasenior lecturer, Department of Tourism, National University ‘Lviv Polytechnic’, Lviv

FORECASTING THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT ON FORMING THE TOURISM SECTOR OF THE WESTERN REGION OF UKRAINE

Проаналізовані наукові літературні джерела за проблематикою соціально-економічного розвитку Західного регіону України виявили, що емпіричні дослідження статистичних даних представлені недостатнім чином. У статті здійснено аналізування показників соціально-економічного розвитку, а саме валового внутрішнього продукту, валового регіонального продукту та середньомісячної оплати праці, наведено прогноз їх динаміки до 2030 р. Визначено головні фактори, які впливають на соціально-економічний розвиток областей Західної України. Сформульовано три сценарії макроекономічних змін у Західному регіоні України на наступні 5-10 р., а саме оптимістичний, середньо очікуваний та песимістичний із екстраполяцією прогнозованих даних на туристичну сферу.
 
Analyzed scientific literary sources on the problems of social and economic development of the Western region of Ukraine have found that empirical studies of statistical data are insufficiently presented. The article analyzes the indicators of socio-economic development, namely gross domestic product, gross regional product and average monthly wages, provides a forecast of their dynamics up to 2030. The main factors that influence the socio-economic development of the regions of Western Ukraine are determined. Three scenarios of macroeconomic changes in the western region of Ukraine for the next 5-10 years are formulated, namely optimistic, medium-expected and pessimistic with extrapolation of projected data on the tourism sector.

Т. О. Тарасовад. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків, Україна

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

T. TarasovaDr. Ekon. Sciences, associate professor, Professor of the Department of Finance, analysis and insurance, Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Ukraine

ACCOUNTING OF ENTERPRISES’ RECEIVABLE IN THE CONTEXT OF STRUCTURAL SUBDIVISION’S STOPPING ACTIVITY ON THE TEMPORARILY OCCUPIED TERRITORIES

Досліджено вплив реальних фактів господарської діяльності, які пов’язані з припиненням діяльності структурних підрозділів на тимчасовою окупованих територіях. Проаналізовано підходи науковців до визначення реальної балансової оцінки дебіторської заборгованості. Доведено, що існує інформаційна прогалина щодо оцінки строковості непогашення дебіторської заборгованості. Запроповано оцінювати сумнівність погашення дебіторської заборгованості, виходячи зі стану обслуговування боргу дебітором. Запропонована облікова інтерпретація інформаційного забезпечення управління дебіторською заборгованістю, яка визнається як непогашений борг, що виник внаслідок припинення діяльності. Розроблено алгоритм облікового процесу формування і використання резерву сумнівних боргів. Наведено пояснення стосовно податкових наслідків, що виникають під час формування резервів, та розглянуто порядок коригування фінансового результату на податкові різниці, пов’язані з формуванням резерву сумнівних боргів та забезпеченням відшкодування майбутніх витрат.
 
The influence of economic activity real facts is examined. They are connected with stopping of structural subdivisions’ activity on the temporarily occupied territories. The researchers’ approaches on the determination of receivable real balance estimation are analysed. It has been proved that there is an information gap about the estimation of the outstanding debt terms of receivable. It has also been offered to estimate the uncertainty of receivable acquittance when debt is paid by the debtor. It is offered account interpretation of information ensuring of receivable management which is regarded as outstanding debt and which emerged out of stopping activity. It has been developed the algorithm of accounting process’s formation and the usage of doubtful debts reserve. It has been given the explanation as for tax outcomes which emerge during the reserves formation and it has also been considered the order of financial result correction on tax differences connected with reserve formation of doubtful debts and the ensuring of future expenses compensation.

Т. Г. Камінськадоктор економічних наук, професор, ректор, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. КиївО. М. Костенкокандидат економічних наук, докторант кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ І ВИКОРИСТАННЯ

T. G. Kaminskadoctor of economic sciences, professor, rector Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, KyivO. M. KostenkoCandidate of Sciences (Economics), Ph.D. student of the Department of Statistics and Economic Analysis, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FINANCIAL REPORTING: ACCOUNTING AND INFORMATION CHARTERING HARMONIZATION AND USE

В статті досліджено місце та роль фінансової звітності як джерела релевантних даних для потреб управління національним багатством. Визначено теоретико-методологічні положення обліково-інформаційного обґрунтування її гармонізації та використання користувачами з метою прийняття управлінських рішень. Зокрема, запропоновано ввести проміжну форму статистичної звітності, що дозволить гармонізувати інтереси держави із можливостями системи бухгалтерського обліку у формуванні обліково-інформаційної бази. Запропонована форма звітності стане перехідним етапом між системою бухгалтерського обліку та системою національних рахунків і забезпечить міністерства та відомства інформацією про національне багатство. Крім запровадження проміжної форми фінансової звітності також потребує удосконалення закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
 
The article investigates the place and role of financial reporting as a source of relevant data for the management of national wealth. The theoretical and methodological provisions of accounting and informational substantiation of its harmonization and use by users for the purpose of making managerial decisions are determined. In particular, it is proposed to introduce an interim form of statistical reporting, which will harmonize the interests of the state with the possibilities of the accounting system in the formation of accounting and information base. The proposed form of reporting will be a transitional stage between the accounting system and the national accounts system and will provide ministries and departments with information on national wealth. In addition to the introduction of interim financial reporting, the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" also needs to be improved.
 
В статье исследовано место и роль финансовой отчетности как источника релевантных данных для нужд управления национальным богатством. Определены теоретико-методологические положения учетно-информационного обоснования ее гармонизации и использования пользователями для принятия управленческих решений. В частности, предложено ввести промежуточную форму статистической отчетности, что позволит гармонизировать интересы государства с возможностями системы бухгалтерского учета в формировании учетно-информационной базы. Предложенная форма отчетности станет переходным этапом между системой бухгалтерского учета и системой национальных счетов и обеспечит министерства и ведомства информацией о национальном богатстве. Кроме введения промежуточной формы финансовой отчетности также требует усовершенствования Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».

О. Є. Бавикод. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Крівий Ріг

НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕХАНІЗМИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

А. E. Bavykodoctor of economic sciences, аssociate рrofessor, head of department of business and trade, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhayilo Tugan-Baranowski, Kryvyi Rih

NECESSITY OF STATE REGULATION OF ENTREPRENEURSHIP AND ITS IMPLEMENTATION MECHANISM

Метою представленого дослідження є формування узагальненої структурно-функціональної моделі механізму державного  регулювання підприємницької діяльності в Україні.
У дослідженні використано комплекс загальнонаукових методів гносеології: теоретичного узагальнення, структурно-функціонального аналізу,  прогнозування,  методу графічного моделювання.
За результатами дослідження встановлено, що механізм державного регулювання підприємницької діяльності представлений сукупністю функціональних підсистем організаційно-правового, фінансового, стимулюючого та підтримуючого, контролюючого впливу. Легітимізація цього механізму здійснюється завдяки системі юридичних норм, які врегульовують питання організації, регулювання та здійснення підприємницької діяльності.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформована модель може бути використана у процесі оцінки ефективості державної політики у сфері регулювання підприємництва.
 
The purpose of this research is the formation a generalized structural-functional model of the mechanism of state regulation of entrepreneurial activity in Ukraine.
The study uses a complex of general scientific methods of epistemology: theoretical generalization, structural-functional analysis, forecasting, graphing modeling.
According to the results of the study, it was established that the mechanism of state regulation of entrepreneurial activity is represented by a set of functional subsystems of organizational, legal, financial, stimulating and supporting, controlling influence. The legitimisation of this mechanism is realized through a system of legal norms that regulate the organization, regulation and business activities.
The practical significance of the results obtained is that the model can be used in the process of assessing the effectiveness of government policy in the field of business regulation.

Н. Ю. Рековад. е. н., професор, головний науковий співробітник НДС, Донбаська державна машинобудівна академія

МОЖЛИВОСТІ І НАПРЯМИ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УДОСКОНАЛЕННІ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

N. Yu. Rekovadoctor of economics, professor Chief Scientist Donbas State Engeneering Academy

POSSIBILITIES AND DIRECTIONS OF PHYSICAL DECENTRALIZATION IN IMPROVING THE FINANCIAL POLICY INSTRUMENT

У статті досліджено дефініцію «фінансова політика» держави, надано її визначення з урахуванням етапів реалізації фінансової політики. Проаналізовано проблеми, які можуть впливати на ефективність реалізації фінансової політики. Обґрунтовано важливість податково-бюджетного інструментарію для реалізації фінансовою політики. Досліджено основні моделі фіскальної децентралізації, а також її переваги та недоліки. Обґрунтовано можливості та напрями фіскальної децентралізації в удосконаленні інструментарію фінансової політики.
 
The article deals with the definition of «financial policy» of the state; its definition is given taking into account the stages of financial policy realization. Problems that can influence the effectiveness of financial policy implementation have been analyzed. The importance of the fiscal and financial tools for implementing the financial policy is substantiated. The main models of fiscal decentralization are explored, its advantages and disadvantages are discussed. The possibilities and directions of fiscal decentralization in improving the financial policy tools are substantiated.

О. Д. Витвицькадоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і  природокористування України

ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ У РИСІВНИЦТВІ

Olga VytvytskaDoctor of Economics, Professor , Head of Department of public administration and management of innovative activity National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INNOVATION AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN THE RICE PRODUCTION

Обґрунтовано наявність невикористаних резервів для подальшого збільшення виробництва рису. Досліджено інноваційну діяльність в рисівництві через призму  наукових, технологічних, організаційних, фінансових й комерційних дій. Проаналізовано типи інновацій в рисівництві: продуктові, процесові, маркетингові, організаційні. Розглянуто технологічні об’єкти інтелектуальної власності Інституту рису Національної академії аграрних наук України. Наведено економічну оцінку інноваційних рішень в технологіях вирощування і переробки рису, сформовану базу даних винаходів і корисних моделей щодо технологій вирощування та переробки рису, запатентованих в Україні з метою забезпечення відповідності наукоємної продукції потребам ринкової економіки.
 
The existence of unused reserves for further increase of rice production has been substantiated. The innovative activity in rice cultivation is investigated through the prism of scientific, technological, organizational, financial and commercial actions. The types of innovations in the rice industry are analyzed: food, process, marketing, organizational. The technological objects of intellectual property of the Rice Institute of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine are considered. The economic evaluation of innovative solutions in rice cultivation and processing technologies, the generated database of inventions and useful models concerning the technologies of cultivation and processing of rice, patented in Ukraine in order to ensure conformity of science-intensive products with the needs of a market economy, is presented.

І. В. Заблодськад. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. КиївМ. В. Плетньовк. т. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля м. СєверодонецькД. В. Заблодськааспірат Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

I. V. Zablodskadocent of economics science, professor, director of Luhansk branch of economic and legal researches Institute of the NAS in Ukraine, city KievM. V. PletniovPh.D. in Technical Sciences, Associated Professor of Enterprise`s Economy Department, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, Severodonets`k cityD. V. ZablodskaInstitute of the NAS in Ukraine, city Kiev

THE RESULTS OF MONITORING FOR THE EDUCATIONAL SERVICES  MARKET UNDER CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION: REGIONAL ASPECT

В статті подано результати моніторингу сучасного ринку освітніх послуг в динаміці за останні тридцять років. Подано динаміку змін кількості ВНЗ, студентів, фахівців, аспірантів та докторантів протягом 1990 – 2017 років. Визначено, що пік розвитку системи вищої освіти України приходився саме на початок століття, на перші п’ятнадцять років. Опрацьовано результати роботи аспірантури та докторантури по регіонах у 2017 році. Визначено регіони України, які мають найвищий рвань ефективності роботи аспірантури та докторантури. Констатовано, що сучасна ефективності функціонування аспірантури та докторантури у регіонах України суттєво відрізняється. Проте зауважено, що доцільність й ефективність функціонування аспірантури та докторантури у регіонах України має визначатися з урахуванням спеціалізації регіонів. Визначено, що система освіти сучасної України стратегічно має євроінтеграційний вектор розвитку, проте європейські цінності ще остаточно не сформовані.
 
The article presents the results of monitoring the current market of educational services in the dynamics over the past thirty years. Dynamics of changes in the number of higher education institutions, students, specialists, graduate students and doctoral students during 1990 - 2017 has been submitted. It is determined that the peak of development of the higher education system in Ukraine fell precisely at the beginning of the century, the first fifteen years. The results of postgraduate and doctoral studies by regions in 2017 are processed. The regions of Ukraine, which have the highest durability of postgraduate and post-doctoral work efficiency, are determined. It was ascertained that the modern effectiveness of the functioning of postgraduate and doctoral studies in the regions of Ukraine is significantly different. However, it is noted that the expediency and effectiveness of the functioning of postgraduate and doctoral studies in the regions of Ukraine should be determined taking into account the specialization of the regions. It is determined that the education system in modern Ukraine strategically has European integration development vector, but European values are not yet fully formed.

І. М. Куксад. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і економічної кібернетики Луганського національного аграрного університету, м. ХарківТ. О. Пєтуховак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА СТІЙКОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Ihor KuksaDr. Sc. (Ekon), Associate Professor, Head of Department of Finance and Economic Cybernetics, Luhansk National Agrarian University (LNAU), KharkivT. PyetukhovaPh.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Accounting and Auditing, Ukrainian State University of Railway Transport (UkrSURT), Kharkiv

THE CREATIVE ECONOMY AS AN ELEMENT OF INNOVATIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY OF UKRAINE

У статті наведено: історичний аспект появи економічної категорії «креативні індустрії»; аргументи у підтримку нової парадигми розвитку, яка позв'язує економіку і культуру, визначення концепції креативних індустрій, наведені характерні риси креативних індустрій,  їх класифікаційні ознаки, номенклатура та класифікація креативного сектора, визначено вплив креативної економіки як елементу інноваційної та стійкої стратегії розвитку України. Крім того, розкрито напрями, що можуть сприяти та покращити умови для розвитку підгалузей та видів діяльності в рамках культурних та креативних індустрій України, які є здатними до розширення та/або генерування доходів, підвищенню рівню зайнятості, сталого розвитку та безпосередньо сприяють економічному зростанню та описано моделі, що окреслюють відносини між креативними галузями та рештою економіки.
 
The article presents: the historical aspect of the emergence of the economic category of "creative industries"; the arguments in support of the new paradigm of development that connects the economy and culture, the definition of the concept of creative industries, the characteristics of creative industries, their classification features, the nomenclature and the classification of the creative sector are given, the influence of the creative economy as an element of an innovative and sustainable strategy of development of Ukraine is determined. In addition, directions that can promote and improve conditions for the development of sub-sectors and activities within the cultural and creative industries of Ukraine that are capable of expanding and / or generating income, raising employment rates, sustainable development and directly contributing to economic growth are described and described. models that outline the relationship between creative industries and the rest of the economy.

О. М. Васильченкозаступник директора по маркетингу, СТОВ «Агрофірма «Маяк»

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ МОЛОЧНИХ ФЕРМ

O. M. Vasylchenkodeputy director of marketing, ALLC “Agrofirm “Mayak”

WORLD TRENDS OF MILK PRODUCTION DEVELOPMENT AND TRANSFORMATION OF DAIRY FARMS

У статті здійснено аналіз тенденцій розвитку молочної галузі в цілому у світі та у розрізі країн, зокрема щодо виробництва молока, чисельності поголів’я корів, молочної продуктивності, надходження молока на переробку та рівня споживання молочних продуктів. Наведено топ-20 молочних переробних компаній у світі з визначенням їх частки у світовому виробництві молока. Узагальнено та розглянуто світові молочні прогнози на період до 2026 року. Охарактеризовано особливості структурних змін розмірів молочних ферм у світі та визначено напрями їх подальших трансформації, в тому числі в Україні.
 
The article analyzes the tendencies of the dairy sector development in general over the world and in terms of countries, in particular regarding milk production, number of cows, milk production, milk delivery and the level of dairy products consumption. The top 20 dairy processing companies in the world ranking by milk intake are given. The global milk forecasts for the period up to 2026 are summarized and reviewed. The peculiarities of structural changes of dairy farms size over the world are characterized and the directions of their further transformation, including in Ukraine, are determined.

Л. В. Бондарчукк. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. ВінницяА. Г. Балдинюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

L. V. BondarchukPhD., Associate Professor of Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, VinnytsiaA. G. BaldinyukPhD., Associate Professor of Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

SPECIALIST SYSTEMS OF STRATEGIC MANAGEMENT BY PERSONNEL

У статті розглянуто та охарактеризовано сучасні підходи до системного стратегічного управління персоналом. Досліджено динамічний стан українських підприємств, що мають проблеми в сфері системного управління кадровим потенціалом, та процедури формування кадрової політики стратегічного розвитку персоналу. Розглянуто ряд дієвих методів і підходів, які можуть бути корисними при діагностиці системного стратегічного управління персоналом, в межах українського підприємства. Обґрунтовано виокремлення стратегій як об'єкт управління, що розглядаються, як «змістовні» характеристики персоналу відносно оптимізації кадрового потенціалу, стратегії розвитку трудових ресурсів. Визначено, що побудова та реалізація гнучкого механізму стратегічного управління персоналом дозволяє більш ефективно використовувати людський потенціал у рамках загальної стратегії розвитку підприємства.
 
In this article modern approaches to the systemic strategic management of personnel. Are considered and characterized. Dynamic situation  of ukrainian enterprises, which have problems in the sphere of system management of personnel, and procedure of formulating the personnel policy of strategic development of  the staff are examined The number of different efficient methods and approaches, which can be useful in diagnosis of systemic strategic management of personnel, in the borders of the Ukrainian enterprises are considered. The division of the strategies as the object of the management which are being considered as "pithy" characteristics to the personnel relatively to the optimization of personnel potential, the strategy of developing the working resources, have been grounded. It is defined that building and realization  of flexible mechanism of strategical management of personnel allows to use human resourses more efficiently in the frame of general development of enterprise strategy.

З. Я. Шацькак. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН

Z. Y. ShatskayaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department business-economics  Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF ENTERPRIS IN GLOBAL CHANGES PERIOD

Стаття присвячена дослідженню особливостей трансформації системи управління сучасного підприємства в період глобальних змін. З’ясовано, що починаючи з 80-х років ХХ століття у світі відбуваються кардинальні зміни, спричинені новими раніше не відомими процесами та тенденціям, такими як глобалізація з її викликами, перехід суспільства до шостого технологічного укладу, сучасні наукові відкриття в поєднанні зі стрімким розвитком передових нових технологій. Всі ці процеси діють одночасно та кардинально впливають на функціонування підприємства. Існуючі моделі управління підприємством стають мало ефективними, а система управління знаходиться в кризовому стані. Доведено, що для подальшого успішного функціонування в період глобальних змін підприємству слід трансформувати свою діяльність, починаючи в першу чергу з суб’єкта управління. Проаналізовано зміни в методології, процесі, структурі та системі управління новим підприємством в порівнянні з традиційним. Визначено необхідність застосування менеджерами нової техніки та технології управління на сучасному підприємстві.
 
The article is devoted to the study of the peculiarities of the transformation system of management modern enterprise during the global changes period. It has been found that since the 80s of the twentieth century, the world has undergone radical changes due to new processes and trends previously unknown, such as globalization with its challenges, the transition of society to the sixth technological structure, modern scientific discoveries coupled with rapid development advanced new technologies. All these processes act simultaneously and dramatically affect the functioning of the enterprise. Existing models of enterprise management become less effective and the system of management is in crisis. It is proved that for the further successful operation in the period of global changes, the enterprise should transform its activities, starting with the subject of management. The changes in the methodology, process, structure and management system of a new enterprise in comparison with the traditional one are analyzed. The necessity of application of managers of new technology and management technology at the modern enterprise is determined.

М. В. Шубак. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

МОДЕРНІЗАЦІЯ СФЕРИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Maryna ShubaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkіv

MODERNIZATION OF THE SPHERE OF BANK LENDING OF INDIVIDUALS IN UKRAINE

У статті проаналізовано сучасний стан кредитування фізичних осіб банками України. Зроблено висновок про продовження тенденції переваги кредитування фізичних осіб у сегменті споживчих кредитів та поступове відновлення обсягу іпотечного кредитування. Розглянуто тенденції на ринку споживчого та іпотечного кредитування. Досліджено нововведення, що відбуваються у регуляторному середовищі кредитування фізичних осіб.
Розглянуто найпоширеніші підходи до визначення поняття «кредитоспроможність», обґрунтовано  необхідність її об’єктивної оцінки. Охарактеризовано основні зміни щодо визначення банками України розміру кредитного ризику.

The current state of lending to individuals by Ukrainian banks is analyzed in the article. The conclusion about the continuation of the tendency of the advantages of lending to individuals in the segment of consumer loans and the gradual restoration of the volume of mortgage lending is made. The trends in the consumer and mortgage lending market are considered. The innovations in the regulatory environment of lending to individuals are investigated.
The most widespread approaches to the definition of «creditworthiness» are considered, the necessity of its objective assessment is substantiated. The main changes concerning the determination of the size of credit risk by banks of Ukraine are described.

Н. М. Соколовак. е. н., доцент кафедри управління виробництвом і майном, Національний транспортний університет, м. КиївЮ. А. Маковськаасистент кафедри аеропортів, Національний транспортний університет, м. Київ

ОБҐРУНТУВАННЯ РІВНІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ДОВГОСТРОКОВИХ КОНТРАКТАХ НА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

N. M. SokolovaCandidate of Economic Science, associate professor of Production and Property Management Department, National Transport University, Kyiv, UkraineJ. A. MakovskaAssistant Department of Airports, National Transport University, Kyiv, Ukraine

RATIONALE LEVEL OF SERVICE IN LONG-TERM OUTPUT AND PERFORMANCE-BASED FOR ROAD CONTRACTS

В останні роки в Україні виконуються наукові дослідження з впровадження контрактів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг тривалого строку дії, що засновані не на оплаті за виконані об’єми робіт, а на досягненні і підтримці якісних показників стану доріг. Одними з головних проблем укладання таких контрактів є обґрунтування нормативних рівнів обслуговування елементів доріг та визначення ціни контракту. В роботі розглянута розроблена імітаційна модель та її комп’ютерна реалізація в середовищі Excel 2007, що призначена для вирішення цих проблем. Модель враховує випадковий характер кількості дефектів, часу і вартості їх усунення, які моделюються на основі експертних оцінок ймовірнісних розподілень параметрів випадкових величин.
 
In recent years in Ukraine has been carried out research on the implementation of roads maintenance long-term contracts, which are based not on payment for completed work volumes, but on the achievement and maintenance of qualitative indicators of the state of roads. One of the main problems of concluding such contracts is the substantiation of the normative levels of maintenance of the elements of roads and the definition of the price of the contract. In this work the developed simulation model and its computer realization in the environment Excel 2007, designed to solve these problems. The model takes into account the random nature of the number of defects, time and cost of eliminating them, which are modeled on the basis of expert estimates of probabilistic distributions of random variable parameters.

П. П. Закоркок. е. н., доцент, професор кафедри економіка будівництва, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. КиївО. С. Гриценкок. т. н., доцент, доцент кафедри економіка будівництва, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. КиївЮ. О. Запєчнак. е. н., доцент, доцент кафедри економіка будівництва, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. КиївК. І. Шевчукдоцент кафедри економіка будівництва, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМ ПОТОКОМ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

P. P. ZakurkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture, KyivO. S. GritsenkoCandidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture, KyivY. O. ZapechnayaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture, KyivK. I. ShevchukAssociate Professor of the Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

  ALGORITHM OF MANAGEMENT OF MONEY FLOW OF ENTERPRISES OF CONSTRUCTION COMPLEX

П. П. Закоркок. э. н., доцент, профессор кафедры экономика строительства, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. КиевА. С. Гриценкок. т. н., доцент, доцент кафедры экономика строительства, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. КиевЮ. А. Запечнаяк. э. н., доцент, доцент кафедры экономика строительства, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. КиевК. И. Шевчукдоцент кафедры экономика строительства, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев

ЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

У статті розглядається алгоритм управління грошовим потоком будівельних організацій (BO) на основі аналізу трьох сфер їх діяльності: інвестиційної, фінансової та операційної.
 
In the article the algorithm of cash flow management of construction organizations (BO) is considered on the basis of analysis of three spheres of their activity: investment, financial and operational.
 
В статье рассматривается алгоритм управления денежным потоком строительных организаций (СО) на основе анализа трех сфер их деятельности: инвестиционной, финансовой и операционной.

Р. Д. Стакановк. е. н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІМПЕРАТИВИ ФОРМУВАННЯ ГІБРИДНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Roman D. StakanovPhD, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE IMPERATIVES OF HYBRID REGIONAL MIGRATION POLICY CREATION

Стаття присвячена дослідженню формування та розвитку гібридних міграційних систем. На сьогодні, трансформація ефективності міграційної політики може виступати фактором життєздатності регіонального інтеграційного об’єднання. Канада та Австралія проходять трансформацію від міграційної системи пропозиції до гібридної міграційної системи, а США рухається в напрямку такої комбінованої системи від системи, що базується на попиті. Як Австралія, так і Канади включають до свої традиційних міграційних селективних систем положення про пріоритетність потреб роботодавців, а США планує збільшити якість людського капіталу мігрантів за рахунок запровадження власної міграційної системи балів. Всі міграційні системи після досягнення рівня міграційного регулювання аналогічного ЄС змушені будуть вирішувати питанні комунітраної ефективності міграційної політики, а окремі регіональні об’єднання (зокрема, НАФТА та ANZCERTA) мають можливість вийти на рівень ефективної гібридної системи без досягнення максимального рівня регіональної економічної інтеграції.
 
The article is devoted to the formation and development of hybrid migration systems. The transformation of the migration policy effectiveness can be a factor in the viability of regional integration organizations. Canada and Australia are undergoing a transformation from the supply-driven migration system to the hybrid system, and the United States is moving towards a combined system from a demand-driven system. Both Australia and Canada incorporate the priority of employers' needs into their traditional selective systems, and the United States plans to increase the quality of migrants’ human capital through the introduction of their own points system. All migratory systems will, after reaching the EU level, be able to address the issue of communitarian efficiency of migration policy, and some regional associations (in particular, NAFTA and ANZCERTA) have the opportunity to reach the level of an effective hybrid system without achieving the maximum level of regional economic integration.

А. Я. Гадзалокандидат економічних наук, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

КАТЕГОРІАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» В КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

A. Y. Gadzalocandidate of economic sciences, Senior Research, Institute of Agroecology and Nature Management NAAN, Kyiv

CATEGORY DETERMINATION OF THE CONCEPT OF "NATURAL USE" IN THE CONTEXT OF TRANSBORDER COOPERATION

Визначено принципову різницю у понятійному апараті «транскордонного», «прикордонного»,«міжтериторіального», «міжрегіонального» співробітництва.
Досліджено сутність та зміст поняття «природокористування», а також стан вивченості даного питання. Наведена розгорнута класифікація природокористування. Проаналізовано дефініції «природокористування» з науково-публічних а також офіційних джерел та запропоновано найбільш близьке його визначення у сучасному розумінні.
 
The principal difference in the conceptual apparatus of "transborder", "border", "interterritorial", "interregional" cooperation is determined. The essence and content of the concept of "nature management", as well as the state of study of this issue, are explored. The expanded classification of nature use is presented. The definitions of "nature use" from scientific and public as well as official sources are analyzed and the closest definition of it in the modern sense is proposed.

П. І. Безуск. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївЗ. І. Залізнякмагістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРИНЦИПИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

P. BezusPh.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kiev National University of Technology and DesignZ. ZaliznyakGraduate Department of Management, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

FUNDAMENTAL AND PROBLEMS OF DEVELOPING COMPETITIVE STRATEGIES FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT

Конкурентна стратегія полягає у розробці заходів, спрямованих на посилення конкурентоспроможності та збереження конкурентних переваг; формування механізму реагування на зовнішні зміни; об’єднання стратегічних дій основних функціональних підрозділів; вирішення специфічних питань і проблем, пов’язаних з бізнесом. У дослідженні визначено місце такого явища як конкурентна стратегія підприємства в загальній класифікації стратегій. З’ясовано, що стратегічне управління конкурентоспроможним розвитком спрямовано на проведення пошуку, визначення і формулювання задач забезпечення конкурентоспроможності, тобто стратегічних цілей. Проаналізовано підходи різних науковців до принципів та проблем розробки конкурентних стратегій розвитку вітчизняних підприємств.
 
Competitive strategy is to develop measures aimed at strengthening competitiveness and preserving competitive advantages; formation of a mechanism for responding to external changes; unification of strategic actions of the main functional units; solving specific issues and problems related to business. The study identifies the place of such a phenomenon as a competitive strategy of the enterprise in the overall classification of strategies. It was determined that strategic management of competitive development is aimed at finding, defining and formulating tasks of ensuring competitiveness, that is, strategic goals. The approaches of different scholars to the principles and problems of developing competitive strategies for the development of domestic enterprises are analyzed.

О. В. Воронченкок. е. н. доцент кафедри фінансових ринків, Університет ДФС УкраїниА. Ю. Харченкостудентка VI курсу, Університет ДФС України

РИНОК ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

O. V. VoronchenkoPh.D., assistant professor of financial markets, University of the State Fiscal Service of UkraineA. Y. Kharchenkostudent of VI course, University of the State Fiscal Service of Ukraine

REINSURANCE MARKET IN UKRAINE: FORMATION, PROBLEMS AND PROSPECTS

У статті розглянуто етапи становлення вітчизняного ринку перестрахування, проаналізовано функції перестрахової діяльності. Досліджено ринок перестрахування в України, проведено аналіз діяльності страхових компаній у сфері перестрахування, виокремлено проблеми сучасного ринку перестрахування. Акцентовано увагу на значущість ефективного державного регулювання у сфері перестрахування. Запропоновано напрями стимулювання розвитку ринку перестрахування. Досліджено шляхи вдосконалення, реалізації та розвитку вітчизняного ринку перестрахування як загалом, так і на рівні державного регулювання, враховуючи вплив міжнародних тенденцій перестрахового ринку.
 
In the article the stages of the domestic reinsurance market, analyzed the function of reinsurance. Ukraine reinsurance market studied, the analysis of insurance companies in reinsurance singled out problems of modern reinsurance market. The attention to the importance of effective state regulation of reinsurance. The basic directions of stimulating the development of the reinsurance market. The possibilities of improvement and development of the domestic reinsurance market as a whole and at the level of government regulation, including the impact of international trends reinsurance market.

О. М. Савицькакандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, УкраїнаМ. І. Гафтунякбакалавр кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Olena M. SavytskaPh.D., Associate Professor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, UkraineMariia I. Haftuniakbachelor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

PROVIDING THE ECONOMIC STABILITY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF IMPROVING OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT

У статті представлено результати наукового дослідження забезпечення економічної стійкості підприємства (на прикладі ПАТ «МХП») в контексті удосконалення управління фінансово-економічною безпекою у змінних умовах зовнішнього середовища. Представлено: загальну характеристику діяльності промислового підприємства; результати комплексного оцінювання складових його економічної стійкості протягом 2012 - 2016 рр. та виявлення впливу, що здійснює кожен зі складових зокрема. Визначено основні проблеми у фінансовій підсистемі економічної стійкості та розроблено організаційно-економічний план заходів забезпечення фінансової стійкості та управління фінансово-економічною безпекою загалом, що включає зміну конкретних показників фінансової стійкості. За умов реалізації розроблених організаційно-економічних заходів щодо фінансово-економічної безпеки прогнозовано: збільшення обсягу власного капіталу та чистого прибутку; зниження суми поточних зобов’язань.
 
The article presents the results of scientific research on ensuring the economic stability of the enterprise (for example, PJSC "MHP") in the context of improving the management of financial and economic security in changing environmental conditions. Presented: general characteristic of activity of the industrial enterprise; the results of complex evaluation of the components of its economic stability during 2012 - 2016 and the identification of the influence exercised by each of the components in particular. The main problems in the financial stability subsystem were determined and the organizational and economic plan of measures for ensuring financial stability and financial and economic security management in general was developed, which includes the change of specific indicators of financial stability. Under the conditions of implementation of the developed organizational and economic measures on financial and economic security, it is forecasted: an increase in the volume of own capital and net profit; decrease in the amount of current liabilities.

І. Я. Ткачукк. е. н., асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. ЧернівціД. С. Токарюкстудент VІ курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЛЮДИНА В ОСНОВІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЧЕНИХ-ЕКОНОМІСТІВ

Iryna Ja. TkachukPhD in economics, assistant professor at Finance and Credit Department, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityDmytro Tokariuk6 year student, major “Finance and Credit”, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

A PERSON IN THE BASIS OF SCIENTIFIC RESEARCH OF SCIENTISTS-ECONOMISTS

Метою статті є дослідження місця та ролі людини в перебігу соціальних та економічних процесів держави.
Актуальність теми дослідження спричинена зміною суспільно-політичних орієнтирів із забезпечення реалізації інтересів держави та бізнесу на задоволення потреб окремих індивідів.
Через призму історичного аспекту розкрито роль окремої особи в перебігу суспільно-політичних процесів в державі; розглянуто індивіда як системоутворюючу ланку всіх суспільних відносин і економічних зокрема.
Обґрунтовано необхідність побудови державної політики та бізнес-діяльності через призму основних принципів життя та потреб окремого індивіда.

The purpose of the article is to study the place and role of individual in social and economic processes of the state.
The actuality of the topic of research is caused by a change in socio-political guidelines from ensuring the realization of the interests of the state and business to satisfying the needs of separates individuals.
Through the prism of the historical aspect, the role of an individual in the social and political processes in the state is disclosed; individual a system-forming link of all social and economic relations is considered.
The necessity of building a state policy and business activity through the prism of the basic principles of life and the needs of the individual is substantiated.

О. І. Лебединськак. е. н, доцент, доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА НУТУ НА СВІТОВИХ РИНКАХ

O. I. LebedinskayaProfessor, Associate Professor, Department of Applied Economics and International Economic Relations Kharkiv National Agrarian University

COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL PRODUCER IN THE WORLD MARKETS

Виробництво бобових дає змогу зробити аграрний бізнес ефективним, адже на них є попит не лише на внутрішньому, але й на зовнішньому ринку. Дана культура є економічно і екологічно доцільною з точки зору підвищення родючості ґрунтів У найближчій перспективі площі під нутом в Україні будуть розширюватись. Проведено аналіз конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників нуту, а саме господарств, що входять до холдингу АgroGeneraration, які почали вирощувати нут у 2012 році на Півдні Харківської області. Проаналізовано причини, які стримують розповсюдження цієї культури: недостатня кількість інформації, якість насіннєвого матеріалу, відсутність засобів захисту рослин і рентабельність. Визначено актуальні питання його експорту, обґрунтовано основні напрями розвитку галузі та підвищення її ролі у забезпеченні продовольчої безпеки країни в умовах євроінтеграції.
 
Bean production makes it possible to make agrarian business effective, because they have demand not only on the domestic but also on the foreign market. This culture is economically and environmentally expedient in terms of soil fertility improvement. In the near future, the area underneath will be expanding in Ukraine. The analysis of the competitiveness of domestic producers of Nut, namely, the enterprises belonging to the holding AgroGeneraration, which began to grow thorns in 2012 in the South of Kharkiv region. The reasons that restrain the distribution of this culture are analyzed: insufficient amount of information, quality of seed material, lack of plant protection products and profitability. The actual issues of its export are determined, the main directions of the industry development and its role in ensuring the food security of the country in the conditions of European integration are substantiated.

О. Ю. Красовськак. е. н., доцент кафедри міжнародного маркетингу Університету імені Альфреда Нобеля

ДЕЯКИ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРЄМСТВА

O. J. KrasovskaPh.D. in Economics, Associate Professor of department of the international marketing of Alfred Nobel University in Dnipro, Ukraine

SOME PROBLEMS OF DETERMINATION OF INTANGIBLE ASSETS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

В статті розглянуто нематеріальні активи. Ідентифікація та оцінювання їх вартості здійснюється з метою  встановлення умов при укладанні угоди купівлі-продажу підприємства;  управління процесами злиття або поглинання;  отримання можливостей зовнішнього інвестування;  внесення активів у статутний капітал;  контролю витрат на маркетингову діяльність;  вибору або коригування маркетингової стратегії підприємства;  формування структури бюджету маркетингу тощо.
Обґрунтування сутності маркетингових інтелектуальних активів на мікро- та макрорівнях національного господарства, дозволили типологізувати останні за ознаковими групами: клієнтські активи; споживчі активи; партнерські активи; марочні активи. Наведено структуру внутрішніх та зовнішніх маркетингових інтелектуальних активів.
Наведено відмінності означення терміна «нематеріальний актив» у чинному законодавстві України. Проведений моніторинг нормативно-правової бази дав змогу поділити її на чотири рівні: загальне законодавство, що включає у себе кодекси України, низку законів України, постанов, указів, наказів; спеціальне законодавство, яке поділено на законодавства у сфері промислової власності та у сфері авторського права і суміжних прав; вітчизняні та міжнародні стандарти; внутрішні документи промислових підприємств. Представлені указані рівні нормативно-правої бази регулювання оцінки, а також обліку нематеріальних активів.
Проведений аналіз опрацьованих джерел щодо нормативного забезпечення оцінки нематеріальних активів дозволяє виокремити ряд існуючих проблем, а саме: відсутність єдиного визначення поняття «нематеріальні активи»; відсутність єдиної економічної класифікації нематеріальних активів; неузгодженість важливих положень окремих документів нормативно-правового забезпечення, що визначають методику оцінки нематеріальних активів.
 
This article deals with intangible assets. Identification and estimation of their value are carried out in order to establish conditions for conclusion of an agreement of sale and purchase of the enterprise; management of merger or acquisition processes; obtaining opportunities for foreign investment; the introduction of assets in the authorized capital; control of expenses for marketing activity; selection or adjustment of the marketing strategy of the enterprise; formation of the budget structure of marketing, etc.
The substantiation of the essence of marketing intellectual assets at the micro and macro levels of the national economy allowed typology of the latter by the following clusters: client assets; consumer assets; affiliate assets; brand assets. The structure of the internal and external marketing intellectual assets has been presented.
There have been given the differences of the definition of the term "intangible asset" in the current legislation of  Ukraine. Monitoring of the legal and regulatory framework made it possible to divide it into four levels: general legislation which includes the codes of Ukraine, a number of laws of Ukraine, decrees, resolutions, orders; special legislation which is divided into the legislation in the field of industrial property and in the field of copyright and related rights; national and international standards; internal documents of industrial enterprises. The specified levels of the legal and regulatory base for regulation of the estimation, as well as the accounting of intangible assets, have been presented.
Analysis of the processed sources on the normative provision of estimation of intangible assets makes it possible to distinguish a number of existing problems, namely: lack of a single definition for "intangible assets" concept; absence of a single economic classification of intangible assets; inconsistency of important provisions of individual regulatory documents that determine the methodology for measuring intangible assets.

А. С. Маринак. е. н., доцент кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. ПокровськІ. Л. Долозінак. е. н., доцент кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. ПокровськБ. Ю. Мальованийаспірант, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

A. S. MarynaPh.D in Economic, Associate Professor of Account, Finance and Economic Safety department, State Higher Educational Establishment «Donetsk National Technical University»I. L. DolozinaPh.D in Economic, Associate Professor of Account, Finance and Economic Safety department, State Higher Educational Establishment «Donetsk National Technical University»B. Yu. Malovanyygraduate student, State Higher Educational Establishment «Donetsk National Technical University»

THE GOVERNMENT BUDGET IMPLEMENTATION AS A FACTOR OF ENSURING STATE ECONOMIC SAFETY

В статті проведено аналіз виконання Державного бюджету України у 2012-2016 рр. за дохідною та видатковою частинами, що дозволило зробити висновки про наявність позитивних тенденцій у секторі державних фінансів. Встановлено, що бюджетна безпека має найбільший вплив на рівень фінансової безпеки, а відтак й економічної безпеки країни. Обчислено основні індикатори та субіндекс бюджетної безпеки України за 2012-2017 рр. й зроблено висновки про необхідність удосконалення певних напрямів бюджетної діяльності для забезпечення задовільного рівня бюджетної безпеки України (80 %), що сприятиме більш ефективному виконанню державою покладених на неї функцій внаслідок стійкості та платоспроможності сектору державних фінансів.
 
The analysis of implementation of the Government budget of Ukraine in 2012-2016 by a profitable and account part is carried out that allowed to draw conclusions on existence of positive tendencies in the sector of public finances. It is established that the budgetary safety has the greatest influence on level financial and consequently also economic security of the country. The main indicators and the subindex of the budgetary safety of Ukraine for 2012-2017 are calculated and conclusions are drawn on need of improvement of certain directions of the budgetary activity for ensuring satisfactory level of the budgetary safety of Ukraine (80%) that will promote more effective implementation of its functions by the state on the basis of firmness and solvency of the sector of public finances.

І. М. Крекотеньк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваМ. В. Корнієнкостудентка навчально-наукового інститут фінансів, економіки та менеджменту, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО МЕДІА МАРКЕТИНГУ У ПРОСУВАННІ БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ

I. M. KrekotenPhD, Associate Professor of Finance and Banking Poltava national technical Yuri Kondratyuk UniversityM. V. KorniienkoStudent of the Educational and Scientific Institute of Finance, Economics and Management,  Poltava national technical Yuri Kondratyuk University

PROSPECTS FOR THE USE OF SOCIAL MEDIA MARKETING IN PROMOTION THE BANKING PRODUCT

У статті розглянуто особливості соціального медіа маркетингу, що є одним із найбільш перспективних та ефективних маркетингових інструментів у сучасних умовах. Розглянуто можливості використання соціального медіа маркетингу для просування банківського продукту. Основна увага зосереджена на використанні соціальних мереж, насамперед Facebook. Більшість вітчизняних банків мають свої сторінки у цій мережі, що не лише доповнює офіційні сайти банків, але і створює додаткові можливості для них. Насамперед, формують двосторонні канали комунікації між банком та споживачем, за допомогою яких фінансові установи мають можливість не лише поширити інформацію про свої послуги, а і отримати зворотну реакцію. Поряд із цим, неможливість впливу на подальше поширення інформації, що викладається на сторінці у соціальній мережі, формує низку потенційних загроз, що вимагає особливо виваженого наповнення власного контенту. Запропоновано розроблення стратегії поведінки банку у соціальній мережі.
 
The article considers features of social media marketing, which is one of the most perspective and effective marketing tools in modern world. The possibilities of using social media marketing to promote the banking product are considered. The main focus is on the use of social networks, especially Facebook. Most domestic banks have their own pages in this network, which not only complements official bank websites and also creates additional opportunities. First of all, they form bilateral channels of communication between bank-consumer, which contributes to spread information of financial institutions and the feedback. In addition, the inability to influence the further distribution of information that is provided on the page in the social network creates a number of potential threats, which requires a special attention to the process of its own content creating. It is proposed to develop a bank behavior strategy in the social network.

Б. В. Дергалюкканд. екон. наук, доц., Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»М. В. Парфенюкстудент, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

  ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ПОЛІТИКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ В КОНТЕКСТІ ЇЇ АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

B. DergaliukPhD in Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»M. Parfeniukstudent, National Technical University of Ukraine « Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

FORMATION OF THE FINANCIAL POLICY MANAGEMENT SYSTEM AT THE ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF ITS ADAPTATION TO ENVIRONMENTAL CHANGES

У статті розглядаються підходи до формування стійкої системи управління фінансами при реалізації політики адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища. В якості основного напрямку даної політики виділяються політика антикризового управління фінансами і політика превентивного антикризового управління фінансами, докладно розглядається їх зміст і механізми реалізації.
 
The article deals with approaches to the formation of a stable financial management system in implementing the policy of adapting the enterprise to changes in the external environment. As the main directions of this policy, a policy of anti-crisis financial management and a policy of preventive anti-crisis financial management are allocated, their content and mechanism of implementation is considered in detail.

В. В. Бугаскандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайнуА. С. РябухаСтудент Київського національного університету технологій та дизайну

УДОСКОНАЛЕННЯ СТИЛІВ КЕРІВНИЦТВА В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Vasyl BugasCandidate of Economic Sciences, docent docent the Department of Management Kyiv National University of Technology and DesignAndrii Ryabuchastudent of the Kyiv National University of Technology and Design

IMPROVEMENT OF STYLES OF MANAGEMENT AND MANAGEMENT BY PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

У статті досліджено вплив керівника на персонал у системі управління підприємством. Проаналізовано роль використання стилю керівництва у забезпеченні ефективного функціонування організації. Наведено підходи, щодо визначення поняття «стиль керівництва». Проведена порівняльна характеристика традиційних стилів управління. Зазначено елементи по забезпеченню ефективного керівництва. Розглянуто сутність організаційно-економічного процесу управління, стимулювання для підвищення конкурентоспроможності підприємства. Запропоновано модель застосування ситуаційної теорії керівництва у процесі менеджменту на підприємстві.
 
The leader influence on the staff in enterprise management system is investigated in the article. The role of leadership style in ensuring the effective functioning of the organization is analysed. A comparative characteristic of traditional management styles is conducted. Items marked to provide effective guidance. The essence of the organizational and economic process of management, stimulation for increasing the competitiveness of the enterprise is considered. The model of application of situational theory of management in the process of management at the enterprise is offered.
 
В статье исследовано влияние руководителя на персонал в системе управления предприятием. Проанализирована роль использования стиля руководства в обеспечении эффективного функционирования организации. Приведены подходы, по определению понятия «стиль руководства». Проведена сравнительная характеристика традиционных стилей управления. Указано элементы по обеспечению ефективного руководства. Рассмотрены сущность организационно-экономического процесса управления, стимулирования для повышения конкурентоспособности предприятия. Предложена модель применения ситуационной теории управления в процессе менеджмента на предприятии.

Н. М. Пилипенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

N. M. PilipenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of Economic Department Sumy National Agrarian University of Ukraine

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE

Стаття присвячена дослідженню проблем оцінки економічної безпеки суб’єктів господарювання. Встановлено, що при формуванні системи оцінки економічної безпеки підприємства необхідно дотримуватися системного підходу, розглядаючи підприємство у вигляді складної підпорядкованої системи інтересів, яка тісно пов’язана із зовнішнім середовищем. Виходячи з  сутності економічної безпеки підприємства, як динамічної характеристики спроможності економічної системи до самовиживання і стійкого розвитку в умовах дестабілізуючого впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, запропоновано здійснювати оцінку економічної безпеки за здатністю підприємства до стійкого розвитку: з позиції забезпечення стійкості, з позиції наявності потенціалу підприємства та ефективного його використання, з позиції майбутнього бачення місця підприємства на ринку. Вищезазначені підсистеми становлять основу вертикального виміру рівня економічної безпеки, так як кожен наступний рівень включає в себе попередній, доповнюючи його певними параметрами.
 
The article deals with the study of the problems of economic security assessment of entities. It has been established that in establishing an enterprise economic security assessment system, a systemic approach must be observed, considering the enterprise as a complex subordinate system of interests that is closely linked to the external environment. Based on the essence of the economic security of the enterprise as a dynamic characteristic of the economic system's ability to survive and sustainable development in the face of the destabilizing influences of external and domestic factors, it is proposed assess economic security in the capacity of the enterprise for sustainable development: from a sustainability perspective, from the perspective of the enterprise's capacity and effective use, from the perspective of the future enterprise vision on the market. The above areas form the basis of the vertical measurement of the level of economic security since each of the next tiers includes the previous one, supplemented by certain parameters.

О. О. Кімк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРАКЦІЙНОГО ТА ТРАНСАКЦІЙНОГО ПОЛІВ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ В МОДЕЛІ ОДИНИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ АГРЕГОВАНОГО РИНКУ

O. O. KimPhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics doctoral student V. N. Karazin Kharkiv National University

THE RESEARCH FRAMEWORK OF THE INTERACTIONAL AND TRANSACTIONAL DISTRIBUTION FIELDS IN THE AGGREGATED MARKET UNIT ECONOMY MODEL

В статті сформульовано поняття інтеракційного поля розподілу доходів, трансакційного поля розподілу доходів та представлена модель їх взаємодії. В умовах обмеженої раціональності індивіди вступають у конфлікт на етапі розподілу доходів, оскільки економічна діяльність сама по собі є відкритою грою, а розподіл доходів, отриманих в результаті цієї діяльності є закритою. Розв’язання цього конфлікту можливо у двох типах розвитку відносин – трансакційному та інтеракційному. В процесі аутсорсінгу індивіди переносять розв’язання конфлікту розподілу доходів у сферу трансакційного поля розподілу доходів, а у процесі інсорсингу – в інтеракційне поле розподілу доходів. На основі гравітаційної моделі розподілу доходів доведено вірність гіпотези про те, що із збільшенням ієрархічності організації збільшується нерівність розподілу доходів. Показана модель розподілу доходів в інтеракційному полі розподілу доходів, яка визначає неминучість «експлуатації» всередині економічних організацій у марксистському розумінні цього терміну.
 
In the current issue the concept of the interactional and the transactional field of income distribution are formulated and the model of their interaction is presented. Individuals enter into a conflict at the stage of income distribution in the conditions of limited rationality, since economic activity itself is an open game, and the distribution of income received from this activity is the closed game. The solution to this conflict is possible in two types of development of relations – transactional and interactional. In the process of outsourcing, individuals relocate the resolution of the income distribution conflict to the sphere of the transaction field of income distribution, and in the process of insourcing – to the interactional field of income distribution. The fidelity of the hypothesis that the increase in the hierarchy of the organization increases the inequality of income distribution is proved on the basis of the gravity income distribution model. The model of income distribution, shown in the interactive income distribution field, determines the imminence of "exploitation" within the economic organizations in the Marxist sense of the term.

І. М. Кирилюквикладач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ЗАГОСТРЕННЯ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Iryna Mykolaivna KyryliukTeacher, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

SOCIO-ECONOMIC FACTORS EXACERBATING THE PROBLEM OF FOODSTUFF OF ANIMAL ORIGIN SAFETY AND QUALITY IN UKRAINE

У статті визначено соціально-економічні чинники загострення проблеми безпечності та якості продуктів харчування тваринного походження в Україні. До ключових проблем і загроз, які спричинили загострення проблеми безпечності та якості в Україні, віднесено проблему економічної недоступності для населення якісних продуктів харчування тваринного походження. Це зумовлено низьким рівнем життя населення та низькими доходами більшості вітчизняних домогосподарств, що спонукає їх споживати і створювати попит на низькоякісну продукцію. Компаративний аналіз засвідчив, що у розвинених країнах норма споживання продукції тваринного походження, нижче якої починається голодування і незворотні процеси в організмі, становить 1650 ккал. А в Україні фактичні показники споживання є більш ніж у 2 рази меншими. Вони свідчать про фактично катастрофічне становище зі здоров’ям нації. Адже без тваринних білків людський організм не може працювати повноцінно. Вказано на наявність в Україні двох взаємопов’язаних проблем: низького рівня і низької якості споживання, зумовленої ефектом заміщення. Такий їх взаємозв’язок необхідно враховувати при прогнозуванні ємності ринку високоякісних продуктів харчування тваринного походження. Виявлено, що проблема гарантування якості й безпечності продукції тваринництва має глибинні першопричини соціально-економічного характеру. Тому для її вирішення цієї проблеми необхідний системний (комплексний) підхід, який не обмежується, зокрема, підвищенням ефективності системи державного нагляду (контролю) та успішною гармонізацією вітчизняної системи технічного регулювання із європейською. Доведено необхідність запровадження системи заходів зі збільшення ємності внутрішнього ринку продукції тваринництва, розвитку конкурентного середовища, удосконалення системи ціноутворення на високоякісну продукцію тваринництва, відповідного інфраструктурного забезпечення її збуту, прийняття основ державної політики у сфері здорового харчування населення.
 
The article defines the socio-economic factors exacerbating the problem of foodstuff of animal origin safety and quality in Ukraine. The key problems and threats that have caused the exacerbation of the issue of safety and quality in Ukraine are related to the problem of the economic inaccessibility of quality animal products for the population. This is due to low living standards and low incomes of most domestic households, which prompts them to consume and create demand for low-quality products. A comparative analysis has shown that in developed countries, the norm of consumption of products of animal origin, below which begins the famine and irreversible processes in the body, is 1650 kcal. In Ukraine, actual consumption figures are more than 2 times lower. They indicate a catastrophic situation with the health of the nation. Without animal proteins, the human body can not work properly. It is pointed out that there are two interrelated problems in Ukraine: the low level and the low quality of consumption, caused by the substitution effect. Such an interconnection must be taken into account when forecasting the market capacity of high quality foodstuff of animal origin. It was revealed that the problem of guaranteeing the quality and safety of livestock products has deep root causes of socio-economic nature. Therefore, a solution to this problem requires a systematic (integrated) approach that is not limited, in particular, to increasing the efficiency of the state supervision system (control) and the successful harmonization of the domestic technical regulation system with the European one. The necessity to introduce a system of measures to increase the capacity of the domestic market of animal products, the development of a competitive environment, the improvement of the pricing system for high-quality livestock products, the corresponding infrastructure provision of its sales, and the adoption of the state policy in the field of healthy nutrition of the population have been proved.

Н. В. Погудак. е. н., доцент, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. КиївО. С. Горпинюкмагістрант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ М. БІЛА ЦЕРКВА

N. V. PohudaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies, KievO. S. HorpyniukMaster, National University of Food Technologies, Kiev

FEATURES OF DEVELOPMENT STRATEGY OF THE BILA TSERKVA

У статті проведений аналіз основних показників туристичної діяльності в Україні та Київській області, проаналізовано динаміку та тенденції їх зміни, визначено роль Київської області в структурі доходу від надання туристичних послуг України. Визначено та оцінено туристичні ресурси і чинники, що формують туристичний потенціал міста Біла Церква, виокремлено пріоритетні напрями розвитку туризму міста. Проаналізовано фінансові ресурси Київської області та Білої Церкви, направлені на розвиток туристичної галузі та розглянуто заходи з реалізації стратегічних цілей туристичної сфери.
 
The article analyzes the  main indicators of tourism activity in Ukraine and the Kyiv region, analyzes the dynamics and trends changes, determines the role of the Kyiv region in the structure of income from the provision of tourist services in Ukraine. Defined and analyses the tourist resources and factors which forming the tourist potential of Bila Tserkva and priority directions of city tourism development are determined and analyzed. The financial resources of the Kyiv region and Bila Tserkva which aimed at development of the tourism industry are analyzed, measures are taken to realize the strategic goals of the tourism sector.

Т. О. Кричевськакандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу економічної теорії, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

КРИПТОВАЛЮТИ: ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ ТА РЕГУЛЯТОРНІ РЕАКЦІЇ

T. O. KrychevskaLeading Researcher, PhD in Economics, Senior Research Fellow in Economic Theory, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

CRYPTOCURRENCIES: GROWTH FACTORS AND REGULATORY REACTIONS

Виявлено фактори, що на сучасному етапі визначають попит на криптовалюти: 1) загальна віра в нові технології і прагнення не втратити свого шансу; 2) екзистенційна тривога у світі стрімкої цифровізації і глобалізації, де можливість заробити на криптовалюті видається шансом знайти себе у світі, що руйнує професії; 3) підрив довіри до регуляторів і експертів після глобальної кризи і Брекзиту; 4) активність інституційних інвесторів на ринку криптовалют; 5) у деяких країнах, таких як Зімбабве, недовіра до національної валюти; 6) загальні тренди зростання попиту на активи у ряді розвинутих економік після реалізації масштабних програм кількісного і якісного монетарного пом’якшення; 7) культурні і інституційні чинники, що зумовлюють схильність населення деяких країн, таких як Китай, Японія, Корея, до активних спекуляцій на фінансовому ринку; 8) дія самих регуляторів, що надають віртуальним валютам певної форми і статусу; 9) виклики, спричинені самим становленням криптовалют, що призводять до так званих «форків» і появи нових криптовалют.
З’ясовано, що регулювання криптовалют починається з вузлів на кордоні з регульованим фінансовим сектором: обмінних сервісів і електронних гаманців, та ICO. Втім, очевидно, із поширенням похідних фінансових інструментів, де базовим активом виступають криптовалюти, межа між регульованим і нерегульованим фінансовим сектором стає більш розмитою. Виявлено, що трактування природи криптовалют і регуляторні реакції диференціюються залежно від операцій з віртуальними валютами, що може бути ознакою не стільки відсутності єдиної позиції, як появи нового підходу до регулювання, що зосереджується на діяльності, а не на інститутах.
 
It has been found that the factors at the current stage determining the demand for cryptocurrencies are: 1) general faith in new technologies and the desire not to lose chance; 2) existential angst in a world of rapid digitalisation and globalization, where the opportunity to earn money on cryptocurrencies looks like a chance to find herself in the world destroying professions; 3) undermined by the global crisis and Brexit confidence in regulators and experts; 4) activity of institutional investors; 5) in some countries, such as Zimbabwe, distrust of the national currency; 6) general trends of growing asset prices in a number of developed economies after the implementation of large-scale programs of quantitative and qualitative monetary easing; 7) cultural and institutional factors that predispose the population in some countries, such as China, Japan, Korea, to gambling in financial markets; 8) the action of the regulators themselves, providing virtual currency of a certain form and status; 9) the challenges caused by the very formation of cryptocurrencies, leading to so-called "forks" and the emergence of new cryptocurrencies.
It has been revealed that the regulation of virtual currencies begins with nodes at the border with a regulated financial sector such as exchange services and e-Wallets, and with the ICO. However, obviously, with the proliferation of virtual currencies derivatives the boundary between the regulated and unregulated financial sector becomes more blurred. The treatment of the nature of cryptocurrencies and the regulatory reactions depend on operations with virtual currencies, which may be a sign of not only lack of a single position, but also of emerging new approach to regulation focusing on activities rather than on institutions.

Є. С. Палійчукк. е. н. доцент кафедки «Економічної теорії», ДВНЗ “Ужгородський національний університет”М. І. Шиповичм. Ужгород

  ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ НА ВАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОЗАВОД» НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Yevheniya Svyatoslavivna PaliychukCandidate of Economics Associate Professor of the Chair of Economic Theory State University "Uzhhorod National University"Mykhaylo Ivanovych ShypovychUzhgorod city

EFFECTIVE METHODS OF INCREASING INCOME ON OJSC MUKACHIVSKIY VERSTATOZAVOD AT THE MODERN STAGE

В статті досліджується шляхи підвищення прибутковості підприємства, приведені нові способи та методи покращення рівня доходу підприємств, розраховано основні показники рентабельності на прикладі ВАТ “Мукачівський верстатозавод”. Також проведено аналіз основних показників діяльності підприємств-конкурентів та акцентовано увагу на важливості постійного контролю в прибутковій політиці підприємств.
 
The article investigates ways of increasing the profitability of the enterprise, introduces new methods and methods for improving the income level of enterprises, calculates the main indicators of profitability, for example, OJSC "Mukachiv Machine Tool Plant". Also, the analysis of the main indicators of the activity of competitor companies was carried out and attention was paid to the importance of constant control in the profit policy of enterprises.

О. В. Тимошенкок. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. ПолтаваО. Ю. Буцькак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

ЕНДАВМЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Oksana V. TymoshenkoPh.D. in Economic, Associate Professor of Finance and Banking of the higher education institution Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade", Poltava cityOlga Y. ButskaPh.D. in Economic, Associate Professor , Associate Professor of Finance and Banking of the higher education institution Ukoopspilka \"Poltava University of Economics and Trade\", Poltava city

ENDOWMENT AS A SOURCE OF FINANCIAL ASSURANCE OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

У статті розкрито сутність поняття ендавменту у вищих навчальних закладах, визначено необхідність, передумови та причини створення ендавмент-фондів у сфері вищої освіти України, етапи організації їх діяльності. Досліджено практику фінансування вищих навчальних закладів за рахунок формування ендавмент-фондів. Вивчено зарубіжний досвід створення відповідних фондів, умов їх функціонування, напрямів інвестування та використання коштів. Оцінено можливості адаптації досвіду формування ендавмент-фондів в системі фінансового забезпечення вищих навчальних закладів України. Охарактеризовано проблемні питання та перспективи створення ендавмент-фондів у сфері вищої освіти України. Розроблено концептуальні заходи з покращення фінансового забезпечення вищих навчальних закладів України за рахунок додаткових фінансових ресурсів. Визначено переваги організації та функціонування ендавментів у вищих навчальних закладах України.
 
The article describes the essence of the notion of an entangement in higher educational institutions, determines the necessity, preconditions and causes of the creation of the endowment funds in the field of higher education of Ukraine, the stages of organization of their activities. The practice of funding of Higher Educational Institutionby forming endowment funds is explored in the article. Foreign experience of creating relevant funds, conditions of their functioning, directions of investments and usage offinancial resources is studied. Possibility of adaptation of the experience of forming endowment funds in financial assurance system of higher education in Ukraine is estimated. The problematic issues and perspectives of the creation of the endowment funds in the sphere of higher education of Ukraine are characterized. Conceptual measures for improving financial assurance of Higher Educational Institution in Ukraine at the expense of financial resources are developed. The advantages of organization and functioning of the institutions in higher educational institutions of Ukraine are determined.

Л. А. Оліхк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. КиївТ. В. Коваленкостудентка 3 курсу спеціальності «Менеджмент організацій» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ

L. A. OlikhPhD (Economics), Associate Professor of the Department of Management of Innovative and Investment Activity, Kyiv National Taras Shevchenko University, KyivT. V. Kovalenko3rd year student of the specialty \"Management of Organizations\", Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

FEATURES OF OUTDOOR ADVERTISING MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

Стаття присвячена проблемам розвитку ринку зовнішньої реклами в Україні. Використовуючи дані досліджень іноземних видань, автори констатують підвищення ролі зовнішньої реклами у загальній структурі рекламних послуги, збільшення кількості учасників вітчизняного ринку зовнішньої реклами. Показано місце зовнішньої реклами у структурі вітчизняного рекламного медіа ринку та динаміку її обсягів за останні вісім років. Охарактеризовано діяльність основних гравців ринку зовнішньої реклами та окреслено перспективи його подальшого розвитку.
 
The article is devoted to the problems of outdoor advertising market development in Ukraine. Using data from researches of foreign publications, the authors state the increasing role of outdoor advertising in the overall structure of advertising services, an increase in the number of participants in the domestic outdoor advertising market. The authors show the place of outdoor advertising in the structure of the domestic media advertising market and the dynamics of its volumes over the past eight years. The authors characterize the activity of the main participants of outdoor advertising market and outline the prospects for its further development.

А. М. Прощаликінак. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ЕКОНОМІЧНІ Й ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

A. М. ProshchalykinaPhD (Economics), Associate Professor, Department of Economics and international economic relations Cherkassy national university named by Bogdan Khmelnytskyi

ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL PRECONDITIONS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF BIOECONOMICS IN UKRAINE

Розглянуто теоретичні підходи до поняття «біоекономіка». Запропоноване авторське визначення цього поняття. Розглянуто роль суб’єктів господарювання при формуванні біоекономіки. Розкрито умови розвитку біоекономіки з урахуванням досвіду розвинених країн світу. Проаналізовано потенційні можливості формування біоекономіки в Україні. Доведено, що формування нового типу економіки на основі ефективного використання поновлюваних ресурсів можливо тільки при системному підході. Визначено, що основними проблемами формування біоекономіки в Україні є: відсутність державної програми розвитку галузі, недостатнє державне фінансування науково-практичних розробок в області біотехнологій, недостатній розвиток освіти в сфері біотехнологій, відсутність технологій на підприємствах.
 
The theoretical approaches to the concept "bioeconomy" are considered. The author definition of this concept is proposed. The role of stakeholders in the formation of bioeconomy is considered. The conditions of bioeconomy development are expounded taking into account the experience of developed countries of the world. The potential opportunities for the formation of bioeconomics in Ukraine are analyzed. It is proved, that the formation of a new type of economy based on the effective use of renewable resources is possible only with a systematic approach. It is determined that the main problems of the formation of bioeconomics in Ukraine are: lack of a state program of development of the branch, insufficient state financing of scientific and practical developments in the field of biotechnology, insufficient development of education in the field of biotechnology, lack of technologies at enterprises.

I. Horbas`PhD in Economics, Lecturer, Management of Innovation and Investment Activity Department, Taras Shevchenko National University of KyivM. LinnikStudent, Management of Innovation and Investment Activity Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

METHODS OF IMPROVING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF DOMESTIC ENTERPRISES

І. М. Горбаськ. е. н., асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса ШевченкаМ. С. Ліннікстудентка економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

The article dials with theoretical, methodological and practical recommendations for the improvement of organizational structures of domestic energy-sector enterprises. The generalized algorithm for improving the organizational structure of domestic enterprises were developed. The organizational structure of SE ‘NAEGC ‘Energoatom’ was analyzed and its main advantages and disadvantages were determined. The indicators of the effectiveness of the organizational structure of ‘Energoatom’ were calculated and substantiated. Main recommendations for improvement of the organizational structure of SE ‘NAEGC ‘Energoatom’ with the analogy method according to the example of Southern Nuclear Company, Inc. and with the method of organizational modelling are presented.
 
У статті представлено теоретичні, методичні й практичні рекомендації щодо вдосконалення організаційних структур вітчизняних підприємств енергетичного сектору. Запропоновано узагальнений алгоритм удосконалення організаційних структур підприємств. Проаналізовано організаційну структуру ДП «НАЕК «Енергоатом» та ідентифіковано її основні переваги й недоліки. Подано рекомендації щодо удосконалення організаційної структури підприємства методом аналогій (на прикладі Southern Nuclear Company, Inc.) та методом організаційного моделювання. Розраховано показники ефективності вихідної та перепроектованих організаційних структур.

О. В. Золотарьовакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та обліку Дніпровського державного технічного університетуО. Ю. Клементьєвакандидат економічних наук, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИМ БІЗНЕСОМ

O. V. ZolotaryovaPh.D., associate Professor of Department of finances and accounting, Dniprovsk State Technical UniversityO. Yu. KlementevaPh.D., associate Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FOREIGN EXPERIENCE OF FORMING CORPORATE CULTURE AND POSSIBILITY OF ITS ADAPTATION BY A DOMESTIC BUSINESS

У статті значна увага акцентується на ролі корпоративної культури у сучасному стратегічному менеджменті. Обґрунтовується необхідність та деталізуються переваги її перегляду у вітчизняній практиці. Розглядається зв’язок між поняттями «ідея», «ідеологія», «місія», «цінності» і «корпоративна культура» компанії. Формується підґрунтя адаптації вітчизняним бізнесом зарубіжного досвіду формування корпоративної культури. Висвітлюється досвід провідних світових компаній щодо формування сучасної корпоративної культури. Виділяються типи корпоративної культури розглянутих компаній – «рольова», «професіоналізм, розвиток і відповідальність», «родина», «команда мрії» – та окреслюються їх особливості. Наводяться обмеження щодо запровадження окремих принципів стратегічного управління та корпоративної культури на вітчизняних підприємствах та пропонуються рекомендації щодо адаптації наявного іноземного досвіду на вітчизняних підприємствах.
 
The article focuses on the role of corporate culture in modern strategic management. The necessity and the advantages of its revision in the national practice are substantiated. The connection between the concepts of "idea", "ideology", "mission", "values" and "corporate culture" of the company is considered. The basis of domestic business adaptation of foreign experience in the formation of corporate culture is formed. The experience of leading world companies in shaping modern corporate culture is highlighted. There are types of corporate culture of the companies under consideration – "role", "professionalism, development and responsibility", "family", "team of dreams" – and their features are outlined. Restrictions on the introduction of separate principles of strategic management and corporate culture at domestic enterprises are presented and recommendations are made for the adaptation of existing foreign experience at domestic enterprises.

В. В. Бондарчукк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ ТА ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ

V. V. BondarchukPhD, Assistant Professor of the Department of International Economics, Zhytomyr State Technological University

INTERNAL MIGRATION AND INTERNAL DISPLACEMENT OF POPULATION INFLUENCE ON MACROECONOMIC STABILITY

Проблема внутрішнього переміщення населення є доволі вагомою загрозою для національної безпеки держави та макроекономічної стабільності через зростання рівня безробіття. Безробіття, як соціальне явище, призводить до зменшення доходів населення, що впливає на купівельну спроможність попиту в економіці. Встановлено, що з другого кварталу 2014 року в Україні спостерігається збільшення рівня безробіття та значне непропорційне зменшення приросту ВВП. Збільшення рівня безробіття спричинене внутрішнім переміщенням населення зі східних областей України. Різке падіння ВВП пояснюється впливом не лише безробіття, але й інших факторів, зокрема скорочення виробничих потужностей в економіці внаслідок окупації частини території України. Встановлено, що внутрішнє переміщення населення в Україні в період з 2014 року має негативний вплив як на рівень безробіття, так і на зростання ВВП. При цьому спостерігається зв’язок між збільшенням рівня безробіття на зменшенням приросту ВВП внаслідок несприятливих соціально-економічних процесів в державі.
 
The problem of internal displacement is a rather serious threat to the national security of the state and macroeconomic stability due to rising unemployment. Unemployment, as a social phenomenon, leads to a decrease of household incomes, which affects the purchasing power of demand in the economy. It has been established that since the second quarter of 2014, Ukraine has witnessed an increase in unemployment and a significant disproportionate decrease in GDP growth. The increase in the unemployment rate have been caused by the internal displacement of the population from the eastern regions of Ukraine. The sharp shrink of GDP is due to the impact of not only unemployment but also other factors, in particular the reduction of production capacities in the economy as a result of the occupation of part of the territory of Ukraine. It has been established that the internal displacement of population in Ukraine from 2014 have a negative impact on both the unemployment rate and GDP growth rate. At the same time, there is a connection between an increase in unemployment rate and a decrease in GDP growth rate due to unfavorable social and economic processes in the state.

Т. Г. Толпежніковак. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Донецького державного університету управління, м. МаріупольК. А. Зеленськиймагістрант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Донецького державного університету управління, м. Маріуполь

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. Tolpezhnikovacandidate of economic sciences, associate professor of the Department of Management of External Economic and Innovation Activities Donetsk State University of ManagementK. Zelenskyigraduate student of the Department of Management of External Economic and Innovation Activities Donetsk State University of Management

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE TRANSPORT COMPANY

Стаття присвячена дослідженню міжнародної логістичної діяльності підприємств, зокрема транспортних, що функціонують в сучасних умовах господарювання. Проаналізовано співвідношення маркетингу та логістики. Розглянуто алгоритм формування збутової політики підприємства з метою виявлення ефективності збуту, що дозволяє враховувати всі етапи починаючи з основних управлінських процесів, що пов’язані з реалізацією готової продукції на підприємстві, починаючи з проведення ситуаційного аналізу, і закінчуючи контролюючими заходами. Надані рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності транспортного підприємства, зокрема зовнішньоекономічної. Розглянуті методи контролю витрат палива в системах GPS моніторингу На прикладі транспортної компанії «Трал Сервіс» розраховано економічний ефект від застосування  високоефективного багатофункціонального приладу для економії палива, що використовує високотехнологічний мікропроцесорний метод контролю і управління, D-power fuel saver.
 
The article is devoted to the research of the international logistics activity of enterprises, in particular transport, operating in modern conditions of management. The correlation between marketing and logistics were analyzed. The algorithm of formation of the marketing policy of the enterprise with the purpose of revealing the efficiency of sales is considered, which allows to take into account all stages from the main managerial processes connected with the sale of finished products at the enterprise, starting with the carrying out of situational analysis, and ending with control measures. Were given recommendations on increase of efficiency of activity of the transport enterprise, in particular foreign economic activity. The methods of fuel consumption control in GPS monitoring systems are analyzed. For example, the transport company Tral Service has calculated the economic effect of using a highly efficient multifunctional fuel saving device using a high-tech microprocessor control and control, D-power fuel saver.

Т. П. Морякк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

T. P. MoryakPhD in Economics, associate professor of the department of Economic Theory, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH

У статті проаналізовано концептуальні підходи до оцінки взаємозв’язку динаміки державних видатків та ВВП. Акцентовано на полярності результатів відповідних досліджень для країн з різним рівнем економічного розвитку, а також залежно від фази ділового циклу, структурних елементів державних видатків, ступеня взаємозамінності державних та споживчих видатків, часового інтервалу аналізу тощо. Виявлено, що основний потік макроекономістів наголошує на негативному впливові державних видатків на рівень інвестування та чистий експорт, зростанні мультиплікативного ефекту останніх за поглиблення економічного спаду та незначному мультиплікативному ефекту мілітаристських державних видатків. Особливу увагу приділено теоретичній та емпіричній верифікації закону Вагнера. Запропоновано класифікаційну схему факторів, які визначають характер зв’язку державних видатків та економічного зростання.
 
The article analyzes the conceptual approaches to evaluating the relationship dynamics of public expenditure and GDP. The attention has made on the polarity of relevant research results for countries with different levels of economic development, and depending on the phase of the business cycle, structural elements of public expenditures, degree of interchangeability of government and consumer spending, time interval analysis. It was found that the main stream of macroeconomists emphasizes the negative influence of state expenditures on the level of investment and net exports, the growth of the multiplier effect of the latter on deepening the economic downturn and the insignificant multiplier effect of militarist government expenditures. Particular attention is paid to theoretical and empirical verification of the Wagner Law. A classification scheme of factors that determine the link between government expenditures and economic growth is proposed.

О. В. Усатенкок. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕОЦІНКИ АКТИВІВ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ

Olga UsatenkoPhD (Economics), Associate Professor, State Higher Educational Establishment «National Mining University», Dnipro

GENERAL ASPECTS OF ACCOUNTING FOR REVALUATION OF VENTURE CAPITAL ASSETS

У статті проаналізовані дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених щодо методології обліково-аналітичного забезпечення управління, виявлені існуючі недоліки. Зазначені завдання щодо облікового забезпечення сучасного суб’єкта господарювання, що є основою для об’єктивної характеристики наявності інвестиційних ресурсів фондів та результатів його діяльності. Встановлені вимоги для створення ефективної системи облікового забезпечення управління венчурними фондами. Означена періодичність проведення оцінки та переоцінки активів венчурних фондів. Визначені об’єкти, що підлягають переоцінці в процесі управління венчурними фондами. Виокремленні чотири елемента, що складають нормативну основу оцінки та переоцінки активів. Згруповано законодавчо – нормативну базу, що надає об’єктивну інформацію про існуючі нормативні документи, які впливають на систему облікового забезпечення переоцінки активів венчурних фондів.
 
The article studies research contributions by native and foreign scientists in the field of methodology supporting accounting and analytical provision for efficient management as well as reveals some gaps. A range of tasks that are highlighted in the article and related to the accounting support provided to modern business units must be a basis for objective assessing accessibility of investment resources of funds and their general results. Requirements to creation of efficient accounting system in venture funds are set out as well as periodicity for evaluation and re-evaluation of assets owned by venture funds is suggested. The research establishes objects exposed to re-evaluation while managing venture funds. Four elements that shape foundation for legislative basis for assets evaluation and re-evaluation are distinguished. Elements of legislative basis are grouped for a purpose of getting objective information about current legal acts influencing a system of accounting for evaluation and re-evaluation of venture funds’ assets.

О. І. Хоменкок. т. н., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївЮ. Ю. Колткостудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

АГРАРНИЙ РИНОК УКРАЇНИ. СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. I. KhomenkoPh.D., associate professor, professor of the Department of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technology and Design, KyivY. Y. Koltkostudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

AGRICULTURAL MARKET OF UKRAINE. STATE AND TENDS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENTS

Мета. Метою статті є виявлення глибинної сутності аграрного ринку та дослідження сучасного стану, визначення перспектив розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні; проаналізувати недоліки та сформулювати основні тенденції діяльності сільськогосподарських підприємств.
Методика. Виявлення глибинної сутності аграрного ринку та дослідження сучасного стану, визначення перспектив розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні запропоновано здійснювати за допомогою класичного методу аналізу наукових праць у сільськогосподарській сфері.
Результати. У даній статті розглянуті основні визначення та показники які висвітлюють сутність аграрного ринку та дослідження сучасного стану, визначення перспектив розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні.
Наукова новизна. Наразі багато методологічних і методичних питань, що визначають організаційно-економічні основи функціонування сільськогосподарських підприємств як на мікро, так і на макрорівнях.
Практична значимість. Ці питання недостатньо відпрацьовані, що зумовлює необхідність наукових досліджень, спрямованих на формування і розвиток сільськогосподарських підприємств, їх ефективне функціонування, що забезпечить вихід агропромислового комплексу країни з тривалої кризи.
 
Purpose. The purpose of the article is to identify the essence of the agrarian market and study the current state, determine the prospects for the development of agricultural enterprises in Ukraine; to analyze the shortcomings and to formulate the main tendencies of activity from the agricultural enterprises.
Methodоlogy. Detection of the deep essence of the agrarian market and studying of the current state, the definition of the prospects for the development of agricultural enterprises in Ukraine proposed to implement using the classical method of analysis of scientific works in the agricultural sector.
Findings. The main definitions and indicators that cover the essence of the agrarian market and the research of the current state, determine the prospects for the development of agricultural enterprises in Ukraine are considered.
Originality. At present, there are many methods and methodological issues that determine the organization and economic basis for the functioning of agricultural enterprises at both micro and macro levels.
Practical value. These issues are not sufficiently worked out, which necessitates scientific research aimed at the formation and development of agricultural enterprises, their effective functioning, which will ensure the output of the agro-industrial complex of the country from a long-term crisis.

Ю. В. Подмешальськак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. ЗапоріжжяГ. М. Бескостадоцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. ЗапоріжжяК. В. Стафійчукмагістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Y. V. PodmeshalskaСandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, ZaporizhzhyaH. M. Beskostaassociate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, ZaporizhzhyaK. V. Stafiychuk

AUDIT OF РAYROLL СALCULATIONS

В статті узагальнено та виділено основні підходи до організації та методики аудиту заробітної плати. Систематизовані операції, які підлягають перевірці при аудиті заробітної плати. Узагальнено інформацію, яка перевіряється в аудиті лікарняного листа. Розглянуто особливості використання вибіркового методу дослідження в аудиті розрахунків з оплати праці. Виділені переваги та недоліки використання аудиторської вибірки в аудиті розрахунків з оплати праці.
 
The article summarizes and highlights the main approaches to organization and methodology of payroll audit. It systematizes transactions that are subject to verification in the payroll audit and generalizes information that is checked in the audit of the hospital letter. The author describes specifics of the use of a selective method of research in payroll calculations audit. The author also tells about pros and cons of using the audit sample in the audit of payroll calculations are highlighted.

О. Ю. Доценкок. е. н., доцент кафедри економічного аналізу та фінансів, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» м. ДніпроК. І. Шевченкомагістр, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпро

АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

O. Y. DotsenkoCandidate of Economic Science, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Finance, National Mining University, DniproK. I. ShevchenkoMaster, National Mining University, Dnipro

AMORTIZATION POLICY OF ENTERPRISES AND THE MAIN DIRECTIONS OF INCREASE OF ITS EFFICIENCY IN UKRAINE

У статті досліджено сутність амортизаційної політики, з’ясовано роль амортизації у відтворювальному процесі. Визначено особливості амортизаційної політики України з метою з’ясування її ефективності щодо забезпечення інтенсивного технологічного оновлення основного капіталу. Проведено аналіз процесу відтворення основного капіталу в Україні. Визначені основні джерела фінансування відновлення основних засобів в України та рівень фінансування за рахунок власних джерел, коштів державного бюджету та іноземних інвесторів. . Проаналізована інвестиційна складова амортизаційної політики, що дозволило встановити взаємозв’язок державної інвестиційної та амортизаційної політики. Визначена необхідність формування амортизаційної політики як складової частини інвестиційної політики Обґрунтовано необхідність і напрямки державного регулювання відтворення основного капіталу. Запропоновано основні напрямки вдосконалення амортизаційної політики в сучасних умовах економічного розвитку.
 
In the article the essence of amortization policy is explored, the role of depreciation in the reproduction process is clarified. The features of amortization policy of Ukraine are determined in order to find out its effectiveness in providing an intensive technological renewal of fixed capital. The analysis of the process of reproduction of fixed capital in Ukraine is carried out. The main sources of funding for the restoration of fixed assets in Ukraine and the level of financing from their sources, state budget funds and foreign investors are determined. . The investment component of the amortization policy was analyzed, which allowed to establish the relationship of state investment and depreciation policy. The necessity of formation of amortization policy as an integral part of investment policy is determined. The necessity and direction of state regulation of reproduction of fixed capital is grounded. The main directions of perfection of amortization policy in modern conditions of economic development are offered.

О. В. Корнухк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий РігЮ. О. Товстухамагістр, магістр кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

O. V. Kornukhcandidate of Economics Science, associate professor, associate professor of finances of business entities and innovative development, Kryvyi Rih National University, Kryvyi RihY. O. Tovstukhamaster, master of finances of business entities and innovative development, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

INTANGIBLE ASSETS AS IMPORTANT FACTOR OF BUSINESS ACTIVITY OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE TRANSFORMATIONS

У науковій статті доведено важливість ролі нематеріальних активів при дослідженні рівня ділової активності підприємства. Визначено різні підходи науковців до трактування поняття «ділова активність підприємства». Надано власне визначення сутності поняття «ділова активність підприємства». Зроблено наголос про необхідність розмежування понять «ділова активність підприємства» та «ринкова активність підприємства». Проведено порівняльний аналіз ділової активності підприємств металургійної галузі України, обсягу їх нематеріальних активів, а також частки нематеріальних активів у структурі необоротних активів та структурі майна. Наведено склад патентів підприємств металургійної галузі України, який свідчить про орієнтованість підприємств на патентування корисних моделей. Доведено роль нематеріальних активів у забезпеченні зростання рівня ділової активності підприємства в інноваційному середовищі.
 
In this scientific article has been proven significance of intangible assets in the research of the level of business activity of the enterprise. Different approaches of scientists to the interpretation of the concept of “business activity of the enterprise” have been determined. Has been given own definition of the essence of the concept “business activity of the enterprise”. The emphasis has been placed on the necessity of distinction of the concepts of “business activity of the enterprise” and “market activity of the enterprise”. Has been done a comparative analysis of business activity of enterprises of the metallurgical industry of Ukraine, analysis of the volume of their intangible assets, as well as share of intangible assets in the structure of intangible assets and property structure. Has been given the composition of the patents of metallurgical enterprises of Ukraine which attests enterprises being focusing on patenting utility models. The role of intangible assets in ensuring the growth of the level of business activity of the enterprise in innovative environment has been proved.

О. В. Єгоровакандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавська державна аграрна академія

ВЕКТОРИ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. YehorovaPh.D. (Econ), Associate Professor of the Department of economic theory and economic research, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

THE VECTORS OF THE ANALYSIS OF USE OF PERSONNEL OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглянуті теоретичні та методичні підходи до аналізу персоналу підприємств. Відокремлені основні напрями аналізу його використання – за інтенсивністю (використанням робочого часу), продуктивністю (результативністю, тобто кількістю вироблених матеріальних та нематеріальних благ) та ефективністю (прибутковістю, окупністю витрат на оплату праці). Сформульовані проблемні та малодосліджені аспекти аналізу трудових ресурсів. Викладені рекомендації щодо формування системи показників аналізу використання персоналу та удосконалення методики їх розрахунку.
 
The article is dedicated to the theoretical and methodological approaches to the analysis of the personnel of enterprises. The main directions of the analysis are indicated. The analysis is being carried out according to the intensity (use of working time), productivity (i.e. the amount of material and non-material goods produced) and efficiency (profitability, payback of labor costs). The problematic and poorly studied aspects of the analysis of labor resources are formulated. The recommendations on the formation of a system of indicators for analyzing the use of personnel and improving the methodology for their calculation are set out.

Н. В. Винниченкок. е. н., доцент  кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС», Сумський державний університет, м. СумиА. С. Лінськамагістр, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС», Сумський державний університет, м. Суми

ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

N. V. VinnichenkoPhD, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Acounting and Research Institute of Business Technologies «Ukrainian Academy of Banking», Sumy State University, SumyA. S. LinskaMaster, Acounting and Research Institute of Business Technologies «Ukrainian Academy of Banking», Sumy State University, Sumy

OPTIMIZATION PROBLEMS OF ACCOUNTING PROCESS AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглянуто основні проблеми при формуванні облікової політики сільськогосподарських підприємств та визначено ключові аспекти їх діяльності, що впливають на вибір її об'єктів та елементів. Проаналізовано основні фактори, які визначають специфіку організації діяльності сільськогосподарських підприємств та  їх облікового процесу. З метою аналізу практичних засад формування облікової політики сільськогосподарських підприємств проведено дослідження змісту і підходів до структурування наказів про облікову політику сільськогосподарських підприємств м. Суми та Сумської області та визначено ключові недоліки їх формування. Визначено необхість відповідності облікової політики підприємств - суб'єктів господарівання аграрної галузі вимогам обліку щодо відображення біологічних актив відповідно до П(С)БО 30  «Біологічні активи». Доведено необхідність розбудови аналітичного обліку витрат на підприємствах галузі, що вивчається. Розглянуто особливості формування облікової політики підприємства в частині обліку надзвичайних витрат та доходів. Запропоновано методику формування забезпеченнь майбутніх витрат і платежів в частині формування на підприємстві спеціальних фондів з метою усунення насідків надзвичайних ситуацій, що є однією із характерних особливості аграної промисловості.
 
The main problems of forming agricultural enterprises the accounting policy are revealed in the article and the key aspects of their activities that influence the choice of its objects and elements are defined. The main factors determining the specifics of agricultural enterprises organization activity  and their accounting process are analyzed. In order to analyze the practical principles of the accounting policys formation of agricultural enterprises, сontent studies and approaches to the structuring of orders on the accounting policy of agricultural enterprises in Sumy and Sumy region have been conducted and the key deficiencies of their formation аre determined. The necessity of compliance of the accounting policy of enterprises - subjects of the agrarian sector administration to the requirements of accounting for the reflection of a biological asset according to UAS 30 "Biological Assets" has been determined. The necessity of development of analytical accounting of expenses at the enterprises of the studied branch is proved. The peculiarities of formation of accounting policy of the enterprise in the part of account of extraordinary expenses and incomes are considered. The method of formation of provision of future expenses and payments in the part of formation of special funds in the enterprise for the purpose of elimination of cases of emergency situations is proposed, which is one of the characteristic features of Agrarian industry.

Н. В. Катковак. е. н., доцент, доцент кафедри «Облік і економічний аналіз», Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. МиколаївС. А. Бурланк. е. н., доцент, професор кафедри обліку та аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. МиколаївО. І. Ліснічукмагістрант, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. V. KatkovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting and Economic Analysis, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, MykolaivS. A. BurlanCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University, MykolaivO. I. LisnichukMaster\'s degree, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE AUDITING FINANCIAL RESULTS OF THE ENTERPRISE’S BUSINESS ACTIVITY

Стаття присвячена питанням організації процесу аудиторської перевірки фінансових результатів діяльності підприємства. Зазначено, що, оскільки перевірка фінансових результатів та визначення реального фінансового стану діяльності суб’єкта господарювання є одним із найскладніших та найбільш відповідальним видом аудиторської перевірки, який має найвищий ступінь аудиторського ризику, методика аудиту фінансових результатів вимагає постійного удосконалення.
В статті досліджено методичні підходи до перевірки фінансових результатів, які пропонуються в спеціалізованій літературі. На основі узагальнення існуючих методичних підходів до аудиторської перевірки фінансових результатів, запропоновано методику аудиту фінансових результатів підприємства, яка включає такі стадії перевірки: організаційну, підготовчу (планування), технологічну та результативну. Розглянуті основні її елементи.
Реалізація запропонованої методики аудиту фінансових результатів діяльності підприємства сприятиме підвищенню ефективності роботи аудитора, чіткому формулюванню проблем, які мають місце в обліку, нададуть можливість звести до мінімуму ризик невиявлення облікових помилок або шахрайства, оцінити реальний фінансовий стан підприємства, сформулювати обґрунтований та неупереджений висновок.
 
The article is devoted to the issues of organization the audit process of financial results in the enterprise. It is noted that the verification of financial results and the determination of the financial position of an entity are one of the most difficult and most responsible types of audit, which has the highest degree of audit risk. Therefore, the method of auditing financial results requires constant improvement.
The article summarizes the methodical approaches to checking financial results, which are offered in the specialized literature. On the basis of the conducted research, we propose an own methodical approach to conducting an audit of financial results of the enterprise, which provides the selection of the following basic stages of verification: organizational, preparatory (planning), technological and resultative. The content of each stage is described. The implementation of the proposed methodology for auditing the financial results of an enterprise will enhance the efficiency of the auditor's work, accurately formulating the problems that occur in the accounting, will make it possible to minimize the risk of non-detection of accounting errors or fraud, evaluate the real financial situation of the enterprise, formulate a substantiated and impartial conclusion.

О. Ю. Лебідьк. фіз.-мат. н., доцент, доцент кафедри прикладної математики та інформатики, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ПОБУДОВА ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

О. U. Lebid'Ph. D., Associate Professor, Department of Applied Mathematics and Informatics, University of Customs and Finance

CONSTRUCTION OF ECONOMETRIC MODELS FOR ANALYSIS AND FORECASTING OF THE INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE

У статті пpoведенo дослідження iнвестицiйнoї дiяльнoстi в Укpaїнi. Надано оцінку інвестиційних умов в Україні. Розглянуто динаміку надходжень прямих іноземних та портфельних інвестицій в економіку України протягом 2011-16 рр. Пoбудoвaнo екoнoметpичнi мoделi для проведення аналізу та пpoгнoзувaння iнвестицiйнoго клімату в Укpaїнi.
 
The article is a research on investment activity in Ukraine. An estimation of investment conditions in Ukraine is given. The dynamics of inflow of direct foreign and portfolio investments in the economy of Ukraine during 2011-16 is considered. The econometric models for the analysis and prognostication of the investment climate in Ukraine.

О. І. Гриценкодоцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування, кандидат економічних наук, Сумський Державний університет, м. СумиК. С. Мурастастудентка 6 курсу, ступень вищої освіти магістр, спеціальність «Облік і оподаткування», м. Суми

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ ПОСЛУГ

O. I. GritsenkoAssociate Professor of the Department of accounting and taxation of SUMDUK. S. Murasta6 year student, higher degree, education Master\'s degreein Accounting and Taxation

ACCOUNTING ASPECTS OF THE CRITERIA FOR THE QUALITY OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION SERVICES

У статті розглянуто наукові основи формування облікових аспектів якості будівельно-монтажних послуг. Розглянуті погляди науковців щодо ознак забезпечення якості послуг. Проведено аналіз методологічних прийомів щодо визначення собівартості будівельно-монтажних послуг через забезпечення їх якості. Визначені напрями удосконалення формування облікової інформації в контексті забезпечення якості послуг.
 
The article deals with the scientific basis of the formation of accounting aspects of the quality of construction and installation services. Considered the views of scientists regarding the quality of services. The analysis of methodological methods for determining the cost of construction and installation services through ensuring their quality is carried out. The directions of improving the formation of accounting information in the context of providing quality services are determined.

Г. В. Мозговакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені В. Н. КаразінаК. С. Жарамагістрант кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ІНТЕРНЕТІ

G. V. MozgovaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity, V. N. Karazin Kharkiv National UniversityK. S. JaraMagistrate of Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity, V. N. Karazin Kharkiv National University

SYSTEMATIZATION OF INTERNET MARKETING COMMUNICATION POLICY TOOLS

Статтю присвячено аналізу сучасної теорії та практики реалізації Інтернет-комунікацій, визначенню основних тенденцій розвитку технологій маркетингових Інтернет-комунікацій і на цій основі систематизації основних, найвпливовіших інструментів маркетингової політики комунікацій в Інтернет. Для досягнення мети були визначені особливості Інтернет-комунікації. Досліджено найбільш впливові цифрові технології маркетингових комунікацій у 2017 році та технологія штучного інтелекту і машинного навчання як один із трендів 2018 року. Представлена графічно послідовність дій реалізації маркетингової політики комунікацій в Інтернет. Систематизовані інструменти маркетингової комунікаційної політики в Інтернеті відповідно до груп технологій маркетингових комунікацій, які вважаються найбільш результативними. Отримана систематизація надає повну картину можливих способів просування продукції в Інтернет, дозволяє вибрати ефективний інструмент з метою реалізації поставленого завдання перед компанією, а отже, і одержати необхідний економічний та комунікативний ефект від їх застосування в мережі Інтернет.
 
The article is devoted to the analysis of modern theory and practice of implementation Internet communications, determining the main trends of technology development marketing Internet communications and on this basis, systematization of the main, the most influential tools of marketing communications policy in Internet. Internet communication features were identified to achieve the goal. This article exploring the most influential digital technologies of marketing communications in 2017 and the technology of artificial intelligence and machine learning as one of the trends in 2018. There is the graphic representation of the implementation of marketing communications policy on the Internet presented graphically. The tools of marketing communication policy on the Internet were organized according to the groups of technologies of marketing communications, which are considered the most effective. As a result, a systematization has been obtained, which provides a complete picture of possible ways to promote products on the Internet, which allows us to choose an effective tool for the purpose of realizing the task assigned to the company, and, consequently, to obtain the necessary economic and communicative effect from their use on the Internet.

A. А. Fatenok-TkachukPh.D, lecturer in accounting and auditing, Eastern European National University named after Lesya Ukrainka, LutskO. B. Hrab6 course Student in accounting and auditing, Eastern European National University named after Lesya Ukrainka, Lutsk

THEORETICAL ACCOUNTING SENSE OF THE CONCEPT OF ENSURING THE ECONOMIC STABILITY OF THE ENTERPRISE

А. О. Фатенок-Ткачуккандидат економічних наук, доцент, викладач кафедри обліку і аудити, Східноєвропейський національний університет імені Лесі УкраїнкиО. Б. Грабстудентка 6 курсу спеціальності облік і аудит, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ОБЛІКОВОГО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Frequent changes of the economic situation in the country negatively affect on the financial position of companies. The main causes of violations of economic stability are: financial crises, technological progress, market competition, policy changes, inadequacy and unstable legislation. An important component of the enterprise is accounting. Right account interpretation of economic stability will help the company to provide it in practice. In the article investigated accounting sense of the concept of ensuring the economic stability of the enterprise, defined principles of its ensuring, highlighted the main components of the economic stability of the company and given the description the methods of assessment.
 
Часті зміни економічної ситуації в країні негативно впливають на фінансовий стан підприємств. До основних причин порушення економічної стабільності належать: фінансові кризи, науково-технічний прогрес, конкуренція на ринку, політичні зміни, недосконалість та не стабільність законодавчої бази. Важливою складовою функціонування підприємства є облік. Правильне облікове трактування економічної стабільності допоможуть підприємству забезпечити її на практиці. У статті досліджено облікове тлумачення поняття економічної стабільності підприємства, визначено принципів його забезпечення, виділено основні складові економічної стабільності підприємства та надано характеристику методик їх оцінки.

К. М. Тростянськакандидат економічних наук, доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. ДніпроН. В. Полгородникмагістрант кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

K. M. Trostianskacandidate of Economic Sciences, associate professor of Department of Statistics, Accounting and Economic InformaticsN. V. PolhorodnykStudent of the Department of Statistics, Accounting and Economic Informatics, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipro

PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND AUDIT IN ENTERPRISES OF FLOUR-MILLING INDUSTRY

Досліджено організаційні особливості діяльності підприємств борошномельно-круп'яної промисловості. З'ясовано, що виробництво на цих підприємствах є комплексним, його обсяги залежать від сезонності. Визначено об'єкти обліку та аудиту, що обумовлені поділом діяльності борошномельно-круп'яних підприємств на сегменти. Розглянуто специфіку калькулювання собівартості окремих видів продукції, наведено алгоритм розрахунку їх собівартості з використанням коефіцієнтного методу. Окреслено основні аспекти, які слід враховувати під час планування і проведення аудиту готової продукції. Систематизовано особливості діяльності підприємств досліджуваної галузі та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку та аудиту.
 
The organizational features of the enterprises of the flour-grinding industry are investigated. It is revealed that production at these enterprises is complex, its volumes depend on seasonality. The objects of accounting and auditing determined due to the division of activities of flour-grinding enterprises into segments. The specificity of costing of certain types of products is considered, the algorithm of calculation of their cost using the coefficient method is given. The main aspects that should be taken into account when planning and carrying out an audit of finished products are outlined. The peculiarities of activity of the enterprises of the investigated branch and their influence on the organization of accounting and auditing are systematized.

Т. В. Щербинак. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Навчально-науковий інститут «УАБС» Сумського державного університету, м. Суми

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

T. V. ShcherbynaPhD, assistant professor of an international economics department,  Scientific-educational institute “UAB” of the Sumy state university, Sumy

PROBLEMS OF IMPROVING THE STUDYING EFFICIENCY OF STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTIES: METHODOLOGICAL ASPECT

Доступність, постійне вдосконалення та широке розповсюдження інформаційних технологій породжує нові методи та підходи в набутті нових знань. Все це призводить до того, що перед вищими навчальними закладами постає необхідність переорієнтування навчальних програм та перехід до практикоорієнтованого навчання. Дана робота присвячена дослідженню методичного аспекта проблеми використання методів активного навчання для економічних дисциплін. Не зважаючи на те, що дана проблематика є не новою та має глибоке психолого-педагогічне підґрунтя, питання пов’язані із розробкою єдиної методичної основи щодо формування «гнучких» навичок за окремими напрямами та курсами потребують подальшого опрацювання. Автор аналізує практику використання методів активного навчання для економічних дисциплін та пропонує поглянути на структуру курсу через призму етапів пізнавального процесу. Для створення активного творчого навчального середовища та високого рівня мотивації кожен із них повинен передбачати застосування методик проблемного навчання. В роботі наведено можливі схеми та плани запровадження проблемно орієнтованого підходу на прикладі окремої дисципліни.
 
Information technologies became widespread nowadays. The most of them are in open access and continuously improving. These tendencies caused to appearing of new methods of studying. As a consequence high school faces to the problem of revising studying methods and reorientation the educational process to practical training. This paper is devoted to the study of the methodical aspect of the problem of using active learning methods for economic disciplines. Despite the fact that the issue is not new and has a deep psychological and pedagogical background, the points related to the development of a unified methodological basis for the "flexible" skills training in the frame of certain courses need further elaboration. The author analyzes the practice of active learning methods using for economic disciplines and suggests looking at the course structure in the context of the cognitive process stages. In the purpose of creating an active learning environment and inspiring students to study more, systematic and complex using of active studying at each of them should be provided. The paper outlines possible schemes and plans for implementing a problem-oriented studying using the certain discipline as an example.

К. С. Зайченкостарший викладач кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса

РИНОК ФРІЛАНСУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

K. S. ZaichenkoSenior Lecturer of the Department of Business and Trade of Odessa National Polytechnic University

FREELANCE MARKET IN UKRAINE: CURRENT SITUATION AND PROSPECTS

В статті розглянуто основні тенденції розвитку світового ринку фрілансу на прикладі однієї з країн-лідерів – США, а також відображено думки світових експертів щодо основних перспектив його розвитку за показниками кількості фрілансерів та їх сумарного грошового обігу. Досліджено думки вітчизняних науковців щодо існуючої ситуації на ринку праці в Україні, проаналізовано статистичні дані щодо динаміки чисельності та заробітку українських фрілансерів. Розглянуто зміни в законодавчому полі, що мають істотний вплив на діяльність ринку фрілансу. Сформульовано основні позитивні аспекти від даних змін, що є підґрунтям для більш ефективного його розвитку. Проаналізовано, які міста України формують більшу частину фріланс-арени. Відображено структуру ринку фрілансу та проаналізовано думки вітчизняних науковців щодо позитивних та негативних аспектів розвитку ринку фрілансу. Сформульовано основні дії, що в перспективі будуть мати позитивний результат не лише на мікро-, а й на макрорівні.
 
The article considers the main tendencies of the development of the world freelance market on the example of one of the leading countries - the USA, as well as reflects the views of world experts on the main prospects for its development based on indicators of the number of freelancers and their total money circulation. The opinions of domestic scientists regarding the current situation in the labor market in Ukraine are explored, and statistical data on the dynamics of the number and earnings of Ukrainian freelancers are analyzed. Changes in the legislative field, which have a significant impact on the activity of the freelance market are considered, and the main positive aspects of these changes, which is the basis for its more effective development are formulated. It is analyzed which cities of Ukraine form the most freelance arena. The structure of the freelance market is shown and the opinions of domestic scientists about the positive and negative aspects of the development of the freelance market are analyzed. The main actions that in the long run will have a positive result not only on micro- but also on macro- level are formulated.

Н. В. Івашовак. е. н., ст. викладач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. СумиЛ. Ю. Сагерк. е. н., ст. викладач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. СумиЮ. М. Мельникк. е. н., доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НЕДОЛІКІВ САЙТІВ, ЯК ІНСТРУМЕНТУ КОМУНІКАЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. V. IvashovaPhD, Senior Lecturer, Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, SumyL. Yu. SaherPhD, Senior Lecturer, Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, SumyYu. M. MelnykPhD, Associate Professor, Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, Sumy

ANALYSIS OF THE MAIN DISADVANTAGES OF THE SITES AS A COMMUNICATION TOOL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

В статті викладено результати дослідження недоліків корпоративних сайтів українських промислових підприємств. Досліджено сучасні можливості сайту, як інструменту комунікацій. Виокремлено завдання, які може вирішувати створення ефективних сайтів для підприємств, що виготовляють продукцію промислового призначення. Здійснено порівняння сайту з іншими засобами комунікацій. Визначено внутрішні та зовнішні фактори, які впливають на те, що корпоративні сайти мають низьку комунікативну ефективність. Досліджено основні помилки, які допускають спеціалізовані агенції, при створенні сайтів промислових підприємств. Виокремлено основні напрямки аудиту сайту.
 
The article presents the results of research of the disadvantages of corporate sites of Ukrainian industrial enterprises. The modern features of the site, as a communication tool, are explored. The tasks, which can be solved by creation of effective sites for enterprises manufacturing industrial products, are singled out. Comparison of the site with other means of communication was done. The internal and external factors that influence the fact that corporate websites have low communicative efficiency are determined. The main mistakes allowed by specialized agencies, during creating sites of industrial enterprises are investigated. The basic directions of audit of a site are outlined.

О. В. Степановак. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. КиївPh.D. in Economics, senior research fellow of public finance department, «Institute for Economics and Forecasting, The National Academy of Sciences of Ukraine»

ДЕТЕРМІНАНТИ ВПЛИВУ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ НА РІВНІСТЬ В СУСПІЛЬСТВІ ТА ФІСКАЛЬНУ СТІЙКІСТЬ

O. V. Stepanova

DETERMINANTS OF THE IMPACT OF AGING ON EQUALITY IN SOCIETY AND FISCAL SUSTAINABILITY

У статті досліджено основні детермінанти впливу зростання довголіття та старіння населення на рівність та фіскальну стійкість. Визначено, що основними детермінантами, які спричиняють нерівність з позиції довголіття є детермінанти системи охорони здоров'я та соціального захисту населення, освіта, поведінкові детермінанти, детермінанти фізичного середовища, детермінанти соціального середовища, особисті детермінанти, детермінанти економічного стану та ін. Найбільший вплив на нерівність з позиції довголіття здійснюють рівень витрат на охорону здоров’я, рівень освіти та доходів населення. Нерівність за доходами серед населення старших вікових груп є значно вищою, ніж для інших вікових груп. Зі збільшенням частки населення старших вікових груп нерівність в суспільстві в цілому зростатиме. Обґрунтовано, що в умовах демографічного зрушення у бік старіння населення існує необхідність до підвищення економічно-активного довголіття. Досягнення таких цілей може бути здійснено внаслідок прискорення медичного прогресу та стимулювання впровадження нових медичних технологій орієнтованих на «відтермінування старіння», а також «компресії захворювання» та збільшення очікуваної тривалості здорового життя. Систематизовано основні виклики та можливості для економічного розвитку, обумовлені зростанням довголіття та старінням населення. Виокремлено макроекономічні, фіскальні та соціальні групи викликів та можливостей.
 
In the paper are outlined the main determinants of the impact of longevity and aging on equality and fiscal sustainability. It is determined that the main determinants that cause inequality from the position of longevity are the determinants of the system of health care and social protection of the population, education, behavioral determinants, determinants of the physical environment, determinants of the social environment, personal determinants, determinants of economic status, etc. The greatest impact on inequality from the standpoint of longevity is the level of spending on health care, education and income. Income inequality among older people is significantly higher than for other age groups. With an increase in the proportion of older people, inequality in society as a whole will increase. It is substantiated that in the conditions of a demographic shift towards aging of the population there is a need to increase "economically active longevity. Achievement of such goals can be accomplished by accelerating medical progress and stimulating the introduction of new medical technologies aimed at "delaying aging", as well as "compression of the disease" and increasing of the life expectancy. The main challenges and opportunities for economic development are systematized, due to the growth of longevity and the aging of the population. It is highlighted macroeconomic, fiscal and social groups of such challenges and opportunities.

Г. В. Капленкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. І. Франка, м. Львів

ПРО ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СУКУПНИХ ОСОБИСТИХ СПОЖИВЧИХ ВИТРАТ

H. V. KaplenkoC. E. S., associate Professor of the Department of Economics and Management of the Faculty of Financial Management and Business of Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

ON SOME METHODICAL APPROACHES TO MODELLING TOTAL PERSONAL CONSUMPTION EXPENDITURES

Розглянуто найвідоміші з тих запропонованих у рамках дискусій щодо концепції державної економічної політики методичних підходів до моделювання сукупних особистих споживчих витрат, які відповідали точці зору монетаристів, що користь від великих економетричних моделей мала, і передбачали використання економетричних моделей у вигляді одного рівняння регресії. Розкрито основний зміст опублікованої в 1963 р. праці М. Фрідмана й Д. Мейзельмана, в якій були оприлюднені результати дослідження, що промовляли на користь уявлень представників монетаризму про державну економічну політику. Указано на найпереконливіші претензії до цієї праці з-поміж тих, які були висловлені в публікаціях Д. Хестера та А. Ендо й Ф. Модільяні. Привернуто також увагу до статті В. Пула й Е. Корнбліт, котрі отримали результати, що не дозволяють трактувати твердження кейнсіанців щодо державної економічної політики як суто умоглядні. Вказано на те, що актуальним є ширше залучення для ретроспективного, поточного та перспективного факторного аналізу сукупних особистих споживчих витрат тих дослідницьких засобів, які більшою мірою, ніж регресійні моделі, дозволяють брати до уваги
 
The most famous methodological approaches that were suggested in the framework of discussions on the concept of state economic policy to modelling aggregate personal consumption expenditures which corresponded to the point of view of monetarists that the benefits of a large econometric models were insufficient and they included the use of econometric models in the form of a single regression equation. The main content of the work published in 1963 by M. Friedman and D. Meiselmann in which the results of the research that spoke in favor of representations of monetarism representatives on the state economic policy theories were presented. The most convincing claims to this work among those expressed in the publications of D. Hester and A. Endo and F. Modigliani are specified here. Much attention is also drawn to the articles by V. Pula and E. Cornbilt who received results that were generally in contradiction with those published by M. Friedman and D. Meiselman in 1963, and do not allow to interpret the Keynesian’s theory as to the state economic policy as purely speculative ones. Speaks in favor of the view that it is more relevant to attract nowadays more for the retrospective, current and prospective factor analysis of the aggregate personal consumption costs of those research tools that are to a greater extent, than regression models, allow us to take into account the psychological, institutional and informational factors of these costs.

І. А. Корабліновакандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри управління проектами та системного аналізу, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, м. ОдесаН. М. Кульбацькамагістрант кафедри управління проектами та системного аналізу, Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова, м. Одеса

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІТ-РИНКУ УКРАЇНИ

I. A. KorablinovaCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Doctoral student at the department of project management and systems analysis, Odessa National Academy of Telecommunications named after A. S. PopovN. M. KulbatskaGraduate student at the department of project management and systems analysis, Odessa National Academy of Telecommunications named after A. S. Popov

ACTUAL PROBLEMS OF RESEARCH OF IT-MARKET OF UKRAINE

У статті обґрунтовано актуальність проведення системних досліджень ІТ-ринку України у теперішній час. Показано, що сьогодні через плутанину у поняттях «ІКТ-галузь», «ІТ-сфера», «ІТ-індустрія», «ІТ-ринок» часто існує невірне уявлення про стан та тенденції розвитку ІТ-ринку України. Визначені основні проблеми, які з’являються під час проведення аналізу ІТ-ринків. Зроблено уточнення у розумінні поняття ІТ-ринку України, розширено уявлення про його структуру, характер конкуренції та основні орієнтири ІТ-компаній. Показано, що не всі ІТ-компанії, які діють в Україні, формують вітчизняний ІТ-ринок. При цьому у фокусі конкуренції багатьох ІТ-компаній – не вітчизняні споживачі, а вітчизняні фахівці. Для аргументації наведених у статті теоретичних положень зроблені необхідні розрахунки на прикладі світових лідерів з програмного забезпечення Microsoft, Oracle, SAP, а також підготовлено інфографіку про діяльність компанії Luxoft Ukraine – складової міжнародної корпорації, яка використовує аутсорсингову бізнес-модель.
 
The article substantiates the relevance of the systematic research of the IT-market in Ukraine at present. It is shown that today, there is a confusion in the notions of «Infocommunication industry», «IT-sphere», «IT-industry», «IT-market», so there is a misconception about the state and trends of the IT-market development in Ukraine. The main problems were identified during the analysis of IT-markets. The clarification of the concept of IT-market of Ukraine was clarified, and the concept of its structure, nature of competition and the main guidelines of IT-companies were broadened. The article shows that not all IT-companies, operating in Ukraine, form the domestic IT-market. At the same time, in the focus of most IT-companies` competition is not domestic consumers, but national experts. In the article, the necessary calculations are made for argumentation of the theoretical positions on the example of world leaders from the software such as Microsoft, Oracle, SAP, and the infographics has been prepared about activities of Luxoft Ukraine which is a component of an international corporation that uses an outsourcing business model.

С. В. Волошинак. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий РігЛ. Д. Костаковаасистент, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий РігН. І. Логвиненкостудент, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

СВІТОВИЙ РИНОК НАФТОПРОДУКТІВ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

S. V. VoloshynаPhD in Economic sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, Krivyi RihL. D. KostakovaAssistant, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, Krivyi RihN. I. LogvynenkoStudent, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, Krivyi Rih

WORLD MARKET OIL PRODUCTS: TRENDS AND PROSPECTS FOR UKRAINE

У статті надано оцінку сучасної дії основних детермінант нафтового ринку (попиту, пропозиції, рівня цін). Проведено сегментацію ринку за найбільшими видобувачами нафти з поділом за рівнем конкурентної позиції країни та інтенсивністю її зміни. Визначені основні характеристики сучасного розвитку світового ринку нафтопродуктів, які мають об’єктивний і суб’єктивний характер. Надано прогнозні оцінки розвитку світового ринку нафтопродуктів. Охарактеризовано стан українського нафтового ринку, узагальнені ключові фактори його сучасного функціонування та їх відповідність факторам розвитку світового ринку нафтопродуктів. Діагностовані проблеми нинішнього етапу функціонування ринку нафтопродуктів в Україні, визначені їх витоки. Надані пропозиції щодо відродження в Україні нафтовидобувної і нафтопереробної галузей промисловості з оцінкою його мультиплікативного ефекту.

This article provides an assessment of the actions of the main determinants of oil market (demand, supply, prices). Conducted market segmentation for the largest oil producer with the division on the level of competitiveness of a country and the intensity of its changes. The basic characteristics of modern world market of oil products, which are objective and subjective. This forecast estimates the development of the world oil market. Characterized the state of the Ukrainian oil market, summarizes the key factors of its structure and their compliance with the factors in the development of the world oil market. Diagnosed the problems of the current phase of the oil products market in Ukraine and determined their origins. Provided proposals for the revival in Ukraine of petroleum industries and to assess its multiplier effect.

В. І. Волошинк. е. н, с. н. с., директор РФ НІСД у м. ЛьвовіР.-Д. А. Кучераспірант Національного інституту стратегічних досліджень

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ АПК УКРАЇНИ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ УМОВ

V. I. VoloshynCandidate of Economic Sciences, Senior Research Officer, director of RA NISS in LvivR.-D. A. KucherPostgraduate Student of National Institute for Strategic Studies

INCREASE IN DEGREE OF INVESTMENT ACTIVITY OF AGRARIAN AND INDYSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE BY IMPROVEMENT OF INFRASTRUCTURE CONDITIONS

Агропромисловий комплекс є однією з базових складових української економіки, розвиток якого базується на економіці сільського господарства регіону. Ефективний розвиток сільськогосподарських територій зумовлений впливом двох чинників: рівнем інвестиційної активності та розвинутістю інфраструктурних об’єктів.
У статті описані напрямки вдосконалення інфраструктурних умов агропромислового комплексу України.
 
The agro-industrial complex is one of basic components ukrainian economies which development is based on agricultural industry of regions. In modern conditions regional rural farms, as well as any other branch, feels urgent need for attraction of financial resources. Investments, with another functioning of infrastructure facilities are necessary for effective development of agricultural territories on the one hand.
The purpose of work consists in development of recommendations about improvement of infrastructure conditions of agro-industrial complex of the Ukraine.

О. О. Карпенкок. е. н., доцент, завідувач кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, КиївЄ. Л. Осиповаасистент кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

ЛОГІСТИЧНО-АУТСОРСИНГОВА ПЛАТФОРМА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ

O. O. KarpenkoPh.D., Associate Professor, Head Of Water Transport Management And Economics Department, State University of Infrastructure and Technology, KyivY. L. OsypovaAssistant Of Water Transport Management And Economics Department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

LOGISTIC AND OUTSOURCING PLATFORM AS THE BASIS OF THE REGIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM FORMATION

Проблема підвищення конкурентоспроможності транспорту України ставить завдання пошуку нових способів побудови єдиної транспортної системи, адекватної, з одного боку, потребам ринкової економіки, а з іншого - процесам глобалізації. Світові інтеграційні процеси спонукають до формування транспортно-логістичних систем у напрямках руху потоків транснаціональних вантажів і обумовлюють необхідність синтезу транспортно-логістичних систем. Формування логістично-аутсорсингових платформ, і як наслідок, транспортно-логістичних кластерів дозволить максимізувати прибуток і мінімізувати витрати всіх видів ресурсів кожного учасника процесу руху товарів.
У статті комплексно досліджено принципи формування регіональних транспортно-логістичних систем, обґрунтовано актуальність розвитку та необхідність впровадження логістично-аутсорсингових платформ, наведено рівні транспортно-логістичної системи, визначено доцільність формування та функціонування транспортно-логістичних кластерів.
Формування транспортно-логістичних кластерів на основі логістично-аутсорсингових платформ може стати ефективним інструментом підвищення конкурентоспроможності економіки регіонів та національної економіки України за рахунок мінімізації витрат у сфері транспорту і логістики.
 
The problem of increasing the competitiveness of the transport of Ukraine sets a task to find new ways of building single transport system that will be adequate to the requirements of market economy as well as to the globalization processes.
The global integration processes motivate to form transport and logistics systems in the directions of transnational goods flows, and determine the necessity of transport and logistics systems synthesis. The formation of logistic and outsourcing platforms, and as a result, transport and logistics clusters will allow to maximize the profit and minimize the costs of all resource categories of each participant of movement of goods.
In the article the principles of the formation of regional transport and logistics systems are explored, the urgency of development and the need to introduce logistic and outsourcing platforms are substantiated, levels of the transport and logistics system are presented, the expediency of the formation and functioning of transport and logistics clusters are determined.
The formation of transport and logistics clusters on the basis logistic and outsourcing platforms can be an effective tool to increase the Ukrainian regional economies and national economy competitiveness by minimizing costs on transport and logistics.

В. Є. Редькок. е. н., доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. ДніпроК. В. Пипкастудентка кафедри менеджменту та туристичного бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

V. Y. RedkoCandidate of Economic Science, Associate Professor of the Department of Management and Tourism Business Oles Honchar Dnipro National UniversityK. V. Pypkastudent of the of the Department of Management and Tourism Business Oles Honchar Dnipro National University

DEVELOPMENT OF MARKET MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

У статті зроблено спробу уточнення сутності маркетингового менеджменту як сучасної концепції управління. Проаналізовано місце маркетингового менеджменту в реалізації маркетингових концепцій підприємства, що дозволило визначити їх переваги та недоліки в системі управління підприємством. Особливу увагу приділено холістичному управлінню, що виступає сучасною концепцією маркетингового менеджменту.
 
The article attempts to clarify the essence of marketing management as a modern management concept. The place of marketing management in the implementation of marketing concepts of the enterprise was analyzed, which allowed to determine their advantages and disadvantages in the enterprise management system. Particular attention is paid to the holistic management, advocating the modern concept of marketing management.

А. А. Гребенніковак. е. н., доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

A. GrebennikovaPh.D in Economics, аssociate professor of department of economics of labour and social development National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

SOCIAL RESPONSIBILITY OF AGRARIAN BUSINESS IN UKRAINE

Розглянуто суть поняття корпоративна соціальна відповідальність. В загальному соціальна відповідальність – це політика підприємства, згідно з якою воно має враховувати інтереси суспільства, розуміти вплив власних дій та рішень на навколишнє середовище, споживачів, менеджерів, працівників, постачальників, партнерів та інших учасників бізнесу. Коротко кажучи, соціальна відповідальність – це врахування впливу поточних рішень на майбутні можливості. Окреслено найбільш суттєві конкурентні переваги успішно впровадженої аграрним підприємством соціальної відповідальності. Розглянуто основні сфери впровадження корпоративної соціальної відповідальності в агрохолдингах: розвиток громад, корпоративне управління, трудові відносини, охорона навколишнього середовища, якість продукції, управління постачальниками, прозорість. З’ясовано вплив активної соціальної політики компаній на розвиток прилеглих сільських територій.
 
The essence of the concept of corporate social responsibility is considered. In general, social responsibility is the policy of the enterprise, according to which it should take into account the public interests, to understand the impact of their own actions and decisions on the environment, consumers, managers, employees, suppliers, partners and other business participants. In short, social responsibility is to take into account the impact of current decisions on future opportunities. The most significant competitive advantages of successfully implemented by the agrarian enterprise of social responsibility are outlined. The main areas of implementation of corporate social responsibility in agroholdings are considered: community development, corporative management, labor relations, environmental protection, product quality, supplier management, transparency. The influence of active social policy of companies on the development of adjoining rural areas is revealed.

В. М. Хопчанк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії ТНЕУ, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

V. M. HopchanCandidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory of TNEU, Ternopil

THE PROBLEM OF METHODOLOGY FOR ANALYZING INVESTMENT DECISIONS AND DETERMINING THE CRITERIA FOR INVESTMENT EFFICIENCY

Стаття являє собою дослідження проблеми методології аналізу інвестиційних рішень та на їх основі визначення критеріїв ефективності інвестицій. Основою інвестиційної стратегії є цілі та обмеження діяльності фінансового інституту. Жодне завдання вибору найбільш ефективних інвестицій не може бути раціонально вирішене без попереднього чіткого формулювання цілі. У статті розкрито принципи прийняття інвестиційних рішень, які поділяють на дві категорії - активні й пасивні. Досліджено критерії вибору, обгрунтування і прийняття ефективного інвестиційного рішення. Складність обумовлюється в багатьох випадках, невизначеністю ситуації, ризиком втрати грошей, інфляційними процесами.
 
The article is a study of the problem of the methodology of investment decision analysis and on the basis of determining the criteria of investment efficiency. The basis of the investment strategy is the goals and limitations of the financial institution. No task of choosing the most effective investments can not be rationally solved without the prior clear statement of the goal. In the article the principles of making investment decisions are divided, which are divided into two categories - active and passive. The criteria for choosing, substantiating and making an effective investment decision are investigated. The complexity is due in many cases, the uncertainty of the situation, the risk of losing money, inflationary processes.

Т. О. Королюкк. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївІ. С. Чащинастудентка IV курсу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МОДЕРНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

T. KoroliukPhD, Associate Professor, Associate Professor of the department of Macroeconomics and State Governance SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», KyivI. ChashchynaIV course student SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

MODERNIZATION OF THE SOCIAL CONTRACT IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

У статті обґрунтовано необхідність модернізації суспільного договору в Україні як інструмента ефективної взаємодії державної влади та громадськості, зважаючи на сучасні виклики та загрози національній безпеці, необхідність оптимізації суспільних благ, євроінтеграційний вектор розвитку та утвердження цінностей громадянського суспільства. Здійснено аналіз теорії суспільного договору та визначено чинники, що вплинули на її формування. Розглянуто підходи до трактування суті суспільного договору, визначено умови утвердження принципів правової держави та громадянського суспільства, окреслено межі відповідальності влади, бізнесу та громадянського суспільства на шляху успішної реалізації Стратегії сталого розвитку України. На прикладі Ісландії проаналізовано досвід створення конституційних засад розвитку і прямої участі суспільства в цьому процесі. Акцентовано, що оновлений суспільний договір повинен спрямовуватись на забезпечення національної безпеки, зміцнення державності, сталий розвиток та розкриття людського потенціалу.
 
The article substantiates the necessity of improving the social contract in Ukraine as an instrument of effective interaction of state authorities and the public due to modern threats of Ukrainian independence and national security, European Integration process, obligatoriness of the social needs’ optimization and establishment values of civil society. Article includes information about social contract theory and factors that have influenced on its forming. Approaches of social contract interpretation and the main conditions of establishment principles of legal power and society were considered in the article. Outlined the limits of responsibility of the authorities, business and civil society on the way of successful implementation of the Strategy of Sustainable Development of Ukraine. On the example of Iceland experience of creation of the constitutional bases of development and direct participation of society in this process is analysed. It is emphasized that the renewed social contract should be aimed at ensuring national security, strengthening statehood, sustainable development and disclosure of human potential.

О. Є. Бурцевак. е. н., доцент кафедри ОФЕБ ДВНЗ «ДонНТУ»О. О. Власовстудент групи ОПДм-17 ДВНЗ «ДонНТУ»

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ КРАЇН ЄС

Olena BurtsevaPhD in Economics, Donetsk National Technical University docent of the dpt. of Accounting Finance and Economic SecurityOleksandr Vlasovstudent of Donetsk National Technical University

COMPARATIVE ANALYSIS OF TAX SYSTEMS OF THE EU COUNTRIES

У статті розглянуто тенденції розвитку податкових систем у європейських країнах; виділено особливості оподаткування; узагальнено позитивні риси розвитку закордонних податкових систем і наведено ті, що можуть бути корисними при внесенні змін у фіскальну систему України.
 
In the article the tendencies of development of tax systems in the European countries are considered; feature of taxation; general positive features of the development of foreign tax systems are presented, and those that may be useful in making changes to the fiscal system of Ukraine are given.

І. О. Клоповк. е. н., доцент, науковий співробітник НДС, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорсь

КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

I. O. KlopovPhD (Economics), docent, scientific employee, Donbas State Engineering Academy

CONCEPT OF GOVERNMENT REGULATION OF RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT

У статті здійснено теоретичне обґрунтування проблеми розвитку відновлювальних джерел енергії, доведено необхідність наукових та практичних розробок системи державного регулювання розвитку відновлювальної енергетики (ВЕ) України. Запропонована концепція державного регулювання відновлювальної енергетики України, яка заснована на чотирьох напрямках розвитку, а саме: стратегія розвитку ВЕ, стимулювання розвитку ВЕ, розвиток науково-технічного потенціалу ВЕ, інформаційне забезпечення розвитку ВЕ. Стратегія розвитку включає основні цілі, програми. Передбачає створення системи ефективного державного планування розвитку відновлювальної енергетики. Стимулювання розвитку
запропоновано розглядати в площині таких складових: інвестиційно-приваблива політика, система торгових та податкових пільг, державне фінансування, пільгове кредитування. Науково-технічний потенціал розвитку відновлювальної енергетики базується на створені проектно-вишукувальної бази, підготовці професійних кадрів, організації системи навчально-випробувальних полігонів. Інформаційне забезпечення розвитку ВЕ передбачає інформування громадськості, керівників різного рівня про переваги провадження відновлювальних джерел енергії.
 
The article gives a theoretical substantiation of the problem of the development of renewable energy sources, proved the necessity of scientific and practical developments of the state regulation system for the development of renewable energy in Ukraine. The concept of state regulation of renewable energy of Ukraine is proposed, which is based on four directions of development, namely: the strategy of development of renewable energy, stimulation of renewable energy development, development of scientific and technical potential of renewable energy, information provision of renewable energy development. Development strategy includes the main goals, programs. Provides creation of a system of effective state planning for the development of renewable energy. The promotion of development is proposed to be considered in the plane of such components: investment-attractive policy, system of trade and tax privileges, state financing, preferential lending. The scientific and technical potential of renewable energy development is based on the creation of a design and research base, training of professional personnel, and the organization of a system of training and testing polygons. Informational support for renewable energy development involves informing the public and managers of different levels about the benefits of renewable energy sources.

К. Є. Мойсеєнкоканд. екон. наук, старший науковий співробітник НДС, Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ)

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ ЗА УМОВ ПОСТ-КОНФЛІКТНОГО ВІДНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

K. E. MoyseienkoSenior Research Fellow Donbas State Engeneering Academy (Kramatorsk)

THE PRINCIPLES OF PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF POST-CONFLICT RECOVERY OF NATIONAL ECONOMY

В статті з метою концептуалізації принципів управління публічними фінансами в ході функціонування національної економіки за умов конфлікту та пост-конфліктного відновлення наведено авторське тлумачення принципів належного врядування ООН та Ради Європи в прикладенні до публічних фінансів, здійснено аналіз відповідності принципів функціонування бюджетної системи України цим принципам, визначено обмеження їх реалізації за умов конфлікту та пост-конфліктного відновлення. Обґрунтовано, що низка структурних та процедурних принципів, серед яких принципи бюджетної єдності, повноти та субсидіарності порушуються, в той же час підвищується значущість принципів цільового характеру та обачності підвищується, а можливість реалізації принципів прозорості, результативності, збалансованості та ін. є ситуативно обумовленою.
 
In the article with the purpose of conceptualization of the principles of management of public finance during functioning of national economy in the conditions of the conflict and post-conflict recovery the author's vision of the principles of good governance of the UN and Council of Europe is given as well as compliance of the principles of functioning of the budgetary system of Ukraine to the specified provisions is analyzed, restrictions of their realization in the conditions of the conflict and post-conflict restoration are described. It is proved also that a number of the structural and procedural principles among which the principles of the budgetary unity, completeness and subsidiarity, is broken; at the same time the importance of the principles of special-purpose character and prudence increases, and a possibility of realization of the principles of transparency, effectiveness, balancing, etc. is caused by a situation.

Н. О. Шурак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий РігО. В. Смірновмагістрант кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий Ріг

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ МІСЦЕВИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ У КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Natalia o. ShuraCandidate of Sciences (Economic), Associate Professor of account, taxation, public management and administration department Shee «Kryvyi Rih national university», Kryvyi RihOleksiy V. Smirnovmaster of account, taxation, public management and administration department Shee «Kryvyi Rih national university», Kryvyi Rih

EFFECTIVENESS OF DECISION-MAKING APPLICATION MECHANISMS` INVESTIGATION BY LOCAL ADMINISTRATIONS IN THE CONTEXT OF PUBLIC ADMINISTRATION

В статті на основі систематизації наявного матеріалу про результати діяльності системи публічної адміністрації Криворізької міської ради оцінено ефективність механізму прийняття публічних рішень даною адміністрацією. Наголошено, що основою прийняття рішень місцевими адміністраціями є наявність стратегічного плану дій, з якого випливають більш дрібні цілі, які стають передумовою прийняття рішень. Охарактеризовано послідовність прийняття рішень по формуванню стратегічного плану розвитку міста. Наведено та охарактеризовано етапи процесу розробки стратегічного плану розвитку міста. Досліджено структуру стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу. Визначено роль топ-менеджменту великих підприємств міста у механізмі прийняття рішень місцевими адміністраціями. Визначено ефективність прийняття рішень місцевими адміністраціями на основі економічних показників розвитку міста за останні три роки. Зроблено висновок про невикористані можливості розвитку міста та необхідність активізації його інвестиційної активності. Охарактеризовано інвестиційну програму розвитку міста Кривого Рогу. Наведено напрями впливу інвестиційної програми на ефективність прийняття публічних рішень.
 
In the article on the basis of systematization of present material about the results of activity of the system of public administration by Kryvyi Rih town advice efficiency of mechanism of acceptance of public decisions is appraised by this administration. It is marked that by basis of making decision local administrations is a presence of actions strategic plan, which more shallow aims which become pre-condition of making decision swim out from. The sequence of making decision is described on of development strategic plan forming of city. The stages over of development strategic plan forming of city process are brought and described. The structure of development strategic plan forming of city the Crooked Horn is investigational. A role is certain top-management of city` large enterprises in the mechanism of making decision by local administrations. Efficiency of making decision is certain by local administrations on the basis of economic indicators of city development for the last three years. Drawn conclusion about untapped possibilities of city development and necessity for activation of him investment activity. The investment program of city development of the Crooked Horn is described. Directions of influence of the investment program are brought around to efficiency of public decisions acceptance.

Л. В. Костюченкокандидат економічних наук, доцент., доцент кафедри «Менеджмент залізничного транспорту», Державного університету інфраструктури і технологій, м. КиївЄ. В. Козловськиймагістр Державного університету інфраструктури і технологій, м. Київ

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ

L. V. KostiuchenkoAssociate Professor of the Department of Railway Transport Management, State University of Infrastructure and TechnologyE. V. KozlovskyMaster of State University of Infrastructure and Technology

CIVIL THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE MANAGEMENT MECHANISM

У статті досліджено державне управління як складову політичного управління та як практичну діяльність відповідних державних органів щодо визначення основних напрямів розвитку і забезпечення реального функціонування усіх елементів інституту державної служби. Державне управління також розглядається як складова політичного управління – процес реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. А також як діяльність державних органів виконавчої влади, яка полягає в організації виконання законів і нормативно-правових актів, здійсненні розпорядження ресурсами загальнодержавної власності, з метою комплексного соціально-економічного розвитку, та забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах життя.
Запропоновано об’єктивне трактування поняття «механізм управління державною службою» та визначено його ключові компоненти для державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні з урахуванням нинішніх нестабільних умов. Доведено, що ефективність управління ДСНС в умовах соціально-політичної нестабільності потребує ще більшої уваги з боку керівників відповідних владних структур. Виділено головні компоненти механізму управління даною службою в Україні за нинішніх нестабільних умов.
 
The article examines state governance as a component of political governance. The state administration is also explored as the practical activity of the relevant state bodies in defining the main directions of development and ensuring the real functioning of all elements of the civil service institute. Public administration is considered as a component of political governance - the process of implementing state executive power as a means of functioning of any social community. As well as the activity of state bodies of executive power, which consists in the organization of the implementation of laws and regulations and in national property resource`s management, with a view to comprehensive socio-economic development, as well as ensuring the implementation of state policy in the relevant spheres of life.
The objective interpretation of the concept of "mechanism of management of the civil service". It has been proved that the effectiveness of State Emergency Service of Ukraine management in conditions of socio-political instability requires even more attention from the leaders of the relevant authorities. The main components of the management of this service are identified in the current unstable conditions.

О. С. Кириченкокандидат економічних наук, доцент кафедри управлінських технологій, Університет економіки та права «КРОК»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

O. KirichenkoPh.D., Associate Professor of management of technology «KROK» University

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE FUNCTIONING OF THE INNOVATION OF INDUSTRIAL CLUSTERS AS A BASIS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENSURE THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

У статті досліджено питання концептуальних засад функціонування інноваційних промислових кластерів  як основи сучасного економічного розвитку та забезпечення економічної безпеки держави.  Розглянуто сутність, та основні ознаки інноваційного промислового кластеру. Визначено, що основними засадами створення   інноваційних промислових кластерів є: інновації та інноваційний розвиток, кооперація між підприємствами в межах галузі, консолідація ресурсів, інтеграція на зовнішні економічні ринки, концентрація виробничих потужностей, спеціалізація підприємств та поділ праці, зростання конкурентоспроможності продукції, оптимізація виробничих управлінських та збутових бізнес-процесів в межах кластеру. Досліджено основні фактори появи та розвитку інноваційних промислових кластерів саме : адміністративно-інституційні, науково-технічні та виробничі фактори. Встановлено, що, реалізація кластерних ініціатив та формування інноваційних промислових кластерів призводить до появи певного економічного, науково-технічного та соціального ефекту: зростання ефективності фінансово –господарської діяльності підприємств учасників кластеру, зростання ефективності інноваційної діяльності та зростання соціально-економічного життя регіону.
 
This article investigated conceptual principles of functioning of innovative industrial clusters as a basis of modern economic development and ensure the economic security of the State. Essence, the development of theoretical and conceptual concepts and main features of the innovation of industrial cluster.
Determined that the main principles of creation of innovative industrial clusters are: innovation and innovative development, cooperation between enterprises within the sector, the consolidation of resources, integration of external economic markets, the concentration of production capacity, specialization and Division of labor, the growth of competitiveness of products, optimization of production management and marketing business processes within the cluster. Main factors investigated the appearance and development of innovative industrial clusters: administrative and institutional, scientific-technical and production factors. Found that the implementation of cluster initiatives and the development of innovative industrial clusters to certain economic, scientific-technical and social effect: increase the effectiveness of financial-economic activities enterprises cluster participants, increase the efficiency of the innovation and growth of socio-economic life of the region.

Z. P. DvulitPhD Economics, PhD of the Department «Management of railway transport», State University of Infrastructure and Technology, KyivL. V. KostiuchenkoPhD Economics, PhD of the Department «Management of railway transport», State University of Infrastructure and Technology, KyivT. V. KovtunMaster’s degree in «Management of Foreign Economic Activity», State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

ESTIMATION OF EXPORT-IMPORT AND TRANSIT POTENTIAL OF RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE AND OTHER MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION FOR COOPERATION OF RAILWAYS (OSJD)

З. П. Двулітк. е. н., доцент, доцент кафедри «Менеджмент залізничного транспорту», Державний університет інфраструктури та технологійЛ. В. Костюченкок. е. н., доцент, доцент кафедри «Менеджмент залізничного транспорту», Державний університет інфраструктури та технологійТ. В. Ковтунмагістр за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», Державний університет інфраструктури та технологій

ОЦІНКА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОГО ТА ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА ЗАЛІЗНИЧНИХ ДОРІГ (ОСЗД)

The article is devoted to the estimation of export-import and transit potential of railway transport. The dynamics and structure of the cargoes export, import and transit volumes are analyzed. The estimation of export-import and transit potential of freight transport by railways of Ukraine and other OSJD member states is conducted.
The application of SWOT analysis of strengths and weaknesses made it possible to identify the potential threats and possibilities of Ukraine's railway transport in the sphere of export-import and transit transportation.
To assess the export-import and transit potential, one of the methods of multidimensional average - taxonomic level of system development was applied. The main indicators that affect the development of export-import and transit potential, in particular: customs, infrastructure, international shipments, logistics, quality and competence, tracking and tracing, timeliness, rail transport export, rail import, transit by rail, openness of the economy, share of rail transport services imports, direct investments was identify to calculate taxonomic indicators of the level of development of the system of export-import and transit transportation by rail. As a result, this made it possible to rate of OSJD member states for export-import and transit transportation.
 
Стаття присвячена оцінці експортно-імпортного та транзитного потенціалу залізничного транспорту. Проаналізовано динаміку та структуру обсягів експортних, імпортних і транзитних вантажопотоків. Проведено оцінку експортно-імпортного та транзитного потенціалу вантажних перевезень залізничним транспортом України та інших країн-членів ОСЗД.
Застосування SWOT-аналізу сильних та слабких сторін дало змогу визначити потенційні загрози та можливості залізничного транспорту України в сфері експортно-імпортних та транзитних перевезень.
Для оцінки експортно-імпортного та транзитного потенціалу було застосовано один з методів багатомірної середньої – таксономічного рівня розвитку системи. Запропоновано основні показники, що впливають на розвиток експортно-імпортного та транзитного потенціалу, зокрема: ефективність митних та прикордонних процедур очищення вантажів, інфраструктура, міжнародні перевезення, якість обслуговування логістичної інфраструктури, відслідковування руху вантажів за маршрутами перевезень, своєчасність доставки вантажів, експорт залізничним транспортом, імпорт залізничним транспортом, транзит залізничним транспортом, відкритість економіки, частка експорту послуг залізничного транспорту, частка імпорту послуг залізничного транспорту, прямі інвестиції для розрахунку таксономічних показників рівня розвитку системи експортно-імпортних та транзитних перевезень залізничним транспортом. Відтак, це дало змогу скласти рейтинг країн-членів ОСЗД щодо експортно-імпортних та транзитних перевезень.

В. А. Шойкок. і. н., доцент, заступник начальника Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

V. A. ShoykoPh.D. in History, Associate Professor, Deputy Head, Ukrainian Research Institute of Civil Protection

STATE REGULATION OF FOOD SECURITY IN THE CONTEXT OF INTEGRATION OF UKRAINE TO THE EU AND PROMOTING IT SUSTAINABLE DEVELOPMENT

У статті досліджено цілі державного регулювання продовольчої безпеки в контексті інтеграції України до досвіду зарубіжних країн. Охарактеризовано фактори стратегії розвитку продовольчого господарства. Систематизовано заходи державної підтримки продовольчого сектора відповідно до досвіду зарубіжних країн через механізм субсидування. Виділено головні риси механізму регулювання ринків у ЄС. Проаналізовано різні способи і методи державної підтримки продовольчої безпеки шляхом регулювання цін, попиту і пропозиції, встановлюючи залежно від ситуації в країні.
 
The article analyzes the objectives of state regulation of food security in the context of Ukraine's integration into the experience of foreign countries. Characterized by the factors of the development strategy of the food economy. Measures of state support of the food sector are systematized in accordance with the experience of foreign countries through the mechanism of subsidization. The main features of the EU market regulation mechanism are highlighted. Different methods and methods of state support of food safety by the regulation of prices, demand and supply are determined, depending on the situation in the country.

В. В. Даценкок. е. н., доцент кафедри фінансів, Університету митної справи та фінансів

МИТНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

V. V. Dacenkok. e. n ., Associate Professor of Finance University of customs and finance

CUSTOMS SAFETY AS A COMPOSITION OF ECONOMIC SAFETY OF THE STATE

У статті розкрито поняття митної безпеки як складової економічної безпеки держави. Визначено мету митної безпеки як досягнення рівня ефективності та надійності митної системи завдяки продуктивному функціонуванню митних органів. Окреслено індикатори, що впливають на фіскальну ефективність митної безпеки держави. Проаналізовано заходи, направлені на забезпечення митної безпеки у сфері митної політики.
 
The article describes the concept of customs security as a component of economic security of the state. The purpose of customs security as the achievement of the level of efficiency and reliability of the customs system due to the efficient functioning of customs authorities is determined. The indicators that influence the fiscal efficiency of state security are outlined. The measures aimed at ensuring customs security in the field of customs policy are analyzed.

C. І. Сергійчукк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ПАКЕТ: СУТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

S. I. Sergiychuk

PROBLEMS OF LABOR PRODUCTIVITY MANAGEMENT IN CONDITIONS OF STRENGTHENING INTEGRATION PROCESSES

Розкрито сутність компенсаційного пакету та його основні елементи з урахування некомпенсаційних винагород. Виявлені основні проблеми ефективного застосування компенсаційних пакетів на підприємствах промисловості України. Визначено сучасні вимоги до формування оптимального компенсаційного пакету для підвищення мотивації високопродуктивної праці.
 
The essence of the compensation package and its main elements in consideration of non-compensation rewards are revealed. The main problems of effective use of compensating packages at the enterprises of the Ukrainian industry are revealed. The modern requirements for the formation of an optimal compensation package for increasing the motivation of highly productive labor are determined.

М. В. Петченкок. е. н., доцент кафедри обліку і фінансів, Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, м. Кременчук

ВПЛИВ СУКУПНОСТІ ВАЖЕЛІВ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РІСТ КРАЇНИ ЧЕРЕЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕТАПІВ

M. V. Petchenkothe candidate of еconomics sciences, the docent of Accounting and Finance, Kremenchuk National University named after M. Ostrogradsky, Kremenchuk

THE TOTAL INFLUENCE LEVERS OF FISCAL POLICY ON THE COUNTRY ECONOMIC GROWTH THROUGH IT`S PHASES

В роботі проведене дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо визначення впливу фіскальної політики на економічний ріст держави. Особливу увагу приділено етапізації фіскальної політики України. Запропоновано проводити етапізацію фіскальної політики за трьома основними показниками: податкові надходження бюджету, видатки бюджету, державний борг. Визначені недоліки фіскальної політики на сучасному етапі, акцентуючи увагу на недоліках податкової та бюджетної політики. Розглянуті шляхи удосконалення податкової та бюджетної систем. Враховуючи курс на євроінтеграцію країни запропоновані заходи щодо регулювання податкової політики і політики бюджетних видатків та підхід що закладе фундамент для подальшого економічного росту, створення фінансової бази для погашення державного боргу і зниженню його рівня до прийнятних значень.
 
In the work it was conducted research of domestic and foreign experience relatively the determining the impact of fiscal policy on the economic growing. Particular attention it was paid to the phasing of fiscal policy in Ukraine. It was suggested the phasing of fiscal policy in three main indicators: tax revenues, budget expenditures, government debt. There were identified the deficiencies of fiscal policy at the present phase, focusing an attention on tax and budget policy flaws. In the work were considered the ways of improvement of tax and budgetary systems. Considering the European integration country`s course, there were proposed the measures settlement of tax policy and budget expenditures policy and the approach that would lay the foundation for further economic growth and create the financial base for repayment of governmental debt and reduce its level to acceptable values.

М. П. Хмарак. е. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ

КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ПРОЯВУ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН СВІТУ

M. KhmaraCandidate of Science (Economics), Associate Professor of the International Business Department, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

CLUSTER POLICY AS A FACTOR OF INDUSTRIAL SECURITY MANIFESTATION IN THE WORLD COUNTRIES

Стаття присвячена проблемі забезпечення промислової безпеки країн світу. Обґрунтовано, що у теперішній час регулювати рівень національної промислової безпеки, рівень економічної безпеки, інноваційний розвиток на основі залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій та створення вартості на території країн у межах міжнародних ланцюгів вартості не представляється можливим у межах існуючої політики промислового розвитку та кластерної політики, які розроблені у країнах світу. Запропоновано розробку кластерної політики спрямовану на забезпечення необхідного рівня промислової безпеки в епоху тотальної економічної диджитізації та розгалуженої мережі інформаційно-комунікаційних потоків, замість політики національного промислового розвитку, спрямованої на державну підтримку пріоритетних секторів виробництва. Доведено, що кластерна політика, яку інтегровано у існуючу національну політику промислового розвитку, повинна ґрунтуватися на двох принципах: принципі агентного проектування промислових високотехнологічних кластерів та принципі дотримання соціально-економічних інтересів усіх економічних агентів – стейкхолдерів кластерної політики та учасників як внутрішнього, так і зовнішнього середовища кластерів. Ці принципи складатимуть основу кластерної політики для забезпечення національної промислової безпеки країни.

The article deals with the issue of providing world countries’ industrial security. The investigation proves that current regulation of national industrial security level as well as the level of economic security and innovative development underpinned by attracted national and foreign investments as well as market value creation within national parts of global value chains is impossible due to the current policies of industrial development and cluster formation to have been elaborated in the world countries. The research results in the idea of cluster policy elaboration with a view to providing necessary level of industrial security in the epoch of total economic digitization and widespread network of communication channels instead of national policy of industrial development aimed at public encouragement of prioritized industrial sectors. The article argues that cluster policy integrated into the current policy of national industrial development is to be built on two main principles: the principle of agent-based design of industrial and technology intensive clusters and the principle of respecting social and economic interests of all economic agents who are stakeholders of cluster policy and in parallel participants of all internal and external cluster processes. These principles would establish the cluster policy base for providing country’s industrial security.

С. В. Кудлаєнкок. е. н., здобувач наук. ступ. д. е. н., Хмельницький національний університет

ОСНОВНІ КОНЦЕПТИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

S. V. KudlaienkoPh.D. in Economics, аpplicant, Khmelnitskyi National University

THE STATE SOCIAL POLICY KEY CONCEPTS IN TRANSFORMATIONAL ECONOMY

С. В. Кудлаенко

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Стаття присвячена дослідженню основних концептів соціальної політики держави в умовах трансформаційної економіки. Зокрема, досліджено сучасні вітчизняні та зарубіжні наукові підходи до визначення концептуальних засад державної соціальної політики. Обґрунтована необхідність базування новітньої соціальної політики на концепції всебічного розвитку особистості для того, аби вона стимулювала індивідів розвиватися, вдосконалюватися, розширювати межі своєї активності.
 
The article investigates the basic social policy concepts in terms of transformational economy. In particular, analyzed modern domestic and foreign scientific approaches to the state social policy conceptual foundations. Substantiated the need to base a modern social policy on the concept of a comprehensive personality development for stimulating individuals to evolve, to improve, to expand the boundaries of their activity.
 
Статья посвящена исследованию основных концептов социальной политики государства в условиях трансформационной экономики. В частности, исследованы современные отечественные и зарубежные научные подходы к определению концептуальных основ государственной социальной политики. Обоснована необходимость основания новейшей социальной политики на концепции всестороннего развития личности для того, чтобы она стимулировала индивидов развиваться, совершенствоваться, расширять границы своей активности.

В. А. Панченкокандидат економічних наук, заступник директораВНЗ Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П. Сая

МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ КАДРОВОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА

V. A. PanchenkoCandidate of Science (Economics), Deputy Director,M.P. Sai Kirovograd Cooperative College of Economics and Law

THE ASSESSING MECHANISM OF THE PERSONNEL ENTERPRISE INTERDEPENDENCE

Удосконалений підхід щодо оцінювання взаємозалежності кадрового складу підприємства на основі побудованих кореляційних матриць із застосуванням статистичного аналізу та графовою інтерпретацією отриманих результатів.
Побудована множина графів для виявлення та наочної демонстрації всіх можливих напрямків відношень між підрозділами підприємства, розраховані хроматичне число, радіус та діаметр графу.
Розраховані двовимірні бінарні матриці кореляційної щільності для перевірки залежності одного відділу до іншого у межах одного підприємства.

The approach to assessing the interdependence of the personnel at the enterprise on the basis of the constructed correlation matrices using statistical analysis and graph interpretation of the results is improved.
A set of graphs were built to identify and demonstrate all possible directions of relations between departments of the enterprise, the chromatic number, radius and diameter of the graph were calculated.
Two-dimensional binary correlation density matrix to test the dependence of one department to another within the same enterprise is calculated.
The complex indicator of ID-profiles of the company personnel structure is calculated using the indicative-geometric method, the coefficients of taking into account the interests of the participants of internal and external business processes are determined by components of the structure and dynamics of personnel.
The purpose of the work is to develop a mechanism for identifying and assessing the interdependence of the staffing, which will enable to prevent the occurrence of vulnerabilities in the personnel security system.
This study to assess the interdependence of staffing of business units is recommended as an element of financial monitoring, for example, in order to identify hidden corrupt schemes for money laundering or to identify hidden schemes for lending employees one another. This is the practical value of the work.
The scientific novelty of the work is an improved mechanism of evaluation of the interdependence of personnel with the correlation analysis usage and graph interpretation models, which will enable its introduction into the system of prior detection of vulnerabilities of the personnel security system of the enterprise.
The prospect of the study is the development of an automated personnel management system at the enterprise with a module for assessing the interdependence of staffing units.

Л. О. Згалат-Лозинськадоцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці,ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

L. O. Zhgalat-LozynskaAssociate Professor, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor in the Department of Personnel Management and Labor Economics at the Private Joint Stock Company Higher Educational Institution "Interregional Academy of Personnel Management"

METHODS OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE MANAGERIAL STAFF DEVELOPMENT AT THE ENTERPRISE

Розглядаються теоретико-методологічні підходи до оцінки ефективності розвитку управлінського персоналу підприємства. Визначено систему показників та основні фактори підвищення ефективності розвитку управлінського персоналу підприємства. Показано, що для визначення напрямів удосконалення розвитку управлінського персоналу на конкретному підприємстві доцільним є багатосторонній підхід, який би створював передумови для ефективної управлінської діяльності з позиції економічної, організаційної та соціальної ефективності. Доведено необхідність безперервного підвищення якості кадрового потенціалу, забезпечення його відповідності світовому рівню науково-технічного розвитку, що забезпечить потреби сучасного підприємства у висококваліфікованих кадрах, досвідчених, компетентних управлінцях з інноваційним мисленням, здатних до прийняття відповідальних управлінських рішень. Визначено, що розвиток професійно значущих якостей має бути відправною точкою для самоідентифікації особистості як майбутнього керівника, а також базисом діагностики якостей, які необхідно розвивати.

Presented research devoted to continuous improvement of the quality of human resources, ensuring its compliance with the world level of scientific and technical development. Modern approaches to the development of management personnel based on certain tendencies characterized by a man-centered approach to the development of personnel as a set of organizational and managerial measures for personnel training, business career planning, career development, staffing, personnel adaptation and formation conditions for self-improvement, increase of professional level of employees in accordance with the strategy of enterprise development. We propose a multilateral approach that would create the prerequisites for effective management from the point of view of economic, organizational and social efficiency. The basic of this concept is the requirement to create conditions for self-development of personal, professional and business qualities of managers, their activation through levers of motivation, personnel policy. In this case development of personnel cold be determines through estimation of the individual components development: on the first place its professional development, career management and the formation of a personnel reserve, as well as the development of professionally significant qualities.
To determine the economic efficiency of the professional development of personnel management in the organization the method of the control group was used. The method based on the comparison of the value of specific indicators of the labor activity of the subordinate staff of employees for the previous and next periods after the implementation of the management personnel development periods.
The development of skills, abilities in management activities should be meaningful, planned and conducted under the control of experienced managers. I presented paper proposed methodological basis for research and development of the directions of human capital of managerial personnel activation which influenced on achievement in the long run economical benefits and commercial success for the enterprise.

Svetlana DrobyazkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Professor Department of Accounting and General Economic Disciplines,Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

FORMATION OF METHODOLOGICAL PLATFORM FOR EVALUATION OF ECONOMIC SAFETY OF ENTERPRISES

С. І. Дробязкокандидат економічних наук, доцент,професор кафедри обліку та загальноекономічних дисциплінВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

The study of the basic approaches to assessment of the level of economic security of enterprises suggests that each of the methods discussed in the paper has certain limitations in the use, and therefore does not allow to fully and accurately determine the existing situation. Indicative and resource-based approaches to assessment of the level of economic security have become the most widespread. In this case, the assessment of economic security is reduced to the assessment of the quality of enterprises by comparing the value of the indicators achieved to a certain fixed point of time with the values of previous moments or critical ones. However, it should be noted that there is currently no single unified approach to determination of the limits of economic security indicators. The level of effectiveness of each particular mathematical method (model) shall be determined by the extent to which the totality of observational phenomena recorded in the relationships with the hypotheses operationalizing their relationships meets the criteria of completeness, compactness, consistency and explicitness. Analysis of existing complex systems and research of new ones, including security systems, has shown that ensuring their systemic stability and harmony is achieved through the correlation between the main indicators based on the principle (or rule) of the "golden section". Methods of the theory of fuzzy sets, which, as well as the method of expert estimates, serve to describe the quantitative and qualitative characteristics of the processes studied. In particular, it is advisable to use an approach based on the theory of fuzzy sets in situations where experts can not draw conclusions about the level of indicators. The application of this method to the assessment of the economic security of enterprises also requires further development and scientific substantiation.

Дослідження основних підходів до оцінки рівня економічної безпеки підприємств дозволяє стверджувати, що кожна із розглянутих у статті методик має певні обмеження у використанні, а тому не дає можливості повно і точно визначити існуюче становище. Найбільшого поширення набули індикаторний та ресурсно-функціональний підходи до оцінки рівня економічної безпеки. При цьому, оцінювання економічної безпеки зводиться до оцінки якості діяльності підприємств на основі порівняння значення показників, досягнутих до деякого фіксованого моменту часу зі значеннями попередніх моментів або критичних. Однак необхідно зазначити, що нині відсутній єдиний уніфікований підхід до визначення граничних значень індикаторів економічної безпеки. Рівень ефективності кожного конкретного математичного методу (моделі) визначається тим, наскільки сукупність спостережних явищ, зафіксованої у взаємозв’язках з операціоналізуючими їх відношення гіпотезами, відповідає критеріям повноти, компактності, несуперечливості та експліцитності. Аналіз існуючих і дослідження нових складних систем, у т.ч. й систем безпеки, засвідчив, що забезпечення їх системної стійкості та гармонії досягається за допомогою співвідношення між основними показниками, заснованими на принципі (або правилі) «золотого перетину». Методи теорії нечітких множин, які, як і метод експертних оцінок, слугують для опису кількісних і якісних характеристик досліджуваних процесів. Зокрема, доцільно використовувати підхід, заснований на теорії нечітких множин, у ситуаціях, коли експерти не можуть зробити висновки про рівень показників. Застосування даного методу до оцінки економічної безпеки підприємств також вимагає подальшої розробки та наукового обґрунтування.

О. М. Кононенкомолодший науковий співробітник, Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”, м. Київ

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

О. M. KononenkoJunior Research Fellow, National Science Center “Institute of Agrarian Economics”, Kyiv

ECONOMIC REGULATION OF LAND RELATIONS IN AGRICULTURE

Мета. Визначити сутність та основні механізми економічного регулювання земельних відносин в умовах сучасного розвитку аграрного сектора України. Методи. Аналітичний, статистико-економічний, порівняльного аналізу, розрахунковий. Результати. Проведено аналіз найбільш вагомих механізмів економічного регулювання земельних відносин в ринкових умовах господарювання: нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь та оренди земель. Визначено їх вагомість в аграрному секторі економіки країни, недоліки та необхідність удосконалення. Висновки. Визначення показників нормативної грошової оцінки земель за новим методичним підходом дасть можливість точніше оцінити земельні ділянки, об’єктивно визначити орендну плату за земельні паї, удосконалити нормативну базу щодо оподаткування кращих і гірших земель тощо.
Щодо регулювання орендних земельних відносин, необхідно удосконалювати нормативно-правову базу, розробити механізми відповідальності за недотримання сторонами орендних угод та підвищення розміру орендної плати за землю в залежності від покращення економічного стану в підприємствах орендарів; захисту і гарантування прав селян-орендодавців з питань збереження та раціонального використання орендованих земель.
 
Goal. Identify the essence and the main mechanisms of economic regulation of land relations in the current development of the agricultural sector of Ukraine. Methods. Analytical, statistical-economic, comparative analysis, computational. Results. The analysis of the most significant mechanisms of economic regulation of land relations in market conditions of management: the normative monetary assessment of agricultural lands and land leases. Their importance in the agrarian sector of the country's economy, shortcomings and the need for improvement are determined. Conclusions. The definition of indicators of the normative monetary assessment of lands under the new methodological approach will provide an opportunity to more accurately assess land plots, objectively determine the rent for land shares, improve the regulatory base for taxation of the best and worst lands, etc. Regulating leasehold land relations, it is necessary to improve the legal framework, develop mechanisms for responsibility for non-compliance of the parties with lease agreements and increase the rent for land, depending on the improvement of the economic situation in tenants' enterprises; protection and ensuring the rights of peasant landlords on the conservation and rational use of leased land.

І. І. Чавичаловаспірант Українського державного хіміко-технологічного університету

ДЕТЕРМИНАНТИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

I. I. ChavychalovPhD student, Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro, Ukraine

DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF THE MANAGERIAL PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

У статті визначено основні чинники та детермінанти розвитку управлінського персоналу. визначено, що однією з ключових рушійних сил розвитку управлінського персоналу у багатьох джерелах визнаються цінності соціально-економічної системи. Комплекс цінностей менеджерів всіх ланок управління включає в себе три складові: базові, пов'язані з природою людини (залежать від спадковості); придбані, засвоєні в процесі виховання під впливом середовища життєдіяльності; пріоритетні цінності.
Виділено чотири основні характеристики розвитку управлінського персоналу. Це ключові якості, які характеризують потенціал співробітника і які повинні бути присутніми у всіх перспективних кандидатів.
Підвищення складності суб'єкта управління розвитком персоналу відповідно кар'єрного зростання дозволили поставити питання про дослідження етапів розвитку управлінського персоналу. Значення такого дослідження полягає в тому, що соціально-економічні відносини, що виникають, постійно відбуваються і відтворюють себе в інститутах різного рівня в процесі розвитку управлінського персоналу. Доведено, що етапи розвитку управлінця пов'язані практично з усіма типами соціально-економічних систем: індивід; родина; група; організація (фірма, підприємство, установа і т.д.); соціальні інститути (право, освіта, релігія, і т.д.); територіальна спільність (село, місто, область); держава і світова система. Кожна з систем по-перше, домінує на певному етапі розвитку; і, по-друге, є джерелом факторів розвитку управлінського персоналу.
 
The article defines the main factors and determinants of the development of managerial personnel. It has been determined that one of the key driving forces of the development of personnel management in many sources is the value of the socio-economic system. The complex of values of managers of all sections of management includes three components: basic, related to the human nature (depending on heredity); acquired, assimilated in the process of education under the influence of the life environment; priority values.
There are four main characteristics of the development of managerial personnel. These are the key qualities that characterize the potential of the employee and which all prospective candidates should possess.
Increasing the complexity of the subject of management of the personnel development with regard to the career growth allowed to raise the question of the study of the development stages of the managerial personnel. The significance of this study is that the emerging socio-economic relations are constantly taking place and reproducing themselves in the institutes of different levels in the process of development of the managerial personnel. It has been proved that the stages of manager's development are related to practically all types of socio-economic systems: the individual; the family; the group; the organization (firm, enterprise, institution, etc.); the social institutions (law, education, religion, etc.); the territorial community (village, city, region); the state and the world system. Each of the systems firstly prevails at a certain stage of development; and, secondly, is a source of factors for the development of managerial personnel.

А. Ю. Платоноваспірант, Національний транспортний університет, м. Київ

ТРАНЗИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА СТРИМУЮЧІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

A. Yu. PlatonovPhD Student, National Transport University, Kyiv

TRANSIT POTENTIAL OF UKRAINE AND RESTRAINING FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL FREIGHT TRAFFIC

У статті представлено характеристику сучасних тенденцій розвитку міжнародних вантажних перевезень та розкрито значення міжнародних транспортних коридорів в світовій транспортній системі. Проведено дослідження використання наявного транзитного потенціалу України, виявлено тенденції зменшення обсягів міжнародних вантажних перевезень. Встановлено, що при визначенні вектору європейської інтеграції ще з середини 2000-х років, станом на середину 2017 року транспортна система України і досі не відповідає стандартам і вимогам ЄС. Сформовано ланцюг перешкод здійснення міжнародних вантажних перевезень за рахунок нетарифних інструментів зовнішньоторговельної політики (нетарифне регулювання митних процедур та зовнішньоторговельних операцій, процеси реструктуризації державних органів управління транспортною галуззю, інфраструктурні та інституційні фактори), який відображає причинно-наслідкові зв’язки між існуючими проявами факторів, що стримують розвиток міжнародних вантажних перевезень, та неефективним функціонування міжнародних транспортних коридорів.

The article describes the current trends in the development of international freight traffic and discloses the importance of international transport corridors in the world transport system. The study of the use of the existing transit potential of Ukraine was conducted, tendencies of reduction of volumes of international freight transportations were revealed. It was established that in determining the vector of European integration since the mid-2000s, as of mid-2017, the transport system of Ukraine still does not meet the EU standards and requirements. A chain of obstacles to the implementation of international freight traffic has been formed at the expense of non-tariff instruments of foreign trade policy (non-tariff regulation of customs procedures and foreign trade operations, processes of restructuring of state bodies of management of the transport industry, infrastructure and institutional factors), which reflects the causal relationships between existing manifestations of factors , constraints on the development of international freight traffic, and the ineffective functioning of international transport corridors.

В. О. Гузєєвамагістрант кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, ДНУ імені Олеся Гончара, м. Дніпро

НОВА КОНЦЕПЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДУ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ 15 «ВИРУЧКА ЗА ДОГОВОРАМИ З КЛІЄНТАМИ»

V. O. Guzeevastudent of the Department of Statistics, Accounting and Economic Informatics, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipro

А NEW CONCEPT OF ACCOUNTING OF REVENUE TO IFRS 15 "REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS"

Стаття присвячена дослідженню положень МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами», який набуває чинності з початку наступного року та вводить принципово нову концепцію визнання доходу від основної діяльності за договорами з клієнтами. У дослідження розкрита причина спільної розробки Радою з МСФЗ та Американською радою зі стандартів фінансової звітності стандарту щодо виручки. Визначено, які нові поняття та керівництва вводяться МСФЗ 15. Розглянута сфера застосування даного стандарту. Детально досліджена п'ятикрокова модель аналізу договорів з клієнтами, яку слід використовувати для цілей визнання виручки. Розкриті основні відмінності МСФЗ 15 від нині діючих міжнародних стандартів. Наведений алгоритм прийняття рішення щодо визнання виручки за одним із способів: в певний момент часу або протягом періоду. Розглянуто потенційний вплив застосування нового МСФЗ на бізнес-процеси компаній. Представлені розширені вимоги МСФЗ 15 щодо розкриття інформації про виручку за договорами з клієнтами у фінансовій звітності компаній.
 
The article is devoted to the study of the provisions of IFRS 15 "Revenue from contracts with customers", which takes effect from the beginning of next year and introduces a fundamentally new concept of recognition of income from core activities under contracts with customers. The study reveals the reason for joint development by the Council with IFRS and the American Council on standards of financial reporting of the revenue standard. It is determined which new concepts and guidelines are introduced in IFRS 15. The scope of this standard is considered. A five-step model for analyzing contracts with clients, which should be used for revenue recognition purposes, is investigated in detail. The main differences between IFRS 15 and current international standards are disclosed. The given algorithm of decision making on recognition of a proceeds in one of the ways: at a certain moment of time or during the period. The potential impact of applying new IFRS on business processes of companies is considered. Extended requirements of IFRS 15 for disclosure of revenues from client contracts are presented in the financial statements of companies.

А. В. Кірікаспірант кафедри транспортних технологій і логістики Державного університету інфраструктури та технологій, м. КиївВ. А. Будникк. е. н. доц. кафедри транспортних технологій і логістики Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ

УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. KirikPostgraduate Student of State University Infrastructure and Technologies, KyivV. BydnukPhD,  associate professor of State University Infrastructure and Technologies, Kyiv

CONTRACTING INTERESTS OF STAKEHOLDERS OF TRANSPORT ENTERPRISES

Економічні відносини кожного суспільства проявляються насамперед як інтереси. В реальній дійсності потреби набувають конкретну форму інтересів, тож економічні інтереси - є формою прояву економічних потреб; відображають певний рівень і динаміку задоволення економічних потреб; спонукають економічних суб'єктів до діяльності щодо задоволенню потреб.
 
The economic relations of each society are manifested primarily as interests. In reality, needs acquire a specific form of interests, so economic interests: is a form of manifestation of economic needs; reflect a certain level and dynamics of satisfaction of economic needs; encourage economic agents to respond to needs.

С. Б. Станіноваспірант кафедри економіки та управління підприємством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЙ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

S. B. StaninovPhD Student (Economics), Dnipropetrovsk National University n. a. Oles Honchar, Ukraine

ENSURING STRATEGIC FLEXIBILITY OF THE ENTERPRISE FROM THE POINT OF VIEW OF THE RESOURCE-BASED APPROACH

У статті було досліджено науково-теоретичні підходи щодо забезпечення стратегічної гнучкості підприємства з позицій ресурсно-орієнтованого підходу. В результаті проведеного аналізу сучасних наукових джерел за даною тематикою, було відзначено, що, концепція конкурентної переваги на основі ресурсно-орієнтованого підходу визначає конкурентоспроможність підприємства та забезпечує йому довгострокову стратегічну перевагу за допомогою ефективного використання ресурсів, а також безпосередньо впливає на забезпечення стратегічної гнучкості підприємства.
Було розглянуто такі поняття як «гнучкість ресурсів» і «гнучкість координації», які сприяють забезпеченню стратегічної гнучкості підприємства. Також було досліджено «ядро жорсткості», в яке можуть перетворитися ключові ресурси підприємства без необхідної гнучкості. Визначено шляхи досягнення стратегічної гнучкості підприємства на основі трьох взаємопов'язаних аспектах: гнучкість ресурсів, гнучкість процесу і стратегічні варіанти.
 
In the article the scientific and theoretical approaches to ensuring the strategic flexibility of the enterprise from the viewpoint of a resource-based approach were investigated. As a result of the analysis of modern scientific sources on this subject, it was noted that the concept of competitive advantage based on the resource-based approach determines the competitiveness of the enterprise and provides it with a long-term strategic advantage through the efficient use of resources, and also directly affects the strategic flexibility of the enterprise.
Such concepts as "resource flexibility" and "flexibility of coordination", which contribute to the strategic flexibility of the enterprise, were considered. Also, the "core of rigidity" was investigated, in which the key resources of the enterprise can turn without the necessary flexibility. Ways to achieve strategic flexibility of the enterprise are determined on the basis of three interrelated aspects: flexibility of resources, process flexibility and strategic options.

П. В. Корольовмагістр маркетингу, стажист, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОРОЗІЙНОЮ ЗАХИЩЕНІСТЮ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Petro KorolovMaster of Marketing,Probationer of “Accounting and Audit” Department, State Higher School "Priazovsky State Technical University", Mariupol

SCIENTIFIC-METHODICAL AND APPLIED BASIS OF MANAGEMENT OF CORROSION PROTECTION OF FIXED ASSETS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

У сучасних обставинах конкурентоспроможність на світових і національних ринках визначається можливостями скорочення фінансових витрат промислових підприємств за рахунок реалізація інноваційних проектів в галузі ресурсозбереження. Зазначено необхідність створення належної науково-методологічної бази для реалізації завдань стимулювання інвестиційного розвитку заходів корозійної захищеності. Акцентується увага на проблемах обґрунтування механізму ресурсозбереження, який забезпечить вибір оптимальних сучасних корозійностійких матеріалів та технологій за умов розробки сценарних варіантів оновлення та подовження ресурсу основних фондів. Запропоновано формування ефективної збалансованої системи індексів інноваційного розвитку заходів протикорозійного захисту. Доведено, що невід'ємною складовою управління корозійною захищеністю є застосування методів ризик-аналізу циклів економічного розвитку систем захисту основних фондів від корозії.
 
In the present day conditions, competitiveness on the world and national markets is defined by possibilities of reducing financial costs of industrial enterprises at the expense of implementing innovative projects in the field of resource saving.
The need is shown for developing an appropriate research and methodological base for fulfilment the tasks of promotion of innovation development of means of corrosion protection.
Special attention is paid to the problem of justifying the resource-saving mechanism, which provides for selecting the optimal modern corrosion-resistant materials and technologies, subject to development of scenarios for life extension and renewal of fixed assets.
Proposed is formation of an effective balanced system of indices of innovative development of corrosion protection. It has been proved that application of risk- analysis methods for cycles of economic development of fixed assets corrosion protection systems is integral to corrosion protection management.

А. І. Притуламагістрант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваС. Ю. Кулаковакандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ НА ПРИКЛАДІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

A. I. Prytulamaster's degree, Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, PoltavaS. Yu. KulakovaPh.D., assistant professor of Department of Business Economics and Human Resources Management, Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, Poltava

PRACTICAL ASPECTS OF A BUSINESS STRATEGY IMPLEMENTATION ON AN EXAMPLE OF TRADING ENTERPRISE

У статті наведено різні теоретичні підходи до визначення категорії «бізнес-стратегія», розкрито її значення та роль у діяльності підприємства. Розглянуто етапи та практичні аспекти реалізації на прикладі торговельного підприємства. При цьому застосовано такі діагностичні процедури, як SWOT-аналіз, сегментація ринку господарювання та цільової аудиторії споживачів, матриці конкурентного профілю та ключових факторів успіху. З огляну на отримані результати проведених процедур автором статті надано підприємству практичні рекомендації по досягненню конкурентних переваг, зважаючи на які запропоновано реорганізувати його організаціну структуру управління. На базі цього зробено узагальнені висновки щодо практичних аспектів реалізації бізнес-стратегії підприємства.
 
Different theoretical approaches to the definition of the "business-strategy" have been presented in the article. The stages and practical aspects of realization on the example of a trading enterprise have been considered. Different diagnostic procedures, such as SWOT analysis, segmentation of the economy market and the consumers target audience, the matrix of the competitive profile and key success factors, were applied. In view of the results of the carried out procedures, the author of the article have provided practical recommendations for the company to achieve competitive advantages, taking into account the proposed reorganization of its organization's management structure. On the basis of this, generalized conclusions about practical aspects of business strategy implementation of the enterprise have been made.

І. О. Філімошкінаасистент кафедри фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ДИСОНАНС БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

I. O. FilimoshkinaAssistant of the department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

DISSONANCE BETWEEN BUDGETARY DECENTRALIZATION AND HUMAN, SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF UKRAINE

У 2017 році завершується другий етап реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування в Україні. Мета реформування - створення комфортних умов для проживання громадян, надання їм високоякісних та доступних публічних послуг. Бюджетна децентралізація є невід’ємною складовою цього процесу, яка покликана забезпечити місцеві органи влади достатніми фінансовими ресурсами для виконання покладених на них повноважень та сприяння соціально-економічного розвитку регіонів. Отже, актуальним є питання оцінювання впливу результатів децентралізації на соціально – економічний та людський розвиток регіонів України. Методика такої оцінки відсутня. Тому автор обґрунтовує вибір показників для оцінки і аналізує взаємозв’язок між ними і обсягами бюджетних ресурсів. Дослідник акцентує, що ефекти бюджетної децентралізації необхідно оцінювати не за обсягом коштів, а за результатами їх використання і пропонує запровадження суспільного діалогу між членами територіальних громад і місцевими органами влади для оцінювання якості наданих суспільних благ у взаємозв’язку із обсягами використаних бюджетних ресурсів.
 
In 2017 the second stage of the realization of the Concept of the local government reforming in Ukraine is finished. The goal of the reforming is creating comfortable living conditions for citizens, providing them with high-quality and affordable public services. Budget decentralization is an integral part of this process, which is designed to provide local authorities with sufficient financial resources to fulfill their responsibilities and promote social and economic development of the regions. Therefore, the question of assessing the impact of the results of decentralization on the socio-economic and human development of the regions of Ukraine is relevant. The method of the evaluation is not developed. Therefore, the author substantiates the choice of indicators for evaluation and analyzes the relationship between them and the volume of budgetary resources. The researcher emphasizes that the effects of fiscal decentralization should be evaluated not in the amount of funds, but on the results of their use and suggests the introduction of a public dialogue between members of local communities and local authorities to assess the quality of the provided public goods in relation to the used budget resources.

М. М. Яремикмагістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

M. M. YaremykMaster’s Student, Ivan Franko National University of Lviv

FEATURES OF FINANCIAL SUPPORT OF INNOVATION ACTIVITY IN UKRAINE

У статті досліджено сучасний стан фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано обсяги та динаміку структури джерел фінансування високотехнологічних галузей вітчизняної економіки. Встановлено, що на противагу тенденції до зростання загального обсягу витрат, що спрямовані на інновації, їх ефективність щороку знижується. Особливу увагу в дослідженні приділено взаємозв’язку між показниками динаміки обсягів джерел фінансування інноваційної діяльності та кількістю впроваджених нових технологічних процесів й освоєних нових видів продукції, на основі чого виявлено позитивний вплив кредитування у фінансуванні інноваційних процесів в Україні. Відзначено, що в умовах обмежених фінансових ресурсів доцільним є використання альтернативних інструментів фінансування інновацій, зокрема лізингу, форфейтингу, франчайзингу, краудфандингу, а також венчурного фінансування. Окреслено напрями покращення фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств.
 
In the article, the current state of financial support of innovation activity in Ukraine is examined. The volume and dynamics of the structure of sources of financing of high-tech branches of the domestic economy are analyzed. It has been established that, in contrast to the trend towards an increase in the total amount of expenditures aimed at innovation, their efficiency decreases annually. Particular attention is paid to the relationship between the indicators of the dynamics of the sources of financing of innovation and the number of new technological processes introduced and new types of products that have been exploited, on the basis of which the positive impact of lending on financing innovative processes in Ukraine has been identified. It is noted that in the conditions of limited financial resources, it is expedient to use alternative means of financing innovations, in particular, leasing, forfeiting, franchising, crowdfunding, and also venture capital financing. The directions of improvement of financial support of innovative activity of domestic enterprises are outlined.

Я. В. Дерунецьстудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Yaroslav Volodimirovich Derunetsstudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

EVOLUTION OF MAIN COMPOSITES FROM PERSONNEL MANAGEMENT

У статті розглянуто питання еволюції основних складових управління персоналом. Визначено основні школи та концепції управління персоналом. Сформульовано етапи процесу формування управління персоналом на Україні та його стан на сьогодні.Рекомендовано використовувати комплексний підхід щодо вибору концепції управління персоналом в організації.
 
The article deals with the evolution of the main components of personnel management. The basic schools and concepts of personnel management are determined. The stages of the process of formation of human resources management in Ukraine and its state for today are formulated. It is recommended to use an integrated approach to choosing the concept of personnel management in the organization.

Л. Г. Федунчикаспірант, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

НАЯВНІСТЬ СТРУКТУРНОГО ДИСБАЛАНСУ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

L. G. Fedunchykpost-graduate student, Institute of training of the State Employment Service of Ukraine, Kyiv

THE EXISTENCE OF A STRUCTURAL IMBALANCE IN DEMAND AND SUPPLY OF THE UKRAINIAN LABOR MARKET

В даній статті, автором на підставі аналізу актуального стану існуючих в економічній науці точок зору розкрито сутність понять «структура економіки», «структура ринку праці» і «структурні зрушення ринку праці», «диспропорції в економіці», «диспропорції на ринку праці». Окрім цього, ним проаналізовано становище сучасного ринку праці України, пояснено вплив теперішньої економічної ситуації на ринок праці, виявлено структурні зрушення попиту та пропозиції за видами економічної діяльності. Автором встановлено причини існуючого дисбалансу на ринку праці, також ним висунуто припущення, щодо можливих шляхів вирішення наявних проблем, стабілізації існуючого становища, оптимізації структурної ситуації на національному ринку праці та усунення зростання дисбалансу попиту і пропозиції за видами економічної діяльності.
 
In this paper, based on analysis of the current state of existing allegations the essence of concepts "the structure of the economic", "the structure of the labor market" and "structural changes of the labor market", "disproportions in the economy "," disproportions in the labor market" were revealed. The state of the Ukrainian modern labor market was analyzed, he influence of current economical situation on Ukrainian labor market is explained, structural changes in demand and supply by types of economic activity were found. Author causes of imbalance of the labor market. The assumption is made about possible ways of solving the problems identified stabilize the situation and removing the growth of the imbalance.

Ю. В. Іриневичаспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОЇ МОЛОДІ

Y. IrynevychPhD student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE YOUTH

Стаття присвячена дослідженню ключових соціально-економічних факторів, що впливають на чисельність економічно активної та зайнятої молоді на регіональному рівні в сучасних умовах. На основі опрацювання сучасної та наукової літератури визначено сутність молодіжного ринку праці. Визначено напрямок впливу кожного з ключових факторів  (чисельність випускників вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації, чисельність студентів, що здобувають другу освіту, потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад), питома вага випускників, що отримали направлення на роботу, обсяг середньомісячної заробітної плати). В статті визначено силу впливу кожного з зазначених соціально-економічних факторів кореляційно-регресійним методом. Автором доведено, що рівень освіченості молоді збільшує її попит та конкурентоспроможність на ринку праці.
 
The article is devoted to the study of key socio-economic factors affecting the number of economically active and employed young people at the regional level in modern conditions. Based on the processing of modern and scientific literature, the essence of the youth labor market is defined. The direction of each key factor of influence has been determined (the number of higher education institutions of all levels of accreditation graduates, the number of students receiving a second education, the need for employers to replace vacant jobs, the percentage of graduates who received a referral for work, the average monthly salary fees). The article defines the strength of the influence of each of theese socio-economic factors by the correlation-regression method. The author has proved that the level of education of youth increases its demand and competitiveness on the labor market.

Н. В Рагулінамолодший науковий співробітник, Донбаська державна машинобудівна академія

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ТА МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПОСТ-КОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

N. V. RagulinaJunior Research Fellow Donbas State Engeneering Academy

INVESTMENT CLIMATE AND METHODS OF IMPROVING INVESTMENT POTENTIAL ON THE POST-CONFLICT TERRITORIES OF UKRAINE

У статті проведений аналіз інвестиційного клімату регіонів України які є пост-конфліктними. Уточнені аспекти створення сприятливих умов для залучення іноземних інвесторів. Наведені методи покращення інвестиційної привабливості та залучення інвестицій до певного регіону України. Виявлені сильні та слабкі сторони соціально-економічного стану східного регіону країни.
 
The investment climate of the regions of Ukraine which are post-conflict was analyzed in the article. The aspects of creating favorable conditions for attracting foreign investors were specified. The methods of improving investment attractiveness and attraction of investments to a certain region of Ukraine were presented. The strengths and weaknesses of the socio-economic status of the eastern region of the country were revealed.

Ю. В. Кикошаспірант, Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ БАГАТОВИМІРНОГО ГРУПУВАННЯ РЕГІОНІВ КРАЇНИ ЗА ЯКІСТЮ НАДАНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МОЛОДІ

Y. KykoshPhD student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

METHODOLOGICAL APPROACHES OF MULTIDIMENSIONAL GROUPING OF THE REGIONS BY THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES PROVIDED AND INTELLECTUAL POTENTIAL OF YOUTH

У статті розглянуто теоретичні засади та особливості методологічних підходів до розподілу регіонів України за результатами проведеного ЗНО с обраних предметів – математики, української мови та літератури, історії України та англійської мови. Особливу увагу приділено методичним підходам до адаптації використання багатовимірного групування регіонів за результатами проведеного ЗНО з обраних предметів методами кластерного аналізу, що є основою розроблення ефективних регіональних програм підвищення якості наданих освітніх послуг. Проведено комплексний поглиблений статистичний аналіз результатів ЗНО, результати якого сприятимуть розробці диференційованих заходів державної освітньої політики в підтримці соціального-економічного розвитку регіонів у частині підвищення освіченості молоді.
 
The article deals with the theoretical principles and peculiarities of methodological approaches to the distribution of Ukrainian regions based on the results of EIT  conducted from selected subjects - mathematics, Ukrainian language and literature, history of Ukraine and English language. Particular attention is paid to the methodological approaches to adapting the use of multidimensional grouping of regions based on the results of the EIT on selected subjects by cluster analysis methods, which is the basis for developing effective regional programs for improving the quality of provided educational services. A comprehensive in-depth statistical analysis of the results of the EIT has been conducted, which results will contribute to the development of differentiated measures of state educational policy in support of socio-economic development of regions in terms of raising the level of youth education.

В. А. Ільченкоздобувач, ВНЗ «Національна академія управління»

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

V. A. Ilchenko

EVALUATION OF TERRORIST ACTS ON THE NATIONAL ECONOMY

В статті розглянуто вплив терористичних актів на ключові елементи національної економічної cистеми та здійснено експертне оцінювання збитку, що наноситься національній економіці великими терактами. Виділено два види збитку на економічну систему: прямий і каскадний та надано їх характеристику. Встановлено, що терористична діяльність завдає прямий і каскадний збиток національній економіці і, відповідно, людському, природному та накопиченому капіталу.
 
The article examines the impact of terrorist acts on key elements of the national economic system and conducts an expert assessment of the damage caused to the national economy by major terrorist acts. There are two types of damage to the economic system: direct and cascade, and their characteristics are given. It has been established that terrorist activity causes a direct and cascading damage to the national economy, human, natural and accumulated capital.

О. О. Олешкоаспірант, Донбаська державна машинобудівна академія

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТ-КОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЙ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

O. O. Oleshkopostgraduate, Donbas State Engeneering Academy

SOCIAL AND ECONOMIC FEATURES OF RESTORATION POST-CONFLICT TERRITORIES: WORLD EXPERIENCE

В статті автором обґрунтовано проблеми, які були викликані збройним конфліктом на Сході України, означено соціальні та економічні наслідки до яких призвів конфлікт. Проаналізовано міжнародний досвід правового і фінансового забезпечення захисту населення, постраждалого від воєнних конфліктів, надано стислу оцінку організаційно-управлінського та фінансового забезпечення прав вимушено переміщених осіб (ВПО) в Азербайджані, наведено досвід розв’язання проблем ВПО в Грузії, розглянуто питання державної підтримки ВПО в Пакистані та питання захисту ВПО в Молдові та Косово. При розгляді економічної складової відновлення пост-конфліктних територій проаналізовано чотири моделі: боснійська, хорватська, пакистанська та німецька. На підставі дослідження світового досвіду автором доведено, що враховуючи масштаби конфлікту, ситуація в Україні є унікальною та не має прямих аналогів у світовій практиці. Обґрунтовано, що для України потрібна нова моделей економічної відбудови пошкоджених територій і соціалізації внутрішніх переселенців.
 
In the article the author substantiates the problems caused by the armed conflict in the East of Ukraine, the social and economic consequences that led to the conflict have been identified. The international experience of legal and financial support for the protection of the population suffered from military conflicts has been analyzed, a brief assessment of the organizational, managerial and financial provision of the rights of internally displaced persons .It has been provided in Azerbaijan, the experience of solving the problems of internally displaced persons in Georgia is presented, the issues of state support to internally displaced persons Pakistan and defense issues in Moldova and Kosovo. When considering the economic component of restoring post-conflict areas, four models have been analyzed: Bosnian, Croatian, Pakistani and German. Based on the study of world experience, the author has proved that taking into account the scale of the conflict, the situation in Ukraine is unique and has no direct analogues in world practice. It is substantiated that Ukraine needs new models of economic reconstruction of damaged territories and the socialization of internal migrants.

Насіров Мехді Фарман оглиаспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОЕКТАМИ З РЕСАЙКЛІНГУ ВІДХОДІВ ПЛАСТИКА

Nasirov Mehdi Farman oglyGraduate student of Interregional Academy of Personnel Management

INSURANCE OF RESPONSIBILITY FOR PROJECTS FROM WASTE DISPOSAL OF PLASTICS

У статті констатовано, що ситуація з відходами в Україні набула катастрофічних масштабів з причини морального та фізичного старіння сміттєспалювальних заводів, сміттєзвалищ та полігонів. Наголошено, що більшість з них вичерпали свій ресурс, що стало великою екологічною загрозою довкіллю, масштаби якої невпинно зростають. Доведено, що вирішенням даної проблеми є перехід від традиційної до циркулярної моделі економіки – сприйняття відходів, як вторинних ресурсів та активізації їх переробки. Наголошено, що згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність, пов’язана з обробленням, переробленням, утилізацією, видаленням, знешкодженням і захороненням відходів обсягом сто тонн на добу або більше відносяться до першої категорії видів діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля, а отже, проекти з ресайклінгу відходів пластика безперечно  супроводжуються екологічними ризиками та можуть нести загрозу навколишньому середовищу. Доведено потребу у супроводженні проектів з ресайклінгу відходів пластика обов’язковим страхуванням відповідальності за заподіяну шкоду навколишньому середовищу. Дано авторське визначення поняття «страхування відповідальності за наслідками операцій з ресайклінгу відходів», як страхування відповідальності на випадок виникнення ситуації аварійного (одноразового) чи понаднормативного тривалого (повторного) забруднення навколишнього природного середовища та заподіяння шкоди майновим інтересам третіх осіб, спричинене внаслідок прямого чи опосередкованого впливу технологічного процесу з ресайклінгу відходів. Визначено перелік страхових випадків за проектами з ресайклінгу відходів пластика. Розглянуто шкалу знижок страхових платежів у разі якщо при страхуванні відповідальності за наслідками операцій з ресайклінгу відходів пластика протягом трьох років виплати страхового відшкодування не здійснювалися. Окреслено процедуру страхового відшкодування та визначено випадки відмови у страховому відшкодуванні. Обгрунтовано економіко-екологічну доцільність запровадження механізму обов’язкового страхування відповідальності за наслідками операцій з ресайклінгу відходів.
 
The article states that the situation with waste in Ukraine has become catastrophic due to the moral and physical aging of waste incineration plants, landfills and landfills. It has been pointed out that most of them have exhausted their resource, which has become a great environmental threat to the environment, the scale of which is steadily increasing. It is proved that the solution of this problem is the transition from the traditional to the circular model of the economy - the perception of waste as secondary resources and the intensification of their processing. It was emphasized that according to the Law of Ukraine "On Environmental Impact Assessment", activities related to the processing, processing, utilization, removal, disposal and disposal of waste in the amount of one hundred tons per day or more belong to the first category of activities that may have a significant impact. on the environment, and therefore, recycling projects for plastic waste are undoubtedly accompanied by environmental risks and can be a threat to the environment. The necessity of accompanying the recycling projects of plastic wastes is proved by obligatory liability insurance for the harm caused to the environment. The author's definition of the concept of "liability insurance for the consequences of waste recycling operations" is given as liability insurance in the event of a situation of excessive pollution of the environment and damage to the property interests of third parties caused by direct or indirect influence of the technological process on recycling waste. The list of insurance cases for plastic waste recycling projects has been determined. The scale of insurance payments discounts is considered if in the course of three years the insurance indemnity has not been paid for the insurance of responsibility for the consequences of plastic waste recycling operations. The procedure of insurance indemnity is specified and cases of refusal of insurance indemnity are specified. The economic and ecological expediency of introduction of the mechanism of compulsory liability insurance under the consequences of recovery operations of waste is substantiated.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"